12.07.2015 Views

Projekt Tjørnelyskolen for dygtige børn - Greve Kommune

Projekt Tjørnelyskolen for dygtige børn - Greve Kommune

Projekt Tjørnelyskolen for dygtige børn - Greve Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Projekt</strong> <strong>Tjørnelyskolen</strong>BaggrundDen 31. maj 2006 besluttede Børne- og Ungeudvalget at iværksætte et projekt på <strong>Tjørnelyskolen</strong> <strong>for</strong> <strong>dygtige</strong><strong>børn</strong> med det <strong>for</strong>mål at styrke skolens faglige profil og udvikle skolen som distriktets skole.Baggrunden var en stigning i antallet af <strong>for</strong>ældre, som valgte skolen fra og en stigning i antallet aftosprogede elever.Ud fra den antagelse, at fravalget skyldes <strong>for</strong>ældrenes bekymring <strong>for</strong> skolens faglige niveau og dermedderes barns muligheder senere i livet, blev <strong>for</strong>målet yderligere beskrevet således:- at skabe et særligt tilbud til <strong>dygtige</strong> elever- at give elever på skolen, der ønsker en høj faglighed, bedre muligheder <strong>for</strong> at få dette- at tiltrække elever, der vil en høj faglighed, enten <strong>for</strong>di de er godt begavede eller er villige til at gøreen ekstra indsats- at tiltrække lærere med høj faglig viden og eksperticeSucceskriterierne blev beskrevet således:• Der er 15-25% tosprogede på skolen i 20012• 90% af distriktets elever vælger skolen• 10% af eleverne kommer fra andre skoler• Målinger ifm. kvalitetsstyringsprojektet viser styrket trivsel og stigende faglige resultater• 95% af fagene læses af lærere med linjefag i det pågældende fag eller tilsvarende kompetencerDer blev nedsat en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter fra <strong>for</strong>valtningen, skolens ledelse,skolebestyrelse og udviklingsgruppen ( lærere).I nærværende rapport fremlægger projektgruppen en uddybning af projektet og en række anbefalinger til detvidere arbejde.Indledning<strong>Projekt</strong>gruppen indledte sit arbejde med at søge viden på området ved at indkredse relevant litteratur ogskabe kontakt til personer med kendskab og erfaring.Søgningen viste, at der siden 80’erne har været storinternational opmærksomhed og engagement på de højt begavede <strong>børn</strong>s udbytte og trivsel i skolen( såkaldte Higly Abled eller Gifted Children).Der er således etableret både et internationalt <strong>for</strong>um World Council <strong>for</strong> Gifted and Talented Children og eteuropæisk <strong>for</strong>um European Council <strong>for</strong> High Ability (ECHA) med det sigte at udveksle <strong>for</strong>skningserfaringerog stimulere udvikling af strategier og undervisningsmetoder og materialer <strong>for</strong> denne <strong>børn</strong>egruppe.Danmark blev i 90’erne repræsenteret i disse råd med Ole Kyed, som er cand.-pæd. psyk. og ansat i PPR,Lyngby-Taarbæk <strong>Kommune</strong>.Ole Kyed har udgivet flere bøger om emnet og bl.a. gennemført et 4-årigt <strong>for</strong>sknings- og udviklingsprojekt ikommunen med titlen ” Skolens møde med elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger”.2


