6083 Poppelvænget beboelse

3b.dk
  • No tags were found...

6083 Poppelvænget beboelse

SPAR PÅ ENERGIENI DIN BYGNING- status og forbedringerEnergimærkningsrapportAfd. 6083 PoppelvængetAugust Wimmers Vej 122500 ValbyBygningens energimærke:Gyldig fra 17. oktober 2012Til den 17. oktober 2022.Energimærkningsnummer 310009198


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGERI denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag tilforbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.Med venlig hilsenSten EhrenreichKuben Management A/SDusager 22, 8200 Aarhus Nse@kubenman.dktlf. 7011 4501Mulighederne for August Wimmers Vej 12, 2500 ValbyElInvesteringÅrligbesparelseSOLCELLERDer er ingen solceller på bygningen.FORBEDRINGMontering af solceller på sydvendt tagflade. Det anbefales, at der monteres solcelleraf typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på ca.39 m², indbygget i tagbelægningen, så cellerne fremstår mest diskret.Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig nogetdyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Derkan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimalvirkningsgrad vil det være nødvendigt at beskære trækroner, så der ikke opstårskyggevirkning på solcellerne.111.200 kr. 11.400 kr.3,76 ton CO₂Energimærkningsnummer 310009198 2


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIMÆRKETFORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGENEnergimærkning af bygninger har to formål:1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nåren bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable atgennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 mansparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten afisolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrugunder standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætningtil det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, sombygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldtaf teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.BYGNINGENS ENERGIMÆRKEBygningens energimærke ligger på en skalafra A1 til G. A1 repræsentererlavenergibygninger med et meget lilleforbrug, A2 repræsenterer bygninger deropfylder bygningsreglementets krav tilnybyggeri. B til G repræsenterer bygningermed stadig højere energiforbrug.På energimærkningsskalaen visesbygningens nuværende energimærke ogenergimærket for en ny bygning.Beregnet varmeforbrug per år:338,49 MWh fjernvarme733.755 kr.47,73 ton CO₂ udledningEnergimærkningsnummer 310009198 3


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBYGNINGENHer ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For debygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,og så selve besparelsesforslaget.For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, somforslaget vil medføre.Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsenkan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementetBR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele ellerbygningskomponenter.YdervæggeInvesteringÅrligbesparelseHULE YDERVÆGGEYdervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af enhalvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld.Ydervægge, gavle, er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigtaf en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld.Vinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseVINDUERFast vinduer med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags energirude, øst og vestOplukkelige vinduer med flere fag øst, vest, nord, syd. Vinduer er monteret med 2 lagsenergirudeYDERDØREYderdør, gade og altaner, med 2 ruder, øst og vest. Døre er monteret med 2 lagsenergirudeEnergimærkningsnummer 310009198 4


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTGulveInvesteringÅrligbesparelseETAGEADSKILLELSELukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 200 mm.Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af beton med slidlagsgulve. Detantages dog, at der er 50 mm isolering i etageadskillelsen.LINJETABYdervæg, betonvæg på betonfundamenter, klinkegulv.VentilationInvesteringÅrligbesparelseVENTILATIONDer er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekaniskudsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normaltæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger samttætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.Internt varmetilskudInvesteringÅrligbesparelseINTERNT VARMETILSKUDInternt varmetilskud, beboelseEnergimærkningsnummer 310009198 5


