12.07.2015 Views

Wedellsborg Gods Skifteuddrag, 1701 - 1770 Abel ... - Daic.dk

Wedellsborg Gods Skifteuddrag, 1701 - 1770 Abel ... - Daic.dk

Wedellsborg Gods Skifteuddrag, 1701 - 1770 Abel ... - Daic.dk

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Enken; Anne Jensdatter hos Christen Nielsen Fisker. Jacob ZacharisenBørn; Kirsten Andersdatter 9 år, - Anne Marie Andersdatter 4 ½ år, værge Jep OlsenAnders Pedersen i Fønsschou den 6 august 1742, P3 side 59.Trolovede, Margrethe Sophia Michelsdatter, lavværge søsterens mand Jørgen Ellegaardpaa FønschouDen sal mand havde overtaget gården efter sin far Peder Andersen, og mor BodelAndersdatter.En søster Anna Pedersdatter gift med Anders Jensen i Fønsschou,, - Anna Pedersdatter giftmed Niels Jørgensen som er død.Anders Pedersen inderst i Gelsted Taarup den 2.marts 1758, P3, side 373.Enken, Karen Knudsdatter inderst hos Peder Mathisen, lavværge Niels Andersen.Arvinger; en søster datter Anna Hansdatter i Føns,Anders Rasmussen i Ellesøe den 18. februar 1739 p2, side 505b.Enken, Karen Madsdatter, lavværge Peder Laursen i BalslevBørn; Rasmus Andersen 14 år, - Mads Andersen 12 år, - Jens Andersen 8 år, - HansAndersen 5år, værge farbroderen Jens Jensen Lunde i Balslevsamt en datter ved første hustru sal, Kirsten Sørensdatter; Karen Andersdatter gift medJohan Pedersen i Kindstrup.Anders Rasmussen i Føns Skov den.11.december 1750. P3, side 206b.Enken, Maren Nielsdatter, lavværge Niels Andersen føns skov,Den sal. mands børn fra første ægteskab; Rasmus Andersen 24 år, - Claus Andersen 20 år,- Anna Margrethe Andersdatter 16 år, - Mette Andersdatter 13 år, deres værgemorbroderen Peder Frandsen fra Føns.Fælles barn; Ellen Maria 6 uger, Laurs Nielsen her af Føns skov.Anders Rasmussen i Rolund den 5.marts 1767. P4, side 213b.Enken; Christence Andersdatter, lavværge broderen Niels Andersen fra Hønnerup.Børn; Rasmus Andersen 22 år, formynder farbroderen Hans Rasmussen her i byenAnders Sørensen i Roenæs den 10.juni 1717, P1 side201b.Enken. Karen Olufsdatter med lavværge Jørgen Sørensen.Børn; Søren Andersen som fæster gaarden, - Karen Andersdatter gift med JørgenJørgensen i Ubye, - Anna Andersdatter gift med Peder Rasmussen i Rolund.Anders Sørensen i Ruud den 27. juli 1739 P2, Side 545b.Enken; Maren Olufsdatter, lavværge Søren Olsen.Arvinger, en broder Søren Sørensen som eneste arving.Anders Sørensen i Gamborg den 23.juni 1761. P4 side 66,Enken, Maren Pedersdatter, lavværge Chrisetopher Pedersen fra Broende.ny ægtemandAnders Hansen.Børn, Peder Andersen 3 år, - Anders Andersen 4 uger.for børnene Peder Pedersen og LarsPedersen.


I skifte brevet nævnes 2de søstre til enken Anna og Karen Pedersdatte som havende arv tilgode efter deres fader.Anna Andersdatter i Gammel Dam den 5.juli 1718, P1 side 221b.Enkemanden Niels Bendixsen,Børn; Anna Nielsdatter 7 år, - Karen Nielsdatter 5 år Anna Nielsdatter 3 år,Anna Andersdatter i Føns den 28. maj 1742, P3 side 53 B.Enkemanden, Jørgen Nielsen, tilhuse hos Rasmus Sørensen.Børn; Anders Jørgensen 15 år.Børn med sal. Anders Olsen, Anna Andersdatter tjener hos Lars Jensen i Balslev, - MarenAndersdatter tjener Jørgen Kjær i Føns.Anna Andersdatter i,?.den 8. juni 1747, P3 side 134.Enkemand, Jens Hansen,Børn; Hans Jensen 16 år, - Karen Jensdatter 14 år, - Ellen Jensdatter 11 år, tilstedeMorbroderen Niels Andersen fra Mosegaard, og Jens Lund i Balslev som er gift med ensøster til den afdøde.Anna Andersdatter på Baagøe den 12. maj 1752, P3 side 248,Enkemanden, Niels Truelsen.Børn, Truels Nielsen 33 år, - Anders Nielsen 30 år, - Kirsten Nielsdatter gift med HansJørgensen her på øen, - Mette Nielsdatter gift med hannibal Andersen her på øen,Anna Andersdatter i Gelsted taarup den 7.oktober 1757, P3, side 367b.Enkmanden, Christen Pedersen gaardmand.Børn; Anders Christensen i Gelsted, - Jens Christensen tjener Grev Wedeel på sjælland, -Søren Christensen tjener Grev Wedeel nu i Holsten, - Anna Cathrina Christensdatter giftmed Henrik Mathisen her i gaarden, - Margrethe Christensdatter her i gaarden,Anne Andersdatter i Balslev den 12.marts 1705, P1 side19b.Enkemanden; Olle Andersen.Børn; Maren Ollesdatter 10 år, - Dorthe Ollesdatter 7 år, - Margrete Ollesdatter 4 år, -Anders Ollesen1 ½ år, på børnenes vegne morbrøder Jep Andersen i Balslev og OlleHansen i Bubel.Anna Andersdatter i Balslev den 19.marts 1763, P4 side 110b.Enkemanden Rasmus Nielsen.Den sal kones børn; Rasmus Jørgensen Skomager i Haare, - Peder Jørgensen 29 år, -Anders Jørgensen 25 år, - Niels Jørgensen 20 år, - Bodel Jørgensdatte alle ved sal. JørgenRasmussen.Anna Marie Bendixdatter i Holevad den 12. maj 1731, P2 side 326.Enkemand: Peder Hansen,Børn; Anna Pedersdatter 4 ½ år,Anna Bendtsdatter hos Laurs Bennesen i Emtekjer, den 20 oktober 1739, P2, side 549b,Sal, Hans Andersen


Deres børn; Karen Hansdatter 10 år, - Ellen Hansdatter 8 år, værge og pleje forældre forden ældste Bertel Nielsen i Pjerup som er gift med farmoderen til børnene, - øvrig værgermorbrødrene Peder Bendsen i Emtekjær og Hans Bendsen.Anna Maria Bertelsdatter i Ubye den 26.februar 1756, P3 side 328b.Enkemanden, Laurs Nielsen gaardmand.Børn, Niels Larsen 15 år, - Maren Laursdatter 11 år, tilstede børnenes morfader BertelNielsen i Viibye.Anna Bytters til huse hos Niels Baagøe i Aalsboe den 15 oct. 1745, P3, side 108B.Enkemanden Hans Hansen tjener i Harndrup,Den sal, kones børn med sal. Rasmus Bytter; Anders Rasmussen Bytter i HarritslevAnne Eriksdatter i Holme den 7.januar 1767, P4 side 200b. og 203 b, 235b, osv.Var enke efter salMarkus Laursen.Arvinger; en broder Steen Eriksen i Hygind, - 2) Thomas Eriksen i Rørrup Kirke, - 3)Jørgen Eriksen i Ringe, som er død hans datter Anna Marie Jørgensdatter 23 år tjener hosfarbroderen Thomas i Rørup. NB: ved auctionen den 9.februar 1767 kaldes den sal.koneMaren Eriksdatter.Anna Frandsdatter i Fønsskov den 12 febr. 1746, P3 side 114.Enkemanden, Anders RasmussenDen sal. kones børn ved sal, Claus Hansen; Hans Clausen 26 år, - Hannibaletta HenriethaClausdatter 22 år,Fælles børn; Rasmus Andersen 18 år, - Claus Andersen 15 år, - Anna MargretheAndersdatter 12 år, - Mette Andersdatter 9 år,Anne Hansdatter på Baagøe den 30.september 1707, P1 side 72.Sal. Hans Hansen,Børn, Hans Hansen 17 år, - Peder Hansen 13 år, deres formynder, Peder Juul gift medderes moster, - Jørgen Hansen 11 år, som formynder Mads Hansen, - Birte Hansdatter 7 år,formynder farbroderen Anders Hansen, - Hans Hansen 6 år, formynder Hendrik Jørgensengift med en faster, - Christen Hansen 11 år formynder farbroderen Jørgen Hansen i Orte.Anne Hansdatter i Jerup den 14.august 1708, P1, side 88b.Enkemanden, Jens Olsen.Arvinger; søskende, Niels Hansen i Fjellerup, - Jep Hansen i Gribsvad, - Hans Hansen iGasbølle, - Maren Hansdatter gift med Jørgen Hansen i gribsvad.Anne Hansdatter i Hygind Mølle den 10. juli 1709. P1 side 93b.Enkemanden, Søfren Christensen.Børn; Christen Søfrensen 20 år, - Staphen Søfrensen 14 år, - Maren Søfrensdatter 22 år, -Anne Søfrensdatter 10 år, - Kirsten Søfrensdatter 7 år, værge faderen selv og for Christenhans mosters mand Jørgen Hansen i Aabye, og for Maren hendes trolovet Mads Hansen.Anne Hansdatter i Balsløv den ? 1729 P2 side 221.Enkemanden; Knud Rasmussen,


Børn; som enkemanden er stedfar til; Anne Olufsdatter død i mosegaarden hendes 2sønner, Jørgen Hansen 20 år Rasmus Hansen 18 år, hans curator Niels Lassen af Føns,2) Anders Olsen død i Føns hans børn Anne Andersdatter Maren Andersdatter deresstedfar Jørgen Nielsen i Føns, - 3) Maren Olufsdatter gift med Rasmus Madsen i Ellesøe.Side 222, Knud Rasmussen afstår gaarden til Jørgen Laursen som ægter Knud Rasmussensbrordatter.Anna Hansdatter i Gamborg den 7 marts 1733, P2 side 360.Enkemand; Hans Jensen tilhuse hos Laurs Pedersen i Gamborg.Børn; Karen Hansdatter 4 år Maren Hansdatter 1 år.Anna Hansdatter i Hygind Taarup den 25 februar 1739, P2 side 508.Enkemanden, Jep Pedersen,Børn; Jørgen Ibsen gift og her på gaarden, - Karen Ibsdatter gift med Laurs Hendriksen ihuusbye, - Appolone Ibsdatter 30 år her i gaarden.Anna Hansdatter i Balslev den. 13. januar 1741, P3 side 22.Enkemanden, Hans Jørgensen.Børn, avlet med forige husbond sal. Anders Nielsen, Hans Andersen udi Mosegaarden, -Niels Andersen samme sted, - Karen Andersdatter gift med Jens Jørgensen i Balslev, -Maren Andersdatter ugift 33 år.Fælles børn; Anders Hansen 26 år.Anna Hansdatter i Haare den. 28. juli 1742, P3 side 57b.Enkemand, Jens Nielsen.Børn, Anna Jensdatter 12 år, tilstede hendes morfar Hans Top ( Løg) ??.Anna Hansdatter i Huusby den. 25. februar 1743, P3 side 72.Enkemanden Niels Knudsen.Den sal, kones børn, en datter Karen Hansdatter gift med Jens Bang i Balslev, - MarenHansdatter død som var gift med Jacob Jensen i Barløse Taarup,Anna Hansdatter i Emtekjær den. 6. december 1753, P3, side 284.Enkemand, Peder Laursen.Den sal. kones 2 børn ved sal. Hans Ibsen: Karen Hansdatter 21 år, - Kirsten Hansdatter 13år, værge morbroderen Hans Hansen i Tommerup, og Jørgen Jørgensen fra brenderup, somer gift med den sal. kones søster.Anna Hansdatter på Baagø den 25.april 1761, P4 side 41b.Enkemand; Anders Laursen,Børn; Hans Andersen 22 år, - Lars Andersen 19 år, - Maren andersdatter 24 år, tilstedmorbrøderne; Laurs Hansen, Hans Hansen samt, Johan Jepsen, Hans Jepsen, Jep Jepsenalle her på øen.Anne Hansdatter i Gamborg den 17.marts 1763, P4 side 109b.Var gift med samtidig afdøde Rasmus Hansen se skiftet efter ham.Anna Hansdatter i Gamborg Mølle den 4.november 1763 P4 side 141b.


Enkemanden; Hans Hansen,Børn; Karen Hansdatter 4 år, - Maren Hansdatter 1 år, tilstede morbrøderne; Lars Hansenfra Ejby og Hans Hansen her i byen.Anne Hansdatter i Ørslev den 25.april 1767, P4 side 231b.Enkemanden; Knud Clausen Gaardmand.Børn; Appelone Knudsdatter 2 ½ år, - Mette Knudsdatter formynder morfaderen HansLaursen Smed i Ellesøe.I Skiftebrevet nævnes skifte efter enkemandens første hustru Appelone Jørgensdatter ogderes 3 børn; Anne Knudsdatter, Claus Knudsen, Jørgen Knudsen.Anne Hansdatter i Ulsroed den 14. august 1767 P4 244.Enkemanden. Niels Andersen.Børn: Kirsten Nielsdatter 1 år, formynder morbroderen Knud Hansen i fauerskov, samtfarbroderen Hans Andersen i Fønsshou.Der nævnes et skiftebrev datert den 14.maj 1763; arvinger Peder Alsroed, Anne ChatrinePedersdatter, Ellen PedersdatterAnne Hansdatter i Gamborg den 21. juni 1769 P4 side 287b.Enkemanden, Knud Hansen skrædder.Børn; Hans Knudsen 8 år, - Niels Knudsen 2 ½ år, - Maren Knudsdatter 14 år, - AbbeloneKnudsdatter 12 år, formynder Mads Andersen her af byen.Anna Hendrichsdatter i Eschiør den. 9. april 1740. P3 side 4.Enkemanden; Morten Jensen,Børn; Jens Mortensen 1 ½ år.Anne Hummesdatter i Sandager den 19.oktober 1735, P2, side 426.Enkemand, Peder Jørgensen,Børn; Kirsten Pedersdatter 3 år. Anne Pedersdatter 2 år.Anna Margaretha Isachsdatter i Ørsted den 11. marts 1743, P3 side 79.Sal. Rasmus Knudsen død samtidig se også skiftet efter ham.Den sal. kones datter Zidsel Jacobsdatter som har været gift i Odense.Anna Jensdatter i Svenstrup den 19.august 1724. P2 side 48b.Enkemanden; Hans JørgensenBørn, Maren Hansdatter 21 år Johanne Hansdatter 14 år, formynder morbrodren LauritsSøfrensen i Skrillinge.Anna Jensdatter i Ruud den 12. november 1731 P2, side 333,Enkemand; Hans Rasmussen.Børn; Maren Hansdatter 16 år Peder Hansen 14 år,Anna Jensdatter i Eibye den 6. juni 1743, P3, side 81b,Enkemanden, Hans Nielsen.Den sal. kones mor Maren Rasmusdatter, med lavværge Jørgen Laursen her af byen.


En broder Peder Jensen 28 år, - dito Rasmus Jensen 22 år, - en søster Maren Jensdatter 11år, - en halvsøster Karen Jensdatter gift med Peder Pedersen i Gamborg,Anna Jensdatter Juul i Kindstrup den 29. januar 1752, P3, side 236.Enkemanden, Jens Hansen.Arvinger; den sal kones fader Jens Christensen Juul skoleholder i Balslev.Anna Jensdatter i Ørslev den 17.december 1761, P4 side 71b.Enkemanden, Peder Madsen.Arvinger; en søster Bodel Jensdatter med lavværge Mads Rasmussen her i byen.Anne Jensdatter i Ørslev den 10.oktober 1763, P4 side 138.Enkemande, Peder MadsenArvinger; hendes mor Maren Andersdatter Smede enke i Ejby, lavværge Jørgen Laursen.Søskende; Lars Jensen 30 år på Erholm. Birthe Jensdatter gift med Frederik Andersen iNr. Esterbølle Sandager Sogn, - Karen Jensdatter tjener i Gastrup,Anne Kirstine Jensdatter i huusbye den 17.april 1769. P4 side 277.Enkemanden; Søren Christensen.Arvinger; hendes far Jens Rasmussen.Anne Catrine Justdatter i Huusbye den 17.juli 1766 P4 side 189b.Enkemanden; Jens Clausen.Børn; Kirsten Jensdatter gift med anders Jørgensen i Eschiør, - Maren Jensdatter 14 år, -Karen Jensdatter 6 år, formynder Hans Hansen KallehaugeAnna Jørgensdatter i Ubye den 21.februar 1710, P1 side 95.Enkemanden Jørgen Jørgensen.Arvinger, den sal. kones forældre. Jørgen Sørensen og Maren Hansdatter.Der nævnes 2 børn, Laurs Pedersen 10 år, - Anna Pedersdatter 12 år som enkemanden erstedfar til, som havende arv til gode efter deres far Peder Larsen.Anna Jørgensdatter på Baagøe den 1. juli 1728, P2, side 140.Enkemand; Jeppe Hansen,Børn, Hans Jeppesen 7 år Ingeborg Jeppesdatter 12 år, værge Jørgen Hansen på Baagøe,- Elisabet Jeppesdatter 10 år, værge Lars Andersen på Baagøe, - Anna CatharinaJeppesdatter 5 år.Anna Jørgensdatter Bang i Viby Mølle den. 28 januar 1742 P3 side 70.Enkemanden; Sten Jørgensen,Børn. Jørgen Stensen 14 år, - Søren Stensen 8 ½ år, tilstede deres mosters søn PerJørgensen i UlsroedAnna Jørgensdatter i Wibye den 6. juni 1743, P3 side 82b.Enkemanden, Jørgen olsen.Børn Jørgen Jørgensen 14 uger, tilstede den sal, kones stedfar Hiere Pedersen i Wibye.Anna Jørgensdatter i Wiby Mølle den 30. juni 1746, P3, side 117b.


