M O N T A G E V E J L E D N IN G - DS Stålprofil

ds.staalprofil.dk
  • No tags were found...

M O N T A G E V E J L E D N IN G - DS Stålprofil

Juni 2010MontagevejledningDS TrapezTag og facade medDS Trapez stålplader• Produkter og tilbehør• Monteringsvejledninger• Detaljer• VedligeholdelseMONTAGEVEJLEDNING


2Montering af DS Trapezstålplader på tag og facadeDS Trapez stålplader med den klassiske trapez profilanvendes til beklædning af såvel tag som facade.På facaden monteres DS Trapez stålplader normaltlodret eller vandret.Pladerne kan anvendes til nybyggeri og er velegnettil at lægge ovenpå eksisterende eternit-, skifer- ogtagpaptage.Denne montagevejledning omfatter principielle løsningertil nybyggeri, som endvidere også er anvendeligeved renoveringsarbejder.Montagevejledningen indeholder information, der ernødvendig for at håndtere, bearbejde og montereDS Trapez stålplader. Derudover stiller DS Stålprofiluddybende information om udførelse og vedligeholdelseaf beklædninger med DS Trapez stålpladertil rådighed på vores website, www.ds-staalprofil.dk


3Modtagelse og kontrolDet påhviler modtageren af leverancen at kontrollere,at de modtagne varer er i overensstemmelsemed den bestilte ordre og at varerne er uden skader.Uoverensstemmelser skal skriftligt anføres påfølgesedlen ved modtagelsen af varen. Kopi herafafleveres til chaufføren. Reklamation over eventuellemangler skal fremsættes skriftlig inden 8 dageefter modtagelse af varen.Køber oplyser leveringsadresse og har ansvaret forat en fuld læsset lastbil kan køre ved egen kraft påjævnt bæredygtigt underlag. DS Stålprofil påtagersig intet ansvar for kørevejens evt. manglendebæreevne og skader afledt deraf.Transportforsikring tegnes kun på Købers opfordringog for dennes regning.Korrekt håndtering og oplagring fremgår af dennemontagevejledning.Varer tages kun retur efter forudgående aftale ogmed henvisning til følgeseddel eller faktura.I øvrigt gælder vore salgs- og leveringsbetingelsersom aftalegrundlag for enhver leverance.Sikkerhed på byggepladsenHvis der er mere end 2,0 meter fra disse arbejdsstedertil det omgivende underlag, skal deropsættes rækværk eller anden effektiv afspærring.Der skal altid etableres faldsikring uanset faldhøjden,hvis fald til det omgivende underlag er forbundetmed særlig fare, f.eks. opstablede materialer,udragende armeringsjern, lyskasser, trappe- ellerkælderskakte, eller hvis der arbejdes med sandblæsning,højtryksrensning eller lignende farligehåndværktøjer.Se At-vejledning A.2.1, November 2005.Indhold:Produkter 4Produktdata / Overfladebehandling 5Tilbehør / Transport og opbevaring 6Værktøj til bearbejdning 7Montering på tag og ydervæg / Fastgørelse 8Åse- og lægteafstande 9Monteringsrækkefølge / Montering tag 10-11Justering 11Tagdetaljer 12-15Montering ydervæg 16-17Ydervægsdetaljer 18-19Vedligeholdelse / Miljø / Få mere at vide... 20Uddybende montageinformation og fleredetaljer kan ses på vores hjemmeside,www.ds-staalprofil.dk


