pdf-version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

pdf-version - Vordingborg Kommune

Brug dinbusKollektiv trafik.indd 1 07-09-2009 12:08:01


Bedre bustrafi k iVordingborg KommuneKommunalbestyrelsen besluttede i 2008 at undersøge, om det var muligt atgive borgerne bedre tilbud om kollektiv bustrafi k, uden at det blev dyrere forkommunen.Og det var muligt!Derfor er der i år sket fl ere nye spændende tiltag indenfor den kollektive bustrafik i Vordingborg Kommune. Blandt andet er der indført gratis telebusser, somsikrer at der er et godt og ensartet tilbud om kollektiv trafi k til borgerne i allekommunens landområder, samt i de områder som i dag ikke har busbetjening.Der er også indført en helt ny ordning med Flextrafi k, som bringer dig fra dørtil dør til cirka halv taxipris.I denne folder kan du læse om hele det brede udbud af kollektiv bustrafi k,som du kan benytte i Vordingborg Kommune. De gratis telebusser, Flextrafi k,bybusser, lokalruter og regionalruter, samt om de særkørsler VordingborgKommunen tager sig af. Måske har den kollektive bustrafi k i dag lige dettilbud, som du kan bruge.Vi håber, at folderen vil være et nyttigt værktøj for dig, når du skal benytte denkollektive bustrafi k i Vordingborg Kommune.Med venlig hilsenHenrik HolmerBorgmesterSøren NyboFormand for Teknikudvalget2Kollektiv trafik.indd 2 07-09-2009 12:08:01


Gratis telebusserHvad: Telebusserne kører fra landområderne og ind til en af byerne Præstø,Stege, Lundby og Vordingborg. Telebussen har ikke fast rute, men kører der,hvor der er brug for den.Hvem: Tilbuddet – som er gratis - gælder alle borgere i Vordingborg Kommune.Du kan dog ikke benytte Telebussen hvis strækningen i forvejen betjenesaf anden kollektiv trafi k. Telebusserne kan heller ikke benyttes til skolekørselog institutionskørsel.Hvornår: Telebussen kører alle hverdage i tidsrummet ca. kl. 8.30 – 17.30(Se køreplaner og områdekort på højre side)Hvor: Telebusserne kører i otte forskellige områder i Vordingborg Kommune.I landområderne køres fra adresse til adresse. I byerne har telebussen noglefå faste stoppesteder. Som regel køres ad asfalterede veje. Hvis der er fl erepassagerer at tage hensyn til vil bussen nogle gange køre en omvej.Hvordan: Senest en time før du skal af sted, skal du ringe til VordingborgKommunes Kørselskontor telefon 55 36 25 60, mandag – torsdag: kl. 07.00-16.00, fredag: kl. 07.00 - 15.30.Ved bestilling bedes du oplyse, hvis du har et ærinde til en bestemt tid. Så fårdu med det samme besked, om telebussen kan nå at indfri dit ønske.Når du ringer, skal du oplyse navn, hvor du skal fra og til, og hvornår du gernevil hentes eller være fremme. Bussen kan bestilles op til en uge før. Skal duhave en (almindelig type) kørestol eller barnevogn med, skal du nævne detved bestillingen. Grupper på mere end 10 personer, der ønsker at rejse sammen,skal bestille plads mindst tre dage før.Hvis du bliver forhindret i at gøre brug af den bestilte kørsel, bedes du venligstafbestille turen. Så kan en anden i stedet få glæde af telebussen.Pris: Det er gratis at bruge telebussen.4KontaktBestil din telebus på Kørselskontoret,telefon 55 36 25 60, Mandag – torsdag kl. 07 – 16,fredag kl. 07 – 15.30Kollektiv trafik.indd 4 07-09-2009 12:08:02


