Partiprogram og kommunalt valgprogram - Konservative Folkeparti

konservative.dk
  • No tags were found...

Partiprogram og kommunalt valgprogram - Konservative Folkeparti

Partiprogram og kommunaltvalgprogramÅrhus Konservative Vælgerforening


PolitiskindflydelsePartiprogrammet for Det KonservativeFolkeparti er planlagt til vedtagelse påLandsrådet i september/oktober, 2012.Der afholdes således en række møder iløbet af foråret i vores lokaler i Wilstersgade10. Der vil være oplæg fra en afvore politikere og derefter fri debat, hvoralle kan tage ordet.Udover medlemmer af den KonservativeVælgerforening i Århus, så er også KonservativUngdom i Stor-Århus og KonservativeStudenter i Århus inviteret. Derudoverer alle konservativt interesseredevelkomne. Tag gerne en ven eller enbekendt med.Bent Lønskov, formand, ÅrhusKonservative Vælgerforening.Århus konservative Vælgerforening invitereralle konservative i Århus til debatom konservativ politik.Hvis du har særlig viden eller interesse iet politisk område, så er du meget velkommentil også at komme med et størreoplæg enten inden mødet i vores medlemsbladC-DUR eller på selve mødet.For yderligere oplysninger, se kontaktinformationerpå bagsiden.Formålet med debatten er at få udarbejdetet århusianske indspark til arbejdetmed nyt partiprogram for Det KonservativeFolkeparti. Dertil kommer udarbejdelseaf valgprogram for det kommendebyrådsvalg i 2013.Debatten vil løbe henover foråret ogsommeren 2012, således at det kommunalevalgprogram kan vedtages af enekstraordinær generalforsamling i ÅrhusKonservative Vælgerforening, hvor ogsåvalg af borgmesterkandidat er på dagsordenen.ÅRHUS KONSERVATIVE VÆLGERFORENING


Konservativpolitik, tak !Lars Bloch Jensen, formand, KonservativUngdom, Stor-Århus.Hos Konservativ Ungdom ser vi gerne, atpartiet trækker i en mere ideologisk retning.Ti års regeringssamarbejde har udvisketpartiskel på den borgerlige fløj ogDet Konservative Folkeparti er desværreikke nemt at skelne fra andre partier.Markante konservative udmeldinger omvelfærdsstatens dårligdomme og Gud,Konge og Fædreland er alt for svære atfinde og ofte ikke gennemtænkte. DeKonservative må aldrig blive et midterparti.Det må være et parti, der kæmperfor borgernes frihed og national selvstændighed.Når vi kæmper for skattelettelser, skaldet ikke være med begrundelsen om, atdet vil øge arbejdsudbuddet eller at deter nødvendigt på grund af den internationalekonkurrence. Vi går ind for etmarkant lavere skattetryk, fordi pengenenu engang har det bedst i borgernesegne lommer. Ønsker vi, at borgerneskal tage ansvar for deres eget liv, sånytter det ikke bebyrde dem med voldsombeskatning. Skatter og afgifter bliverogså i stigende omfang anvendt til atregulere befolkningens opførsel. Detvender vi os stærkt imod. Staten skalikke spille rollen som barnepige.Et område, hvor KU især er uenige medfolketingsgruppen er omkring Europapolitikken.Vi mener, at europæisk samarbejdeer en rigtig god idé, men EU harudviklet sig i en meget uheldig retning.Fra at være et samarbejde omhandlendefred og frihandel, præges EU nu af etstort og reguleringsivrigt segment, derforetrækker lov og dom på overnationaltniveau. Nærhedsprincippet er blevet enfloskel, og EU's indflydelse breder sigsåledes ud over mange områder, derburde tilhøre de enkelte nationalstater. IKonservativ Ungdom ønsker vi derfor, atEU føres tilbage til de oprindelige formål,og EU bør holde sig langt fra emner somf.eks. finanspolitik, kvindekvoter og priserfor mobiltelefoni.Det Konservative Folkeparti er lige nuhårdt presset fra alle sider. Vi håber, atman vil udnytte krisen til at finde et ordentligtståsted. En position, der ikkehandler om at tilpasse sig meningsmålingerog fokusgrupper, men som istedet lægger sig fast på gode konservativemærkesager.ÅRHUS KONSERVATIVE VÆLGERFORENING


