Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og ...

spillemandskredsen.dk
  • No tags were found...

Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og ...

Trin & TonerNr. 4 · Maj 2013 · 84. årgangMedlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds


Trin & TonerNr. 4 – Maj 2013 – 84. årgangUdgiverLandsforeningen Danske Folkedansere ogDanske Folkedanseres Spillemandskreds.RedaktionTrin & Toner, LDF’s Sekretariat,Enrumvej 6A,5270 Odense NTlf. 6618 5860,e-mail: trinogtoner@folkedans.dkStof og annoncer til næste blad skal væreredaktionen i hænde senest den 12. maj 2013.Der kvitteres for modtagne indlæg.Hvis du ikke modtager en kvittering, så ringvenligst til Sekretariatet.Redaktionen forbeholder sig ret til at redigereog forkorte indsendte tekster.Indholdet i indsendte tekster er ikke nødvendigvisudtryk for Landsforeningernes holdning.Bestilling af abonnementTrin & Toner, LDF’s Sekretariat, Enrumvej 6A,5270 Odense NBank: Nordea, kortart 73, kreditornr. 87284263Årsabonnement (8 numre)kr. 190,00 portofrit tilsendt.Udlandsabonnement: DK kr. 110,00 + porto.Adresseændring i årets løb skal meddeles detlokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsenskasserer samt sekretariatet.AnnoncepriserRubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr.for 50 kr.Foreningsannoncer for medlemsforeninger(7,5 x 5 cm) 250 kr.1/8 side (7,5 x 5 cm) 1.000 kr. (20% medl. rabat)1/4 side (7,5 x 10 cm) 1.900 kr. (20% medl. rabat)1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) 3.300 kr.(20% medl. rabat)1/1 side (15,5 x 22 cm) 5.400 kr.(20% medl. rabat)Faste annoncer for et helt år (8 numre) – kontaktredaktionen.Priserne er inkl. moms!Dette nr. er indleveret til postvæsenet den29. april 2013.Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden.Layout og tryk:Jørn Thomsen Elbo A/S. Svanemærket trykkeri,licens 541 601. Trykt med vegetabilske farveruden opløsningsmidler på officielt miljøgodkendtpapir.Forsidefoto:B&U stævne Holstebro 2013.Foto: Klaus Warming.IndholdStyrelsenHerfra og ind i fremtiden 3Kære regioner 7KurserHar du husket at tilmeldedig årets bedste tilbud? 8Efteruddannelses kursus påSjælland 16.-18. august 2013 9Håndarbejde med tradition 11Efteruddannelse i dragtsyning 12StævneInvitation til musikalsk B&U-dag 13Jeg skal også til Hundested i år 14Udstillingen "skjulte skatte" 14Fra landsstævne containernesdagbog 15SpillemandskredsenSpillemandskalenderen 16Spillemanden 16Danish Roots – growing in theworld 2013 17Rannok – Dejodejo Go 0213 17Projektet for unge spillefolk 18Er der plads til flere Spillefolki Hundested? 18Emnekurser – var dét noget? 19Nye emnekurser– Stemmeseddel 19Træf og Generalforsamling 20Referat fra Generalforsamling 20RegionerneRegion Nordjylland 21Region Syddanmark 22Region Hovedstaden 22MedlemmerneThyregodtræf 2013 23Legestue i Bjert-Hallen 24Spil og dans iDen Fynske Landsby 24Folkedansere lærte svenskedanse på skånsk 25Læsø Folkedansere solgtefolkedansen og Læsø 25Dansens dag i Skagen 25Temadag om folkedragter 26Formandsskifte i FFAO 26Bjergby-Mygdal Folkedanserforening26Formandsskifte 26B&UUngedans på Sjælland 2013 27Det Sjællandske Børne- ogUngdomsstævne 2013 27B&U-stævne i Holstebro 28Ungdomsweekend i Ans 29Sjællandske Børne- ogUngdomsstævner 29Undervisning i Folkemusik og-dans på skoler i Roskilde 30Annoncer 31Aktivitetskalender 322 Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013


StyrelsenHerfra ogind i fremtidenMed baggrund i det faldende medlemstal,gik Landsforeningen Danske FolkedanseresStyrelse i august 2012 i gangmed at se på, hvad man kan gøre for atfå vendt denne udvikling.Der er ikke nogen nem vej, - men detvigtigste er, at der ER en vej!Styrelsen fik i starten hjælp til at skydearbejdet i gang af projektleder/udviklingskonsulentved Danmarks SkiforbundTom Jensen og på det allerførste møde afsin slags, fastslog Styrelsen, at de værdier,som Landsforeningen Danske Folkedansereallerede har er følgende:- Fællesskab, sociale værdier- Motion og sundhed- Livsglæde- Videncenter (dragt og dans)- Gode til at organisere- Innovativ ledelse- Kulturbærere- Alle kan være med- Professionalisme (dans, dragt)- Kort fra beslutning til handling- Professionel administration- Dedikerede ildsjæleOg det er jo i sandhed ikke så lidt!For at kunne ”rykke” og virkelig vendeen udvikling for en landsforening, er mannødt til at kende målet. Og derfor skulleder opstilles nogle visioner for LandsforeningenDanske Folkedansere.Hvad er en vision?En vision er en fremtidig ønskværdig tilstandeller et forventet fremtidigt resultatskabt af organisationen.Hvorfor skal man have en vision?Visionen er nødvendig, fordi det er vanskeligtat nå et mål, hvis man ikke hardefineret det.Hvordan når man sin vision?Det gør man ved at opstille missioner.En mission fortæller om formålet medvores virke og om den værdi, som vi givervores brugere.Man kan f.eks. se det således, at vi ikkealene tilbyder folkedans, men også tilbyderlivsglæde, fællesskab, helse og mangeandre ting.Man når ligeledes sin vision ved at opstilleværdier, udnævne kerneværdier oglave handleplaner for de enkelte kerneværdier.Vores kerneværdier skal være et pejlemærkefor ALT, hvad vi foretager os.Kerneværdierne skal sætte dagsordenenfor vores egne og andres forventningertil os.Dette er meget vigtigt at holde sig forøje. For vi har ikke ubegrænsede ressourcer.Ressourcer forstået både somTrin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 3


Styrelsenøkonomi, medarbejdere og frivilligt arbejdei foreningerne.Det vil sige, at når vi satser meget på etområde, vil der være andre områder,hvor der ikke satses så meget. Alle valgmedfører fravalg …Hvor skal vi hen?Det er helt klart, at det, som det handlerom, er AT STANDSE MEDLEMSNEDGAN-GEN, VENDE UDVIKLINGEN OG SIKREVÆKST.Arbejdet med visionerne har medført, atLandsforeningen Danske Folkedanserepå årsmødet den 20.-21. april måtte tagelandsforeningens formålsparagraf op tilrevision.Hvilke visioner har vi?Styrelsen blev enig om, at følgende visionerskal gælde for LandsforeningenDanske Folkedansere:1. LDF skal være et moderne idrætsforbundmed en professionel konkurrencestruktur2. LDF skal være førende i viden og udviklingaf folkedans og de tilhørendedragter.3. LDF skal være en samlende organisationfor al folkedans i Danmark.4. LDF vil styrke det internationale samarbejdepå alle aktivitetsområder.Den nye formålsparagrafPå årsmødet den 20.-21. april foreslåesfølgende formålsparagraf indført:”At virke for bevarelse, brug og udviklingaf folkedans, folkedragter og tilhørendetraditioner”.MEN MEN i skrivende stund har årsmødetikke fundet sted, så der er ikke yderligerekommentarer hertil lige nu.4 Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013MissionerSom tidligere nævnt, opnås visionerneved, at der opstilles missioner for LandsforeningenDanske Folkedansere.Disse skal gøre det muligt at nå visionerne.Man var enige om følgende missioner:a. LDF tilbyder folkedans på alle niveauer.b. LDF bidrager til at udvikle og fastholdeen professionel konkurrencestrukturindenfor folkedans i Danmark såvelsom internationalt.c. LDF skaber attraktive rum for forskning,uddannelse og oplevelser i folkedansensverden.d. LDF vil gennem et aktivt samarbejdemed Danske Folkedanseres Spillemandskredsværne om folkemusikken.e. LDF værner om den traditionsbårnefolkekultur og gør viden herom tilgængelig.Hvordan kommer vi videreherfra?For at disse ting kan opfyldes, er mannødt til at få prioriteret hvilke områder,man vil starte med at gøre noget ved.Som tidligere nævnt, vil der aldrig væreressourcer til at gøre alting på én gang.Så derfor enedes Styrelsen om følgende:Fokuspunkter- Konkurrencestruktur- PR- Uddannelse- Forskning i dans- Niveaudeling- Samarbejde med regionerneHandleplanerFor de enkelte fokuspunkter er der udarbejdethandleplaner. Disse anføres her i korthed:Konkurrencestruktur:- Der skal udvikles en konkurrencementalitet- Vi skal afholde et DM, som er forbedret i kvantitetog kvalitet- Vindere af nationale konkurrencer skal tilbydesat deltage i konkurrencer i udlandet- Der skal dannes et landshold- Regionerne skal være en større del af konkurrencestrukturenPR- Kendskabsgraden skal øges- Der skal iværksættes en medlemshvervningskampagne- Styrke image- Navn og logo tages op- Intern PR- Ny hjemmeside- Lobby-virksomhed- Opdatering af materialer- Tilknytning til øvrige danseforbundUddannelse- Foreningsledelse- Evne til at undervise på alle niveauer og allealdersgrupper- Efteruddannelse af instruktører- Temakurser- Uddanne undervisere- Instruktørseminar- Antal deltagere- Kvalitetssikring af kurser- PR- Ekstern financieringForskning i dans- Opbygge et samarbejde med Foreningen tilFolkedansens Fremme m.fl.- Danseudvalg på landsplan- Udvikling af nye danse- Kvalitetssikring og fremtidssikring af arkivNiveaudeling- Regionerne mht begynderniveau, fortsætterhold,konkurrencehold- Sikre de passende instruktører- Børnehold- UngeholdSamarbejde med regionerne- Styrke samhørigheden, mere personlig kontakt- Videndeling- Er strukturen i regionen rigtig?- Informationsveje/kommunikation- Definition af roller og forventninger