<strong>Projekt</strong>gruppen valgte der<strong>for</strong> at henvende sig til Ole Kyed, og han har løbende bistået projektgruppen medråd og vejledning og deltaget i flere møder.Skolebestyrelsens behandlingUdviklingsprojektete blev behandlet på mode den 29. September 2006.Skolebestyrelsen blev introduceret til og fik <strong>for</strong>elagt projektet, som det så ud på daværende tidspunkt.Skolebestyrelsens holdning var, at projektet virkede meget lovende, og bestyrelsen bakkede op omkring detvidere arbejde I projektgruppen.Bestyrelsen lagde vægt på, at det ikke alene skulle være en karaktermæssig vurdering / intelligenstest, somskulle afgøre, om eleverne kunne deltage I den særlige undervisning, men at der også ville blive lagt vægtpå evner, vilje og lyst.Desuden skulle de valgte “faglige projekter” være <strong>for</strong>skelligartede, som f.eks. matematisk, musisk og teknisk.Bestyrelsen lagde vægt på, at der skulle være åbenhed omkrin optagelseskriterierne, samt at afslag påoptagelse skulle være velbegrundet, og der skulle gives en grundig og <strong>for</strong>ståelig <strong>for</strong>klaring på et afslag.Den pædagogiske og politiske baggrund <strong>for</strong> projektetI Folkeskoleloven af 1994 slås det fast, at et af de bærende principper <strong>for</strong> skolens arbejde erundervisningsdifferentiering. Sigtet var, at undervisningen skulle tage udgangspunkt i elevernes individuelleundervisningsbehov og <strong>for</strong>udsætninger. Skolen skulle rumme og give alle <strong>børn</strong> lige mulighed <strong>for</strong> at udviklederes individuelle, iboende potentialer, uanset kultur og social baggrund.Mange fandt, at der ikke var behov <strong>for</strong> – og måske heller ikke overskud til - at rette opmærksomheden modde velbegavede og såkaldte elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger. Holdningen var generelt, at de nok skulleklare sig med deres særlige <strong>for</strong>udsætninger og god støtte hjemmefra.FN’s internationale erklæringer vedrørende undervisning understreger dog, at de velbegavede også skalmedtænkes, og af regeringsgrundlaget fra 2001 fremgår det, at” Der skal være plads til de dygtigste elever i vores uddannelsessystem. Der skal være mulighed <strong>for</strong>differentieret undervisning målrettet den enkelte elev.”<strong>Projekt</strong>ets udgangspunkt <strong>for</strong> at beskæftige sig med denne elevgruppe er således lovfæstet og særdelespåkrævet.Identifikation af eleverBegrebet <strong>børn</strong> med særlige <strong>for</strong>udsætninger er blevet lanceret af Kirsten Baltzer, lektor på DanmarksPædagogiske Universitet og Ole Kyed i bogen ” Undervisning af elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger” sommodsætning til det almindeligt anvendte specialpædagogiske begreb ”<strong>børn</strong> med særlige behov”.Børn med særlige <strong>for</strong>udsætninger er som alle andre, almindelige <strong>børn</strong> med unikke behov. I dagligdagssprogbrug kalder vi dem intelligente, kvikke og velbegavede.<strong>Projekt</strong>et interesserer sig således <strong>for</strong> <strong>børn</strong>, der er kendetegnet ved inden <strong>for</strong> visse områder at have en hurtigudviklingstakt.Normalt siger man, at ca. 2-5% af eleverne menes at have særlige <strong>for</strong>udsætninger.3


