Støtte til vækst - Erhvervsstyrelsen

erhvervsstyrelsen.dk
  • No tags were found...

Støtte til vækst - Erhvervsstyrelsen

Støtte til vækst> > >Mål 2-støtte fra EU til områder i Danmarkmed særligt behov for at styrke udvikling og vækst> > > Udgivet af Erhvervs- og Boligstyrelsen | Arbejdsmarkedsstyrelsen |Bornholms Regionskommune | Fyns Amt | Storstrøms Amt | Nordjyllands Amt |Ringkjøbing Amt | Sønderjyllands Amt | Viborg Amt | Århus Amt |


Indhold4810121416182022Mål 2 – kort og godtBornholms RegionskommuneFyns AmtStorstrøms AmtNordjyllands AmtRingkjøbing AmtSønderjyllands AmtViborg AmtÅrhus Amt


Gode resultaterallerede – og udsigttil mange flereI 2000 trådte Mål 2-programmet for Danmark i kraft. Siden da er et stort antal projektersat i værk med tilskud fra EU-programmet, der skal sætte gang i udvikling og vækst iområder med særlige behov for nye aktiviteter. Overalt i de områder i Danmark, der eromfattet af Mål 2-programmet, begynder man at se effekten af den økonomiske saltvandsindsprøjtning.Nye arbejdspladser bliver skabt, eksisterende bliver fastholdt, ledelseog medarbejdere får kompetenceløft, områderne bliver mere attraktive steder at boeller være gæst.Dette hæfte giver en introduktion til Mål 2-støtten – selve programmet, de overordnederammer for Mål 2-projekter, ansøgningsprocedure mv. Samtidig giver hæftet et indblik iMål 2-programmet, som det realiseres i de enkelte områder i landet. Der er gjort statusover indsatsen frem til slutningen af 2002, og der er information om, hvor mange Mål2-midler der endnu er til rådighed.Der er for mig ingen tvivl om, at de otte danske Mål 2-områder har stor gavn af Mål-2støtten. Områderne kan glæde sig over mange nye initiativer, der bidrager til en positivudvikling. Der er mange eksempler på, at samspillet mellem EU-midlerne og de regionaleog lokale ressourcer er det, der kan sikre, at gode idéer bliver til virkelighed.Netop dette samspil er et grundprincip for Mål 2-programmet. EU-tilskuddet skal suppleresmed finansiering fra nationale, regionale og lokale myndigheder og med midler fraprojektdeltagerne selv. Samtidig kan intet projekt realiseres uden engagement og aktivitetfra regionale og lokale kræfters side. Derfor er hele realiseringen af Mål 2-programmet daogså sket i et tæt samarbejde med mange aktører på det lokale plan. De kender mulighederog potentiale. De ved, hvor Mål 2-støtten gør størst gavn.Der er grund til at glæde sig over de mange gode resultater, der allerede er opnået.Det er samtidig helt berettiget at være optimist med hensyn til de fortsatte aktiviteter ogeffekten af den samlede Mål 2-indsats.Henning SteensigFormand for Overvågningsudvalget for Mål 2-programmet,vicedirektør i Erhvervs- og BoligstyrelsenStøtte til vækst3


Mål 2 – kort og godtMål 2-programmet har som sit overordnede formål at styrke en positiv udviklingi områder, der har en svag erhvervsudvikling og som oplever stagnation ellertilbagegang. Mål 2-programmet løber i perioden 2000 til 2006.Otte danske Mål 2-områderMål 2 omfatter ikke hele nationer,men geografiske områder inden forde enkelte lande – områder, der målti forhold til antallet af ledige, indkomstniveau,uddannelsesniveau mv.er dårligere stillet end landet somhelhed.I Danmark omfatter Mål 2-programmetgeografiske områder i følgenderegioner: Bornholms Regionskommune,Fyns Amt, NordjyllandsAmt, Ringkjøbing Amt, StorstrømsAmt, Sønderjyllands Amt, Viborg Amtog Århus Amt. Hvert område er nærmerebeskrevet i dette hæfte påsiderne 8 til 23.været omfattet af en lignende tilskudsordning,og støtten er nuunder udfasning. Overgangsområdernekan kun få støtte frem til 2005.Den forholdsmæssigt største del afMål 2-programmets midler står tilrådighed for projekter i de egentligeMål 2-områder.Regler og rammer forMål 2-tilskudMål 2-tilskud gives til forskelligetyper af projekter efter nærmereregler og retningslinier, der skalsikre, at projekterne er med til atgøre intentionerne bag programmettil virkelighed.• Additionalitet: Det ville ikkevære sket uden Mål 2-støtteKravet er, at projektet ikke villevære blevet gennemført i sammeomfang, på samme tidspunkt ellerinden for samme tidsramme udenstøtten. Kravet betyder også, atder ikke kan blive tale om støtte tilprojekter, der gennemføres for atimødekomme lovkrav.• NyhedsværdiProjektet skal have en nyhedsværdi.Der kan for eksempel væretale om projekter, der tilfører nyekompetencer, bidrager med opbygningaf ny viden eller indfører nyeteknologier.Desuden findes et Mål 2-områdefor Sammenslutningen af DanskeSmåøer. Dette område omfatter 27øer og er administrativt tilknyttet detfynske Mål 2-område.Mål 2-områder ogovergangsområderInden for Mål 2-programmet skelnerman mellem to typer af tilskudsberettigedeområder – de egentlige Mål2-områder, som har cirka 540.000indbyggere, og overgangsområderne,som har cirka 405.000 indbyggere.Overgangsområderne har tidligereHelt overordnet bliver EU-støttenudbetalt på vilkår, der følger EU’sregler om, hvad der er støtteberettiget.Dertil kommer, at der på EUniveauog på nationalt niveau erdefineret målsætninger for Mål2-indsatsen. Tillige har hvert Mål2-område præciseret sine egneregionale og lokale ønsker og målsætninger.Der er desuden nogle principper fortildeling af støtten. Det drejer sigblandt andet om additionalitet,nyhedsværdi og medfinansiering:• Altid medfinansieringDet er et grundprincip, at EUtilskuddetkun kan udgøre en visdel af projektbudgettet. Mål 2-midlerne fra EU skal suppleres medmidler fra nationale, regionale oglokale myndigheder og gennemmedfinansiering fra projektdeltagernesside.Mange ansøgningerErfaringerne viser, at der normalt ertale om et meget stort antal ansøgninger.At en ansøgning umiddelbartopfylder de gældende retningslinier4 Støtte til vækst