StyrelsenAfsluttendeLandsforeningen Danske Folkedanseresvisioner skal fra nu af ligge dybt i os alleog være ledetråd for alt, hvad vi gør.Visioner og missioner har været præsenteretfor regionsledelserne på regionsseminareti marts 2013.Styrelsen har hermed et fantastisk værktøjtil at kunne styre LandsforeningenDanske Folkedansere ind i fremtiden.MEN ingen styrelse i verden kan alenedrive en organisation.Vi er helt afhængige af, at alle arbejdermed.En stor del af arbejdet skal foregå ude iregionerne og det giver os en god mulighedfor at udvikle samarbejdet.Og naturligvis skal der også gøres enmeget stor indsats i lokalforeningerne.Kun hvis vi trækker på samme hammel, nårvi det vi vil og de mål vi har sat op. Vi haren fælles opgave. Så vi er priviligerede atvi kan gøre det her sammen.For vi vil jo det samme alle sammen: viVIL folkedansen. Både nu og fremover.Mange venlige hilsnerLDF StyrelsenTrin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 5


StyrelsenRegionskonkurrencefor flere regionerDen 17. marts 2013 afholdt konkurrenceudvalget,under LDF, og danseudvalget,fra LDF region Syddanmark regionskonkurrencefor flere regioner.Dagen startede kl. lidt før 13.00 hvor dedeltagende par ankom og klædte om tilderes folkedragt, så de var klar til at begyndekl. 13.00, hvor konkurrencen skullestarte. Da klokken så rundede 13 bødeftermiddagens konferencier Bent Hansenvelkommen og præsenterede de 8forskellige par, dommerne og musikeren.Herefter var der fællesdans for alle fremmødte,så deltagerne kunne blive varmetop og vi andre kunne få danset lidt også,under ledelse af Rune Pedersen fra Fyn.Da vi alle så havde danset lidt, så skullekonkurrencen for alvor i gang. Deltagernestartede med at få en opvarmningsrundepå 2 min, hvor de kunne genopfriskedansen, så alle aftaler var på pladsog de kunne høre musikkens særpræg.Derefter gik de i gang med at danseBogbinderdansen, som blev danset af 2heats, med hvert 4 par i. Efter bogbinderdansenvar det ikke meget pustepausefør opvarmningen til den mere fri Valsstartede. Bogbinderdansen skulle dansessom den er beskrevet i hæftet fra Hardsyssel,hvorimod Valsen frit kunne koreograferes,så der var rig mulighed for atvise sine dansekundskaber for de deltagendepar og dette havde alle de 8 partaget til sig, så der blev fremført mangeforskellige og sjove variationer og koreografiertil valsemelodien. Den 3 og sidstedans i konkurrencen var Pariserpolka, fraSønderjylland.Selve konkurrencedelen sluttede ca. kl.14.30, hvor der så igen var fællesdansinden kaffepausen. I kaffepausen havdearrangørerne sørget for kaffe og kage tilalle fremmødte. Efter kaffen var der fællesdansigen, inden medaljeoverrækkelsenskulle finde sted.6 Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013


StyrelsenLige inden afsløringen af konkurrencensresultat og præmierne blev uddelt, fortalteoverdommer Henrik Larsen hvilke kriterierdommerne har vurderet og kiggetefter under dansen, så de 8 par havdedette i klar erindring under afsløringen afplaceringer og uddeling af præmier.Medaljeoverrækkelsen foregik med uddelingaf 3. pladsen først dernæst 2. ogtil slut den vigtigste, nemlig den de 8 parhavde danset om at få, 1. pladsen.De 3 øverste par havde opnået point sådet kun var 2 point der skilte 1. og 3.pladsen.De 3 præmierede par blev:1. Anette Larsen og Klaus Kliim RamsøFolkedanserforening2. Conny og Poul Graae Ramsø Folkedanserforening3. Else Merete og Ernst Løndahl PedersenRamsø Folkedanserforeningsom præmie modtog hvert af de 3 par enlille blomst og 2 flasker rødvin.Efter medaljeoverrækkelsen fik de 8 parat vide at de var velkomne til at kontakteden ene af dommerne – Birthe Jørgensen,hvis de havde nogle spørgsmål tilhvorfor de var placeret som de var. Altsåhvilke områder de eventuelt kunne arbejdemed, hvis de ville forøge dereschancer for en bedre placering ved eneventuel fremtidig konkurrence. Parrenemåtte også gerne kontakte en af de andredommere hvis de havde mere lyst tildet.Parrene havde også mulighed for at fåderes pointscore oplyst, så de kunne sehvor de lå i forhold til de andre. Denpointscore kan man bruge til at finde udaf hvor man bør sætte ind henne, menkombineret med nogle personlige tilbagemeldingerog eventuelle tips fra dommernehar man et godt udgangspunkt forudvikling af sin dans sammen med sinpartner.Efter medaljeoverrækkelsen lykønskedeparrene de 3 præmierede par.Som afslutning på dagen havde nogle afparrene taget noget boblevand med forat fejre resultatet, så alle 8 par skåledeog talte om dagen, mens de fik klædt omog pakket sammen.Det er efterfølgende kommet mig for øreat parrene havde en god dag og syntesgodt om forløbet af dagen. Samt ikke atforglemme at de havde fået endnu engod oplevelse med deres dans.Denne samlede oplevelse af at deltage ien konkurrence i dansk folkedans kanvære sjov og spændende. Man kan gå fraKære regioner,en konkurrence, om end ikke med enpræmie eller pokal så med nye bekendtskaber,en anden måde at tænke på sindans på og ikke mindst den glæde derkommer ved at danse vores danske folkedanse.Morten Lisberg,på vegne af danseudvalgeti region Syddanmarkvær venligst opmærksomme på, at de ting der skal offentliggøres under ”det skeri din region” eller på bagsiden af bladet i aktivitetskalenderen, skal meddelessekretariatet i deres funktion af bladredaktører.Tak for hjælpen!Mange venlige hilsnerMarianne og DortheTrin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 7


kurserHåndarbejde med traditionInstruktøruddannelse DRAGTPraktisk og teoretisk uddannelsei danske folkedragter7. – 13. September 2013 påNørgaards Højskole i BjerringbroUddannelsen er baseret på faste hold efterdet antal år, man har deltaget, menmed fællestimer om aftenen. Den omfatter6 hold, som skal tages i rækkefølge.Ved afslutningen har man gennemgåetde grundlæggende ting, som vi finderbrugt på danske folkedragter, indenfortilskæring, syteknik og broderi.Man får desuden gennem foredrag ogstudier af gamle dragtdele kendskab tilden kulturhistoriske baggrund for 1700-og 1800-tallet, som er den periode, hvordragterne blev brugt.Fagene på de enkelte hold:Hold 1:Syning af forskellige stingtyper, almendragtlære, syning af særk, syning af slidsebunde,pynt på særke og skjorter, tamburering,syning af knæbukser og strikningaf strømper og nattrøjer.Hold 2:Tilskæring af bukser, stil og snit, syningaf rynket skørt, syning af huer, syning afskulderstykker og håndlinninger, syningaf hvide knapper og knaphuller virkningaf bånd og knytning af snore.Hold 3:Syning af bul, syning af sløjfer, påtegningaf broderi, tylstrækning, syning aflægget skørt, stil og materiale, tilskæringaf veste, hue- og tørklædebroderi og materialelære.Hold 4:Tilskæring af snøreliv/bul, syning af vest,undervisningslære, båndvævning, syningaf floss og syning af knaphuller tilveste og kofter.Hold 5:Genstandsanalyse (tidligere betegnetsom opmåling), pibning, hulsømme ogtællesyning, syning af kvindetrøje, brugog tilpasning af broderimønstre og tilskæringaf tøj med ærmer.Hold 6:Syning af detaljer på mandstrøje/kofte,syning af skindbukser og skindbroderi,stil og materiale, kniplingssyning på tyl,frynser til sjaler og genstandsanalyse(tidligere betegnet som opmåling)Fællestimerne om aftenen vil i år kommetil at omfatte fremvisning af dragter, udstillingaf gamle dragtdele, foredrag vedAnna-Margrethe Jonsson, som vil fortælleom Hvide syninger fra Falster endviderevil etnolog Inge Christiansen fra KøgeMuseum holde foredrag om dåbstøj ogdåbsskikke.Undervisere:Lena Agerskov, Karin Becker, KirstenEmiland, Karen Birgitte Hansen, LisbethGreen, Tove Jensen Anna-MargretheJonsson, Birte Moshage, Lis SonneSvendsen, Inge Sølling og Sonja Tind.Kursusleder:Inge Sølling, Bjerggården 18, 3. th., 2635IshøjTelefon 4373 1099 eller mobil 2763 1929Email: solling@ishoejby.dkAnkomst:Lørdag den 7. september fra kl. 15.00Afrejse:Fredag den 13. september kl. 9.30Indkvartering:Dobbeltværelse med opredning og fællesbad:intet tillægDobbeltværelse med eget bad:tillæg kr. 400 ( dvs. 200 kr. pr. person)Enkeltværelse med fællesbad:tillæg kr. 400Enkeltværelse med eget bad:tillæg kr. 600Kursuspris: 5.900 kr.LDF tilskud 2.300 kr..Din medlemspris: 3.600 kr.Prisen er inklusiv kursusmaterialerTilmelding senest den 1.juni 2013Via hjemmesiden www.folkedans.dkDu kan også bede om at få et tilmeldingsskemapå Danske FolkedanseresSekretariat, tlf.. 6618 5860,folkedans@folkedans.dkOptagelse:I løbet af august vil det blive meddelthver enkelt, om man er optaget på kurset.Samtidig vil man modtage girokort tilindbetaling. Kursister, der allerede er påbegyndtuddannelsen, kan regne medoptagelse.10 Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013