Men på anbefaling fra Ole Kyed, som baserer sin anbefaling på de seneste engelske erfaringer, harprojektgruppen valgt at udvide målgruppen til at omfatte 15-20% af de dygtigste elever.Børnene kan siges at have flg. kendetegn:Bevidst og årvågen gennem hele barndommenOpmærksom på mange fænomenerHøjt aktivitetsniveauLille søvnbehovAvanceret udviklingIvrigt observerendeEkstremt nysgerrigGod hukommelseTidligt og veludviklet ord<strong>for</strong>rådLærer hurtigtKan tænke og ræsonnere abstraktFølsomPerfektionistLeger med puslespil, tal, labyrinter <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> sin tidKilde: Skolens møde med elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger, side 21Børn med særlige <strong>for</strong>udsætninger og skolestartDesværre viser erfaringer fra mange undersøgelser, at det kan være både positivt og negativt at havesærlige <strong>for</strong>udsætninger, hvis skolen ikke magter at skabe de rette udviklingsbetingelser i <strong>for</strong>m afundervisningsmaterialer, træning, målrettede og ud<strong>for</strong>drende opgaver, støtte og opmuntring.For nogle <strong>børn</strong> opstår der der<strong>for</strong> vanskeligheder med indvirkning på barnets selvværd og motivation, hvilketkan føre til dårlige arbejdsvaner og <strong>for</strong>styrrende og urolig adfærd. En ond cirkel kan være resultatet.Ole Kyed beskriver udviklingen således:PositivHar let ved at læseNegativBliver ligeglad, <strong>for</strong>sømmer detaljer, modtagerikke vejledningKan ræsonnere abstraktStræber mod lette løsninger, finder påundskyldninger, bliver virkelighedsfjernSpørger og udvikler kritisk sansUtålmodig og kritisk over <strong>for</strong> andre, eranderledes, skaber problemer med kammeraterKan arbejde selvstændigtBliver meget elitær, skiller sig ud4


Formulerer eneståendeIdeer.Besidder en udviklet sans <strong>for</strong> humor Sarkastisk grænsende til det grusommeGod hukommelse og analyseevneBryder sig ikke om rutiner, opgaver og keder sigArbejder målbevidstStædig vil ikke ændre retningHar flere interesserInteresseret i et enkelt snævert feltIvrig, opvakt, højt energiniveauMister interessen hvis det ikke går som hun vilModtagelig og følsomSkrøbeligt ego, ekstrem følsom over <strong>for</strong> kritikKilde: Skolens møde med elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger, side 22Udvælgelse af elever til særlige projekter <strong>for</strong> <strong>dygtige</strong> eleveIIdentifikation af en elev med særligt indlæringspotentiale er nødvendigt <strong>for</strong> at kunne tilrettelægge enundervisning, der tager hensyn til elevens individuelle behov.Almindeligvis anvendes IQ-tests som et grundlag, men det har projektgruppen fravalgt som et <strong>for</strong> statiskmateriale og i stedet valgt at følge erfaringer fra Ole Kyeds projekt i Lyngby-Taarbæk <strong>Kommune</strong>.Ole Kyed anbefaler, at vi baserer udvælgelsen af elever på beskrivelser fra <strong>for</strong>ældre og lærere på baggrundaf en grundig in<strong>for</strong>mation om karakteristika <strong>for</strong> denne gruppe elever.Forældrene kan f.eks. beskrive eleverne med udgangspunkt i:- barnets tidlige udvikling- barnets specielle interesser og hobbies- eksempler på bøger, som barnet har læst og været glad <strong>for</strong>- usædvanlige præstationer, tidligere og <strong>for</strong> nylig- <strong>for</strong>etrukne aktiviteter, når barnet er alene- samvær med andre i fritiden- særlige problemer og/eller behovLærerne kan tage udgangspunkt i elevens faglige præstationer og standpunktprøver, arbejdsstil, særligeinteresser og sociale adfærd i skolen sammen med kammerater og voksne.Det skal også være muligt <strong>for</strong> eleverne selv at sende en ansøgning om at komme i betragtning til et af deprojekter, som de finder mest interesse <strong>for</strong>.Evaluering, test og måling af resultater5