5DS Trapez stålplader til tag og facadeDS Trapez TP 35-190 ståltagpladeDS Trapez VP 35-190stålfacadepladeProdukterDS Trapez TP 20-115ståltagpladeDS Trapez VP 35-206stålfacadepladeOverfl adebehandlingPrimerPassiveringslagZinklagDS Trapez TP / VP 20-115 35-206 35-190StålkerneHøjde mm 18 34 35Produktdata for DS TrapezpladerPladebredde mm 1080 1080 1030Dækbredde mm 1030 1030 950Godstykkelse mm 0,50 0,60 0,50 0,60 0,50 0,60Vægt kg/m 2 4,80 5,80 4,80 5,80 5,20 6,20Belægninger Mat Pural, Pural, Polyester, Aluzink og PVF 2Overfladebehandling og farverDS Trapez stålplader er pålagt en 3-lags dobbeltsidigover fladebehandling: Først et passiveringslag,dernæst en primer og til sidst en MAT PURAL-, PURAL-,POLY ESTER-, ALUZINK- eller PVF 2 -belægning.Dette giver en effektiv beskyttelse af tag- og facadematerialer,selv under ekstreme vejr- og miljøpåvirkninger.DS Trapez stålplader leveres i standardfarver samtubehandlet Aluzink overflade– se farvekort på www.ds-staalprofil.dkDS Trapez stålplader kan som tagplader leveres medDS DropStop antikondensfilt.Overfl adebehandlingPrimerPassiveringslagZinklagStålkerne


6Transport og opbevaringTilbehørTil DS Trapez stålplader leveres et omfattende sortimentaf standardinddækninger til tagdækning og til facadebeklædning.Inddækningerne leveres i materiale tykkelsepå 0,60 mm, i længder på 2500 mm og i alle standard -farver. Derudover leveres plane plader, tætningsmaterialer,inddækninger, hætter, lys plader, tagtrin og komplettagrendeprogram.Til fastgørelse leveres skruer og alu-popnitter.DS stålplader monteres med specielle selvborende DSskruer med EPDM tætningsskiver. DS Skruerne leveressom galvaniserede og lakeret i farve som pladerne ellersom rustfrie uden lakering.DS Skruerne leveres i typer til underlag af stål og træsamt som overlapskruer. Til underlag af stål anvendesnormalt 25 mm skruer, til træ normalt 35 mm skruer ogtil overlap 20 mm skruer. Andre skruelængder kanleveres.DS Skruerne leveres med 6-kantet hoved eller rundthoved med TORX-kærv.Transport og opbevaring af DS TrapezTransportDS Trapez stålplader leveres i forsvarlig emballage,der yder støtte i pladernes fulde længde. Ved andentransport, f.eks. til byggeplads, skal pladerne fortsattransporteres fuldt understøttede og overdækket.Lagring og emballeringFor at sikre stabil oplagring, skal DS Trapez stål pladerplaceres på et plant underlag, understøttet i tilstrækkeliggrad af strøer – evt. med lægter oven på strøerne.DS Trapez stålplader skal lagres på strøer, så derbliver fald i længderetningen, således evt. vand ellerkondens kan løbe af pladerne. Dvs. at der skal værestrøer under alle emballagebrædder. Hvis der stablesflere bunter oven på de hinanden, skal de mellemliggendeafstandsstrøer ligeledes placeres ud foremballagebrædderne.Pladerne skal altid lagres afdækket og beskyttet modregn, smuds og sol. Fabriksemballagen skal åbnesi enderne. Ved udendørs opbevaring skal pladernetildækkes med regnsikker, ikke farve afgivende afdækning,der er stormsikker og udlagt således, at luftenkan cirkulere frit rundt om pladerne.Ved længere tids lagring bør pladerne opstrøes, forikke at danne hvidrust imellem pladerne. Plader udenoverflademaling, som f.eks. galvani seret, Aluzink ogblank aluminium, skal opbevares indendørs for atundgå hvidrust.Eventuel mellemlagring anbefales kun i lukkede, tørrerum.Produkter pålagt beskyttelsesfolie, som f.eks. lysplader,må ikke lagres for længe og aldrig i direkte sollys.Beskyttelsesfolien skal fjernes umiddelbart efter montagen.Kontroller pladerne med jævne mellemrum.HåndteringBrug altid egnet løftegrej, når pladebunter skal håndteres.Ved pladelængder på mindre end 4,00 m kan derf.eks. anvendes truck eller pallegaffel.Vær meget opmærksom på, at truck- eller palle gaffelikke beskadiger pladerne, når disse føres ind imellempladebunterne.Ved pladelængder over 4,00 m er f.eks. bredelærredsstropper og løfteåg bedst egnet som løftegrej.DS Trapez stålplader skal altid løftes fra stakken –ikke trækkes. Pladerne skal altid løftes lodret i denprofilerede kant for at undgå deformering af pladen.DS Trapez stålplader må ikke løftes i vandret liggendestilling. Er det nødvendigt, skal der være etfast underlag for at undgå deformering af pladen, somf.eks. en stige eller lægter på langs af pladen.Pladerne løftes op på taget og må aldrig trækkesover kanter og lignende.NB! Hvis pladerne løftes i vandret liggende stilling ogder kommer en bue, vil der være stor risiko for deformeringaf pladerne.