Enkemanden, Steen Sørensen,Børn; Hans Steensen 4 uger gammelt, tilstede morfaderen Jørgen Hansen i Branstrup.Anna Jørgensdatter i Føns den 8. februar 1754, P3 side 306.Enkemanden; Rasmus Nielsen inderst hos Søren Jørgensen.Børn; Niels Rasmussen 6 år, - Jørgen Rasmussen 2 år, -Anna Jørgensdatter i Balslev den 29.april 1758, P3, side 382.Enkemanden, Christen Jørgensen, på aftægt hos Niels Nielsen,Børn; Hans Christensen her i byen, - Jørgen Christensen her i byen, - Anna Christensdattergift med Niels Nielsen.- Karen Christensdatter tjener her i gaarden.Anna Jørgensdatter i Sdr.Aabye den 28.januar 1760 P4 side 33b.Enkemanden, Laurs Stephansen.Børn; Kirsten Laursdatter gift med Jacob Jensen i Huusbye, - Jørgen Laursen 14 år, - AnnaCathrina Laursdatter 4 år, tilstede Stephan Hansen gift med deres moster, og morbrøderneHans Jørgensen fra Nache og Jørgen Jørgensen fra Hjorte.Anna Laursdatter i Hygind den 12.okt.1753, (død for nogle år siden) P3, side 271b.Enkemanden; Laurs Nielsen karl hos Laurs Jørgensen i Hygind.Børn; Kirsten Laursdatter, - Maren Laursdatter.Anna Laursdatter på Baagøe den 9.marts 1761, P4 side 51b.Enkemanden, Bendt Nielsen gaardmand.Børn; Hans Bendsen 26 år, - Anna Bendsdatter 27 år, tilstede den sal.kones broder AndersLarsen her på øen.Anne Laursdatter i Emtekjær den 28.april 1768 P4 side 262b.Enkemanden; Hans Michelsen gaardmand.Børn; Kirsten Hansdatter gift med Niels Jespersen i Gamborg, - Karen Hansdatter 22 år,som er tiltænkt gaardem sammen med hendes kjerste Hans Jørgensen.- Anne Hansdatter 14år,Anne Madsdatter i Huusbye den 29. januar 1731, P2, side 305b.Enkemanden, Christen Nielsen FiskerBørn; Mads Christensen 16 år, - Niels Christensen 14 år, - Hans Christensen 13 årAnders Christensen 9 år Christen Christensen 6 år.Anne Madsdatter i Aabye den 3.februar 1767, P4 side 208Enke og til huse hos Niels Nielsen i Aaby.Anna Cathrina Mikelsdatter i Føns den 25.september 1759 P4, side 28.Enkemanden, Peder FrandsenArving; den sal.kones fader Mikel RasmussenAnna Madsdatter i huusbye den 22.marts 1762, P4 side 81,


Enkemanden, Anders Laursen gaardmand.Børn; Hans Andersen 33 år, - Kirsten Andersdatter gift med Hans Eskelund i Haare.Anna Mortensdatter i Føns den 6. juli 1730, P2 side 245.Enkemanden, unge Jørgen Larsen.Den sal. kones børn; Mikkel Hansen 22 år, værge Mads Bøcher i aabye, - MarenMikkelsdatter 27 år Johanne Mikkelsdatter 25 år, deres værge gl. Jørgen Laursen.Anne Nielsdatter i Haare den 19.december 1708, P1, side 88.Enkemanden, Frederich Mortensen,Den sal. kones børn, Laurs Hansen Landsoldat, - Anne Hansdatter gift med en soldat ikøbenhavn, - Kirsten Hansdatter trolovet med Christen Hansen i Haare,Fælles børn, Karen Frederichsdatter 17 år, - Maren Frederichsdatter 12 år,Anna Nielsdatter i Roelund den 16. august 1726, P2 side 84.Enkemand Oluf Hansen til huse hos Peder Rasmussen.Børn; Hans Olufsen 16 år formynder farbrodren Rasmus Hansen i RoelundAnne Nielsdatter i Ubye den 7. september 1729, P2, side 228b.Enkemanden, Søren Laursen huusmand.Arvinger; den sal. kones farbrøder, Hans Pedersen Rasmus Pedersen Jørgen Pedersenalle i Skrillinge, - faster Maren Pedersdatter i Skrillinge, - en moster gift med HansHansen i Broehuus, - og en morbroders søn Anders Hansen i Bøgelund begge på egne ogsøskendes vegne.Anna Nielsdatter i Føns hos Claus Eriksen i Huusby, den 23. maj 1739, P2 542,Enkemanden; Claus Johansen. Den sal. kone havde for år tilbage forladt manden.Børn, fra ægteskab med sal. Hans Mortensen; Morten Hansen 26 år, - Karen Hansdattergift med Claus Eriksen, - Marie Hansdatter tjener i Føns, - Maren Hansdatter tjener iGjelsted hos farbroderen Laurs Mortensen, som også er værge for de umyndige.Anna Nielsdatter i Sønder aabye den ? Juni 1744, P3,side 99b.Enkemand, Christopher LaursenBørn; Lars Christophersen 2 ½ år, - Ellen Christophersdatter 5 år,Anna Nielsdatter i Wibye den 19. juli 1745, P3 side 108.Enkemanden; Peder Jørgensen.Børn; Jørgen Pedersen 25 årr, - Niels Pedersen 19 år, - Maren Pedersdatter 22 år.Pedersdatter 15 ½ år, overværende morbroderen Bertel Nielsen her i Wibye.KarenAnna Nielsdatter i Balslev den 16. december 1745, P3, side 109b.Enkemanden, Jørgen AndersenBørn, Niels Jørgensen 8 år, - Maren jørgensdatter 15 år, - Zinde Jørgensdatter 13 år, -Karen Jørgensdatter 10 år Anna Jørgensdatter 4 år, tilstede den sal. kones søsters mandAnders Hansen her i byen.Anna Nielsdatter i Balslev den. 10.februar <strong>1701</strong> P1, side 2a.


Enkemand; Laurs Lunde.Børn; Jens Laursen 22 år, - Laurs Laursen 16 år, - Anna Laursdatter 38 år, - ElisabetLaursdatter 30 årAnna Nielsdatter i Gamborg den 18.november 1762, P4 side 91.Enkemanden; Anders Laursen Gaardmand.Børn; Lars Andersen 11 år, - Niels Andersen 6 år, - Jørgen Andersen 4 år, - PederAndersen i 3de år, tilstede deres 3 morbrøder, Hans Nielsen, - Anders Nielsen, - JensNielsen alle her af byen.Anna Nielsdatter i Haare den 24.september 1764, P4 side 157.Enkemanden; Jens Christensen Muermester.Børn; med sal. Jens Nielsen; Niels Jensen 20 år, curator morbroderen Jørgen Nielsen iHaare. Hans Jensen 14 år, formynder farbroderen Niels Nielsen ibid. Anna Jensdatter17 år, Steen Eriksen i Hygind.Der nævnes et skiftebrev datert den 3.okt. 1752.Anne Nielsdatter i Ubye den 15.juni 1765. P4 side 170b.Enkemanden; Lars Hansen.Børn; Maren Larsdatter 8 år, - Kirsten Larsdatter 2 år, - Niels Larsen nyfødt formynderAnders Hansen af Føns, og Niels Nielsen af Gamborg.Anne Nielsdatter i Huusbye den9.december 1767, P4 side 256b.Enkemanden, Peder Laursen.Arvinger; 1) en søster Karen Nielsdatter død, hendes søn, Lars Christophersen i Fjelsted, -en datter Karen Madsdatter død i Lunge, hendes børn, Maren Hansdatter, dito KirstenHansdatter gift med Anders Hansen i fjellerup, - dito Karen Hansdatter tjener i Fjelsted, ensøn Mads Hansen Smed i Lunge, - 2) Karen Nielsdatter død, hendes børn Niels Pedersen iSletterød, - Karen Pedersdatter gift med Hans Christophersen i Fjelsted, - AnnePedersdatter gift med Jens Sørensen på Bilsbølle, - 3) Johanne Nielsdatter død hendesbørn, Maren Jepsdatter gift med Anders Christensen på Gyldensten, dito Karen Jepsdattergift med Jakob Laursen på Engaard <strong>Gods</strong>Anne Offersdatter i Roelund den 11. juni <strong>1701</strong> P1 side 6b.Sal. Anders PedersenBørn. Peder Andersen 13 år, - Offer Andersen 11 år, - Gretho Andersdatter 9 år, - KarenAndersdatter 3 år,Anna Olufsdatter i Balslev Mosegaard den 17. april 1728, P2 side 137b.Enkemand, Jens Hansen.Den sal kones børn, Jørgen Hansen 20 år, værge Jørgen Lauritsen i Bal. Mosegaard, -Rasmus Hansen 16 år, værge Peder Smed i Balslev,Anna Ollufsdatter i Viibye den 22 marts 1736, P2, 428b.Enkemand; Rasmus Jørgensen,Børn; Maren Rasmusdatter 3 ½ år, - Anne Rasmusdatter 2 år,Anna Pedersdatter i Gamborg den.16 juli 1727, P2 side 102.


Enkemand, Anders Pedersen.Børn; Peder Andersen 14 år, værge Michel Ibsen i Gamborg, - Jørgen Andersen 10 år,værge Jørgen Jensen ibid, - Dorthea Andersdatter 13 år, værge faderen.Anna Magreta Pedersdatter i Ørslev den 22 april 1734, P2 side 419b.Enkemand, Thomas Bertelsen,Børn; Aggatha Thomasdatter 4 år,I skiftebrevet nævnes et skiftebrev efter enkemandens første hustru dater den 22 januar1725, deres børn; Rasmus Thomasen, - Peder Thomsen, - Anne Thomasdatter.Anna Pedersdatter i Tellerup den 21 januar 1745, P3, side 104.Enkemanden Hans Liboresen,Børn; Rasmus Hansen 12 år,Anna Pedersdatter i Huusbye den 22 marts 1752, P3 side 240b.Enkemanden, Jørgen Nielsen Gaardmand. i Kallehauge.Børn, Christen Jørgensen 12 år, - Peder Jørgensen 9 år, - Niels Jørgensen 2 ½ år, - MarenJørgensdatter 11 år, - Dorthe Jørgensdatter 6 år, på børnenes vegne gl. Jørgen Nielsen her ibyen.Anna Catharina Pedersdatter Bech på Søndergaard den 2. september 1752, P3, side249b.Enkemanden Jørgen Poulsen forpagter.Børn, Regitza Sophia Jørgensdatter 11 år, - Anna Margrethe Jørgensdatter 10 år, - DortheaJørgensdatter 9 år, - Elisabeth Sophia Jørgensdatter 8 år, - Peder Jørgensen 7 år, - PovelJørgensen 6 år, - Elisabet Jørgensdatter 5 år, - Anna Jørgensdatter 3 år, - Jacob Jørgensen 1½ år, deres værge morfaderen Hr. Peder Bech fra Sjælland og morbroderen Peder PedersenBech.Anna Pedersdatter i Føns den 25.februar 1762, P4 side 77.Enkemanden; Rasmus Sørensen i et huus.Børn; Søren Rasmussen her i føns, - Henning Rasmussen i Rud, - Anna CathrineRasmusdatter tjener hos Canselid Raad i Jylland.Anne Rasmusdatter i Rue den 8. december 1729, P2 side 230b.Enkemanden; Anders SørensenArvinger; søskende, Knud Rasmussen på Rud, - Karen Rasmusdatter tjener i AlbyeAnne Marie Rasmusdatter i Roelund den 6 februar 1746, P3, side 120.Enkemanden, Jens MikkelsenArvinger, søskende, Lars Rasmussen 20 år tjener i Aborg, - Christentze Rasmusdattertjener i Pue Mølle, - halvbroder Niels Hansen 14 år hos sin far Hans Wilumsen i Lunge-Mogens Rasmussen død i Viuf Jylland hans børn; - Jørgen Rasmussen i Viuf, - SteenRasmussen på Amleedsheede i Jylland, - Ritmester Leedaard paa Bolentallgaard iHolstein, - Susanne Rasmusdatter i Wistorpe, - evt en halvsøster som har været gift medPræsten Lars Munch i Jordløse deres børn.


Anna Rasmusdatter i Føns den 17.oktober 1763, P4 side 139 B.Enkemanden; Niels Jørgensen.Børn; Rasmus Nielsen 5 a 6 år, - Jørgen Nielsen 3 a 4 år, tilstede Anders Jørgensen iroelund, og David Madsen fra Balslev begge gift med en søster til den sal.kone.Anna Rasmusdatter i Hybech Mølle den 5.september 1764, P4 side 150.Enkemanden; Jørgen Truelsen,Den sal.kones børn ved sal. Jens Hansen; Rasmus Jensen 15 år, - Eiler Rasmussen 7 år, -Jens Jensen 4 år, - Anne Kirstine Jensdatter 12 år, - Mette Cathrina Jensdatter 9 år,Fælles; Dorthea Voldborg Jørgensdatter 2 ½ år, tilsted Jørgen Andersen Brende Mølle ogJørgen Jørgensen i Hjorte som begge er gift med søstre til den sal. Kone, samt farbroderenAnders Hansen i Gammeldams Mølle,Anna Roesdatter ? i Gamborg den 23.februar 1731, P2 side 308b:Enkemand, Peder Pedersen.Børn; Peder Pedersen 30 år i Gamborg, - Rasmus Pedersen i Ubye 27 år, - Lars Pedersen20 år Christopher Pedersen 16 år værge faderen.Anne Steffensdatter i Rolund den 10.august 1767, P4 side 242.Enkemanden; Juul Laursen gaardmand.Børn; Laurs Juulsen 2 år, formynder Jørgen Laursen, - Maren Juulsdatter 13 år, formynderLars Sørensen, - Karen Juulsdatter 9 år, formynder Anders Rasmussen, - Anne CatrineJuulsdatter 6 år, formynder Niels Pedersen.Anna Thomasdatter i Ulsrod den 22.april 1752, P3 side 246.Enkemanden Peder Jørgensen.Børn; Jørgen Pedersen 13 år, - Jens Pedersen 9 år, - Agatha Pedersdatter i 6 te år, - KirstenPedersdatter 2 år, tilsynsværge morbroderen Peder Thomasen i Ørslev og og den sal. konessøsters mand Niels Hansen Bøcher i Balslev.På en kiste står navnet Agatha RasmusdatterAnna Truelsdatter på Baagøe den 20. juni 1733, P2 side 386b.Sal: Jørgen Truelsen som døde samtidig, se skiftet efter ham.Arvinger; en broder søn Iver Jacobsen i Holsten, - en søster Bodel Jacobseb, - en broderdatter Mette Jacobsdatter gift med Hans Ebbesen ibid.Anna Willumsdatter i Huusbye den 15.marts 1762, P4, side 80.Enke efter sal. Laurs Clemmensen skrædder.Børn; Clemen Larsen som har fæstet huset, - Hannibaline Laursdatter gift med HansPedersen i Nyegaard ved Præstøe Sjælland, - Fridenias Laursdatter, - Christina Laursdattergift med Hans Clausen Huusmand i sdr, Aabye.Agatha Rasmusdatter i Ørslev den 22 januar 1725. P2 side 59b,Enkemand, Thomas Berthelsen,Børn, Rasmus Thomasen 14 år Kirstine Thomasdatter 18 år Peder Thomasen 7 årformynder farbroderen Jørgen Berthelsen i Ørslev, - Anna Thomasdatter 7 år formyndermorbroderen Peder Rasmussen i Nørre Aabye Lund.


Apolona Rasmusdatter i Gamborg den 19 marts 1744, P3, side 96.Enkemanden, Rasmus Hansen.Den sal. kones søn, Lars Jørgensen boende i et hus her i byen.Aplone Laursdatter i Rud (født i Bubel ) den 8 december 1729 P2, side 230,Ebkemanden; Jens NielsenDer fandtes ingen arvinger:Apolonia Andersdatter i Tellerup den 20. februar P2, side 27.Enkemanden Anders Jørgensen,Søskende, Jens Andersen i Ørslev Kirsten Andersdatter gift med Bertel Jørgensen iØrslev,Appolona Hansdatter i Mosegaard den 7. maj 1723. P2 side 29b.Enkemanden, Oluf Nielsen,Densal kones børn, Hans Henrichsen 36 år , - Maren Henrichsdatter gift med Jens HansenHumble i Balsløf.Appelona Andersdatter i Gjelsted den 15. juni 1725, P2 side 76.Enkemanden, Anders Pedersen,Datter; Maren Andersdatter 2 år, værge mosterens mand Laurits Lauritsen i Hygind Mølle.Appelone Jørgensdatter i Ørslev den 15.april 1763, P4 side 114b.Enkemanden Knud Clausen Gaardmand,Børn; Claus Knudsen 22 år, - Jørgen Knudsen 18 år, - Anna Knudsdatter hjemme, - KarenKnudsdatter også hjemme, - Maren Knudsdatter tjener i Ulsrod, tilstede den sal.konesbroder Hans Jørgensen i Ejby, Peder Jørgensen fra Wiby,Appelone Nielsdatter i Tellerup den 6.februar 1766, P4 side 180b.Enkemanden; Jens Andersen.Børn; Karen Jensdatter 12 år, - Anders Jensen 4 år, - Niels Jensen 8 dage, formynder JohanPedersen i Ellesøe.Apolona Jørgensdatter i Laage den 13.marts 1711, P1 side 107.Enkemanden, Olle Hansen.Børn, Karen Olsdatter 23 år gift med Mads Nielsen i Harndrup, - Maren Olsdatter 15 år, -Apolona Olsdatter 14 år, - Laurits Olsen 12 år, - Anna Olsdatter 12 år, - Dorte Olsdatter 6år,Gaarden blev kort efter lagt i Aske.Barbro Jørgensdatter i Hygind den 19.januar 1712, P1 side 136.Enkemanden. Jørgen Ibsen,Børn; Karen Jørgensdatter 14 år, med morbroderen Willum Jørgensen i Huusbye, - JørgenJørgensen 6 år,Bendt Rasmussen på Baagøe den 30.januar 1708, P1 side 73.Enken, Bodel Villatzdatter, laværge hendes far Villatz Jepsen i Knud Holsten.


Den sal.mands børn i første ægteskab; Hans Bendtsen 16 år, Laurs Bendtsen 15 år, deresværge Jørgen Rasmussen i Emtekjær, - Rasmus Bendtsen 13 år, værge Hans Rasmussen iNache, - Peder bendtsen 8 år, værge Niels Rasmussen i Hjorte, de er alle børnenesfarbrøder, - Anne Bendtsdatter 9 år værge morbroderen Rasmus Hansen i Fønsskov,Fælles børn; Villads Bendtsen 5 år, værge den forige kones broder Hans Hansen Knap, ogJørgen Hansen på Baagøe og værge for Jep Bendtsen 1 år gammel.I skiftebrevet nævnes skiftet efter sal. Karen Hansdatter datert den 11.marts <strong>1701</strong>.Bertel Hansen i Lunge Gelsted Sogn den 27. april 1724 P2 side 47.Enken; Anna Andersdatter, med lavværge hendes broder Jørgen Andersen i Gjelsted.Arvinger; 1) hans afdøde broder Niels Hansen hans børn; Søfren Nielsen i EmtekjærHans Nielsen soldat i København 2 en søster Berte Hansdatter tilhuse i Blanchstrupmedlavværge Mads Bøcher i Sønder Aabye 3) søsterdatter Karen Hansdatter gift med HansPedersen i Barløse TaarupBerthe Olufsdatter i Wibye den 11.april 1767. P4 side 224.Enkemanden: Laurs Offersen.Børn; Christen Laursen 16 år, - Anne Laursdatter 20 år, - Karen Laursdatter formynderRasmus Rasmussen her i Byen.Berthe Pedersdatter paa Fønsschou den 24. maj 1767 P4 side 234.Enkemanden; Jørgen Andersen.Børn ved den sal.kones første sal.mand Peder Olsen; Karen Pedersdatter 18 år formynderHenning Rasmussen Ruud.Berthe Rasmusdatter i Aabye den 12.februar 1765, P4 side 166.Enkemanden; Peder Gormsen, til huse hos Ole Pedersen.Arvinger; en broder 1) Søren Rasmussen død hans søn Rasmus Sørensen i Assens, - ensøster 2) Malene Rasmusdatter død hendes børn; Laurs Hansen død hans søn SteffenLaursen Taarup Sogn, - Anne Hansdatter gift med Peder Nielsen i Ødsted, 3) MarenRasmusdatter død hendes søn; Anders Knudsen død, en datter Maren Andersdatter giftmed Hans Jørgensen i Hvidensand, Anne Knudsdatter her på stedet lavværge OlePedersen, - 4) Karen Rasmusdatter død hendes datter Karen Hansdatter i EbberupBerthel Jørgensen i Ørslev den 12.oktober 1703, P1, side 9Sal. Kirsten Bertels.Børn; Tønnes Bertelsen 26 år, - Berthe Jørgensdatter 31 år, - Jørgen Bertelsen 19 år.Bertel Laursen hans hustru i Gamborg den 2.april 1764, P4 side 145b.Enkemanden; Bertel Laursen;Børn; Niels Bertelsen 3 uger, værge den sal.kones stedfar Peder Nielsen i Svendstrup.Bertel Simonsen i Nr. Aabye den 29. januar 1759, P3 side 263.Enken; Anna Maria Willumsdatter, lavværge morbroderen Laurs Jørgensen.( trolovet medJørgen Rasmussen)Børn, Simon Bertelsen 5 år, - en datter. ? Simonsdatter ½ år.I Skiftebrevet nævnes Anna Simonsdatter og Kirsten Simonsdater at have penge til gode.


