Årsrapport 2012 - ATP

atp.dk
  • No tags were found...

Årsrapport 2012 - ATP

Årsrapport 2012


IndholdsfortegnelseIndledningUdbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3Hoved- og nøgletal 4Ledelsens beretningLedelsens beretning 5RegnskabLedelsens regnskabspåtegning 18Intern revisions erklæringer 19Den uafhængige revisors erklæringer 20Anvendt regnskabspraksis 21Resultatopgørelse for 2012 23Balance pr. 31. december 24Pengestrømsopgørelse for 2012 25Noter 27Udbetaling Danmarks ledelseBestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 35Fotos Thomas SøndergaardUdbetaling Danmark - Årsrapport 2012 2


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseUdbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt• Årets resultat blev et underskud på 273,4 mio. kr. Underskuddetskyldes, at der er afholdt omkostningervedrørende projektet for etablering af Udbetaling Danmarksamt driften af de første to ydelsesområder, familieydelsersamt barsel. Der har ikke været indtægteri form af administrationsbidrag fra kommunerne i 2012,da det er aftalt, at administrationsbidrag først opkrævesfra 2013. Dog har der været administrationsbidragfra staten på i alt 2,1 mio. kr. Underskuddet overføres tilegenkapitalen, som ultimo 2012 er negativ med 391,3mio. kr., hvilket er som forventet.• Den 1. oktober 2012 gik Udbetaling Danmark i drift ogovertog myndighedsansvaret for første ydelsesområde- familieydelser. Den første større samlede udbetalingblev gennemført 19. oktober 2012, hvor knap 680.000borgere modtog deres børne- og ungeydelse. Den 1.december 2012 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaretfor andet ydelsesområde - barsel. I decembermåned 2012 blev der rettidigt udbetalt barseldagpengetil borgere og virksomheder.• Centerbyggerierne i Vordingborg, Haderslev, Holstebrosamt renovering af centret i Frederikshavn var alle klartil åbning 1. oktober 2012. Filialen i Århus åbnede ligeledes1. oktober 2012 mens filialen i Odense først åbnede1. december 2012 med medarbejdere fra barselsområdet.• Efter overgangen af ydelsesområdet barsel den 1. december2012 var der i alt ansat ca. 450 medarbejderetil sagsbehandling i centrene. Yderligere forventesoverført ca. 650 medarbejdere fra kommunerne, ogde suppleres af ca. 140 tidsbegræsede nyansatte vedovergangen af ydelsesområderne boligstøtte og pensionpr. 1. marts 2013.• Udbetaling Danmarks bestyrelse blev konstitueret 1.oktober 2012. På det første bestyrelsesmøde tiltrådtebestyrelsen blandt andet administrationsaftalen mellemATP og Udbetaling Danmark, godkendte servicemålfor levering af de administrative ydelser samt reglerfor afrapportering mv. Endvidere besluttede bestyrelsenat nedsætte et forretningsudvalg bestående afformand Frank Jensen, Johnny Søtrup og Anne LindMadsen. På Udbetaling Danmarks andet bestyrelsesmøde14. december 2012 vedtog bestyrelsen kommunernesadministrationsbidrag for 2013 til UdbetalingDanmark på 714,0 mio. kr. indenfor baseline og 58,7mio. kr. udenfor baseline samt administrationsbidragfra staten på 8,5 mio. kr.Udbetaling Danmark - Årsrapport 20123


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseHoved- og nøgletalHovedtal i t.kr. 2012 2011 2010Barseldagpenge 1.202.007 - -Familieydelser 4.159.668 - -Udbetalte ydelser i alt 5.361.675 - -Administrationsomkostninger 271.499 93.537 23.140Administrationsbidrag 2.150 - -Aktiver i alt 863.178 - -Egenkapital -391.336 -117.904 -23.173Langfristet lån 370.697 107.834 -NøgletalDriftsomkostninger pr. tilskudsmodtager af familieydelser 71 - -Tilskudsmodtagere af familieydelser 939.956 - -Udbetaling Danmark - Årsrapport 20124


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseLedelsens beretningUdbetaling Danmarks fokusområder i 2012:• Udbetaling Danmark skal sikkert i drift• Udbetaling Danmarks governance skal være på plads, og bestyrelsen skal fungere fra oktober 2012• Udbetaling Danmarks bygninger skal være klar til indvielse i oktober 2012• Udbetaling Danmark skal være bemandet med kompetente medarbejdere• Planen for konkurrenceudsættelse af it-systemer skal følges• Relevante borgere skal være informeret om Udbetaling Danmark• Samarbejdet med kommunerne skal være velfungerende• Retningen for Udbetaling Danmarks arbejde for 2013 og frem skal være satI. ÅRETS RESULTATUdbetaling Danmark har været i drift siden 1. oktober 2012.Årets resultat vedrører derfor både udbetaling af ydelser forfjerde kvartal 2012 og administrationsomkostninger. Administrationsomkostningernebestår af driftsomkostningersamt omkostninger til projektet for etablering af UdbetalingDanmark og til projektet vedrørende konkurrenceudsættelseaf it-systemer i 2012.Det samlede resultat blev negativt med 273,4 mio. kr. Resultatetkan opdeles i:• Finansielle poster på i alt 4,1 mio. kr., som vedrører renteudgiftertil etableringslån.Kommunerne skal finansiere størsteparten af administrationsomkostningerneog de finansielle poster, mens statenskal finansiere omkostningerne vedrørende systemadministrationaf børne- og ungeydelsessystemet, som i 2012 udgør2,1 mio. kr.I overensstemmelse med loven har Udbetaling Danmarkikke opkrævet administrationsbidrag hos kommunerne i2012.• Udbetaling og hensættelse af ydelser vedrørende barseldagpengeog familieydelser på 5.361,7 mio. kr., somfinansieres af staten og kommunerne, og dermed ikkebelaster resultatet.• Administrationsomkostninger på i alt 271,5 mio. kr.Heraf udgør:Årets negative resultat er på 273,4 mio. kr. Den negative likviditetdækkes primært ind af administrationslånet hosKommuneKredit. Administrationslånet hos KommuneKreditdækker drifts- og etableringsomkostninger. Det er planlagt,at kommunerne begynder at afdrage på administrationslåneti 2014 og skal ifølge låneaftalen være afdraget senestved udgangen af 2017.• Driftsomkostninger for perioden 1. oktober – 31. december78,7 mio. kr.• Omkostninger til projektet for etablering af UdbetalingDanmark 186,8 mio. kr.• Omkostninger til projektet for konkurrenceudsættelseaf it-systemer 6,0 mio. kr.• Administrationsbidrag fra staten på i alt 2,1 mio. kr.II. ÅRETS AKTIVITETERUdbetaling Danmark kom i sikker driftDen 1. oktober 2012 gik Udbetaling Danmark i drift, og overtogmyndighedsansvaret for første ydelsesområde - familieydelser.Idriftsættelsen forløb planmæssigt. De fem centrevar på plads til tiden, og modtagelsen af ca. 300 medarbejdereforløb efter planen. Den første større samlede udbetalingblev gennemført 19. oktober 2012, hvor knap 680.000Udbetaling Danmark - Årsrapport 20125