7Værktøj til bearbejdning af DS TrapezVærktøj til bearbejdningDS Trapez stålplader må kun tildannes vedkoldforarbejd ning med f.eks. el, akku eller trykluftdrevetpladesaks, pladenipler eller lignende.Der må aldrig anvendes vinkelsliber!Rengøring efter bearbejdningSkære- og borestøv skal straks fjernes med en blødbørste for at undgå rust og ridser. Snavs og støvfjernes med rent vand og en blød børste.Transport og opbevaringEl-drevet pladeniplerMin. 1,10 mPladelængder op til 4,00 mPladelængder over 4,00 mHvis pladerne løftes vandret, er der risikofor deformering af pladerneLøft altid pladerne lodretBrug stige eller lægter som understøttelse,hvis pladerne skal løftes vandretFaldFaldStrøer skal placeres over hinanden for at undgåtrykskader. Der skal være rigeligt med ventilationom pladerne ved afdækningEmballering: Overdækket på strøer. Husk god ventilationunder afdækningen


8Montering – oversigtMontering af DS Trapez på tag og ydervæg– oversigtstegning35246117721611121112113141381091517På de efterfølgende sider vises vejledning for montering af DS Trapez stålplader på tag og efterfølgende formontering på ydervæg. Ovenstående illustration giver overblik over de anvendte produkter og deres placering ikonstruktionerne. Af tegningen fremgår også placering af skruer til fastgørelse af pladerne (se nedenfor).1. DS Sigma stålåse2. DS Trapez stålplader3. DS Vinkel- eller Ventilationsrygning4. DS Ribbebånd5. DS Vindskede / Udhæng6. DS Ovenlysplade7. DS Plastfuglegitter8. DS Hjørne9. Lodret samling (sideoverlæg)10. DS Markeringsprofil11. DS Vinkel over vindue, døre og porte12. DS Vandnæse over vinduer, døre og porte13. DS Sideinddækning til vinduer, døre og porte14. DS Sålbænk15. Vandnæse ved fundament16. DS Selvborende skruer til fastgørelse på stål og træ17. DS overlapskruer / popnitter til inddækninger ogsideoverlægFastgørelseSkrueplacering på tagVed tagfod, endeoverlæg og kip monteres der en skruei hver bølgebund.Øvrige skruer placeres forskudt i hver anden bølgebund.Skrue i hver bølgebund kan være nødvendig. Overlapskruereller popnitter placeres normalt pr. 500 mm isidesamlingerne.Husk at fjerne spånerne med en blød kost.Skrueplacering på facadeSkruer placeres i hver bølgebund ved ender og endeoverlæg.Øvrige skruer placeres forskudt i hver anden bølgebund.Skrue i hver bølgebund kan være nødvendig.Overlapsskruer eller popnitter placeres normaltpr. 500 mm i sidesamlingerne.Husk at fjerne spånerne med en blød kost.