yen? Hvordan fastholder og udvikler vivores studieliv og kulturliv? Og hvordansikrer vi en ordentlig omsorg i vores plejefor både den ældre medborger og denhandicappede? Alle disse spørgsmål, ogflere til, kommer forårets mange medlemsmødertil at handle om. Byrådsgruppenglæder sig meget til arbejdet ogdebatten med et aktivt konservativt bagland.ÅRHUS KONSERVATIVE VÆLGERFORENING


Samfundssindat de igen kan blive selvforsørgende.Alle borgere i Danmark bør kunne leve etgodt og værdigt liv. For Konservative ersamfundet en helhed, hvor alle borgereer lige værdige, og hvortil alle bidragerefter evne.Tom Behnke, Medlem af Folketinget.Personlig frihed & ansvarDet enkelte menneske og familien vilaltid være udgangspunktet for konservativpolitik. Staten er til for borgeren -ikke omvendt. Det Konservative Folkepartilægger vægt på personlig frihed,ansvar, ordentlighed, fælles værdier oget stærkt fællesskab. Staten skal værestærk på de områder, hvor der er brugfor en offentlig indsats, men kun der;staten må ikke blive for stor og formynderisk.Den enkelte borger og familienkan selv træffe beslutninger og tageansvar for disse. Flere kan og skal væreselvforsørgende og klare sig uden offentligeoverførselsindkomster. De offentligeydelser skal være målrettet til de mennesker,som ikke kan klare sig selv.Det sociale ansvar er afgørende forkonservative. Mennesker, som er udsatte,skal have den bedst mulige støtteog hjælp - så vidt muligt med henblik på,Det private initiativDet er det private initiativ, der skaberudvikling, fremgang og velstand, bådeerhvervsmæssigt og privat. Derfor vil vifremme frivillige fællesskaber og dermedde mange, der som frivillige gør en storindsats socialt, kulturelt, i sportensverden og i de mange andre fællesskaber.Og det er også derfor Det konservativeFolkeparti vil sikre gode vilkårfor virksomhederne og ikke mindst for desmå og mellemstore virksomheder, samtiværksætterne. De skaber arbejde, fornyelseog udvikling.Det skal altid kunne betale sig at arbejde,spare op og yde en ekstraindsats. Derfor vil vi indrette skattesystemetog de offentlige ydelser efterdét princip. Og derfor skal viden ogfaglighed i højsædet på vore uddannelser,så alle får mulighed for at ydeefter evne.Nationale værdier &kulturGenerationskontrakten er fundamentalfor konservatismen. Vi har pligt til atbevare de værdier, der er bygget opgennem generationer i det danskesamfund, så vi kan give dem videre til dekommende generationer. Der er brug forat styrke respekten for vore værdier.Frihed, demokrati, ytringsfrihed, rets-ÅRHUS KONSERVATIVE VÆLGERFORENING