<strong>Projekt</strong>gruppen har diskuteret, hvordan udviklingsarbejdet med elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger kandokumenteres.<strong>Projekt</strong>gruppen overvejer der<strong>for</strong>, hvilke redskaber der mest hensigtsmæssigt kan anvendes i arbejdet <strong>for</strong> bl.a.at dokumentere, at det virkeligt er <strong>børn</strong> med særlige <strong>for</strong>udsætninger/særlig talentfulde <strong>børn</strong>, som blivertilmeldt projektet, og hvad de får ud af at deltage, både fagligt og socialt.Et evt. samarbejde med et <strong>for</strong>skerteam skal medvirke til at udvælge velegnederedskaber/test/evalueringsmaterialer.Udvælgelse af projekter <strong>for</strong> elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger.På en temadag på Tune Landboskole har projektgruppen udarbejdet en række ideer til temaer og projekter:1. Sprog/humanioraSkrive/<strong>for</strong>fatter værksted med kendt <strong>for</strong>fatter/journalistSkriveværkstedLitteratur-/menings<strong>for</strong>ståelseHistorieskrivning/<strong>for</strong>tælling –<strong>for</strong>skellige genrer, <strong>for</strong>tælle, oplæsningJournalistkursus med praktik på avis/medieDansk: skriveaktiviteter – skoleblad, avisTysk/engelsk intensivt kursus 9. kl. med afsluttende udlandsbesøg (evt. genbesøg)Sprog på højt niveau, indfødt underviser<strong>Projekt</strong> læseløftFilmens verden – analyse, skrive manuskript, filme, redigere, promovere2. Praktisk/musisk”Byg en bil” praktikerkursusBilledskoleVære med i et udadvendt kunstprojekt af høj kvalitet med professionelleIdræt: bold, redskaber, springTotalteater – alle, klasser, skuespillere, musikere, kulissefolk, portalen i en ugeMusik med professionelle udøvereKunne spille et instrument, ”offentlig koncert” med professionelleDrama (musical), musikledsagelse, billedkunst, sløjd, håndarbejdeMusik, orkester, samspil, kor, (drama)Fritidsundervisning – musik, dans, billedkunst mv.3. Naturvidenskab6


”Verden ifølge Tjørnely” –astronomi, planetariet (<strong>for</strong>løb med studerende fra KU), nataktiviteter (tælle,registrere stjerneskud, kometer, deltage i projekter på nettet).Naturfag på udebane: Eksperimentarium, Planetarium, Rundetårns observatoriumNaturvidenskab som valgfag på højt niveauMatematik i en virksomhed (samarbejde med virksomheder i <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>)Kunne matematik på et højt niveau ved udgangen af 9. klasse, med gymnasiefolkLEGODen lille opfinder, ”Ole opfinder”OpfinderkursusEksperimentariumTroldmandsskolen ”Harry Potter”Husdyr, landbrugspraktik, dyrelægebesøg, ZOO, dissekere døde dyr, anatomi, <strong>for</strong>midle viden4. AndetIT-kurser som valgfag (videoredaktion, præs. pr. , musik)<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>s hyggeligste lektiecaféGæstelærerundervisningEksempler på konkrete temaer, udarbejdet af lærere, er medtaget som bilag 1 bagerst i rapporten.På en pædagogisk weekend i starten af februar 2007 skal lærerne arbejde videre med udvælgelse ogbeskrivelse af, hvilke projekter, der skal iværksættes i næste skoleår.Tilknytning af <strong>for</strong>skere til projektetFor at skabe et bedre teoretisk fundament <strong>for</strong> arbejdet med <strong>børn</strong> med særlige <strong>for</strong>udsætninger i folkeskolenhar projektgruppen vurderet muligheden <strong>for</strong> at tilknytte et <strong>for</strong>skerteam til udviklingsarbejdet.<strong>Projekt</strong>gruppen har kontakt til to <strong>for</strong>skere på Danmarks Pædagogiske Universitet, Kirsten Baltzer og PoulNissen, som er interesseret i et samarbejde omkring udviklingsprojektet om <strong>dygtige</strong> elever.Formålet med <strong>for</strong>skernes deltagelse skal være at medvirke til at beskrive og dokumenter ”det der virker” over<strong>for</strong> denne målgruppe.Eller sagt på en anden måde, at finde svar på problemstillinger som:- Hvordan fungerer denne elevgruppe anderledes end ”et almindeligt barn”?- Hvilke læringssituationer giver denne elevgruppe størst ud<strong>for</strong>dring og udbytte?- Hvordan kan undervisningen differentieres, så elevernes særlige <strong>for</strong>udsætninger bedstimødekommes?- Hvilke organisations<strong>for</strong>mer i undervisningen – holddannelse, projektarbejde, gæstelærere m.m.-imødekommer denne elevgruppes særlige <strong>for</strong>udsætninger?1. <strong>Projekt</strong>gruppen anbefaler der<strong>for</strong>, at der tilknyttes en eller flere <strong>for</strong>skere til udviklingsprojektet.Uddannelse af lærere, kompetenceudvikling og dannelse af fagligt netværk7