er derfor ikke en garanti for, at projektetogså får støtte. I den sidsteende vil afgørelsen afhænge af enafvejning af mange gode projekter iforhold til hinanden. Mange forholdog vurderinger kan spille ind på denendelige afgørelse.Tre prioriteterHelt overordnet går EU-støtten tilprojekter inden for tre såkaldte prioriteter.Det drejer sig om:• RammebetingelserMål 2-støtten kan bevilges tiloffentlige projekter, der direkteeller indirekte har en positiv effekti forhold til de generelle vilkår forudviklingen i området. Det handlerom områdets attraktivitet somerhvervsområde, bosætningsstedog turistmål, og indsatsen kan foreksempel rette sig mod infrastrukturen,det kulturelle udbud i området,bymiljø etc.Andre former for initiativer i relationtil forbedring af de generellerammebetingelser handler om atstyrke fornyer- og iværksætterviljen.Tiltagene kan for eksempelfokusere på forbedret adgang tilrådgivnings- udviklings- ogerhvervsservice.Støttemodtagerne er amt, kommuner,offentlige institutioner, offentligtlignende organisationer ellerandre, der gennemfører offentligtlignende projekter.For at opnå EU-tilskud skal regionaleeller lokale myndigheder elleroffentligt lignende organisationermedfinansiere med mindst detsamme beløb som EU-tilskuddet.• VirksomhedsudviklingStøtten går til udvikling af eksisterendevirksomheder og til etableringaf nye. Der kan være tale ominvesteringsstøtte, for eksempeltilskud til anlægsudgifter ved nyetableringeller start af nye produktionsinitiativer.Produktudvikling,rådgivning, forundersøgelser, miljøstyringog markedsundersøgelserer andre former for tiltag, der skalstyrke viden og udvikling i små ogmellemstore virksomheder.Modtagerne af støtte er privatefremstillings- og servicevirksomheder.Der er fortrinsvis tale omsmå og mellemstore virksomheder.Det vil sige virksomheder med> > >Støtte til vækst5


færre end 250 ansatte og med enårsomsætning på maksimalt 280mio. kr. eller en samlet status påmaksimalt 190 mio. kr.Projekter vedrørende Virksomhedsudviklingmedfinansieres af dendanske stat med samme beløbsom EU-tilskuddet. Derudovermedfinansierer projektpartnerneselv efter nærmere regler. Amterog kommuner må ikke medfinansieretilskud til private virksomheder.• Menneskelige RessourcerStøtten går til projekter, der udviklermenneskelige ressourcer ogkompetencer med hovedvægt påleder- og medarbejderudvikling,indsats mod ledighed, organisationsudviklingsamt opkvalificeringved start af egen virksomhed.Målgruppen for indsatsen er personeri arbejde eller personer, der harværet ledige i kort tid, og der kanvære tale om såvel medarbejderesom ledere og virksomhedsejere.Støttemodtagerne er typisk grupperaf virksomheder eller kommunerog offentlige institutioner.En anden form for projekter pådette område fokuserer på udviklingaf uddannelses- og rådgivningssektoren.Her er støttemodtagerneuddannelses- og rådgivningssektoren.Er der tale om projekter vedrørendeMenneskelige Ressourcer, medfinansiererprojektpartnerne medmindst samme beløb som EU-tilskuddet.YDERLIGERE INFORMATIONDet regionale Mål 2-sekretariat yderrådgivning vedrørende ansøgningerom Mål 2-tilskud. Her er det ogsåmuligt at rekvirere ansøgningsskemaog vejledningsmateriale. Se adresserpå de regionale sekretariater påsiderne 8-23.To fondeMål 2-støtte kommer fra to af EU'sstrukturfonde – Regionalfonden ogSocialfonden.udvikling og strukturtilpasning i deområder, hvor udviklingen halterbagefter. Regionalfonden bidragertil Mål 2-programmet med 134 mio.euro.Socialfonden bidrager til at udviklebeskæftigelsen ved at fremmearbejdstagernes jobmuligheder,iværksætterånd, tilpasningsevne,ligestilling og udvikling af menneskeligeressourcer og kompetencer.Socialfonden bidrager til Mål 2-programmetmed 55 mio. euro.Overordnet bidrager begge fondetil at realisere formålet med Mål 2.Støtten kommer fra Regionalfonden,når der er tale om projekter vedrørendeRammebetingelser og Virksomhedsudvikling,mens projektervedrørende Menneskelige Ressourcerhenter støtte fra Socialfonden. Irealiseringen af Mål 2-programmethar projekter, der kombinererregionalfonds- og socialfondsprojekter,høj prioritet.Regionalfonden bidrager til atmindske forskellene mellem de forskelligeregioners udviklingsniveauerog levestandard. Regionalfondenskal bidrage til at fjerne de størsteregionale skævheder ved at skabeReglerne for tildeling af støtte, fordokumentation og afrapporteringer forskellig for Regionalfonden ogSocialfonden.6 Støtte til vækst


