Beretning 2011 - Boligforeningen 3B

3b.dk
  • No tags were found...

Beretning 2011 - Boligforeningen 3B

Bestyrelsen 2011Villy SørensenJens W. Andreasen (afløste Aksel SpencerSteffen MorildIris GausboAnders BrøggerBilal TuranEllen VedelsbyHans Peter NielsenJan Kjello AndersenNielsen, efterår 2011)Lars EmanuelMartin BadenMonia StoltzSusan SagnsbyJimmi Jensen, medarbejderrepræsentantHenrik Borre, medarbejderrepræsentantBeretning11 2


Indhold2011 – et år med nye vindeFinanslov og boligforlig ...................................................... 4Fokus på 3B’s udgifter ....................................................... 6Kan vi dele?........................................................................ 6Nyt fælles hovedkontor....................................................... 6To velbesøgte repræsentantskabsmøder .......................... 6Aftaler med afdelinger om serviceniveau .......................... 9Formandsmøder – »nyt« demokratisk mødeforum ........... 9Studietur til Malmø og Stockholm .................................... 10Almene Boligdage – nu både konference og udstilling......11Fælleskonference om afdelingsbestyrelsernes dagligearbejde ............................................................................. 12NybyggeriNye tagboliger i Valby taget i brug ................................... 14Første AlmenBolig+boliger taget i brug ........................... 14Bostedet Amagerfælledvej taget i brug ............................ 14Ny kommune – Høje-Taastrup ......................................... 15Teglværkshaven – ny afdeling i Herlev ............................ 15Nybyggerier på vejGlødelampen i Herlev ...................................................... 16Birkedommervej i København NV ................................... 16Sundholm Syd går i gang i 2012 ..................................... 16Taastrup Torv ................................................................... 16Toftegård får nye tagboliger ............................................. 16Fremtidssikring godt i gangFest sætter gang i unik renovering i Egedalsvænge........ 17Urban afsluttet – ikke alt dog lige godt ............................ 17Bygningseftersyn i alle afdelinger .................................... 18Justering af driftsstrukturen.............................................. 18Digitalisering og selvbetjening.......................................... 19Vandsparekampagne gennemført.................................... 203B et år frem2012 – fokusområder i punktform .................................... 23Økonomisk beretningØkonomisk beretning........................................................ 24Forsiden: Natascha Nawrocki med Noa på en altan i Danalund – Foto: Timme Tvede, Admad.dkBeretning 3B 2011 / Maj 2012 / Foto 3B / Layout Mette Nielsen / Tryk Formula A/S / Oplag 1.000 stk.Beretning11 3


2011 er året, hvor efterlønnen får et skud for boven – og tilbagetrækningsreformen er en realitet.Håndboldherrerne vinder sølv ved VM. Amagerbanken krakker. Susanne Biers film »Hævnen«får en Oscar. Jordskælv rammer Japan. Dansk raket sendes ud i rummet. Christianitterne sigerja til at købe Christiania. Fjordbank Mors krakker. Skybrud sætter Danmark under vand. Terrorenrammer Norge. Cadel Evans vinder Tour de France. Unge går amok i flere engelske byer. JesperKlein dør. Lars Løkke udskriver valg. 10-året for 11. september. København lægger asfalt til VM icykling. KB Hallen brænder. Danmark får ny regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen. Detdanske fodboldlandshold kvalificerer sig til EM i 2012. EU vedtager en hjælpe-pakke, der skalredde eurofællesskabet mod bankerot. Verdens befolkning runder syv milliarder. 11. novemberer store bryllupsdag. Berlusconi trækker sig fra italiensk politik.2011– et år med nye vinde2011 blev et begivenhedsrigt år. Landspolitisk var det prægetaf valgkamp – også før valget konkret blev udskrevet i august.Der blev indført skattefradrag for hjælp i hjemmet til børnepasning,rengøring, maling etc. Fradraget kunne også brugesaf almene beboere, men dog kun til de udgifter, der ikke blevadministreret af boligorganisationen.Efter valget blev en ny regering efter en tænkepause præsentereti oktober, og den almene sektor fik igen en minister. Vifik dog ikke helt vores egen, for Carsten Hansen blev ministerfor både By-, Bolig- og Landdistrikter, og det nye ministeriumfik ansvaret for almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger,privat udlejning, andelsboliger, ejerboliger, og detboligsociale område, herunder de udsatte boligområder.Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil arbejdefor flere billige boliger og tilskud til grøn energirenovering.Regeringen vil også arbejde for, at landets udsatte boligområderi stedet bliver til levende og attraktive blandedeboligformer.Beretning11 4


Street art i VanløseI starten af året forhørte nogle af Lønstrupgårdsunge sig om mulighedernefor at opstarte et street art forløb i fritiden.Denne forespørgsel blev virkeliggjortover flere forskellige omgange.Først fik de unge tilbudt et længereforløb med en af Københavns førendegraffitikunstnere, Brandon Lewis, somlærte dem, hvordan man sætter »enstreg«. De kom blandt andet rundt ibyen og så mange forskellige værkerfor at få inspiration. Det var en ugentligbegivenhed, som foregik i Beboerhuset.Nyheden om og begejstringenfor denne aktivitet nåede til VanløseLokaludvalg. I forbindelse med SikkerBy tilbød Vanløse Lokaludvalg ungepiger og drenge at deltage i et firedagesforløb. Brandon blev ansvarlig forat vejlede de unge i at udtrykke deresforståelse af, hvad sikker by er igennemgraffiti som kunstart. Og resultateter den 30 meter lange farverige vægover for Føtex ved Vanløse station – envæg, som Lønstrupgårds unge deltagere,Simon, Adam og Reham, kanvære meget stolte af.En smuk vision, som 3B hilser velkommen og glæder sig til atse resultaterne af.Finanslov og boligforligSom følge af finansloven og det tilhørende boligforlig, somregeringen indgik med oppositionen i november, er en del afLandsbyggefondens investeringer rykket frem. Samtidig er derkommet nye regler for at søge midler i fonden, som blandt andetbetyder, at der skal udarbejdes en helhedsplan, før manoverhovedet kan sende en ansøgning. Arbejdet er måske nokdet samme, men før kunne man vente med at udarbejde helhedsplanen,til man vidste, at der reelt var en chance for at fådel i midlerne.Aftalen fremrykkede yderligere 5,5 milliarder kroner fraLandsbyggefonden til renoveringer i almene boligområder, ogdermed var der 10,6 milliarder kroner til investeringer i 2011 og2,6 milliarder i 2012. I perioden fra 2013 til 2016 vil der årligtvære 1,9 milliarder kroner.Derudover er aftalen en forlængelse af den gældende boligaftalefra sidste år, som den daværende regering indgik med DeRadikale.Fremrykningen af investeringerne forventes at skabe 5.000nye job i løbet af 2012 og 2013. Ud over boligforliget indeholdtden samlede finanslovsaftale også andre punkter, der får betydningfor vores sektor og vores lejere.Fattigdomsydelser som fx starthjælp, introduktionsydelse,kontanthjælpsloftet og timereglen blev afskaffet med virkningfra den 1. januar 2012. Politiets indsats i de udsatte boligområdervil blive styrket, og der sættes ind med startboliger til unge18-24-årige, som har særligt behov for en ungdomsbolig medtilhørende voksenstøtte. I alt er der øremærket 131,2 millionerkroner til at etablere de særlige startboliger.Endelig blev der med finansloven aftalt fra 2013 at indføreen helt ny, grøn støtteordning til energirenovering af boliger.Ordningen vil også gælde vores boliger, men vi kender ikke pånuværende tidspunkt det nøjagtige indhold i ordningen.Beretning11 5