I indeværende skoleår er der iværksat en uddannelse af kvalitetsvejledere på kommunens skoler med det<strong>for</strong>mål at ” kvalitetssikre udvikling af skolens indhold og organisation”.<strong>Projekt</strong>gruppen finder der<strong>for</strong>, at det vil være hensigtsmæssigt, at projektet <strong>for</strong> <strong>dygtige</strong> <strong>børn</strong> udvikles isamarbejde mellem de aktuelle lærere og kvalitetsvejlederne på skolen, og at kvalitetsvejlederne indgår i etfagligt netværk med de lærere, som skal gennemføre de kommende undervisnings<strong>for</strong>løb.Det er der<strong>for</strong> særdeles vigtigt, at kvalitetsvejlederne stifter bekendtskab med identifikation og undervisning afelever med særlige <strong>for</strong>udsætninger i deres uddannelses<strong>for</strong>løb.Det anbefales også, at folkeskolen etablerer samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner som f.eks.gymnasier <strong>for</strong> at tilvejebringe faglige miljøer på højere niveau <strong>for</strong> elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger2. <strong>Projekt</strong>gruppen anbefaler der<strong>for</strong>, at kvalitetsvejlederne og de aktuelle lærere gennemfører et kursus<strong>for</strong>løb i2007-08 om identifikation og undervisning af elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger på 30 timer, evt. isamarbejde med lærere fra <strong>Greve</strong> Gymnasium.Studiebesøg i EnglandEngland er et af de lande i Europa, som er kommet længst med udviklingen af undervisningen <strong>for</strong> attilgodese elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger.I England er der etableret en national organisation, National Association <strong>for</strong> Able Children in Education(NACE), hvis hoved<strong>for</strong>mål er at udarbejde undervisnings- og kursusmateriale, give rådgivning til og afholdekurser <strong>for</strong> lærere og professionelle til hjælp i deres daglige arbejde med elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger.Erfaringer viser, at det er hele skolen, som skal ind i arbejdet med at udvikle og differentiere undervisningen.De <strong>for</strong>eslår der<strong>for</strong>, at der etableres team på skolen, som er efteruddannede og i det daglige kan sparre medhinanden.3. <strong>Projekt</strong>gruppen anbefaler der<strong>for</strong>, at der arrangeres en studietur til England <strong>for</strong> at få større viden om deengelske erfaringer med implementeringen af undervisningen <strong>for</strong> de dygtigste elever i folkeskolen.FondsansøgningRegeringen har afsat 5 mio. kr. i 2007 til at udvikle og indarbejde talentpleje i det danske uddannelsessystem.Baggrunden er en bred og stigende erkendelse af, at der er mange <strong>dygtige</strong> <strong>børn</strong> og unge i det danskeuddannelsessystem, der savner de rigtige ud<strong>for</strong>dringer, og at en indsats <strong>for</strong> at udvikle de <strong>dygtige</strong> elever ogsåhar en afsmittende effekt på de øvrige elever.4. <strong>Projekt</strong>gruppen anbefaler, at der udarbejdes en ansøgning til ministeriet, evt. i samarbejde med <strong>Greve</strong>Gymnasium, om økonomisk tilskud til et udviklingsprojekt over tre år, herunder udvikling af fagligt netværkmed <strong>Greve</strong> Gymnasium, studietur til England og tilknytning af <strong>for</strong>skningsprojekt.8