kurserEfteruddannelse idragtsyningDet rene GULD-broderiI dagene 21. – 24. februar var vi 24dragtpiger, der mødtes på BrenderupHøjskole for at deltage i efteruddannelsei dragtsyning. Emnet var denne gang’Guld-broderi’.Guld-(og sølv)broderi kendes mest frahuenakker på Hedebo egnen, men metalbroderi er også brugt til huenakker fraandre steder på Sjælland og på skuldertørklæderog håndlinninger på Amager.Vores underviser, Lizzi Damgaard fra KirkeligKunst, havde lavet et godt materialeog der var hele tiden noget at lave –også selv om vi umuligt kunne se instruktionernealle sammen på en gang.Der var planlagt lidt mellemarbejde viselv kunne klare.Lizzi viste os utrætteligt, hvordan det varbedst at gøre for at opnå de fine blankeflader syet over pap, dette kaldessprængning. Det kræver øvelse og tagerlang tid at lave. Det er det hele værd ogbliver til sidst utroligt smukt.Der blev også tid til at afprøve broderimed pailetter og cantiller. Disse bruges tilat fylde ud mellem de flade sprængninger.Vi boede dejligt på Brenderup Højskole –vi fik dejlig mad og de øvrige elever påskolen var meget interesserede i, hvad vilavede.Forstanderen er stadig ikke kommet sigover, hvor stille 25 kvinder kan være, dahan gik igennem salen hvor vi syede.(Han kom forbi på et tidspunkt, hvor vivar meget koncentrerede.) Der var godegrin og venskabelige drillerier på tværsaf bordene, især når Hop-si-gokkerne (desmå 3-5 mm lange stykker af cantille)hoppede rundt på vores broderi/ på bordet/på gulvet i stedet for at blive fangetaf vores meget fine broderinåle med silketråd.Som altid en fornøjelse at være sammenmed jer ’sypiger’. Tak for et godt kursusog på gensyn.Gudrun Hjerrild12 Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013


spillemandskredsenSpillemanden-en film om Karl Skaarup-en film af Jørgen VestergaardKarl Skaarup fra Koldby i Thy er en legendei dansk folkemusik.Karl spillede til høstfest på sin lille enradedeharmonika, da han var fire år. 84 årsenere spiller han stadigvæk med storlyst og kunnen. Karl lærte sig selv atspille i smug, da han gik hjemme sammenmed mor. Karls mor sang de gamlemelodier, og Karl lærte hurtigt at spilledem efter gehør.Efterhånden opdagede familien, at Karlhavde talent, og der blev indkøbt en enradetharmonika for 21,-kr. I konfirmationsgavefik Karl en treradet harmonika,som havde kostet 140,-kr. Og året eftertog Karl turen til Thisted sammen medsin far, der havde set en femradet harmonikatil 1800,-kr.Karl kom med de gamle spillemænd udat spille. Karl havde sit eget repertoire,som han havde lært af sin mor, og desudenlærte han en masse af de gamlespillemænd.Karls harmonikaspil er karakteristisk ogpræcist med masser af finurlige triller ogforsiringer. Karl fortæller, at det for hamer vigtigt at gøre musikken til sit eget.Desuden er danserne vigtige, det er demKarl spiller sin musik for. ”Det er en nydelseat spille for nogen, der er gode tilat danse”. Og som Kenneth Krak beskriverdet på filmen, så er ingen aftenerens. Karl er god til at lure danserne, ogspiller det, der passer til den aften – afsamme grund er der så heller ikke nogetprogram til en aften sammen med Karl.Som Karl selv konstaterer, man kommerlængst med at spille det, publikum vilhøre. Kenneth har sammen med Karl ogKarl Skaarup 4 været på Orkneyø. Detvar en kæmpe oplevelse og Karls førsterejse udenlands. Desuden spiller KarlSkaarup 4 til baller rundt om i Danmark.Støttet af Thisted Kommune, RegionNordjylland og en lang række fonde harJørgen Vestergaard lavet denne dokumentarfilm,som er både autentisk ogunderholdende. Karl Skaarup spiller tilbal og koncert sammen med meget yngremusikere og fortæller om sit lange liv.Kristian Bugge fortæller om sit første mødemed Karl i forbindelse med, at konservatoriettog rundt i landet og besøgteforskellige traditions spillemænd. Detstod hurtigt klart for Kristian, at der i Thyhos Karl var noget ganske særligt, somKristian gerne ville lære mere af. Kristianfik lokket Karl til at lære fra sig. Det harværet meget inspirerende for Kristian atlære den levende tradition og meget fascinerendeat finde ud af, at Karl er et direktelink til de ældre spillemænd, hanhar lært traditionen af. Det fremadstormendeband, Habadekuk, som Kristianspiller i, spiller med stor respekt numre,de har lært af Karl og er Karl med dempå scenen, kan man se respekten for Karlog det, han kan, lyse ud af bandets medlemmer.På filmen fortæller danseforsker AndersChristensen, Dansk folkemindesamling,også om Karl. Anders er meget optagetaf Karls frie tilgang til melodien, og selvomder leges over melodien, så er musik-ken samtidig vanvittig rytmisk. Det er tydeligtat Karl er enormt opmærksom pådanserne, og i stilen høres tydeligt en afde gamle spillemænd – Viggo Post.Filmen ruller nu tilbage til Karls egen fortællingom sit møde med Viggo Post – enrigtig spillemand. Karl ser Viggo som enaf sine læremestre. Og sløjfen bindes påfilmen smukt sammen med, at Habadekukspiller melodien, Viggo Post. En melodide spiller med stor følelse og dermedgør til deres egen – sammen medKarl.En fantastisk og særdeles vigtig støtte iKarls liv er hans hustru Lilly. Hun følgermed og kører gerne Karl, når han skal udat spille lokalt.En film der absolut må ses. Filmen varer39 min. og kan købes på DVD sammenmed den ældre og beslægtede "Æ Tinuser"(29 min. 1979). Og fortællingen om”Æ Tinuser” minder jo til forveksling omfortællingen om Karl. Den handler om trebrødres liv som spillemænd, egnens festmusikere,der spillede til mangen en fest.Kulturarv – kulturhistorie – vi kan ogsåblot skrive ordene hver for sig, det ændrerikke ved, at dette er vigtigt og unikt.Historien er fortalt for, at den kan blivehørt og set, og det vil jeg klart anbefale.Ud over at vi her får en masse at vide omKarl og hans liv, så får vi samtidig historiensvingesus om spillemænds liv førhen.På sin egen beskedne måde fortællerKarl over en kop kaffe om sit liv som musiker.Vi oplever her et, for os, særdelesvigtigt stykke kulturarv. Det er én af desidste chancer for at høre historien omspillemandens liv live.SPILLEMANDSKREDSEN29.06.-06.07. Spillemandsuddannelsen, Bjerringbro15.-20.07. Landsstævne, Hundested16.-18.08. Temakursus, Høng13.-19.10. Forspillerkursus, BrenderupREGION SYDDANMARK07.-09.06. Sommertræf, Assens21.06. Sommerbal på SkamlingFilmen kan købes hos Spillemandskredsensforlag på www.spillemandskredsen.dkeller ved henvendelse tilJørgen Vestergaard på e-mailvestergaard.film@gmail.com.Dorthe Linde JørgensenREGION SJÆLLAND07.06. Sommerstævne, Køge04.08. Håndværkets Dag, Maribo16 Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 11.08. Folkedansens Dag, HolbækSpillemandskalenderen