Køreplaner for telebusserne• 671 PræstøJungshoved-Mernkl. 10.00 - kl. 11.20kl. 13.00 - kl. 14.20kl. 16.00 - kl. 17.20• 673 LundbyLundby-Svinøkl. 08.30 - kl. 09.20kl. 11.30 - kl. 12.20kl. 14.30 - kl. 15.20• 675 VordingborgSnertinge-Lekkendekl. 08.30 - kl. 09.30kl. 11.30 - kl. 12.30kl. 14.30 - kl. 15.30• 677 StegeMøn Vestkl. 08.30 - kl. 09.50kl. 11.40 - kl. 13.00kl. 14.25 - kl. 15.45• 672 PræstøBårse-Lundbykl. 08.30 - kl. 09.30kl. 11.30 - kl. 12.30kl. 14.30 - kl. 15.30• 674 VordingborgKnudsskovkl. 10.00 - kl. 11.00kl. 13.00 - kl. 14.00kl. 16.00 - kl. 17.00• 676 VordingborgKindvig-Stensbykl. 10.00 - kl. 11.20kl. 13.00 - kl. 14.20kl. 16.00 - kl. 17.20• 678 StegeMøn Østkl. 10.00 - kl. 11.20kl. 13.00 - kl. 14.20kl. 16.10 - kl. 17.30673Lundby671673672Præstø672 675672 675674675671671676676VordingborgStege6786775Kollektiv trafik.indd 5 07-09-2009 12:08:02


NæstvedNæstvedKøgeFakseNæstvedKostrædeBanker70Lundby65579Bårse25691 - 78Zone5263Præstø256Zone50Ndr.Vindinge70 - 655Vordingborg60Ørslev63Nyråd62 - 6464MernStensvedZone5362256MariboNykøbing F.Farø50Zone42BogøLokalruterRegionalruterKlintebussen (kører kun sommerhalvår)De farvede områder viser zoneinddeling(c) Vordingborg KommuneKollektiv trafik.indd 6 07-09-2009 12:08:07


BusruterPræstø256256ne3Zone40Borre62KalvehaveStege52 - 63263262 - 25652Zone41Damsholte64 - 50Klintholm HavnBogøSt. DammeGIS TeamKollektiv trafik.indd 7 07-09-2009 12:08:07


Bybusser i VordingborgVordingborg by betjenes af tobybusser, linje 1 og linje 2.Bybusserne giver dig mulighed forat komme rundt i selve byen ogfor at stå på og af også ved andrestoppesteder end hvor lokal ogregionalbusserne stopper.Linje 1 betjener indre by, Masnedsundog Ore, mens linje 2 betjenerindre by Nyråd, Vintersbølle ogBakkebølle.01Ore010101-0201Vordingborg0202Nyråd01Vintersbølle02Bakkebølle(c) Vordingborg KommuneGIS TeamPris pr. billet 14 kr.Se bybussernes køreplaner på www.koereplaner.vordingborg.dk8Kollektiv trafik.indd 8 07-09-2009 12:08:10


Flextrafi k– åben ordningHvad: Den åbne ordning er et alternativ til kørsel med kollektiv trafi k eller taxa.Det er dyrere end at køre i bus, men koster kun ca. det halve af at køre i taxa.Hvem: Tilbuddet gælder alle borgere i Vordingborg Kommune.Hvor: Du kan køre fra en adresse til en anden indenfor de tilmeldte kommuner,som er Vordingborg, Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø,Ringsted, Stevns, Fakse, Lejre og kommuner. Du vil også kunne blive kørt fraen adresse i den ene kommune til en adresse i en anden af de deltagendekommuner. Der vil ofte være fl ere passagerer med, og det betyder at der afog til vil blive kørt en omvej, afhængig af hvor andre passagerer skal af ellerpå. Der betales altid kun for den korteste rute.Hvornår: Du kan køre alle ugens dage fra kl. 6.00 til kl. 23.00.Hvordan: Du skal ringe og bestilledin kørsel mindst to timer før.Bestilling skal ske mellem kl. 8.00og kl. 16.00 alle ugens dage påtelefon 70 26 27 27. Skal du køremellem kl. 6.00 og kl. 8.00 skal dubestille din tur dagen før. Du skalaltid være klar fem minutter før detoplyste afhentningstidspunkt.Pris: Det koster 35 kr. op til deførste fem km. Derefter koster det7 kr. pr. km. Er man fl ere der følges ad, betaler hver ledsager halv pris af denførste rejsende. Der betales altid kun for den korteste rute.KontaktBestil din kørsel med Flextrafi k på 70 26 27 27alle ugens dage kl. 08 – 16. 9Kollektiv trafik.indd 9 07-09-2009 12:08:11


