Dall, Villy 'Kornhandel i 400 år'.pdf

arkiv.thisted.bibliotek.dk
  • No tags were found...

Dall, Villy 'Kornhandel i 400 år'.pdf

1842 udgiver provst Djørup, der jo var megetlandbrugsfagligt interesseret og stiftedeDet thylandske landøkonomiske Selskab,en ny amtsbeskrivelse tilLandhusholdningsselskabet (2), og herihedder det: ”For omhyggelig Behandlingog Rensning af sit Korn fortjener især Hr.Cand. Sørensen til Irup Roes, da hanmaskiner og kaster jevnligen saavel hvadhan selv ved Gaarden producerer, som sitTiendekorn, hvortil et Pakhus ved Fjordener indrettet...”1845 er der igen folketælling, og i ”GudnæsMøllegaard” bor nu gårdmanden, JensChristensen Møller, der er 49 år, hanskone, Ane Poulsdatter, som er 50 år, samtbørnene, Inger på 19, Rikken på 17 ogChristen på 13 år. Dertil kommer entjenestekarl. Af Skyums kirkebog fremgår,at Jens Christensen Møller døde den 29.marts 1869 som aftægtsmand. Han var sønaf Christen Pejtersen og døde hos sin søn,Christen Jensen, i samme gård, hvori hanvar født.1850 Af amtmand Martensen-Larsens bog omskudefarten (3) fremgår, at ”den tredjehandelsvej, som var fri, var krejleriet påLimfjorden... Sejladsen med skibenesørgede først og fremmest forkorntransporten til Aalborg ogkøbstædernes forsyning med varer tilAalborg; men den førte dog utvivlsomtogså en del ”landprang” med sig, fordi dertalrige steder ved Limfjorden varlandingspladser, hvor skibene kunne losseog lade; i Thy har der således langt tilbagei tiden været landingspladser ved Krik,Skibstedgård, i Doverkil, Gudnæsstrand,Vildsund og Hovsør”.


Allerede lille juleaften 1974 mistede AkselPedersen sin hustru.Aksel Pedersen omdannede forretningen til enmoderne grovvarehandel. Der blev bygget til,købt lastbil, installeret korntørreri i 1958-59o.s.v. Med den søvejs transport var det forbi.Ifølge min svigerfar var der sidste gang skib medvarer i Gudnæsstrand i 1938 eller 1939.Der blev jo dengang f.eks. losset chilesalpeterfra skib om til en fladbundet pram, en såkaldtkåg, og derfra igen om til hestevognene, som varkørt ud i vandet, så langt hestene kunne bunde.Når det skete ved vintertide, siges det, athestene fik sig en dram for bedre at kunne klarekulden i vandet.Men efter krigen kom jo lastbilerne oglandtransporten fra Aalborg, som altid har væretet vigtigt forsyningssted for forretningen iGudnæsstrand.Aksel Pedersen forstod at tilpasse sig denudvikling, som efterhånden løb stærkere ogstærkere. Kolonialhandelen er blevet mindre ogmindre med årene, selv om der stadig kan købeskaffe, mel og gryn i Gudnæsstrand, men destostørre betydning har grovvare- ogbrændselshandelen. I dag er vore vigtigste varer:Fyrings- og dieselolie, fast brændsel, korn,foderstoffer, gødning ogplantebeskyttelsesmidler.Det var ikke helt forkert, når Thisted Dagbladpå en omtale i anledning af min svigerfars 60 årsfødselsdag satte overskriften: ”En frontkæmperfor den private handel fylder 60”.Han så til sin død den 5. august 1990 med storbekymring på de senere års stadig stærkerekoncentration inden for handel og industri ogpengevæsen - og ikke mindst på de mangestatspenge, der efterhånden er indblandet. ForAksel Pedersen var det afgørende, at den enkeltelandmand personligt kendte sin købmand, og atdenne var fri til at træffe de dispositioner, somde to i fællesskab kunne nå frem til. Derfor sattehan meget ind på at forblive uafhængig gennem1970’erne, hvor ellers alle øvrige privategrovvareforretninger i Thy blev fusioneretsammen med en koncern. Det lykkedes for ham,og det er baggrunden for, at der i dag stadighandles med korn i Gudnæsstrand.Kilder(1) Knud Aagaard, Physisk, oeconomisk og topographiskBeskrivelse over Thye, beliggende i Thisted Amt,Aalborg Stift, Viborg, 1802.(2) C. Djørup, Thisted Amt. Beskrevet, efter opfordring afDet Kgl. Landhuusholdnings=Selskab, Kbh., 1842.(3) Florian Martensen-Larsen, Hav, Fjord og Handel. Enstudie i handelsveje i Nordjylland i tiden indtil 1850,Herning, 1986.(4) Anna Thorsen, ”Minder fra Mors og Thy”, i: HistoriskÅrbog for Thy og Mors og V Han Herred, Thisted,1977.Kilde: Sydthy Årbog 1991, side 64-70.

More magazines by this user
Similar magazines