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseborgere modtog deres børne- og ungeydelse. Der har væretmindre udfordringer på opkrævningsområdet, hvilket medførteforsinkede udbetalinger og forkerte opkrævninger.Den 1. december 2012 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaretfor andet ydelsesområde - barsel. Efterovergang var der i alt ansat ca. 450 medarbejdere til sagsbehandlingi centrene. I december måned 2012 blev der rettidigtudbetalt barseldagpenge til borgere og virksomheder.Der har i forbindelse med overgangen været mindre udfordringer.Antallet af telefonopkald har generelt været over detforventede niveau, og der har dertil været et stort antal tabteopkald. Dette skyldes, at der har være flere fejl i det nyeit-system (Opus Barsel), der samtidig har været kombineretmed, at kunderådgiverne har skulle uddannes i dette nyesystem.I forbindelse med overgangen den 1. oktober 2012 og den1. december 2012 blev der identificeret en række opgaver,som skulle sikre en korrekt nedlukning af sagsbehandlingeni kommunerne og korrekt opstart i Udbetaling Danmark.KMD og Udbetaling Danmark har løbende fulgt fremdriftenaf disse nedlukningsopgaver i kommunerne. Ved overgangenhar Udbetaling Danmark derved kendt omfanget afoverdragede opgaver og har kunnet indarbejde håndteringenaf disse i opstarten.På de områder, hvor der skete en konvertering af sager ellerblev overført beløb er det kontrolleret, at det som blevafsendt fra kommunerne, også blev registreret i UdbetalingDanmarks systemer. Ved differencer blev der udarbejdethandlingsplaner. Disse er efterfølgende afsluttet, således atder i februar 2013 ikke er udeståender vedrørende de to førstebølger.Udbetaling Danmarks bestyrelse blev udpeget og konstitueretSocial- og integrationsministeren udpegede i august 2012bestyrelsesmedlemmer til Udbetaling Danmarks bestyrelse,herunder formanden, med virkning fra den 1. oktober 2012til den 31. maj 2014.I medfør af § 17 i loven om Udbetaling Danmark består bestyrelsenfor Udbetaling Danmark af en formand og otte andremedlemmer, som alle er udpeget af social- og integrationsministeren.Bestyrelsens formand og fem bestyrelsesmedlemmerer udpeget efter indstilling fra KL. Et medlem erudpeget efter indstilling fra beskæftigelsesministeren.ATP gennemførte i september 2012 introduktionsmøder medde enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvor bestyrelsesmedlemmerneblev introduceret til bestyrelsesarbejdet i UdbetalingDanmark.I november 2012 blev der endvidere afholdt et bestyrelsesseminarfor Udbetaling Danmarks bestyrelse. Seminarethavde til formål at give bestyrelsesmedlemmerne et indblik iUdbetaling Danmarks forretningsgange og økonomi.Udbetaling Danmark - Årsrapport 20126


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseATP-centret i HillerødIndvielse af HillerødOvergang fra styregruppe til bestyrelseI implementeringsperioden traf styregruppen for UdbetalingDanmark en række beslutninger, der har været en forudsætningfor at etablere Udbetaling Danmark. Bestyrelsen er blevetforelagt styregruppens beslutninger, så bestyrelsen varbekendt med det beslutningsgrundlag, på hvilket UdbetalingDanmark gik i drift 1. oktober 2012. Det drejer sig blandtandet om Udbetaling Danmarks strategi for konkurrenceudsættelseaf it-systemer og strategi for helhedsorienteretkontrol, der udstikker målene og rammerne for et tæt samarbejdemellem Udbetaling Danmark og kommunerne omkontrolarbejdet.Udbetaling Danmarks governance på pladsDen juridiske ramme for etableringen af Udbetaling Danmarkblev vedtaget i december 2010, da Folketinget vedtogLov om etablering af Udbetaling Danmark.Den 29. marts 2012 vedtog Folketinget to love, der supplereretableringsloven fra 2010. Den ene lov fastlægger rammernefor Udbetaling Danmarks sagsbehandling og administrationaf lovgivningen på de respektive myndighedsområder.Loven fastlægger desuden rammerne for samarbejdet medkommunerne om helhedsorienteret vejledning af borgeren,udveksling af oplysninger og samarbejde om kontrol. Denanden lov omhandler de ændringer i ydelseslovgivningen,som fastlægger den nærmere fordeling af ydelsesområdermellem Udbetaling Danmark og kommunerne.Den 1. oktober 2012 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmødei Udbetaling Danmark, hvor blandt andet vedtægternefor Udbetaling Danmark samt forretningsorden forbestyrelsen blev godkendt. Endvidere blev det besluttet atnedsætte et forretningsudvalg bestående af formand FrankJensen, Johnny Søtrup og Anne Lind Madsen. Forretningsudvalgetsformål er efter bemyndigelse, at træffe beslutningersamt at forberede og gennemføre bestyrelsens beslutninger.Udbetaling Danmarks bestyrelse godkendte endvidere pådet konstituerende bestyrelsesmøde administrationsaftalenmellem ATP og Udbetaling Danmark, som beskriverATP’s leverancer, herunder service- og kvalitetsmål samtøkonomisk rammer og mål, som fx at ATP udfører administrationog sagsbehandling for Udbetaling Danmark på omkostningsdækketbasis. Indholdet i administrationsaftalenmedvirker således til at sikre, at Udbetaling Danmark kanrealisere de mål og det effektiviseringspotentiale, der erfastlagt i business casen.Administrationsaftalen slår fast, at Udbetaling Danmarksbestyrelse er ansvarlig for administrationen af UdbetalingDanmark. For at understøtte bestyrelsens tilsyn med administrationener det præciseret i administrationsaftalen,at ATP hvert kvartal skal aflægge en ledelsesrapporteringvedrørende administrationen, omfattende de væsentligstehændelser samt nøgletal. Modellen for bestyrelsens ledelsesrapporteringblev vedtaget på bestyrelsens konstituerendemøde, og Udbetaling Danmarks bestyrelse modtog idecember 2012 den første ledelsesrapportering om familie-Udbetaling Danmark - Årsrapport 20127


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseSucceskriterier for implementeringenRisici for implementeringenydelsesområdet. Bestyrelsen kan forvente at få en færdigudvikletledelsesrapportering i andet kvartal 2013, når detre sidste ydelsesområder er overdraget til Udbetaling Danmarkden 1. marts 2013.Endelig besluttede bestyrelsen at nedsætte et koordinationsforum,bestående af repræsentanter fra ATP, KL, SocialogIntegrationsministeriet samt Beskæftigelsesministerietmed ansvar for at koordinere udviklingsmæssige spørgsmålaf betydning for Udbetaling Danmark. Der vil, afhængigt afde konkrete problemstillinger, kunne nedsættes grupper,der fokuserer på udvalgte og konkrete problemstillinger, ligesomrepræsentanter fra Finansministeriet og andre ministeriervil kunne deltage på møder, hvor dette er relevant. Deenkelte medlemmer i koordinationsforum repræsenterer deinteresser og hensyn, som deres organisationer varetager.Løbende review af risici i etableringenEtableringen af Udbetaling Danmark er styret efter en detaljeretleveranceplan, som støttes af løbende risikoanalyser.Analyserne udgør et væsentligt grundlag for beslutninger ogtilrettelæggelse af aktiviteterne i etableringen af UdbetalingDanmark.For at sikre at etableringen bliver gennemført efter de udstukneretningslinjer, har PA Consulting Group i hele etableringsperiodengennemført to årlige reviews. I 2012 er dergennemført reviews i juni og december.PA, der baserer deres review på en række interview af ledereog medarbejdere i ATP, Social- og Integrationsministeriet,KL og hos KMD, konkluderer, at programmet generelthar været velstruktureret og godt styret, og at den aftalteplan er blevet fulgt.På baggrund af erfaringerne fra selve etableringen af UdbetalingDanmark, konkluderer PA, at det som udgangspunkter glædeligt at konstatere, at implementeringen af bølge 1og 2 er forløbet godt og uden større problemer eller uheldigereaktioner fra borgere eller pressen. PA fremhæver dog, atder er konstateret problemer med modregning mellem myndighederi borgernes ydelser, hvilket har medført en belastningfor administrationen i Udbetaling Danmark og et stortantal henvendelser fra borgerne. Problemet vurderes atvære under kontrol, men der udestår en løbende oprydning.Ifølge PA er der fortsat en positiv, konstruktiv og engageretkultur i programmet både internt i ATP og på tværs af involveredeparter. Det gælder også samarbejdet mellem kommunerneog Udbetaling Danmark, som vurderes at væresærlig kritisk, og derfor har haft stor fokus i etableringen.Der er konstateret en række uklarheder i det praktiske sam-Udbetaling Danmark - Årsrapport 20128