spillemandskredsenDanish Roots – growing in the world 2013Sikke en rigdom vi har på folkemusiksceneni Danmark. Der er stor bredde ogmeget alsidighed og stadigvæk bevægeralle orkestre på denne cd sig indenforfolkemusikgenren.Folkeviser præsenteres med alt frasmukke klare stemmer til de lidt merehæse og rå stemmer, fortolket efter denenkeltes bud på at synge denne genre.Og med dette, som med så meget andet,er der ingen sandhed, alles fortolkning ervelkommen.Udover sangen er der mange instrumentalnumre.Instrumenterne deler rollernefra at være melodibærende til at værerytmisk understøttende. Der er alt fra violinriffs, basklarinet underlægning, harmonika,guitar over til percussion, der erogså enkelte numre med messing – joden danske folkemusikscene har et bredtrepertoire for hvilke instrumenter, derbruges – og det er fedt. Folkemusikgenrener lige så bred som alle andre musikgenrer,og det er vigtigt, vi får øjnene ellermåske rettere ørerne op for dette. Vigår hver især med vores egen ide om,hvad dansk folkemusik er. Og den ide, erjo ikke forkert, tværtimod, men denne CDkan åbne op for også at få hørt det, manaldrig ellers får hørt. CD´en er lavet for atpræsentere den danske folkemusik ude iverden og forhåbentlig også herhjemme,så vi får den fantastiske musik ud tilmange flere mennesker.Her kommer listen over de 20 orkestre,der er på cd´en, kender du dem alle?• Asynje • Rikke Lie• Trias band • Poul Banks• Phønix • Fjärin• Fromseier/ • ULCHockings • Fiddling Faroes• Jansberg band • Andreas Tophøj• Nordens tone og Rune• SvøbskBarslund• Tradish • Helene Blum• Himmerland • Over Sundet• Jensen og Bugge • Carl Erik• Elof og Wamberg LundgaardDesuden er der sidegevinst i form afendnu en CD med et timelangt engelsksproget radioprogram med Morten AlfredHøirup.Programmet er ligeledes et reklameprojektfra Danish Roots. Morten Alfred reklamererfor Dansk folkemusik, fortællerom Danmark og traditioner forbundetomkring folkemusikken gennem tiden.Han afspiller både nye og gamle lyd eksempler.Hvis I gerne vil høre mere kan I gå påwww.danishroots.eu.Jeg kan kun anbefale at I prøver at lyttetil nogle af orkestrene, I kan helt sikkertogså finde mange lyd eksempler på deforskellige orkestres hjemmesider.God fornøjelse.Dorthe LindeJørgensenRannok – Dejodejo Go 2013Glad i låget – ja undskyld udtrykket, mendet var det absolut første, jeg tænkte, jegblev, da jeg startede Cd´en. Livsbekræftende,kraft og nerve, ja stærke følelserder rammer én lige med det samme. Derer skrevet om Rannok, at de er en råsvingendedansk folk duo. Og det er enmeget rammende beskrivelse. Rannokbestår af Michael Graubæk på violin,bratsch og step og Theis Langlands påpiano og trædeorgel. De to formår atskabe en fantastisk intensitet i musikken,men respekt for det, de har med atgøre. Flere af numrene er medleys, hvor2-3 melodier bindes elegant sammen,nogle gange glider melodierne umærkeligtfra den ene til den anden og andregange er der næsten et break, når derskiftes melodi. Der er et frækt overskudtil lige at lege over melodierne. De tomusikere supplerer hinanden fornemt oglader melodierne flyde og smelte sammen,det hele løfter sig op for dernæst atfade ud, der sker hele tiden noget i musikken.Alle instrumenter er melodibærereundervejs, og der gives hele tidenplads til det næste.De udvalgte numre er alt lige fra numrefra de gamle spillemandsbøger fra Brdr.Bast, over traditionelle folkedansemelodiertil nye kompositioner af duoensmedlemmer.Med Cd´en følger en lille beskrivelse afde enkelte melodier, så man kan orienteresig om, hvad det er de spiller, og hvorde har musikken fra.De er begge anerkendte folkemusikere,der har vundet diverse priser. Duoen harspillet koncerter i både Canada og Europaog med denne Cd er det helt sikkert/forhåbentlig, ikke det sidste, vi har hørttil dem.Udover de 2 gruppemedlemmer har degæster med på Cd´en. Ale Carr fra Sverigepå Citern og Sonnich Lydum på harmonikaog mundharper.Tjek dem ud på www.rannok.dk ellerwww.folkshop.dk og du kan naturligvisogså kontakte gofolk på www.gofolk.dkeller tlf. 75722486Dorthe Linde JørgensenTrin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 17


spillemandskredsenEmnekurser– var dét noget?Hvis man ser sig lidt omkring på voreshjemmeside – www.spillemandskredsen.dk, kan man i afsnittet ”Kurser” støde pånoget, der kaldes EMNEKURSER. Er mantilpas nysgerrig, klikker man videre ogfår så præsenteret begrebet EMNEKUR-SER samt en liste med forslag til indholdi sådanne kurser.Tanken er, at EMNEKURSERNE skal fungeresom mere ”nørdede”, specialiseredesupplementer til de større kurser underSpillemandskredsen (”Spillemandsuddannelsen– Bjerringbro”, Inspirationskursusi Snoghøj (”Nytårskurset”), ”Temakursusi Høng”, ”Efteruddannelseskursus”samt ”Forspillerkursus”), og at de kun udbydes,hvis medlemmerne aktivt efterspørgerdem.Nu kunne man tro, at det her med EM-NEKURSER er noget helt nyt, som kursusudvalgetlige har fundet på, men faktiskhar det eksisteret på hjemmesiden iflere år, tilsyneladende i al ubemærkethed– indtil nu!En spillemand har opfordret til, at mansætter gang i ét eller flere af emnekurserne,så ved det nyligt afholdte træf/generalforsamlinglavede vi en afstemningblandt deltagerne for at give os et overblikover, hvilke kurser der er størst interessefor.Samtidig lovede vi, at de to EMNEKUR-SER, der fik flest stemmer, vil blive oprettetenten i løbet af efteråret 2013 ellersenest som en del af kursusfolderen for2014.Med sine godt 40 deltagere var det etvelbesøgt træf/generalforsamling, men vivil gerne have endnu flere besvarelserfra Spillemandskredsens medlemmer, såstemmesedlen kommer her i bladet, ogden vil også være at finde på hjemmesiden.- Alle tilbagemeldinger er velkomne!Henvendelse til:Mette Dyekjær, Pindsende 7,Barløse, 5610 Assenstlf. 2146 4247 /email: mette.dyekjaer@gmail.comKursusudvalget - DFSNYE EMNEKURSER– STEMMESEDDELSæt kryds ud for det eller de kurser, du gerne vil have oprettet- gerne flere X’er Musikteori i praksis – Grundlæggende musikteori om akkorders opbygning,akkordernes funktion og simpel becifring af spillemandsmelodier Udvidet musikteori – Flere akkorder til udvidelse af det harmoniske udtryksamt tips & tricks til at ændre melodiernes klangbillede Arrangementsteknik 1 – Hjælp til at komme i gang med at lave egne arrangementer/stemmer.Gennemgang af forskellige begreber som f.eks. parallelstemmer,modbevægelse, brudte akkorder m.m. Arrangementsteknik 2 – Flere redskaber til værktøjskassen! For dem, derallerede laver egne arrangementer, men måske ikke får det ud af det, deønsker. Fokus på sammenhængen mellem teori og praksis. Skriv din egen folkemusik – For dem, der allerede skriver egne melodier.Mulighed for at få input fra folkemusikere, der selv komponerer ny musik.Få kommentarer til dine melodier – og gode råd til den næste! Akkompagnement – Med- og modspil – Hvordan kan man variere, så manikke spiller det samme hele tiden? Alle instrumenter kan noget forskelligt,og kun fantasien sætter grænserne. Kurset vil også indeholde elementer afmusikteori/hørelære. Musikalsk udvikling – Få råd og input til, hvor du kan bevæge dig hen meddin musik og måden, du spiller på. Få udpeget nogle ting, du skal fokuserepå, når du arbejder med dit spil derhjemme. Flotte noder på computer – Undervisning i nodeskrivningsprogrammer (harallerede været afholdt én gang) Direktion – Lær noget om, hvordan man dirigerer og signalerer musikken tilet orkester vha. kropssprog alene. Nærgående instrumentalundervisning – På dette kursus vil der blive gået idybden med dig, dit instrument og din teknik. Der vil være individuel undervisningog gruppeundervisning samt mulighed for at øve sig alene indimellem. Gehørspil for nodebundne – Teknikker til indlæring af melodier efter gehør,altså uden noder. En færdighed, der kræver øvelse. Nodelæsning for gehørspillere – Undervisning i nodelæsning, så du bliver istand til at lære en melodi efter noder. Noget helt andet? – Beskriv dit ”ønskekursus”:De to kurser, der får flest stemmer, vil blive oprettet i løbet af efteråret 2013 ellersenest som en del af kursusprogrammet for 2014.Kursusudvalget - DFSTrin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 19


