Glemmer du 3/2004

taarnbybib.net
  • No tags were found...

Glemmer du 3/2004

Teblen til clenne rcklamefta 1919 lrlrled SAS fta Xobenhavn dhe*te til10 gange on dagen starter det en SASnaskineftd Kobenhavns Lufihnn neddirckte forbindelse til verdens storbyer.De kun akidrtnde en dnetue SASfoftindelse.terparset Den. Huskat sigetil Deres rcjseburcau, at Delil ne.lSAS, rott eset l4tfaasehkab. Med SASlbryer De pd L ktasse.denhen me det have veret en MilesMessenger. Da den havde ets€rpr@get udseende, noget i retningaf den senere israelske IAFArava, gik den blandt danskerneunder betegnelsen "Kuffertfisken".Mens den opholdt sig i KastrupLufthavn var der mulighedfor intercsserede i at deltage i enkort rundflyvnig, og min far fikdet ordnet saledes, at bade min sosterog jeg kunne komme med. Vilik se et sede til f@lles brug, hvorMefte sad pA skodet af mig. Vedsiden af os sad en engelsk soldat,som ogsi skulle have en tur. Vivar vel i alt 8 - l0 mennesker,som ved den lejlighed fik en turpe vel 15 - 20 minutter ud overden sydlige del af Amager. Englaenderenforlalte os, at vi skullepasse pi, sA vi ikke stodte hagenmod fo^@dets metalkant, ner vilandede. Det lbrstod jeg naturligvisikke, fordi han talte engelsk,men pA en cller anden made blevjeg klar over, at det var det hanmelte. Der har nok veret tale omlingersprog. Det var en stor oplevelsefor os begge to, sa da vikom ned i god behold, skyndte vios hjem for at prale afvores eventyrover for vores mor. Hun havdeikke anet noget om vores fars initiativ!Det forhold, at vi boede sa tet vedlufthavnen, bevi*ede, at jeg letkunne fi tilfredssrillet min interessefor flyvemaskiner og flyvning.Jeg gik derlbr ofte over pitilskueryladsen ved den gamle administrationsbygningfor at se,hvad der nu foregik, og for forstog fremmest at nyde synet af deEl*r'.t4, d4 64. 3 - 2ltarL 2003


lbrskellige flyvemaskiner. I denneforste tid var det fly som FokkerXll, Junkers 52 og DC3, mansa mcst til. Min far viste mig ogseen del af lufthavnen, dels radioafdelingen,hvor han selv havde sitarbejde, dels flyveledelsen medtAmet, hvor flyveledeme sad oghavde kontrol med lulttrafikken.I ler srijeg de ansatte sidde og talcmed flyene i forbindelse med deresstart eller landing. Jeg fik ogsalejlighed til at komme med rundtpA lufthavnens omride med radiotjenestensFord Prefect. Detvar en model med kaleche fraumiddelbart lor kigen, som modstandsbeveegelsenbenyttedeumiddelbart efter befrielsen, mensom kort tid efter blev tilbageleverettil radiotjenesten. Disse turemed Prefecten fandt sted i forbindelsemed kontrolbesog, som minfar skulle allegge ved forskelligetekniske installationer som f.eks.Baken, 900 meteren eller Glidepath'en.Det var altsammen megetspendende, fordi nan derved fiklejlighed til at kornme rundt pe e1omrade, som var lukket for almindeligtrafik.I den folgende tid havde jeg mulighedfor at folge med i udviklingeninden for fll.vningen - isercivilfllwningen. Ret hurtigt efterkrigen blev det almindeligt at seandre og nyere flyvemaskiner iKastrup Lufthavn. Iler kom sAledesf.eks. den store DC4 ellerSkymasteren. Dct var et 4 motoretfly, som i 1946 blev indsat pidet nydannede SAS rutenct, furstog fremmest pA ruten til NewYork. En sedan tur varede dengangomking 20 timer. Min onkelHans og hans familie floj meden sAdan DC4 til Canada, da deemigrerede dertil i 1947. De komdengang ud til os i bolig E for attage afsted tidligl en aften, mendet blev meget sent - vist hen panatten - for de rent faktisk kunnekomme afited.Senere kom der nyere modeller affly pa markedet og pe besog i Kastrup.Jeg lik saledeset flyvemaskinersom de amerikanske LockeedConstellation, DC6, DC6B,DC7C, det engelske Vickers Viking,det svenske Saab Scania, derussiske ll 12 og 14 og det engelskeVickers Viscount.Erik i DR's serie Kroniken rejsertil USA i 1950 og hjemtager medslol' begejslliltg et helt nyt medie:iernsyhet.Hvordan oplevede Erik mon fly-Val den som beskreyet i....fuzc*zn dz. a. 3 - ?rlatto 2003