9Montering på tagÅse- og lægteafstande for tagbeklædning med DS Trapez stålpladerEksempel pålægteunderlagSe skema15050ca. 100ca. 50Åse- og lægteafstande10060Se skemaAlle mål er i mm.60Eksempel på underlagaf DS Sigma Stålåse.DS Trapez kan også monterespå underlag af træåse.Vejl. maks. understøtningsafstande fortagbeklædning med DS Trapez stålplader *)PladetykkelsemmType TP20-115 35-206 35-1900,50 1200 mm 1400 mm 1550 mm0,60 1400 mm 1650 mm 1800 mm*) Disse værdier er vejledende, hvis neden stående forudsætninger eroverholdt – herunder én skrue Ø5,5 mm med 16 mm skive pr. bølgebundog at pladen spænder over minimum 2 fag.DS Trapez stålplader kan monteres på underlag af åseeller lægter. Åsene kan være af stål, f.eks. DS Sigmastålåse, eller af træ.DS Trapez pladerne må ikke monteres med afstandmellem understøtningerne på mere end vist i ovenståendeskema, med mindre andet fremgår af en specificeretmontageplan, leveret af DS Stålprofil.ÅseafstandeTræ- eller stålåse monteres på stålspær til de påsvejsteåselapper. Ved træspær må afstanden mellem åseneikke overstige værdierne i ovenstående skema.Nederste ås justeres til ca. 40 - 60 mm pladefremspringi tagrende afhængig af taghældning.LægteafstandeFørste lægte monteres i flugt med spærenden ellerbag 25 mm sternbrædder. Efterfølgende lægter fordelesjævnt over spærets længde, således at sidstelægtes afstand til kip er ca. 50 mm. Afstanden mellemlægterne må dog ikke overstige værdierne i ovenståendeskema.Ved brug af 210 mm rendejern skal der monteres enekstra lægte 100 mm fra underkanten af den førstelægte.Vejledende maksimaleunderstøtningsafstandeOvenstående skema viser vejledende maksimaleunderstøtningsafstande for DS Trapez ståltagplader,og er baseret på normale brugsforhold, dvs.:• Beklædning på lukket bygning• Højde ved kip mindre end 10 meter• Afstand til Vesterhavet større end 25 km• Terrænkategori II, III og IV (ikke indenfor 2 km til hav,eller i fladt åben landskab)• Ingen risiko for snesæk på tagHvis større åse- eller lægteafstande ønskes – eller hvisforholdende ikke falder inden for ovenstående – kontaktda DS Stålprofil, som er behjælpelig med optimering afdit projekt.


10Montering tagMonteringsrækkefølge for tag med DS TrapezDS Trapez stålplader oplægges fravenstre mod højreHvis tagdækningen udføres med mere end énvandret plade række, monteres overliggendeplade(r) før næste lodrette række oplægges.2468BABA1357MonteringsretningDS Trapez stålplader monteres med Monteringsretningkapilarrillen tilhøjre (A).Oplæg altid pladerne således, at overlægget tilladerafvanding, og at drænsiden (B) på pladen altid erunderpladen i sideoverlægget.MonteringsretningMontering af DS Trapez på tag211Plade 1 monteresPlade 2 monteresovenfor plade 1Plade 11. Der mærkes op på åsene eller lægterne ved kip ogtagfod. Er der endesamlinger, skal der også markeresder. Det første mærke er hele pladens bredde, ogderefter afsættes dækbredden.2. Der monteres en snor ved tagfod. Snoren placeres60 mm fra nederste ås, lægte eller sternbræt.3. Første plade lægges ved tagfod med kapilarrillentil højre.4. Vær opmærksom på, at pladen placeres, så gavludhængeller vindskede kommer til at passe ogtjek flugten med snoren ved tagfod.5. Tjek om pladebredden overholdes efter stregernepå åsene eller lægterne.6. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side 6.Plade 21. Vær omhyggelig med placering af plade 2, så denflugter med plade 1.2. Endeoverlægget skal være 200 mm. Se detaljenr. 2.1, side 10.3. Tjek om pladebredden overholdes efter stregernepå åsene eller lægterne.4. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side 6.