Målet erBedste boligerBedste serviceEffektiv organisationFokus på 3B’s udgifter2011 var året, hvor den økonomiske krise for alvor slog igennem.Arbejdsløsheden steg, og danskerne fik færre penge mellemhænderne. Det gjaldt også 3B’s beboere, og bestyrelsenmåtte notere sig en stigning i antallet af beboere, der ikke kunnebetale huslejen.Organisationsbestyrelsen har som altid haft fokus på udgiftertil administration og drift af afdelingerne. På repræsentantskabsmødeti juni fremlagde vi så, hvordan vi med Strategi2015 vil sikre, at 3B har de bedste boliger, yder den bedsteservice – og er en super effektiv organisation. Det er – somnavnet Strategi 2015 indikerer – ikke noget, der sker i løbet afet enkelt år.3B er et stort skib, og det tager tid, før kursændringer foralvor slår igennem. Derfor er målet delt op i mindre »bidder«,eller »initiativer«, som vi har valgt at kalde det, hvor fokus erstartet med at være på fx service, kultur og værdier, fælles indkøbsordningog lignende.Kan vi dele?Et af initiativerne er umiddelbart knap så let at gennemføre indenfor de fem år. Det gælder vækstmålet, hvor vi ønsker atadministrere 5.000 flere boliger i 2015. Det kan ikke lade siggøre ved nybyggeri alene. Derfor er første skridt at afdække,hvordan 3B på anden vis kan vokse. Det sker ved at analyseremulighederne for nybyggeri, for at administrere andre boligorganisationer– og for at byde ind på administration af kommunaleejendomme.Men man kan også opnå »stordriftsfordele« på andre måder.Et godt eksempel er strategiske samarbejder. Et sådan samarbejdeindgik vi med Boligkontoret Danmark lige før sommerferien,nærmere bestemt den 1. juli. Aftalen lægger op til, at visamarbejder både i det politiske led, det administrative led og idriften. Men vi nøjes ikke med at samarbejde med BoligkontoretDanmark. Vi har også besluttet at finde et nyt, fælles hovedkontor.På den måde kan vi deles om kantine, printere, mødefaciliteterog lignende.Baggrunden er, at 3B er vokset ud af Kronprinsessegade 14.Det er et smukt gammelt hus, men det kræver meget vedligeholdelse– og det understøtter ikke den måde, vi gerne vil have,medarbejderne samarbejder på. Da efterhånden næsten allemødelokaler er inddraget til kontorer, og der simpelthen ikke erplads til flere skriveborde, satte vi huset til salg – og fik det ogsåret hurtigt solgt.Boligkontoret Danmark stod i samme situation med deres hovedsædei Lundsgade. Derfor besluttede de to bestyrelser efterindstilling fra de to direktioner at se sig om efter et nyt hus, derkunne rumme begge organisationers medarbejdere og understøtteden projektorganisering, begge administrationer ønskede.Nyt fælles hovedkontorPå et fælles bestyrelsesmøde med Boligkontoret Danmark fikvi præsenteret to spændende byggeprojekter: Et på Amager oget lige bag Fisketorvet. Efterfølgende var der flertal for projektetbag Fisketorvet, også kaldet Havneholmen. Der arbejdes nu videremed Skanska, som ejer byggegrunden, om at virkeliggørede to organisationers ønsker og behov.Det er klart, at det bliver meget lettere at samarbejde, nårvi først er flyttet sammen. Men samarbejdet er faktisk alleredegodt i gang på mange områder. Det gælder fx HR, IT, økonomiskforvaltning, information, markedsføring og jura. Også deto bestyrelser, direktioner og ledergrupper forventes at kunne fåudbytte af gensidig sparring.To velbesøgte repræsentantskabsmøder3B holder som bekendt to årlige repræsentantskabsmøder: Et ijuni, hvor regnskab og valg til organisationsbestyrelsen er på dagsordenen– og et i november, hvor budgettet er på dagsordenen.Beretning11 6


Hvad er Landsbyggefonden?Landsbyggefonden er en selvejende institution oprettetved lov. Fonden har til formål at fremme det almene byggerisselvfinansiering, og baggrunden er et boligforlig fra1966, hvor det blandt andet blev aftalt, at det ældre almenebyggeri skulle betale bidrag til en landsbyggefond for detalmene byggeri, og at fondens midler skulle anvendes til låntil nyt alment boligbyggeri.Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapitaltil offentligt støttet boligbyggeri samt administration for denalmene boligsektor af pligtmæssige bidrag, og opkrævningaf indbetalinger til landsdispositionsfonden m.v. Desudenforestår fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte,støtte til renovering m.v. samt en garantiordning m.v.Beretning11 7