Individuel handicapkørselHvad: Kørsel til fritidsformål som for eksempel besøg hos familie og venner,indkøb og kulturelle aktiviteter. Altså ikke lægebesøg, genoptræning osv.Hvem: Tilbuddet gælder voksne svært bevægelseshæmmede, som ikke kanbenytte de offentlige trafi kmidler. Desuden skal du have kørestol eller ganghjælpemiddel,som er bevilget af kommunen.Hvor: Der køres fra dør til dør i Østdanmark, hvilket vil sige Sjælland, Lolland-Falster, Møn og brofaste øer – ikke Fyn. Der vil ofte være fl ere passagerermed, og det betyder at der af og til vil blive kørt en omvej, afhængigt af hvorandre passagerer skal af eller på.Hvordan kommer jeg med i ordningenFor at komme med i ordningen skal du udfylde et ansøgningsskema. Skemaetkan du få i Borgerservice, på ældrecentrene eller på Kørselskontoret.Du kan også fi nde det på Movias hjemmeside www.moviatrafi k.dk. Når duhar udfyldt skemaet skal du afl evere det i Borgerservice eller sende det tilKørselskontoret. Godkendes ansøgningen, videresender kommunen den tilMovia. Movia sender dig herefter et velkomstbrev samt yderligere informationerom kørselsordningen.Vær opmærksom på, at i forbindelse med behandling af ansøgningen kankommunen have behov for at indhente oplysninger fra læge, hospital ellerandet behandlingssted.Priser og antal ture: Du kan køre 104 enkeltture på et kalenderår. Prisen er 35kr. for de første 10 km. For de næste 30 km er prisen 2,50 kr. pr. km. Ud over40 km er prisen 1,50 kr. pr. km. Der betales altid kun for den korteste rute.10KontaktGenerelle spørgsmål om kørselsordningen kanstilles til Movia, behovsstyret trafi k tlf: 36 13 19 86hverdage mellem kl. 8.30 -14 eller til VordingborgKommunes Kørselskontor tlf:55 36 25 60 hverdagekl. 08.00 – 15.00.Kollektiv trafik.indd 10 07-09-2009 12:08:11


Kørsel af visiterede borgere tiltræning/genoptræningBorgere, som bliver visiteret til træning, vil som hovedregel blive kørt til et afkommunens træningscentre, såfremt man ikke er i stand til at befordre sig selv.Kommunens træningsenhed visiterer og bestiller kørslen på Kørselskontoret.Da kørslen foregår sammen med andre borgere, kan der være op til ½ timesventetid både før og efter træningen.Borgere som har ret til gratis transport efter sundhedsloven, skal indsende attestationtil Kørselskontoret, som vil udbetale den af staten godkendte takst.Transport af borgere til specialiseret genoptræning på sygehuse bestilles påKørselskontoret af træningsstedet på sygehuset.Kørsel af visiterede borgere til dagcentreBorgere, som bliver visiteret til dagcentre, vil som hovedregel blive kørt til et afkommunens dagcentre, såfremt man ikke er i stand til at befordre sig selv.Myndighedsafdelingen visiterer til kørsel, og dagcentret bestiller herefter kørslenpå kommunens Kørselskontor.Da kørslen foregår sammen med andre borgere, kan der være op til ½ timesventetid både før og efter tilbuddet i dagcentret.Kørsel til læge og speciallægePensionister, som ikke kan befordre sig selv til læge eller speciallæge, kanrette henvendelse til Vordingborg Kommunes Kørselskontor.Pensionister, som kan benytte offentlig transport, kan få refunderet udgiften,hvis den overstiger 25 kr. Befordringsgodtgørelse ydes kun til transport tilnærmeste speciallæge i forhold til patientens adresse.SkolebuskørselSkolebuskørsel foregår med busser i lukket kørsel. Det vil sige, at kun skolebørnkan køre med.Køreplaner og yderligere oplysninger fi nder du på den enkelte skoles intranet.11Kollektiv trafik.indd 11 07-09-2009 12:08:11


Vordingborg KommuneValdemarsgade 434760 VordingborgTlf: 55 36 36 36www.vordingborg.dkVordingborg KommunesKørselskontorMønsvej 130, Bakkebølle4760 VordingborgTlf: 55 36 25 60hverdage kl. 08.00 - 15.00MoviaTlf: 36 13 14 00www.moviatrafik.dkLayout og grafisk produktion: Pihl - grafisk designMovia KundecenterTlf: 36 13 14 15hverdage kl. 07.00 - 21.30.lør-, søn- og helligdage kl. 08.00 - 21.30.Kollektiv trafik.indd 12 07-09-2009 12:08:13

More magazines by this user
Similar magazines