sikkerhed, ligestilling, frisind og toleranceer værdier, der er afgørende for vortsamfund. Disse værdier kan der ikkestilles spørgsmål ved. Det gælder ogsåværdier som vort miljø og naturværdierne,som vi vil bevare for eftertiden.Vi vil hævde respekten for vort samfundsinstitutioner og myndigheder. Det gælderFolkekirken, der står for vores kristnearv, kultur og grundlag. Det gælderKongehuset, som står for traditionen –og det gælder ikke mindst Folketinget ogandre folkevalgte forsamlinger, derbevarer og udvikler vort demokrati.Endelig gælder det domstolene, forsvaretog politiet, der beskytter og sikrervort retssamfund.Vi vil værne om dansk historie og kultur.Det er dét, der binder os sammen til etfolk og gør os til en nation. Derfor vil vistyrke den fælles dannelse gennemviden og bevidsthed om vores fællesfortid. Det gælder først og fremmest ivore skoler og i kulturpolitikken.Udenrigspolitikken skal sikre Danmarksom en stærk og selvstændig nation ogbeskytte vore værdier. Det gør vi bedst ialliancer med de lande vi har etværdifællesskab med. Som en del af denkristne kultur deler vi værdier med restenaf Europa og den vestlige verden, herunderUSA. Derfor er Konservative tilhængereaf vores deltagelse i NATO, fori den moderne verden er der kun sikkerhedi fællesskaber. Og vi er tilhængereaf EU i form af et fædrelandenes Europa,der sikrer det frie marked og dermedfremmer forbrugerinteresser, beskæftigelseog økonomien i Europa.ÅRHUS KONSERVATIVE VÆLGERFORENING


Konservatisme &sundhedspolitikVi vil værne om kulturelle værdier oggive plads til udvikling af disse. Menneskethar også behov for og glæde afhistoriske, kulturelle og åndelige værdier.Det betyder blandt andet, at samfundetskal understøtte kulturelle fyrtårne, samtgive rum og incitament til nyudvikling.Vi vil bygge på det fundament, at allemennesker uanset herkomst grundlæggendehar samme værdi og derforhar krav på værdig behandling ogrespekt. Udlændinge som får ret tilophold, skal derfor have ret og pligt tilstraks at arbejde. Dét er at vise respekt,dét gavner ligeværd og integration. Viskal være en stærk stemme i EU og FN.Vi skal have globalt udsyn til gavn forvelstand i vores eget land og i resten afverden.Poul Müller, Regionsrådsmedlem.Er konservatisme blot at forandre for atbevare eller har vi konservative ogsåidépolitiske mål? Vi vil helt sikkert mereend blot at tage udgangspunkt i, hvadandre har skabt idépolitisk. Derfor er derbehov for Det Konservative Folkeparti.Vi vil afbalancere samfundets ansvaroverfor de, som har behov for hjælp medden enkeltes lyst, motivation og ansvar.Det betyder blandt andet indkomstskatpå højest 50%. Vi vil sikre de, som harreelt behov for hjælp, men også gøre opmed et samfund som yder alle muligesubsidier, så, om jeg så må sige, 90% afde rigeste via skatterne betaler til 90% afde fattigste! Eksempelvis skal ikke allemed børn have børnepenge.Vi vil et bæredygtigt samfund til gavn forklima, miljø, uafhængighed af totalitærelande og for erhvervsudvikling. Detbetyder blandt andet, at vi skal understøttemarkedet for bæredygtige energiogklimaløsninger. Erhvervslivet vil fremdrivede nødvendige teknologier.Sundhedspolitik ®ionerDet bør ikke være et politisk mål, hvordanden offentlige sektor er indrettet. Deter et middel til at gennemføre indholdsmæssigepolitiske mål.Hvor mange ved, at produktivitetsudviklingeni regioner overstiger bådeStatens og kommunernes. Hvor mangeved at langt flere patienter er blevetbehandlet og dette langt hurtigere, sidenregionernes dannelse?Er alt så perfekt? Naturligvis ikke, mendet er det jo heller ikke i Staten eller iÅRHUS KONSERVATIVE VÆLGERFORENING


kommunerne uden, at det til stadighedbliver et spørgsmål om eksistens eller ej.For min skyld kan regionerne afskaffesforudsat, at det man stiller i stedet erbedre kvalitativt, effektivitetsmæssigt ogdemokratisk. Indtil nu er der ikke givet etkvalificeret bud på en sådan model.Lad mig slutte af med nogle overskriftervedrørende sundhedspolitikken: Indførbrugerbetaling ved lægebesøg. Anvendmere teknologi så flere kan behandlesambulant – vi ved at man bliver, når maner i vante omgivelser. Skab bedre sammenhængmellem hjemmepleje og sundhedsvæsen.Indfør patientansvarlig lægeforstået således, at én læge bliveransvarlig for sammenhængen mellemhvad patienten skal igennem hos forskelligespeciallæger. Det vil give bedrekvalitet, mindske risikoen for fejl, forøgetilfredsheden og bestemt også give enbedre udnyttelse af ressourcer.ÅRHUS KONSERVATIVE VÆLGERFORENING


