Kommunen - BLBoligen.dk

blboligen.dk
  • No tags were found...

Kommunen - BLBoligen.dk

Kommunernes rolle i detboligsociale arbejdeV/ Mia Jauernik, boligsocial koordinator i Sønderborg Kommune&Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent i KL


Væsentlige snitflader - Kommunen• Styringsdialog• Strategisk samarbejde (ghetto)• Diverse projekter/tiltag• Fremskudte driftsopgaver• Helhedsplaner• Ældre/plejeboligerDerudover specifikt• Boliganvisning• Udsættelser


Hvad vil vi fortælle om?Kommunernes:• Opbygning• Beslutningsprocesser• Snitflader med boligorganisationerne• Opgaver og kerneydelser• Kommunerne som samarbejdspartner i detboligsociale arbejde• Kontakt til kommunerne


Den demokratiske styringskæde…Internationale omgivelser (EU)Nationale omgivelserInteresseorganisationerFolketingRegeringKommunaleselvstyreDom-stoleAdministrationStatsvirksomhederNationalbankenMedierVælgerneStorevirksomheder


KOMMUNALE FAKTA• 98 kommuner• Gennemsnit: 55.000 borgere• 2462 kommunalpolitikere• Bruger over halvdelen af pengenei den offentlige sektor• Ansvaret for stort set alleborgernære områder


Hvorfor kommuner?”Vi bekender os til den nordiske velfærdsmodel, som erkarakteriseret ved at være decentral. Hvorfor synes borgernei Danmark, at de er blandt verdens lykkeligste? Det er fordidet passer til vores psyke, at vi har organiseret os sådan. Detkommer der noget godt ud af ”- BorgmesterFormålet med kommunerne:At yde service til borgerne i deres nærområde


Store forskelle• Københavns Kommune – 538.000 indbyggere• Læsø kommune – 1.952 indbyggere• Ringkøbing-Skjern Kommune – 1.488 km2• Frederiksberg kommune – 9 km2


Fordeling af almene boliger ikommunerne• 550.000 almene boliger - eller næsten hver femtedanske bolig er almen.• De almene boliger er meget ujævnt fordelt ikommunerne:- Brøndby Kommune har den største andelalmene boliger: 64,48 pct.- Gentofte Kommune har den mindste andelalmene boliger: 4,01 pct.


Udsatte almene boligområder IDen tidligere regerings ghettoliste:• Pr. 1. okt. 2011 indeholdt listen 28 boligområder fordelt på 17forskellige kommuner, hvoraf 16 kommuner har indgået strategisksamarbejde (initiativaftaler) med regeringen.• Ved et ghettoområde forstås fysisk sammenhængende almeneboligafdelinger med mindst 1.000 beboere, og som opfylder mindst2 af følgende kriterier:1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige landeoverstiger 50 pct.2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning tilarbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct.3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov omeuforiserende stoffer pr. 10.000 beboere på 18 år og deroveroverstiger 270 personer.


Udsatte almene boligområder II• Et udsat boligområde er et boligområde, hvor der erkonstateret væsentlige problemer af økonomisk, socialeller anden karakter, herunder høj husleje, højflyttefrekvens, stor andel af boligtagere med socialeproblemer, vold, hærværk eller nedslidning afbygninger og friarealer (jf. LBF’s regulativ og dentidligere regerings ghettostrategi).• LBF’s puljer 2006-2010: 220 udsatte boligområderfordelt på 56 kommuner.• Antal udsatte boligområder i 2012: ??


Typisk kommune - organiseringPolitisk organisationByrådSocial- ogsundhedsudvalgBørne og ungeudvalgØkonomiudvalgTeknik og miljøudvalgKultur- ogfritidsudvalgBorgmesterKommunaldirektørSocial- ogSundhedsforvaltningBørn og ungeforvaltningØkonomiforvaltningTeknik ogmiljøforvaltningKultur- ogfritidsforvaltningAdministrativ organisation


Kommunernes beslutningsprocesser• Beslutningssag til Byrådet• Sagsfremstilling udarbejdes til Direktionen• Sagsfremstilling udarbejdes til fagudvalg• ”Økonomisk påtegning”• Dagsorden dannes• Formandsmøde ml. direktør og udvalgsformand• Dagsorden – evt. justeringer• Fagudvalg - beslutning• Økonomiudvalg –beslutning/godkendelse• Byråd – Endelig beslutning


Kommunens økonomiHvordan får man fingrene i kommunale midler?• Budgetplanlægning – Langsigtet• Større indsatsområder – Mere kortsigtetEks.: ”Mindskelse af social ulighed i sundhed” - Citat frasundhedspolitik og indsatsområder i en kommune• §18 midler• Integrationsrådet• Folkeoplysning


Kommunernes opgave• Kommunerne fungerer som en stor danskvirksomhed – eller næsten da…• Balancen mellem sociale og økonomiskeincitamenter: Borgernes trivsel ogkommunens/samfundets økonomi er to sider afsamme sag.