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelsearbejde, som kan komme under yderligere pres i bølge 3,især fordi hvor der vil være en opdelt sagsbehandling mellemkommunerne og Udbetaling Danmark på pensionsområdet.PA anbefaler derfor, at øge indsatsen for at sikre et optimaltsamarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerneom sagsbehandlingen, herunder sikre at der er en velforståetgrænsedragning mellem kommunerne og UdbetalingDanmark (jf. afsnit om ”Fokus på samarbejdet med kommunerne”).Færdige bygninger og bemandingen var klarAlle fem centre stod klar og åbnede den 1. oktober 2012.Århus-filialen åbnede ligeledes 1. oktober 2012, og Odensefilialenåbnede først 1. december 2012 med medarbejderefra barselsområdet.Det endelige antal af overførte medarbejdere fra kommunernetil Udbetaling Danmark bliver ca. 1.000 medarbejdere,hvilket er over det forventede antal. Fordelingen af antaloverførte medarbejdere på de enkelte ydelsesområder svareri store træk til dimensioneringen af ydelsesområderne.Der bliver forskelle i hvor mange medarbejdere, der skalvære i de enkelte centre. Tallene afhænger først og fremmestaf hvor mange kommunale medarbejdere, der er blevetmeldt ind. Derudover gælder det for Hillerød, at der herplaceres nogle opgaver i centrale specialistfunktioner samthelhedsorienteret kontrol.Startbemandingen i alle centre udgjorde ca. 300 ansattepr. 1. oktober 2012. Efter overgangen af barsel 1. december2012 var der i alt ansat ca. 450 medarbejdere i centrene.Derudover forventes yderligere overført ca. 650 medarbejderefra kommunerne, og de suppleres af ca. 140 nyansatteved overgangen af boligstøtte og pension pr. 1. marts 2013.Heri er medregnet ledere og specialister. De nyansatte ansættessom udgangspunkt tidsbegrænset i et år.I forbindelse med rekrutteringen af de 140 kunderådgiveretil 3. bølge, iværksatte ATP i lyset af akutpakken et særligtinitiativ i forhold til de ledige, der var i fare for at miste dagpenge.I samarbejde med de lokale jobcentre blev de ansøgere,der var i farezonen, identificeret og de pågældende fiksærbehandling i form af en garanteret samtale. 24 af de 140tidsbegrænsede stillinger blev på den baggrund besat medledige, der var på vej ud af dagpengesystemet. Da akutpakkeni sin endelige form først kom, efter at rekrutteringen iUdbetaling Danmark var igangsat og stillinger opslået, vardet ikke muligt at komme ind under tilskudsmulighederne iakutpakken.I forbindelse med overgangen af de kommunale medarbejdereblev ATP’s overenskomster ved fornyelserne i 2011 tilpassetmed det formål, at de kommunale medarbejderekunne overføres uden væsentlige ændringer i lønniveau.Der blev ultimo 2012 indgået en aftale med HK om principperfor overgang, der sikrede, at lønudgifterne for de overførtemedarbejdere som udgangspunktet er uændrede efteroverførsel.Udbetaling Danmark - Årsrapport 20129


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseStrategi for helhedsorienteret kontrolUdbetaling Danmarks strategi for helhedsorienteret kontrol udstikker målene og rammerne for et tæt samarbejde mellem UdbetalingDanmark og kommunerne om kontrolarbejdet. Strategien bygger på en arbejdsdeling mellem Udbetaling Danmark og kommunerneom effektivt at afdække fejludbetalinger og socialt snyd. Udbetaling Danmark skal udnytte potentialet i mønsterafdækning gennemsystematisk sammenkøring af systemer og registre, mens kommunerne fortsat vil have den fysiske borgerkontakt, lokalkendskabet ogbopælssager efter CPR-loven.UddannelsesforløbAlle medarbejdere i centrene har i forskelligt omfang gennemgåetuddannelse, alt efter om de kommer direkte fra enkommune eller andre steder fra. De nyrekrutterede medarbejdereer ansat en måned før ydelsesområderne overdrages.De gennemgår et intensivt oplæringsforløb, hvor de fårdet nødvendige kendskab til ydelsesområder, lovgivningsstofsamt principper for kundeservice og telefonbetjening.De virksomhedsoverdragede medarbejdere fra kommunernehar gennemgået korte komprimerede forløb på forskudtedage og tidspunkter, mens Udbetaling Danmark har væreti drift.Helhedsorienteret kontrolDer er stor fokus på Udbetaling Danmarks indsats i forholdtil helhedsorienteret kontrol og socialt bedrageri. Det måforventes, at der i 2013 vil komme mediemæssig og politiskfokus på at forhindre fejludbetalinger og misbrug af socialeydelser.Udbetaling Danmark har opbygget en kontrolenhed beståendeaf 40 medarbejder, der i samarbejde med kommunerne,skal sikre korrekt udbetaling på korrekt grundlag. Detsker ved at skærpe fokus på effektiv kontrol i forbindelsemed tilkendelsen og den løbende udbetaling, og ved at forbedrede data og udsøgningssystemer, der kan udpege potentieltfejlagtige udbetalinger.Udbetaling Danmark påbegyndte i 2012 opbyggelsen af enit-platform med tilhørende database, der automatisk sammenkøreren række eksisterende registre, som kunderådgivernenormalt skal slå manuelt op i. På baggrund af registersamkørslenkan der laves dataanalyser og udtrækkessåkaldte ”undringslister” med ydelsesmodtagere, der skaligennem en grundigere kontrol for at sikre, at der udbetalesen korrekt ydelse på korrekt grundlag.Planen for konkurrenceudsættelse bliver fulgtUdbetaling Danmark skal ifølge Udbetaling Danmark-lovenkonkurrenceudsætte flere større it-løsninger, som UdbetalingDanmark i dag anvender, men hvor de leveres af en monopolleverandør,KMD. Målet med konkurrenceudsættelsener at reducere it-omkostningerne og effektivisere kundeservice,uden at borgerservicen forringes. Dette skal ske gennemindkøb af driftssikre, omkostningseffektive og tidssvarendeforretningsløsninger.ATP følger på vegne af Udbetaling Danmark - i samarbejdemed KL, KOMBIT og staten - den plan for konkurrenceudsættelseaf de kritiske it-systemer, som blev fastlagt af styregruppenfor Udbetaling Danmark i maj 2011. Planen indebærer,at de centrale fagsystemer konkurrenceudsættesi faser fra 2013 til 2016 - Barselsystemet (2013), Pensionssystemerne(2014), Familieydelser (2015), Boligstøttesystemet(2016).Bestyrelsen for Udbetaling Danmark etablerede i december2012 en it-følgegruppe med deltagelse af bestyrelsesmedlemmerneThomas Fredenslund og Morten Slotved, der skalmedvirke til at sikre, at der er tilstrækkeligt indblik i og forståelsefor grundlaget for de indstillinger, der vedrører konkurrenceudsættelsen,som forelægges forretningsudvalgetog bestyrelsen.Arbejdet med konkurrenceudsættelse forløber som planlagt.Styregruppen for etablering af Udbetaling DanmarkUdbetaling Danmark - Årsrapport 201210


