NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING - ADHD: Foreningen

adhd.dk
  • No tags were found...

NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING - ADHD: Foreningen

ADHDNORDSJÆLLAND • SIDE 35 Nyt fra bestyrelsen7 Generalforsamling9 Præsentation af dem, der er på valg til bestyrelsen11 Åbent hus for frivillige13 Introduktion for nydiagnosticerede15 Café for voksne med adhd17 Café for pårørende19 Storarrangement med Søren Dalsgaard21 Social gadekunst – et vindue til en forening23 Kalender 2013INDHOLDAnnoncetegning: Lokalbladet · Postboks 274, 8600 SilkeborgTelefon 70 27 17 22 · kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 · Mail: info@lokalbladet.dkAlle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet hertil


ADHDNORDSJÆLLAND • SIDE 5Nyt fra bestyrelsenNu rinder året 2012 snart ud. Vi kan forNordsjælland se tilbage på et travlt år medmange aktiviteter for vore medlemmer.Vi har for 3. år i træk haft et velbesøgtstor-arrangement i Slangerup. Vi vil se omvi kan få et stor-arrangement ind i kalenderenhvert halve år og starter derfor i2013 med et foredrag i april med psykiaterSøren Dalsgaard, der arbejder medunge med ADHD. Den endelige dato erikke fastlagt endnu, men den kommer istarten af januar 2013 og bliver annonceretderefter.I foreningen har Nordsjælland nu toHovedbestyrelsesmedlemmer, idet voresrepræsentant i region Storkøbenhavn blevvalgt til formand for regionen og dermeder Hovedbestyrelsesmedlem.Jeg fik selv genvalg til Hovedbestyrelsenpå årets kongres så jeg er også repræsenteretindtil næste kongres.Vi er således både med i hovedforeningensoverordnede beslutninger og harsamtidig en lokal forankring, hvilket kanbringe det frivillige lokale arbejde i fokusder, det synes jeg er værdifuldt.Desværre er nogle af vore lokale bestyrelsesmedlemmerholdt op i bestyrelsen,vi vil gerne takke dem for deres store indsats.Heldigvis har de haft lyst til at fortsættesom frivillige med forskellige arrangementer,hvilket jeg ikke skal undlade attakke dem for her.Vi er således i en situation, hvor vi harstort behov for nye kræfter både i bestyrelsensåvel som frivillige til forskelligeopgaver.Hvis der skulle være medlemmer somhar lyst til at indgå i bestyrelsesarbejdetvil jeg opfordre til at komme på voresgeneralforsamling d. 20. januar. Læs merenæste side.Vi har desuden planlagt et åbent-husarrangement for nye frivillige torsdag17.januar. Her kan man komme og mødenuværende frivillige, høre om de forskelligeopgaver og få svar på spørgsmål. Vihåber at rigtig mange vil henvende sig.Læs mere inde i bladet og på webben,hvor du også kan læse om Introduktion fornydiagnosticerede, voksencafé, pårørendecafésamt storarrangement med SørenDalsgaard.De bedste jule- og nytårshilsenerfra Lokalafdeling NordsjællandErik Jørgensen - formandNæste lokalblad udkommeri slutningen af januarHvis du ønsker mere informationeller har spørgsmål, så kontakt en ibestyrelsen – ring/sms gerne påvores bestyrelses telefon 52 99 29 09eller skriv tilformanden på nordsjaelland@adhd.dk


ADHDNORDSJÆLLAND • SIDE 7Generalforsamling20. januarKom og støt op om bestyrelsens arbejde!Gør din indflydelse gældende!Bliv medlem af bestyrelsen!Søndag 20.januar holder ADHD foreningenNordsjælland generalforsamling.Traditionen tro vil der være et fagligtoplæg og denne gang er det Psykolog JanArrhenuis der vil holde en times indlægom begrebet billedhjernen og hvorledesADHD symptomerne bliver forværretved belastning og stress. Jan Arrhenius erforedragsholder og Coach samt forfattertil flere bøger. Jans indlæg er en optakt tilvores kommende heldags arrangementi august 2013, hvor Jan bl.a. vil fortælleom, hvad du selv kan gøre for at hvile dinhjerne og formindske symptomerne påADHD.Til Generalforsamlingen har vi desudeninviteret kunstneren Jane Blichfeldt ogejeren af forretningen Monopolet i Hillerød,så vi kan få sagt tak for deresstore indsats i forbindelse med projektet”Social Gadekunst” til fordel forADHD-foreningen i Nordsjælland. Læsmere om projektet inde i bladet.Vi vil gerne opfordre alle medlemmer tilat overveje, om I har lyst til at stille optil bestyrelsen i Nordsjælland eller om Imåske har lyst til at gå ind i vores frivilliggruppe.Vi kan altid bruge friske kræfter,ligesom vi også gerne vil beholde nogleaf de gamle.Alle der er medlemmer af ADHD foreningenkan stille op, dvs. det kan være at duselv har ADHD, er pårørende, fagpersoneller berørt på anden vis.Både som bestyrelsesmedlem og somfrivillig får du nem adgang til vidensudvekslingom ADHD og du får mulighed forat støtte andre og gøre livet med ADHDlettere.I bestyrelsen har du mulighed for atpræge, hvilke aktiviteter vi gennemfører– både de sociale og faglige. Her holdervi holder den røde tråd, planlægger ogFORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE


FORTSAT FRA FORRIGE SIDEkoordinerer. Derudover har vi ansvaret forøkonomien og strategien m.m.Hvis du ikke har lyst til det administrativei selve bestyrelsen, kan du være med i frivilliggruppen,som står for alt det praktiskemed at afholde caféer, arrangementerog aktiviteter. Det plejer at være rigtighyggeligt og samtidig får man masser afviden om ADHD. Flere er startet i bestyrelsenog senere gået over i frivilliggruppen.ADHDNORDSJÆLLAND • SIDE 9Har vi vakt din interesse?Hvis du ønsker mere information eller harspørgsmål, så kontakt en i bestyrelsen –ring gerne på vores bestyrelsestelefon52 99 29 09 eller skriv til formanden pånordsjaelland@adhd.dkHusk: Hvis I har forslag der ønskes behandlet,bedes de indsendes til formanden pånordsjaelland@adhd.dk senest 14 dageinden generalforsamlingen dvs. søndag6. januar!Dato og tid Søndag 20. jan 2013, Kl. 10-13Sted Pris Servering Tilmelding Vel mødt til generalforsamlingen!Kedelhus 2, Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 C, 3400 HillerødGratis for medlemmer af foreningenKaffe/teTilmeldingnsj@adhd.dk (skriv generalforsamling i emnefeltet)husk navn og antalTilmeldingsfris Ttirsdag 15. jan 2013Præsentation af dem,der er på valg til bestyrelsenMichelle Mathiasen, Nivå. 41 år. Mor til5 dejlige drenge i alderen fra 11 til 23år. Magnus på snart 13 har diagnoserneADHD og autist, Micklas på snart 20 hardiagnosen ADHD og autist, & Marc på 22har også fået diagnosen ADHD. Til dagligarbejder jeg som virksomhedskonsulent,hvor jeg møder og hjælper mangeunge og voksne med ADHD. Jeg vil megetgerne være med til at sikre, at vi kanholde et højt aktivitets niveau med kurserog foredrag. Jeg syntes der er et kæmpebehov for information/viden/uddannelsetil sagsbehandlere, til skoler, til forældreog deres pårørende og ikke mindst tilvirksomhederne. Så i dette område liggerjeg de fleste af mine kræfter. Igennemviden - skabes forståelse.


ADHDNORDSJÆLLAND • SIDE 11Åbent hus for frivillige 17. januarHar du lyst til at blive frivillig?Kom til åbent-hus arrangement for nyefrivillige torsdag 17.januar. Her kan dumøde nuværende frivillige, høre om deforskellige opgaver og få svar på mangespørgsmål.Lokalafdelingen har brug for frivillige tilmange forskellige opgaver lige fra opstillingaf lokale ved arrangementer, kaffebrygningog opdækning, planlægningog aftalestyring omkring arrangementer,til at styre tilmeldinger og sikre overblikover tilmeldte.I voksencafé og pårørendecafé er derbrug for planlægning af foredrag, indkøb,kaffebrygning og opvask.Hvis du har lyst til at lægge lidt tid i frivilligtarbejde, vil vi gerne indbyde til ensnak med dig.Det er ikke alle som har de samme kompetencer.Nogle er gode til at håndtereplanlægningsopgaver. Andre er gode tilat håndtere gentagne og rutineprægedeopgaver men kan udføre dem med præcisionOg andre igen er gode til det at havemed mennesker at gøre og hjælpe medat skabe hyggelige rammer ved arrangementer.Sådan har vi hver især noget vi ergode til.Er ovenstående noget du kan nikke genkendetil, synes vi du skulle komme forbi,så vi kan få set hinanden og du kan stillede spørgsmål du ikke har svar på. Vi glæderos til at se dig!Tid Torsdag 17. januar Kl. 19.30-21.00Sted Pris Servering Tilmelding Kedelhus 2, Frivilligcenter Hillerød,Fredensvej 12 C, 3400 HillerødGratis for medlemmer af foreningenKaffe/te/småkagerTilmeldingnsj@adhd.dk (skriv frivillig i emnefeltet)husk navn og antalTilmeldingsfrist Tirsdag 15. januar 2013