spillemandskredsenTræf ogGeneralforsamlingFredag den første marts troppedesmå 40 spillemænd op i Sdr.Bjert ved Kolding, hvor de lokaledansere havde påtaget sigværtsskabet for årets generalforsamlingi Spillemandskredsen.Fredag aften var med HanneEriksen og Kjeld Nørgaard fraÅrhus (”Østjyderne”) i spidsenmed nogle af deres bedstenumre. Der var kendt og nytmusik og vi fik en god start påen musikalsk og social weekendfor Spillemandskredsen medlemmer.Lørdag startede kl. 09.00 medBjarne Grue Knudsen på podiet,hvor vi hele dagen fik udfordringersåvel rytmisk som musikalsk.Efter rigtig mage melodierog toner igennem instrumenterog gennem ørerne kunne vi gøreklar til en dejlig legestue lørdagaften. Bjarne spillede for ogLone og Ruth klarede det dansemæssige.En kanon aften medgod musik og masser af danselyst.Søndag mødte et par ekstramedlemmer op og andre togderfra, men vi gennemførte denårlige generalforsamling med 35medlemmer inden frokost oghjemrejse. Se referatet andetsted i T&T.Tak til alle spillefolk der deltogog tak til folkedanserne for etperfekt værtsskab. Hvis din foreningskulle have lyst til at tjenelidt ekstra og få besøg af enstor flok spillemænd den førsteweekend i 2014 – så kontakt osi styrelsen og hør nærmere. Vivil meget gerne til nye egne iDanmark – og det giver jeresforening chancen for at en godlegestue med stort orkester!Michael S Petersen,formand DFSReferat fra GeneralforsamlingDanske FolkedanseresSpillemandskreds3. marts 2013 i Sdr. Bjert1 Valg af dirigentErik Nielsen, Ramsø2 Valg af referentAnne-Grete Jensen, Fredericia3 Formandens beretningMichael S. Petersen gennemgik beretningen,som blev godkendt.Vi var 457 medlemmer pr. 30. sep. og er439 pr. d.d., hvoraf 25 er nye.Kommentar fra Torben Wamberg: Nordlekbliver fremover mindre sådan som Steinkjer.Ny ånd. Tænkt økonomi.4 Fremlæggelse af de forløbne års regnskabinkl. budgettetBjørn Kiilerich gennemgik regnskabet, somblev godkendt.Kommentar fra Michael: 3 gode stævner:Landstævnerne i Maribo og Aabenraa samtBarnlek i Skive har genereret den øgedeformue for den 3-årige periode, som det lå istrategiplanen.Bjørn gennemgik budgettet.Kommentar fra Michael: Efteruddannelseskursusaflyste de seneste 2 år. Efterrationaliseressammen med LDF.Claus Lisberg: Godt med budget for nyeprojekter.Budget blev derefter godkendt – se punkt 6.5 Behandling af indkomne forslag fraforeningens medlemmer eller styrelseRichard Ryom Nielsen havde indsendt 1 forslag,som styrelsen i første omgang ikkehavde betragtet som et forslag til generalforsamlingen,men det var ment som sådan,hvorefter det blev drøftet.Forslaget omhandlede ”at beholde sin tilmeldingspladstil populært kursus, betalingsfristenog undgå venteliste”.Michael mindede om, at kursuslederne ogsåer frivillige, og at det ville blive svært at administrere.Marianne Bornebusch mente, at man i godtid kunne forberede sin forening om kommendetilmelding og betaling.Simon Andersen informerede om ROD’s måde.De udbyder i 3 rater á 40 pladser med 8dage til betaling. Hvis ikke der er betalt, misterman sin plads.Reimer Larsen støttede forslaget fra Richard.Ingolf Ryom Nielsen nævnte som eksempelDGI, hvor man betaler i forbindelse med tilmelding.Michael mindende om, at det også er sådanLDF gør – i første omgang med Landsstævneti Hundested helt i tråd med anden internethandel.Resultatet blev, at Richard trækker sit forslagtilbage, og Michael sørger for info tilTrin og Toner samt kursuslederne.6 Fastsættelse af kontingentStyrelsen havde foreslået uændret, og detblev godkendt.Kontingent for 2014 kan findes på www.spillemandskredsen.dk7 Styrelsens arbejdsplan for det kommende årMichael gennemgik arbejdsplanen for detnæste år, som vi også kendte fra kursusfolderenog infomødet. Alle kurser og stævnerfortsætter som hidtil, men der er ekstra fokuspå:• nye emnekurser• ungdomsarbejdet• nodeudgivelse• ny 3-årig strategiplan8 Valg af formandFormand ikke på valg i 20139 Valg af styrelsesmedlemmerBjørn Kiilerich, Aalborg blev genvalgt (Kasserer)Mette Dyekjær Pedersen, Fyn blev genvalgt(Sekretær)10 Valg af 2. suppleantClaus Lisberg, Odense blev nyvalgt som anden-suppleantFørste-suppleant Anne-Grethe Jensen fortsætter20 Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013


Det sker idin regionRegion syddanmarkSommertræf på Fyn7. – 9. juni 2013Fredag den 7. juni 2013Kl. 14.30: Campingpladsen åbner.Kl. 15.00- 18.00: Opvisningstræning ihallen. (Husk at book en tid)Kl. 18.00: Fællesspisning i hallen.Kl. 19.10 Opvisning af UkrainereKl. 19.30: Spillemandsbalv/Ninna Aasen, Rasmus Nielsen og JonasKongstad Frederiksen.Alle spillemænd er velkommen og fårkaffe og kage.Kl. 21.00- 22.00: Kaffepause med kæmpestortkagebord.Kl. 23.30: Aftensang og godnatLørdag den 8. juni 2013Kl. 7.30– 9.00: MorgenmadKl. 8.30 og kl. 15.00: Mulighed for omklædningi hallenKl. 9.00- 15.00: ÅBNINGEN PÅ GÅGADENKl. 15.15- 17.30: WorkshopKl. 18.00: Fællesspisning i hallen: buffetKl. 19.30: Legestue i hallenInstruktører: Pernille Kølleskov og ReimerLarsenMusik: Claus Lisberg og Ninna Aasen erforspillere, alle spillemænd er velkommenog bydes på kaffe og kage.Kl. 21.00- 21.45: Kaffepause med kæmpestortkagebordKl. 23.00: Aftensang og godnat.Søndag den 9. juni 2013Kl. 8.00- 10.00: MorgenmadKl. 11.00: Campingpladsen og hallen lukker.Tilmelding til:Camping eller overnatning i hallen, spillemandsbal,legestue, fane eller forplejning:Jytte Pilegaard:Tlf.: 6221 7749 – jypile@gmail.comPriser:Camping eller overnatning i hallen: 30kr. pr. nat pr. personMorgenbuffet: 30 kr. pr. dag pr. personMad fredag aften: 75 kr. pr. personFrokost lørdag i sejlklub:40 kr. pr. person inkl. en øl/vandBuffet lørdag aften: 125 kr. pr. personFuld forplejning u. drikkelse:fra fredag aften tilsøndag middag:275 kr.inkl. service og bestikBørn under 12 år betaler ½ pris for maden.Hvis du vil have natmad, skal du selvmedbringe det.Spillemandsbal fredag og legestue lørdag:75 kr. pr. aften inkl. kaffe og kageunge under 20 år:40 kr.Børn under 12 år gratisDeltager man kun lørdag, er man velkommentil at benytte faciliteterne i hallenog deltage i fællesspisningen.Der kan købes drikkevarer i hallenDer betales samtidig på konto nr.: 32174363805272. Opgiv forening og antal.Tilmeldingsfrist senest den 17/5 2013Adresser:Assens gl. haller: Skovvej 7Willemoes Museet: Østergade 36Camping:Plads foran Assens gl. haller (ingen fortelteog strøm)Bal & legestue: Assens gl. Haller,Skovvej 7Sejlklubben Marinaen, Næsvej 25Der bliver arrangeret en øve dag for spillemændene,som spiller fredag og/ellerlørdag, medbring mad og drikkelse.Søndag den 26/5 2013 kl. 10.00 – 16.00på Højby skole i kantinen, Nørrelunden20, 5260 Odense S.Region hovedstadenSøndag den 2. juni 2013 afholdesAldershvilestævnetGladsaxe Folkemusik Festival• Musik og dans fra kl. 10 til 18• Aldershvile Slotspark• Største spillemandstræf i hovedstadsområdet• Dans i syv timer• 300 m 2 dansegulv• Musik og dans fra to scener• Restaurationsteltet er åbent i hele perioden• Buskspil hele dagen• Gratis adgangMusikken leveres af bl.a.:Søgaaard trioGladsaxe SpillemandslaugRoskilde SpillemandslaugRamsø SpillemandslaugTanja og Niko fra De Trådløse NornerKom og vær medtil at danse og nyde den gode musik.Du kan også tage madkurven med ognyde den gode musik.Hvor finder du stævnet:Aldershvile SlotsparkSlotsparken ligger på en vej af sammenavn. Det er en sidevej til BagsværdvejKoordinater:WGS84: N 55° 46.202’, E 12° 26.986’WGS 84 - decimal: 55.77004, 12.44976Skulle det blive regn flyttes stævnet tilStengård Skolen, Triumfvej 1, 2800Lyngby www.gladdans.dkwww.aldershvilestaevnet.dkPå gensyn søndag den 2. juniFolkedanserforeningerne i Gladsaxe ogLDF i Region Hovedstaden22 Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013


medlemmerneThyregodtræf 2013Thyregodtræf er meget mere end d.16 februar2013, forventningens glæder kommermed posten inden jul, planlægningaf dagen, børnebørnene ringer og spørgerom vi snart får noder, hvem skal med,hvordan vi kommer til Thyregod o.s.v.Dagen begynder med fællesspil i hallen,og hver gang er det imponerende at siddemed som deltager i det kæmpe orkester,hvor instruktøren der er på, lykkesmed at få alle til at spille ”næsten” detsamme.!Jeg har deltaget de sidste 6 år, en dejligtradition hvor man møder op til en godplanlagt dag hvor man ved tilmeldingen,har valgt hvilke hold man ønsker at spillepå. Der har igennem alle årene væretgode instruktører til de forskellige hold,pladsen kan være trang, men med denaltid gode stemning glemmer man tid ogsted.Når tidspunktet så kommer til folkedanseballetom aftenen hvor man sidderblandt en stor flok spillemænd/koner ogen sprudlende Ove Andersen som forspiller,og folkedansere der fejer hen overgulvet og tørrer sveden af panden ”ja såer man overbevist om, at nu kan manspille til dans” !!!Manny er der som altid til indskrivningbyde velkommen, svare på 1000 spørgsmålfra børn og voksne, og ingen går forgæves,og så har hun jo også lige undervisningaf børnene. Hun er katalysatorfor et vellykket arrangement, lige fra udsendelseaf program, noder til deltagere,tilmelding, koordinering af holdene, betaling,instruktører, overnatning, opstillingog sidst men ikke mindst, så er deren flok af frivillige hjælpere der ogsåyder et fantastisk arbejde. Hver gang nydervi den lækre mad, hvor der er nogetfor alle, og så er der et kagebord eftermiddagog aften så ”englene synger”.Jeg har valgt at tage børnene med, de fåren oplevelse af fællesskab og der erplads til en lille koncert,. Jeg håber, at defår lyst til folkemusik og folkedans senerei tilværelsen. Jeg vælger, at vi sover iet klasselokale. Det er ren hygge at liggei et hjørne af et klasselokale. Indtil nu erder ingen tvivl, når jeg spørger om de vilmed. På hjemturen var alle enige om, atvi også tager med til næste år.Når man spørger efter de tre bedste tingved dagen, nævner pigerne:• At man får lov at spille en hel dag• Man har det sjovt med de andre selvom man også øver.• Vi får dejlig mad.• Det er sjovt at vi skal overnatte i etklasselokale• Vi får lov at danse• Der er film og hygge om aftenen.• Vi får lov at være længe oppe.I år var jeg deltager med 4 børnebørn,hvor de tre første er fra Holstebro, og Sarafra Evje Norge.Emilie på 11 år der spiller violin, hun vari år med for fjerde gang.Lillesøster Annika på 9 år var med foranden gang, og spiller på cello. LillesøsterKatrine på 8 år der spiller klarinet.Og søstrenes kusine Sara på 9 år derspiller klaver.Imponerende at en lille provinsby somThyregod kan trække så mange musikere,voksne som børn, og folkedansere tilet endagsarrangement. Man deltager fordiman oplever god planlægning, godthumør, gode instruktører, og dejlig forplejning.Man føler sig velkommen.De bedste hilsnerMaja RamsgaardTrin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 23