Birde Ibsdatter i Gamborg den 3.oktober 1738, P2, Side 495.Enkemanden; Jørgen Pedersen.Børn; Maren Jørgensdatter gift med Hans Rasmussen i Gamborg, - Karen Jørgensdattergift med Erik Cortsen Prot i Beche Coldinghuus Amt.Birgitte Andersdatter Rebslagers i Aabye den 8. december 1730 P2, side 294.Hos Mikkel Nielsen.Arvinger; en datter død hendes børn, Henrich Hansen 20 år Christian Hansen 16 år ansatværge Jeppe Olufsen i Huusbye,Birgithe Jørgensdatter i Balslev den 15. november 1734, P2 side 418.Enkemanden, Hans Nielsen Bøcher.Børn; Jens Hansen 29 år i Kindstrup Niels Hansen 23 år, - Anne Hansdatter gift medHans Hansen Hvid i Ellesøe, - Ellien Hansdatter gift med Hans Ditlev Stiømann i Ørslev.Bergithe Jørgensdatter i Ubye den 23. maj 1744, P3, side 98b.Enkemanden Mads Svendsen,Børn, Svend Madsen 10 ½ år, - Jørgen Madsen 6 a 7 år, overværende morbroderen RasmusJørgensen i Wejlbye, og en ½ søsters mand Lars Rasmussen i Skovs Højrup.Birgitte Jørgensdatter i Viibye den 18.december 1738, P2 side 500.Enkemanden, Jørgen Olsen,Arvinger; den sal. kones moder Anna Rasmusdatter.Søskende, Rasmus Jørgensen i Viibye, - Hans Jørgensen 28 år, - Laurs Jørgensen 26 år, -Søren Jørgensen 25 år, - Peder Jørgensen 19 år.Birthe Jensdatter i Rue den 17. november 1765, P4 171b,Enkemanden Niels Jensen. 8 hun døde hos søsteren Ellen Jensdatter gift med HansJørgensen i Ubye)Arvinger; halvbroder Peder Nielsen 20 år, - Anne Jensdatter gift med Bertel Jensen iCauslunde, -ellen Jensdatter gift med Hans Jørgensen i ubye, - Karen Jensdatter gift medChristen Pedersen her i Byen,, - halv søster Kirsten Nielsdatter 17 år,Birte Chatrine Hansdatter (6 år) på Baagøe den 2.november <strong>1770</strong>, P4 side 300Hos stedfaderen Lars AndersenArvinger; ½ broder Hans Hansen, formynder Anders Nielsen, og Hannibal Andersen - helbroder Jeppe Hansen, - dito Niels Hansen deres formynder farbroderen Mads jepsen Knappå føns Schou. Der nævnes et skifte brev af 12.maj 1767 efter hendes mor KirstenNielsdatter.Birte Nielsdatter på Rud den 7.oktober <strong>1701</strong>, P1 side 41b,Enkemanden, Jens Nielsen.Børn, Niels Jensen 3 ½ år, - Maren Jensdatter 7 år,Birte Rasmusdatter i Gamborg den 23. februar 1731, P2 side 310.Enkemand, Jørgen Jørgensen,Børn; Jens Jørgensen 5 år, værge faderen selv.


Birthe Christensdatter i Hjorte den 19.maj 1760. P4 side 42.Enkemanden; Jørgen Jørgensen Gaardmand.Den sal.kones 3 sønner; Christen Findsen 29 år, - Find Findsen 27 år.Fæles Anders Jørgensen 18 år, tilsted Hans Jørgensen far broder til Anders.Birthe Gundersdatter i Haare den 12. december 1740, P3 side 18.Enkemanden; Morten Andersen Høj,Børn, Hans Mortensen 13 år, - Anne Mortensdatter 11 år, - Christiana Mortensdatter 2 ½år.Birthe Hansdatter i Viibye den 18.marts 1756, P3 side 331.Enkemanden, Lars Simonsen.Børn: Anna Laursdatter i 12de år, tilstede hendes farbroder Mikkel Simonsen her i Viibye.Birthe Jørgensdatter i Hjorte den 16.februar 1762 P4 side 76b.Enkemand, Anders Pedersen Gaardmand.Den sal. kones barn ved sal. Peder Andersen; Jørgen Pedersen 26 år, tilstede morbroderenHans Jørgensen i Stubberup.Birthe Rasmusdatter i Ørslev den 19.juni 1756, P3 side 340b.Enkemanden Anders Jensen.Børn, Jens Andersen 3 år, - Rasmus Andersen 11 uger, - Margrethe Andersdatter 7 år,tilstede den sal.kones morbroder Jørgen Larsen Møller fra Balslev Mosegaard.I skiftebrevet nævnes en søn Lars Andersen fra mandens første ægteskab (skiftebrev datertden 1. april 1747), samt en broder til manden Søren Jensen.Bodel Maria i Fønsschou den 4.januar 1768 P4 side 257B.Enkemanden Hannibal Frederich Hansen Skrædder på Fønsschou.Børn; Johan Frederich Hannibalsen 13 år, - Hendrich Christian Hannibalsen ? HansHannibalsen 6 år, - Dorthe Marie Hannibalsdatter 2 år, formynder Rasmus Skeel.Bodel Hansdatter i Hygind den 28.september 1763, P4 side 137.Enkemanden; Jørgen willumsenBørn; Anna chatrine Jørgensdatter 6 år,Bodel Jensdatter i Ruud den 26. september 1737, P2 side 451b.Enkemanden; Niels Jensen,barn; Jens Nielsen ½ år gammel.Bodel Laursdatter i Aabye den 2.november 1711, P1 side 131b.Enkemanden. Niss Jessen huusmand.Barn, Anna Nissdatter 7 år.Bodel Nielsdatter i Eschiør den 28. juni 1729, P2 side 223b,Enkemand, Jens Mortensen,Børn, Niels Jensen 13 år, tilsynsværge Morbroderen Niels Nielsen i Eschiør.


Bodel Olsdatter i Huusbye den 16.august 1710. P1 side100b.Enkemand, Rasmus Pedersen,Barn, Maren Rasmusdatter 5 år, tilstede Claus Jensen i huusbye,som er den sal.konessøskende barn.Bodel Pedersdatter i Holme Huuse den 7.september 1755, P3 side 321.Enkemanden; Peder Christensen.Børn; Christen Pedersen 4 år, - Hannibal Pedersen 1 år, - Karen Pedersdatter 7 år, tilstedebørnenes svoger Hans Pedersen ?.Bodel Pedersdatter i Balslev den 17.juni 1758, P3 side 383.Enkemanden, Lars Rasmussen.Børn, Rasmus Larsen 20 år, - Peder Larsen 13 år, - Anders Larsen 11 år, - AnnaLaursdatter 14 år, - Maren Laursdatter 17 år, - <strong>Abel</strong>lone Laursdatter 8 år, tilsted PederPedersen i Stubberup og Jens Pedersen i Ubyelund for børnes tarv at iagtage.Bodel Willatzdatter på Baagøe den 11.april 1714 P1 side 183.Enkemanden, Jep Hansen,Børn; Maren Pepsdatter 2 ½ år, til stede den sal kones far Willads Jepsen og hendes broderJep Willadsen og den sal. kones fasters mand Peder Pedersen i Knud, hendes far harhendes 3 børn fra første ægteskab Willads Bentsen 12 år, - Jep Bentsen 9 år, - ElisabethJacobsdatter 6 år.Den sal.kones første mand sal. Bent Rasmussen og nr. 2 Jacob Jepsen.I skiftebrevet nævnes Hans Bentsen, Laurs Bentsen, Rasmus Bentsen, Peder Bentsen, somhavde arv til gode ifølge et skiftebrev af 11.marts <strong>1701</strong>.Bonde Hansen i Emtekjær den 10. maj 1769, P4 side 284Enken, Anne Hansdatter lavværge og forlovet Peder Ovesen Skrædder af Huusbye.Børn; Anna Cathrina Bondesdatter 2 år, - Bonde Bondesen 10 uger, formynder LarsHansen her i Byen.Carl Gottshav Soldat i Huusbye den 19. november 1731, P2 side 333b.Arvinger; der nævnes ingen navne kun at han skulle efterlade sig 3 børn.Catharina Clemensdatter i Haare den 25. februar 1738, side 471b.Enkemand, Petter Øhlman.Børn; Anna Margretha Pettersdatter 16 år, - Maria Pettersdatter 12 år,Cathrina Hansdatter i Huusbye den 21.september, 1712, P1 side 148b.Enkemanden, Hanibal Christensen.Børn, Hans Hannibalsen 6 år, - Maren Hanibalsdatter 1 ½ år.Chathrine Pedersdatter i Sandager den 29. januar 1737, P2 side 440b.Enkemand: Peder Lauridsen tilhuse hos Peder JørgensenArvinger; Laurits Hansen Hvid i Dreslette og Mads Pedersen Simmersholm som nærmestesøskende børn.


Chatrine Andersdatter i Hygind den 28 marts 1740, P3, side 3.Enkemand; Jørgen Pedersen i Hyind,Arvinger; den sal. kones (moder?) broderbørn; Karen Hansdatter. Ellea Hansdatter forhvem Peder Bendsen gift med Maren Andersdatter som er søster til den sal. kone, varmødt.Chatrine Hansdatter i Huusbye den 4. maj 1741, P3 side 31b.Var gift med sal. Lars Pedersen,Deres barn, Anna Laursdatter 15 år, nærværende Niels Skeel..Christen Christensen avlskarl i Sønder Aabye Præstegård den ?1767 P4,side 249b.Arvinger en broder 1) Hans Christensen i Haare død, hans børn; Christen Hansen 16 år, -Christiane Hansdatter, - Kirsten Hansdatter gift med Niels Andersen i Højrup Gyldenstens<strong>Gods</strong>, - Anne Chatrine Hansdatter gift med Anders Hvid, - 2) Margrethe Christensdattergift med Lars Andersen i emtekjær, - 3) Maren Christensdatter død i Haare hendes børn;Anna Pedersdatter gift med Frands Pedersen Fisker ved Ulriksholm, - Karen Hansdattergift med Johan Jørgensen i Trygind, - Anne Hansdatter, - Else Hansdatter, - Hans Hansen ,de sidste 3 hos broderen Knud Hansen i Haare, - Christen Hansen i Huusbye.Christen Clemensen i Hoved den 24.december 1712, P1 side 153,Enken, Maren Andersdatter, lavværge og trolovet Anders PedersenBørn, Mette Christensdatter 1 ½ år, værge morbroderen Anders Christensen i Sasserod ogfarbroderen Anders Clemensen i Staden.Christen Colding i Ellesøe den 1. august 1730 P2, side 263Enken; Anne Rasmusdatter, lavværge Oluf Jørgensen af Ellesøe.Børn; Dorthe Christensdatter 28 år, - Anna Christensdatter 26 år Ellen Christensdatter 25år Maren Christensdatter 23 år, værge Anders Rasmussen ibid.Christen Hansen i Harndrup den 17. marts 1712, p1 side 143.Enken, Engel Christophersdatter, værge fæstemanden Niels Sørensen.Børn, Hans Christensen 5 år, - Povel Christensen 2 ½ år, værge Hans Christophersen iHarndrup og Claus Pedersen Skrædder ibdm,Christen Hansen på Brandsøe den 17.juli 1713. P1 side 171b.Enken, Mette Troelsdatter, lavværge Simon Bøgvraa fra Holsten.Børn, Hans Christensen 13 år, - Kirsten Christensdatter 12 år, værge Hans Pedersen ogPeder Lauritsen begge fra Holsten..I Skiftebrevet nævnes at den sal.mands stedbørn; Michel Jørgensen beboerhuset, TroelsJørgensen, Jess Jørgensen, Christina Sophie Jørgensdatter, Bodel Jørgensdatter deres salfader var Jørgen Michelsen.Christen Jacobsen i Fønschou den 1.juli 1761 P4, side 86bEnken; Karen Hansdatter, lavværge Jens Larsen.Børn; Jacob Christensen 3 år, - Giertrud Christensdatter 7 årværge Hans Jacobsen deres farbroder Fønschou.Anna Christensdatter 2 år,Christen Jørgensen i Huusbye den 3.august 1712, P1, side 146.


Enken, Kirsten Jensdatter, lavværge Birkedommeren Rasmuslarsen Skierbech.Børn; Hannibal Christensen 20 år og 3 månder fra første ægteskab, - Jørgen Christensen 12år, - Maren Christensdatter gift med Jens Andersen i Huusbye, - Maren Christensdatter 15år, - Hannibaline Cathrina Christensdatter 2 år, værge søsterens mand, Lars Hansen iHuusbye, og morbroderen Rasmus Jensen af HuusbyeChristen Jørgensen Hof smed ved <strong>Wedellsborg</strong> den 17. august 1722 P2 side 17b.Enken, Karen Lauritsdatter med lavværge Laurits Lauritsen Møller i Hygind.Børn, Christian Ulrik Christensen, med morfaderen Laurits Hansen i Huusby somformynder.Enken ægter Jens Christensen.Christen Jørgensen Ladefoged på <strong>Wedellsborg</strong> den 23. april 1739, P2, side 538b.Arvinger; en afdød søster sal, Maren Jørgensdatter hendes børn; Anna Pedersdatter 24 årtjener her på <strong>Wedellsborg</strong> Hans Pedersen Jørgen Pedersen, - Anders Pedersen 26 ½ år,I skiftebrevet oplyses det at Hans og Jørgen opholder sig i København, den sal, mandhavde yderlig tvende afdøde søskende Anders Jørgensen og Karen Jørgensdatter som ikkeefterlod sig livsarvinger. Der nævnes 2 morbrøder Anders Pedersen og Hans Pedersen.Christen Nielsen i Ellesøe den 16.april 1717. P1 side 212b.Der er kun nævnt enkens broder Hans Andersen i Føns, hvor enkens forældre nu opholdersig. I starten står der at Christen Nielsen boer i Anders Coldings gård og sener atsvigerforældrene tidliger har boet der.Christen Nielsen karl på Tybrind den 24. januar 1724. P2 side 39b.Arvinger; hans fader Niels Andersen Søndergaard i Hundborg Herret Sogn og Bye i Tye iJylland.Søskende; Anders Nielsen på sin fars vegneChristen Nielsen tjendte Niels Knudsen i Huusbye den 22. maj 1738, P2, side 483b.Arvinger; en søster død var gift med Hans Jensen død i Eschiør deres børn; Niels Hansenhos sin farbroder Anders Jensen i Bekhuset i Køng Mads Hansen 8 år, hos sin farbroderRasmus Jensen i Skydebjerg Taarup, - Jørgen Hansen 7 år, her i huset hos SørenRasmussen, - Maren Hansdatter 12, hos sin fasters mand Jep Madsen, - Karen Hansdattertjener hos Jørgen Willumsen i Huusbye.Christen Nielsen i Føns den 8. februar 1746, P3, side 119.Enken, Karen Hansdatter,Søskende, Mikkel Lund i Meddelfart, - Thomas Nielsen Lund et sted i Holstein somsergiant, - halvbroder Hans Nielsen Bøcher i Balslev, - halv søster Karen Nielsdatter iGrefte Mølle i Schellerup Sogn, -Christen Pedersen på Baagøe den 2.april 1765. P4 side 168b.Enken; Sidsel Pedersdatter, lavværge Anders Laursen.Børn; Peder Christensen 9 år, - og Peder Christensen den 2den 8 år, formynder for beggemorbroderen Jep Pedersen her på øen, - Tim Christensen 5 år, - Mads Christensen 4 år,


formynder morbroderen Hans Pedersen, - Niss Christensen 1 år, formynder farbroderenJacob Pedersen her på øen.Christen Rasmussen i Balslev den 14. november 1722. P2, side 20,Enken; Maren Hansdatter med lavværge Jens Lunde.Børn, Hans Christensen 15 år Rasmus Christensen 9 år som farbroderen KnudRasmussen her i Balslev var værge for Anna Christensdatter 20 år KirstenChristensdatter 6 år Karen Christensdatter 4 år værge farbroderen Jørgen Christensen heri BalslevChristen Smed i Ørslev den.23. december 1721. P2 side 13,Enken, Anna Nielsdatter, med hendes broder som lavværge Jeppe Pedersen af Hygind.Børn, den sal. mands Hans Christensen 35 år her i Stervboen Jens Christensen i ØrslevAnna Christensdatter gift med Niels Andersen i Rue Huuse, - Maren Christensdatter 24 årværge Hans Andersen i Ørslev.Christense Jensdatter i Rolund den. 25. juni 1731, P2, side 326b.Børn; Jens Rasmussen i Rolund, - Maren Rasmusdatter 4 år, som broderen er værge for.Christian Nielsen Kock paa Fønsschou den.20. april 1753, P3 side 272.Det oplyses, at han døde på Horne Mølle, her nævnes Horne Møllerens kone Bodel Maria,og svogeren Søren Balle fra Haarbye ?.Arvinger søsskende; Peder Nielsen Kock 30 år, bosat i Stepinge i Holsten. Niels NielsenKock 28 år, tjener justits raa Falsen i Kbh. Tilstede farbroderen Synock Pedersen fraThystrup i Holsten,I skiftebrevet nævnes den sal. mands trolovet Carolina Laursdatter og hendes far LaursSvendsen Møller i Horne, samt hendes nye trolovet Hans Clemensen.Christian Aagesen Rose til huse i Huusby den.23. januar 1738, side 469bEnken, Bodel Maria Mathiasdatter, til huse hos Laurits Hendrichsen, lavværge JørgenWilhelmsen. ( enken angav, at der ingen pårørende var her i landet)Børn; Ingeborg Christiansdatter 19 år, Aage Christiansen 9 ½ år, værge bemt. LauritsHendrichsen.Christian Aalborg i Broende den.1. august. 1727. P2 side 108b.Den sal. mands far, sal. Niels Aalborg i Balslev Præstegaard og mor madam, MariaKierstina Aalborg med hendes kjerste monsr. Mogens Emanuelsen Petrech.Arvinger; søskende Lars Aalborg, med formynder Peder Stochemarch i Balslev.- HansAalborg, værge præsten i Middelfart Hr. Christian Krogh Christopher Aalborg,formynder Mathias Lindorph i Brebderup Anna Dorthea Aalborg Giertrud LisbetAalborg, deres formynder Degen hr, Søfren Larson i WeilbyeChristian Dinesen i Dybmosegaard Rørup Sogn den 4. sep. 1745, P3 side 110.Enken; Maren Eliasdatter, lavværge Rasmus Langaae. (se skiftet efter hend)Arvinger; en broder Anders Dinesen i Ørsbjerg - (en søster død, hendes børn); PederJørgensen i Bæring, - Dines Jørgensen fra Aborg, - Anna Marie Jørgensdatter gift medHenning Jensen i Norby


Christian Jørgensen i Gamborg den 16.maj 1763 P4, side 124.Enken; Anna Pedersdatter, lavværge Hans Andersen fra Fjelsted som er hendes halvbroder.Arvinger; søskende, Lass Jørgensen 54 år, - Michel Jørgensen 52 år, - Hans Jørgensen rejsttil Sjælland ?, - Armgaard Sophia Jørgensdatter enke efter afdøde Jørgen Mogensen Smed.Christian Kuuen til huse hos Knud Friis i Huusbye den 12.december 1768 P4 side 262.Arvinger ?? ingen nævnt.Christian Waldemarsen ?? hos Hanibal Væver i Huusbye den 25. juni 1742, P3 side 65,Arvingerne; en søster Abbelone Waldemarsdatter som tjener hendes søsters mand HendrikHolde i Christiania i Norge, - en ½ broder Anders Waldemarsen og en ½ søster KarenWaldemarsdatter hos sted forældrene i Assens.Christiana Jensdatter i Aabye den 18.oktober 1717, P1 side 216b.Enkemanden, Matz Bøcher.Børn; Jørgen Madsen myndig, - Anna Madsdatter 19 år, - Maren Madsdatter 19 år, - KarenMadsdatter 18 år, - Mette Madsdatter 13 år, - Laurs Madsen 8 år, - Johanne Madsdatter 6år, nærværende Jens Jensen i Aabye.Christopher Aalborg i Balslev den 5. juli 1729 P2, side 225.Arvinger; hans mor Madam Petresch gift med Mogens Petrech i Horne.Søskende; Laurits Aalborg Dicipel i Odense. Hans Aalborg i Assens. Anne DortheAalborg Giertrud Elisabeth AalborgChristopher Laursen i Aabye den 3.februar 1767. P4 side 207, og 208b.Enken: Maren Hansdatter, lavværge Hans Laursen.Børn; ved sal, Anne Nielsdatter; Laurs Christophersen 25 år,Fælles; Hans Christophersen 17 år, formynder Hans Hansen Kallehauge i Huusbye, - SørenChristophersen 11 år, - Anne Christophersdatter 6 år, formynder Peder Jørgensen iHuusbye.Claus Hansen i Gelsted den 10. juli 1727, P2 side 99Enken, Karen Laursdatter, lavværge Jørgen Jespersen i GelstedBørn; Mads Clausen 20 år, værge Anders Hansen i Gelsted Taarup Anna Clausdatter giftmed Hans Nielsen som har gården i fæste, - Karen Clausdatter 23 år, med formynder NielsMadsen i Gjelsted.Claus Jensen i Huusbye den 9. januar 1738, P2 side 555b.Enken; Karen Hansdatter, lavværge Hannibal Andersen Væver i Huusbye.Børn, fra første ægteskab. Hans Clausen 34 år Jens Clausen 32 år,Fælles børn; Hans Clausen 23 år Kirsten Clausdatter 16 år, - Anna Clausdatter 13 årHedevig Clausdatter 11 år Kirsten Clausdatter 8 år,Claus Knudsen i Tellerup den 8.juli 1716 P1 side 116b.Enken, Anna Nielsdatter, trolovet Peder Pedersen.Børn, Knud Clausen 10 år, tilstede Willum Nielsen morbroder og farbroderen JensKnudsen.


