Read article (pdf - 558 KB) - Jens Bursell

bursell.dk
  • No tags were found...

Read article (pdf - 558 KB) - Jens Bursell

GRÅ ZONE starter over for rød zonepå Gudenåen ved Peter MøllersEng– og strækker sig vestovermod Lilleåens udløb samt hele vejenop ad Lilleåen til Laurbjerg.Strækkes brydes kun af en lille rødzone øverst på LSF’s stræk af Lilleåen,der udelukkende er forbeholdtmedlemmer ne i Langå SF.I Gudenåen ved broerne, er vitæt på Lilleåens udløb, og her erdet en blandet landhandel af laksog havørred, der bliver fanget.Området helt oppe ved broerne ognedstrøms, er helt klart den hårdestfiskede zone i Gudenåen – ogsom en naturlig følge heraf ogsået af de steder, hvor der bliver fangetflest fisk. Åens havørredrekordpå 12,6 kilo fra 2001 stammerda også herfra. Her er det isærspinnefiskere, som huserer, pga afden relativt megen grøde, der be -sværliggør det for fluefiskerne.Den nederste del af Lilleåen ertil gengæld det stræk med mindstfiskepres på grå zone. Så hvis duvil gå for dig selv og nyde åensflotte naturlige sving draperetmed store pilebuske, grødeklatterog sivbræmmer, er dette helt klartstedet for dig. Især strækket fragangbroen midt på grå zone i Lilleåenog nedstrøms er ret lidt befærdet.I princippet kan der stå“DER ER INGEN TALPÅ, HVOR MANGEHAVØRRED DERFANGES I LILLEÅEN,MEN TUSIND SLÅRI HVERT FALD IKKETIL”.fisk over alt, men udgang og indgangpå svingene er især giftige.RØD ZONE I LILLEÅEN er det hårdestfiskede stræk på den del afLilleåen som Langå SF har. – Enaf årsagerne er, at P-pladsen liggertæt på, men der er også en andenårsag, afslører Morten. – Strygetved Løjstrup Dambrug bevirker,at der sker en ophobning affisk nedstrøms dette, hvilket indebærer,at der altid er mange havørrederher. Der er ret lavvandet, ogfiskene afslører derfor ofte sigselv i stor stil med massive trykbølger,der kan få fiske-feberen tilat stige et par grader ekstra.LILLEÅEN, hvis fulde navn erHadsten Lilleå, er indiskutabeltLANGÅSPORTSFISKERFORENINGLangå SF er en aktiv forening, dergør et utroligt stort arbejde for deresmedlemmer og fiskevande. Påhjemmesiden www.langaa-sf.dkkan du læse meget mere om foreningensamt få overblik over, hvordu kan købe dagkort, hvis du ikkelige skulle blive fristet over evnetil selv at melde dig ind i foreningen.På hjemmesiden findes dug -friske fangstrapporter samt fangst -statistikker på laks og havørred iGudenå-systemet.PorskærÅbroLangåPlanteskole SvingetØstergård SvingetStenrevetOrm fisket på et ganske letpaternostertakel er entopmetode – både i Lille- ogGudenåen.HusmandsbrinkerneLilleåStevnstrupAborrehulletGudenåJernbanesvingeten af landets bedste havørredåer.Og det er ingen hemmelighed. –Jeg kan derfor godt afsløre, atselvom der er masser af fisk i 1,5-3 kilos klassen, ja så er der ogsåmange om buddet. Vil du værehelt alene ved denne perle, er detaltså ikke nok at komme en sensommeraften og fiske et par timerind i mørket. Nej – det skal helstvære på en hverdag, hvor der erlandskamp i flimmeren, før dukan nyde havørredernes plasken inattemørket helt for dig selv.I 2009 blev der taget mangefisk mellem fem og syv kilo, sådet er ikke kun mindre havørred,du har chancer for her i åen. Toppenvar en smuk blankfisk, på11,13 kilo fanget i juni. Laks erBrændenælde SvingetJebjergLangå CampingPeter Møllers EngLaurbjergLaksegårdenHer ser du Langå SF’s stræk påGuden og Lilleåen, med hhv gul, rød,grå, blå og grøn zone markeret.➛Fisk & Fri · 31