ADMINISTRATIONRegionalfonden administreresi Danmark af Erhvervs- ogBoligstyrelsen.Erhvervs- og BoligstyrelsenVejlsøvej 298600 SilkeborgTlf. 35 46 60 00www.ebst.dkSocialfonden administreresi Danmark afArbejdsmarkedsstyrelsen.ArbejdsmarkedsstyrelsenHolmens Kanal 201060 København KTlf. 35 28 81 00www.ams.dkRegler mod dobbeltfinansieringAndre EU-fonde giver tilskud til bestemtesektorer og formål, for eksempellandbrug og fiskeri. For at forhindredobbeltfinansiering kan projekterinden for disse sektorer ikke modtageMål 2-støtte. Mejerier og slagterier erogså udelukket fra Mål 2-støtte, ogdet samme gælder brancher, der erpræget af overkapacitet.AdministrationMål 2-midlerne administreres påregionalt plan. I hvert Mål 2-områdeer der etableret et Mål 2-udvalg,som behandler ansøgningerne. Udvalgeter sammensat af repræsentanterfor regionale og lokale myndighedersamt arbejdsmarkedetsorganisationer, turistforeninger,erhvervsråd m.fl.AnsøgningsprocedureI hvert Mål 2-område er der etableretet sekretariat, der tager sig afadministrationen af indsatsen. Herer det muligt at rekvirere ansøgningsskemaog vejledning til ansøgningsskema.Mål 2-sekretariaternestår også til rådighed med råd oginformation vedrørende hele ansøgningsproceduren.Oplysninger omkontaktadresser findes på siderne8 til 23 med præsentation af deenkelte områder.Ansøgningsfrister varierer fra Mål 2-område til Mål 2-område. Der eringen faste tidsrammer for behandlingenaf ansøgningerne, men typiskvil ansøgeren få svar inden for tomåneder efter ansøgningsfristen.Det regionale Mål 2-udvalg behandleransøgningerne.Drejer det sig om ansøgninger vedrørendeRammebetingelser ellerVirksomhedsudvikling, indstiller detregionale Mål 2-udvalg en afgørelsetil Erhvervs- og Boligstyrelsen, somtræffer den endelige beslutning.Drejer det sig om ansøgninger vedrørendeMenneskelige Ressourcer,har det regionale Mål 2-udvalg kompetencetil at træffe den endeligeafgørelse.Støtte til vækst7


BornholmsRegionskommuneMål 2-programmet omfatter hele Bornholm medcirka 45.000 indbyggere.> > >Bornholms situationBornholm har i mange år haftadgang til en række flerårige støtteprogrammerunder EU's strukturfonde.Årsagen er, at øen er præget afalvorlige strukturproblemer, somf.eks. befolkningsafvandring, højarbejdsløshed, en arbejdsstyrke medforholdsvist lavt uddannelsesniveau,et lavt indkomstniveau sammenlignetmed det øvrige land og stor afhængighedaf primærerhvervene landbrugog fiskeri.Mål for indsatsenDe grundlæggende betingelser forvækst skal ændres. Med nedsættelsenaf transporttiden mellemBornholm og København satses derpå udnyttelse af muligheder i formaf øget bosætning, distancearbejde,weekendturisme og etablering af nyevideregående uddannelser. I tilknytningtil denne indsats satses der påinvesteringer i by-, havne- og landdistriktsmiljøersamt erhvervsarealermed henblik på at gøre bosætningog etablering mere attraktiv.Rammebetingelserne for erhvervslivetskal forbedres gennem investeringeri øget forskning og teknologiskudvikling med det overordnedeformål at styrke virksomhederneskonkurrencedygtighed og omstillingsevne.Gennem direkte støtte til virksomhederneskal der satses på erhvervsmæssigfornyelse og innovation.Arbejdsstyrke og virksomheder skalomstilles til i højere grad at udnyttemulighederne i informations- og servicesamfundetsamt den øgede globalisering.Udviklingen af nye produkter ellerproduktionssystemer inden for fremstillings-,forarbejdnings- og servicesektorenhar høj prioritet. Det er8 Støtte til vækst


Mål 2-områdenødvendigt at investere i miljøcertificeringog -styring og at forøge produktiviteten.Mål 2-økonomiDet samlede EU-tilskud udgør cirka93 mio. kr. fordelt på de tre prioriteter.Heraf var der pr. 1. oktober 2002brugt cirka 40 mio. kr.Eksempler på projekterFirmaet Bülow Glas Bornholm A/Sfik mulighed for at lancere en nykøkkenserie i glas efter en samlingog udvidelse af aktiviteterne.Projektet forventes at medføre op til10 nye job inden for et år fra projektetsafslutning. Der forventes enmeromsætning på 1,5 mio. kr. et årefter projektets afslutning. Til projekteter der bevilget et regionalfondstilskudpå 831.900 kr. til etableringpå Nexø Havn og lancering af dennye køkkenserie. Projektet har ogsåfået bevilget et socialfondstilskudpå 380.848 kr. fordelt over to år tiluddannelse af medarbejdere i detnye koncept samt til lederuddannelse.Ø-dækkende bredbåndsnet påBornholm. Et projekt vedrørende etø-dækkende bredbåndsnet havde tilformål at sikre en hurtigere og mereudstrakt etablering af bredbåndsnettettil gavn for Bornholms virksomhederog borgere. En ansøgning fraamt og kommuner udløste et tilskudpå 659.525 kr. ud af et budget på2,3 mio. kr. til etablering af bredbåndsnettet.Den offentlige investeringvar en forudsætning for, at nettetkunne etableres så hurtigt ogogså uden for de større bysamfund.Resultatet har været, at Bornholmsom det første amt i Danmark fik ø-dækkende bredbåndsnet.KONTAKTBornholms RegionskommuneEU-sekretariatetUllasvej 233700 RønneTlf. 56 92 20 00e-mail fflif@bora.dk ellerffjsp@bora.dkYderligere oplysninger påwww.bornholm-eu.dkStøtte til vækst9