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMEANLÆGVarmeanlægInvesteringÅrligbesparelseFJERNVARMEBygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmevekslerog indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.VARMEPUMPERVi skal i følge håndbog for energikonsulenter altid overveje forslag om varmepumper.Vi har overvejet dette, men undlader at stille forslag herom, da der ingen rentabiliteter ved et sådant tiltag på en fjernvarmeforsynet ejendom.Forholdet mellem elpris (kr/kWh) og fjernvarmeprisen (kr/KWh) angiver et absolutminimum for varmepumpens effektivitet for at en varmepumpe skal være blotjævnbyrdig med fjernvarme.Der henvises til Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper.Det er svært at opnå rentabilitet af varmepumper ved fjernvarme forsynendeejendommeSOLVARMEDer er ikke foreslået installation af solvarme. Når varmtvandsbeholderen skaludskiftes, kan det overvejes at installere et solvarmeanlæg til opvarmning af varmtbrugsvand.VarmefordelingInvesteringÅrligbesparelseVARMEFORDELINGDen primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.VARMERØRHovedvarmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør, længde ca. 165 m. Rørene erisoleret med 40 mm isolering.Grenrør, kælder er udført som 3/4" stålrør, skønnet længde ca. 300 m. Rørene erisoleret med 30 mm isolering.VARMEFORDELINGSPUMPERVarme - Fordelingspumpe, Grundfos Magna 40-120 F, 450 WEnergimærkningsnummer 310009198 6


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTAUTOMATIKDer er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer. Til regulering afvarmeanlæg er monteret automatik for central styring.Energimærkningsnummer 310009198 7


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMT VANDVarmt vandInvesteringÅrligbesparelseVARMT VANDFlerfamiliehuse, gennemsnitsforbrugVARMTVANDSRØRTilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er vurderetisoleret med 50 mm isolering.Hovedrør, kælder: Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør,længde ca. 165 m. Rørene er antaget isoleret med 40 mm isolering.Afgreninger: Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør, længdeca. 300 m. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.Lejligheder: Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Røreneer uisoleret. Der er næppe plads til at isolere rørene.VARMTVANDSPUMPERVarmt brugsvand - Cirkulationspumpe: Grundfos Magna 32-100, 180 W.VARMTVANDSBEHOLDERVarmt brugsvand - VVB: 3200 liter, ca. 100 mm isolering, isoleret manddæksel.Energimærkningsnummer 310009198 8


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTELElInvesteringÅrligbesparelseBELYSNINGUdendørsbelysning antages at bestå af 18 stk. 15 W energisparepærerBelysningen i kældergangarealer, pulterrum, vaskeri, cykelkælder m.m består afarmaturer med kompaktlysrør, TL 5. Belysningen styres med bevægelsesmeldere.Belysningen i trappegangarealer består af armaturer med kompaktlysrør.Belysningen styres med akustiske bevægelsesmeldere.SOLCELLERDer er ingen solceller på bygningen.FORBEDRINGMontering af solceller på sydvendt tagflade. Det anbefales, at der monteres solcelleraf typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på ca.39 m², indbygget i tagbelægningen, så cellerne fremstår mest diskret.Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig nogetdyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Derkan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimalvirkningsgrad vil det være nødvendigt at beskære trækroner, så der ikke opstårskyggevirkning på solcellerne.111.200 kr. 11.400 kr.3,76 ton CO₂ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTAREREjendommen er beliggende på August Wimmers Vej 12, 2500 Valby. Det er en etageejendom opført i 3etager som er opført i 1995. Bebyggelsen består af 51 ældreboliger. Ejendommen er fjernvarmeforsynet.Bygningen er nyere og der kan derfor ikke umiddelbart anvises flere rentable energibesparelser.Nogle energibesparende forslag har lang tilbagebetalingstid og virker måske derfor ikke umiddelbartattraktive at gennemføre, men forslagene kan ofte være forbundet med komfortforbedringer, som f.eks.mindre kuldenedfald fra vægge og vinduer, mindre utilsigtet træk fra vinduer, varmere gulve m.m.Herudover kan gennemførelse af nogen forslag øge interessen fra fremtidige købere/lejere ogejendommens/lejlighedernes salgsværdi. Endelig vil eventuelle fremtidige højere energipriser kunnereducere tilbagebetalingstiden for forslagene.Da erhvervsarealet er mindre end 1000 m² og mindre end 30% af det samlede opvarmede arealenergimærkes ejendommen som en beboelsesejendom.Der er enkelte radiatorer i enkelte rum i kælderen, men disse skønnes ikke at kunne opvarme kælderentil 20 °C. Kælderen regnes uopvarmet.Energimærkningen er baseret på senest gældende Håndbog for Energikonsulenter. Data er baseret pådet foreliggende tegningsmateriale, oplysninger ved bygningsgennemgang, samt egne opmålinger ogbesigtigelser. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.Energimærkningsnummer 310009198 9


