Regler - Den Nationale - Selskabet for Dansk Fotografi

sdf.dk
  • No tags were found...

Regler - Den Nationale - Selskabet for Dansk Fotografi

Den Nationale Regler Bedømmelse1. FÆLLES REGLERDen nationale - DM i foto”Den Nationale” afvikles engang årligt og vises som udstillingi forbindelse med SDFslandsmøde. Kun medlemmer afSDF, personlige medlemmer ogklubmedlemmer, kan deltage iDen Nationale. Passive støttemedlemmerog medlemmer derer i kontingent restance kan ikkedeltage.Der er frit emne i alle kategorier.EntryformEntryform downloades fra hjemmesiden.Entryformen benyttesog vedlægges billedernei papirversion og indsendeselektronisk. Dias og papirbillederindsendes klubvis. Entryform forsamtlige authorer, med billedernesnumre og titler, vedlæggesbillederne.IndsendelsesfristSidste indsendelsesfrist forpapirbilleder, Dias og Digitalbillederer den 1. maj.Lyd/billedserier tilmeldes ogindsendes til billedsekretærensenest en måned før landsmødet.Det helt frie billedetilmeldes og indleveres pålandsmødet.GebyrerFor deltagelse i 1 kategoribetales kr. 140For deltagelse i 2 kategorierbetales kr. 150For deltagelse i 3 kategorierbetales kr. 160For deltagelse i 4 kategorierbetales kr. 170For deltagelse i 5 kategorierbetales kr. 180For deltagelse i 6 kategorierbetales kr. 190For deltagelse i 7 kategorierbetales kr. 200For deltagelse i ”det helt friebillede” kr. 50For deltagelse i lyddias kr. 50Gebyr indbetales til kassererenpå SDFs girokonto nr. 5 507 677(korttype 01) samtidig medindsendelse af billeder mærkestalonen med ”Den Nationale”.Betaling med checks og kontantervil ikke blive accepteret.Det fastsatte gebyr indbetalesklubvis!Undtagelse: I kategorien ”Dethelt frie billede” kan betalingogså ske på landsmødet til SDFskasserer.AntalHver author må deltage i allekategorierne med følgendeantal:Monochrome-papir:Op til 5 billederFarve-papir:Op til 5 billederMonochrome-digital:Op til 5 billederFarve-digital:Op til 5 billederDias:Op til 5 billeder efter eget valg.Natur:Op til 5 billederSerier:Op til 5 serier á 3-6 billeder pr.serie.Det helt frie billede:Author kan samlet indleverehøjest 5 værker.Lyd/billede:Author kan samlet indsendehøjest 5 værker.Størrelse og monteringPapirbilleder skal monteres pålet støttekarton eller i passepartoutmed ydermål på minimum25 x 35 og maksimum 30 x 40cm. Den maksimale tykkelse måikke overstige 3 mm.Uopklæbede billeder og billeder,der afviger fra angivne størrelservil ikke deltage i bedømmelsen.Monteringsrammerne for diasskal være i størrelsen 5 x 5 cmmed afrundede hjørner.MærkningPapirbilleder skal forsynes medfølgende oplysninger: Authorsnavn, Authors adresse, Klubnavneller P-nummer, Billednummerog billedets titel svarende tilden medfølgende deltagerformular.Dias skal forsynes med følgendeoplysninger: Authors navn,Klubnavn eller PM-nummer,Billednummer og billedets titelsvarende til den medfølgendedeltagerformular. Billedets titelskal placeres på bagsiden daden ikke indgår i bedømmelsen.Diasrammerne skal endvideremærkes med en tydelig prik inederste venstre hjørne, nårbilledet ses retvendt i direktebetragtning.Digitalbilleder skal tildeles titelpå entryformen.Filerne indleveres på CD-R ellerDVD mærket med Klub/Pm-nr,Navn og Adresse.Formatet på digitale billeder skaloverholde følgende: Billederneskal indsendes i jpeg-format dermaximalt må være 1024px bredtog maximalt 768px højt. Filstørrelsenmå ikke overstige 1 Mb.Navngivning af filer til digitalebilleder skal overholde nedenståendekrav:XX-NN-Klub/Pm-Efternavn-F.jpgHvor:XX udfyldes med DF for ”Digitalfarve” og DM for ”Digital monochrome”Klub/PM er navnet på din fotoklubeller dit PM-nummerEfternavn er dit fulde efternavnNN er billedets nummer fraentryformen F er første bogstavi dit fornavnEksempel 1 -Digitalt farve billede:DF-01-Fotoentusiasterne-Jensen-L.jpgEksempel 2 -Digitalt monochrome billede:DM-01- Fotoentusiasterne-Jensen-L.jpgDiskvalificeringBilleder, der ikke er mærket påangivne måde, vil blive diskvalificeret.Gebyret for diskvalificeredebilleder vil ikke blive tilbagebetalt.SDF’s bestyrelse kan til enhvertid diskvalificere billeder der ikkelever op til de stillede krav.Tilbageholdelse ogreturneringAlle antagne billeder indgår iSDFs Nationale udstilling. SDFbeholder billederne i et år,således at billederne er til udlånog medlem--merne har lejlighedtil at se de originale billeder.Alle antagne billeder returneresi forbindelse med detefterfølgende års landsmøde.Af de antagne billeder affotograferes/gemmesen rækkebilleder digitalt. Disse bevaresfor eftertiden og vil kunnelånes af SDFs medlemmer somcirkulationsmapper. Alle ikkeantagne billeder kan afhentesunder landsmødet. De billederder ikke afhentes eftersendes tilafsender.Værker i kategorien Det heltfrie billede skal afhentes afauthor, senest ved landsmødetsafslutning.Værker i kategorien Lyd/billedereturneres ikke ved digital afleveringpå CD eller DVD.Diasserier skal afhentes afauthor, senest ved landsmødetsafslutning.BegrænsningerBillederne må ikke tidligere haveværet antaget eller præmieredemed medaljer eller diplomerpå ”Den Nationale”. Billedermå ikke samtidig deltage i flerekategorier, ej heller farvebilledekonverteret til monochrome.Undtaget herfra er dog kategorierneLyd/billed og Det helt friebillede.2. KATEGORIERENEMonochrome-papirAnaloge eller digitale billederder på normal betragtningsafstandfremstår monochromt.Dvs. rene gråtonebilleder ogbilleder der er totaltonede f.eks.bruntonede eller blåtonede.Dvs. der må ikke være spor afandre farvetoner end den derer benyttet til toningen. Partielttonede billeder er ikke tilladtsom monochrome.Farve-papirAnaloge eller digitale billederder indeholder mere end eenfarvetone.Heri indgår håndkoloreredebilleder, sort/hvide billeder medeen partiel farvetone, samt øvrigebilleder der ikke kan regnesfor monokrome.DiasAnaloge dias eller digitalt fremstillededias i såvel sort/hvidsom farvedias.Digital-monochrome:Digitale billeder der ved fremvisningfremstår monochromt.Dvs. rene gråtonebilleder og

More magazines by this user
Similar magazines