Kommunernes kerneopgaver 1• Social velfærd og sundhed• Plejehjem og plejeboliger• Dagpasning• Skole, skolelæge ogskoletandlæge• Offentlig sundhed –Forebyggelse og rehabilitering• Social støtte til familier ogindivider• Offentlig forsørgelse• Jobcenter


Kommunernes kerneopgaver 2• Uddannelse og kultur• Folkeskole• Fritidsaktiviteter og uddannelse• Offentlige biblioteker• Kulturelle aktiviteter (lokale museer, biografer,teatre, koncerter)


Kommunernes kerneopgaver 3• Miljø og planlægning• By og landplanlægning• Lokale og regionale veje• Byggetilladelser og -tilsyn• Affaldshåndtering• Miljøtilladelser og -tilsyn


Kommunernes kerneopgaver 4• Forsyning• Vandforsyning• Spildevand• Fjernvarme• Gas• Elektricitet


Hvad bruger kommunerne penge på?Byudvikling, boligog miljøUddannelse ogkulturForsyning etc.Social velfærd ogbeskæftigelseTransport oginfrastrukturSundhedAdministration


Opgave• Hvem er de vigtigste samarbejdspartnere ikommunen inden for de forskelligekerneområder for dig som boligsocialmedarbejder?


Relevante samarbejdsmuligheder• Lokalråd• SSP• PSP• Frivillighedsområdet (§18)• Gadeplansmedarbejdere• Fremskudte driftsopgaver• Relevante afdelinger/enheder i kommunen


Nice to know…Sundhedsfremme og forebyggelseFra 1. januar 2007 har kommunerne fået en række nye opgaver indenforforebyggelse og sundhedsfremme. Opgaverne har hjemmel i Sundhedslovens§119 stk. 1 og 2.§119 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunensopgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for sund levevisStk. 2 Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmendetilbud til borgerneUddrag af Sundhedsloven, Sundhedsstyrelsen”Borger rettet og Patient rettet”, ”Forebyggelse og sundhedsfremme foregårbedst i de miljøer, hvor borgerne færdes”.


Nice to know…Kriminalitetsforebyggelse - Kredsråd og Lokalråd”For at sikre en helhedsorienteret og effektiv indsats må kommunerne tage nyeinitiativer og bl.a. etablere nye samarbejdsfora på tværs af faggrupper,forvaltningerog den offentlige og den private sektor”.”Lokalrådet kan også inddrage borgerne via f.eks. boligorganisationernesbeboerdemokratiske system”.Citat fra ”Lokal forebyggelse af kriminalitet”/Kriminalpræventive RådLokale samarbejdsfora:Lokalråd, Lokalråd +, SSP, SSP +, Ungesamråd,PSP og boligsociale styregrupper


Nice to know…SSP samarbejdet – relevant lovgivningRETSPLEJELOVEN § 115• Stk. 1: Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rentprivate forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses fornødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde elleraf hensyn til politiets samarbejde med de sociale myndigheder ogsocial- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen over for socialtudsatte personer.• Stk. 2: I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighedvideregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andremyndigheder, der indgår i de former for samarbejde, som er nævnt istk. 1. Oplysningerne må i forbindelse med de nævnte former forsamarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning afstraffesager.


Need to know…• Underretningspligt• Tavshedspligt• Beskæftiger du dig med børn, eller samarbejderdu med frivillige, andre aktører der beskæftigersig med børn – Husk børneattest!


Hvad er det største udfordringer isamarbejdet med kommunen?• Hvad oplever I?


Udfordringer (som kan gøre livet surt forboligsociale medarbejdere…)• Kommunens myndighedsrolle• Tavshedspligten• Lovgivning• Silotænkning/bureakrati• Kommunalpolitisk prioritering• Demokrati• Den boligsociale indsats er en kommunal KANopgave.


KAN og SKAL-opgaverLovgivning fastsætter KAN eller SKAL-opgaver• Eksempler på kommunernes SKAL-opgaver er:Sagsbehandling, foranstaltninger, undervisning,dagtilbud etc.• Eksempler på kommunernes KAN-opgaver er:Gadeplansarbejde, lektiecafé og denboligsociale indsats.


Det boligsociale som KAN-opgave• De boligsociale helhedsplaner befinder siginden for både kommunernes ogboligorganisationernes KAN- opgave• Det giver nogle muligheder såvel somudfordringer:o Træffe et valgo Afsætte ressourcero Ulige indsatser i kommunens opgaveløsningo Mulighed for innovation (ikke lovbundne opgaver)o Kan opgaverne/nye tiltag?


Organisering af det boligsociale arbejde• Vidt forskelligt fra kommune til kommune• De større kommuner har ofte en længeretradition for boligsocialt arbejde og et mereetableret samarbejde internt og eksternt end demellemstore og små kommuner.• Kommunernes organisering af det boligsocialearbejde er ofte afhængig af hvor mange almeneboliger i kommunen og hvor store boligsocialeudfordringer, der er i kommunen.


Hvordan bruger man kommunen? I• Kommunens hjemmeside• ”Opsnus” opgaver, roller og snit- ogsamarbejdsflader.• Boligsocial koordinator?• Politiske dagsorden• Kommunens politik• Vigtigste lovgivning


Hvordan bruger man kommunen? II• Kommunen er en politisk ledet organisation: Brugdet strategisk!• Kommunen er ikke én men mange aktører:• Brug din kommunens ordvalg: Vær bevidst!


Hvad gør du hvis samarbejdet ikkefungerer?• Projektets kommunikationsveje• Relevante fagchefer• Går gennem afdelingsbestyrelsen ellerorganisationsbestyrelsen• Projektejer er boligorganisationen• Samarbejdsaftaler – hvad står der i dem?


Hvad er det de siger?• Se uddelte liste…


Hvad tager du med dig?• Hvad er det vigtigste pointer, du tager med digfra oplægget?• Har du fået nogen konkrete ideer til, hvad du vilgå hjem og gøre, som du vil dele?

More magazines by this user
Similar magazines