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseBorger.dk relanceret i 2012Den digitale udvikling af Udbetaling Danmark sker i overensstemmelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor enkelte selvbetjeningsløsningerer i centrum, og borgeren har én digital indgang til det offentlige Danmark. Borger.dk er derfor den eneste indgang for alselvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. I maj 2012 blev borger.dk derfor relanceret i et nyt design med henblik på at flytte væsentligflere borgere over på selvbetjeningsløsninger på borger.dk.besluttede i juni 2012, at ATP – i overensstemmelse med udbudsreglerne- skulle sætte Udbetaling Danmarks EDH-løsning(Elektronisk Dokument Håndtering) i udbud. EDH-løsningener en forudsætning for sagsbehandlingen i UdbetalingDanmark.Udbuddet blev annonceret den 1. august 2012, og i september2012 blev fem virksomheder prækvalificeret. Alle afgavtilbud og frem til den 1. december 2012 foretog ATP på vegneaf Udbetaling Danmark en evalueringen af de modtagnebud.Flere forskellige grupper har haft interesse i UdbetalingDanmark i 2012. Først og fremmest er der tale om de borgere,der fremover modtager ydelser fra Udbetaling Danmark.Udbetaling Danmark har i forbindelse med overdragelsenaf ydelsesområderne familieydelser og barsel iværksat målrettedeinformationsaktiviteter, der gør borgerne opmærksommepå, at Udbetaling Danmark er den nye myndighedfor ydelserne. Informationsaktiviteterne er foregået der, hvorder i forvejen er kontakt med borgeren, fx i udbetalingsbreve,på kommunernes hjemmesider samt i borgerservicecentre.Bestyrelsen for Udbetaling Danmark godkendte i december2012 indkøb af EDH-løsningen til Udbetaling Danmark. Udaf de fem prækvalificerede tilbud var det KMD, som fik kontrakten.Den nye løsning forventes implementeret i administrationenultimo 2013.Styregruppen for etablering af Udbetaling Danmark besluttedei 2012, at ATP skulle udvikle og implementere en it-løsningfor helhedsorienteret kontrol, idet egenudviklingen ogdriften af systemet var billigere, end hvad markedet kunnetilbyde. Udviklingen af it-løsningen koordineres med initiativernefor en fællesoffentlig indsats for bedre kontrol, der bliveriværksat under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.Målrettet kampagne til borgerneInteressen for Udbetaling Danmark er stor blandt mangeeksterne parter. Udbetaling Danmark fastholder derfor løbendeen tæt kontakt og dialog med kommunerne, de fagligeorganisationer, politiske beslutningstagere, interesseorganisationersamt med pressen.Derudover har der været iværksat en lanceringskampagneaf Udbetaling Danmark, der også har været rettet mod borgerne.Et af målene med kampagnen har været, at UdbetalingDanmark bidrager til, at så mange borgere som muligtbetjener sig digitalt, og dermed at digital selvbetjening øges.Udbetaling Danmarks kampagne er derfor koordineret meden omfattende fællesoffentlig kampagne, der handler om atskabe kendskab til og øge brugen af digital selvbetjening påborger.dk. Kampagnen indeholdt en lang række initiativer,bl.a. fysisk kampagnemateriale (fx plakater, flyers, foldere),PR, søgeoptimering og masse kommunikation som fx Tvspotsog digital annoncering.De berørte ledere og medarbejdere i kommunerne og UdbetalingDanmark er gennem dialogmøder, nyhedsbreve og–mails blevet orienteret og inddraget i de afsluttende overgangsspørgsmål.Udbetaling Danmark har desuden løbende været i dialogmed følgegruppen af repræsentanter fra organisationer, derisær repræsenterer borgere med særlige behov og/eller borgere,der ikke er digitalt parate, fx ældre, handicappede ogUdbetaling Danmark - Årsrapport 201211


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseATP-centret i Vordingborgforeligger tilstrækkelige og betryggende instrukser og aftalermed ATP med henblik på at sikre, at Udbetaling Danmarkdrives i overensstemmelse med lovgivningen. Endelig læggesder vægt på, at der aflægges et retvisende regnskab ogforetages en betryggende revision.ATP’s revision og ATP). Rigsrevisionens beretning indeholderingen kritiske bemærkninger i forhold til styringen af implementeringen.Rigsrevisionen vurderer dog, at der fortsater udfordringer og risici forbundet med konstruktionen ogfremhæver især tre fokusområder:Social- og Integrationsministeriet vil desuden aftale medbestyrelsen, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark af egendrift har pligt til at give tilsynet besked om fremtidige beslutningeraf væsentlig eller principiel betydning, som tilsynetformodes at have interesse i fx spørgsmål om de kommendeit-udbud mv.Rigsrevisionens beretning om Udbetaling DanmarkRigsrevisionen har i 2012 gennemført en undersøgelse afetableringen af Udbetaling Danmark, der blev afrapportereti en beretning til Statsrevisorerne 30. januar 2013.Undersøgelsen viser, at det er en stor og kompleks opgaveat etablere Udbetaling Danmark. Projektet er et højrisikoprojektblandt andet på grund af de mange interessenter,som er involveret, og kompleksiteten af opgaveløsningenmellem forskellige myndigheder, der skal varetage densamlede sagsbehandling.Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne er udarbejdetpå baggrund af interviews og informationer med de involveredeparter i implementeringsprojektet (Social- og Integrationsministeriet,KL, kommunerne involveret i pilotprojekt,1. Social- og Integrationsministeriets færdiggørelse af deresplan for tilsynsfunktionen.2. Om samarbejdet mellem kommunerne og UdbetalingDanmark fungerer tilfredsstillende for borgerne – herunderrisikoen for, at borgere oplever sig som ”kastebolde”mellem to myndigheder.3. Om Udbetaling Danmark generelt lever op til sine målfor en effektiv sagsbehandling og tilfredsstillende borgerservice.Udbetaling Danmark og Social- og Integrationsministerieter opmærksomme på opfølgningen af Rigsrevisionens fokusområder.Social- og Integrationsministeriet fremlægger inden udgangenaf første kvartal 2013 en plan for tilsynsfunktionen, ogATP har på vegne af Udbetaling Danmark lagt en plan forgennemførelse af tilfredshedsmålinger i kommunerne oghos borgerne, ligesom der er iværksat et arbejde med atbenchmarke Udbetaling Danmarks service i forhold til enrække eksterne parter – fx kommunerne og SKAT. UdbetalingDanmark gennemførte den første borgertilfredshedsmålingpå familieydelsesområdet i oktober 2012.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201213


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse20122013Nøgletal Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug SFaktisk 000.000 DKK 24 15 27Budget * 1.000.000 18 DKK 20 DKK 28 DKK 36 DKK 27 DKK 65 DKK 72 DKK 61 DKK 58 DKK 68 DKK 61 DKKFremtidig niveau 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48Baseline og effektiviseringskravBaseline og effektiviseringskrav Baseline Effektiviseringskrav Fremtidigt niveauMio. kr. (2013-pl)Årlige omkostninger * 862 287 575Business Månedlige case omkostninger for Udbetaling Danmark, 72 omkostninger 24 indenfor 48 baselineOmkostninger mio. kr.80706050403020100* Beskrevet i notat af 19. september 2012 "Baseline for Udbetaling Danmarks sagsområder".Forventes godkendt af Udbetaling Danmarks bestyrelsen den 14. december 2012.Omkostninger indenfor baselineFaktiskBudgetFremtidig niveauOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecJanFebMar2012 2013 Måneder2014 201580706050403020100Diagramtitel2012 2013 2014Nøgletal Faktisk Budgettra for løsninger, som de skal anvende i relation til UdbetalingDanmarks administration. Samlet set er der i perioden2012-16 indhentet besparelser for kommunerne på ca. 180mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af løsningsaftalerne.De afholdte omkostninger for 2012 er illustreret i ovenståendefigur. Figuren viser, hvordan business casen, der ligger tilgrund for beslutningen om at etablere Udbetaling Danmark,forventes realiseret.Som det kan ses, forventes effektiviseringen på de knap 300mio. kr. årligt at blive realiseret primo 2015. Her vil de månedligeomkostninger udgøre ca. 48 mio. kr. svarende til 575mio. kr. årligt.Udbetaling Danmarks medarbejderUdbetaling Danmark har ingen ansatte, men der er udpegeten direktør. Udbetaling Danmark køber ydelser i form aftimer hos ATP, til sagsbehandling, projektledelse og administration.IV. SAMFUNDSANSVARUdbetaling Danmark er etableret for at sikre, at administrationeni den offentlige sektor bliver mere enkel og effektiv.De lavere omkostninger til administration skal frigøre midleri kommunerne til velfærd, og forenklinger skal gøre det letterefor borgerne at være i dialog med det offentlige. Mangeborgere er afhængige af de udbetalinger, Udbetaling Danmarkskal levere, og omkostningerne til administrationenhar betydning for samfundsøkonomien. Samfundsansvargøres derfor til en central del i opbygningen og driften afUdbetaling Danmark.Omdrejningspunktet for opbygningen af Udbetaling Danmarker borgernes oplevelse af god service, uanset livssituationog digitale færdigheder. I overensstemmelse med denfællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil Udbetaling Danmarkarbejde for, at dialogen mellem borgere og den offentligesektor i videst mulig omfang er digital. Samtidig har UdbetalingDanmark stor respekt for, at der er borgere i Danmark,der har særlige behov for ansigt til ansigt-vejledningog -sagsbehandling.I Udbetaling Danmark sættes der fokus på at have stabileog veluddannede medarbejdere, der trives og leverer toppræstationer– baseret på løbende kompetenceudvikling, etfysisk og psykisk godt arbejdsmiljø samt fleksibilitet.V. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AF-SLUTNINGDer er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold,som forrykker vurderingen af årsrapporten.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201215