På junimødet mødte i alt 107 repræsentanter op. Formand VillySørensen kom i organisationsbestyrelsens beretning lidt ind påarbejdsformen i bestyrelsen med mange debatter og dermedlange møder. Han fortalte videre om bestyrelsens ønske om tætkontakt med afdelingsbestyrelserne, som blandt andet havderesulteret i et par gode formandsmøder.Sociale helhedsplaner var et af formandens næste emner, ogopfordringen her var klar: Tænk forankring ind som element, såprojekterne kan fortsætte – også efter bevillingerne fra Landsbyggefondener stoppet.Efter det fortalte formanden om ønsket om at indgå strategisksamarbejde – og finde et nyt hovedsæde – med BoligkontoretDanmark. Endelig gennemgik næstformand Steffen Morild ogmedlem af forretningsudvalget Iris Gausbo tankerne bag Strategi2015.Sidst blev der aflagt beretning for den administrative indsats.Det var administrerende direktør Bent Frederiksen, der stod forden. Han fremhævede blandt andet dokumentationspakken,som ligger til grund for styringsdialogen med kommunerne. Hannævnte salg af Kronprinsessegade 14 – og det fortsatte arbejdemed synlighed og gennemsigtighed, ekstranet, hjemmeside ogevaluering af driftsstrukturen. Han sluttede af med kort at kommeind på det personalepolitiske regnskab og fortalte, at resultatetvar positivt, men at der også var plads til forbedringer, så 3Bfastholdes som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.Årsregnskabet viste et lille overskud på godt 1 millioner kroner.Godt 400.000 kroner stammede fra driften, resten var nettorenteindtægt.Resultatopgørelsen balancerede med 125 millionerkroner, egenkapitalen udgjorde 290 millioner kroner, menen stor del af de penge er bundet i ejendomme.Konklusionen var, at selv om 3B på papiret ser rige ud, er derkun netop den fornødne buffer i forhold til mellemregningen medafdelingerne og vores investeringer.Alle kandidater fra organisationsbestyrelsen blev i øvrigt genvalgt.På novembermødet kunne formand Villy Sørensen konstatere,at der var mødt repræsentanter fra i alt 40 % af 3B’s afdelingerop. I alt 84 repræsentanter havde valgt at bruge en del afderes aften på blandt andet at stemme om 3B’s budget for 2012.Formanden aflagde derefter som sædvanlig en mundtligberetning for tiden siden sidste møde og kom herunder ind påfinansloven, salget af Kronprinsessegade, planerne om Havneholmenog det strategiske samarbejde med BoligkontoretDanmark. Som sidste punkt fortalte formanden om, at organisationsbestyrelsenønsker at møde afdelingsbestyrelserne områdevisfor at høre om de lokale behov.Igen var gennemgangen af økonomi lagt i hænderne på administrerendedirektør Bent Frederiksen, og han understregede,at 3B som almen organisation er underlagt regler om kostægtebudgettering. Det betyder, at indtægter og udgifter skal værelige store. Han sluttede af med at fortælle, at administrationsbidragetfor 2012 ville blive 3.720 kroner. Det er 25 kroner mindre,end det oprindeligt budgetterede.Budgettet blev godkendt med stort flertal.Organisationsbestyrelsen har bevilget følgendeMidler fra dispositionsfondenAfdeling Projekt Disponeret selskabToftegård Tagboliger ombygning 250.000Remisevænget Øst Ombygning Hjulmagerstien 18, rådgiver 150.000Hørgården 3 »Grønningen« 2.000.000Vestergårdsvej Fremtidssikring 300.000Lønstrupgård Fremtidssikring 400.000Jægerbo Udbedring af mangler 530.000Hørgården 1 og 2 Kvartermiljøstation 200.000Dyvekevænget (lån) Elevatorer og mobilsug-tanke 630.000Toftegård Helhedsplan 500.000Folehaven Helhedsplan 750.000Australiensvej Helhedsplan 500.000I alt 6.210.000Beretning11 8


Organisationsbestyrelsen har bevilget følgendeEgen trækningsretAfdeling Projekt Disponeret selskabEgedalsvænge Individuel køkkenmodernisering 600.000Toftegård Køkkenmodernisering 1.650.000Martins Gård Køkkenmodernisering 375.000Lønstrupgård Køkken- og badmodernisering 2.610.000Kaysergården Nye vinduer 1.975.000Porthuset Altaner 480.000Egeløvparken Vinduer og facadepartier 3.405.000Jægerbo Solcelleanlæg 100.000I alt 11.195.000Aftaler med afdelingerne om serviceniveauSom led i arbejdet med at sikre gennemsigtighed i de ydelser,afdelingerne modtager, har bestyrelsen vedtaget et koncept forserviceaftaler om serviceniveauet i de enkelte afdelinger. Organisationsbestyrelsenser det som en naturlig forlængelse af detarbejde, der allerede er udført med udarbejdelse af administrationskatalogover de ydelser, alle modtager – og et priskatalogover de ydelser, man som afdeling kan købe til.Serviceaftalerne, som de nye aftaler hedder, forventes atkunne indgå i forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 i enlang række af 3B’s afdelinger. Aftalerne var tidligere drøftet på etformandsmøde, og kommentarer herfra var indarbejdet.Formandsmøder – »nyt« demokratisk mødeforumFB havde foreningsmøder, KSB havde formandsmøder. Fællesfor de to fora var, at bestyrelsen her kunne møde afdelingsbestyrelserneog diskutere de emner, der optog parterne.Efter fusionen i 2008 har der været holdt foreningsmøder,hvor to fra hver afdeling kunne møde op. Foreningsmøderneer nu afløst af formandsmøder. Formålet er at skabe en tætterekontakt mellem afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse.Formanden møder op sammen med et menigt medlem afafdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen præsenterernoget af det, den aktuelt arbejder med – og får afdelingsbestyrelsernesumiddelbare kommentarer. Der kan ikke træffesegentlige beslutninger på formandsmøderne, men der kan altsåblandt andet prøves synspunkter af.I 2011 har der været holdt to formandsmøder. I februar varemnerne blandt andet kontaktpersonordningen, hvor hver afdelingsbestyrelsehar en kontaktperson i organisationsbestyrelsen.Tilbagemeldingerne var her, at der er stor forskel på, hvordanordningen bruges, men også at den er god, bør fortsætte– og at der med fordel kan arbejdes videre med formen.Næste emne var driftsstrukturen, hvor en forudgående analyseviste, at både afdelingsbestyrelser og beboere overvejendeer godt tilfredse med ydelserne, ligesom de ansatte er godt tilfredsemed deres job. Men samtidig var der behov for en størreadministrativ opbakning til lokalinspektørerne – og for at styrkederes faglige miljø. Derfor blev lokalinspektørerne samlet påfærre kontorer – og udviklingen styrket ved, at en af de tre driftscheferblev driftsprojektchef, og antallet af områder blev reducerettil to. Endelig blev der fastsat norm for antallet af møder,lokalinspektørerne skal deltage i.Årets andet formandsmøde blev holdt i oktober måned. Herfremlagde organisationsbestyrelsen hovedpunkterne i Strategi2015, som indeholder 50 gode forslag.Essensen af strategien er, at 3B vil have de bedste boliger,yde den bedste service – og være en effektiv organisation. Iførste omgang arbejdes der videre med 13 af forslagene, somblandt andet handler om at undersøge muligheden for at vokse,om at blive mere synlige, så vi er attraktive for nye lejere, medarbejdereog samarbejdspartnere – og at kende vores beboeresbehov, så vi kan yde den service, der opfylder behovene.Endelig ses på, hvordan arbejdet i organisationen tilrettelægges,så det bliver udført så effektivt som muligt. Det betyderblandt andet også, at der ses på, om der kan købes billigere indog på den måde spare beboernes penge.Beretning11 9


Studietur til Malmø og StockholmI Malmø og Stockholm fik organisationsbestyrelsen gode idéer tilfremtidigt bæredygtigt byggeri. Malmøs store bebyggelse Augustenborgfra 1952 er et godt eksempel på, hvordan svenskernesparer på energien: facaderne er fx blevet fornyet med efterisolering,og der er mange grønne tage, der opfanger meget af regnvandet,så vandet ledes ad kanaler og søer til et rodzoneanlæg. IVästre Hamnen er bæredygtigheden tænkt ind helt fra starten afdenne nye by. Mange solceller på offentlige bygninger og mangenye vindmøller i Øresund sørger for, at byen er selvforsynendemed lokalt produceret energi.I Stockholm har man meget ambitiøse miljømål for arealanvendelse,trafik, byggematerialer, energi, vandforbrug og afløbsamt affald. De anvender de nyeste teknikker til at spare påvandet og til at rense spildevandet, de sorterer affaldet og genbrugermeget, og de bruger vedvarende energi og biogas.Studie- og inspirationsturen gav også organisationsbestyrelsenmange gode idéer om genanvendelse af tidligere industriområder.Beretning11 10