Introduktion fornydiagnosticerede,2-dags kursus7. og 27. februarMia Liv SkarsøKort om diagnosens udviklingADHDNORDSJÆLLAND • SIDE 13Er der hjælp at hente i systemet?Tiden før/under og efter diagnosen.Udfordinger/succeshistorier/planlægning/hjælpeværktøjeri familien og i barnetsinstitution.Her får forældre/evt. bedsteforældreeller andre med nære relationer til barnetmulighed for en time-out fra dagligdagenog sammen med andre i lignendesituation at få ny viden og input samtudveksle erfaringer.Kurset vil veksle mellem oplæg fraunderviseren med efterfølgende dialog,debat og gruppearbejde.Tid torsdag 7. februar og onsdag 27. februar, kl. 18.30 – 21.00Sted Pris Servering Tilmelding Kedelhus 2, Frivilligcenter Hillerød,Fredensvej 12 C, 3400 Hillerød50 kr. for medlemmer af foreningenKaffe/the/vand/frugt/kagetilmeldingnsj@adhd.dk (skriv nydiag i emnefeltet)husk navn og antalTilmeldingsfrist Mandag 4. februar 2013


ADHDNORDSJÆLLAND • SIDE 15Café for voksnemed adhdADHD foreningen Nordsjællands cafe forvoksne med ADHD, har til formål at skabeet frirum til at snakke med ligestilledeog derigennem at yde og finde støtte tilde forskellige udfordringer, der oplevesi hverdagen. I Cafeen vil der den førstetime være et oplæg og en styret snak omdagens emne, senere er der fri cafe medkaffe/te/ småkager.Meningen er, at der kommer en professionel,der holder et oplæg den første time.Desuden vil en fra Lokalforeningen væretil stede under hele arrangementet.Næste gang Torsdag den 6. december 2012, kl. 19-21.30Julecafé med glögg og bankoTidspunkt Hvor Hvem Tilmelding Pris Kl. 19-21.30, den første torsdag i hver måned. (Dog ikke i januar)De følgende gang: torsdag 7. februarFrivilligcenter Hillerød, Kulturværkstedet,Fredensvej 12c, 3400 Hillerød.Voksne med ADHD (over 18 år), der er medlem af ADHD foreningen.Ingen tilmelding, mød bare op.Det er gratisIkke-medlemmer er velkomne til at kigge forbi en enkelt ganguden at være indmeldt.Vel mødt!Idéer til temaer, emner eller gode ideér til voksen-café modtages gerne.Skriv til os på nordsjaelland@adhd.dk


ADHDNORDSJÆLLAND • SIDE 17Café forpårørendeADHD foreningen Nordsjælland har starteten pårørende café for familie, partnereog venner til unge og voksne medADHD. De er ofte mere ramt end man ligefår øje på og formålet er derfor at skabeet fristed for spørgsmål og snak mellempårørende. Der vil blive serveret kaffe/teog kage.tirsdag 18. december(lidt tidligt på grund af julen)tirsdag 26. februarTidspunkt Kl. 19-21.30, den sidste tirsdag i måneden. (Dog ikke i januar 2013)Hvor Hvem Tilmelding Pris Frivilligcenter Hillerød,Kulturværkstedet,Fredensvej 12c, 3400 HillerødFamilie, partnere og venner til unge og voksne med ADHDDer er ingen tilmelding, du skal bare møde opDet er gratis


ADHDNORDSJÆLLAND • SIDE 19Storarrangementmed Søren Dalsgaardi april 2013UNGE MED ADHDOG DERESLIVSSITUATIONGratisstor-arrangementi Slangerup hallenSøren Dalsgaard talte på årets ADHDkonference i Nyborg i september megetinspirerende om unge med ADHD. Sørenhar et fantastisk greb om de unge og vihar været heldige at få ham til at kommetil Nordsjælland og holde foredrag i Slangerup.Søren vil præsentere den nyeste videnom nogle af de faktorer, som spiller indpå ungdomslivet med ADHD og fokuserepå de udfordringer, som netop ungemed ADHD kæmper med både i forholdtil risikoadfærd og sociale problemtikker.For hvordan ser livet egentlig ud forunge med ADHD og hvad er den nuvæ-rende viden omkringkort- og langtidseffekteraf behandlingen forADHD?Som Ph.d., lektor og centerleder fordet nyoprettede Kompetencecenterfor ADHD, Børne- og Ungdomspsykiatriskafdeling i Odense, har Søren Dalsgaardgennem årene beskæftiget sig medmange aspekter omkring både børn, ungeog voksne med ADHD. Han har forsket endel i emnet og har udgivet flere artikleri både danske og udenlandske fagtidsskrifter.Dato April måned, præcis dato kommer i januar-nummeret af lokalbladetTid Kl. 17-20Sted Slangerup Idræts- og KulturcenterAdresse Idrætsvej 5, 3550 SlangerupPris GratisServering Der kan købes mad og drikke i cafeteriet


