VVM-tilladelsen byplanlab Vejle.PPT

byplanlab.dk
  • No tags were found...

VVM-tilladelsen byplanlab Vejle.PPT

Andre tilladelser/godkendelserRåstoftilladelse efter råstoflovens § 7.Miljøgodkendelse efter § 33 erstatter VVM-tilladelsen forså vidt angår de forhold som miljøgodkendelsenregulerer. Eventuelt fuldt ud inden for rammerne af engældende lokalplanTilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 eller eftervandforsyningslovens § 18, for så vidt angår de forholdsom tilladelsen regulerer.Men, der skal ALTID være udstedtkommuneplanretningslinjer for anlægget

More magazines by this user
Similar magazines