Almene Boligdage– nu både konference og udstillingDen 2. og 3. september 2011 dannede Bella Center rammen omAlmene Boligdage, som denne gang både var en konferencefor organisationsbestyrelser – og en messe om almene boliger.Organisationsbestyrelsen besluttede derfor at invitere allemedlemmer af afdelingsbestyrelserne med ledsager til at besøgeudstillingen.3B havde også en stand på messen. Her kunne gæsterneblandt andet se vores nye boliger og fiske bordtennisbolde i etlille badebassin. Fangede man en bold med 3B-logo, vandt manen lille æske chokolade.Beretning11 11


Fælleskonference om afdelingsbestyrelsernes daglige arbejde3B har holdt fælleskonferencer i mange, mange år. Navnet stammer faktisk fra, atdet var en fælles konference for de tre tidligere boligorganisationer. Efter fusionenhar navnet hængt ved, men der har ikke været så stor tilslutning til konferencen– set i forhold til indsats og udgift. Det blev derfor vedtaget at forsøge at holde konferencenlidt anderledes.Som noget nyt varede 3B’s fælleskonference 2011 derfor kun to dage, nemlig fralørdag morgen til søndag middag. Konferencen blev samtidig holdt et helt nyt sted,nemlig på Comwell Borupgaard i Snekkersten.Temaet for fælleskonferencen 2011 var arbejdet i afdelingsbestyrelsen, som kræveren god portion samarbejde. Og netop samarbejdet blev der sat kulør på med etoplæg af Boligkontoret Danmark. Derudover var der i løbet af lørdagen workshopsmed forskellige temaer, som spændte vidt fra beboerdemokrati – og hvordan man fårflere med – til friarealer og hvem der bestemmer.Evalueringen viser, at deltagerne var rigtig godt tilfredse med konferencen. Menantallet af deltagere står stadig ikke mål med indsats og udgift. Derfor har bestyrelsenbedt kursusudvalget komme med et bud på, om konferencen fremover fx kun skal holdeshvert andet år – og om den måske i stedet skal ligge i forårsmånederne.Beretning11 12


Fællesspisning iTranehavegårdFor beboerne i Tranehavegård er der en fællesspisningsdaghver måned, og hvert år erder julefrokost og påskefrokost for beboerne.Ved julefrokosten går koret Lucia, og til påskekommer de igen og synger nogle glade forårssangefor os.Der er altid glade stunder, når beboernesamles omkring et godt frokostbord. Det gørdet ikke mindre hyggeligt, at de dejlige, gladepiger fra Vesterbros børnegospelkor kommerog underholder med glade, friske sange.Beretning11 13


Signalgården januar 2012Nybyggeri3B bygger mange nye boliger, hvoraf mange er familieboliger,og en del er AlmenBolig+-boliger. Men vi bygger også både ældreboligerog institutioner.Nye tagboliger i Valby taget i brugI Valby er der kommet fire tagboliger i to etager ud af en sammenlægningmellem 2. sals lejligheder og en vuggestue på 3.sal.Lejlighederne er lyse og praktisk indrettet, og i 3B’s beboerbladi maj 2011 kunne man læse om en glad familie med tovoksne, fire børn og en baby på vej, der endelig havde fundeten lejlighed, der kan rumme dem alle. Således fortalte SteffenBrandt Holm:- Det er vildt dejligt, at vi endelig har fundet et sted. At viså er så heldige at bo i en penthouse-lejlighed i to plan og på130 m 2 , er selvfølgelig vidunderligt. Den særlige udformning i toplan giver nogle rigtig spændende muligheder for at indrette ogmøblere på en original måde. Og tænk engang, at vi bare kunneflytte ind, uden at skulle i gang med malerpensel og andre ting.Nej, det hele funklede spritnyt.Første AlmenBolig+-boliger taget i brug – SignalgårdenSidste weekend i november 2011 sydede Signalgården – 3B’sførste afdeling med AlmenBolig+-boliger – af liv.Her fik beboerne nøgler udleveret og gik så ellers i gang medat flytte ind. Afdelingen består af 53 boliger på mellem 80 og 125m 2 , og beboerne står selv for at klippe hæk, slå græs og andetvedligeholdelsesarbejde på ejendommen.Afdelingen ligger på Amager – lige over for DR – og har Hørgårdensom nærmeste nabo.Bostedet Amagerfælledvej taget i brugSom nabo til Signalgården ligger bostedet Amagerfælledvej.Det består af 75 boliger til socialpsykiatrien, og beboerne kunnei september 2011 flytte ind i deres flotte, nye lokaler.Beretning11 14


Tagboliger i Valby (foto: Jens Henrik Nybo)Teglværkshaven marts 2012 (foto: Susanne Greve)Om AlmenBolig+Ny kommune – Høje-TaastrupI Høje-Taastrup har 3B for første gang bygget almene boliger,nemlig Møllergården og Kongsgården.Møllergården består af 10 boliger til socialpsykiatrien,mens Kongsgården består af 30 ældreboliger.Boligerne er på 65 m 2 , lyse og har egen terrasse og have.I efterårsmånederne var der løbende overdragelse af nøglertil boligerne, og begejstringen var stor blandt de kommendebeboere.Teglværkshaven – ny afdeling i HerlevI Herlev er byggeriet af Teglværkshaven godt i gang, og vedinfomødet den 28. november 2011 mødte over 100 interesseredeop for at få mere information om de nye boliger. Afdelingenkommer til at bestå af 60 AlmenBolig+-boliger, somligger på Gl. Klausdalsbrovej.Opskrivning til boligerne er i januar 2012, og der er forventetindflytning allerede i september 2012.KAB har udviklet AlmenBolig+ som et forsøgskoncept medalmene familieboliger til en rimelig husleje. De er beregnettil familier, der kan og vil yde en indsats selv.Det gælder blandt andet indretning af boligen, dagligrenholdelse og mindre vedligeholdelsesarbejder på ejendommen,fx at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne,ligesom beslag på vinduer og døre smøres og tagrenderrenses af beboerne selv.I konceptet ligger også, at kommunikationen foregårelektronisk via internettet.Boligerne er på mellem 80 og 125 m 2 , og uanset boligensstørrelse er grundindretningen den samme. Store boligerkan dog godt være i tre etager. Boligerne består af enstorrumsenhed med et fuldt færdigt badeværelse og et lillebasiskøkken. Alle installationer er placeret i ydervæggeneog baderumskernens vægge, så beboeren kan indrette sinbolig uden at skulle arbejde med hverken el eller vvs.Beboeren kan anvende råderetsreglerne, når der brugespenge på indretningen til fx at sætte skillevægge op.Beretning11 15