11Justering af DS TrapezJustering1. Når overlapskruerne er monteret, kontrolleresom pladeenderne stadig flugter med snoren.Hvis der skal foretages korrigeringaf pladerne, løsnes skrue A2,X A2hvorved pladerne kan drejesomkring skrue A1 til enderneflugter snoren og skrue A2monteres igen.2B4B14B3Montering tag2. De øvrige skruer monteres som vist på oversigtstegningenside 6 – dog bør der ikke monteresskruer i de sidste 4 bølger, før den næste plade erlagt op.Husk altid at fjerne borespånerne fra pladerne meden blød kost.Træd aldrig på plader, der ikke er befæstet.Brug altid tagstige eller gangbro.1A13B2MonteringsretningSnor2243311Plade 3 monteresved siden af plade 1Plade 4 monteresovenfor plade 3Plade 31. Sideoverlægget på tredje plade lægges ind ovenpåplade 1.2. Når pladen falder til i overlægget, monteres overlapskruerfra tagfod og opefter med maks. 500 mmafstand.3. Tjek om dækbredden overholdes efter stregerne pååsene eller lægterne.4. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side 6.Plade 41. Læg sideoverlægget på plade 4 ind over plade 2.2. Vær opmærksom på, at sideoverlægget og endeoverlæggetflugter.3. Når pladen falder til i overlægget, monteres overlapskruerfra tagfod og opefter med maks. 500 mmafstand.4. Tjek om dækbredden overholdes efter stregerne pååsene eller lægterne.5. Fastgør pladen til underlaget, som vist på side 6.6. De resterende plader monteres efter samme fremgangsmåde.


12TagdetaljerTagdetaljer for DS Trapez31+2910765498Monteringsdetaljer1.1 Sideoverlæg2.1 Endeoverlæg3.1 Rygning uden ventilation3.2 Rygning med ventilation4.1 Grat uden ventilation4.2 Grat med ventilation5.1 Tagfod uden udhæng5.2 Tagfod med udhæng6.1 Gavl uden udhæng (vindskede)6.2 Gavl med udhæng7.1 Lysplader7.2 Lysplader – PVC lysplader, snit7.3 Ovenlys – gavl ved ovenlys, høj7.4 Ovenlys – gavl ved ovenlys, lav7.5 Ovenlys – gavl ved ovenlys8.1 DS Udluftningshætte8.2 DS Tagrumsudluftningshætte9.1 Inddækning mod væg9.2 Inddækning langs væg10.1 Skotrende med plankekel1.1 Sideoverlæg1. DS Trapez2. DS overlapskrue3. Evt. DS tætningsbånd3212.1 Endeoverlæg1. DS Trapez2. DS Sigma stålåse3. Evt. DS tætningsbånd350 mm150 mm12Monteringsretning


133.1 Rygning uden ventilation1. DS Trapez2. DS Vinkelrygning3. DS Sigma4. DS Ribbebånd5. DS selvborendeskrue til stål- ellertræåse6. DS overlapskrue1632453.2 Rygning med ventilation1. DS Trapez2. DS Ventilationsrygning3. DS Perforeret bund4. DS Sigma5. DS Ribbebånd 16. DS selvborendeskrue til stål- ellertræåse7. DS overlapskrue7423 56Tagdetaljer4.1 Grat uden ventilation4.2 Grat med ventilation1. DS Trapez2. DS Vinkelrygning3. DS Sigma4. DS Ekspanderendefugebånd5. DS selvborendeskrue til stål- ellertræåse6. DS overlapskrue1632451. DS Trapez2. DS Ventilationsrygning3. DS Perforeret bund4. DS Sigma5. DS Ekspanderende 1fugebånd6. DS selvborendeskrue til stål- ellertræåse7. DS overlapskrue7423 565.1 Tagfod uden udhæng1. DS Trapez2. DS Sigma3. DS Plastfuglegitter4. DS Fodblik5. DS Tagrendesystem6. DS selvborendeskrue til stålellertræåse7. DS montagevinkel547365.2 Tagfod med udhæng11. DS Trapez2. DS Sigma13. DS Facadeudhæng62 4. DS Fodblik2545. DS Tagrendesystem6. DS selvborendeskrue til stålellertræåse7. DS overlapskrue376.1 Gavl uden udhæng1. DS Trapez2. DS Sigma3. DS Vindskede4. DS galv. vinkel5. DS Facadebeklædning6. DS selvborende skruetil stål- eller træåse7. DS overlapskrue756.2 Gavl med udhæng7 1. DS Trapez2. DS Sigma73 6 123. DS Vindskede4. DS Gavludhæng5. DS galv. vinkel6. DS Facadebeklædning3 8 127. DS selvborende skrue 8til stål- eller træåse8. DS overlapskrue 44 568