ADHDNORDSJÆLLAND • SIDE 21Social gadekunst– et vindue til en foreningI september fandt det unikke samarbejdsprojekt’Social gadekunst – et vindue til en forening’sted under devisen ’Del det du kan ogskab noget nyt’.13 kunstnere, 13 sociale foreninger, 13 butikker,Hillerød Cityforening, Slotsarkaderne ogFrivilligcenter Hillerød var gået sammen omat åbne et vindue til det sociale foreningsliv iHillerød. Kunstnerne havde med hvert derespersonlige udtryk givet kant til en række foreningersbudskaber.Malerierne kunne ses på butiksruder i Slotsgadeog Helsingørsgade i et åbent socialt galleriog i en POP UP-shop i Slotsarkaderne d.21.-28. september. Jane Blichfeldts billede forADHD foreningen Nordsjælland blev udstilleti forretningen ”Monopolet” i Hillerød,På Kulturnatten d. 21. september kl. 19-22kunne man møde foreninger og kunstneresamt se en spændende kortfilm om projekteti POP UP-shoppen i Slotsarkaderne – lige udtil Slotsgade.Auktion og overrækkelseaf frivillighedsprisPå Frivillig Fredag d. 28. september kl. 16-18,den nationale frivillighedsdag, blev en rækkeaf malerierne solgt på auktion i POP UP-shoppentil fordel for foreningerne, og nogle afkunstnerne fortalte om den kunstneriskeproces i projektet. Borgmester Kirsten Jensenoverrakte ved samme anledning Hillerød Kommunesfrivillighedspris – den første af slagsen.Der var lagt op til at en kunstner kunne lave enplakat der fortæller om de enkelte frivillige foreninger.Kunstneren skulle have en dialog mednogle frivillige fra foreningen for at kunne laveplakaten.Da plakaterne var færdige blev de hængt op iforskellige forretninger i Hillerød som blikfang,og på en specifik dato i september kom noglefrivillige for at fortælle om deres forening oguddele materiale.Derudover var der også lagt op til at en lokalpolitikerfra Hillerød skulle i praktik i de frivilligeforeninger og måske være med til sammenmed frivillige at uddele materiale.Billedkunstner Jane Blichfeldt malede et billedetil ADHD foreningen Nordsjælland. Detblev udstillet i forretningen ”Monopolet” i Hillerød.Vi har planer om at invitere kunstneren og ejeraf forretningen til vores generalforsamling ijanuar, så vi kan få sagt tak for det de har væretmed til og overrække dem en blomst.Social gadekunst for ADHD foreningen af JaneBlichfeldt (med billede i hænderne). Billedetblev udstillet i forretningen ”Monopolet” i Hillerød.


ADHDNORDSJÆLLAND • SIDE 23KALENDER 2013DecemberCafé for voksne med adhd torsdag 6. decemberCafé for pårørende tirsdag 18. decemberÅbent hus for frivillige torsdag 17. januar, workshopGeneralforsamling søndag 20. januarFebruarCafé for voksne med adhd torsdag 7. februarIntroduktion for nydiagnosticerede 7. og 27. februarCafé for pårørende tirsdag 26. febuarMartsCafé for voksne med adhd torsdag 7. martsCafé for pårørende tirsdag 19. marts (pga. påske)AprilCafé for voksne med adhd torsdag 4. aprilStorarrangement med Søren Dalsgaard 11. april / 17. aprilCafé for pårørende tirsdag 30. aprilMajCafé for voksne med adhd torsdag 2. majCafé for pårørende tirsdag 28. majHvis du ønsker mere information eller har spørgsmål,så kontakt en i bestyrelsen – ring gerne på voresbestyrelsestelefon 52 99 29 09eller skriv til formanden på nordsjaelland@adhd.dk.websted: adhd.dk (under nordsjælland).

More magazines by this user
Similar magazines