medlemmerneLegestue i Bjert-Hallen d. 2. marts 2013Danske Folkedanseres Spillemandskreds skulle have generalforsamlingi Bjert, men kunne selvfølgelig ikke nøjes med atsamles i en time eller to. Næh nej, de var nødt til at samles i enhel week-end! Og når de nu alligevel skulle være der og havdederes instrumenter med, kunne de jo ligeså godt invitere til legestuei samarbejde med den lokale Bjert-Stenderup Folkedanserforening.Vi var en flok glade dansere fra Gelsted Folkedansere, der drogaf sted til Bjert.Vi startede med en dejlig middag, og derefter gik dansen overstok og sten, kyndigt og vittigt ledet af Lone Schmidt og RuthJensen. Det er fantastisk at danse, når så mange dygtige spillemændspiller op.Efter at kaffen og et mindre sønderjysk kagebord var kommetindenbords, leverede de unge FUG ( = Folkemusik uden Grænser) en kort, men overbevisende prøve på deres evner.Derefter igen dans, så kagerne kunne synke til bunds.Summa summarum - en herlig og vellykket aften.På vegne af Gelsted FolkedansereEllen Christensen, Marianne StigmoSpil og dans i Den Fynske LandsbyI nogle år har vi danset og spillet medgæsterne i Den Fynske Landsby. Det harprimært været børnene, vi har koncentreretos om, og vi har brugt små folkedansesom Den lille Vendelbo, Tre tingfra Fyn, Feder Mikkel og lignende, og såhar vi spillet spillemandsmusik. Desudenhar vi lært børnene gamle lege og sanglege.Flere børn vender tilbage år efter år for atprøve det igen, så selv om børnene ikkeligefrem begynder at gå til folkedans, harde da snuset til dansk folkedans.Det har været utroligt sjovt med masseraf oplevelser. Museet arrangerer spille-,danse- og legedag en gang om ugen ihøjsæsonen, dvs. fra ca. 1. juli til midt iaugust, men det ville ikke gøre noget,om man kunne gøre det flere gange omugen.Kort sagt, vi mangler nogle flere, der harlyst til at formidle gamle lege og dansetil de næste generationer. Der ventermange sjove oplevelser. Det er ikke enbetingelse, at man kan både spille ogdanse.I kan blive frivillige i Den Fynske Landsby,og som en del af levendegørelsen lånerI tøjet af museet og får hjælp til atgennemføre aktiviteterne. Desuden får Ifordele ved køb i butikken og gratis adgangpå andre af Odense Bys Museer.Skulle der sidde en og anden derude, derbrænder for at komme til at danse, spilleeller lege med børn, er I meget velkomnetil at henvende jer. Vi er sikre på, at I blivervenligt modtaget på museet.Annette KnudsenSærslev Folkedanserforening24 Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013


medlemmerneFolkedanserelærtesvenske dansepå skånskSammenslutningen afFolkedansere i Vendsysselog Danske FolkedansereRegionNord havde lørdag inviterettil en specieloplevelse, nemlig eneftermiddag med kursusi svenske folkedanseefterfulgt af enaften med svensk legestue, altstyret på bedste vis af en inspirerendeinstruktør, der selvfølgelig var hentethertil fra Sverige, nemlig Anna Nyanderfra Helsingborg.På sin let skånske dialekt fik hunpræsenteret en lang række dansemed trin, der nok ligner dem for dedanske folkedansere så velkendte,men udført til svenske rytmer, krævedede koncentration og opmærksomhed.Sverige har en rig tradition inden forfolkedans og spillemandsmusik, ogdet blev da også en skøn oplevelse forde mere end 80 folkedansere, der varmødt frem i Skolegade Skoles Multihali Brønderslev.De svenske spillemandstoner blev påbedste vis leveret af Jacob og BjarneJensen, far og søn, der til Anne Nyanderstilfredshed formåede at få denhelt rigtige svenske spillemandsmusiktil at klinge i Brønderslev denne eftermiddagog aften.Foto og tekst: Per Naldal, Skovalleen6, 9900 FrederikshavnLæsø Folkedansere solgtefolkedansen og LæsøFredag i uge 7 var der flot besøg i Aalborg Storcenter. Læsø Turistbureau var i Aalborgfor at gøre reklame for øen og dens mange fortræffeligheder. Der var sydesalt,Læsøuld, tang til tage og ikke mindst FOLKEDANS.8 par fra Læsø Folkedanserforening, iført de smukke Læsødragter dansede i løbet afeftermiddagen tre fine opvisninger, og tilstrømningen var stor når de lokkende tonerfra spillemændene instrumenter strømmede ud i storcenterets gangarealer. Efter dansenstillede danserne velvilligt op til spørgsmål og dem var der en del af – de flestegik nok på kvindernes flotte dragter.For Læsø var det selvfølgelig et spørgsmål om at sælge øen til turisterne, men for osfolkedansere var det i lige så høj grad et spændende og sjovt sted at gøre vores hobbyog sport synlig for mange mennesker. Det var en herlig dag!Trine Jordan AndersenDansens dag i SkagenDansens dag i Skagen blev gennemført med mange forskellige dansearter, bl.a. folkedans.På Twatt er et opvisningshold indenfor den traditionelle danske folkedans, dog medvisse koreografiske ændringer i dansen, så den fremtræder seværdigt, med holdningog stil samt bliver serveret med en god portion humør. Al dans udføres i flotte håndsyedeegnsdragter og leveres til god gedigen akustisk spillemandsmusik.Kirsten SvendsenTrin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 25


medlemmerneTemadag omfolkedragterLørdag den 4. maj 2013 kl. 11 -16Museet Sønderborg SlotSønderborg Slot dækker grænselandets historie ogkulturhistorie fra 1500 – tallet til i dag.Vi har derfor også valgt at vise og fortælle om dragterfra både Nord- og Sydslesvig. Vi får mulighed forat se:- Dragtdele fra Sydslesvig indleveret til SønderborgSlot i 1987- Huer og korsklæder, der er en stor udstilling medbl.a. korsklæder- Den permanente udstilling med dragter og tekstilerVi mødes kl. 11 i foredragssalen, hvor vi spiser vores medbragte mad og derefterser vi på tøj. Vi byder på eftermiddagskaffe og slutter dagen kl. 16. Herefter vil dervære mulighed for at se resten af museet, der lukker kl. 17.Det koster 75,- kr. at deltage og vi vil gerne have besked senest fredag den 3.maj. Vi glæder os til at se rigtig mange!HilsenBirte Moshage, birteogorla@moshage.dk eller 20673294Karin Becker, karinbecker@mail.dk eller 26242017Formandsskifte i FFAOFolkedanse Foreningen for Aarhus og Omegn har fået ny formand.Børge Lundgaard er stoppet efter 6 år på formandsposten.Ny formand er Finn Thorup Jørgensen.Danseinstruktør søges:Hedeboholdet i Roskildesøger en danseinstruktør til den kommendedansesæson tirsdage fra kl.19.30-21.30 i Østervangsskolens Festsal(sept.-marts), samt to legestuer iGundsølillehallen (27. dec. og skærtorsdag).Vor nuværende danseinstruktør, MetteLukasiewicz, skal sammen med sin mandCarsten Jørgensen fremover lede et børneholdi Ølstykke.Hedeboholdets formand, Kirsten Tchikai,hører gerne fra dig som har tid/lysttil at undervise Hedeboholdet. Tlf. 46789070, k.ogm.tchikai@mail.tele.dk.Se endvidere www.hedeboholdet.dkBjergby-MygdalFolkedanserforeningVed sæsonafslutningen den 22.3. 2013fejrede Bjergby-Mygdal Folkedanserforening”sølvbryllup” med deres højt skattedeleder gennem 25 år – Ture Andersen.Jens og Lene HyldgaardVi ønsker tillykke9. marts fejrede Hanne og Erik Strungeguldbryllup.6. april fyldte en af vores spillemændJens Erik Almsgaard 60 år.17. april fyldte Anne Palmelund 70 år.Fårevejle Folkedanserforeningønsker jer alle hjertelig tillykke.MindeordPoul Juul NørregaardFolkedanse Foreningen for Aarhus ogOmegn (FFAO) har mistet en yderst dygtigdanser og en meget afholdt person,som man kommer til at savne meget iforeningen.Det var derfor med stor sorg, at vi fik dentriste meddelelse, at tidligere formand forFFAO og mangeårigt medlem af foreningen,Poul Juul Nørregaard, den 08. februar2013 afgik ved døden.Skønt vi godt vidste, hvor det bar hen,kom det alligevel som et chok, at hantabte kampen mod kræften, og at hanikke mere kommer i foreningen og sprederglæde og munterhed, med sit altidgode humør og dejlige væremåde, nårder skal danses og festes i foreningen.Sammen med sin hustru og tidligeredanser i FFAO Kirsten, spredte de glædeog venskaber hvor de kom frem, og isærhuskes de skønne høstfester i ladenhjemme på gården, hvor de inviteredeforeningens medlemmer til.Mange af FFAO’s folkedansere, venner,samt Kirsten og familien tog afsked medPoul den 16. februar fra Tilst Kirke.Stor medfølelse har vi med Kirsten og deresto døtre, samt to børnebørn, som harmistet er elsket mand, en dejlig far og afholdtmorfar. Æret være hans minde.Af Finn Jørgensen FFAOFormandsskifteFolkedanserforeningen Odense Kvadrillenhar skiftet formand:Morten Lisberg,muddy90@hotmail.comhar afløst Poul Larsen.26 Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013


