Anti-korruption og bekæmpelse af bestikkelse - Bech-Bruun

bechbruun.com
  • No tags were found...

Anti-korruption og bekæmpelse af bestikkelse - Bech-Bruun

Mette Klingsten, partnerMorten Hove Henriksen, CSR-rådgiver1


Business rationale for aktivbekæmpelse af bestikkelse• Compliance• Risikoprofil• Undgå ubehagelige overraskelser• Fokus på drift• Omdømme• Værdifastsættelse• Konkurrenceparameter2


Eksterne faktorer3


Kilde: Transparency International Corruption Index 2011 4


Bestikkelse: Den danske straffelov5


Bestikkelse af embedsmænd• Ifølge Straffelovens § 122 er det strafbart at bestikke offentligt ansatte(embedsmænd) (aktiv bestikkelse).• I år 2000 blev § 122 udvidet til også at omfatte bestikkelse afudenlandske offentligt ansatte (embedsmænd). Selve bestikkelsen sker idet øjeblik, et tilbud gives — også selv om det afslås af den offentligtansatte.• Centralt i loven er formuleringen ”uberettigede fordele”, som dækkerover fx penge, gentjenester, ferierejser, tilladelser og særlig støtte.• Bestikkelse er strafbart, når det finder sted for at få en embedsmand tilat gøre noget eller undlade noget i tjenesten. De er ikke nogen nedregrænse for bestikkelse.6


Gråzone: Facilitation Payments• Dækket af § 122 og ulovligt hvis;• En sådan betaling er givet til danskembedsmand• Men:• Hvis en sådan betaling gives i et land, hvorsådanne betalinger er udbredte og anerkendte,vil betalingen ikke nødvendigvis kategoriseressom strafbar ifølge § 122 og er dermed ikkeulovlig i dansk lov.• Flere danske virksomheder har indført et totaltforbud mod brug af facilitation payments, mensandre opretholder sig retten til at benytte mindreog usystematiske facilitation payments.7


Gråzone: Gaver og repræsentation• Proportionalitetsprincippetbestemmer, om gaver ogrepræsentation er legitime• Det er tilladt for offentlige ansatte atmodtage mindre gaver fra borgereog virksomheder i anledning affødselsdage, jubilæer, pensionering,ferier osv.• I princippet er gaver og udgifter tilrepræsentation legitime, såfremt deikke er givet til at foranledigeoffentlige ansatte til at gøre ellerfraholde sig fra at gøre noget8


Modtagelse af bestikkelse• Straffelovens § 144 omhandler offentligt ansattes (embedsmænds)modtagelse af bestikkelse (passiv bestikkelse).• Bestemmelsen omfatter også udenlandske offentlige ansatte(embedsmænd), og den træder i kraft, hvis en offentligt ansatuberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller andenfordel.• § 144 omfatter ydelser, som skaber tvivl om, hvorvidt gaverne påvirkerembedsmanden, når han udøver sine beføjelser. Mindre gaver iforbindelse med jubilæum, fratrædelse eller lignende er således ikkeomfattet af § 144.9


Korruption i private retsforhold• § 299. Med bøde eller fængsel indtil halvandet år straffes den, som vedvaretagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre påpligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller andenfordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave elleranden fordel.• § 306. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvarefter reglerne i 5. kapitel for overtrædelse af denne lov.• § 290. For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del iudbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, deruberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelseeller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttetaf en strafbar lovovertrædelse.10


UK Bribery Act11


Tilstrækkelige foranstaltningerifølge UK Bribery Act• Proportionalitet• Dedikeret indsats fra topledelsen• Risikovurdering• Due diligence• Kommunikation• Overvågning og opfølgning12


Foreign Corrupt Practices Act13


Flere sager og større bøderÅr Bøder Antalselskaber2011 $508.6 mio. 152010 $1.8 mia. 232009 $644 mio. 112008 $890 mio. 112007 $128 mio. 152006 $86.25 mio. 42005 $36.3 mio. 52004 $16.4 mio. 32003 - 02002 $2.6 mio. 22001 $175,000 42000 $300,000 1 14


Hvad skal man som medarbejder gøre, hvisman bliver opmærksom på korruption ivirksomheden?15


Whistleblower-ordning• Systematiske anonyme eller navngivneindberetninger for overtrædelse afregler, typisk i forbindelse medlovgivning om insider-handel,bestikkelse, underslæb eller interneregelsæt• Effektivt middel til at afsløre korruptionog bestikkelse.• Mere end 100 godkendelser vedDatatilsynet.16


Corporate Governance retningslinjer 2010• 8.1. identifikation af risici• 8.2. Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan beslutter, hvorvidtder skal etableres en whistleblower-ordning med henblik på at givemulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorligeforseelser eller mistanke herom(Komiteen for god selskabsledelse under Erhvervsstyrelsen)Børsnoterede virksomheder skal overveje, om der skal etableres enwhisteblower-ordning, jf. Nasdaq OMX Copenhagen A/S ”Regler forudstedere af aktier” pkt. 2.5 og 4.3• Lovpligtigt at etablere whistleblower-ordning for børsnoteredevirksomheder i USA ifølge The Sarbanes Oxley Act 200217


Hvad må der indberettes om?• Alvorlige forseelser der kan få betydning for koncernen som helhed/selskabet, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersonersliv eller helbred• Alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri,dokumentfalsk, også i det omfang, det kræves i medfør af SOX• Miljøforurening• Alvorlige brud på arbejdssikkerheden• Alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat, fx vold eller seksuelleovergreb18


Hvad må der ikke indberettes om?• Mindre alvorlige forseelser, fx• mobning• samarbejdsvanskeligheder• inkompetence• fravær• overtrædelse af retningslinjer for fx påklædning, rygning, alkohol,(mis)brug af e-post, internet og lign.• Kan dog i visse tilfælde være alvorlige forseelser, der gerne måindberettes om!• Ellers indberettes via nærmeste leder eller HR19


Ansættelsesretlige konsekvenser• Kan oplysninger tilvejebragt via whistleblower-systemer anvendes iforbindelse med advarsel, opsigelse eller bortvisning af denmedarbejder, der er indberettet om?• Passivitet i forhold til de ansættelsesretlige sanktioner (timing i forholdtil orientering af den person, der er indberettet om)20


Spørgsmål21


SpørgsmålArbejdsretMette KlingstenPartnerT 72 27 3520M 25 26 3520E mkl@bechbruun.comCorporate Social ResponsibilityMorten Hove HenriksenCSR rådgiverT 72 27 3583M 25 26 3583E mhhe@bechbruun.com22

More magazines by this user
Similar magazines