Claus Laursen i Emtekjær den 12. juli 1728, P2 side 143,Enken, Karen Stephansdatter, lavværge Peder Jørgensen her i Emtekjær.Børn; Oluf Clausen 5 år, værge Hans Rasmussen i Nache, - Laurs Clausen 4 år, værgeHans Ipsen i Emtekjær, - Steffan Clausen 1 år formynder Hans Rasmussen i Emtekjær, -Karen Clausdatter 3 år, værge Hans Nielsen i Emptekjær.Claus Simonsen landsoldat i Wiby Mølle den 19.april 1763. p4 side 116.Arvinger; halv broderen 1) Simon Jørgensen; - søster 2) Ellen Simonsdatter død hendessøn Hans Madsen 23 år, hans far far Mads Rasmussen i Kjærbyholm - 3)AnnaSimonsdatter død hendes datter Dorthe Maria Mortensdatter, hendes far Morten Nielsen iBroe 4) Maren Simonsdatter er gift med Steen Simonsen her i Møllen, - 5) KarenSimonsdatter er død hendes børn; Hans Rasmussen 8 år, - Simon Rasmussen 1 år, på deresvegne Rasmus Madsen i Kjærbyholm.Clemen Jacobsen i Brændemølle den 9.august 1743, P3 side 91.Enken, Maren Hansdatter,Børn, Hans Clemensen 10 år, værge farbroderen Morten Jacobsen i Hylke Mølle. KarenClemensdatter gift med Hans Laursen i Sandager, - Johanne Clemensdatter 13 år, værgeLars sørensen som er gift med enkens søster. Anna Kathrine Clemensdatter 9 år værgeThomas Jørgensen i Hjorte gift med enkens søster, - Anna Clemensdatter 8 år tjener hosHans Larsen i Sandager, værge Niels Rasmussen juul i Balslev gift med den salig mandssøsterClemen Pedersen hos Hans Ibsen i Emtekjær den 25. december 1730, P2 side 296.Arvinger; en søster gift med Morten Knudsen i HygindClemen Skrædder i Huusbye den 27.november 1764, P4 side 162b.Enken; Kirsten Laursdatter, lavværge Peder Jensen i Huusbye.Børn; Anne Clemensdatter 1 ½ år, formynder Christen Jensen.David Davidsen i Hjorte den 21. marts 1730, P2 side 233b,Enken; Mette Andersdatter, lavværge Hans Hansen i HjerupBørn; Anna Davidsdatter gift med Hans Hansen fra Hjerup, - Karen Davidsdatter 32 år,værge Hans Ipsen i Emtekjær, David Davidsen.David Davidsen i Haare den 28.april 1758, P3 side 378b.Enken, Karen Mortensdatter, lavværge hendes søsters mand Niels Hansen i Haarslev.Arvinger, en søster Karen Davidsdatter gift med Anders Bertelsen i Hjorte, - AnnaDavidsdatter enke hos sin søn David Hansen i Hechebølle,David Pedersen i Rolund den 14.november 1768 P4 side 273b.Enken; Anne Madsdatter, lavværge og forlovedt Smedesvend Anders Hansen fra Wibye.Datter; Karen Davidsdatter 13 år, formynder Jens Hansen i Rolund.Daniel Hansen i Ellesøe den 228.januar 1754, P3 side 287b.Enken: Maren Hansdatter, lavværge Jørgen Nielsen Kallehauge fra Huusbye.Den sal, mands børn, ved første hustrue; navnlig, Hans Danielsen 26 år, - Peder Danielsen19 år, curator Rasmus Nielsen i Ørslev.


Ditlef Smed i Ørslev den 12.april 1763, P4 side 113b.Enken; Ellen Hansdatter med lavværge broderen Niels Bøcher i Balslev.Børn af første ægteskab; Elleonora ditlefsdatter gift med Jørgen Jørgensen smed iCauslunde,- Karen Ditlefsdatter gift med Hans Jørgensen i Hygind:Fælles; Hans Ditlevsen, husar ved hands Majst:Dorethea Knudsdatter i ubye den 22.januar 1768, P4 side 259b,Enke efter sal. Laurs Jørgensen.Bøen; Karen Laursdatter 3 år, formynder morfaderen Knud Andersen i Ubye.Dorthe Andersdatter i Gielsted den 1. juni 1736, P2 side 431b.Enkemanden; Laurids Nielsen,Arvinger; søskende Jørgen Andersen rytter, - Rasmus Andersen ? død hans søn AndersRasmussen i Harslev, - Giertrud Andersdatter i Gelsted Laurits Nielsen på sin hustrueAnne Hansdatters vegne i LungeDorthe Hansdatter i Ørslev den 8. oktober 1729 P2, side 229.Enkemand; Hans Ditlev Smed ?: L Hansdatter 10 år Karen Hansdatter 7 år, værgefaderen selv og som tilsynsværge den sal. kones søskende barn Niels Andersen i GelstedTaarupDorthe Jørgensdatter i Gamborg den 7.september 1731, P2 side 331.Enkemand, Peder Knudsen hos Jørgen Pedersen.Børn; Maren Pedersdatter 13 år.Dorthe Marie Jørgensdatter paa Tybrind den 25.september 1765 P4 side 266.Enkemand Rasmus Rasmussen forpagter,Børn; Niels Rasmussen 15 år, - Rasmus Rasmussen 13 år, - Julius 8 år, - Cathrina MariaRasmusdatter 20 år, - Christiana Rasmusdatter 8 år, tilstede morbroderen Hans ChristianJørgensen i Skydebjerg, og enkemandens svoger Søren Pedersen Kromand paa Brobyværk.Dorthe Elisabeth Michelsdatter i Fønsskov den 1.april 1737, P2 side 444.Enkemand, Jørgen SørensenBørn; Anne Margrethe Jørgensdatter 9 år, - Christiana Elisabeth Jørgensdatter 6 år, -Jacobina Chathrina Jørgensdatter 4 ½ år, - Anna Barbra Jørgensdatter 3 år, - MichelJørgensen 1 ½ år.Dorthe Nielsdatter på Baagø den 7.juli 1730 P2 side 248b.Enkemanden, Rasmus Laursen,børn; Sidsel Rasmusdatter 24 år Maren Rasmusdatter 20 år.Dorthe Nielsdatter i Haare den 21.maj 1742, P3 side 52b.Enkemanden, Morten Høj.Barn; Jørgen Mortensen 5 uger,Dorthe Rasmusdatter i Gielsted den 13.december 1718, P1 side 223b,


Enkemanden, Jørgen Hansen.Børn, Hans Jørgensen 8 år, - Rasmus Jørgensen 6 år, - Jens Jørgensen 5 år, - NielsJørgensen 3 år, værge deres morfader Jens Jensen i Balslev.Dorthea Haxthausen hos hmd. Jens Andersen Fønsschou den 22.januar 1757. P3 side353.Enke efter sal.Christian Carl Johansen Golbech.Børn; Arnold Ludvig Haxthausen hos sin morbroder Oberst Haxthausen i København.Dorthea Pedersdatter i balslev den 14. maj 1753, P3, side 268.Enkemanden, Peder Nielsen,Børn, Hans Pedersen 6 ¾ år, - Kirsten Pedersdatter 2 ½ år, tilsynsværge Lars Nielsen fraVibye.Edvardt Sivartsen Friis paa <strong>Wedellsborg</strong> den 21. marts 1740, P2 side 557.Enken; Bodel Christensdatter Søllingevraa,Børn; Sivardt Edvardsen Friis 39 aar på Lolland, - Andreas Friis 37 år foged på Fjellebro, -Frederich Christian Friis 35 år Borger og Tobaksspinder i Svenborg, - Niels Friis 31 aarborger og Skrædder i Svenborg. Christian Friis 25 aar Muurmester Svend i Ottense, -Anna Chatrine Friis 32 år husholderske på <strong>Wedellsborg</strong>,Elisabeth Sophia Sørensdatter i Føns, den 16. juni 1739, P2 side 544bEnkemanden Niels LassenBørn; Las Nielsen 18 år, - Maren Nielsdatter 16 år, - Johanne Nielsdatter 14 år, - MariaNielsdatter 14 år, overværende deres mosters mand Jørgen Hansen i Fønsskov.Ellen Clausdatter i Gielsted den 23.maj 1717, P1 side 202b.Enkemanden, Peder Madsen,Børn; Karen Pedersdatter 9 år, - Mette Pedersdatter 6 år, - Anna Pedersdatter 5 år, - MarenPedersdatter 2 år, værge deres mosters mand Thomas Pedersen i Kindstrup.Ellen Jensdatter i Hjorte den 27. juli 1725. P2 side 79,Enkemanden, Niels Rasmussen,Børn, Rasmus Nielsen 10 år formynder farbrodren Hans Rasmussen af Nache, ogmorbroders søn Jens Bertelsen Smed i Sandager.Ellen Jensdatter i Ørslev den 30.juli 1757, P3, side360b.Enkemanden; Jørgen Pedersen.Arvinger: mosteren Maren Mikkelsdatter gift med Niels Jensen på Ruud.Ellen Laursdatter i Rolund den 10.august 1717, P1 side 208.Enkemanden, Michel Andersen.Børn, Margrete Michelsdatter 13 år, - Anders Michelsen 9 år, tilstede deres farbroderJørgen Laursen af Føns.Ellen Rasmusdatter i Kindstrup den 22. januar 1751, P3 side 211b.


Enkemanden Jens Hansen,Den sal. kones 5 børn med sal. Peder Hansen: Rasmus Pedersen i Fønsskov, - HansPedersen i Gelsted, - Christopher Pedersen i aalsboe. Erik Pedersen hos broderen påFønsskov, 23 år, - <strong>Abel</strong>one Pedersdatter 24 år, hendes værge morbroderen NielsRasmussen Hjulmand i Balslev.Else Marie Anthonisdatter Ruchman i Turup den 10. oktober 1740, P3 side 32Sal. ægtemand Niels Hansen død kort efter hverandre se skiftet efter ham.Elsebeth Ibsdatter i Aalsboe den 13. dec. 1750. P3 side 206bb.Enkemanden Niels Hansen Baagøe,Barn: Hans Nielsen 5 ½ år,Engel Nicolaisdatter Fugl i Grillenborghuus Fønsskov den 20. okt. 1730 P2, side 296.Enkemanden Christian Fugl,Den sal kones børn; Christian Carl Johansen 12 år med sal. Johan Johansen.Fælles børn; Johans Christiansen Fugl 6 år, - Jacobine Chatharine Christiansdatter Fugl 4år, tilstede mandens broder Henrik Fugl i Vis Taarup Gamtofte Sogn, da manden ikkevides hvor var;Den ældste søns værge var morfaderen Nicolai Hansen forpagter på Schelenborg.Der omtales et skifte efte Hanibal Christian Johansen datert den 14. juli 1730.Erik Christophersen i Eskiør den 27.juni 1712, P1 side 143.Arvinger en ½ broder Lars Jensen i Emtekjær, - en broder død hans børn; JohanneKnudsdatter, gift med Jens Mortensen, - Maren Knudsdatter, - Karen Knudsdatter.Esbiørn Rasmussen i Kindstrup den 26. november 1740, P3 side 16b.Enken; Karen Rasmusdatter, lavværge Lars Ellegaard her i byen.Børn; Rasmus Esbiørn 8 ½ år, - Kirsten Esbiørnsdatter 6 år, - Maren Esbiørnsdatter 3 år, -Zidsel Esbiørnsdatter ½ år, værge morfaderen Rasmus Nielsen her i byen.Eske Jørgensen i Gamboeg den 16. juni 1769 P4 side 285,Enken; Marie Rasmusdatter, lavværge Peder Madsen gmd. I GamborgBørn; Jørgen Eskesen 19 år, - Rasmus Eskesen 10 år, - Jens Eskesen 10 år, - Peder Eskesen5 år, - Anne Rasmusdatter 21 år, - Johanne Rasmusdatter 16 år, formynder morbroderenOlle Rasmussen i fjellerup, - Rasmus Ibsen for Åhøjrup, Peder Nielsen fra Svenstrup.Datteren anne er ved skiftets afslutning gift med søren steensen fra Gildebjerg.Frands Hendriksen Skomager i Huusbye den 4. jannuar 1768, P4 side 257b.Enken; Maren Andersdatter lavværge Knud Jensen.Børn; deres navne næves ikke.Find Hansen i Hjorte den 4. september 1736, P2 side 435.Enken; Bergitha Christensdatter, lavværge Hans Jørgensen af Nache.


Børn; Christen findsen 6 år, - Find Findsen 3 år, deres formynder Clemen Jacobsen ibrende Mølle og Peder Hansen møller i Emtekjær.Find Pedersen i Føns den 5.november 1711, P1, side133b.Enken, Karen Ibsdatter, lavværge og fæstmand Lars Larsen.Barn; Jep Findsen 7 år, formynder Rasmus Knap på Fønsskouf, som enkens nærmesteslægtning.Frederik Andersen i Emtekjær den 28.maj 1768 P4 side 270.Enken; Marde Nielsdatter ?, lavværge broderen Lars Nielsen af Aabye.Arvinger; den sal mands mor; Anne Laursdatter hos Jørgen Nielsen her i emtekjær, en ½søster Karen Jensdatter gift med bemeldte Jørgen Nielsen; - en broder Laurs Andersen her ibyen, - Peder Andersen her i byen, - Jep Andersen fra Ørslev, - Hans Andersen i Eschelundsom er død hans 4 børn; Anne Hansdatter gift med Hans kjær i Ørslev, - Maria Hansdatter13 år, - Birthe Hansdatter 6 år, - Kirsten Hansdatter 3 år, formynder stedfaderen NielsRasmussen i Eschelund.Frederik Mortensen Høg i Haare den 16. marts 1737, P2, side 443.Enken; Kiersten Lauridsdatter,Børn; Karen Frederichsdatter gift med Laurids Andersen Smed i Sandager, - MarenFrederiksdatter som skal være gift i KøbenhavnGerorgimus Skrædder i BalslevEnken; Karen Jørgensdatter, se skiftet efter hende datert den 12 marts <strong>1701</strong>.Giertrud Andersdatter i Gamborg den 2.secember 1762, P4 side 93,Enkemanden; Anders Andersen Gaardmand.Børn; Anders Andersen 10 år, - Hans Andersen 8 år, tilstede deres morfader AndersKnudsen her i Byen.Giertrud Andersdatter i Gamborg den 10.januar 1763, P4 side 99b.Enkemanden Hans Bertelsen.Barn ved første sal. mand Anders Knudsen.Børn, ved sal. Knud Hansen; Peder Knudsen 21 år tjener i Wiby, - Knud Knudsen 18 år,Fælles; Anne Marie Hansdatter 8 år,Giertrud Hansdatter på Hvidensand den 9.maj 1711, P1 side 111.Enkemanden, Jørgen Jensen,Den sal. kones børn, Hans Jensen 16 år, - Anders Jensen 14 år, formynder Peder Hansen iHygind og Hans Jensen i Høybechs Mølle.Giertrud Hansdatter i Aabye den 2.oktober 1717. P1 side 217.Sal.Hans Nielsen.Barn, Niels Hansen knap 1 år., tilstede farfaderen Niels Jensen i Aabye, og den sal. konesmorbroder Rasmus Nielsen i Wibye, og farbrøderne Hans Nielsen , Jens Hansen i Balslevog Hans Hansen i Mosegaard.Giertrud Jensdatter i Balslev den 7. oktober 1752, P3, side 254.


Enkemanden, Niels Hansen.Børn, Hans Nielsen i Hjerup, - Rasmus Nielsen i Balslev, - Christen Nielsen 25 år, - NielsNielsen 22 år, - Jacob Nielsen 20 år, - Jørgen Nielsen 16 år, - Karen NielsdatterGiertrud Mikelsdatter i Føns den 22. december 1739, P2, side 551.Enkemanden, Hans SørensenBørn; Søren Hansen 11 år, barnets morbroder Rasmus Laursen i Byllerup.Giertrud Jørgensdatter i Gamborg den 28. februar 1752, P3 side 238 B.Enkemanden, Jørgen Larsen,Børn: en søn Olle Larsen fra ægteskab med sal. Lars Olsen., tilstede Olle Larsens farbroderi Anders Olsen i Aa Højrup.Giertrud Jørgensdatter i Gamborg den 15.juni 1761, P4 side 65b.Enkemanden; Knud Nielsen Kraft.Barn fra første ægteskab, Jep Ibsen 3 år, tilstede farfaderen Peder Ibsen.Giertrud Rasmusdatter i Tellerup den 8. juni 1724. P2 side 50.Enkemanden, Peder JensenBørn; en broder Hans Rasmussen i Tellerup, - ½ søster Dorthe Rasmusdatter 17 år.I skiftebrevet nævnes mandens broder Jochum Jensen i Balslev.Giertrud Simonsdatter i Aabye den 10.februar 1766 P4, side 181b og 192bFørst gift med sal.Hans Andersen; deres børnSidst med sal. Niels Jensen.I skiftebrevet nævnes følgende arvinger; Christian Jensens i aabye på hans steddatter efterhendes far Jens Hansen., - Morten Jensen, - Hans Jensen.En Jens Hansen født i Sdr; Aabye nævner at Giertrud Simonsdatter er hans sted mor.Bertel Nielsen og Jørgen Jørgensen nævnes som værende arve beretiget på deres hustruersvegne efter deres svoger Niels Jensen.Gregers Væfver i Balsløv den 10.juni 1717 P1 side 206.Enken, Karen Pedersdatter, lavværge og trolovede Niels AndersenBørn, Catharina Gregersdatter, - Dorthe Gregersdatter som begge tjener i Holsten.Grethro Nielsdatter i Balslev den 13. oktober 1703, P1, side 10.Enkemanden; Per Hansen i Mosegaard.Den sal. kones børn, Jørgen Ibsen i Haare, - Niels Ibsen rejst til Holland, - Anne Ibsdatter,lavværge Laurs Hansen i Haare Karen Ibsdatter med lavværge Peder Knudsen i Ørslev,Gunder Knudsdatter i Gamborg den 10.januar 1763, P4 side 99.Arvinger, Peder Knudsen tjener i Wiby, - Knud Knudsen, - halv søskende Anders KnudsenAnne Marie Hansdatter værge hendes far Hans Bertelsen.Gyde Madsdatter i Fønsskov afkald den 23.juli 1717, P1 side 215b.Enkemand; Jørgen Hansen.


