HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE ... - Dansk Live

dansklive.dk
  • No tags were found...

HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE ... - Dansk Live

Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening samt repræsentanter fra landetsmediebureauer.- Det er desuden vigtigt allerede på uddannelsesniveau at kickstarte netværk ogarbejdsgange. Derfor bør inputs fra studieledere og studerende fra f. eks. Den DanskeFilmskole, designskolerne, Music Management-uddannelserne samt RUC og andreuniversiteter inddrages løbende for dermed at gøde jorden for brugbare cases.2) Rytmisk musikeksport- a) Det nuværende Music Export Denmark skal opkvalificeres ved hjælp af substantieltflere driftsmidler samt støttepuljer. Music Export Denmark skal desuden have styrketsine kompetencer med en strategisk overbygning i form af en tværfaglig styregruppeved navn Musik Eksport Rådet. Rådet skal bestå af bl.a. aktive musikere medinternationale karrierer, repræsentanter fra managements, bookingbureauer ogpladeselskaber samt repræsentanter fra Danmarks Eksportråd og det øvrigeeksporterende erhvervsliv.- b) Musik Eksport Rådet skal arbejde målrettet på at inspirere til øget sparring mellembands, managements/pladeselskaber/bookingbureauer og investorer fra erhvervslivetmed henblik på at skabe bedre vækstbetingelser for dansk musikeksport.- c) Musik Eksport Rådet skal desuden bistå i udviklingen af konkretenetværksstrategier med internationale agenter på musikområdet samt – med sidebliktil andre kulturelle eksportindustrier - foretage en kvalitativ evaluering af de senesteårs eksportrelaterede tiltag med henblik på en strategisk mapping af den rytmiskemusiks erhvervsmæssige perspektiver.3) Den rytmiske musikudøvelses støtte- og lånemulighederDer skal lanceres en flerstrenget model for støtte- og lånemuligheder til initiativerinden for rytmisk musik, bestående af:- a) Kunstnerpuljen: En 10/90-støtteordning for kunstnerisk profilerede, menkommercielt set smallere navne, rettet mod ind- og udland med branding af danskkultur som kvalifikationsfaktor.- b) Købmandspuljen: En 50/50-støtteordning med henblik på fx eksportfremstød forkommercielle navne – og med favorabel tilbagebetalingspligt, såfremt fremstødet giveroverskud. Ordningen skal stille både forretningsmæssige og kunstneriske krav ud fraen række overordnede evalueringskriterier.- c) Bundlingpuljen: En pulje, der skal støtte partnerskaber mellem musikrelateredetiltag og andre oplevelsesrelaterede brancher (computerspil, sport, televirksomheder,rejseselskaber m.v.).- d) Erhvervslånepuljen: En pulje, hvor enhver ansøger der kan overbevise om ettilstrækkeligt vækstpotentiale i en musikrelateret satsning kan få bevilget entenvækstlån (såkaldte ’Kom-i-gang’-lån) eller få stillet lånekautioner til rådighed fraVækstfonden til brug for større kommercielle satsninger.

More magazines by this user
Similar magazines