Lampestedet i HerlevBirkedommervej i København NVLampestedet i HerlevPå Hørkær i Herlev ligger et område, der hedder Glødelampen.Her bygger de tre største boligorganisationer i Herlev, nemligKAB, DAB og 3B, et samlet boligområde med meget forskelligebebyggelser.Der bliver i alt ca. 320 boliger på Glødelampen, hvor 3B ejerde ca. 100. 3B’s afdeling hedder Lampestedet og vil bestå afbyggeri i to, tre, fire og syv etager.Der bygges både familieboliger og ældrevenlige boliger påmellem 65 og 110 m 2 . Byggeriet forventes at gå i gang i foråret2012, og indflytning forventes at være i slutningen af 2013.og 16 senioregnede familieboliger. Boligerne ligger i et pæntområde oven på et stationscenter med forretninger i stueplan.Byggeriet forventes at gå i gang i efteråret 2013 med forventetindflytning i starten af 2014.Taastrup TorvBirkedommervej i København NVPå Birkedommervej bygger 3B 51 AlmenBolig+boliger for familier,der kan og vil yde en indsats for at vedligeholde afdelingenselv. Byggeriet forventes at gå i gang i midten af 2012 med indflytningi midten af 2013.Sundholm Syd går i gang i 2012På Sundholm Syd bygger 3B 48 AlmenBolig+boliger, og byggerietforventes at gå i gang i 2012 med forventet indflytning i2013.Taastrup TorvI Taastrup Bycenter i Høje-Taastrup bygger 3B 12 plejeboligerToftegård får nye tagboligerI 3B’s eksisterende afdeling Toftegård i Herlev skal der bygges21 tagboliger. Blokkene skal have nyt tag, og vi udnytter derformuligheden for at bygge tagboliger på de røde blokke.Boligerne bygges som lavenergi 2015, som er en standardfor lavt energiforbrug, man har sat for nyt byggeri.Boligerne bliver store og på 4-6 værelser på grund af deneksisterende placering af trappeopgange, som vi bruger igen.Byggeriet forventes at gå i gang i løbet af sommeren 2012,og forventet indflytning er sommeren 2013.Beretning11 16


ninger omkring vinduerne. Derudover er der nogle problemer i forbindelse med skodder, som er faldetned eller gået løs. Netop nu er et arbejde i gang med at se på, hvordan manglerne kan udbedres, ognår det er klar, vil det blive sat i værk i alle berørte boliger.Bygningseftersyn i alle afdelingerFrem til 2011 har primært eksterne rådgivere stået for at udføre bygningseftersyn i 3B. De har gennemgåetalle bygningsdele og tekniske anlæg og samlet oplysninger, tilstande og anbefalinger i bygningseftersynsrapporteri foreløbig 21 ud af vores 70 afdelinger.For bedre at leve op til myndighedernes krav om drifts- og vedligeholdelsesplaner og samtidig bevareog øge værdien af 3B’s ejendomme besluttede organisationsbestyrelsen, at der skulle udførestilsvarende bygningseftersyn i alle 3B’s afdelinger. Projektet startede ultimo 2010, og opgaven udføresnu af 3B-medarbejdere.Siden starten i 2010 er der fysisk gennemført bygningseftersyn på syv afdelinger, nemlig Jægerbo,Solsikken, Valmuen, Kløvermarken, Damagervej, Apostelgården og Grønrisvej.Efterfølgende er en bearbejdning af de indsamlede data fra bygningseftersynene foretaget, ligesomder er arbejdet med specielle systemopsætninger i Unik’s Drifts- & Vedligeholdelsesmodul, der på sigtvil føre til, at der kan opnås stordriftsfordele på tværs af afdelingerne.Endelig er der udarbejdet metoder og databaser for rationel, digital modtagelse af drifts- og vedligeholdelsesdatai relation til aflevering af 3B’s nybyggerier.Den 1. februar 2012 træder en ny forvaltningsklassifikation i kraft, som sætter rammerne for registreringenaf bygningsdele, og hvor de skal kontoføres.Justering af driftsstrukturenOgså organiseringen af arbejdet i 3B skal fremtidssikres. I 2008 indførte 3B en driftsstruktur med 15lokalinspektører og tre driftschefer. Der blev så gennemført en evaluering af strukturen i 2011 med etrepræsentativt udsnit af beboere samt alle afdelingsformænd, lokalinspektører og varmemestre.Konklusionen var, at både beboere og medlemmerne af afdelingsbestyrelserne generelt er tilfredsemed den service, de får af 3B. Men særligt lokalinspektørernes svar viste, at betingelserne for deresarbejde kunne blive bedre. På den baggrund blev der foretaget en række mindre justeringer af driftsstrukturen,så lokalinspektørerne fik bedre mulighed for at koncentrere sig om ledelsesopgaven og omat tilrettelægge driften og servicering af beboerdemokratiet.


Derudover er der skabt bedre rammer for fællesskab om opgaverne og lettere adgang til at udveksleerfaringer med kollegerne.Justeringen af driftsstrukturen betød, at boligafdelingerne blev fordelt mellem i alt 14 lokalinspektører,så antallet af lejemål pr. lokalinspektør blev mere jævnt fordelt. Dermed blev der nedlagt en lediglokalinspektørstilling, som blev konverteret til ekstra sekretærbistand. Samtidig blev flere lokalinspektørersamlet på fælles kontorer.Fra at have tre områder (København, Amager og Herlev) med hver deres driftschef skar vi ned til to(København og Herlev) med en driftschef tilknyttet hvert område. I stedet oprettede vi en stilling somdriftsprojektchef, som vil koncentrere sig om udviklingsopgaver og opgaver, der går på tværs af organisationen.Digitalisering og selvbetjeningBoligansøgerne kan via selvbetjening på 3B’s hjemmeside selv skrive sig op, tjekke placering på venteliste– og betale for opnotering.Men 3B’s beboere skal fremover også selv have mulighed for at klare mange andre ting via 3B’shjemmeside.3B fik derfor i 2011 ny hjemmeside med mulighed for mange nye funktioner. Den gamle var et resultataf fusionen i 2008, og den trængte til at blive frisket op og samle 3B på en bedre og mere dynamiskmåde. Der lå rigtig meget god information på den gamle side, men både design og teknik skulle haveet løft.Derudover havde vi et ønske om, at hjemmesidenvar så nem at opdatere, at medarbejdere i de enkelteafdelinger selv kunne opdatere deres områder.Med den nye hjemmeside fik alle boligafdelinger i3B også mulighed for at få deres egen afdelingshjemmeside.Flere afdelinger havde allerede en hjemmeside,men en del efterspurgte et mere enkelt system.Kursusudvalget har i 2011 holdt en del kurser i egenhjemmeside, og på afdelingshjemmesiderne kan redaktørernei boligafdelingerne nu lægge information om deresafdeling, tilføje arrangementer i kalenderen og skrive nyheder– for blot at nævne nogle af de muligheder,der findes. Også driftens personalevil kunne lægge informationer direkte påafdelingernes egne sider, så fx husordener,nødkaldslister, vedligeholdelsesordningog -vejledninger samt lignende afdelingsrelateredeoplysninger ikke længereskal opdateres og uddeles på papir.Næste skridt i digitaliseringen er, atbeboerne selv kan udfylde og sende formularer– og på længere sigt selv tjekke,hvad der fx står på deres vedligeholdelseskonto.Beretning11 19