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseATP-centret i FrederikshavnVI. FORVENTNINGER TIL 2013Den 1. marts 2013 overgår myndighedsansvaret for boligstøtte,folkepension og udbetaling af førtidspension til UdbetalingDanmark. Der er her tale om komplekse og storemyndighedsområder, og der arbejdes derfor intensivt fremmod idriftsættelse på at sikre en succesfuld overgang. Derforventes, at der kan opstå udfordringer i relation til opkrævningog modregning og der er derfor nedsat en arbejdsgruppepå tværs af KMD, KL og ATP på vegne af UdbetalingDanmark med henblik på at løse og skabe overblik over deudeståender, der måtte være på området.Risikohåndtering i 2013Udbetaling Danmarks risikohåndtering har i 2012 primærtrettet sig mod ”sikker drift” i det første driftsår og realiseringenaf Udbetaling Danmarks business case. Dette arbejdeforsætter ind i 2013.Fokus i forhold til ”sikker drift” er:• At minimere overgangsproblemer i forhold til overdragelsenaf boligstøtte og pension 1. marts 2013. UdbetalingDanmarks projektorganisation arbejder med detaljeredeovergang- og risikoplaner.• At sikre at samspillet med kommunerne er velfungerende.Det sikres dels ved, at Udbetaling Danmark ogkommunerne, i samarbejde med KMD, arbejder med etdetaljeret log-redskab – KIGO – som styrer og monitorererkommunernes planlægning af overgangen. Delsved at etablere en systematisk dialog mellem UdbetalingDanmarks og kommunernes ledelse om snitfladerog samspil.• At sikre velfungerende it-understøttelse, dels ved systematiskforberedelse og test af KMD’s fagsystemeri overgangen, dels i et tæt samarbejde med KMD omdriftsopfølgning og videreudvikling.• At sikre en detaljeret budgetopfølgning, der detaljeretstyrer den økonomiske udvikling af driften med henblikpå at optimere og realisere Udbetaling Danmarks businesscase.• At følge op på borgernes tilfredshed med kvaliteten iUdbetaling Danmark’s service gennem systematiskeborgertilfredshedsundersøgelser.Strategi for Udbetaling Danmark i 2013Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har vedtaget en strategifor Udbetaling Danmark for 2013. Strategien sætter enstrategisk retning for Udbetaling Danmarks indsatser i 2013for at opfylde de overordnede formål for Udbetaling Danmark.Som det fremgår af loven, er det overordnede formålmed Udbetaling Danmark dels at frigøre økonomi til borgernærvelfærd og dels at sikre borgernes retssikkerhed gennemensartet sagsbehandling.Strategien for 2013 har fokus på fire overordnede mål:1. Effektivisering, som er forudsætning for, at UdbetalingDanmark kan opnå en besparelse på knap 300 mio. kr.årligt.2. Ensartet sagsbehandling med henblik på at alle bor-Udbetaling Danmark - Årsrapport 201216


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseATP-centret i Holstebrogere oplever et stabilt og ensartet niveau af service.3. Korrekt udbetaling på korrekt grundlag, da UdbetalingDanmark skal sikre, at borgerne får udbetalt korrekteydelser.4. Smidigt samarbejde med kommunerne, som er enforudsætning for at opnå de ønskede økonomiske gevinsterog et betryggende grundlag for, at borgerne ikke”falder mellem to stole”.Administrationsbidrag for 2013I december 2012 fastlagde Udbetaling Danmarks bestyrelseadministrationsbidraget for 2013. Administrationsbidragetblev fastlagt på baggrund af budgettet for UdbetalingDanmark 2013 og beregninger af den forventede omkostningsudviklingover de kommende år.Det vedtagne kommunale og statslige administrationsbidragfor 2013 er:• Kommunalt administrationsbidrag inden for baselinepå 714 mio. kr.• Kommunalt administrationsbidrag uden for baseline på58,7 mio. kr.• Statsligt administrationsbidrag på 8,5 mio. kr.Følgende aktiviteter for 2013 skal fremhæves:Fokus på helhedsorienteret kontrolI 2013 vil der fortsat være stor fokus på helhedsorienteretkontrol. Etableringen af it-løsningen, der understøtter UdbetalingDanmarks indsats inden for helhedsorienteret kontrolved at stille data og funktionalitet til rådighed for medarbejderesudvælgelse af sager til opfølgning, forventes implementereti 2013.Plan for konkurrenceudsættelse videreføresI 2013 fortsætter ATP arbejdet med at tilrettelægge konkurrenceudsættelsenaf de kritiske it-systemer, som UdbetalingDanmark skal anvende. Efter planen skal barselsområdet,som det første fagsystem, i udbud i 2013.Nye projekter i 2013Udbetaling Danmark har i 2013 en række nye projekter, derdels vedrører implementering af ny lovgivning, dels nye, offentligeinitiativer.Pensionsstyrelsen overgår til Udbetaling DanmarkRegeringen har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigtat overflytte hovedparten af Pensionsstyrelsens opgaver tilUdbetaling Danmark for at realisere yderligere stordriftsfordeleog effektiviseringer.Pensionsstyrelsen varetager tilkendelse og beregning af folkepensiontil personer i udlandet samt en række opgavervedrørende international social sikring. Opgaverne har påen række områder tæt sammenhæng med de opgaver påpensionsområdet, som 1. marts 2013 overføres til UdbetalingDanmark.Analyser peger på et besparingspotentiale på ca. 6 mio. kr.årligt gennem stordrift i fælles støtte-og stabsfunktioner,samt yderligere 3 procent årligt som følge af løbende effek-Udbetaling Danmark - Årsrapport 201217