Hendes mor sal. Mads Bertelsens hustru Maren Hendriksdatter tilforn i Tellerup nu iØrslev, med lavværge Anders Jensen i lamas Mølle. Maren giver afkald på sin arv efter sinafdøde datter.Hannibal Christian Johansen i Grillenborg den 26.juni 1730 P2 side 242b.Arvinger; hans mor Madam Engel Fugl.En helbroder Christian Carl Johansen 12 år, - 2 ½ søskende, Johan Christiansen Fugl 6 årJacobine Chatrina Christiansdatter Fugl 4 år, deres falden værge morfaderen NicolaiHansen, skifte har været udsat fler gange da morfaderen udebliver, og det lykkes ikke at fåham til at møde, i skiftebrevet nævnes et skifte efter den sal. karls mor Dorthe Madsdatterdatert den 11 marts 1724.Hanibal Christensen i Huusbye den 24. maj 1743, P3, side 78b.Enken, Maren Hansdatter,Barn, Maren Hanibalsdatter gift med Lars Pedersen i Aabye.Hans ? mangler sted og datoEnken med lavværge Jens Jørgensen fra Balslev.børn; Niels Hansen og Anders Hansen deres værge Morten Jacobsen og Anders Hansen fraFøns skovHans Andersen i Hekkebølle den 13.februar 1709, P1, side 90.Enken, Bergitte Michelsdatter, lavværge kjerste Niels Michelsen.Børn; anne Hansdatter 10 år, - Giertrud Hansdatter 8 ½ år, - Hans Hansen 18 uger, værgeChristen Jørgensen af Emtekjær,Hans Andersen på Baagø den 9. april 1730 P2 side 312.Enken; Anna Madsdatter,Børn; Anders Hansen 22 år Peder Hansen 18 år Mads Hansen 16 år - deres værgeJørgen Hansen på Baagøe, - Hana Hansen 9 år Jørgen Hansen 3 år, værge unge HansHansen på Baagø, - Kirsten Hansdatter 14 år, - Karen Hansdatter 8 år, værge unge JepHansenHans Andersen i Ronæs tilhuse hos Søren Andersen den 24. april 1732, P2 side 379.Enken,? lavværge Peder Rasmussen i Rolund.Børn; Karen Hansdatter 6 år, - Maren Hansdatter 4 år, værge farbroderen Rasmus Hansen iRolund.Hans Andersen på Baagøe den 20. juni 1733, P2 side 286.Enken; Anna Bentsdatter, lavværge Johan SmedBørn, Karen Hansdatter 3 år Ellen Hansdatter 1 år, formynder Peder HansenHans Andersen i Huusbye den 20.marts 1758. P3 side 374.Enken; Anna Jensdatter, lavværge Niels Balslev. Niels Nielsen fra Rud fæster gaarden oggifter sig med enken.Den sal.mands børn ved sal. Maren Christensdatter; Anders Hansen 28 år, - KirstenHansdatter 37 år. Værge Jens Andersen Friis og Hans Mikkelsen som er brøder til denafdøde.


Fælles børn, Karen Hansdatter 18 år, - Birthe Hansdatter 14 år,- Kirsten Hansdatter 10 år,værge morbroderen Peder Jensen i Vibye.Hans Andersen i Balslev den 5.marts 1763, P4 side 105b.Enken; Appelona Nielsdatter, lavværge Jens Jørgensen;Børn; Niels Hansen 8 år, - Anders Hansen 4 år,Jørgen Christensen fra Balslev fæster gaarden.Hans Andersen i Eschelund den 8.oktober 1764, P4 side 160Enken; Kirsten Jensdatter, lavværge Niels Rasmussen.Børn, Anna Hansdatter 13 år, formynder farbroderen Laurs Andersen i Emtekjær, - MarenHansdatter 10 år, formynder morbroderen Hans eschelund, - Karen Hansdatter 6 år,formynder morbroderen anders hendrichsen fra Wiby, - Birthe Hansdatter 3 år formynderfarbroder Frederik andersen i emtekjær, - Kirsten Hansdatter 14 dage formynderfarbroderen Peder Andersen i emtekjær,Hans Bertelsen i Gamborg den 19.maj 1768. P4 side 266b.Enken, Maren Rasmusdatter, lavværge Søren Jørgensen af Vibye,Børn ved sal, Giertrud Andersdatter, Anne Marie Hansdatter 13 år, formynder AndersAndersen i Gamborg, Mads Andersen i Gamborg.Fælles; Giertrud Hansdatter 4 år, - Anne Kirstine Hansdatter 1 ½ år, formynder farbroderenLars Bertelsen i Gamborg. Der mævnes morbroder Henrik Rasmussen i Wibye,Der omtales et skifte efter Hans Knudsen datert den 10.januar 1763, hvor ½ søsteren AnneMarie har arv til gode.Hans Bø<strong>dk</strong>er i Haare den 19.marts 1767, P 4 side 167.Enken; Maren Nielsdatter lavværge Thomas Laursen ibid.Børn; Christiane Hansdatter 27 år, - Kirsten Hansdatter 25 år, - Anne Catrine Hansdattertrolovet med Anders Hansen her på stedet, - Christen Hansen 13 år tjener i Hjorte,formynder Rasmus Jørgensen i Haare.Hans Clemendsen på Fønsschou den 14. februar 1755, P3 side 309 b.Enken. Hinriche Carolonina Laursdatter, lavværge Andreas Heilig Sogne Degn i Køng,som har hendes søskendebarn til ægte.Børn Maren Hansdatter vægre farbroderen Morten Jacobsen Møller i HylchenHans Jørgen Conradsen tjente i Brænde Mølle, den 24. december 1739, P3, side 4b.Arvinger; søskende: Mathias Conradsen som ej vides hvor er, - Samuel Conradsen hosHans Nielsen i Emtekjær, - Dorthe Konradsdatter tjener Hans Jørgensen i Sandager.Hans Frandsen i Huusbye den 10. juli 1730, P2 side 253.Enken; Dorthe Hansdatter, med lavværge Hans Balslev af Huusbye,Børn, Hans Hansen 21 år, værge morbroderen Niels Skeel i huusby -Hans Larsen Friis i Hjorte den 8.april 1756, P3 side 336b,Enken: Kirsten Hansdatter, lavværge broderen Peder Hansen i Aborg.


Børn; Kirsten Hansdatter gift med Niels Hansen som fæster Gaarden, - Karen Hansdatter23 år, tjener i Gamtofte - Mette Hansdatter 20 år tjener Jørgen Jørgensen her i byen, deresværge farbroderen Lars Friis fra Emtekjær.Hans Gregersen i Ruudhuuse den 3.juli 1759 P4 side 19.Enken, Maren Nielsdatter, lavværge Isak Laursen.Børn, Niels Hansen 22 år, - Kirsten Hansdatter gift med Landsoldat Niels Mikkelsen,Hans Hansen i Føns den 24. juli 1713, P1 side 179.Enken Mette Jensdatter, lavværge, hendes fader Jens Nielsen i Ubye.Børn, Hans Hansen 4 år, - Maren Hansdatter 8 uger, værge farbroderen Jens Hansen afFøns Skov.Hans Hansen i Rud den 28. marts 1725, P2 side 66b.Enken, Maren Eriksadatter, med lavværge Jørgen Andersen i HjorteBørn, Kirsten Hansdatter gift med Markus Hansen i Ubye.Hans Hansen i Føns den 4. februar 1731, P2 side 308.Enken; Karen Nielsdatter hos Knud Nielsen.Børn; Maren Hansdatter 24 år, værge Hans SørensenHans Hansen i Gielsted den 25.september 1731, P1 side 331Enken; Kirsten Olufsdatter, lavværge Peder Hansen af Kingstrup,Børn: Jacob Hansen Karen Hansdatter Kirsten Hansdatter Woldborg Hansdatter,tilsynsværge, Mads Clausen i Gielsted.Hans Hansen på Baagøe den 3. april 1733 P2 side 376b.Enken; Anna Larsdatter, lavværge Johan Smed.Børn; Maren Hansdatter 1 år, værge morbroderen Simon LaursenHans Hansen Hvid i Ellesøe den 8. juni 1736, P2 side 433,Enken. Anne Hansdatter, lav værge hendes fader Hans Nielsen bøcher i Balslev.Børn; Jørgen Hansen 10 år, formynder Jens Rasmussen i Ellesøe, - Maren Hansdatter 16år, formynder Jens Hansen af Kindstrup, - Karen Hansdatter 14 år, formynder, NielsHansen Bøcher af Balslev.Hans Hansen i Hygind den 5 marts 1739 P2 side 509bEnken; Kirsten Nielsdatter, lavværge Anders BertelsenBørn, Hans Hansen 1 år, værge farbroderen Peder Hansen i Huusbye.Hans Hansen i Gamborg den 29.october 1764, P4 side 161b.Enken; Anne Marie Andersdatter, lavværge faderen Anders Christensen i Kingstrup.Børn med sal.Anne Hansdatter; Karen Hansdatter 5 år, formynder Laurs Hansen fra Ejby, -Maren Hansdatter 3 år, formynder Hans Hansen her i Gamborg,Fælles; Hansdatter 5 uger, formynder mostermanden Hans Nielsen her i byen.Den sal. Mands mor Karen Hansdatter.Hans Hansen i Haare den 3.april 1767. P4 side 223.


Sal. Maren Christensdatter død samtidig, se skifte efter hende.Børn; Knud Hansen fæster gaarden, - Christen Hansen myndig i Huusby, - Hans Hansen20 år, curator Anders Hvid, - Karen Hansdatter gift med Johan Jørgensen, - AnneHansdatter, - Else Hansdatter formynder svogeren Johan Jørgensen.Hans Hansen i Balslev den 28.april 1768. P4 side 264b.Enken; Karen Jørgensdatter, lavværge og forlovede Niels Jørgensen.Børn; Hans Hansen 15 år, - Jørgen Hansen 12 år, - Anders Hansen 6 år, - Christen Hansen1 år, - Karen Hansdatter9 år, - Anne Hansdatter 3 år, formynder farbroderen RasmusHansen og Christen Nielsen fra Ellesøe.Hans Hendrichsen Smed i Gielsted den 17.juni 1717, P1 side 208b.Enken, Kirsten Hansdatter, lavværge Jens Jørgensen i Hynderup.Børn, Anna Hansdatter 28 år, - Mette Hansdatter 24 år, - Maren Hansdatter 6 år, værgederes farbroder Jørgen Hendrichsen i Etterup, - datteren Karen Hansdatter gift medChristopher Jensen som fæster stedet. Hans Hansen i Gelsted og Hans Hansen 17 år.Hans Ipsen paa Baagøe den 13.juli 1764, P4 side 152.Enken, Kirsten Nielsdatter, lavværge Anders Nielsen her på Øen.Børn; Jep Hansen 8 år, - Niels Hansen 6 år, - Anna Hansdatter 2 år, - Berte CathrineHansdatter 8 uger, værge Hannibal Andersen og Mads KnapHans Jensen i Føns den 3.juni 1711, P1 side 119.Enken, Anna Mortensdatter, lavværge og fæstmand Jørgen Larsen.Børn. Mikkel Hansen 1 ½ år, værge Mads Bødeker i Aabye.I skiftebrevet nævnes skiftet efter enkens første mand Mikkel Hansen datert den 27 maj1705, deres 2 børn, Maren Mikkelsdatter og Karen Mikkelsdatter.Hans Jensen I Højbechs Mølle den 30 sebtember 1726. P2 side 86.Enken; Ellen Nielsdatter, med svigersønnen som lav værge Niels Hansen i Rønchebye.Børn, Jens Hansen på Balslev Mosegaard Peder Hansen i Sønder Aabye Jens Hansen iKierlingeberg Lars Hansen her i Møllen 24 år Anders Hansen 20 år hos brodren PederHansen, curator for de 2 yngste farbrodren Anders Jensen i Lammose Mølle, - KarenHansdatter gift med Povel Juul i Ubye, -Hans Jensen i Føns den 2.oktober 1728, P2 side 148b.Enken; Signe Johansdatter, lavværge Niels Christensen på Fønsskov.Børn; Maren Hansdatter 21 år, værge Knud Nielsen i Føns, - Johanne Hansdatter 12 år,værge Christen Nielsen ibmd, - Dorthe Hansdatter 6 år, værge Niels Smed ibmd.Hans Jensen på Baagø den 2.april 1732, P2, side 336.Enken; Anna Jørgensdatter, lavværge Jørgen Hansen.Børn; Karen Hansdatter gift med Jørgen Hansen, - Maren Hansdatter 24 år - Jes Hansen 30år, værge Jep Hansen.Hans Jensen i Ellesøe den 17. oktober 1732, P2 side 340.Enken; Anna Hansdatter, lavværge Jens Rasmussen.


Børn; Karen Hansdatter 15 år Dorthe Hansdatter 11 år Jens Hansen 8 år Hans Hansen6 år Anna Hansdatter 4 år, - Rasmus Hansen 1 år, værge farbroderen Anders Rasmussen iEllesøe.Hans Johansen den 12. nov. 1790 hos Hans Pedersen i Ørsbjerg:arvinger: enken Anna Christensdatter.søskende. 1) Claus Johansen død hans børn: Christen Clausen i Assens. - Peder Clausen iSkydebjerg. - Karen Clausdatter ~ Lars Hansen her i gaarden. 2) Rasmus Johansen død iHarndrup, hans børn. a) Anders Rasmussen død hans søn Laurs Andersen 12 år.- b)Morten Rasmussen her i byen. c) Rasmus Rasmussen i Smejrup. d) Johan Rasmussen videsej hvor er. e) Jørgen Rasmussen dito. f) Karen Rasmusdatter tjener i Middelfart. 3) ErikJohansen død hans børn Johan Eriksen og Karen Marie Eriksdatter i Aalsbo. 4) AndersJohansen boer i Sandager ved Svendborg, på vis vegne Jens Christensen i Vedtofte var tilstæde.Hans Jørgensen i Gielsted den 2 marts 1727, P2 side 110.Enken, Dorthea Nielsdatter, lavværge hendes søn Niels Nielsen i Gelsted.Børn, Jørgen Hansen i Tygrind Lisbeth Hansdatter gift med Jens Rasmussen her istervboen, - Maren Hansdatter 31 år, formynder farbroderen Jens Jørgensen i HønderupHans Jørgensen i Lunge Gelsted Sogn den 11. november 1730, P2, side 290b.Børn; Mads Hansen 32 år, - Jørgen Hansen 29 år, Hans Hansen 27 år, - Rasmus Hansen 23år, - Anna Hansdatter gift med Anders Mikkelsen i Dybmose Rørup Sogn, - BodilHansdatter gift med Peder Andersen i Lunge, - Maren Hansdatter 20 år,Der nævnes skiftebrev efter Bodel Madsdatter mor til de 3 ældste, sal. moder datert den 25.januar 1706, og en morbroder Niels Madsen..Hans Jørgensen i Føns den 28 marts 1742, P3, side 48.Enken; Karen Hansdatter,lavværge hendes far Hans Rasmussen fra Gamborg.Børn; Jørgen Hansen 3 år og 3 månder, værge farfaderen Jørgen Awelbye fra Gamborg.Hans Jørgensen i Balslev den 25 juli 1743, P3, side 87b.Enken, Karen Nielsdatter, lavværge Niels Juulmand i Balslev.Barn; Jørgen Hansen 12 uger, ansat som værge Jens Lunde i Balslev.I skiftebrevet nævnes Maren Andersdatter gift med Lars Rasmussen oh Anders Hansensom ifølge et skiftebrev af 13. januar 1741 havde arv til gode.Hans Jørgensen paa Baagøe den. 20, december 1753, P3 side 290b.Enken; Kirsten Nielsdatter, lavværge broderen Troels Nielsen her på Øen.Den sal. mands 2 børn ved sal. Mette Nielsdatter død i 1734: Birthe Kirstine Hansdatter 15år, - Anne Kirstine Hansdatter 13 år, deres værge morbrøderne Niels Hansen og HansHendrik Nielsen på Baagøe.Ved anden hustru sal. Maren Simonsdatter; en søn Simon Hansen 2 år, værge morfaderenSimon LaursenEnken er frugtsomlig; føder en søn Hans Hansen 28 marts 1754.Hans Jørgensen i Huusbye den 6.februar 1756, P3 side 324b.Enken, Anna Hansdatter, lavværge Niels Knudsen


Børn; Hans Hansen 31 år, - Jesper Hansen 26 år, - Jørgen Hansen 25 år, - Karen Hansdattergift med Hans Nielsen Skeel her i Huusbye, - Anna Kirstine Hansdatter her i gaardenHans Jørgensen på Baagøe den 9.marts 1761, P4 side 52b.Enken; Karen Hansdatter, lavværge broderen Anders Hansen Gmd her på øen, nyægtemand Hans Jepsen.Børn; Hans Hansen, - Anna Hansdatter, tilstede farbroderen Peder Jørgensden i Assens.Hans Knap på Baagøe den 30. maj 1733. P2 side 385.Enken: Karen Jepsdatter,Børn: Jep Hansen fuldmyndig gaardmand på Baagøe, - Peder Hansen huusmand sammested, - Hans Hansen gaardmand på Baagøe, - Jørgen Hansen huusmand på Baagøe LarsHansen besider en gaard på Øen. Kirsten Hansdatter gift med Peder Nielsen gaardmandpå Baagøe, - Anna Hansdatter gift med Anders Laursen gaardmand på Baagøe, - MarenHansdatter 32 år ugift.Hans Knudsen karl hos Hans Bertelsen i Gamborg, d,10.januar 1763 P4 side 97b.Arvinger; en broder Peder Knudsen tjener i Wiby, - Knud Knudsen 18 år, - en halv broderAnders Knudsen myndig, - Anna Marie med hendes fader Hans Bertelsen som værge,Hans Larkusen ? i Provstens huus i Rolund den 19.oct. 1769 P4 side 294.Enken; Zinne Jørgensdatter med lavværge, Kort Eriksen i Rolund.Arvinger den sal. Mands mor, Maren Jensdatter gift med Jørgen Ollesen her på stedet, - ½broder Jørgen Larkusen 20 år, - ½ broder Ole Jørgensen 14 år, - Anne Jørgensdatte 16 år, -deres formynder Anders Jørgensen i Rolund, - ½ søster Maren Hansdatter gift med NielsJørgensen i Balslev,Hans Larsen i Eschiør den 22. december 1732, P2, side 342b.Enken; ? lavværge Hans Jensen ibdm.Børn ? værge Jens Mortensen i Eschiør.Der er ingen navne nævnt på enken og børnene. !Hans Larsen Ladefoged på Tybrind den 20. april 1740, P3, side 9b.Enken; Kirsten Larsdatter Friis, lavværge Jens Hansen i HybekDen sal. mands mor, Karen Hansdatter med lavværge Morten Jacobsen fra Hycken MølleSøskende, en broder Kristen Larsen til huse i Hygind, -Hans Laursen i Ejby den 27. september 1751. P3 side 233.Enken. Maren Nielsdatter, lavværge Marqvard Jespersen.Børn, Laurs Hansen her i byen, - Wolborre Hansdatter gift med Jens Jespersen som fæstergaarden.Hans Laursen i ellesøe den 24.marts 1766, P4 side 183b.Enken; Maren Jensdatter, lavværge Christen Jørgensen af Ubye.Børn; Karen Hansdatter 2 år, - formynder Henrik Rasmussen her i byen, - DortheHansdatter 14 dage, formynder Rasmus Hansen her i byen.Hans Løg i ?. den 10. juni 1729, P2 side 220.