14TagdetaljerTagdetaljer for DS Trapez7.1 LyspladerDS Trapez 20-115 PVC lysplader1. DS Trapez lysplade2. DS bæreprofilDS-TP 20121030295 295181658DS Trapez 35-206 PVC lyspladerDS-TP 35/2061030301. DS Trapez lysplade2. DS bæreprofil124573398DS Trapez 35-190 PVC lysplader1. DS Trapez lysplade2. DS bæreprofilDS-TP 35/1901 29504603530787.2 LyspladerPVC lysplader1. DS Tagplade2. DS Sigma3. DS PVC lysplade54. DS Tætningsbånd, hvide5. DS Bæreprofil6. DS Galv. vinkel7. DS selvborende skrue til stål- eller træåse8. Hvid mellemlægspladeHusk at udskifte normal tætningsskive med 19 mm rustfri tætningsskivesåfremt der ikke anvendes lysegrå montageskruetil lysplader.I alle sideroverlæg hvor lyspladen ligger øverst skal der montereslys alu-tape.34715050835415027617.3 Ovenlys7.4 OvenlysGavl ved ovenlys, høj1. DS Trapez2. DS Sigma3. DS Ribbebånd4. Krydsfiner5. Ovenlys6. Overkarm7. Underkarm8. Vandnæse9. Tagvinkel1345689Gavl ved ovenlys, lav1. DS Trapez2. DS Sigma3. DS Ribbebånd4. Krydsfiner5. Ovenlys 36. Overkarm7. Underkarm 18. Vandnæse9. Tagvinkel4568927277.5 OvenlysGavl ved ovenlys1. DS Trapez2. DS Sigma3. Gavlplade4. Gavlkarm5. DS selvborendeskrue til stål- eller træåse6. DS overlapskrue16354240 mm


158.1 DS UdluftningshætterDS Udluftningshætte 41. DS Trapez2. DS Udluftningshætte3. To striber syrefri fugemasse4. DS Overlapskrue m.19 mm tætningsskive 55. Hul til udluftningshættelaves med nipler eller lign.6. DS Isorør(til boligventilation)3218.2 DS TagrumsudluftningshætteTagrumsudluftningshætte41. DS Trapez2. DS Udluftningshætte3. To striber syrefrifugemasse4. DS Overlapskrue5m. 19 mm tætningsskive5. Hul til udluftningshættelaves med nipler eller lign.321Tagdetaljer69.1 Inddækningmod væg1. DS Trapez2. Fugemasse3. DS Inddækning4. Lægte5. DS Inddækning4352 9.2 Inddækning langs væg1. DS Trapez2. Fugemasse3. DS Inddækning4. Lægte5. DS Inddækning25311410.1 Skotrende med plankekel1. DS Trapez2. DS Skotrende3. Ekspanderendefugebånd4. Plankekel132Principmontage af skotrende4


16Montering ydervægMontering på ydervægUnderstøtningsafstande for facadebeklædning med DS TrapezUnderlag af DS Sigma stålåseUnderlag af træreglarSe skemaSe skemaMonteringsrækkefølge for facadebeklædningmed DS TrapezAB123NB! Opsæt altid pladerne såledesat overlægget danner overplade(B), og at pladen (A) altid er underpladeni sideoverlægget.MonteringsretningMonteringsrækkefølgeYdervægsbeklædningen kan udføres lodret, vandreteller på skrå på såvel uisoleret som isoleret ydervægskonstruktion.Ved isoleret ydervæg opsættes pladerne som ventileretbeklædning på stål- eller træunderlag.DS Trapez stålplader monteres fra venstre mod højre.DækbreddeDækbredden opmåles for plade, da denne har entolerance på ±10 mm.Der opmærkes for plader inden montering.