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelsetivisering af opgavevaretagelsen.I forbindelse med en eventuel opgaveoverdragelse vil samtlige120 medarbejdere, som er ansat i Pensionsstyrelsen ogsom beskæftiger sig med opgaver, der overflyttes til UdbetalingDanmark, blive virksomhedsoverdraget til ATP. Tjenestemændvil forblive ansat i staten og udlånt til ATP.Lovforslag om overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver tilUdbetaling Danmark er fremsat i februar 2013 med virkningfra 1. juni 2013. Det betyder blandt andet, at der skal ske entilpasning af de regler, som regulerer Udbetaling Danmarksom myndighed (lov om Udbetaling Danmark) samt konsekvensrettelseraf de enkelte særlove.Implementering af skattereformenSkattereformen, som blev vedtaget i 2012, får i 2013 indflydelsepå flere af Udbetaling Danmarks opgaver:• Lovforslag om frivillig overgang til ny førtidspensionI skattereformen foreslås det at give førtidspensionistermulighed for, i perioden 1. juni - 31. december 2013, atvælge, at overgå fra gammel til ny ordning. Omvalgetsker således efter, at Udbetaling Danmark overtageransvaret for udbetaling af førtidspensionsydelsen, oggiver dermed Udbetaling Danmark en vejledningsopgavei omvalgsperioden.ATP/Udbetaling Danmark i tværoffentligt arbejdeUdbetaling Danmark er inviteret til at deltage i en rækketværoffentlige samarbejder, der i løbet af 2013 vil barslemed tiltag, der skal sikre en mere effektiv sagsbehandlingi den offentlige sektor og bedre kontrol med udbetalingerneaf offentlige ydelser. Tre skal særligt fremhæves:For det første deltager Udbetaling Danmark - sammen medblandt andre Finansministeriet, Social- og Integrationsministeriet,Arbejdsmarkedsstyrelsen, SKAT og KL - i dentværoffentlige styregruppe for Effektiv Sagsbehandling ogKontrol. Arbejdet skal munde ud i et handlingsorienteret beslutningsgrundlag,der sigter på at forbedre indsatsen modsocialt snyd og fejludbetalinger via forbedret sagsbehandlingog kontrol på ydelsesområderne. Et vigtigt mål i arbejdeter, at sikre et bedre og enklere data- og regelgrundlagfor udbetaling af offentlige ydelser. Beslutningsgrundlagetventes at kunne omsættes i en indsats allerede fra medio2013 og i årene frem.Udbetaling Danmark deltager for det andet i den tværoffentligegrunddatabestyrelse. Formålet med grunddataprogrammeter, at kortlægge, hvordan registreringen af grunddataom personer er indrettet i dag, hvilke behov der er forgrunddata fremadrettet og på den baggrund angive løsningsforslagtil en fremtidig indretning af grundregistreringenaf personer.• Indtægtsregulering og ekstra beskæftigelsesfradrag forenlige forsørgereFolketinget har endvidere, som led i skattereformen,vedtaget et forslag om ændring af lov om børne- og ungeydelse.Ændringen betyder, at ydelsen fra den 1. januar2014 bliver indtægtsreguleret. Dertil bliver der indførtet ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgerefra 1. januar 2014. Ved enlige forsørgere skal forståspersoner, der modtager ekstra børnetilskud. UdbetalingDanmark skal derfor levere oplysninger til SKAT om udbetalingaf ekstra børnetilskud.For det tredje deltager ATP/Udbetaling Danmark i styregruppenfor den tværoffentlige digitaliseringsstrategi, somhar fokus på udmøntning af blandt andet obligatorisk selvbetjeningi den offentlige sektor, digital post, fælles strukturfor betalinger mellem myndigheder mv.I forhold til deltagelsen i disse samarbejder, er det understreget,at ATP og Udbetaling Danmark alene bidrager tilanalyserne med teknisk og administrativ bistand.Frank JensenformandLilian MogensendirektørUdbetaling Danmark - Årsrapport 201218


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseIntern revisions erklæringerTil bestyrelsen i Udbetaling DanmarkPåtegning på årsregnskabetVi har revideret årsregnskabet for Udbetaling Danmark forregnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. Årsregnskabetudarbejdes efter lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelseom regnskaber mv. for Udbetaling Danmark.Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldteområder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbeviser tilstrækkeligt og egnet som grundlag for voreskonklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.Den udførte revisionRevisionen er udført efter internationale standarder om revision,yderligere krav ifølge dansk revisorlovning, god offentligrevisionsskik, lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelseom regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Dettekræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnåhøj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholdervæsentlig fejlinformation.Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, derer aftalt med ekstern revision og har omfattet vurdering afetablerede forretningsgange og interne kontroller, herunderden af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet modrapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssigerisici. Revisionen har tillige omfattet vurdering af, at de dispositioner,der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelsemed meddelte bevillinger, love og andre forskriftersamt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvetgrundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet.Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsensvalg af regnskabspraksis er passende, om ledelsensregnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samledepræsentation af årsregnskabet.KonklusionDet er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgangeog interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagterisikostyring, der er rettet mod Udbetaling Danmarks rapporteringsprocesserog væsentlige forretningsmæssige risici,fungerer tilfredsstillende, og at de dispositioner, derer omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse medmeddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåedeaftaler og sædvanlig praksis.Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisendebillede af Udbetaling Danmarks aktiver, passiver ogfinansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatetaf Udbetaling Danmarks aktiviteter pengestrømme for regnskabsåret1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelsemed lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse omregnskaber mv. for Udbetaling Danmark.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til lov om Udbetaling Danmark gennemlæstledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlingeri tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Deter på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningernei ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.Hillerød den 27. juni 2013Peter JochimsenrevisionschefUdbetaling Danmark - Årsrapport 201220


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseDen uafhængige revisors erklæringerTil bestyrelsen i Udbetaling DanmarkPåtegning på årsregnskabetVi har revideret årsregnskabet for Udbetaling Danmark for perioden1. januar til 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis,resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,pengestrømsopgørelse, noter mv. for Udbetaling Danmark. Årsregnskabeter udarbejdet efter lov om Udbetaling Danmark ogbekendtgørelsen om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark.Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, dergiver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om UdbetalingDanmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. forUdbetaling Danmark. Ledelsen har endvidere ansvaret for deninterne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejdeet årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denneskyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssigregnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssigeskøn, som er rimelige efter omstændighederne.Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattetaf årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler ogsædvanlig praksis.Revisors ansvarVores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet pågrundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelsemed internationale standarder om revision og yderligerekrav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskiksamt lov om Udbetaling Danmark samt bekendtgørelse om regnskabermv. for Udbetaling Danmark. Dette kræver, at vi overholderetiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnåhøj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentligfejlinformation.En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnårevisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgterevisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingaf risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uansetom denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingenovervejer revisor intern kontrol, der er relevant for den selvejendeinstitution Udbetaling Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab,der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger,der er passende efter omstændighederne, menikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af den selvejendeinstitution Udbetaling Danmarks interne kontrol. En revision omfatterendvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimeligesamt den samlede præsentation af årsregnskabet.Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableretforretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner,der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelsemed meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt medindgåede aftaler og sædvanlig praksis.Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligtog egnet som grundlag for vores konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billedeaf Udbetaling Danmarks aktiver, passiver og finansielle stillingpr. 31. december 2012 samt af resultatet af Udbetaling Danmarksaktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om UdbetalingDanmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for UdbetalingDanmark. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableretforretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at dedispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelsemed meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samtmed indgåede aftaler og sædvanlig praksis.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til lov om Udbetaling Danmark gennemlæst ledelsesberetningen.Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillægtil den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrundvores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen eri overensstemmelse med årsregnskabet.København, den 27. juni 2013DeloitteStatsautoriseret RevisionspartnerselskabAnders O. Gjelstrupstatsautoriseret revisorHenrik Wellejusstatsautoriseret revisorUdbetaling Danmark - Årsrapport 201221


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseAnvendt regnskabspraksisÅrsrapporten for 2012 for Udbetaling Danmark er aflagt ioverensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelseom regnskaber mv. for Udbetaling Danmark.YdelserDe udgiftsførte ydelser omfatter barseldagpenge og familieydelser,der vedrører regnskabsåret.Udbetaling Danmark er ikke omfattet af årsregnskabsloven,men aflægger, i henhold til bekendtgørelse om regnskabermv. for Udbetaling Danmark, årsrapport i overensstemmelsemed årsregnskabslovens klasse C-virksomheder samtde tillægskrav til årsrapporten, der fremgår af bekendtgørelsen.Generelt omkring indregning og målingI resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at deindtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielleaktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi elleramortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledesalle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, atfremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Udbetaling Danmarkog aktivets værdi kan måles pålideligt.Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige ogkan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevetfor hver enkelt regnskabspost nedenfor.Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tabog risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, ogsom be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis anvendtfor væsentlige regnskabsposter.FinansieringFinanisering består af refusioner fra stat og kommunernevedrørende årets udgiftsførte ydelser til barseldagpenge ogfamilieydelser.Administrationsvirksomhed:AdministrationsomkostningerAdministrationsomkostninger indeholder omkostninger tilpersonale, it, konsulenter, husleje, mv. efter idriftssættelsen.EtableringsomkostningerEtableringsomkostninger indeholder omkostninger påløbet iprojektfasen indtil idriftssættelsen.AdministrationsbidragAdministrationsbidrag hos stat og kommunerne medtages iresultatopgørelsen i det regnskabsår det vedrører.Finansielle posterRenter omfatter renter af statslån, bankgæld samt forrentningaf mellemregningskonti med stat, kommuner samt ArbejdsmarkedsTillægspension. Renter indregnes med debeløb, der vedrører regnskabsåret.Der afsættes ikke skat i regnskabet, da Udbetaling Danmarkikke er skattepligtig.BalancePeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter indregnet under tilgodehavenderomfatter ydelser til borger vedrørende efterfølgenderegnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.ResultatopgørelseYdelsesvirksomhed:LånLånemellemværende og gæld måles til amortiseret kostprissvarende til nominel værdi.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201222