Enken; Margrette Sørensdatter, med lavværge Jens Hansen Humble i Balslev.Børn; Mads Hansen 15 år, - Laurs Hansen 13 år Søren Hansen 6 år Marie Hansdatter 8år, deres nærmeste pårørende inden for grevskabet Niel Lassen i FønsHans Madsen i Hjorte den 8. marts 1734, P2, side 407b.Sal. Karen Findsdatter.Børn; Find Hansen her i gaarden Maren Hansdatter gift med Clemmand Jacobsen iBrende Mølle Kirsten Hansdatter gift med Thomas Jørgensen i Hjorte, - KarenHansdatter gift med Hans Jørgensen i Nache.Hans Madsen i Balslev den 4.november 1757, P3 side 369.Enken; Karen Nielsdatter inderst i Balslev oplyser at manden er død for 3 a 4 år siden ogtjente da i Broende.Børn; Mads Hansen 14 år, - Maren Hansdatter begge i tjenste hos Niels Hansen i Balslev.Hans Mikkelsen på Fønsschou den 17.september 1767. P4 side 248b.Den sal. Karls mor, Anne Mikkelsdatter, enke efter Nis AndersenSøster Johanne Marie Mikkelsdatter formynder Hans AndersenHans Mortensen i Føns den 23. april 1725, P2 side 70.Enken, Anna Nielsdatter med lavværge Mads Pedersen i Munchegaard.Børn, Morten Hansen 12 år Karen Hansdatter 18 år formynder morbroder JensMortensen i Eskør Maria Hansdatter 15 år Maren Hansdatter 6 år formynder LauritsMortensen i Gelsted.Hans Nielsen i Lunge den 21.februar 1710, P1 side 99.Enken, Anna Andersdatter, gift med Bertel Hansen, som erklærer at hans formands datterAnna Hansdatter har arv til gode efter hendes mor.Hans Nielsen Smed i Huusbye den 2 marts 1711, P1 side 206.Enken, Birgite Pedersdatter,Børn af første ægteskab; Anna Hansdatter 22 år, - Karen Hansdatter 20 år, - MargretteHansdatter 10 år, deres formynder Per Jensen, Jens Nielsen begge i hygind, og JensGregersen i Skydebjerg.Fælles barn; Maren Hansdatter 1 år, Laurits Hansen i Huusbye, som slægtning til enken.Hans Nielsen på Baagøe forlig den 12. juni 1714 P1, side 181b.Børn, Peder Hansen, - Niels Hansen som fæster gården, - Kirsten Hansdatter værge hendesfar.Hans Nielsen i Huusbye den 22. oktober 1721. P2 side 2b,Enken, Maren Jespersdatter, lavværge Laurs Hansen af Huusbye.Børn, Niels Hansen 20 år, med curator Hans Pedersen af Huusbye - Kirsten Hansdatter 24år med formynder Jeppe Ollufsen i Huusbye. Maren Hansdatter 22 år formynder hendesmorbroder Hans Jespersen i SkydebjergHans Olsen i Balslev den 29. december 1729, P2, side 231b.Enken; Karen Andersdatter, lavværge Laurs Pedersen i Ejby.


Børn; en datter død gift med Jørgen Rasmussen i Balslev deres søn Hans Jørgensen 8 år,Hans Pedersen (Person) på Baagø den 2.januar 1706, P1 side 42b.Sal. Anne Laursdatter,Børn; Jørgen Hansen, - Hans Hansen, - Rasmus Hansen og 2de søstre deres værge ogarvinger bernt Rasmussen og Laurs Andersen på sin mors vegne alle af Baagøe.Hans Pedersen i Mosegaard den 4.august 1707, P1. side 69b.Enken, Anna Hansdatter, med lavværge Anders Nielsen.Børn. Peder Hansen 24 år, med curator morbroderen Hans Hansen, - Anna Hansdatter giftmed Hans Pedersen, - Karen Hansdatter 15 år, - Maren Hansdatter 12 år, - KirstenHansdatter 8 år, værge morbroderen Jens Hansen i Balslev.Hans Pedersen i Roelund den 17. maj 1725. P2 side 73b.Enken. Maren Jensdatter, lav værge hendes fader Jens Nielsen i Ubye.Børn, Peder Hansen 5 år Jens Hansen 2 år værge deres farbroder Niels Pedersen i ubye.3 af enkens brøder nævnes at have benge tilgode i boet; Peder Jensen, Anders Jensen, NielsJensen.Hans Pedersen i Huusbye den 15. april 1733, P2 side 364.Enken, Anna Hansdatter, lavværge Hans Balslev.Børn: Karen Hansdatter gift med Jens Laursen i Balslev, - Maren Hansdatter 15 år, værgeHans Jørgensen.Hans Pedersen i Sønder.Aabye den 7.september 1755, P3 side 321b.Enken: Maren Pedersdatter inderst.Børn; Laurs Hansen 10 år, - Morten Hansen 6 år, - Anna Hansdatter 16 år, - MarenHansdatter 11 år,Hans Pedersen i Sdr. Aabye den 18.juni 1756. P3 side 340.Enken: Maren Pedersdatter,Børn: Lars Hansen 10 år, - Morten Hansen 6 år, - Anna Hansdatter 16 år, - MarenHansdatter 11 år,Hans Pedersen tjenestekarl hos Peder Jensen i Vibye den 21.marts 1758. P3, side 376.arvinger, farbrøderne Hans Andersen i Gelsted og Jørgen Andersen i Roelund. Og RasmusHansen i Gelsted som morbroder.Hans Pedersen på Baagøe den 30.juni 1758, P4 side 2.Arvinger, halvbrødre, Niels Pedersen, - Mads Pedersen begge her på øen, - halvsøsterEllen Pedersdatter gift med unge Niels Pedersen, - Maren Pedersdatter gift med Nis Jepseni Øxbye i Holsten, - Mette Pedersdatter gift med Jens Johansen her på Baagøe, - AnnePedersdatter død var gift med Jørgen i Aabye; deres datter Karen Jørgensdatter død hendes3 børn, - Ellen Pedersdatter død var gift med Hans Pedersen Juul her på øen, deres 3 børnnavn: Peder Hansen Juul, - Maren Hansdatter Juul gift med Peder jensen her på landet,Anne Hansdatter tjener her på landet, - Christiane Pedersdatter død i Holsten en datter, -Mette Pedersdatter død skal have efterladt sig børn, ? Maren Pedersdatter død uden børn.


I skiftebrevet står der at 4 søstres børn alle ved navn Mette skulle arve 2 sletdaler, ligesåJørgen Pedersens datter Mette.Hans Pedersen i Føns den 30.september 1768. P4 side 270b,Enken; Johanne Mikelsdatter, lavværge Søren Jørgensen i Føns.Arvinger; en broder Lars Pedersen i Ubye, - Mads Pedersen i Wibye, - Niels Pedersen iGamborg, - en søsterdatter Anne Pedersdatter gift med Anders Olesen i Wibye,Hans Rasmussen hos Peder Bendesen i Emtekjær, den 5. april 1747, P3, side131.arvinger; Hans Mortensen i Assens som er en søster søn, og hans afdøde broders børnMads Sørensen, - en brorsøn Rasmus Nielsen i Haare, - Stephan Hansen fra Nakke, -Rasmus Bendsen på Baagøe, - Lars Bendsen her i byen og Peder Bendsen her på gaarden.Peder Bendsen fremviste et Tingsviden datert den 1. juli 1741, som viste at han arvede altefter Hans Rasmussen.Hans Rasmussen i Tellerup den 14. marts 1754, P3 side 306b.Enken, Abbelone Pedersdatter, lav værge hendes fader Peder Hansen i Tellerup.Den sal. mands børn fra første ægteskab, Niels Hansen 10 år, værge morbroderen AndersNielsen i Ejbye.Fællesbørn; Jens Hansen 6 år, - Rasmus Hansen 5 år, - Hans Hansen 2 år, værgefarbrøderne Peder Rasmussen og Niels Rasmussen i Ejbye.Hans Sørensen i Mosegaard den 1.maj 1719, P1 side228.Enken, Anna Olsdatter ?, lavværge trolovet Jens Hansen Møller.Børn, Jørgen Hansen 11 år, - Rasmus Hansen 8 år, - Anna Hansdatter 16 år, værgesøskendebørn, Laurs Laursen i Mosegaard, og Peder Hansen Smed i Balslef,Hedvig Mathiasdatter i Ørslev den 28. februar 1752, P3 side 239b.Enkemanden, Hans Jørgensen husmand.Børn. Mathias Hansen 34 år, - Hans hansen 27 år, - Lars Hansen 12 r, - Anna Hansdattergift med skoleholderen her i Sognet, - Mette Hansdatter ? år,Henning Jensen forbagter på Bannerslund den 27 maj 1733, P2 side 387b.Enken; Anna Jensdatter.Arvinger: 1) sal. Jens Jensen som var broder til den sal. mand, en datter Else CatrineJensdatter gift med Peder Jørgensen i Kniplev sønder Jylland en datter Marie LisbethJensdatter gift med gift med Jens Andersen i Øster Vedsted Rribe Amt. 2) sal. HansChristian Jensen i Svindinge hans børn; Jens Hansen på Taasinge og Johan Hansen iAarhus, - 3 ) sal. Angenetha Jensdatter ½ søster til den sal. mand deres, børn madam MarieElisabeth Ejlers gift med Jens Apenrader, og hendes 2de søskende Henrich Ejelers iLondon, - Armgart Margareta Ejelers i Christiania gift med Jacob Brendholt.I skiftebrevet står der at enkens søn Axel Hvid forpagter på Glorup har penge tilgode sinfæderne arv.Henrik Andersen i Echerød den 20. oktober 1730, P2 side 283.Enken; MarenHansdatter, lavværge og fæstemand Jens Høj.Børn; Jeppe Henriksen 24 år Peder Henriksen 22 år Jørgen Henriksen 19 år, værgederes morbroder Jørgen Hansen i Gelsted, de 3 er fra første ægteskab.


Fælles børn, Hans Henriksen 9 år Anders Henriksen 7 år, - Christen Henriksen 5 år -Niels Henriksen ½ år. værge morbroderen Jens Hansen i Haare.Henrik Fransen Skomager i Huusbye den 24.marts 1767, P4 side 222.Enken; Maren Andersdatter, lavværge Knud Friis.Børn; Frands Henriksen 25 år, - Anders Henriksen 18 år, - Hans Henriksen 16 år, - OtteHenriksen 12 år, - Niels Henriksen 10 år, deres formynder Johan Jokum Bøtleman , -Henrik Henriksen 8 år, - Jacob Henriksen 6 år, formynder Hans Andersen her af byen, -Johan Henriksen 4 år, - Anne Henriksdatter 5 år, formynder Unge Hans Hansen her afbyen.Henrich Hansen Kylling i Ørslev den 1. september, P2 side 547.Enken; Gertrud Grøn ?, lavværge Jep Pedersen.Arvinger; en søster Helvig Hansdatter gift med Knud Sørensen opholder sig ved Kolding.en bror datter Anna Nielsdatter,I skifte nævnes Hans Andersen husmand her i byen, som værende gift med en datter afHelvig HansdatterHendrich Jørgensen i Eschiør den 17. februar 1713, P1 side157b.Enken, Giertrud Pedersdatter, lavværge og fæstmand Lauritz Lauritzsen.Børn, Anna Hendrichsdatter 5 uger, værge Peder Andersen i Ørslev som nærmestepårørende på den. Sal. mands side.Hendrich Jørgensen på Baagøe den 16.november 1714, P1 side 182b.Enken, Mette Hansdatter, lavværge Jørgen Hansen.Børn, Ellen Hendrichsdatter gift med Niels Hansen på Baagøe, - Birte Hendrichsdatter 20år, værge morbroderen Matz Hansen.Ide Michelsdatter i Huusbye den 31. maj 1729 P2, side 219b.Enkemanden, Niels Hansen, (Niels Gaulsen )Børn; Maren Nielsdatter i Eskeør gift med Hans Jensen, - Christen Nielsen her i byen somenkemanden er stedfar til.Inger Pedersdatter i Hjorte den 2. januar 1744, P3, side 95b.Var gift med sal. Hanibal Hansen.Barn; Kirsten Hanibalsdatter 13 år, værge morbroderen Hans Pedersen i Sønder Aabye.Jacob Hansen på Baagøden 2.maj 1711 P1 side 107b.Enken, Kirsten Madsdatter, lavværge Laurids Andersen.Arvinger; søskende, der nævnes kun broderen Hans Hansen ved navn, der er nævnt 2tjenestefolk elisabet Hansdatter og Lars Hansen, men om det også er søskende ?.Jacob Høg i Haare den 29.maj 1713. P1 side 163.Enken. Maren Hansdatter, lavværge Søren Nielsen Grøn i Haare.Børn, Hans Jacobsen 16 år, - Henrik Jacobsen 12 år, - Morten Jacobsen 10 år,Fælles barn, Anne Jacobsdatter 1 ½ år, værge farbroderen Frederich Mortensen Høg ibdm,Lars Mortensen Høg i Stubberup, Anders Mortensen Høg.


Tilstede var også Peder Hansen her i gaarden, som var fader til sal Anne PedersdatterJacob Høgs første hustru, samt Hans Pedersen den sal. kones broder og Søren Grøn giftmed den sal.kones søster.Jacob Jensen på Baagøe den 2.juni 1711, P1 side 112.Enken. Bodil Willadsdatter, lavværge hendes fæstemand Jep Hansen.Enkens børn fra ægteskab med sal. Bent Rasmussen; Villads Bentsen 8 år, - Jep Bentsen15 år, deres værge Hans Hansen Knap og Jørgen Hansen.Fælles barn; Lisbeth Jacobsdatter 2 år, på hendes vegne Mads Hansen.I skiftebrevet nævnes at enkens far Villads Jepsen af Knud i Holsten havde 5 børn med sal.Karen Hansdatter, formynder for disse børn var, Jørgen Rasmussen i Emtekjær, HansRasmussen i Nache, Niels Rasmussen af Hjorte, Rasmus Hansen på Føns skouf.Jacob Jensen i Huusbye den 11.december 1766. P4 side 196.Enken; Kirsten Laursdatter, lavværge hendes far Laus Steffensen fra Aabye.Børn; Jens Jacobsen 7 år, - Laurs Jacobsen 5 år, formønder Jørgen Jørgensen i Hjorte sompårørende.Jacob Nielsen i Balslev den 19.april 1766, P4 side 184.Enken; Maren Hansdatter, lavværge Peder Hansen fra Smeierup.Børn; Niels Jacobsen et ½ år, død kort efter faderen.Jacobine Cathrina Jørgensdatter i <strong>Wedellsborg</strong> den 30.april 1768 P4 side 265.Enkemanden Skovfoged Søren Christensen.Børn; Dorthe Lisbet Sørensdatter 12 år, - Christiane Sørensdatter 11 år, - FredericheLovise Sørensdatter 9 år, - Hannibal Sørensen 7 år, - Jørgen Sørensen 5 år, - MargrethaSophia Sørensdatter 5 a 6 uger, pårørende Lars Seffensen fra Aabye og Peder Jensen fraHuusbye,Jens Andersen hos svogeren Anders Jørgensen i Ejbye den 6 marts 1728, P2, side 132b.Arvinger; hans mor Anna Jensdatter, med lavværge Niels Laursen i Ejbye.Søster, Karen Andersdatter gift med Oluf Jørgensen i Ellesøe, - Maren Andersdatter giftmed Jens Lauritsen Smed i Ejbye, - Anna Marie Andersdatter gift med Anders Jørgensenibid. Anna Andersdatter 15 år formynder Anders Laursen i Ejbye.I skiftebrevet nævnes skiftet efter hans far Anders Laursen datert den 26. november 1726.Jens Andersen Møller i Lamose den 24. september 1738, p2 side 497.Enken; Karen Jørgensdatter, lavværge Jens Hansen Møller fra Højbech Mølle.Børn: Jørgen Jensen 2 ½ år, - Karen Jensdatter 7 år, værge deres farbroder Niels Andersenfra Hønderup og Peder Andersen i Balslev. - og sønnen Jens Jensen som er født efter densal mands død.I skiftebrevet nævnes den sal, mands broder Jens Andersen og søster ChristeenseAndersdatter hendes værge Lars Hansen i Aborg, og enkens broder Jørgen Jørgensen PugMølle.Jens Andersen Friis i Emtekjær den 28.april 1758, P3, side 379.enken, Anna Laursdatter, lavværge Hans Mikkelsen


ørn, Karen Jensdatter gift med Jørgen Nielsen som har fæstet gaarden.I skiftebrevet nævnes sted sønner Frederik Andersen, Peder Andersen, Niels AndersenSmed i Tanderup,Jens Andersen Smed i Haare den 8.october 1764, P4 side 161.enken; Maren Rasmusdatter, lavværge Hans Dideriksen.Børn, ved sal. Karen Nielsdatter; Niels Jensen 25 år på Baagøe,Fælles; Anders Jensen 3 år, -formynder Hans Eschelund, - Peder Jensen ¾ årJensdatter 6 år deres formynder Bertel Jespersen,KarenJens Andersen i Balslev den 18.marts 1767, P4 side 218b.enken; Maren Laursdatter, formynder Rasmus Nielsen.Børn; Jørgen Jensen 17 år, - Mette Jensdatter 12 formynder farbroderen Jørgen Andersen, -Margrethe Jensdatter Boe Jørgensen formynder og forlovet, han er født i Eschiør.Jens Hansen Smed i Skydebjerg den 9.juli 1708, P1, side 86.Sal. Susanne Hansdatter. Skiftebrev datert den 19.marts 1708.Barn: Anne Jensdatter 6 år, værge Anders Pedersen gift med barnets moster.Jens Hansen i Hvidensand den 7.juni 1710. P1. side 99b.Enken, Giertrud Hansdatter, lavværge Jørgen Jensen hendes tilkommende kjerste.Børn, Hans Jensen 15 år, - Anders Jensen 13 år, værge morbroderen Per Hansen i HygindHans Jensen fra Hybech Mølle, som er slægtning med den sal. mand.Jens Hansen tjente hos Christen Nielsen i Føns den 12. februar 1737, P2, side 441b.Arvinger; hel søster Birgitte Hansdatter enke efter Hans Petersen i Ubye, - ½ søster MarenHansdatter enke efter Jørgen Sørensen i Ronæs.Jens Hansen Møller i Balslev Mosegaard den 27. august 1740, P3 side 15.Enken; Karen Pedersdatter, lavværge Niels Hansen fra Ubye Mose.Børn; Anna Jensdatter 11 år, - Ellen Jensdatter 8 år, - Karen Jensdatter 5 år, - BergithaJensdatter 2 år, værge farbroderen Jens Hansen fra Højbechs MølleJens Hansen i Balslev den 24.februar 1741 p3, side 26.Enken, Maren Hendriksdatter,Arvinger; 1) en broder Peder Hansen død hans børn, Søren Pedersen Bang i Gjelsted, -Giertrud Pedersdatter gift med Lars Larsen i huusbye, - Maren Pedersdatter død hendesbørn, Peder Knudsen 16 år, Mette Knudsdatter 18 år, Niels Knudsen 16 år, RasmusKnudsen 14 år, - Anna Pedersdatter gift med Jens Jochumsen i Bubell, 2) en broder HansHansen død i Mosegaard hans børn, Jørgen Hansen i Ubyelund, - Jens Hansen i Balslevdød hans børn, Lars Jensen 11 år, Hans Jensen 9 år, Karen Jensdatter 1 år , Peder Jensen 7år, - 3) en broder Lars Hansen i Mosegaard, - 4) en broder Peder Hansen i Byllerup, - 5) enbroder Hans Hansen i Mosegaard, - 6) en søster Anna Hansdatter gift med Hans Hansen iVejrup, - 7) Anders Hansen i Balslev, - 8) Jacob Hansen 20 år landsoldat, - 9) MadsHansen død, hans børn, Hans Madsen 31 år, Søren Madsen 24 år, Jens Madse 12 år hosmoderen i Ubye, Anna Madsdatter i Brangstrup, Giertrud Madsdatter tjener PederSørensen i Vibye, Karen Madsdatter tiener Niels Rasmussen i Vibye, - 10) ½ broder NielsHansen i Gamborg, - 11) Karen Hansdatter død hendes 7 børn; Niels Andersen i