Vejl. maks. understøtningsafstande forfacadebeklædning med DS Trapez stålplader *)PladetykkelsemmType VP20-115 35-205 35-1900,50 1200 mm 1500 mm 1500mm20,60 1400 mm 1700 mm 1700 mm*) Disse værdier er vejledende, hvis neden stående forudsætninger eroverholdt – herunder én skrue Ø5,5 mm med 16 mm skive pr. bølgebundog at pladen spænder over minimum 2 fag.DS Trapez stålplader kan monteres med bølgernelodret, vandret eller på skrå.Pladerne kan monteres på underlag af åse, stålprofilereller træunderstøtninger. Åsene kan være af stål,f.eks. DS Sigma åse, eller af træ. Trapez stålpladernemonteres med afstand mellem understøtningerne somvist i ovenstående skema, med mindre andet fremgåraf en specificeret montageplan, leveret af DS Stålprofil.2UnderstøtningsafstandePå stålspær monteres træreglar eller stålåse til depåsvejste åselapper. Ved såvel træ- som stålunderstøtningermå understøtningsafstandene ikke overstigeværdierne i ovenstående skema.Vejledende maks. understøtnings afstandeOvenstående skema viser vejledende maksimaleunderstøtningsafstande for DS Trapez stålplader, og erbaseret på normale brugsforhold, dvs.:• Beklædning på lukket bygning• Afstand til Vesterhavet større end 25 km• Kiphøjde mindre end 10 m.Hvis større understøtningsafstande ønskes – eller hvisforholdende ikke falder inden for ovenstående – kontaktda DS Stålprofil, som er behjælpelig med optimering afdit projekt.317Montering ydervægMontering af DS Trapez på ydervæg1AB3NB! Opsæt altid pladerne såledesat overlægget danner overplade(B), og at pladen (A) altid er underpladeni sideoverlægget.212Monteringsretning1. DS Sigma stålåse2. DS Trapez stålpladerPlade 11. Start montagen ved et hjørne, en tilslutning til evt.murværk, port eller andet karakteristisk udgangspunktog montér fra venstre mod højre.2. Smigskårne gavle monteres fra midten og ud til hver side.3. Afmærk et fixpunkt på pladerne før opsætning.Dette sikrer en ensartet opsætning. Sørg altid forat pladerne monteres i lod.Plade 21. Læg sideoverlægget ind over plade nr. 1 (A) og fastgørplade nr. 2 (B).2. Opsæt altid pladerne således at overlægget danneroverplade (B), og at pladen (A) altid er underpladeni sideoverlægget.3. Vær opmærksom på, at pladen er i lod og at fix-punkternepasser samt at dækbredden på pladen overholdes.Plade 31. Læg sideoverlægget ind over plade nr. 2 (A) og fastgørplade nr. 3 (B), så den hænger.2. Herefter udskæres for dør/vindue. Monter førstvandnæsen, fastgør pladen og derefter monter desidste sideinddækninger.3. Inddækninger skal befæstes pr. 300 mm.Plade 4 og videre1. Læg sideoverlægget ind over plade nr. 3 (A) og fastgørplade nr. 4 (B).2. Vær opmærksom på, at pladen er i lod og at fixpunkternepasser samt at dækbredden på pladenoverholdes.


18YdervægsdetaljerYdervægsdetaljer for DS Trapez63145213Monteringsdetaljer1.1 Sideoverlæg1.2 Endeoverlæg1.3 Markeringsoverlæg2.1 Sokkel3.1 Udvendigt hjørne4.1 Indvendigt hjørne5.1 Vindue6.1 Dør1.1 Sideoverlæg 1.2 Endeoverlæg1. DS Trapez2. DS selvborendeskrue til stål- ellertræunderlag1 21. DS Trapez2. DS Sigma stålåse3. DS selvborendeskrue til stål- ellertræunderlag1120 mm20 mm32