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelsePeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelseromfatter modtagen finansiering fra staten for ydelser, dervedrørerefterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningspostermåles til kostpris.Interne transaktionerInterne transaktioner er transaktioner mellem nærtståendeparter, der for Udbetaling Danmarks vedkommende omfatterArbejdsmarkedets Tillægspension. Samhandel og andreinterne transaktioner mellem nærtstående parter sker påmarkedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis.PengestrømsopgørelsePengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for ydelsesvirksomheden,administrationsvirksomheden, finansieringsaktivitetsamt årets forskydning i likvide beholdninger samtde likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning.Pengestrømme fra ydelsesvirksomheden vedrører ind- ogudbetalinger af ydelser.Pengestrømme fra administrationsvirksomheden opgøressom renter og udbetalinger vedrørende administrationsomkostninger.Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af bankgæld.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201223


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseResultatopgørelse for 2012I t.kr. Ydelsesvirksomhed 2012 2011NoteYdelser1 Barseldagpenge -1.202.007 -1 Familieydelser * -4.159.668 -1,2 Ydelser i alt -5.361.675 -Finansiering2, 3 Finansiering fra staten 5.360.801 -2, 14 Finansiering fra kommunerne 874 -Finansiering i alt 5.361.675 -Resultat af ydelsesvirksomhed 0 -AdministrationsvirksomhedAdministrationsomkostningerDriftsomkostninger -78.649 0Etableringsomkostninger -186.801 -90.263Omkostninger til konkurrenceudsættelse af it-systemer -6.049 -3.2744 Administrationsomkostninger i alt -271.499 -93.537AdministrationsbidragAdministrationsbidrag fra staten 2.150 0Administrationsbidrag fra kommunerne 0 0Administrationsbidrag i alt 2.150 0Finansielle posterRenteudgift for lån -4.083 -1.194Finansielle poster i alt -4.083 -1.194Resultat af administrationsvirksomhed -273.432 -94.731Årets resultat -273.432 -94.731Årets resultat overføres til egenkapitalen.*) Børnetilskud, ægtefællebidrag, forskudsvist udbetalt børnebidrag og ikke forskudsvist udbetaltbørnebidrag, børne- og ungeydelse.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201224


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseBalance pr. 31. december 2012I t.kr. Aktiver 2012 2011NoteOmsætningsaktiverForudbetaling til ATP vedrørende konkurrenceudsættelse 12.246 05 Tilgodehavende staten 595.618 0Tilgodehavende finansiering, kommunerne 742 0Tilgodehavende ydelser, borgere 2.222 06 Tilgodehavende momsrefusion 9.316 07 Periodeafgrænsningsposter, ydelser borgere 163.034 0Tilgodehavender i alt 783.178 08 Likvide beholdninger 80.000 0Likvide beholdninger 80.000 0Omsætningsaktiver i alt 863.178 0Aktiver i alt 863.178 0Udbetaling Danmark - Årsrapport 201225


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseBalance pr. 31. december 2012I t.kr. Passiver 2012 2011NoteEgenkapitalVirksomhedskapital 0 09 Overført underskud -391.336 -117.904Egenkapital i alt -391.336 -117.904GældsforpligelserEtableringslån (staten) 0 107.834Administrationslån (KommuneKredit) 370.697 0Konkurrenceudsættelseslån (KommuneKredit) 0 010 Langfristet gældsforpligtelser i alt 370.697 107.834Gæld til Arbejdsmarkedets Tillægspension 75.611 10.070Gæld til kommunerne 2.761 011 Gæld til borgere, skyldig ydelser 613.486 0Anden gæld, skyldig A-skat og atp-bidrag 12.213 012 Periodeafgrænsningsposter, finansiering med staten 179.746 0Kortfristet gældsforpligtelser i alt 883.817 10.070Gældsforpligtelser i alt 1.254.514 117.904Passiver i alt 863.178 013 EventualforpligtelseUdbetaling Danmark - Årsrapport 201226


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelsePengestrømsopgørelse for 2012I t.kr. 2012 2011Udbetalte ydelser -4.901.231 0Indbetalte refusioner for ydelser 4.949.970 0Pengestrømme fra ydelsesvirksomheden 48.739 0Betalte administrationsomkostninger -227.520 -106.640Renter -4.083 -1.194Pengestrømme fra administrationsvirksomheden -231.603 -107.834Optagelse af etableringslån (staten) 262.864 107.834Indfrielse af etableringslån (staten) -370.698 0Optagelse af administrationslån (KommuneKredit) 370.698 0Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 262.864 107.834Ændring af likvide beholdninger 80.000 0Likvide beholdninger pr. 1. januar 0 0Likvide beholdninger pr. 31. december 80.000 0Udbetaling Danmark - Årsrapport 201227


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseNoterI t.kr. 2012 2011Note 1 YdelserBarseldagpengeBarseldagpenge 1.200.260 0Pasning af alvorligt syge børn 1.747 01.202.007 0FamilieydelserUdbetalt underholdsbidrag til bidragsmodtagere 318.949 0Modtaget underholdsbidrag fra bidragspligtige -285.081 0Underholdsbidrag 33.868 0Børne- og ungeydelse 3.561.298 0Børnetilskud 564.428 0Familieydelser til Christians Ø 74 04.159.668 0Ydelser i alt 5.361.675 0Note 2 Finansiering, inkl. periodiseringerYdelseFinansiering frastatenFinansiering frakommunerBarseldagpenge 1.202.007 1.201.133 874Familieydelse 4.159.668 4.159.668 -Finansieringer i alt 5.361.675 5.360.801 874Note 3 Finansieringer fra staten Barseldagpenge Familieydelse I altSocial- og integrationsministeriet - 775.748 775.748Skatteministeriet - 3.560.424 3.560.424Beskæftigelsesministeriet 610.832 - 610.832Forsvarsministeriet - 74 74Periodiseret finansiering fra staten 590.301 -176.578 413.723Finansieringer fra staten i alt 1.201.133 4.159.668 5.360.801Udbetaling Danmark - Årsrapport 201228


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseNoterI t.kr. 2012 2011Note 4 AdministrationsomkostningerDriftsomkostninger, barseldagpenge 7.216 0Dirftsomkostninger, familieydelser 66.374 0Driftsomkostninger, helhedsorienteret kontrol 5.059 0Driftsomkostninger i alt 78.649 0Etableringsomkostninger 186.801 90.263Omkostninger til konkurrenceudsættelse af it-systemer 6.049 3.274Administrationsomkostninger i alt 271.499 93.537Samlet honorar til ekstern revisorer kan specificeres således:Lovpligtig revision, indgår i driftsomkostninger i 2012 og under etableringsomkostninger for 2011 155 110Konsulentbistand vedrørende processporet, indgår under etableringsomkostningerne 828 3.492983 3.602Vederlag til direktion;Der er ikke udbetalt løn til direktionen i 2012 fra Udbetaling Danmark. I stedet betaler UdbetalingDanmark årligt en del af omkostningen til koncerndirektionen mv. i ATP. 0,8 0,0Vederlag til bestyrelse;Samlet vederlag til Udbetaling Danmarks bestyrelse 185 0Periodens honorar udgør i t.kr.:Bestyrelsesformand 50Medlem af Forretningsudvalget 30Medlem af Bestyrelsen 13Udbetaling Danmark - Årsrapport 201229