Mosegaard, Hans Andersen i Voldbye, Jørgen Andersen i Brangstrup, Rasmus Andersen28 år i Brangstrup, Maren andersdatter gift med Hans Hansen i Brangstrup, AnnaAndersdatter gift med Jens Hansen i Hybech Mølle, Karen Andersdatter gift med JensLunde i Balslev, - 12) en ½ søster Anna Hansdatter død var gift med Hans Pedersen iMosegaard deres 4 børn, Anna Hansdatter gift med Niels Knudsen i Huusbye, KarenHansdatter gift med Hans Andersen i Mosegaard, Maren Hansdatter død var gift medPeder Laursen i Mosegaard deres 4 børn, Hans Pedersen 14 år, Jens Pedersen 13 år, LarsPedersen 5 år, Appolona Pedersdatter 16 år, ?? Kirsten Hansdatter gift med RasmusJensen i Balslev, - 13) en ½ søster Giertrud Hansdatter død var gift med Hans Nielsen iSønder Aabye deres børn, Niels Hansen 20,Jens Hansen i Lunge den 4. maj 1752, P3 side 247.Enken, Karen Hansdatter, lavværge Anders Kjær i Ørslev,Arvinger, søskende, Maren Hansdatter hendes lavværge var broderen - Rasmus Hansen iBalslev, - Jørgen Hansen i Tinghuset, - Anna Hansdatter gift med Peder Hansen i Ubye -Karen Hansdatter.Jens Hansen i Sdr, Aabye den 9.april 1756, P3, side 338bEnken; Lisbeth Pedersdatter,Børn; Karen Jensdatter 8 år,Jens Hansen i Højbech Mølle den 30.januar 1760, p4 side 36b.Enken; Anna Rasmusdatter,Børn; Karen Jensdatter gift med Rasmus Jensen i Balslev, - Hans Jensen 28 år, - EllenJensdatter her i Møllen alle 3 af første ægteskab.Fælles børn, Rasmus Jensen 11 år, - Anna Kirstina Jensdatter 10 år, - Mette CathrinaJensdatter 8 år, - Ejlert Jensen 5 år, - Jens Jensen 7 uger,Tilstede, Jørgen Andersen i Brende Mølle gift med en søster til enken, Anders Hansen iGammeldams Mølle som var broder til den afdøde, i lige måde var enkens svoger AndersMortensen i Harndrup og Anders Nielsen i Over Mølle tilstede.Jens Hansen hos Gmd, Niels Madsen i Balslev den 18.marts 1767, P4 side 220b.Arvinger;?Jens Hansen i broende Ubye Sogn den 2.januar 1768. P4 side 257.Arvinger; ?Jens Hansen i Huusbye den 28.april 1768 P4 side 263.Enken; Maren Jespersdatter, lavværge Jens Hansen her af byen.Børn; Maren Jensdatter 9 år, - Hans Jensen 1 ½ år, formynder Jens Jørgensen i Balslev.Jens Jørgensen tidliger skolemester i Emtekjær den 8 marts 1738, P2, side 481b.Enken; Margrethe Sopia Schafter, lavværge Anders Bertelsen fra Hjortebørn; Bergitte Marie Jensdatter 2 år, værge efter loven den sal. mands broder HansJørgensen Skomager i Skydebjerg,Tilstede var enkens far Hendrik Skaft fra FredericiaJens Jørgensen i Gamborg den 15. juli 1743, P3 side 87.


Arvinger; moderen Johanne Eskildsdatter, lavværge Hr, Ivar Assens i GamborgSøskende; en broder Eskild Jørgensen, - datter Apolone Jørgensdatter gift med HansMortensen i Mosegaard i Sanderum Sogn. Som curator for Eskild Jens Eskildsen iCauslund.Jens Jørgensen i Balslev den 19.juli 1764, P4 side 155.Enken; Karen Willumsdatter,Børn; Anna Jensdatter 20 år, - Karen Jensdatter 14 år, - Hans Jensen 11 år, - Jørgen Jensen8 år, tilstede Niels Bøcher her i byen.Laurs Laursen fra Hygind Mølle fæster huuset og ægter den ældste datter.Jens Laursen Smed i Kindstrup den 11.december 1754, P3 side 303.Enken; Christina Hansdatter, lavværge Jens Hansen Hovmand.Arvinger: en broder Jørgen Laursen måske død hans søn Jørgen Jørgensen Smed i Hygind,og en svoger Hans Mortensen værende i Jylland, og svogeren Mads Jørgensen i Aborg,I skiftebrevet nævnes Mads Jensen Kiærumgaard, Lars Ibsen i Norby, Hans Pedersen ogJens Pedersen i Saltofte, Niels Andersen i Voldbroe, Diderik Andersen i Eggerup som alleer arvinger.Jens Laursen i Gamborg den 17.december 1768, P4 side 274b.Enken; Anne Jensdatter lavværge broderen Eskild Jensen i Causlund.Børn; Laurs Jensen 5 år, - Jens Jensen 1 år, deres formynder farbroderen Bertel Laursen, -Kirsten Jensdatter 12 aar, - Mette Jensdatter 8 aar, formynder Anders Laursen.Jens Mikelsen i Rolund den 4.marts 1766, P4 side 182b.Enken; Anne Nielsdatter, lavværge Peder Hansen i Rolund.Børn; Anne Marie Jensdatter 19 år forlovet med Christen Jørgensen og som fæster stedet, -Maren Jensdatter 15 år, formynder Lars Hansen i Ubye - Gertrud Jensdatter 11 år,formynder Rasmus Pedersen her i byen, - Karen Jensdatter 7 år, formynder Niels Laursen iUbye,Jens Mogensen Smed i Wibye den 31.juli 1767. P4 side 241b.Enken, Anne Hansdatter, lavværge Hans Jørgensen af ybye.Arvinger; en broder Niels Mogensen af Balslev, - dito Jørgen Mogensen af Gamborg død,hans 4 børn; Jørgen Jørgensen 18 år, - Jens Jørgensen 15 år, - Anne Marie Jørgensdatter 26år gift med Anders Andersen, - Anne Kirstine Jørgensdatter 12 år, formynder stedfaderenOle Smed af Gamborg.Jens Mortensen i Eskiør den 11. august 1738, P2, side 393b,Enken; Anna Pedersdatter, lavværge broderen Jens Pedersen i RolundBørn, ved sal Johanne Knudsdatter; Knud Jensen 32 år, - Morten Jensen 27, - Hans Jensen25 år,Børn; ved sal Bodil Nielsdatter; Niels Jensen 22 år.Fælles børn; Peder Jensen 8 år, - Johanne Jensdatter 6 år, værge Lars Mortensen i Gelstedfødt værge.Jens Nielsen Smed i Hygind den 30 august 1723. P2 side 34.Enken, Anna Jørgensdatter, lavværge søstersønnen Jeppe Olufsen i huusby.


Søskende: en broder Hans Nielsen Smed i Husby død hans børn, Anna Hansdatter gift medJørgen Jensen Dragon i Skydeberg, - Karen Hansdatter gift med Hans Rasmussen iSkydeberg, - Margaretha Hansdatter 22 år Maren Hansdatter 12 år værge hendes stedfarHans Hansen i Haare. 2) en søster Karen Nielsdatter gift med Michel Mortensen i Haare.Jens Nielsen i Tellerup den 21 juli 1727, P2 side 105b.Enken, Kirsten Nielsdatter, med lavværge og kjerste Peder Hansen,Børn; Appolone Jensdatter 2 år, - Anders Jensen 16 uger formynder morbroderen RasmusNielsen i Ørslev.Jens Nielsen, i Ruud den 22. maj 1744, P3 side 97b.Enken, Anna Laursdatter, Lavværge IsakLaursen i Ruus,Børn fra første ægteskab, Niels Jensen her i Ruud, - Maren Jensdatter gift med NielsPedersen,Fælles barn, Anna Jensdatter 7 ½ år,Jens Nielsen i Haare den 3. oktober 1752, P3 side 253.Enken, Anna Helena Nielsdatter, lavværge broderen Jørgen Nielsen her i byen.Børn, Niels Jensen 7 ½ år, - Hans Jensen 2 år, - Anna Jensdatter 4 a 5 år, værgefrabroderen Niels Nielsen her i byen.Jens Olufsen i Hjerup den 2. november 1731, P1 side 331,Enken; Kirsten Findsdatter, lavværge Anders Laursen i Hjerup.Børn; Find Jensen 18 år, - Anne Jensdatter 16 år Karen Jensdatter 12 år DortheJensdatter 7 år, værge morbroderen Jørgen Findsen i Lillebrch Haarby Sogn, i stedet forfarbroderen Ole Bang af GamborgJens Pedersen i Føns den 2. oktober 1728, P2 side 146b,Enken; Anna Nielsdatter lavværge Jørgen Laursen ibdm.Søskende; Karen Pedersdatter gift med Carsten Olufsen i Hjerup, - Anna Pedersdatter giftmed Lars Nielsen i Lunge, - Maren Pedersdatter gift med Peder Andersen i Gelsted, -Gjertrud Pedersdatter gift med Jørgen Andersen i Lunge.Jens Pedersen Schou gartner på wedellsborg den 8.juli 1763, P4 side 130b.Enken; Kirsten SchouBørn; Peder Schou, - og en datter gift med Tolder Normany i RingkøbingJens Pedersen i Rolund den 7. december 1767. P4 side 254b.Enken; <strong>Abel</strong>one Hansdatter, lavværge, Niels Andersen i Asperup.Børn; Hans Jensen 37 år i København, - Anders Jensen 20 år i København formynderChristopher Pedersen i Broende, - Peder Jensen 30 år her på stede, - Maren Jensdatter giftmed Niels Andersen i Balslev.Jens Rasmussen i Ellesøe den 1. april 1738, P2 side 477.Enken; Anna Hansdatter,Børn; Anna Jensdatter gift med Anders Nielsen i Ejbye, - Maren Jensdatter 22 år, - KarenJensdatter 20 Kirsten Jensdatter 15 år, - Dorthe Jensdatter 13 år, - Gjertrud Jensdatter 10


år, - Abigal Jensdatter 9 år Anna Jensdatter 6 år, på de umyndiges vegne farbroderenAnders Rasmussen i Ellesøe.Jens Rasmussen i Tellerup den 18.marts 1754, P3 side 295.Enken; Karen Nielsdatter, lavværge broderen Anders Nielsen i Ejbye.Barn; Niels Jensen 12 ½ år, værge farbroderen Peder Rasmussen i Ejbye.Jens Rasmussen afstår sin gård i Huusbye den 30.marts 1769 P4 side 276.Til dattren Kirsten Jensdatter og hendes trolovet Christen Andersen, sønnerne RasmusJensen 32 år, - Niels Jensen 26 år, - Henrik Jensen 25 år, - en datter *Anne KirstineJensdatter gift med Søren Christensen her i byen. * dør kort efter.Jep Hansen på Baagøe den 16. april 1733, P2 side 365.Enken; Kirsten Andersdatter, lavværge Johan Johansen smed på Baagøe.Børn fra første ægteskab; Maren Jeppesdatter 21 år, hendes værge Hans Hansen her påøen,2det, ægteskab; (afholdt skifte den 1.juli 1728 efter Anna Jørgensdatter i skiftet nævnes 4børn Hans, Ingeborg, Elisabeth, og Anna Chatrine) Hans Jepsen 12 år, - IngeborgJeppesdatter 17 år, som unge Jep Hansen er værge for.Fælles børn; Anders Jepsen 3 år, - Anna Kirstine Jeppesdatter 17 uger, værge NielsTorusen,?Jep Hansen i Emtekjær den 27, juni 1747, P3 side 137,Enken, Anna Madsdatter, værge Mads Madsen i Orte Sogn.Børn, Birthe Jebsdatter 2 ¼ år, - Kirsten Madsdatter 1 ¼ år., værge den sal. mands broderHans Ibsen i Emtekjær, og Anders Andersen fra Nakke som er gift med den afdødes søster.Den sal. mands far Hans Nielsen er på aftægt i gaarden.Jep Hansen Knap på Baagø den 25.april 1760, P4 side 40.Enken, Maren Madsdatter, lavværge Laurs Hansen Knap.Børn, Hans Jepsen gift, - Mads Jepsen Anna Jepsdatter gift med Henrik Nielsen her påØen, - Jørgen jepsen 21 år, -Jep Hansen i Rue den 23.oktober 1762, P4 side 90b.Enken; Johanne Sophia Hansdatter, lavværge Hans Christian Echartsen i HaareArvinger, den sal. mands moder Anna Mortens, en søster Ellen Hansdatter gift med CarlHendrich i Emtekjær, - en ½ broder Peder Juul på Baagøe, - tvende ½ søster Anna, - MarenJep Laursen i Huusbye den 27.februar 1768. P4 side 260.Enken; Inger Rasmussen, lavværge Laurs Laursen i Huusbye.Børn; Rasmus Jepsen 30 år gaardmand i Hjorte, - Jørgen Jepsen 21 år hjemme, - KarenJepsdatter gift med Hans Jørgensen i Føns, - Kirsten Jepsdatter formynder Peder Jensen heri byen.Jep Pedersen i Gamborg den 31.oktober 1757, P3 side 368b.Enken, Giertrud Jørgensdatter, lavværge Niels Pedersen.Børn; Jeppe Ibsen værge farfaderen Peder Ibsen her i byen.


Jeppe Nielsen på Baagøe den 11. december 1730, P2 side 295.Enken; Marie Johansdatter, lav værge hendes fader Johan Johansen Smed på Baagøe.Børn; Johan Ibsen 6 år Niels Ibsen 4 år Jep Ibsen 2 uger, - Kirsten Ibsdatter 13 årSidsel Ibsdatter 10 år, - Ellen Ibsdatter 8 år, - Mette Marie Ibsdatter 2 år. værgefarbroderen Peder Nielsen på Baagøe.Jesper Jensen i Gelsted taarup den 2.marts 1758. P3, side 372b.Enken; Karen Nielsdatter, lavværge Niels Andersen her i byen,Børn; Erik Jespersen 22 år, med curator Christen Pedersen.Jesper Nielsen i Emtekjær den 8. marts 1738, P2 side 479b.Enken; Karen Bertelsdatter, lavværge Anders BertelsenBørn; Bertel Jespersen 6 år, - Niels Jespersen 5 år Jens Jespersen 2 år, værge farbroderenHans Nielsen i Emtekjær.I skiftebrevet nævnes den sal. mands søster Karen Nielsdatter og et skiftebrev efter NielsJespersen datert 6 marts 1721.Jesper Pedersen i Ejbye den 2. oktober 1734, P2 side 415b.Enken; Maren Pedersdatter, lavværge Hans Olufsen i Ejbye.Barn; Jens Jespersen 10 ½ år, værge Niels Jensen i Ejbye.Jesper Pedersen i Fønschou den 7 april 1742, P3 side 62,Enken, Magdalena Castensdatter,Børn; Peder Jespersen 13 år, - Niels Jespersen 11 år, - Lars Jespersen 8 ½ år, - KirstenJespersdatter 4 år og 3 månder, - Jørgen Jespersen 2 ½ år. Hildebore Jespersdatter fødtefter mandens død.Jochum Jensen hos Johan Pedersen i Ellesøe den 26.marts 1768. P4 side 261b.Arvinger; en broder Peder Jensen i tellerup død hans 5 børn nemlig Johan Pedersen iEllesøe, - Laurs Pedersen til huse i Balslev, - Giertrud Pedersdatter gift med RasmusRasmussen indsidder hos Mads løg i Ørslev, - Karen Pedersdatter gift med Hans Hansen iTellerup, - Maren Pedersdatter gift med Laurs Hansen ibid. 2) Maren Jensdatter enke iGelsted.Johan Clausen fuldmægtig ved Wedelsborg den 30.januar 1709, P1 side 168.Enken, Else Lisabeth Piil, lavværge Rasmus Lauritzen Birkedommer.Børn fra første ægteskab; Claus Johansen Drejer, - Joachim Johansen Drejer, - CophisJohansen Drejer, - Christian Jørgen Johansen Drejer,Johan Frederik Drejer i huusbye den 20,januar <strong>1770</strong>, P4 side 294b. - 297En skomagersvend som kom fra Tyskland.Johan Lorentzen Hubarth skrædder i Huusbye den 3. november 1740, P3 side 23b.Arvinger, en søn Lorentz Johansen Hubarth.Johan Mortensen skomager i Hjorte den 6.juni 1766, P4 side 186b.Enken; Maren Rasmusdatter i et hus tilhørende Jørgen Jørgensen, lavværge KnudLorentsen fra Helles Hole.