Frisk vand pBad kun 5 minutterEt langt bad på 15 minutter koster op til 12 kr.Ved at reducere din badetid til 5 minutter kan duspare 8 kr.Spar på vandetSkab en ny vane i din husstandLær at begrænse badetiden til5 minutter – brug et badeur ogluk for vandet, når du sæberdig ind.Løber dit toilet?Et toilet, der løber, uden at man kan se det, brugerop til 275 liter vand i døgnet.Det svarer til 5.000 kr. om året.Kontroller dit toiletUndersøg, om vandoverfladen er urolig.Bemærk, om der er kalkstriber på bagsiden i kummen.Sæt en serviet mod bagsiden af en tør toiletkumme.Bliver servietten våd, er toilettet utæt ogskal repareres.Vandsparekampagne gennemførtLøber dit toilet, så kontakt straksdit ejendomskontor.3B’s beboere bruger generelt for meget vand – derfor blev det besluttet at gennemføreen vandsparekampagne i 2011.Kampagnen bestod af flere forskellige plakater, der viste og gav gode råd om atspare på vandet, og de blev hængt op i opgange og på vaskerier. Plakaterne blevskiftet hver måned, så der jævnligt kom nye råd om at spare på vandet. Sammenmed plakaterne blev der hængt et diagram over månedens vandforbrug i den enkelteafdeling op.Som sidste led i kampagnen kunne man på www.3b.dk beregne sit vandforbrug,og i den forbindelse deltage i en vandsparekonkurrence. Vinderne blev Vibeke Sørensenfra Hjortegården, Finn Faurholm fra Søagerpark og Brian Jensen fra Egedalsvænge.Hav altid en eller fl ere kander friskoldt vand i køleskabet.Undgå løbende vand, mens du vevandet får den rigtige temperatur.Din vandhane bruger op til 12 literBrug oeller opUndgå at skyllerindende vandEn ny opvaskemapå en opvask.Du bruger nemt 1vasker op i håndeStart først opvaskeUndgå at skylle afHar du ingen opvasmaskine, så brugopvaskebaljenBeretning11 20


å kølk,nter på, atvand pr. minutSundt venskab i HerlevI Herlev Kommune har de to største boligafdelinger sammen sat sundhedpå dagsordenen. Fra 3B er det Hjortegården, og projektet har fåetnavnet »Sundt venskab«. Håbet er, at mange flere med projektet villære naboerne at kende.Projektet løber over fire år, og i den periode skal der arbejdes medkost, rygning, fysiske aktiviteter og mental sundhed.Beboerne er inddraget aktivt i projektet via blandt andet workshops,hvor deltagerne er kommet med forslag til aktiviteter.pvaskebaljevaskemaskineaf og vaske op underskine bruger kun 15 liter vand00 liter vand, hvis du skyller af ogn.maskinen, når den er fyldt op.først.ke-Beretning11 21


Rap og hiphopi FolehavenDer er fuld tryk på musikken, når unge fra Folehavenindspiller rap og hiphop i musikstudieti Værestedet, som er de unges samlingspunkti Folehaven.Formålet med Værestedet er at skabe meningog indhold for de yngre beboere i områdetog at skabe tryghed for de ældre, som bor der.En gang om ugen går de unge i studiet ogindspiller musik med vejledning fra de ansatte,som med stort engagement er med til at skabegode rammer for de unges hverdag.Beretning11 22Der er gang i musikken i Folehaven (foto: Jens Henrik Nybo)


2012– fokusområderI 2012 vil 3B fortsat have fokus på de tre centrale indsatsområderfra Strategi 2015: Boliger, service og effektivitet.De første indsatsområder, vi vedtog med Strategi 2015 blivergjort færdige, og vi fortsætter med de næste.Vi fortsætter fx med at arbejde på at udvikle og forbedre beboerdemokratieti det ad hoc-udvalg, bestyrelsen har nedsat ogi samarbejde med Trivsels- og demokratiudvalget.Vi går videre med bygningseftersyn, så vi ved, hvordan standardenpå vores bygninger er.Vi tager hul på at få løst nogle af de mange udfordringer, ændringernei klimaet medfører, ligesom vi skal have set nærmerepå, hvordan vi kan inddrage klimarigtige løsninger i både nybyggeriog i eksisterende byggeri.Arbejdet med gennemskuelighed fortsætter også. Det skerblandt andet ved hjælp af de serviceaftaler, der bliver indgået ihver enkelt boligafdeling, ligesom vi har fokus på at købe billigstmuligt ind gennem en fælles indkøbsfunktion med BoligkontoretDanmark. Vi skal have udarbejdet en servicestrategi for de»kundevendte« funktioner, ligesom vi skal have set på, hvordanvi bedst muligt klæder medarbejderne på med de kompetencer,de har brug for til at yde den bedste service. Og endelig sættervi fokus på at udnytte de digitale muligheder bedst muligt.Alt i alt bliver det et spændende år, hvor det gode arbejdemed Strategi 2015 fortsætter både i organisationsbestyrelsenog i administrationen, ligesom vi glæder os til at udbygge samarbejdetmed Boligkontoret Danmark.Beretning11 23


