Beretning 2011 - Boligforeningen 3B

3b.dk
  • No tags were found...

Beretning 2011 - Boligforeningen 3B

På junimødet mødte i alt 107 repræsentanter op. Formand VillySørensen kom i organisationsbestyrelsens beretning lidt ind påarbejdsformen i bestyrelsen med mange debatter og dermedlange møder. Han fortalte videre om bestyrelsens ønske om tætkontakt med afdelingsbestyrelserne, som blandt andet havderesulteret i et par gode formandsmøder.Sociale helhedsplaner var et af formandens næste emner, ogopfordringen her var klar: Tænk forankring ind som element, såprojekterne kan fortsætte – også efter bevillingerne fra Landsbyggefondener stoppet.Efter det fortalte formanden om ønsket om at indgå strategisksamarbejde – og finde et nyt hovedsæde – med BoligkontoretDanmark. Endelig gennemgik næstformand Steffen Morild ogmedlem af forretningsudvalget Iris Gausbo tankerne bag Strategi2015.Sidst blev der aflagt beretning for den administrative indsats.Det var administrerende direktør Bent Frederiksen, der stod forden. Han fremhævede blandt andet dokumentationspakken,som ligger til grund for styringsdialogen med kommunerne. Hannævnte salg af Kronprinsessegade 14 – og det fortsatte arbejdemed synlighed og gennemsigtighed, ekstranet, hjemmeside ogevaluering af driftsstrukturen. Han sluttede af med kort at kommeind på det personalepolitiske regnskab og fortalte, at resultatetvar positivt, men at der også var plads til forbedringer, så 3Bfastholdes som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.Årsregnskabet viste et lille overskud på godt 1 millioner kroner.Godt 400.000 kroner stammede fra driften, resten var nettorenteindtægt.Resultatopgørelsen balancerede med 125 millionerkroner, egenkapitalen udgjorde 290 millioner kroner, menen stor del af de penge er bundet i ejendomme.Konklusionen var, at selv om 3B på papiret ser rige ud, er derkun netop den fornødne buffer i forhold til mellemregningen medafdelingerne og vores investeringer.Alle kandidater fra organisationsbestyrelsen blev i øvrigt genvalgt.På novembermødet kunne formand Villy Sørensen konstatere,at der var mødt repræsentanter fra i alt 40 % af 3B’s afdelingerop. I alt 84 repræsentanter havde valgt at bruge en del afderes aften på blandt andet at stemme om 3B’s budget for 2012.Formanden aflagde derefter som sædvanlig en mundtligberetning for tiden siden sidste møde og kom herunder ind påfinansloven, salget af Kronprinsessegade, planerne om Havneholmenog det strategiske samarbejde med BoligkontoretDanmark. Som sidste punkt fortalte formanden om, at organisationsbestyrelsenønsker at møde afdelingsbestyrelserne områdevisfor at høre om de lokale behov.Igen var gennemgangen af økonomi lagt i hænderne på administrerendedirektør Bent Frederiksen, og han understregede,at 3B som almen organisation er underlagt regler om kostægtebudgettering. Det betyder, at indtægter og udgifter skal værelige store. Han sluttede af med at fortælle, at administrationsbidragetfor 2012 ville blive 3.720 kroner. Det er 25 kroner mindre,end det oprindeligt budgetterede.Budgettet blev godkendt med stort flertal.Organisationsbestyrelsen har bevilget følgendeMidler fra dispositionsfondenAfdeling Projekt Disponeret selskabToftegård Tagboliger ombygning 250.000Remisevænget Øst Ombygning Hjulmagerstien 18, rådgiver 150.000Hørgården 3 »Grønningen« 2.000.000Vestergårdsvej Fremtidssikring 300.000Lønstrupgård Fremtidssikring 400.000Jægerbo Udbedring af mangler 530.000Hørgården 1 og 2 Kvartermiljøstation 200.000Dyvekevænget (lån) Elevatorer og mobilsug-tanke 630.000Toftegård Helhedsplan 500.000Folehaven Helhedsplan 750.000Australiensvej Helhedsplan 500.000I alt 6.210.000Beretning11 8

More magazines by this user
Similar magazines