Fyns AmtMål 2-området omfatter ni kommuner på Sydfyn ogØerne med 97.600 indbyggere. Desuden er 27 danskesmåøer omfattet af Mål 2-programmet.Mål 2-områdeIngen støtte> > > Situationen på Sydfyn og ØerneØkonomien på Sydfyn og Øernebærer præg af, at området liggerdelvist isoleret fra de stærke vækstområderi Danmark. Området hartidligere været ganske velhavende,takket være den gode landbrugsjordog den landbrugsindustri, der knyttersig hertil. Samtidig havde områdetstor beskæftigelse inden for enrække erhverv med tilknytning tilskibsfart, blandt andet skibsværfter.Beskæftigelsen er imidlertid faldetdrastisk inden for de senere år pågrund af virksomhedslukninger. Deter blandt andet gået ud over skibsværfteti Svendborg, men også enlang række mejerier og slagterier.I sommeren 1999 medførte et stopfor afgiftsfrit salg på færgeruterinternt i EU, at færgesejlads mellemSydfyn og Tyskland blev indstillet.Det gik hårdt ud over beskæftigelsen.Området har kun delvist kunneterstatte de tabte arbejdspladser medvækst i andre sektorer. Derfor hørerSydfyn og Øerne i dag til den dårligststillede tiendedel af landet.Mål for indsatsenDet primære mål for støtten er atskabe og fastholde arbejdspladsergennem udvikling af konkurrencedygtigesmå og mellemstore virksomheder.Derfor har det regionale Mål2-udvalg lagt særlig vægt på programmetsmuligheder for at understøtteinvesteringer og fremmeproduktudvikling. Det samme er tilfældetinden for turisme, hvorerhvervet må indstille sig på turisternesøgede krav og forventninger.Arbejdskraftens kompetencer harogså stor betydning for konkurrencedygtigheden.Derfor har udviklingaf de menneskelige ressourcer højprioritet – især når det sker i netværk,hvor flere mindre virksomhederdeltager.10 Støtte til vækst


En dynamisk erhvervsudvikling søgesogså fremmet gennem en god servicetil det lokale erhvervsliv oggennem offentlige investeringer, deri bredere forstand gør området tilet attraktivt sted at bo og arbejde.Mål 2-økonomiDet samlede EU-tilskud udgør cirka225 mio. kr. fordelt på de tre prioriteter.Heraf var der pr. 1. oktober2002 brugt cirka 72 mio. kr.Eksempler på projekterFaaborg Havnefront. Da færgesejladsenmellem Faaborg og Geltingblev indstillet i 1999, efterlod detstore tomme arealer på FaaborgHavn, der i forvejen ikke blev benyttetså intensivt som i “gamle dage”.Ved et storstilet projekt genskabesder nu kontakt mellem byen oghavnen, hvor der bl.a. anlægges enkanal og broer. Ved projektet skabesnye attraktive placeringsmulighederfor boliger og erhverv. Byen forventeret markant løft for turisme,bosætning og erhvervsudvikling.Projektet budgetteres til netto atkoste 23,5 mio. kr., og er bl.a. gjortmuligt ved et mål 2-tilskud på 9,4mio. kr.Grønnemose Bogbinderi A/Sindbinder bøger for de danske folkebibliotekerog skolebiblioteker. I kraftaf Mål 2-projektet har virksomhedenværet i stand til at udvikle nyemaskiner, der på forskellig mådeøger virksomhedens konkurrencedygtighed.Produktionen kan tilrettelæggeslangt mere fleksibelt endtidligere, og det er blevet muligt atanvende en ny mere miljøvenlig folietil bogindbindingen. På kort sigt forventesder skabt ni job. Projektet harfået udbetalt 297.376 kr. til produktudviklingfra Regionalfonden.MÅL 2-OMRÅDE FOR27 DANSKE SMÅØEREt særligt Mål 2-område forSammenslutningen af DanskeSmåøer omfatter 27 øer og eradministrativt tilknyttet det fynskeMål 2-område. Sammenslutningenaf Danske Småøer kan kontaktespå tlf. 62 51 39 93 ellermail cj@danske-smaaoer.dkKONTAKTFyns AmtMål 2-sekretariatetØrbækvej 1005220 Odense SØTlf. 65 56 10 00Fax 65 56 13 05e-mail sekretariat@maal2fyn.dkYderligere oplysningerwww.maal2fyn.dkStøtte til vækst11


Storstrøms AmtMål 2-området omfatter heleLolland, Falster og Mønmed cirka 126.000 indbyggere.Mål 2-områdeIngen støtte> > >Situationen på Lolland, Falsterog MønDele af Lolland har siden 1980’erneværet omfattet af en række EU-støtteprogrammer.Årsagen er strukturelleproblemer primært på grund afvirksomhedslukninger. Mål 2-støttenrækker ud over Lolland, idet ogsåFalster og Møn er omfattet af programmetsmuligheder. Områdernesproblemer er blandt andet faldendeindbyggertal, skæv aldersfordeling,høj ledighed, manglende traditionfor innovation, mangel på forsknings-og udviklingsinstitutioner ogafhængighed af det traditionellelandbrug.Mål for indsatsenHensigten med Mål 2-støtten tilLolland, Falster og Møn er at styrkeog mobilisere områdets egneudviklingspotentialer.Det Regionale Udvalg for Mål 2ønsker at støtte initiativer, som givererhvervslivet adgang til viden oginformation, uddannelse og kompetenceudviklingsamt gunstigeerhvervsområder. Samtidig skalinvesteringer, innovation og udviklingsaktiviteterfremmes.Udviklingen i retning af et videnssamfundstiller ikke alene krav tilerhvervslivet, men også til amt,kommuner, erhvervsråd og andremed interesse for erhvervsfremme.De spiller alle en væsentlig rolle, nårdet drejer sig om at sikre gunstige12 Støtte til vækst