vepassageren hen til sit kongeliges@de, hvor han kan have sin mappeog anden smAbagage, l'.eks.lufttasken, som han vil have adgangtil undervejs. Sin flyvebillet,sit pas og anden legitimation cllcrsundhedsattesteme, der kreves iadskillige {erne lande, har enhverpassager naturligvis pA sig, mendet er ogsi praklisk at have toilctgrejerog nattoj hos sig i kabinen,hvis der skulle blive lale om ovcrnatningundeNejs, uden at mankan komme til den slore bagage,dcr er gemt i maskinens bagagcrum.Toiletgrejer er det jo i dcthele taget altid ran at have vedhdnden, selvom der i maskinenstoilet bade er sebe, handkhede ogelektdsk barbermaskine, ja cndogbarbersprit og mundvand og tbrdameme endnu flcre toiletgenstande- men desuden bor manved laengere flyverejser altid havcct par lette morgensko i handbagagen.Det er en stor behagelighedat fa det sedvanlige lbdtej al;nir man skal sidde op i longeretid. Jakke og vest kan man 1Ahaengt op pe en bojle vcd sinplads, nar natten nermer sig. Enstor, hvid hovedpude og et varmt,uldent teppe er der til hver - lipog slips allegger de fleste i nattetimeme- og se er man iovrigt sclvherrc over, hvor horisontalt manvil placcrc sig. Lilnestolen regulcresved hjelp afen lille knap i detene arml&n, mens det andet kunrummer et askebaeger.For selvf'olgelig kan man ryge i enmodcme rutellyvemaskine. Noglelulllirrtsselskaber er ikke stemtelbr, a1 der ryges cigar. fordi alkoletcigarrog ,l'akt isk generer mangeikkc-rygere mere end cigaretrog,men lil giengEld ikke alene tilladerman cigaretrygning: man byderpassagcreme cigatetter, sAsnart man cr kommel til vejrs. Ligcvcd start og landing er der rygeforbud,det bekendtgores pa etlysskilt sammcn med anmodningom, at man binder det lille"mavebElte", der sidder ved sidemeafhver lenestol. Bade rygelbrbudctog siklerhedsbeltet erIbranstaltninger, der i almindelighedslet ikke r:r nodvendige, menman l'astholder dem for at udelukkecnhver risiko, hvis maskinenskullc bumpe lidt eller fe en smulebenzindamp ind i kabinen. Oppci hoidcn kan man ryge overalt,undtagen pi toilcttet, og der er eftcrhandenmaskintyper, som harafdelingcr bide 1br rygere og ikke-rygcrc.Er lulirejsen si begyndt, nyderman godl al-en service, der virkeliger kongelig. Den er lidt forskcllighos de lbrskellige luftfart-/lzn*et & ot 3 - 1ltart4 2003


selskaber og al]rasset cfter luftrcjsomeslengde. FranskDaendeneexellcrer naturligt i vine og champagnc,hollendeme kommer mcdderes chokolade og gcnever, sydpdmoder man alle sydens herligeIrugter, mcns S.A.S. har vundetverdensry ved sit fine kokken, silol og sin snaps.Da jeg fornylig med S.A.S.'S sydamerikarute var pd vej til Frankiurt,noieredc jcg mig liokostbakkcnsindhold: Til brod og smorvar der en kold anretning med denherligste, rode roastbeef, ct kyllingebryst,et par skivcr stegt svinekam,hertil gfoD salat og hakkedelebler, sele og noddcr i flodemayonaise,- videre: rogel el. kogt@g, leverpostei med su11, tomat,to slags ost. oJ, 1 snaps, kaffe medliiskbagt wienerbrod. I et lillepapbeeger slod der vidcrc pi bakkennogle Chesterficld cigaretter.Det hele var sA nydeligt scrveretpA cn individr.rel bakke til liverPassager, sd velsmagende og lskkert.a1 ingen konge kan lh detbedre.Middagen er af samme hojc kvalitet.Foruden lar mal1 cocktails,apcritifs eller shery, sa to retterlnad med desscrt og ol eller vinelter frit valg. F'ofiraeffelig suppe,der virkelig smager af noget, kodrettcnafpassel eller klima og tcm-E/?"a4"4 d4 eL 3 - ?//4t14 2003peralur og altid mcd mange grontsagerog salat ... Vist er det teknikereog llyvere, organisatorcr ogmange led i den udstrakte jord- oglullorganisation, der tilsammengiver el luftfartselskab dcts trafikalestandard. lnen giem ikke dedygtige folk i kokkeneme. Desstter prikken over i'et og de1 siEtteslige precis pe plads afpurscrcog stewardesser. lbr det er i virkclighedcnet kempeslid a1 servereet stort, kompliceret maltid for ethalvthundrede flyvepassagerer.Jeg har af og til kikkct ud i deteleklriske kokken, nar de 50 varblcvct meettede. Del lignede etsommerhuskokkcn, efter at manhar haft rykind al' 50 giester, hvorman cgcntig kun er baseret pe atklarc en daglig husholdning ibr 6.Men forbavscnde hurtigt har altlundet sin plads igen. Service ilu1len er sat i system, sa det ba11ernoget.Man savner ikke la:sning, og forudcnsmd opmaerksomheder somlidt frugt. chokoladeller en whisky-soda,der stikkes imellem, lirman jievnlig interssant orionteringdcls ved smd, skrililige kommuniquderlia {brerkabinen, dels vedmundtlige meddelelser gennemhojtaleren... "Om tyve minutter vilvi va:re i Frankfr.rt. Da det er lidtusigtbaft vejr, og dcr er 4 andre