ØkonomiskberetningResultatopgørelseÅrets resultat blev et overskud på 2.813 t.kr. Ledelsen og bestyrelsenfinder årets resultat tilfredsstillende.Der er budgetteret med et overskud på 1.993 t.kr., svarendetil boligorganisationens andel af nettorenteindtægten. Af åretsresultat udgør andel af nettorenteindtægten 843 t.kr. Overskudfra drift udgør altså 1.970 t.kr.Nettorenteindtægten før fordeling udgør 19.813 t.kr. om året.Heraf er fordelt 15.500 t.kr. til afdelinger og 3.470 t.kr. til dispositionsfonden.Bruttoadministrationsudgifterne udgør 62.644 t.kr. i 2011mod budgetteret 63.152 t.kr. En besparelse på 508 t.kr. Afvigelsenskyldes især stor besparelse på kontorhold.Derudover har der været besparelser på mødeudgifter m.v.og revision i forhold til budgetteret. Modsvarende har der væretmerudgifter på kontorlokaleudgifter, der især skyldes leje af administrationsejendomefter salg.Der har generelt været merindtægter fra administrationsbidragog gebyrer i forhold til budgetteret. Merindtægten fra administrationsbidragm.v. udgør 482 t.kr., 1.908 t.kr. fra gebyrer ogsærlige ydelser og 743 t.kr. fra byggesagshonorarer.Der er i 2011 givet tilskud fra dispositionsfond og arbejdskapitalpå i alt 22.957 t.kr. Tilskud vedrører hovedsageligt ydelsesstøtteog tab ved lejeledighed i afdelinger, afdeling Elmehavensamt udviklingsprojekter.BalanceForeningens egenkapital udgør ved årets udgang 297 mio. kr.Heraf udgør dispositionsfonden 237 mio. kr., og arbejdskapitalenefter årets overskud 49 mio. kr.Afdelingernes indestående i boligorganisationen eksklusiveafdelinger under opførelse udgør i alt 299 mio. kr. pr. 31. december2011. Tilgodehavende hos afdelinger udgør ca. 26 mio. kr.Udlån til afdelinger fra dispositionsfonden (konto 714) udgørved årets udgang 72 mio. kr., der især vedrører lån i forbindelsemed hjemfaldsaftalen. Udlån fra arbejdskapitalen (konto 719)udgør ca. 13 mio. kr.Den disponible del af arbejdskapitalen udgør ca. 32 mio. kr.ultimo 2011. Tilsvarende udgør disponibel dispositionsfond ca.53 mio. kr.Salg af kontorhusBoligforeningen har pr. 1. september 2011 solgt kontorhuset for26 mio. kr. Der er indgået lejekontrakt med køber om leje af nuværendekontorhus frem til indflytning i nyt kontorhus.Provenu ved salgSalgssummen på 26 mio. kr. er tilgået boligforeningens arbejdskapitali henhold til aftale med Københavns Kommune. Nettoprovenuudgør ca. 15 mio. kr. Boligorganisationen har fået tilsagn om,at nettoprovenuet kan benyttes til finansiering af nyt kontorhus.ForvaltningsrevisionForvaltningsrevisionens formål er at beskrive de administrativeforhold boligorganisationen har iværksat og udfører med henblikpå sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i forhold tilboligorganisationens overordnede formål og virksomhed.FormålBoligforeningen 3B tilbyder gode rammer for livsudfoldelse.Det gør vi ved at yde den bedste service, have de bedste boligerog drive vores organisation effektivt og med fokus på kvalitet.ProcesgrundlagOrganisationsbestyrelsen har i 2010 vedtaget og iværksat Strategi2015. I Strategi 2015 har organisationsbestyrelsen definereten mængde projekter, hvor målsætningen er at sikre en effektivforvaltning af boligorganisationen i henhold til målsætninger ogformål.Processen er dynamisk, og nye initiativer samt projekter villøbende blive sat i gang på kommende bestyrelsesseminarer itiden frem til 2015.Overordnede mål for boligorganisationenBedste boliger3B har de bedste boliger. Med det menes bedste kvalitet til prisen,herunder miljøhensyn.Bedste serviceVi vil yde kunderne den bedste service, og vi spørger dem derforregelmæssigt om deres oplevelse af vores service. Det gælderbåde nuværende og kommende beboere, afdelingsbestyrelserog samarbejdspartnere i øvrigt.Vi vil indgå serviceaftaler med hver enkelt boligafdeling om,hvilke opgaver vi skal udføre i hvilken kvalitet – og det fremgårtydeligt, hvad det koster.Beretning11 24


Effektiv organisation3B har fokus på, at huslejen ikke må være højere end nødvendigt.Derfor er omkostningsbevidsthed og tilrettelæggelse af opgavervæsentlig for en effektiv administration.ProcesDet overordnede formål for organisationsbestyrelsen med processener, at arbejdsprocesserne baseres på helhedsforståelseog de værdier, der blev besluttet med ledelsesgrundlaget i forbindelsemed fusionen i 2008.Uddrag af forvaltningsmæssige fokusområderDer er for 2011/12 defineret de væsentligste indsatsområder afforvaltningsmæssig karakter. Disse er delt op på de specifikkeforvaltningsmæssige fokusområder, kategoriseret under de treoverordnede målsætninger for boligorganisationen.Bedste boliger• Drift og vedligeholdelse (DV) – udarbejdelse af langtidsplaner,herunder fremtidssikringBedste service• Driftsstruktur og serviceaftaler• Hjemmesider, intranet, ekstranet og publikationerEffektiv organisation• Politikker og ledelsesinformation• Personalepolitisk regnskab og APV- og Trivselsundersøgelser.• Dokumentationspakke og styringsdialog• Strategi 2015 - projekter• Administrativt samarbejde og domicilSamlet forvaltningsrevisionsrapportDer vil ultimo 2012 blive udarbejdet en samlet rapport på baggrundaf alle de individuelle forvaltningsmæssige tiltag, målsætningerog målinger/resultater samt prioriteringer.FremtidenDer er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet væsentligeforhold, der påvirker foreningens eller afdelingernes økonomiskestilling.Boligforeningen har i 2011 indgået aftale med BoligkontoretDanmark om opførelse af kontorhus på Havneholmen, der skalbenyttes af begge organisationer. Der vil i 2012 og 2013 væresærlig fokus på opførelse, indretning og evt. samarbejdsmulighedermellem de to organisationer.Købesummen forventes at udgøre 125 mio. kr. Heraf udgør3B’s andel 70 mio. kr. Indflytning forventes ultimo 2013.Anvendt regnskabspraksisÅrsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Indenrigs- ogSocialministeriets bekendtgørelse nr. 1307 af 15. december2009 om drift af almene boliger m.v.ForeningenByggesagshonorarer er taget til indtægt efter produktionsprincippet,hvilket indebærer, at der foretages regulering for værdiforskydningaf igangværende projekter.ForrentningAfdelinger med positivt mellemregningsindestående forrentespå baggrund af opnået renteresultat for året.Afdelinger med negativt indestående i foreningen forrentes meddiskontoen plus 1%.Dispositionsfonden forrentes som afdelingsindeståender påbaggrund af opnået renteresultat.Princippet for renteberegning er dag til dag. Afdelinger medpositivt indestående tilskrives ultimo mens afdelinger med negativtindestående tilskrives kvartalsvis.Den interne forrentning af den del af egenkapitalen, der erbundet i ejendommen, beregnes på baggrund af den budgetterederentesats og ejendomsværdien primo året.VærdipapirerVærdipapirer er optaget til kursværdi pr. 31. december 2011,dog undtaget udtrukne obligationer januar 2012, der er optagettil kurs 100. Urealiserede kursgevinster er indtægtsført i resultatopgørelsenunder renter.AfskrivningsprincipperInventar og maskiner afskrives over otte år. Pc’ere og programmerafskrives over tre år mens andet it-udstyr samt boligprogrammerafskrives over fem år.AfdelingerPeriodiseringPrioritetsydelser udgiftsføres når de er forfaldne, mens øvrigeudgifter og indtægter, som vedrører regnskabsåret, er medtageti regnskabet uanset forfaldstidspunktet.Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelseHenlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelserforetages efter 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, så der tilstadighed er dækning for de udgifter, der er indarbejdet i planerne.Vedligeholdelsesplanerne omfatter udskiftning og vedligeholdelseaf alle bygningsdele.ForbedringsarbejderStørre forbedringsarbejder lånefinansieres som udgangspunkt.Årets afdrag udgiftsføres og anvendes til afskrivning af forbedringsarbejdet.Beretning11 25