ammebetingelser for eksisterendeog nye virksomheder. Dette områdeer i særlig fokus i forhold til Mål 2-indsatsen.Etableringen af nye arbejdspladserer én af de væsentlige faktorer vedudvælgelsen af projekter. Kompetenceudviklinghar ligeledes højprioritet.Mål 2-økonomiDet samlede EU-tilskud udgør cirka262 mio. kr. fordelt på de tre prioriteter.Heraf var der pr. 1. oktober2002 brugt cirka 81 mio. kr.Eksempler på projekterNakskov Industri- og Miljøpark.Nakskov Kommune ønsker at udvikleværftsarealet til Nakskov IndustriogMiljøpark med blandt andet etmaritimt logistikcenter. Efter byggemodningog sanering kan områdettilbyde gunstige betingelser for virksomheder,der producerer emner afen længde eller tyngde, der gørudskibning fra havn nødvendig – foreksempel havbaserede vindmøller.Kommunen forventer, at projektetskaber 400 nye arbejdspladser. Dertilkommer i alt 150 arbejdspladser, derskabes som følge af projektet.Bevilget tilskud fra Mål 2-programmet:18 mio. kr.Industri- og Håndværkerskolen erinitiativtager til et projekt, der handlerom et opkvalificeringsforløb forca. 80 ansatte og ledere i små ogmellemstore virksomheder inden forturismeerhvervet. Formålet er at forbedreudviklingsmuligheder, konkurrenceevneog image hos turismevirksomhederne.Samtidig skal projektetskabe en model for kompetenceudvikling,der efterfølgende kananvendes i turisterhvervet i øvrigt.Projektet bliver gennemført i etsamarbejde mellem Industri- ogHåndværkerskolen, Grønt Center,Turisme Region Syd og TourismResearch Unit under AalborgUniversitet. Det Regionale Udvalg forMål 2 har bevilget et tilskud på1.650.232 kr. fra Mål 2-programmet,Socialfonden.KONTAKTStorstrøms AmtDet Regionale Udvalg for Mål 2ErhvervssekretariatetParkvej 374800 Nykøbing FTlf. 54 84 48 00e-mail erhverv@oek.stam.dkYderligere oplysninger påwww.maal2.dkStøtte til vækst13


Nordjyllands AmtMål 2-området omfatter 17 kommunermed 212.033 indbyggere,og overgangsområdet omfatter9 kommuner med et samletindbygger antal på 246.627 personer.Mål 2-områdeOvergangsområdeIngen støtte> > >Situationen i områdetDe store erhverv i Nordjylland erlandbrug, fiskeri og fremstillingsindustrihovedsageligt inden for jernog metal. Regionen har mange småog mellemstore virksomheder, somgenerelt har svagere forudsætningerfor innovation end regionens størrevirksomheder. På plussiden tællerdet, at der traditionelt er et godtsamarbejde mellem landsdelensforsknings- og udviklingsinstitutionerog erhvervslivet.På kompetencesiden nærmerNordjyllands Amt sig landsgennemsnittet.Dog er der lidt flere kortuddannedei regionen end i landet somgennemsnit. Derfor er der sat flereinitiativer i gang for at højne uddannelsesniveauethos virksomhedernesansatte og hos regionens ledige.Ledigheden i Nordjyllands Amt erfaldet markant i de seneste år, imidlertider ledigheden fortsat lidt højereend landet som gennemsnit.Mål for indsatsenMål 2-programmets primære mål iNordjylland er at skabe og fastholdearbejdspladser gennem innovation.Derfor har Nordjyllands Udviklingsfond,som øverste regionale myndighed,lagt vægt på programmetsmuligheder for at støtte investeringerog vidensopbygning, ligesom derer sat fokus på kompetenceudviklingog erhvervsrettede offentlige investeringer.Der satses på økonomisk sundeaktiviteter, som skal fremme miljøetog lige muligheder for mænd ogkvinder. Programmet sætter fokus påvirksomhedernes evne til udvikling afnye eller væsentlige forbedringer afeksisterende produkter. Der er endviderestor opmærksomhed på udviklingaf virksomhedernes informationsteknologi.Desuden bliver dersatset på projekter, der forudsætterstøtte fra både Regional- og Socialfonden.En forudsætning for omstilling oginnovation er arbejdskraftens uddannelses-og kompetenceniveau.Derfor satses der på at styrke kompetenceniveauetbåde hos virksomhedernesnuværende og kommendemedarbejdere.En god og alsidig erhvervsstrukturforudsætter offentlige investeringeri rammebetingelser inden for blandtandet erhvervsudvikling, turisme ogkultur. Det er håbet, at disse investeringeri bredeste forstand kanbidrage til at gøre Nordjylland til etspændende og attraktivt sted at boog arbejde.14 Støtte til vækst


