Grøn gas - Bioenergi - DI

bioenergi.di.dk
  • No tags were found...

Grøn gas - Bioenergi - DI

Hvorfor grøn gas i Tyskland?Seminar-grøn gas, DI Energibranchen, 20.12.2011, KøbenhavnVed Ebbe Johansen, Ambassaden Berlin


1. Tysk energipolitik2. Naturgas3. Biogas4. Grøn gasIndex.2


Energipolitik


Merkels Energiforandring = „Energiewende“Ausstieg …vom Ausstieg …vom Ausstieg ?4


Fukushima5


Lovpakken 6. juni 20111. Atomkraft2. Vedvarende energi (EEG)3. Fremskyndelse af udbygningen afel-nettet4. Energiforskrifter5. Energi- og Klimafonden6. Fremme af energisanering ibygninger7. Fremme af klimavenlig udvikling afbyer og kommunerKRITIK: Flere hundrede sider Kun knap 3 uger tilbehandling i parlamentet Holder planen? > import et A-strøm?7


Nationale udfordringer20 GW A-kraft erstattes med fluktuerendeVE i 2022 + ny ”sort” energi + import20 årige VE-støtteforanstaltninger via EEGVE har forrang på elnettet, men hvisafkobling = erstatning!Min. 40 % CO2 besparelse i 2020Min. VE produktion i 2020 = 35 % og 50 % i2030 og 80 % i 2050. I dag = 20 %.Forsyningssikkerhed er vigtig!Positive VE-skattebetalere – endnu! 8


naturgas


450.000 km D-gasnet ~ 25 % af deteuropæiske gasnet.700 gasnetoperatører i middel og lavtryk15 selskaber i 2 højtryks im- og eksportnet~ ca. 47.000 km.EWE, RWE og E.on er markedsførende.47 gas bufferlagre = 217 TWh ~20 % forbrug+ 80 TWh nye gaslagrer er på vej.10


Forsyning: H-gas fra bl.a. Rus. og N. &L-gas fra D. som udgør 15 % af forbruget.Stigende gasforbrug indtil 2020.Efter 2050 < gasforbrug= 50 % iht. BMU pga.bl.a. > energibesparelser.Så fri kapacitet ny forretningsmulighed forgasselskaberne = grøn gas!11


iogas


Hvad sker der operationelt ?Omsætning i 2011 ca. 6 mia. EuroEksportandel i 2011ca. 10 %Ca. 44.000 arbejdspladser i 2011Ca. 0,7 mia. hektar jord anvendes til biogas~ til ca. 5 % af Tysklands landbrugsjord.Biogaskapacitet i 2010 =15 TWh ~4,2 mio.kWh ~2,5 % af Tysklands strømforbrug~ samlet PV-kapacitet i Tyskland.Biogas-delstater er B, Ni og B-W ~ 55 %.13


Hvad er situationen i dag?7000 anlæg i 2011 mod 2000 anlæg i 20041.1.2012 reviderede EEG støttemuligheder.Trends: Små anlæg (< 75 kW), mere gylle,mindre majs (< 60 %), mindre købspris, 750 kW + > EEG støtte.Facit: < finanstilsagn, >repowering, > ”østeksport”(28 ct./kWh for 1 MW anlæg). grøn gas = ny forretningsmulighed!14


Grøn gas


Hvad sker der Politisk?Transformation af den tyske energiforsyningfra sort til grøn gør, at langtidslagring afenergi er akillessenen.Vurderes som værende det eneste reellealternativ på lang sigt.I 2011 afsatte 3 ministerier 200 mio. Euro tilforskning i lagringsteknologi.16


Grøn gasOgså kaldete-gas & Power to gas & Windgas & SNGDet er ikke nogen ny ide – men pga.”Energiewende” får den elektro-kemisketeknologi stor opmærksomhed.Denne nye mulige lagringsmulighed skalforsyningsmæssig ses i sammenhæng medudbygning af smart grid og elnettet ogfleksible (gas)kraftværker.17


Grøn gasBetegnes som henholdsvisBiogas til naturgas via opgradering &Vedvarende energi til naturgas via elektrolyseog methanisering18


Hvad BURDE der ske operationelt?Regeringens mål er, at der i 2020 indsluses6 mia. m3 biogas i naturgasnettet~ til ca. 5 % af det tyske naturgasforbrug ogi 2030 ca. 10 mia. m3 ~ ca. 10 %.19


Hvad KAN der ske lagringsmæssigt?Min. 2 ugers grøn gas kapacitet ~30 TWhelbør lagres når VE efter 2050 udgør 80-100 %af elforsyningen.Muligheder:Korttidslagring: Pumpevandværker ogbatterier ~ 0,07 TWhel ogE-mobilitet ~ 0,45 TWhelLangtidslagring: Gasnet ~ 130 Twhel ~2 måneders forbrug.20


Biogas til naturgas (B N).Siden 2005 har der været udført forsøgmed biogas opgraderingsanlæg.Hvis al biogas blev opgraderet til naturgas,ville det kunne udgøre 3 % af Tysklandsnaturgasmarked, men udgør nu ca. 0,3 %.21