2. Læse/skriveværkstedHvad er <strong>for</strong>målet/ hvad skal eleverne have ud af det?- <strong>for</strong>fine det, de allerede kan- udvikle evnen til at se genrekendetegn- allerede tidligt tilegne sig f.eks. berettermodellenHvad skal der til <strong>for</strong> at ideen/projektet karakteriseres som en succes?- elevgrundlaget skal være til stede- at der er søgning til værkstedetHvilke og hvor mange elever er målgruppen?- mellemtrinnet ( 4.-6-kl )- 12-15 elever ( 15-20 hvis der tilknyttes 2 lærere )Hvilke resourcer kræver ideen/projektet?- at den rigtige lærer vælges- evt. 2 lærere på projektetHvordan skal ideen/projektet organiseres i praksis?- deles op i :skriveværksted med fokus på <strong>for</strong>muleringsevne, fantasi og indlevelse- læseværksted med fokus på: læse, hvad der står mellem linierne, gennemskue næste anslag, afslutte med enskr. anmeldelse- én uge i hvert værksted i løbet af skoleåret- der skal ske en planlægning sammen med de øvrige dansklærere på årgangen/trinnetHvilke barrierer er der <strong>for</strong> ideen/projektet?- der er også andre fag, der skal tilgodeses- manglende <strong>for</strong>ståelse hos andre faglærere11


3. Naturvidenskab/naturfagHvad er <strong>for</strong>målet? Styrke den naturfaglige undervisning på Tjørnely. Ud<strong>for</strong>dre de faglig <strong>dygtige</strong> og interesserede elever.Stimulere interesse og kendskab til fagene.Hvad skal eleverne have ud af det (mål)? Faglige ud<strong>for</strong>dringer på et højere niveau end resten af klassen. Større videnog kendskab til de naturfaglige fag.Hvad skal der til <strong>for</strong> at ideen/projektet karakteriseres som en succes (succeskriterier)? At eleverne vælger det til.Dokumenteret effekt. Eleverne opnår <strong>for</strong>ståelse <strong>for</strong> naturvidenskabens sammenhænge og perspektiver.Hvilke og hvor mange elever er målgruppen? 6. – 7. klasse. 10 – 15 elever.Hvilke ressourcer kræver ideen/projektet? Ekstern økonomi. Besøg af gæstelærere. Fonde.Hvordan skal ideen/projektet organiseres i praksis? Holddannelse.Hvilke barrierer <strong>for</strong> ideen/projektet? Janteloven.12


Bilag 2Økonomi i ”<strong>Projekt</strong> Tjørnely” pr. projektår.Forsker tilknytning.Før hvert projekt et tre timers møde, hvor mål og evaluerings<strong>for</strong>m aftales.Efter hvert projekt et tre timers møde til evaluering og opsamling i.f.t. ”<strong>for</strong>skerdelen”.Der skal være tid til <strong>for</strong>beredelse af evalueringsmødet, 3 timer.Hvert projekt ”bæres” af 3 lærere.I alt 27 timer á 200 kr. = 5.400 kr. x 4 projekter = 21.600Fagligt netværk med <strong>Greve</strong> Gymnasium4 møder pr. år á 3 timer. 4 lærere pr. møde.I alt: 48 timer á 200 kr. = 9.600 kr.Eksterne undervisereI projekterne i hvert projekt<strong>for</strong>løb skal der være mulighed <strong>for</strong> at bruge eksterne undervisere eller flytte undervisningen ”udaf huset”.I alt = 150.000 kr.Kursus<strong>for</strong>løb i identifikation og undervisning af elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger.Kvalitetsvejlederne (2 personer) og 12 lærere. Kursus<strong>for</strong>løb på 30 timer.I alt: 420 timer á 200 kr. = 84.000 kr.Ekstraordinære undervisningsmidlerI alt: 50.000 kr.Samarbejde med lokale virksomhederTid til møder. 3 lærere á 15 timer .I alt: 45 timer á 200 kr. = 9.000 kr.Supervision20 timer til 3 lærere á 200 kr. i 4 projekter = 48.000 kr.( Kvalitetsvejlederne kunne indgå i dette )Udbredelse af projekt/Videndeling/ <strong>for</strong>midling( Kvalitetsvejleder og IT-vejleder kunne indgå i dette )20 timer til 3 lærere á 200 kr. = 12.000 kr.Trykning af rapport og udsendelse = 20.000 kr.I alt ( uden indregning af studietur til England) kr. 404.200 pr. projektår13