Mål 2-økonomiDet samlede Mål 2-tilskud udgørcirka 429 mio. kr. fordelt på de treprioriteter. Til overgangsområderneer der afsat cirka 121 mio. kr.I Mål 2-området var der pr. 1. oktober2002 brugt cirka 173 mio. kr.I overgangsområdet er der pr.samme dato brugt cirka 62 mio. kr.Eksempler på projekterVirksomheden Dan-Ice A/S opnåedestøtte til udvikling af en ice-detektortil måling af overisning i lufthavne.Ice-detektorens målinger vil bliveintegreret med det skærmbillede,som Dansk Meteorologisk Institutanvender. Midlerne er blevet anvendttil at udvikle et måleudstyr, der kanmåle luftfugtighed, temperatur, nedbørstype-og mængde. Ice-detektorengiver øget flysikkerhed og enmiljøforbedring, idet mængden af dekemikalier, der bruges til af-isningaf fly, vil blive mindsket, når disseobjektive måleresultater nu kananvendes. Projektet har modtageti alt 631.682 kr. til udviklingen og ialt 154.700 kr. til en internationalmarkedsanalyse i støtte fra Regionalfonden.Virksomheden Sintex A/S modtog i1998 cirka 10 mio. kr. fra Regionalfondentil at etablere en ny produktionsvirksomhedi Hobro. Støttenblev givet til udvikling af emner, derpresses direkte af metalpulver.Produkterne anvendes især til levnedsmiddel-og møbelindustrien.Samtidig modtog virksomheden støttetil kompetenceudvikling fra Socialfondenpå 180.046 kr. til opkvalificeringaf virksomhedens første ansatte.I juni 2002 støttede Regionalfondenvirksomheden på ny, denne gangtil udviklingen af produkter inden forbilindustrien samt til udvikling afmagnetsystemer til bl.a. den farmaceutiskeindustri. Projektets formål erat udvikle komponenter, der skalmedvirke til at øge sikkerheden iautomobiler, samt forbedre ydelserog effekt inden for den farmaceutiskeindustri. Det er endvidere tanken,at der skal udvikles magnetsystemertil lavenergi elmotorer.KONTAKTNordjyllands AmtErhvervs- ogArbejdsmarkedsafdelingenNiels Bohrsvej 309220 AalborgTlf. 96 35 10 00www.nja.dkStøtte til vækst15


Ringkjøbing AmtMål 2-programmet omfatter områderne Thyholm ogVenø med 3.933 indbyggere samt overgangsområderneThyborøn-Harboøre, Lemvig, Ulfborg-Vemb og Holmslandmed 36.197 indbyggere.Mål 2-områdeOvergangsområdeIngen støtte> > >Situationen i områdetOmrådet har en ensidig erhvervsstrukturmed mange små virksomhederog en befolkningssammensætningmed forholdsvis få yngreerhvervsaktive på 20-39 år. Uddannelsesniveaueter lavt i forhold tilDanmark generelt. Området har altidværet et udpræget landbrugs- ogfiskeriområde og er præget af voldsommestrukturændringer. Enændring af beskæftigelsessituationeni det kystnære område afhængeraf nye muligheder for vidensbaseretproduktion. Også turismen er afafgørende betydning. Imidlertid harantallet af overnatninger i feriehuseværet faldende gennem sidste halvdelaf 90’erne. Turismen er kendetegnetaf store sæsonudsving, hvorformange arbejdspladser tilbydersæsonjob.Mål for indsatsenMål 2-programmet skal understøtteen positiv og langsigtet udvikling viaprojekter, der tager udgangspunkt iområdets styrker og svagheder ogsom blandt andet skaber og bevarerarbejdspladser. Det vil blandt andetske ved at etablere gode betingelserfor nye såvel som eksisterende virksomheder,og samtidig skal arbejdskraftenopkvalificeres. Der skal desudenudvikles og profileres nye tiltaginden for turismen med henblik på16 Støtte til vækst


at tiltrække flere turister.Infrastrukturen skal forbedres.Mål 2-støtten til private virksomhederer prioriteret til små og mellemstorevirksomheder. Deres muligheder forudvikling og omstilling med særligfokus på øget eksport skal forbedres.Støtten til virksomheder skergennem tilskud til produktudviklingog ekstern konsulentbistand. Forturistbranchen er der lagt vægt påblandt andet at forlænge sæsonenog at forbedre mulighederne for atudnytte kapaciteten.Mål 2-økonomiDet samlede Mål 2-tilskud udgørcirka 8 mio. kr. fordelt på de treprioriteter. Heraf var der pr. 1. oktober2002 brugt 800.000 kr. I overgangsområdeter der pr. sammedato brugt cirka 3 mio. kr. af et tilskudpå cirka 17 mio. kr.Eksempler på projekterA/S Hvide Sande Skibs- ogBaadebyggeri har primært væretbeskæftiget med reparation af fiskeflådenog med nybygning. På grundaf de voldsomme strukturændringer ifiskeribranchen er det nødvendigt atse på nye muligheder. Mål 2-midlerskal anvendes til produktudvikling –herunder udvikling af maritime boligmodeller.Projektet har til formål atfremtidssikre og styrke virksomhedensomstillings- og konkurrenceevnebåde for at sikre beskæftigelsen ogfor at skabe nye arbejdspladser."Træfpunkt" er et nyt feriekoncept,der skal udvikles og profileres, sådet kan tiltrække flere turister tilområdet. Træfpunkt oprettes tosteder og er en betegnelse for etugeprogram med aktiviteter for helefamilien. Programmet løber otte ugerhenover sommeren samt to ugeromkring efterårsferien. Formålet erat forlænge sæsonen og udnyttekapaciteten. Projektet er et to-årigtpilotprojekt, der fokuserer på konceptudvikling,profilering samt evaluering.Det har vist sig allerede indenprojektet endelige afslutning – ultimo2002 – at projektet er bæredygtigtog fortsætter næste år.KONTAKTRingkjøbing AmtMål 2-sekretariatetDen Regionale UdviklingsenhedØstergade 416950 RingkøbingTlf. 96 75 31 49e-mail maal2@ringamt.dkYderligere oplysninger påwww.ringamt.dk – søg efter Mål 2Støtte til vækst17


