TIP TOP MTR Solution - Flex1one

flex1one.dk
  • No tags were found...

TIP TOP MTR Solution - Flex1one

Sikkerhedsdatablad1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomhedenPR-nummer:Udarbejdet den: 24-09-2009 / HSVAnvendelse: Ved reparation af dæk.Varenummer: 516 92072. FareidentifikationTip Top MTR SolutionLeverandør:Flex1OneLadelundvej 37-396650 BrørupTlf.: 76152500 Fax: 76152599Nødtelefonnr.: +45 76 15 25 00Nødtelefonen er åben mellem klokken 7.30 og 16.30 påhverdage.E-mail: info@flex1one.dkMeget brandfarlig. Irriterer øjnene og huden. Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.Yderligere informationLangvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstofferEinecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note215-222-5205-500-4295-529-9ZinkoxidEthylacetatSolventnaphtha (råolie), hydrogenbehandlet letN;R50/53F;R11 Xi;R36 R66 R67Xn;R65 F;R11 N;R51/53 Xi;R38R67


Udarbejdet den: 24-09-2009/HSVTip Top MTR Solution6. Forholdsregler over for udslip ved uheldAnvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Rygning og brug af åben ild forbudt. Spild inddæmmes og opsamles med sand ellerandet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Mindre spild tørres opmed en klud.7. Håndtering og opbevaringHåndteringSe under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.OpbevaringOpbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares på et tørt, køligtog ventileret sted.Brandfareklasse og oplagBrandfareklasse I-1, oplagsenhed 1 liter.8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidlerForholdsregler ved brugArbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Rygning og brug af åben ild forbudt. Der skalvære adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der kan være yderligere krav tilventilation og værnemidler, se bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.ÅndedrætsværnVed utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. Åndedrætsværnet skal være luftforsynet, da produktet indeholder lavtkogendevæsker som adsorberes dårligt på kulfiltre.Handsker og beskyttelsestøjBrug beskyttelseshandsker af butylgummi.ØjenværnBrug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.GrænseværdierIndholdsstoffer Grænseværdi AnmærkningerZinkoxidEthylacetatSolventnaphtha (råolie)4 mg/m3150 ppm 540 mg/m325 ppm 180 mg/m3--*Anmærkninger*: Grænseværdi for petroleum.KontrolmetoderOverholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.9. Fysisk-kemiske egenskaberTilstandsform: VæskeFarve: SortLugt: EsterKogepunkt: 76°CMassefylde: 0,9 g/mOpløselighed i vand: Ikke blandbarFlammepunkt:


Udarbejdet den: 24-09-2009/HSVTip Top MTR Solution10. Stabilitet og reaktivitetProduktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Reagerer med stærke oxidationsmidler og salpetersyre.11. Toksikologiske oplysningerAkutIndåndingProduktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene givehovedpine og beruselse. Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.IndtagelseKan virke irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.HudkontaktVirker irriterende på huden - kan medføre rødme.ØjenkontaktIrriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.LangtidsvirkningerRisiko for skader på nervesystemLangvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.12. MiljøoplysningerUndgå udslip til kloak eller overfladevand.ØkotoksicitetGiftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.13. Forhold vedrørende bortskaffelseSpild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenståendespecifikationer.Affaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.13EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 09 Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler ellerandre farlige stofferKlude med organiske opløsningsmidler:Affaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 05.11EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web:www.chemtox-trotters.com3


Udarbejdet den: 24-09-2009/HSVTip Top MTR Solution14. TransportoplysningerTransporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.ADR: UN 1133 ; ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER) ; 3 ; II ; D/EIMDG: UN 1133 ; ADHESIVES ; 3 ; IIKlassificeringskode: F1 Fareseddel ADR: 3 Farenummer: 33Flammepunkt: -18°C Fareseddel IMDG: 3 IMDG EmS.: F-E, S-DTransport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 3. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 333 l/kg.ADR: Produktet skal mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ) i emballager over 5 kg/l. IMDG: Produktet skal mærkes som Marine Pollutant(MP) i emballager over 5 kg/l.Begrænsede mængderADR: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen1 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker ellerperforeres).IMDG: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie ergrænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).15. Oplysninger om reguleringFarebetegnelse: Lokalirriterende, Meget brandfarlig, MiljøfarligFaresymboler: Xi;F;NR-sætningerMeget brandfarlig. (R11)Irriterer øjnene og huden. (R36/38)Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53)Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. (R67)S-sætningerHoldes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. (S16)Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. (S33)Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. (S35)Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. (S61)Anden mærkningIngen.AnvendelsesbegrænsningUnge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktetindgår som et nødvendigt led i en uddannelse.Krav om uddannelseIngen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.KemikaliesikkerhedsvurderingDer er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web:www.chemtox-trotters.com4


Udarbejdet den: 24-09-2009/HSVTip Top MTR Solution16. Andre oplysningerBrancheAutobranchenEmballage350g dåse.Anvendte kilderADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave.Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senestændret ved nr. 44/2009.Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 +Forordning 1907/2006/EF. (REACH)Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.Justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker, 161/1985.Øvrige oplysningerDette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks.datablade og lignende).Ordlyd af R-sætninger i punkt 3R11 Meget brandfarlig.R36 Irriterer øjnene.R38 Irriterer huden.R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web:www.chemtox-trotters.com (Udarbejdet i Toxido®)5

More magazines by this user
Similar magazines