Bilag 3. Talentpleje i det danske uddannelsessystemTalentpleje i det danske uddannelsessystemRegeringen har afsat 5 mio. kr. i 2006 og 5 mio. kr. i 2007 til at udvikle og indarbejde talentpleje i detdanske uddannelsessystem.Baggrunden er en bred og stigende erkendelse af, at der er mange <strong>dygtige</strong> <strong>børn</strong> og unge i det danskeuddannelsessystem, der savner de rigtige ud<strong>for</strong>dringer. Undersøgelser viser, at en indsats <strong>for</strong> at udviklede <strong>dygtige</strong> elever også har en afsmittende effekt på de øvrige elever.En bredere satsning på talentpleje, ikke mindst inden <strong>for</strong> det naturvidenskabelige område, indgår som etled i regeringens strategi <strong>for</strong> at gøre Danmark til et førende vidensamfund.Der<strong>for</strong> skal der arbejdes målrettet med talentplejen i alle dele af uddannelsessystemet fra folkeskolenover ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser.Undervisningsministeriet indkalder der<strong>for</strong> ansøgninger til talentpleje.Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen indgives i A 4 <strong>for</strong>mat og skal indeholde kortfattetbeskrivelse af projektet, en tidsplan <strong>for</strong> projektet og <strong>for</strong> anvendelsen af tilskuddet. Ansøgningen skalvære ledsaget af et budget <strong>for</strong> projektet med angivelse af direkte omkostninger (rejser og møder) ogeventuelle lønudgifter angivet som timer og timepris.<strong>Projekt</strong>beskrivelse<strong>Projekt</strong>beskrivelsen skal være så kort og fokuseret som muligt.Beskrivelsen skal bl.a. omfatte- Formålet med projektet og eventuelle relationer til andre projekter.- Hvem der deltager i planlægningen og gennemførelsen af projektet.- Forventede resultater af projektet.- <strong>Projekt</strong>ets aktiviteter, herunder særlige udviklingsperspektiver.- Beskrivelse af projektets videre <strong>for</strong>ankring efter projektperiodens afslutning.- Plan <strong>for</strong> udbredelse af projektresultat og videndeling.- Et koncept <strong>for</strong> evaluering af projektet i <strong>for</strong>hold til kriterier.Hvem kan søge?<strong>Kommune</strong>r/folkeskoler, frie grundskoler, højskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler,14


Referencer og litteratur1. Skolens møde med elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger, et <strong>for</strong>sknings- ogudviklingsprojekt i Lyngby-Taarbæk <strong>Kommune</strong> 2001-2005,Ole Kyed m.fl. 20062. Undervisning af elever med særlige <strong>for</strong>udsætninger, red. Ole Kyed m.fl. 20053. Talentspotting – hvordan? Artikel af Ole Kyed fra Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse nr. 8,oktober 20054. Højtbegavede <strong>børn</strong> i folkeskolen. Artikel af Søren Chr. Jensen , Skoleinspektør, Holmegårdskolen,Hjørring.fra Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse nr. 8, oktober 200516

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!