Sønderjyllands AmtMål 2-områdeOvergangsområdeIngen støtteOvergangsområdet omfatter otte kommuner:Gram, Rødding, Nørre-Rangstrup, Skærbæk, Bredebro,Højer, Løgumkloster og Tinglev med i alt 57.000indbyggere. Mål 2-området omfatter Aarø og Barsømed et samlet indbyggertal på 216.> > >Situationen i områdetAmtet er tyndt befolket og præget afrelativt små bysamfund. Befolkningstalleter stagnerende. Mennesker ialdersgruppen 20-34 år flytter, hvilketbetyder færre børn og flere ældrepå længere sigt. Arbejdsstyrkenreduceres og har ikke de nødvendigekvalifikationer. Udviklingen er selvforstærkende,og forsørgerbyrdenrelativt høj.Erhvervsstrukturen er ensidig, og derer for mange virksomheder i traditionellebrancher og for mange, som erafhængige af konjunkturerne på dettyske marked. Udbuddet af serviceog tjenesteydelser, herunder offentligeserviceaktiviteter, er lavt i områdetset i forhold til resten afSønderjylland og landet som helhed.Området har gode trafik- og forsyningsanlæg,men mangler mere afden “bløde” infrastruktur i form afforskning og udvikling, specialiseretrådgivning og videregående uddannelser.Mål for indsatsenMål 2 indsatsen skal fastholde ogskabe nye, varige arbejdspladser vedat fremme erhvervsmæssige styrkepositionerog satse på nye innovativevirksomheder. Projekterne skalhave en teknologisk eller innovativnyhedsværdi, f.eks. udvikling af nyeprodukter, nye produktionsmetoderog alternative løsningsmuligheder.Forbedrede rammebetingelser, somf.eks. kultur-, aktivitets- og fritidscentreskal afhjælpe den relativt laveandel af serviceerhverv og infrastruktursamt forlænge turistsæsonen.Projekterne skal give gode mulighederfor et aktivt fritidsliv i form afadgang til kulturelle aktiviteter og18 Støtte til vækst


til at mødes i foreninger og organisationer.Ligeledes vil adgang til enbred række af fritidsfaciliteter understøtteturisters stigende efterspørgselefter en aktiv og sund ferie, bådei og uden for højsæsonen.Pilotprojekter, der udvikler nye mulighederinden for IT og IKT, er en væsentligforudsætning, både for at flerebosætter sig i et område med langttil arbejdspladser og service, og ibestræbelserne på at fastholde ogtiltrække turister. Ydermere giver detvirksomhederne udviklingsmulighederog området større mulighed forat tiltrække innovative virksomheder.Mål 2-økonomiDet samlede Mål 2-tilskud udgørcirka 440.000 kr. fordelt på de treprioriteter. Heraf var der pr. 1. oktober2002 brugt cirka 48.000. kr. Iovergangsområdet er der pr. sammedato brugt cirka 15 mio. kr. af et tilskudpå cirka 27 mio. kr.Eksempler på projekterAluCluster er et innovations- ogkompetencecenter inden for praktiskanvendelse af aluminium. Videnscentrethar modtaget tilskud til atetablere et formaliseret samarbejdemed udvalgte små og mellemstorevirksomheder, der kan indgå i et netværkssamarbejdeom aluminium.Uffe Nielsen's Maskinfabrik iLøgumkloster Kommune afprøveret nyt design og en bedre fremstillingsmetodeudviklet til emballagepressereudført i aluminium. Detsker gennem et udviklingsmæssigtsamarbejde med AluCluster.KONTAKTSønderjyllands AmtSekretariatet for Mål 2- ogUdfasningsprogrammetUdviklingsafdelingenSkelbækvej 26200 AabenraaTlf. 74 33 52 36e-mail Birthe_Olesen@sja.dkYderligere oplysninger på www.sja.dk– Se under erhverv >> regionalerhvervsudviklingStøtte til vækst19


Viborg AmtMål 2-området består af Sydthy, Morsø, Sundsøre ogAalestrup kommuner med 48.726 indbyggere og overgangskommunerneHanstholm, Thisted, Sallingsund, Spøttrup ogMøldrup med 57.239 indbyggere.> > >Situationen i amtetErhvervsstrukturen i det støtteberettigedeområde er kendetegnet vedmange små og mellemstore virksomhedermed op til 10 ansatte. Det ersåledes lavteknologiske produktionerog håndværksvirksomheder, derpræger området. Området er genereltkarakteriseret ved et lavt investeringsniveau,et forholdsvist lavtuddannelsesniveau og en lav ledighedsprocent.Den nødvendige forøgelseaf vidensbaserede produktionerhar dermed vanskelige kår.Mål for indsatsenDet er målet at skabe grundlag foren bæredygtig udvikling. Dette skalske gennem udvikling af rammebetingelsernefor små og mellemstorevirksomheder. Herunder gives tilskudtil offentlige projekter, f.eks. rådgivningsprogrammer.Samtidig er detvigtigt, at der findes serviceforanstaltningeri området for at kunnetiltrække og fastholde den nødvendigearbejdskraft, som skal sikrevirksomhedernes løbende udvikling.20 Støtte til vækst