ÅFISKERI➛der stort set ingen af. Der er ingental for, hvor mange havørred, somfanges i Lilleåen, men tusind slår ihvert fald ikke til.Lilleåen egner sig både forspinne- og fluefiskere, men underFisk & Fri’s fotosession ved åen iaugust 2009, fik vi for alvorøjnene op for, hvilket stort ogfuldstændig uudnyttet potentialeåen har, når det drejer sig omtørfluefiskeri efter åens havørreder.De har nemlig med stor sandsynlighedset alt... på nær en tør -flue.Under fotograferingen fiskedeFisk & Fri’s tørfluespecialistJesper Fohrmann med sine storecaddis imitationer – Monster Caddis.Selvom fiskeriet foregik midtom dagen, hvor der var en del andresportsfiskere, lykkedes det alligevelJesper at rejse fire forskelligehavørreder til den fem centimeterstore tørflue på blot fåtimers fiskeri. – Jeg var overra-sket over den store interesse fortørfluerne, og håber meget, at andrevil tage fat, hvor jeg slap. –Blot den måde, hvorpå fiskeneprøvede at tage min flue overbevistemig om, hvor store mulighederder findes for tørfluefiskeri efterhavørred i denne fantastiske å, understregerhan.BLÅ ZONE er det sidste stykke påLilleåen ovenfor Løjstrup dambrugog op mod Laurbjerg. Detteer et ret langsomt flydende strækmed nogle gode sving, hvor det erværd at koncentrere sin indsats.Strækket er i øvrigt lidt billigereend de andre stræk, hvilket erværd at tage med, hvis det knibermed økonomien. Opstrøms BlåZone og Kongstrup er det HadstenLystfiskeriforening, der har fiskeretten.Se mere på www.lilleaaen.dk.Eli Larsen med en giganthavørred på 11,490 kilo taget påorm i Lilleåen – her fotograferetved Langå Camping.Fisk & Fri’s Jesper Fohrmannlufter sine store laksetørfluer iLilleåen og formår at rejse firehavørreder på ganske kort tid.FISKESÆSONDe første laks fanges allerede i sidstehalvdel af marts, men fiskeriettager først fart fra starten af april.Premieredagen for Langå SF erden 1.marts, så hvis du er ude efterat prøve kræfter med laksen alleredetidligt på foråret, er det et oplagtbud. I 2008 blev den førstelaks taget allerede den 2. marts påflue i jernbanesvinget. Fisken vejede10,07 kilo. De første laks, derbliver fanget i Gudenåen er oftestørre fisk – typisk fisk på fem – tikilo – og helt op til 20 kilo. Hovedpartenaf fiskene ligger mellemsyv og ni kilo. Havørrederne begynderaf gå op i slutningen afapril måned, og der bliver næstenaltid også taget nogle store overspringeretidligt på sæsonen imarts.Fra juni til slutningen af juli erder typisk en stille periode medlaksene, hvilket i høj grad skyldes,at dette stræk af Gudenåen får sitvand fra Tange Sø, hvor vandet blivermeget varmt midt på sommeren.I samme periode kommer hovedtrækketaf havørreder i Lilleåen,som kulminerer i juliaugust,hvor der især fiskes aften,nat og morgen. September er titstille, hvorefter der i oktober kommeren opblomstring. Det er førstsenere på sæsonen, at de storemængder bliver fanget. Topmånedernei Gudenåen efter laks er septembertil oktober, hvor der er enhøjere koncentration af farvedefisk.LANGÅ CAMPINGPerfekt beliggende centralt i områdetligger Langå Camping, der harni 4-6 personers hytter, 30 teltpladserog 96 pladser til campingvogne.I kiosken fås – udoverdagsaktuelle fisketips – dagkort til20 kilometer dejligt fiskevand iområdet. Campingpladsen har siteget fiskestræk, som du kan læsemere om i teksten. I kiosken kandu se afstøbningen af Daniel Christensens21,1 kilos laks, der blevtaget på Stevnstrup strækket. Læsmere på www.langaa-camping.dkGRØN ZONE går hele vejen fra denny jernbanebro ved Lilleåens udløbi Gudenåen og opstrøms adGudenåen til Porskær. – Her kommerder ikke tilnærmelsesvis såmange mennesker som i de øvrigezoner, så det er et godt sted, hvisman gerne vil nyde den dejligenatur helt for sig selv, griner Morten.Går vi opstrøms er de nogle afde bedste pladser følgende:Stenrevet er et lavvandet strygmed store sten. Pladsen er isærgod til de tidlige forårslaks, somder er blevet taget en del af fra fodenaf stryget og hundrede meternedstrøms.Planteskolesvinget er egentligikke et sving men bare det stykke,der ligger ned mod jernbanebroen.Her er blevet sværere at fiskemed årene, men der står en delfisk inde under træerne, til demder har mod på et svært, men ogsåmere jomfrueligt fiskeri.Østergårdsvinget byder på goddybde og er en fin plads til laks.Det andet sving opstrøms denneplads kaldes Dybet og er, somnavnet antyder, et dybt sving,hvor der bliver taget godt medlaks. I samme område er en nedfaldenbrink med et træ, der liggerude i vandet – her bliver ligeledestaget en del laks. Ved Østergaardblev den største laks på LSF’svand i 2009 i øvrigt landet – godt10 kilo vejede den.Et par hundrede meter inden“LILLEÅEN HAR ETKÆMPEPOTENTIALETIL TØRFLUE -FISKERI EFTERHAVØRRED”.Åbro løber Tjærebækken ud iGudenåen. Det er ligeledes en rigtiggod plads til både laks og havørred.Lige ovenfor Åbro blev deri sin tid anlagt et stryg, hvor derisær lige op og nedstrøms detteofte står en del laks og havørred. I2005 blev der her landet en havørredpå knap 10 kilo. Ca. halvvejsmellem Porskjær og Åbro ligger iøvrigt et vadested, hvor der eftersigende skulle være godt medlaks. Det er yderst sjældent, at derer nogen, som fisker her, slutterMorten Andersen.Opstrøms Grøn Zone er detBjerringbro Sportsfiskerforeningder har fiskeretten. Læs mere påwww.bjerringbro-sportsfisker.dk/32 · Fisk & Fri

More magazines by this user
Similar magazines