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTDe under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er som hovedregel tagetfra Håndbog for Energikonsulenter.Forud for igangsættelse af evt. isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser afforholdene, og det skal sikres, at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke skersvækkelse af konstruktioner eller opstår råd eller fugtskader.De under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er generelt taget Håndbogfor Energikonsulenter. Visse U-værdier er beregnet efter DS 418.Energimærkningsnummer 310009198 10


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTEjendommens lejlighederLEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTERBolig af gennemsnitlig størrelseBygningAdressePoppelvænget August Wimmers Vej 12, 14 og 16, 2500Valbym²67Antal51Kr./år5.000KommentarLejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra denenkelte lejligheds areal.Energimærkningsnummer 310009198 11


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTRENTABLE BESPARELSESFORSLAGHerunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At værerentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår ibesparelsesforslaget, skal udskiftes igen.F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, ogbesparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. vednedsættelsen af energiregningen.Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen væreanført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.Priser er inkl. moms.Emne Forslag InvesteringElÅrlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseSolcellerMontage af nye solceller,Monokrostal silicium, 6 kW.111.200 kr. 5.665 kWh el 11.400 kr.Energimærkningsnummer 310009198 12


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONOPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTERHerunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.FjernvarmeVarmeudgifter ................................................................. 211.291 kr. i afregningsperiodenFast afgift ........................................................................ 54.471 kr. i afregningsperiodenVarmeudgift i alt.............................................................. 265.762 kr. i afregningsperiodenVarmeforbrug.................................................................. 377,23 MWh fjernvarme i afregningsperiodenAflæst periode................................................................. 25-05-2011 til 30-05-2012OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUGHer vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kansammenlignes med det beregnede forbrug.Varmeudgifter ................................................................. 201.398 kr. per årFast afgift ........................................................................ 53.590 kr. per årVarmeudgift i alt.............................................................. 254.988 kr. per årVarmeforbrug.................................................................. 359,57 MWh fjernvarme per årCO2 udledning................................................................. 50,70 ton CO₂ per årKOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUGDet oplyste forbrug er 377 MWh og det beregnede er 338 MWh. Der er god overensstemmelse mellem detoplyste forbrug og det beregnede forbrug. Det oplyste forbrug er ca. 10 % større end det beregnedeforbrug.ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSERVed beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:Varme .............................................................................. 621,00 kr. per MWh fjernvarme523.553 kr. i fast afgift per år for fjernvarmeEl ..................................................................................... 2,00 kr. per kWhVand................................................................................. 45,00 kr. per m³FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSEREnergimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Førenergispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden børdet undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.Energimærkningsnummer 310009198 13


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONBYGNINGSBESKRIVELSEHovedbygningAdresse ........................................................................... August Wimmers Vej 12BBR nr............................................................................. 101-641899-1Bygningens anvendelse .................................................. 140Opførelses år................................................................... 1995År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 3417 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 122 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 3417 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 3417 m²Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 1182 m²Energimærke .................................................................. DKOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSENDet registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dkHJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSEREnergikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkeltebesparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordanman energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde værebehjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.FIRMAEnergimærkningsrapporten er udarbejdet af:Kuben Management A/SDusager 22, 8200 Aarhus Nse@kubenman.dktlf. 7011 4501Ved energikonsulentSten EhrenreichEnergimærkningsnummer 310009198 14


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTKLAGEMULIGHEDERDu kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørendeenergimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma derhar udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efterindberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i detcertificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dogsenest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som erudarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificeredeenergimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse afsagen.Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, enandelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkedebygninger eller lejligheder.Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.Energistyrelsens adresse er:EnergistyrelsenAmaliegade 441256 København KE-mail: ens@ens.dkEnergimærkningsnummer 310009198 15


Energimærkefor August Wimmers Vej 122500 ValbyEnergistyrelsens EnergimærkningGyldig fra den 17. oktober 2012 til den 17. oktober 2022Energimærkningsnummer 310009198

More magazines by this user
Similar magazines