Mål 2-områdeOvergangsområdeIngen støtteUnder udvikling af rammebetingelservil der også være en prioritering afbæredygtige turismeprojekter.Desuden er der mulighed for direktestøtte til virksomhedernes investeringeri produktionsudstyr, produktudviklingog inddragelse af eksternkonsulentbistand i forbindelse medudvikling af virksomhederne ogderes produkter.Hertil kommer mulighed for tilskud tilarbejdsstyrkens kompetenceudviklingog udvikling af organisationer oginstitutioner, der virker i forhold tilarbejdsmarkedet.For kommunerne under overgangsordningenskal den positiveudvikling, som området har oplevetved den forrige støtteperiode, fortsættes.Grundet den positive udviklinggives der under overgangsordningenikke tilskud til investeringer iproduktionsudstyr og kompetenceudvikling.Mål 2-økonomiDet samlede Mål 2-tilskud udgørcirka 100 mio. kr. fordelt på de treprioriteter. Heraf var der pr. 1. oktober2002 brugt cirka 26 mio. kr. Iovergangsområdet er der pr. sammedato brugt cirka 10 mio. kr. af et tilskudpå cirka 27 mio. kr.Eksempler på projekterNetværk Limfjorden. Offentligtudviklingsprojekt, som indebærer envidereudvikling af produktet“Snapseruten”, som omfatter områderneomkring Limfjorden. Det langsigtedemål er at gøre Limfjordenmere kendt som turistmål påDanmarks- og Europakortet med etimage af kvalitet, traditioner, kultur,gastronomi og nærværende oplevelser.Effekterne forventes derforblandt andet at være flere overnatningerog en større omsætning iområdets turismevirksomheder.Træ-Alu Vinduet A/S. Etablering afny virksomhed, som giver 10 arbejdspladserog yderligere 20 et år efterprojektets afslutning samt en meromsætningpå 25 mio. kr. Virksomhedensstrategi er at være blandt deførste til at producere denne typevinduer og derved opnå en ekspertisepå området. Desuden er derbevilget midler fra Socialfonden tilopkvalificering af nye medarbejdere.KONTAKTViborg AmtErhvervsfremmekontoretSkottenborg 268800 ViborgTlf. 87 27 18 47e-mail EA@vibamt.dkwww.erhverv.viborgamt.dk– se under støtteordningerStøtte til vækst21


Århus AmtMål 2-området Samsø, Anholt og Tunø med 4.529indbyggere samt overgangsområdet Nørre DjursKommune med i alt 7.851 indbyggere.Mål 2-områdeOvergangsområdeIngen støtte> > > SituationenNørre Djurs Kommune har en delsmå virksomheder inden for isærhåndværksbranchen og turismenlangs nordkysten af Djursland.Området er præget af store afstande,og det er vanskeligt at generere ensamlet og fremadrettet erhvervsudvikling.Fælles for de tre øer er manglendevarige arbejdspladser, der – ikkemindst for de to mindste øers vedkommende– er årsagen til afvandringen.For Samsøs vedkommendeforværredes situationen væsentligt,da 5% af arbejdsstyrken blevarbejdsløse på grund af lukning afslagteriet.Øerne Anholt og Tunø er ramt afbefolkningsafvandring. På Samsø ertransporten over havet det størsteproblem, hvorfor store dele af landbrugsproduktionener ændret frasåkaldte lavværdi- til højværdiafgrøder,altså fra korn til bær og grøntsager,der lettere transporteres medfærge.Mål for indsatsenDet Regionale Udvalg for Mål 2 iÅrhus Amt fokuserer især på projekter,der skaber og bevarer arbejdspladser.På grund af Samsøs statussom “Danmarks Vedvarende Energi-Ø” har projekter, der fremmer arbejdetmed omlægning til vedvarendeenergi, særlig opmærksomhed. På22 Støtte til vækst


Anholt og Tunø er det særligt projekter,der kan fremme og udvikle turismen,der nyder fremme, idet dennebranche kan være med til at skabenye arbejdspladser og dermed fastholdebefolkningen på øerne.Det Regionale Udvalg for Mål 2 iÅrhus Amt har opfordret til og opfordrerstadig til, at flere potentielleprojektansøgere ser på mulighederneved produktudvikling. En forøget indsatsinden for produktudvikling kanvære katalysatoren til nye virksomhedereller til at udvide eksisterendevirksomheder. Det vil kunne medvirketil, at der skabes nye arbejdspladserinden for de eksisterendearbejdsområder, men også inden forhelt nye.Mål 2-økonomiDet samlede Mål 2-tilskud udgørcirka 9 mio. kr. fordelt på de treprioriteter. Heraf var der pr. 1. oktober2002 brugt cirka 2 mio. kr. Iovergangsområdet er der pr. sammedato brugt cirka 400.000 kr. af et tilskudpå cirka 4 mio. kr.Eksempel på projektForundersøgelse for SamsøVedvarende Energi-Ø Center.Det var projektets formål og indholdat undersøge mulighederne for atetablere et samlingspunkt og kraftcenterpå Samsø vedrørende vedvarendeenergi og miljørelateredeaktiviteter, herunder kontor-, uddannelses-,forsknings- og udstillingsfacilitetersamt eventuelt bofaciliteter.Den samlede projektsum var 367.500kr., og der er ansøgt og bevilget ettilskud fra Mål 2-programmet på183.500 kr.KONTAKTÅrhus AmtErhvervsafdelingenLyseng Allé 18270 HøjbjergTlf. 89 44 69 28e-mail pdb@ag.aaa.dkwww.eustrukturfonde.aaa.dkStøtte til vækst23


November 2002ISBN 87-91143-33-0EU's Mål 2-program skal styrke en positiv udvikling i områder, der har en svag erhvervsudviklingog som oplever stagnation eller tilbagegang.Mål 2 omfatter ikke hele nationer, men geografiske områder inden for de enkelte lande- områder, der på flere fronter er dårligere stillede end landet som helhed. Disse områderkan få tilskud fra Mål 2-programmet til bestemte typer af projekter.Denne pjece beskriver de områder i Danmark, som er berettigede til Mål-2 tilskud.Den beskriver nogle af de igangsatte projekter og giver anvisninger på, hvordan der kansøges tilskud til nye projekter.Mål 2-støtte kommer fra to af EU's strukturfonde – Regionalfonden og Socialfonden,der administreres af henholdsvis Erhvervs- og Boligstyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen.Due Design AS 2676-1102 Foto: Information and Communications Unit, Directorate-GeneralRegional Policy of the European Commission Foto side 13 og 23: ScanpixErhvervs- og BoligstyrelsenVejlsøvej 298600 SilkeborgTlf. 35 46 60 00www.ebst.dkArbejdsmarkedsstyrelsenHolmens Kanal 201060 København KTlf. 35 28 81 00www.ams.dk

More magazines by this user
Similar magazines