Børn & ungeUngedans påSjælland 2013Så er det blevet tid igen!Vi afholder forårets sidste omgang Ungedanspå Sjælland:Søndag den 5. maj 2013Og det koster igen kun 50 kr. at deltage,da vi får god støtte fra MusikaftenskolenLirum Larum og Region Sjælland og RegionHovedstaden.Instruktør: Rikke Rasmussen og FrederikBorup PustelnikRikke og Frederik har begge deltaget idet Nordiske Talentprojekt ”Nordic Dance2012” og er nu klar til at dele ud af dereserfaringer med, at arbejde med koreograferetdans.Hvordan stykker man et godt show sammen?Hvilke danse skal man danse?Hvad er det vi vil med den her dans? Dervil både blive arbejdet i en stor gruppeog i mindre grupper, og vi slutter af medat lave et stort show sammen og for hinanden.Der er ingen tilmelding, men følg medher på Facebook: ”Ungedans på Sjælland2013”.StedVi skal være på Gråbrødre Skole, Grønnegade15, 4000 Roskilde (Den ligger ligeved siden af Roskilde Station)//LDF Region Sjælland &LDF Region HovedstadenPoul Erik Rasmussen &Rikke RasmussenDet SjællandskeBørne- og Ungdomsstævne2013Sjællandsmesterskab i folkedansfor børn og unge 2013- Er du tilmeldt det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne d. 25. maj 2013?- Er du mellem 6 og 25 år?- Har du en dansepartner?- Kunne du tænke dig at prøve at konkurrere i folkedans?Så er dette noget for dig!Der vil være forskellige rækker at stille op i med følgende danse:Børn:Unge:Række 1: deltagere i alderen 6-9 årRække 2: deltagere i alderen 8-12 årRække 3: deltagere i alderen 11-15 årRække 4: deltagere i alderen 14-18 årRække 5: deltagere i alderen 18-25 årDer vil være mulighed for at tilmelde sig frem til kl. 13.00 på selve dagen vedhenvendelse til LDF’s konkurrenceudvalgs repræsentanter på stævnet. Der kanfindes dansebeskrivelser og musik på www.folkedans.dk under menupunktet:”Konkurrencer i Folkedans” – ”Konkurrencer for børn og unge”.Køge Skoleorkester spiller til dansKom ogog vær med når Køge Skoleorkester går optog og spiller til folkedanseni Torvebyen i Køge!KSO er et harmoniorkester, der spiller march- og koncertmusik. Musikerne er børnog unge fra Køge og omegn. Som elev i KSO starter man i tambourkorpset påtromme eller marchfløjte og får senere tildelt et instrument og spiller med i orkesteret.Med dette arrangement kan dansere og musikere opleve forskellighederneog lighederne i klassisk musik og folkemusik.Læs mere om stævnet på www.stevnsfolkedansere.dk /www.sjællandskebørnestævne.dk og om orkesteret på www.kso.dkRikke RasmussenMedarrangør af SBU, Stevns FolkedansereTrin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 27


Børn & ungeUngdomsweekendi AnsVi mødtes fredag, hvor folk kom dryssendei løbet af aftenen. Stemningen varmeget afslappet, da vi brugte de førstepar timer på at hilse på de andre og talemed de venner, som man jo sjældent sertil hverdag.Fredag aften skulle vi selv stå for bådedans og musik så vi var lidt sløve til atkomme ordentligt i gang, men pga. at endel af de danske deltagere kan bådespille og danse så kom der alligevel godtgang i hyggen, dansen og festen. Vi fikdanset en masse danske danse og instrueretsvenskerne i disse. De havde ogsået par danse med, som de så viste ogvi prøvede. Vi fik hygget og festet tillangt ud på natten, så klokken var omkring5-6 tiden da de sidste gik i seng.Nemlig pga. det sene sovetidspunkt vardet helt super at der blev serveret senmorgenmad i stedet for den normalemorgenmad kl. 8.00. Morgenmaden/frokostenstod på bordet mellem 10 og 12.Efter denne sene morgenmad var Mette-Kathrine Jensen og Kristian Bugge kommetfor at lave en workshop med os. Temaetvar traditionsdanse i Danmark, så vidansede Vestjysk polka, Læsø polka ogThy polka, vi talte lidt om hvilke forskelleder lå i disse forskellige typer af dansedialekter.Vi dansede også et par af degode klassikere fra de forskellige egne,f.eks. sekstur fra Læsø og Thy turene.Efter den ’rigtige’ workshop var der enlille pause og så havde vi noget hyggetid,som blev brugt på at repetere, det vihavde prøvet med Jensen & Bugge, samtat prøve en pardans som den svenskegruppe havde medbragt, nemlig Bingsjöpolska. Det tætteste vi kommer på dennetype dans i dansk folkedans er sønderhoning-og hambodansen. Dansene er iomtrent samme rytme, nemlig 3-delt oger for de fleste ofte en sjov udfordring,fordi man skal nå langt rundt på få fodflytninger.Efter en god omgang aftensmad spilledeJensen & Bugge op til bal, med invitationtil de mange musikere blandt deltagernetil at spille med, som flere af dem togimod. Endnu engang blev der spillet enmasse gode danske melodier og fedt udførtaf Jensen & Bugge der, som altid,spillede formidabelt, dog ikke at glemmeat de blev akkompagneret af 3-4 deltagere.Lidt af tiden spillede de også nogleaf de svenske melodier, så vi kunne fåbrugt den svenske Bingsjö polska igenuden at vi havde glemt alt for meget.Ved 22-tiden da Jensen og Bugge stoppede,tog de unge musikere automatiskover, så dansen fortsatte det meste afnatten, med lidt skiftende musikere. Igenvar der flere der blev oppe til kl. ca.06.00 søndag morgen.Søndag morgen var der igen en dejligsen og lang morgenmadspause, fra kl. 10til 11. Lige herefter tog Birthe Jørgensenover og fik brugt en masse af den resterendeenergi ved at fokusere på holdningog udtryk i Thy dansene.Kl. 14 spiste vi frokost og formanden forregion Midtjylland, Lise Tauber, evalueredemed os, så hun fik nogle flere oplysningertil når region Midtjylland igen vilholde et ungdomsarrangement. Derefterstod den på oprydning og nedpakning,så vi kunne komme hjem for at slappe afog sove lidt.Alt i alt en god og hyggelig weekendmed lidt kulturel udveksling med svenskerne.Dog var vi ikke så mange, så ennæste gang kunne der sagtens væredobbelt så mange, da det kun ville gøreweekenden federe og mere hyggelig. Omdet så bliver region Midtjylland der er arrangørfor den næste ungdomsweekender ikke sikkert, men et er sikkert – Derkommer flere weekender som den vihavde i Ans.Tak for en hyggelig weekend til de, somvar der og et fremtidigt velkommen til desom ikke var med i Ans.Morten LisbergSjællandske Børne- ogUngdomsstævner”Eftersnakmødet” og generalforsamling i ”Sjællandske Børne - og Ungdomsstævner”(SBU) og dens støtteforening af 1968 (SBUS) afholdes onsdag den 26.juni kl. 19.00 i Magleby på Stevns.Dagsorden, med adresse, sendes pr. mail til de foreninger, som har deltaget istævnerne i 2012 og 2013.Dagsorden kan hentes på www.sjællandskebørnestævne.dkLissi Helveg MadsenTrin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 29


