Regler - Den Nationale - Selskabet for Dansk Fotografi

sdf.dk
  • No tags were found...

Regler - Den Nationale - Selskabet for Dansk Fotografi

DefinitionerPræmieringbilleder der er totaltonede f.eks.bruntonede eller blåtonede.Dvs. der må ikke være spor afandre farvetoner end den derer benyttet til toningen. Partielttonede billeder er ikke tilladt sommonochrome.Billederne vil blive bedømt i toseperate puljer: ”Digital farve” og”Digital monochrome”.Digital-farve:Digitale billeder der indeholdermere end een farvetone.Heri indgår sort/hvide billedermed een partiel farvetone, samtøvrige billeder der ikke kanregnes for monochrome.SerierKategorien serier defineres som:En sammenhængende serie afbilleder der beskriver et emneefter eget valg. Antallet afbilleder i serierne er fastsat til fra3 til 6 billeder. Der kan deltagesmed serier bestående af såvelsort/hvid billeder som farvebilleder.Hver author kan deltages medindtil 5 serier.NaturpapirI naturkategorien skelnes derikke mellem monochrome billederog farvebilleder. Alle indsendtebilleder indgår i en samletbedømmelse.Indsendte billeder skal overholdeFIAP og PSAs standarder: Sehjemmesiderne www.fiap.net ogwww.psa-photo.org.Billeder, der anvender teknikkersom for eksempel farvefiltre, basrelief,solarisering eller infrarødfilm, som ændrer motivet ogskaber en ny og uægte stemning,vil ikke kunne antages. Etminimum af billedbehandlingfor at rette op på lys, kontrast,farvebalance og skarphed ertilladt såfremt at det ikke kan sespå slutresultatet og er udført påhele billedfladen.Det helt frie billedeVærker der adskiller sig fra almindeligetodimensionale billederog således ikke vil kunne deltagei kategorierne monocrome ellerfarvepapirbilleder kan ”Det heltfrie billede”.Der skal være et væsentligt indholdi et ”helt frit billede” der erfremstillet af fotografisk vej.Der er ingen begrænsninger istørrelse og udførelse af værkerne,men de skal sættes op ogfjernes af autor.Lyd/billedeBilledserie ledsaget af lyd,fremstillet analogt eller digitaltog som vises som diasserie påfremvisere eller som eksekverbarfil. Der lægges vægt på samspilletmellem billedsiden og lydsiden.3. PRÆMIERINGI hver af kategorierne Monochrome-papir,Farve-papir,Monochrome-digital, Farve-digitalog Dias uddeles:1 guld, 1 sølv og 1 bronzemedaljetil billeder af traditionel karakter1 guld, 1 sølv og 1 bronzemedaljetil billeder af eksperimenterendekarakter.I hver af kategorierne Monochrome-papir,Farve-papir,Monochrome-digital, Farve-digitalog Dias kan der uddeles diplomtil det bedste billede i følgendegenrer:Landskab - Essay - Portræt - Humor- Action - Akt.I naturkategorien uddeles:1 guld, 1 sølv og 1 bronzemedaljeI naturkategorien kan der uddelesdiplom til bedste billede ifølgende genrer:Macro – Dyr – Flora.For alle ovenstående kategoriergælder:Hvert jurymedlem tildeler endvidereet personligt dommerdiplom.Desuden kan en dommervælge op til 10 ikke-antagnebilleder, blandt samtlige billederi kategorien, som skal med påudstillingen - dette er en ret,men ikke en pligt. Der uddeles etfælles dommerdiplom, som alledommere skal være enige om.I hver af kategorierne, Natur,Serier, lyd/billede og “Det heltfrie billede” uddeles:1 guld, 1 sølv og 1 bronzemedaljeI hver af kategorierne, Natur,Serier, lyd/billede og “Det heltfrie billede” kan der uddelesdommerdiplom.Såfremt der ikke er indleverettilstrækkeligt med værker til enfuld præmiering vil flg. grænserblive benyttet for kategorierneLyd/billed og det helt frie billede:1 - 5 værker: Guld + evt. diplom6 - 10 værker: Guld + sølv + evt.diplom11 og derover: Guld + sølv +bronze + evt. diplomBilleder der har fået tildeltmedalje, kan ikke samtidig tildelesdommerdiplom eller fællesdom-merdiplom.SDF-Point:AntagelseDiplomBronzeSølvGuld: 5 point: 10 point: 15 point: 20 point: 25 point4. OFFENTLIGGØRELSEAF RESULTATETResultatet af bedømmelsen vilblive offentliggjort på SDFs hjemmesidesenest 15. juli.Præmieoverrækkelsen vil ligeledesfinde sted på landsmødet.Værkerne i kategorierne Lyd/billede og ”Det helt frie billede”bedømmes og fremvises pålandsmødet og resultater afviklespå stedet samt bringes iDansk Fotografi. For Lyd/billedekonkurrencens vedkommende vilder være tale om en fremvisninglukket for offentligheden pågrund af overholdelse af ophavsrettigheder.SDFs bestyrelse bestemmerhvilke billeder der skal offentliggøresinden landsmødet.5. SDF RETTIGHEDER OGPLIGTERBilleder som indsendes til “DenNationale”, kan af SDF vederlagsfritgøres tilgængelig foroffentligheden med det formål atfremme fotografiet, herunder anvendestil udstillingsformål udenfor SDF regi. Ejendomsrettentil billederne, der indgår i SDFsbilledmapper, overgår til SDF pådet tidspunkt hvor billederneudtages.Copyright rettighederne forbliverautors, uanset at billedet udtagestil cirkulationsmappe ellerbilledbuffer.SDF forpligter sig til at behandlebillederne med størst muligomhu, men kan dog ikke påtagesig noget ansvar for beskadigelseeller bortkomst.6. AUTORS RETTIGHEDEROG PLIGTERHver enkelt autor acceptererved indsendelse af billeder tilDen Nationale, de gældendekonkurrenceregler i deres helhed,med de deraf følgende rettighederog pligter for den enkelte.Autorerne påtager sig i øvrigt detjuridiske ansvar for billedernesindhold.7. FORTOLKNING OGAPPELEventuelle tvivlsspørgsmål vedrørendefortolkning af udstillingsreglerneafgøres af SDF’sbestyrelse jf. vedtægternes § 7stk. 5. Afgørelsen er inappellabel.Autorerne har ved indsendelsenforpligtet sig til anerkendelseheraf, ligesom de har anerkendtudstillingsreglerne.

More magazines by this user
Similar magazines