Jo, .ler r ninsandtensowk|biner pd dejb5teJu\etutet, as NssdserctneJik dea n.ryentraaseneret Pd sengen -maskiner for os, som skal ned!skal vi flyve i clen og den hojde ica. 40 minuttcr, for vi konmer tilat lande"... Eller straks eflet starten:"Vi har nu ca. 3 timer 50 minuttersllyvetid til Lissabon. Vorilyvehojde bliver 1,1.000 lbd, lig3.200 meter. Vor rutc gar overI-yon-Bordeaux-Bi1bao. Vejretvil megct snafi blive lint, og dcter klart, skont vejr i Lissabon, nirvi ankommer".... Eller man far atvide, at om 5 minutter vil den el,ler den o, by, flod eller andet vareat sc til venstre. Og allc disseoplysninger gives til enhver tidpA dc sprog, der lbrstirs. Kommerman til Sydamerika, ler mao denlbruden pi ct nordisk sprog, cngclsk,tysk og liansk pi spanskog portugisisk. Alle nationcr skalfolc sig hjemme og velbchandlede.n:ll de bruger vofi mest modemetrafikmiddellOg del er virkelig en udgave afdc fbrenede nationer, man moder,Qlzaaea lz w, 3 - Vtatt4 2003


l0nar man lagcr sig lbr at se pA,hvem man cgentlig er i kabincmed. Jeg undersogte sporgsmalctnordpolsf'arer, nAr man entrede opbag flyveren i den ibne maskinesto-tre passagerhuller. Siden gikfomylig, da jeg var pi vej med det gradvis frcmad. OrevattetSAS fra Dakar i fransk Vestaliika holdt sig lenge, - nu er der hojsttil Recifc iBrasilien,3.200 km lidt tyggcgumme tilbage for dem,over Sydatlantcns 6bne hav, ien dcr ved synkebevagelser udgirDC-6'er. Vi var 41, nemlig:2 gene i oreme - mcn ellers flyversvenskere, 1l lyskere,3 brasilianere,I belgicr, I ostriger, T italienere,3man i dag i nojagtigt det tuj, manhar lyst til, man bchover hverkenchilenscrc, I f'ranskmand, at klede sig varmcrc eller tyndere3 schweizcrc. I fta Lichtenstcin. Iungarer,5 argcntinere, I sparierog 1 dansker.Nir dertil kommcr, at Norge selvfolgeligogsA var representerct,lbnrden Danmark og Sverige, iden 8 mands bcsetning. var vi altse15 nationer representcrcdeimellem 49 mcnnesker, og sadaner luftfart. Intcmational i sit vesenog virke, i sit mandskab som isit publikum.Det var ogsA interessant at se hvilkeerhverv. dc 4l passagerer rcpresentcrcdc.Der var bade prester,pe! end det er praktisk af hensyntil ens bestemmelscssted, for i kabinener der altid den rigtige tempcmtur,og iovrigt er man sclvhene over vcntilationen. Overhver plads er der ikke alene en l€sclampetil personlig brug, mcnogsa en ventilationsknap. der kanreguleres elier hvcr enkelts onske.Det er, kort sagt, i dag en ublandelnydelse at flyve. Man kommer ikkealenc hurtigt og sikl(ert frem,men ogsa bchageligt. Man kansimpelthcn ikke rejse mere kongeligti alle retnilger.diplomater, leger bankfolk.ju ster, industri- og forret[ingsfolksa,'nt en pressemand udoverde merc turistmaessigt rejsendc.Maden ombotl var som besklevelovenfor afsd h(,i kt'ctlitet, at konkurrerendeselskdber st@vnedeDa rutetlyvningen bcgyndte i SAS. Det blev k.tldt fotDanmark. blev man pA turcn udstyret" Smorre hrods kr i gen". Udfalde t afmcd lange, pelsforcdc retssagen hler, ut SAS gerne mdt-skindstovlcr, en vrldig varm te serrere et hojt belagt stykkevams og flyvchjielme med automobilbrillcr.Man lignede cnsmorrebrod, hdt blot et lille stykkedfbrodel k nne skimtes.Qtza*za 4z ot 3 - V/441o 2003


],1::GMnu Nu Hansen ihte^,ie\rcr hltl


t2Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistoriskinteresse, si henven dig til:Lokalhistorisk SamlingKamillevej 102770 KastruPTlf. 32 46 05 45wrvwbibliotek.taarnbY.d kKlik pi Lokalhistorisk SamlingVi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mangeslegtsforskerlinks.Abningstider:Mandag 16.00 - 20.00Tirsdag 12.00 - 16.00Fredag 12.00 - 15.00Kastrupgirdssamlingen"gfldt p,fr. gQnagez"&''IKAS1IEUP @[AS''Abent t rrsdag lrl sonoag14.00- 17.00Onsdag tillige14.00-20.00PlyssenAmager Strandvej 350:Permanente ogskiftende udstillingerAbent Lordag og sondag13.00- 16.00

More magazines by this user
Similar magazines