Teaterforening iKokkedalKokkedal på Vej og Helsingør Teaters flerårige samarbejdeom at bringe kulturelt berigende oplevelser ind i boligområdetog tæt på dagligstuen bærer nu for alvor frugt. Den 5.januar 2011 blev Teaterforeningen Fredensborg Kommunestiftet, og grundlæggerne er blandt andre beboere i Egedalsvængei Kokkedal.Kokkedal på Vej har lagt et massivt stykke arbejde i atforankre den interesse for teater og kultur, som har floreretlokalt i lang tid. Interessen er blevet samlet op af voresårligt tilbagevendende internationale gadeteaterfestival,hvor beboere er med til at lave produktionen bag store ogmeget flotte forestillinger lige midt i boligområdet.Beretning11 26


Resultatopgørelse for perioden1. januar - 31. december 2011Ordinære udgifter 2011Urevideretbudget2011 t.kr.Urevideretbudget2012 t.kr.501 Bestyrelseshonorarer 520.500 527 530502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.309.368 1.477 1.229511 Personaleudgifter 47.479.656 47.482 49.889512 Forretningsførelse 466.849 382 430513 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) 5.900.423 6.729 6.869514 Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning administrationsejendom) 2.462.703 1.805 3.527515 Afskrivning driftsmidler 2.247.675 2.263 1.968516 Særlige aktiviteter 1.209.227 1.287 1.307521 Revision 1.047.375 1.200 1.225530 Bruttoadministrationsudgifter 62.643.775 63.152 66.974531 Tilskud til afdelinger 156.669 151 160532 Renteudgifter 22.650.858 8.573 10.566533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden 46.638.020 30.801 47.748540 Samlede ordinære udgifter 132.089.321 102.677 125.448541 Ekstraordinære udgifter 2.127.210 200 200550 Udgifter i alt 134.216.531 102.877 125.648551 Overskudsfordeling 2.812.919 1.993 450560 Udgifter og evt. overskud i alt 137.029.450 104.870 126.098Ordinære indtægter601 Administrationsbidrag:1 Egne afdelinger i drift 51.155.054 50.745 51.1633 Sideaktivitetsafdelinger 101.494 30 30602 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser 7.036.292 5.128 5.839603 Renteindtægter 23.493.833 10.566 11.016604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden 46.638.020 30.801 47.748605 Byggesagshonorarer, nybyggeri 4.113.350 3.500 4.000606 Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder 4.230.141 4.100 4.500607 Diverse indtægter 132.084 0 1.802610 Samlede ordinære indtægter 136.900.267 104.870 126.098611 Ekstraordinære indtægter 129.183 0 0620 Indtægter i alt 137.029.450 104.870 126.098630 Indtægter og evt. underskud i alt 137.029.450 104.870 126.098Beretning11 27


Balance pr. 31. december 2011Aktiver 31/12 2011 31/12 2010Anlægsaktivert.kr.Materielle anlægsaktiver701 Administrationsbygning 0 25.000702 Inventar 1.246.398 1.231704 IT-anlæg 2.925.828 3.206Finansielle anlægsaktiver712 Garantikapital i anden virksomhed 228.000 228714 Dispositionsfond/lån til afdelinger 71.963.522 66.211715 Kapitalindskud, sideaktiviteter 90.000 90716 Indskud i Landsbyggefonden 99.279.652 92.439719 Andre finansielle anlægsaktiver 12.611.170 13.308720 Anlægsaktiver i alt 188.344.571 201.713OmsætningsaktiverTilgodehavender721.1 Afdelinger i drift 25.934.834 30.008722 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 19.448.853 25.421725 Debitorer 15.320.428 11.399726 Andre tilgodehavender 4.052.634 3.461727 Forudbetalte udgifter 962.664 424730 Tilgodehavende renter 4.065.276 4.931731 Værdipapirer 329.280.244 320.119732 Likvide beholdninger:1 Kassebeholdning 16.167 492 Bankbeholdning 46.625.980 46.642.147 6.545740 Omsætningsaktiver i alt 445.707.079 402.357750 Aktiver i alt 634.051.650 604.070Beretning11 28


Balance pr. 31. december 2011Passiver 31/12 2011 31/12 2010Egenkapitalt.kr.801 Boligorganisationsandele 10.919.135 10.687803 Dispositionsfond / særlig henlæggelseskonto 237.239.301 229.498804 Opskrivningshenlæggelser 0 14.634805 Arbejdskapital 49.038.660 34.940810 Egenkapital i alt 297.197.097 289.759Kortfristet gæld821.1 Afdelinger i drift 298.508.521 257.492822 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 15.724.233 13.642824 Bankgæld 0 17.034825 Leverandører 1.071.764 712826 Omkostninger 11.084.745 11.411827 Afsætninger 2.010.000 1.796829 Feriepengeforpligtelse 5.515.107 4.378830 Anden kortfristet gæld 2.940.184 7.846840 Kortfristet gæld i alt 336.854.554 314.311850 Passiver i alt 634.051.650 604.070Beretning11 29


Udflugt – en sommerdag,hvor alle hyggede sig!Så kom dagen som Lønstrupgårds børn havde ventet på. 122 spændte ogregnvåde børn og voksne trådte ind i de to luksusbusser, hvis endestationvar Bonbon-Land. Der var pakket stort og småt, tørt og vådt, og stemningenvar helt i top. I samlet flok ankom vi til Holme-Olstrup og trådte ind i detstore farverige legeland. Vi fandt en græsplæne, der kunne rumme os alleog vores madpakker. Derefter stod den på høj solskin og fri leg for alle. Derblev skreget i Svend Svingarm og grinet i Vildsvinet, og det var ikke kunbørnene, der var at se i forlystelserne – de voksne var der også. Vi aftalte atspise frokost sammen efter et par timers leg. Det var jo en frokost i mangeforskellige farver og former, og der blev med glæde delt ud på kryds ogtværs. Efter frokost havde solen sat sine varme spor og indbød dermed til isog endnu mere leg. Efter en hel dag med spas, hygge, naboskab, sol, latterog nye venskaber fandt vi vores store busser til dagens sidste tur – hjem tilVanløse. Det havde været en fantastisk dag.Beretning11 31


Boligforeningen 3B har ca. 12.500 almene boliger i 85 afdelinger i syvkommuner i Storkøbenhavn.Der er 108 ansatte i administrationen og 159 ansatte i boligafdelingerne.Boligforeningen 3B udvikler, bygger og administrerer boliger.Vores udgangspunkt er beboerdemokratiet, brugerne, boligafdelingerneog omgivelserne.Boligforeningen påtager sig et medansvar for at løfte udfordringer i boligområderne.Vi vil• være lydhør over for beboernes ønsker og krav• have de bedste boliger• have den bedste serviceVi vil også• medvirke til at skabe rammer for et godt hverdagsliv i boligområderne• være en attraktiv samarbejdspartner• være en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed• være en attraktiv arbejdsplads• vælge miljørigtige løsningerDet gør vi ved at være• Demokratiske• Nærværende• Fremsynede• Ansvarlige• Socialt engagerede• MiljøbevidsteBoligforeningen 3BBoks 2232Kronprinsessegade 141306 København KTlf. 70 20 76 00Fax 33 18 62 64E-mail 3b@3b.dkwww.3b.dkEkspeditionstidHverdage 10-14Onsdage 10-17Fredage 10-13

More magazines by this user
Similar magazines