Børn & ungeUndervisning iFolkemusik og -danspå skoler i RoskildeKommuneTorsdag d. 27. september 2012 om aftenentraf jeg beslutningen om at inddragedét i mit solo Bachelorprojekt i PerformanceDesign ved Roskilde Universitet!Jeg kontaktede straks de gode Lirum Larum-folki Roskilde Folkedanserlaug,Roskilde Spillemandslaug og Musikaftenskolen.Og inden 1. oktober 2012 kl.12.00 fik jeg samlet anden medfinansieringpå 8.000 kr., fundet en musiker, lavetet budget og skrevet en ansøgning tilfolkemusiksekretariatets Publikumsudviklingspulje.28 dage senere fik jeg bevilliget20.000 kr. fra puljen! ..Wauw !Men jeg var ikke færdig! Efter stor hjælpkommunen og Musikaftenskolen LirumLarum, bekræftelse fra de nødvendige 6skoler i Roskilde Kommune, kunne jeg d.9. november, med kriller i maven, sendeendnu en ansøgning til Roskilde KommunesStart- og Udviklingspuljen. Den21. november 2012 modtog jeg en mailom, at vi var blevet bevilliget de ansøgte28.000 kr. – 56.000 kr. lød pludselig afutrolig mange penge! Og de var alle blevetbevilliget til mit projekt – Uff jeg varstolt!Men hvad skulle jeg bruge alle de pengetil? Overordnet set handlede det om minpassion for folkedansen og -musikken.Den kan så meget mere, end bare at væretil og blive udført og det ville jeg haveandre også oplevede. Men hvordan fårman børn til at lytte til musik de ikkekender på forhånd? Hvordan får manpræsenteret dem for andre genrer end”radio-musik”? ...Man skal fange demder, hvor de netop bør lærer om musikkensmange genrer – i skolen!Formålet var at udbrede kendskabet tilfolkemusikken og -dansen til børn i entidlig alder. Jeg skulle altså sammen medFolkemusikviolinisten, Kristian Bugge, udi alle 1.-3. klasser på 6 skoler i RoskildeKommune og holde et oplæg om folkemusikkensbetydning for vores kultur ogvise, hvordan musikken før i tiden blevbrugt til dans og underholdning, menhvordan den i dag også har udviklet sigtil at være koncertmusik og danseoptrædener,samtidig med at den stadig bliverbrugt til sociale formål.Udover oplægget skulle de også høremusikken blive spillet, både ved gamleoptagelser, men også som levende musik,og så skulle de selv prøve at dansedansen der hører til.Kristian og jeg har nu været igennemden første halvdel af skolerne, og vi harhaft mange gode oplevelser med det! Deter virkelig spændende at få lov at besøgeså mange vidt forskellige klasser, ogskoler, og vi har fået mange gode tilbagemeldingerpå det. En skole inkluderedeendda folkedansen i 3. klassernes årligeteaterstykke! Og flere lærere har setdet som god inspiration til, hvordan deselv kan arbejde videre med folkemusikkenog folkedansen i deres musikundervisning.En spændende oplevelse der klart kananbefales!Af Rikke Rasmussen30 Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013


annoncerBeskrivelseshæfterFolkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noderHåndbog over trin og udtryk i Dansk FolkedansHæfterne kan også købes i LDF’s sekretariat.Åbent: Tirsdage kl. 10.00-16.00Telefon henvendelse 3314 1958(Telefonsvarer uden for åbningstiden)Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.1364 København KUdlejning af dragtkuverterLeje for tre uger kr. 225,- inkl. moms + porto(heraf kr. 150,- i depositum).Mønstrene kan købes.Dragtliste kan fremsendes.Grupper modtages efter aftale.Åbent: Tirsdage kl. 10.00 – 16.00Telefon henvendelse 3314 1958Nørre Farimagsgade 19, kld. tv.,1364 København KDanske FolkedanseresSalgsafdelingHørlærred og vadmel samtfoerstoffer i forskellige kvaliteter.Sort, blå, brun og grønt fløjl samt mønstredeog ensfarvede silkestoffer. Heluldnestoffer som uld-damask og kamgarn i flerefarver og kvaliteter samt sysilke i mangefarver. Meget sytil behør og strikkepinde.Dragtmapper, billedserier og bøger. Træffesnormalt mandag, tirsdag og onsdagmellem kl. 16.00 og 19.00.Besøg efter aftale.KLAVENESSArt. 2021Dame str.518,-998,-TEGLBORGDANSKE FOLKEDANSESKOTræningssko med ægte lædersålHerre str. 518,- Dame str.Teglborg SkoVads Møllevej 23 · Sondrup8350 HundslundTlf. 8655 0830 · 8654 5450teglborgsko@mail.tele.dkSe alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dkLisbeth GreenVedbæksallé 75, 8700 HorsensE-mail: lisbeth@folkedragt.dkTlf. 7564 7564Se udvalget i Netbutikken– www.folkedansbutikken.dkMaterialer tilFolkedragterSilkebånd, 100% silke.Hel- og halvsilkestoffer.Silkegarner i 150 farver.Håndtrykte tørklæder,forklæder, sjaler ogmetervarer. Håndvævede tørklæder ogforklæder.Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlærred.Smykker og knapper. Hatte, huer,sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæringog syning. Dragtlitteratur.Silke-AnnetTlf. 4495 0555v/ Annet Laursen SkjelsagerDorthesvej 2, DK-3520 FarumÅben efter aftale.E-mail: silke-annet@silke-annet.dkDansekursusFolkCamp 2013 – folkemusik og -dans lejr for 10-15 årige!FolkCamp 2013 er en sommerlejr for 10-15 årige musikudøvende og dansende børnmed interesse for folkemusik og folkedans. Deltagerne skal under ledelse af professionelledansere og musikere som instruktører udvikle deres evner og musikalitetog prøve kræfter med folkedansen og -musikken på en ny måde i form af stordansog storspil hvor alle deltagere danser/spiller sammen, i mindre grupper opdelt efterniveau og ved deltagelse i emnespecifikke workshops undervejs i sommerlejren.Danseinstruktør: Noa ShamirMusikinstruktør: Kirstine Sand, Maren Hallberg Larsen, Andreas Tophøj og KevinLeesFolkCamp foregår d. 30/6 – 5/7 2013 på Humble Musikefterskole, Langeland. Prisenbliver kr. 1000 for 5 supersjove dage fyldt med musik, dans og nye venner!Som forælder/leder er der mulighed for at komme gratis med som hjælper – er dinfamilie/dig interesseret i dette så kontakt os.For mere info, kontakt Noa Shamir på 26177108 / folkcamp2013@gmail.comVI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!Trin & Toner ∙ Nummer 4 ∙ Maj 2013 31


AktivitetskalenderDato Arrangement Sted Se blad nr. TilmeldingLandsforeningen Danske Folkedansere04.05.13 Dragtudvalgets temadag Sønderborg 04/13 03.05.30.06.-06.07.13Instruktøruddannelse og Dansekursus Bjerringbro 04/13 kontaktkursusleder16.-18.08.13 Efteruddannelses- og inspirations-kursus Høng 04/13 01.07.07.-13.09.13 Instruktøruddannelse Dragtsyning Bjerringbro 04/13 01.06.B&U05.05. Ungedans i samarbejde med Region Sjælland Roskilde 04/13og Region Hovedstaden25.05.13 B&U Stævne Køge 04/13Region Syddanmark07.-09.06.13 Sommertræf Assens 04/13 17.05.21.06.13 Sommerdans på Skamlingsbanken Sjølund 03/13 08.06.Region Hovedstaden02.06.13 Aldershvilestævnet Gladsaxe 04/1325.05.13 B&U Stævne Køge 04/13Se bladmagasinpost-SmpRegion Sjælland25.05.13 B&U Stævne Køge 04/13Region Nordjylland10.06.13 Landsstævnetræning Godthåb 04/1318.06.13 Landsstævnetræning Sæby 04/1326.06.13 Landsstævnetræning Sulsted 04/1310.-11.08.13 Regionsudflugt Frederikshavn 04/13 22.07.Uge 35 Rejse til Litauen Litauen 01/13 Fra 15.03.RUBrikannoncerVendsyssel damedragtstr. 42-44, håndsyet sælges.Pris kr. 1500,-SælgesLangelands-dragt (dame) 65-70 kg 170 cm høj.Alt håndsyet, kun brugt få gange.Priside: 2.000,-Henvendelse,tlf. 51379338 eller 51379334Sælges billigt:Hedebodragt (herre). Med alt fra sko, kofte og høj hat. Højde ca. 175 cm / str. MKontakt Jytte K. Hansen,tlf. 45.81.16.26, morjytte@vip.cybercity.dkDanske FolkedansereSekretariatetEnrumvej 6A, 5270 Odense NBank: Nordea, kortart 73,kreditornr. 87284263Tlf. 6618 5860.E-mail: folkedans@folkedans.dkMandag-torsdag kl. 10-13Torsdag tillige kl. 15-16.30Fredag: lukketFormand: Niels Winberg Clausenwww.folkedans.dkHenvendelsepå tlf. 97 18 08 36SÆLGESNyistandsat Vendsyssel-damedragtMedium/1,65 mNy særk, nyt forklæde og hovedtøj2 par sko. Priside: kr. 1.600,00Tlf. 98 17 25 73,b.baekkel@stofanet.dkSalling herredragtHåndsyet med to skjorter og alt tilbehør og sko.Marna Petersen,telefon 41 19 40 96.SpillemandskredsenSpørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringerrettes til kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst,tlf. 9815 8697,e-mail: bkiilerich@stofanet.dk.Formand: Michael S. Petersen, Søvænget 16, 4621 Gadstrup,tlf. 4619 1134, mobil 2711 5957, e-mail mich@ramso.dkSalg af noder og cd’ere: Spillemandskredsens Forlag ApSElse Egeberg, Romdrupvej 19, 9270 Klarup. tlf. 9831 8213spilforlag@gmail.com - www.spillemandskredsen.dkAl henvendelse til: Trin & Toner, LDF’s Sekretariat, enrumvej 6a, 5270 odense n, trinogtoner@folkedans.dk, tlf. 6618 5860.

More magazines by this user
Similar magazines