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseNoterI t.kr. 2012 2011Note 5 Tilgodehavende statenTilgodehavende finansiering, staten 593.468 0Tilgodehavende administrationsbidrag, staten 2.150 0Tilgodehavende staten i alt 595.618 0Note 6 Tilgodehavende momsrefusionSærskilt momsregnskab:Indeholdt købsmoms på administrationsomkostninger vedr. 17. december 2010 - 31. december 2011 11.707 0Indeholdt købsmoms på administrationsomkostninger vedrørende 2012 28.875 0Refunderet fra ØIM for momsrefusion vedrørende de kommunale opgaver -31.264 0Refunderet fra SIM for momsrefusion vedrørende de statslige opgaver -2 0Tilgodehavende momsrefusion i alt 9.316 0Der er ikke Indeholdt købsmoms i årsrapporten for 2011, da loven om Udbetaling Danmark ikke var vedtagetved regnskabsaflæggelsen.Note 7 Periodeafgræsningsposter, ydelser borgerePerideafgræsningsposter, barseldagpenge 77 0Perideafgræsningsposter, familieydelser 162.957 0Periodeafgræsningsposter, ydelser borgere i alt 163.034 0Note 8 Likvide beholdningerTrækningsretten på kassekreditten i Jyske Bank udgør 75 mio. kr. pr. 31. december 2012.Note 9 Overført underskudOverført resultat pr. 01. januar -117.904 -23.173Årets resultat -273.432 -94.731Overført underskud pr. 31. december -391.336 -117.904Udbetaling Danmark - Årsrapport 201230


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseNoterI t.kr. 2012 2011Note 10 EtableringslånLånerestgæld 01. januar 107.834 0Årets lån -111.916 106.640Årets rentetilskrivning 4.082 1.194Lånerestgæld 31. december 0 107.834Lån fra staten er forrentet med nominelt 2,29 pct. p.a. og tilskrives pr. kvartal, hvilket svarer til en fast årlig effektiv rente på 2,31 pct.AdministrationslånLånerestgæld 01. januar 0 0Årets lån 370.697 0Årets rentetilskrivning 0 0Lånerestgæld 31. december 370.697 0Lån fra KommuneKredit er forrentet med en variabel rente på 0,2 pct. p.a. Trækningsretten udgør 650 mio. kr.Ifølge låneaftalen skal lånet være afdraget senest ved udgangen af 2017. Det er planen at lånet påbegyndes afdraget fra 2014.KonkurrenceudsættelseslånLånerestgæld 01. januar 0 0Årets lån 0 0Årets rentetilskrivning 0 0Lånerestgæld 31. december 0 0Lån fra KommuneKredit er forrentet med en variabel rente på 0,2 pct. p.a. Trækningsretten udgør 98,2 mio. kr.Ifølge låneaftalen skal lånet være afdraget senest ved udgangen af 2017.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201231


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseNoterI t.kr. 2012 2011Note 11 Gæld til borgere, skyldige ydelserBarseldagpenge 591.356 0Familieydelse 22.130 0Gæld til borgere, skyldige ydelser i alt 613.486 0Note 12 Periodeafgrænsningsposter, finansiering med statenPeriodiseret underholdsbidrag og familieydelse 153.000 0Øvrige periodiseringer 26.746 0Periodeafgrænsningsposter, finansiering med staten i alt 179.746 0Note 13 EventualforpligtelseUdbetaling Danmark er, jf. Lov om Udbetaling Danmark, forpligtet til at holde ATP skadesløs i forhold til udgifter til de bygninger som ATP harlejet, ladet opføre eller købt til brug for at varetage administrationen af Udbetaling Danmark, eller til udgifter til øvrige ydelser.Forpligtelsen vedr. ejendomme knytter sig til opførelsesomkostninger for de tre nyopførte ejendomme i Haderslev, Holstebro og Vordingborg,samt anskaffelses- og forbedringsomkostninger i Frederikshavn, som udgør 400 mio. kr. Det endelige byggeregnskab forelå i februar 2013.ATP har til brug for Udbetaling Danmark indgået aftale med KMD om at levere en stabil og rettidig drift samt understøttendesystemplatform. Den samlede kontraktsum for udførelsen af arbejdet med tilpasning af systemplatformen udgør 45 mio. kr. samt 15 mio. kr. iændringsanmodninger. Heraf er 47 mio. kr. afholdt til og med december 2012.Derudover er der indgået aftale med KMD om håndtering af harmonisering af datagrundlag i kommunerne, så det kan samles til én enhed iUdbetaling Danmark. Den samlede kontraktsum udgør 34 mio. kr., hvoraf 27 mio. kr. er afholdt til og med december 2012. Endvidere er derindgået aftale med KMD om etablering af system til uddannelsesmiljø til brug for undervisning. Den samlede kontraktsum udgør 8 mio. kr.,hvoraf 5 mio. kr. er afholdt til og med december 2012.Aftalerne med KMD om levering af løbende serviceydelser og drift til ATP og Udbetaling Danmark, indeholder krav om betaling til KMD itilfælde af, at ATP opsiger aftalerne. Den aftalte betaling afhænger af tidspunktet og vilkårene for opsigelsen.Herudover er der indgået en aftale omkring posthåndtering, og den samlede kontraktssum for etableringen udgør 6 mio. kr. og er afholdt. Derer 6 måneders opsigelse på driften af posthåndteringen, hvilket udgør ca. 2 mio. kr.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201232


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseNoterI kr. 2012Note 14 Finansieringer fra kommunerBarseldagpengeAlbertslund 5.538Ballerup 7.486Brøndby 5.192Egedal 4.334Esbjerg 8.838Favrskov 12.991Fredensborg 3.152Frederikssund 5.910Furesø 2.338Gladsaxe 10.900Greve 3.140Guldborgsund 1.704Haderslev 7.262Halsnæs 788Hedensted 3.834Herning 2.364Hillerød 3.727Hjørring 4.334Holstebro 5.910Høje-Taastrup 12.214Jammerbugt 10.962Kolding 36.909København 57.669Langeland 7.986Lejre 12.602Lemvig 3.248Middelfart 7.092Morsø 4.856Norddjurs 7.880Odense 5.837Randers 5.910Rebild 1.970Ringkøbing-Skjern 1.376Silkeborg 2.803Transport 279.056Udbetaling Danmark - Årsrapport 201233


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseNoterI kr. 2012Note 14 Finansiering fra kommunerBarseldagpengeTransport fra forrige side 279.056Skive 3.940Struer 2.727Sønderborg 3.152Tønder -3.940Tårnby 9.062Vejle 394Viborg 4.154Vordingborg 2.343Aalborg 13.002Periodiseret finansiering, kommuner 559.660Finansiering fra kommuner i alt 873.550Noten ’finansiering fra kommuner’ er opgjort udfra systemetKommunalMedFinansiering (KMF) pr. 31. december 2012Udbetaling Danmark - Årsrapport 201234


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelseUdbetaling Danmarks ledelseBestyrelseIndstilling efter KL;Indstilling efter Beskæftigelseministeriet;Formand for bestyrelsenOverborgmester Frank Jensen,Socialdemokraterne, KøbenhavnBorgmester Erik Christensen,Socialdemokraterne, NyborgBorgmester Kirstine Bille,Socialistisk Folkeparti, SyddjursBorgmester Johnny Søtrup,Venstre, EsbjergDirektør Dorrit Vanglo,Lønmodtagernes DyrtidsfondUdpeget af Social- og Integrationsministeren;Anne Lind MadsenForhenværende direktør for ArbejdsskadestyrelsenDirektør Thomas Fredenslund,UNI.CBorgmester Morten Slotved,Konservative, HørsholmByrådsmedlem Poul Nødgaard,Dansk FolkepartiForretningsudvalgFormandOverborgmester Frank Jensen,Borgmester Johnny Søttrup,Anne Lind MadsenDaglig ledelseDirektørLilian MogensenUnderdirektørHans Christian JelstrupVicedirektørCarsten BodalUnderdirektørPeter GlargaardUnderdirektør (kundechef)Michel WeberUdbetaling Danmark - Årsrapport 201235


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerUdbetaling DanmarkKongens Vænge 83400 HillerødTelefon 70 11 12 13Fax 48 20 48 00www.udbetalingdanmark.dkwww.atp.dk/kontakt26 459 312 - 0212Udbetaling Danmark - Årsrapport 2012

More magazines by this user
Similar magazines