Forside 3 - Aarhus.dk

aarhus.dk
  • No tags were found...

Forside 3 - Aarhus.dk

Tidligere brugere som ressourcepersonerTo tredjedele af medarbejderne mener, at tidligere brugere af psykiatrien kan medvirke til, atnuværende brugere opnår bedre funktionsniveau eller kommer sig. Medarbejderne peger på, attidligere brugere kan fungere som rollemodeller, der giver håb og som troværdige vejledere.Supervision og efteruddannelseStort set alle medarbejdere vurderer, at supervision og efteruddannelse hjælper dem i deres dagligearbejde. Godt halvdelen af alle medarbejdere har deltaget i kursus sammen med en bruger fra derestilbud. Det drejer sig primært om handleplankurser.Medarbejdernes livskvalitetMedarbejderne blev ligesom brugerne bedt om at besvare otte spørgsmål fra WHO’slivskvalitetsindeks. Gennemsnitligt oplever medarbejderne deres livskvalitet som ”ret god” (3,05),dvs. noget bedre end brugernes oplevelse af egen livskvalitet (2,01).SelvevalueringsprojekterLidt baggrundsoplysninger16 af de 22 tilbud havde bidraget med selvevaluering frem til afrapporteringen.Senere har yderligere tre tilbud medvirket. I det følgende redegøresudelukkende for resultaterne fra de første 16 tilbuds bidrag.Formålet med selvevalueringen var at identificere og dokumentere den del afpraksis, der allerede er recoveryorienteret med henblik på at sprede ”bestpractice” til andre arbejdspladser. De spørgsmål, der er blevet besvaret er:Hvad virker? For hvem? Og under hvilke betingelser?Arbejdet med selvevaluering har været stort og tidskrævende for tilbuddene.For en del har det også været svært at skelne mellem på den ene sideindsatser, der kunne beskrives som veludviklede og gennemafprøvede ”bestpractice eksempler” og på den anden side projekter med en god intention,men uden velafprøvet og dokumenteret virkning (evidens). Selvevalueringsgruppernepeger dog generelt på, at det har været spændende at fordybe sig,at vise at arbejdet ”hænger sammen”, og at der er god mening med vidensdeling.Fokusområder fordelt på de 4 recoveryværdierAf skemaet herunder fremgår, hvilke af de fire recoveryværdier, der knytter sig til de 15 projekter:De fire værdier:Fokusområder:BrugereNetværkArbejdsmarkedCivilsamfundMedarbejdereI altPersonorientering 5 3 4 0 2 14Personinvolvering 2 5 2 0 1 10Selvbestemmelse 4 4 1 0 1 10Potentiale for udvikling 4 4 2 0 2 12Skemaet viser, at de fleste indsatser orienterer sig mod værdien personorientering, mens ingen afprojekterne har deres primære fokus på civilsamfundet.Side 5

More magazines by this user
Similar magazines