Hvor er B N-processen i dag?100 opgraderingsanlæg er nu installeretheraf halvdelen i 2011. I 2007 var der kun4 anlæg operative5 Bundesländer: Br, B, S-A, Ni og M-V.Anlægskapaciteten i dag er påca. 500 m3/time, medens de fremtidigeanlæg antages at ligge på ca. 2.000 m3/time.22


Hvad sker der kommercielt?Biogas til naturgas-produkterne tilbydes nuforbrugerne og kraftværkerne til varierede %-gasdele og priser.Prisen på naturgas er en af de væsentligefaktorer, der afgør interessen forinvesteringen i et opgraderingsanlæg.23


Hvad sker der kommercielt?Det tyske firma Verbio er en af de størstebiogasproducenter i verden.Verbios plan er at levere natur(bio)gas til allede 900 tyske tankstationer, der leverernaturgas til bilers drift, hvilket på årsbasis vilsvarer til 2,500 GWh.I dag er der 125 tankstationer der tilbyderbio/naturgas med varierende %-bioindhold.24


Hvad sker der kommercielt?Private gasudbydere som Lichtblick fraHamborg var det første firma, der tilbød deresprivatkunder naturgas med 5 % indhold afbiogas.Firmaet har medio 2011fået 84.000 grønnegaskunder og forventer inden 2015 at have200.000.25


Hvad sker der forskningsmæssigtfor VE naturgas?Første 25 kW grønt (el-natur) CH4-gasanlægkom i 2009 - bygget af firmaet SolarFuel.Grundteknikken er udviklet af de 2 tyskeforskningsinstitutter ZSW og IWESProjektet blev finansielt støttet af bl.a. BMU.Et 250 kW anlæg kommer i 2012 hos ZSW26


Hvad sker der teknisk?Det store energitab i VE naturgasproduktionsprocessen, kan måske reduceresfra ca. 50 % til 20 % ved udnyttelse af bl.a.spildvarmen.Men dertil kommer ledningstab ifm. transport~ 0,5 %/1000 km.Hvis CO2 kilden er fra et kraftværk mistergrøn gas ”det grønne image”!Derfor forudses opkobling til biogasanlæg.27


Hvad KAN der sker anvendelsesmæssigt?Den grønne gas kan bl.a. anvendes i CHPværker,i transportsektoren og somprocesvarme i industrien og direkte hosforbrugerne.Iblandingskvoten for autogas er i dag 2 % ogfor gaskraftværker < 3 %.Rammeværket for indslusning af grøn gas inaturgasnettet er ved at blive fastlagt.28


Hvad KAN der sker politisk?EEG-loven giver mulighed for støtte til grøngas, men %-satserne er ikke fastlagt.Det vurderes pga. de seneste R&D-resultaterat hydrogen-indslusnings-grænsen kanhæves i naturgasnettet fra 5 % til 15 % i løbetaf få år.Problemet er at opretholdelsen afnaturgaskvaliteten med så store mænger H2.29


Hvad sker der kommercielt?i 2011 kom det første H2-hybridkrafværk.Det 10 mill. Euro anlæg anvendes til transportog CHP, men i 2012 indsluses H2 i gasnetet.Bl.a. Vattenfall, Enertrag og Total er med iprojektet.E.on opfører pt. et H2-anlæg som i 2013 skalproducere 360 m3/time til en pris af 5 mio.Euro.30


Hvad sker der kommercielt?Audi afgav i 2011 ordre til SolarFuel tilverdens første 6 MW anlæg til 4.000 m3e-gas/dag bygges på en 2.000 m2 grund.I drift i 2013 = hvor A3 TCNG er færdig.Nyt Audi image er: Balanced Mobility!EWE er med i projektet og leverer 2.800 tonCO2/år fra et 2,3 MW biogasanlæg~(1,8 kg CO2/m3 gas).E.on, Türga, Juwi og Gasag vurderer nulignende anlæg. 31


Hvad sker der kommercielt?Alle ”power to gas”-anlæg er pt. bygget affirmaet SolarFuel, hvis kommercielle anlægkommer på markedet i 2015 til en pris af ca.1000 Euro/kW.Eksperter skønner, at det er også den prisAudi har betalt for det første anlæg.Hvis grøn gas skal have en kommercielfremtid bør den fritages for energiskatter –mener eksperterne.32


Hvad foreslår industrien?Aktører inden for vind- og biogasbranchernhar medio 2011 fremlagt et forslag tilregeringen, som aktørerne har benævntEEGasG.Dette oplæg omhandler, hvordan”overskuds” vind-og solenergi via enelektrolyse/hydrogenproces og efterfølgendemathanisering kan omdannes til ”grøn gas”.2012 sandsynligvis EEG-støtte til CHPanlæg,der anvender grøn gas.33


Konklusion.Kom i gang Danmark!Den nye grønne gas-tidsalderer indledt i Tyskland!34


Tak for opmærksomheden

More magazines by this user
Similar magazines