Deltag idebatten !Peter Hedegaard-Degn, bestyrelsesmedlem,Konservative Studenter.Hvad er det som sker med konservatismeni sin helhed og det KonservativeFolkeparti i særdeleshed? Det er etspørgsmål som enhver konservativtsindet må have stillet sig selv i denseneste tid. Som konservativ studerendemå man nikke genkendende til at detkonservative brand ikke er stærkt i øjeblikket,heller ikke blandt studerendegenerelt. Hvad årsagen er hertil kan dervære mange meninger om, men det erikke her fokus bør lægges. I stedet bør vidiskutere, hvordan vi gør den konservativetanke udbredt igen. Det har denværet før, og det kan den blive igen.Hvorfor skal man som studerende såinvolvere sig i denne debat? Det skalman, fordi der på de videregåendeuddannelser i Århus går mangestuderende omkring, som gør sig godeog relevante tanker om hvad konservatismeer. I vores forening ser viigen og igen at studerende på tværs afmange forskellige studier altid er klar tilat debattere og udfordre den konservativeideologi. Disse debatter spænderover alt fra hverdagsspørgsmål omkringstudiet, til højtsvævende tanker om samfundeti sin helhed. Denne idérigdom oginteresse for at diskutere samfundetsindretning er utrolig vigtigt, og vil udentvivl komme debatten om fremtidenskonservatisme til gavn.I Konservative Studenter er vi aldrigbange for at tage en debat, og derfor børvi også gå aktivt ind i denne. Somstuderende har vi meget at byde ind medi udarbejdningen af et nyt partiprogram,og muligheden for at sætte sit præg påkonservatismen i vores by og vores lander nu til stede. Denne mulighed bør allestuderende i Århus med et konservativtsindelag benytte sig af.Derfor vil vi i Konservative Studentergerne opfordre alle medlemmer, samtalle konservative studerende i Århus iøvrigt, til at deltage i de kommendedebatarrangementer. Gå til arbejdet medholdninger, og giv udtryk for jeres syn påhvad den konservative tanke skal handleom i fremtiden. Dermed kan I være medtil at bestemme det grundlag som DetKonservative Folkeparti skal bygge på.ÅRHUS KONSERVATIVE VÆLGERFORENING


ÅRHUS KONSERVATIVE VÆLGERFORENING


Vælgermøder 2012Torsdag 26/1, 19:30 - 21:30: OpstartsmødeTorsdag 23/2, 19:30 - 21:30: Erhvervs-, arbejdsmarkeds- og skattepolitikTorsdag 8/3, 19:30 - 21:30: Rets- og integrationspolitikTorsdag 22/3, 19:30 - 21:30: Uddannelses- og videnskabspolitikTirsdag 3/4, 19:30 - 21:30: Kultur-, sundheds- og offentlig sektorpolitikTorsdag 19/4, 19:30 - 21:30: Udenrigs- og EU-politikTorsdag 3/5, 19:30 - 21:30: Familie- og socialpolitikTilmeldingDeltag i vælgermøderne i Wilstersgade 10, og gør din indflydelsegældende. Tag gerne en ven eller en bekendt med.Tilmeld dig via: kons-debat@vkr-services.dkOvenstående e-mail adresse kan også benyttes ved behov for yderligereinformationer vedrørende vælgermøderne.Århus Konservative VælgerforeningWilstersgade 10 - 8000 Århus Cwww.konservative.dk/aarhusE-mail: aarhus@konservative.dk

More magazines by this user
Similar magazines