191.3 Markeringsoverlæg1. Samling med plan plade2. Samling med markeringsprofil3. Samling med T-profil4. Samling med endeoverlap122.1 Sokkel1. DS Trapez2. DS Sigma3. DS selvborende skruetil stål- eller træunderlag4. Befæstelse pr. 600 mm5. Galv. U-profil6. Vandnæse24315Ydervægsdetaljer33450 mm650 mm 50 mm3.1 Udvendigt hjørne1. DS Trapez2. DS Sigma3. DS selvborende skrue tilstål- eller træunderlag4. DS Udvendigt hjørne5. Galv. vinkel4314.1 Indvendigt hjørne1. DS Trapez2. DS Sigma3. DS selvborende skrue tilstål- eller træunderlag4. DS Indvendigt hjørne5. Galv. U-profil5ca.12 mm2313522 425.1 Vindue1. DS Trapez2. DS Sigma3. DS selvborende skrue til stål- eller træunderlag4. DS Overlapsskrue pr. 300 mm5. Galv. lodret U-profil6. DS Vandnæse7. DS Sålbænk8. DS Udv. sideinddækning9. DS Dækvinkel10. Galv. vandret U-profil6.1 Dør1. DS Trapez2. DS Sigma3. DS selvborende skrue til stål- eller træunderlag4. DS Overlapsskrue pr. 300 mm5. Galv. lodret U-profil6. DS Vandnæse7. DS Udv. sideinddækning8. DS Dækvinkel9. Galv. vandret U-profil1 10 10 1993 3 336 69 85 571012 21 4 8 4 7


VedligeholdelseFor at få optimalt udbytte af stålpladebeklædningen, er detvigtigt, at nedenstående vedligeholdelse følges.Følgende punkter skal kontrolleres ved eftersyn:– At der ikke er smudsophobninger og beklædningen i øvrigter ren.– At belægningen er intakt, vær særlig opmærksom påsnitkanter.– At skruer og andre befæstelsesmidler ikke harløsnet sig.– At inddækninger er fastgjorte og slutter tæt til deomgivende materialer.– At ribbebånd sidder korrekt for optimal tætning.KontrolSe efter smudsRengøringDet er vigtigt, at beklædningen rengøres medpassende mellemrum, dog min. en gang årligt.Vær opmærksom på, at nogle yderflader kanbefinde sig i regnskygge, f.eks. facadebeklædningunder udhæng. Disse flader skal rengøresoftere, da der her vil opstå større smuds op hob -ning, fordi der her ikke vil være en naturligafskylning i forbindelse med regnvejr.Smudsaflejringer o.lign. kan vaskes bort meden blød børste og mild sæbevandsopløsning.DS Stålprofil passer på miljøetDS Stålprofil anvender og producerer ikkeprodukter, der forurener eller belaster det miljø,hvori de skal anvendes. Alle produkter ogbygningsdele kan bortskaffes, destrueres ellergenanvendes under miljømæssigt fuldt forsvarligeforhold.DS Stålprofil anvender ikke sundhedsfarligekemikalier, hvis arbejdet på fornuftig vis ladersig udføre ved brug af ikke sundhedsfarligekemikalier.Tjek kanterKontrollér fastgørelse og tæthedved tagets kanterKontrollér skruerKontrollér at ribbebåndslutter tætFå mere at vide...DS Stålprofil er en udadvendt og imødekommendevirksomhed, der er klar til at blive inddragethelt fra starten af et projekt.På vor website er der yderligere informationerom de områder, vi arbejder inden for.Der er bl.a. eksempler på inspirerende byggeriudført med vore produkter samt produktdataog uddybende information om håndtering,udførelse og vedligeholdelse af beklædningermed DS Trapez stålplader.Se nærmere på…www.ds-staalprofil.dkAndrupvej 9ADK-9500 HobroTlf. +45 96 57 28 28Fax +45 96 57 28 40E-mail ds@ds-staalprofil.dkwww.ds-staalprofil.dkForhandler

More magazines by this user
Similar magazines