Datter; anne Dorthea Johansdatter 30 år, formynder Thomas Jørgensen i Hjorte.Johan Schults i Gribsvad Kro den 12. oktober 1730, P2 side 264b.Enken; Madam Chatarina Christiansdatter Ellenbruchs, lavværge Rasmus Laursen.Børn Christian Johansen Schults 15 år, - Jacob Johansen Schults 12 år, værge ChristianDinesen i Dybmose Gaard.Johan Johansen på Baagøe den 31. marts 1751, P3 side 225.Børn. Jens Johansen Smed på Baagø, - Johan Johansen som for 3 a 4 år siden er bort rejst,Maren Johansdatter død, hendes 6 børn: Johan Jebsen, 26 år, Jep Jebsen er i Aabenraad,Kirsten Jepsdatter gift med Pederhansen Knap her på øen, zidsel Jepsdatter gift med JensHansen Skrædder her på øen, Ellen Jepsdatter gift med Erik Mikkelsen i Stoflt i Holsten,Mette Marie Jepsdatter tjener på Aarøe,Johan Jansen i Gribsvad den 7.maj 1708, P1, side 79.Enken, Marie Olufsdatter,Arvinger den sal. mands fader Gustavus Jansen fordum borgmester i Fridericia nu i LübechJohanna Hansdatter i Føns den 14.september 1761, (død for 3 år siden) P4 side 67b.Enkemanden, Jep Findsen inderst hos Gmd. Anders Jørgensen.Børn; Margrethe Jepesdatter gift med Anders Jørgensen her i gaarden, - Anna Jepsdatter 22år, -Johanne Jeppisdatter på Fønsskov den 20.juni 1716. P1. side 190b.Enkemanden, Hans Jensen Huusmand.Børn, Maren Hansdatter 9 år,Johanne Jørgensdatter i Eschiør den 28. maj 1739, P2, side 543.Enkemand Mads Madsen, husmand i Eschiør.Barn, med sal Renstrald, Maria Renstraldsdatter tjener Niels Jepsen i Hygind Mølle,tilstede som nærmeste slægt Gorm Madsen i Caslund.Johanne Jørgensdatter i Fønsschou den 22.oktober 1763 P4 side 140.Enkemanden; Rasmus Nielsen Skeel gaardmand.Børn; Peder Rasmussen 11 år, - Karen Rasmusdatter 17 år, - Anna MargrethaRasmusdatter 13 år, - Mette Rasmusdatter 7 år, - Juliana Rasmusdatter 5 år, tilstedemosterens mand Morten Nielsen her i byen,I skiftebrevet nævnes at den sal. Kones fader boer i Vester Nebel i Jylland.Johanne Knudsdatter i Eschiør den 24.marts 1713, P1 side 161,Enkemand Jens Mortensen.Børn, Knud Jensen 5 ½, - Morten Jensen 2 år, - Hans Jensen 10 uger,Johanne Leborgsdatter i Tellerup den 5. november 1734, P2 side 417.Enkemanden Michel Skel ?Børn; Pedernille Michelsdatter 13 år, - Maren Michelsdatter 5 år,


Jørgen Andersen i Hjorte den 17. august 1725. P2 side 80.Enken, Karen Thomasdatter, lavværge søsterens mand Rasmus Pedersen i Kingstrup.Børn; Hans Jørgensen i Balslev Thomas Jørgensen 22 år her i stervboen AppoloneJørgensdatter gift med Rasmus Pedersen i Stauebye Anna Jørgensdatter gift med SøfrenLauritsen i Wibye Anna Jørgensdatter 19 år.Jørgen Andersen i Kirkeladen Gelsted den 31. oktober 1741 P3 side 41b,Enken; Anna Rasmusdatter,Børn; Anders Jørgensen 19 ½ år, - Maren Jørgensdatter 8 ½ år, på børnenes vegne OleMøller og Jørgen Hansen i Gelsted.Jørgen Bendixsen i Sønder Aabye den 14. maj 1743, P3 side 77.Enken, Margaretha Andersdatter, lavværge Lars Jørgensen i Hygind.Arvinger, søskende; Niels Bendixsen i Brobyeværk, en halvsøster Anna Bendixdatter giftmed Peder Nielsen i Sandager, - dito Maren Bendixdatter gift med Hans Lund i KindstrupJørgen Bertelsen i Ørslev hos Thomas Bertelsen den 24.juli 1739, P2 side 545b.Enken: Karen Nielsdatter, lavværge Jens Christensen.Børn; Mette Catharina Jørgensdatter 22 år, - Kirsten Jørgensdatter 21 år, - MarenJørgensdatter 20 år, - Susanne Jørgensdatter 19 år, værge deres farbroder ThomasBertelsen,Jørgen Boesen i Emtekjær den 28.februar 1763, P4 side 104.Enken; Kirsten Eriksdatter, lavværge Morten Jensen her i byen.Børn, Anders Jørgensen 25 år, - Boe Jørgensen 22 år, - Mette Jørgensdatter 19 år, tilstedeHans Madsen, og Christen Jensen på de umyndiges vegne.Jørgen Hansen i Edshiøir den 25.november 1705, P1 side 42.Enken, Kirsten Pedersdatter, lavværge Jørgen Hansen som tager hende til ægte.Børn, Laurs Jørgensen 5 år, - Per Jørgensen 3 ½ år, værge Jep Person i Hygind TaarupJørgen Hansen i Fønsskov den 22.januar 1716, P1 side 201b.Enken, Margrethe Andersdatter, lavværge hendes fader Anders Andersen i Bæring.Børn fra første ægteskab; Anne Jørgensdatter gift med Willum Nielsen i Aabye, - HansJørgensen 16 år, - Niels Jørgensen 13 år,Fælles børn; Laurs Jørgensen 3 år, værge stedfaderen Jørgen Bendixsen, - JørgenJørgensen 11 år, værge farbroderen Laurs Hansen i Huusbye.Jørgen Hansen og hustru i Huusbye den 7.marts 1718, P1 side 218.Sal. Margrete Jørgensdatter, se skifte efter hende.Arvinger på hans side, Peder Hansen tjener i Balslev, - Rasmus Laursen som er Jørgenhansens broders kones mand i Lundager ??. den sal. mands søsters mand Peder Anderseni Barløse.Jørgen Hansen i Fønsskov den 6. september 1724. P2 side 48b.Enken, Maren Hansdatter, med lavværge søstrens mand Povel Juul af Udbye.Børn; Jørgen Jørgensen 14 uger, værge Niels Lassen i Føns Anne Jørgensdatter somformynder morbroderen Jens Hansen i Balslev Mosegaard.


Der nævens en Jens Hansen tjener i Hybek mølle, en broder til enken.Jørgen Hansen i Balslev den 18. april <strong>1701</strong>, P1, side 6.Enken, Anne Nielsdatter, fæstemand Jens LaursenBørn; Hans Jørgensen 16 uger, formynder Hans Hansen i Balslev.Jørgen Hansen Ladefoget på spartorn den 24. marts 1705 P1 side 20b.Arvinger ½ broder Bertel Hansen landsoldat i Huusbye, - Thomas Andersen værge for enbroders børn, - Jens Laursens kone i Balslev en broder andel, - en søster Berthe Hans dattertjener i Turup, - Maren Hansdatters børn i Huusbye,Jørgen Hansen i Føns den 27.maj 1705, P1, 30b.Enken, Maren Andersdatter,Arvinger; en broder Michel Hansen død hans 2 pige børn, Maren Michelsdatter 7 år, ogKaren Michelsdatter 3 år, deres værge og (stedfar) Hans Jensen i Føns, - en søster hendesværge Per Nielsen i Føns;Jørgen Hansen Aamand i Sønder Aabye den 11. september 1739, P2 side 546b.Enken; Maren Jørgensdatter Bang, lavværge Jens Pedersen her i byen.Børn; Hans Jørgensen 25 år, - Magdalene Jørgensdatter 35 år, - Margretha Jørgensdattergift med Laurs Pedersen her i Aabye, værge for Magdalene hendes farbroder HanibalHansen i Tanderup.Jørgen Ibsen i Haare den 1. juli 1723. P2 side 31b.Enken. Anna Ipsdatter med broderen David Ipsen som lavværge i Haare og Jørge HæritsenBørn, Anna Jørgensdatter 34 år, formynder Henrich Andersen i Eskelund JeppeJørgensen Musgetter 28 år i den Kongelig Garde.Jørgen Jensen i Hvidensand den ? Januar 1728, P2 side 130b.Enken, Apolona Pedersdatter, med lavværgen Jeppe Pedersen i Hygind Taarup.Børn; Jens Jørgensen 16 år, formynder Peder Pedersen i Huusbye, - Peder Jørgensen 13 år, formynder Jeppe Olufsen, - Jørgen Jørgensen 10 år, værge Jørgen Jepsen i Hygind.Jørgen Jensen i Gamborg den 14. januar 1738, P2 side 457.Enken; Johanne Eskildsdatter,Børn; Jens Jørgensen 24 år, - Eskild Jørgensen 15 år, - Appelone Jørgensdatter gift medHans Mortensen på Væsemosegaard i Sanderum Sogn, værge for sønnerne Jens Eskildsen iCauslundJørgen Jørgensen i Udbye den. ? P2 side 231.Enken; Karen Andersdatter, kjerste og lavværge Rasmus Pedersen i GamborgDen sal. mands børn Mette Jørgensdatter gift med Hans Pedersen i Ubye, -Fælles børn, Hans Jørgensen 8 år , - Rasmus Jørgensen 3 år, værge deres morbroderRasmus Hansen i Rolund og Søren Andersen i Ronæs, og nærværende Peder Pedersen afGamborg.Jørgen Jørgensen hos sviger forældrene i Hygind den 11. marts 1741, P3 side 28.


Enken; Kirsten Madsdatter, forlovet med Lars Jørgensen af Sønder Aabye.Børn, Mads Jørgensen 3 ½ år, - Jørgen Jørgensen 15 maander, værge deres morfar MadsMadsen og farfar Jørgen Ipsen i HygindJørgen Jørgensen hos stedfaderen i Ørslev den 20. juli 1742, P3 side 67b,Arvinger; en broder Peder Jørgensen i Christiania i Norge.Jørgen Jørgensen i Gielsted Præstegaard den.26. juni 1755, P3 side 315b.Arvinger: søskende; Hans Jørgensen i Mongaard, - en søster søn Jørgen Nielsen i Vedtofte.I Skiftebrevet nævnes Hans Jørgensens søn Jørgen Hansen som tjente i Præstegaarden.Jørgen Kjær i Føns den 22. januar 1747, P3 side 127b.Enken. Anna Christophersdatter, lavværge Niels Lassen i Føns.Børn, Anna Jørgensdatter 8 år, - Anna Christina Jørgensdatter 7 ½ år, - BergithaJørgensdatter 5 ½ år, - Karen Jørgensdatter 2 ¼ år, - Maren Jørgensdatter 4 uger, - MetteJørgensdatter 4 uger. Værge Mas Pedersen og Niels Nielsaen søskende børn til densal.mand her i byen.I skiftebrevet nævnes enkens mor Anna Christina Hanses.Jørgen Larsen i Føns den 11 marts 1731, P2 side 311.Enken; Maren Sørensdatter, lavværge Laurs Knudsen,Børn: Laurs Jørgensen 18 år, - Søren Jørgensen 15 år, værge Wilhelm Hansen i Føns.Jørgen Laursen Smed i Hygind den 8. februar 1739, P2 side 510b.Enken, Karen Laursdatter, lavværge Hans Jørgensen Brun som er hendes søn tilhuse iHuusby.Børn fra ægteskab med sal. Kirsten Hansdatter; Jørgen Jørgensen 24 år, - Anna ChatrinaJørgensdatter gift med Hans Mortensen tjener stiftamts mand Baron Holch i Aalborg, -Edel Chatrina Christiana Jørgensdatter 25 år tjener i Voldbroe, værge farbroderen JensLaursen Smed i Kindstrop.Jørgen Laursen i Føns den 30. juni 1742, P3, side 54.Enken; Maren Nielsdatter, lavværge Niels Hansen.Børn; Elisabeth Sophia Jørgensdatter født efter faderens død, værge morfaderen NielsLasen i Føns.Jørgen Laursen i Mosegaard den 25.september 1764, P4 side 159.Enken; Kirsten Jensdatter, lavværge Jørgen Pedersen i Hygind.Børn; Laurs Jørgensen 12 år, hans formynder Hans Laursen her i byen, - Jens Jørgensen 7år, formynder Niels Mortensen ibid, - Hans Jørgensen 3 år, formynder morbroderenRasmus Jensen i Balslev, - Mette Jørgensdatter 9 uger, formynder morbroderen NielsJensen i Balslev.Jørgen Mikkelsen i Gamborg den ? januar 1732, P2, side 373.Enken; Kirsten Lasdatter,


Børn: Lars Jørgensen 21 år, - Mikkel Jørgensen 19 år Hans Jørgensen 9 år, - ChristianJørgensen 6 år, - Aremgoth Sophia Jørgensdatter 13 år, formynder farbroderen HansMikkelsen i Roslev, og morbroderen Niels Lassen i Føns.Jørgen Mogensen smed i Gamborg den 26.maj 1763. p4, side 119.Enken; Armgaard Sophia Jørgensdatter, lavværge Eskild Jørgensen her i Byen.4 børn; Jørgen Jørgensen 15 år, - Jens Jørgensen 11 år, - Anna Maria Jørgensdatter giftmed Anders Andersen her i byen, - Anna Christine Jørgensdatter, tilstede morbroderenJens Jørgensen, farbroderen Jens Mogensen Smed i Wibye,Jørgen Mortensen i Gamborg den 16. oktober 1730, P2, side 281b,Enken; Karen Olufsdatter, lavværge Lars Andersen i Gamborg.Børn; Rasmus Jørgensen 17 år, - Oluf Jørgensen 13 år, - Povel Jørgensen 3 år, AnneJørgensdatter 15 år Giertrud Jørgensdatter 10 år Maren Jørgensdatter 8 år, ansat værgeJørgensen i Gamborg.Jørgen Nielsen i Sandager den 5.maj 1707, P1 side 61b.Enken, Anna Jørgensdatter, lavværge og fæstemand Niels Madsen.Arvinger; en søster Karen Nielsdatter hos Niels Andersen på Næs, - og broder sønner NielsJensen 19 år hos stedfaderen i Ejby, og Laurs Andersen 20 år i København.Jørgen Nielsen i Gamborg den 27,april 1719, P1 side 227b.Enken, Dorthe Rasmusdatter, med Peder Nielsen som fæster stedet og ægter enken.Børn, birte Jørgensdatter 19 år - Niels Jørgensen 10 år, værge farbrøderne Niels Nielsen ogHans Nielsen i Wejlbye, tilstede enkens brøder Laurs Rasmussen og Niels Jørgensen iRøgle.Jørgen Nielsen i ? den 17. marts 1726, P2 side 94.Enken, Kirsten Pedersdatter, med broderen Laurs Pedersen i eschør som lavværge.Børn; Peder Jørgensen Landsoldat 30 år Laurits Jørgensen 25 år, - Niels Jørgensen 16 år,værge Niels Nielsen i Liden rørmose, som er en fasterssøn. Maren jørgensdatter 26 årAnna Jørgensdatter 20 år værge deres næstsøskende barn Jørgen Jørgensen i SønderAabye.Jørgen Nielsen i Balslev den 16. marts 1760, P4 side 47.Enken; Stine Juliusdatter i et lejet værelse hos Jørgen Andersen.En datter kirstina Jørgensdatter 3 år,Jørgen Nielsen i Huusbye den 4.oktober 1769, P4 side 292b.Enken; Maren Jørgensdatter med lavværge Hans Rasmussen i Huusbye,Arvinger; en moster Anne Dorthe Hansdatter gift med sal. Jørgen Ollesen i Huusbye, påhendes vegne hendes søn Hans Jørgensen sognefoged i Føns. 4 søskende børn; RasmusSørensen i rones, - Anna Cathrine Sørensdatter gift med sal.Thomas Eriksen i Wibye, påhendes vegne sønnen Søren Thomasen i Wibye, - Anne cathrine Nikolaisdatter gift medJacob Julius i Huusbye, - Anders Jensens hustru Anne Sørensdatter begge døde i Rones,deres børn; Birthe Andersdatter 18 år, - Kirsten Andersdatter 16 år,Jørgen Ollufsen i Ellesøe den 28. maj 1722. P2 side 15.


Enken; Maren Søfrensdatter, lavværge Jens Rasmussen i Tellerup.Børn, Olluf Jørgensen 29 år. Peder Jørgensen i Vibye 27 år - Søfren Jørgensen 26 år, -Hans Jørgensen 20 år med værgen Hans Jensen i Ellesøe Rasmus Jørgensen 14 år medværgen Anders Rasmussen i Ellesøe Apolona Jørgensdatter 10 ( 16 eller 18 ) år, medRasmus Madsen af Ellesøe som formynder,Jørgen Pedersen i Ulsroed den 18. maj 1737, P2 side 447.Enken, Kirsten Jørgensdatter Bang,Børn; Jørgen Jørgensen Bang 29 år Peder Jørgensen 24 år, - Hans Jørgensen 19 år.Jørgen Pedersen i Ørslev den 5.februar 1764, P4 side 145.Enken;Den sal-mands børn; Niels Jørgensen 6 år, - Peder Jørgensen 4 år, - Jørgen Jørgensen ½ år,tilsted som nærmeste slægtninge Anders Jensen i Ørslev, - Johan Pedersen i Ellesøe.Jørgen Rasmussen Bøcher i Ørslev den 23. juni 1705, P1 side 38b.Enken, Kirsten Poulsdatter,Den sal. mands børn fra første ægteskab; Rasmus Jørgensen soldat i Rensborg, - HansJørgensen tjener på Tybring, - Niels Jørgensen tjener i Fjelsted, - Kirsten Jørgensdatter giftmed Niels Laursen i Ørslev, - Maren Jørgensdatter 9 år,Fælles børn, Laurs Jørgensen 7 år,Jørgen Rasmussen i Emtekjær den 24. november 1722. P2 side 23B.Enken, Maren Hansdatter, med lavværge hendes broder Jeppe Hansen på Baagøe,Søskende, 1) Niels Rasmussen i Hjorte 2) Hans Rasmussen i Nache 3) HansRasmussen (2) som boede i den ½ halve gaard her på stedet 4) Bent Rasmussen dødhans børn, Hans Bentsen 30 år tjener på Baagøe Lauridtz Bentsen 28 år tjener på Baagøe,- Rasmus Bentsen 26 tjener på Baagøe Peder Bentsen 22 år tjener her i stervbodenWilatz Bentsen 20 år tjener i Holsten Anna Bentsdatter 24 år tjener på Baagøe - 5) AnnaRasmusdatter gift med Morten Hansen i Hjerup.Jørgen Rasmussen i Mosegaard den P2, side 218Enken, Anne Hansdatter,Arvinger; Hans Rasmussen i Bubel, -. Søren Rasmussen i Kirkebye, - Anders Rasmussen iBrenderup, - Anders Rasmussen soldat på Sletten - ½ søster Anne Iversdatter gift medAnders Nielsen i Kirkeby, - afgangen Birte Rasmusdatter gift med Peder Hansen i Indslevdød hendes 4 børn, - Mette Rasmusdatter død hendes 4 børn Kirsten Rasmusdatter dødhendes datterJørgen Rasmussen i Balslev den 12. februar 1752, P3 side 236.Enken, Anna Andersdatter, lavværge broderen Jens Andersen.børn fra første ægteskab Hans Jørgensen ? år.Fælles børn, Rasmus Jørgensen 21 år, - Peder Jørgensen 18 år, - Anders Jørgensen 14 år, -Jørgen Jørgensen 3 år, - Niels Jørgensen 1 år, - Bodel Jørgensen 16 år, værge farbroderenNiels Rasmussen Juulmand her i byen.I skiftebrevet nævnes konens søster Maren Andersdatter


Jørgen Rasmussen i Aabye den 5. august 1765, P4 side 176.Enken; Anne Marie Willumsdatter, lavværge broderen Jørgen Willumsen i Hygind.Børn; Maren Jørgensdatter 10 år, formynder farbroderen Søren Rasmussen i Huusbye.Jørgen Sørensen i Ubye den 10. april 1743, P3 side 75,Enken, Birgitha Jørgensdatter, Lavværge Laurs Sørensen fra RoelundArvinger; en søsterdatter Kirsten Pedersdatter gift med Jens Pallesen i Svendstrup, - ogsøster datter Bodel Olufsdatter gift med Jørgen Pedersen i Svenstrup, på deres morHildeborg Sørensdatters vegne, - en ½ broder søn Peder Ipsen tjener i Odense på sin farsvegne navnlig Jep Pedersen en ½ søster Karen Pedersdatter gift med Søren Jørgensen udiSkydebjerg, - en halvsøster Anna Pedersdatter gift med Hans Laursen i Ubye.Jørgen Sørensen i Wiby den 6.august 1760, P4 side 49b.Enken; Anna Jensdatter, Lavværge Jens Lunde i Balslev.Børn; Søren Jørgensen 16 år, - Karen Jørgensdatter 18 år, - Anna Lisbet Jørgensdatter 13år, - Maren Jørgensdatter 9 år, tilsted deres farbroder Steen sørensen i Wibye Mølle, ogderes morbroder Rasmus Jensen i Balslev.Jørgen Troelsen på Baagøe den 20. juni 1733, P2 side 386b.Sal: hustrue Anna Truelsdatter, som afgik ved døden samtidig.Arvinger; den sal. mands mor Mette Nielsdatter, en broder, Niels Troelsen, - en søsterMaren Troelsdatter gift med Rasmus Larsen i Orte Sogn,Se skiftet efter den sal. kone.Karen Albretzdatter i Føns den 29. februar 1740, P2 side 555.Enkemanden: Hans Knudsen,Børn; Maren Hansdatter 15 maander,Karen Andersdatter i Eschelund den 8.maj 1715 P1 side 184b.Enkemand Hendrich Andersen.Børn, Anna Hendrichsdatter 17 år, - Anders Hendrichsen 14 år, - Jep Hendrichsen 8 ½ år, -Peder Henrichsen 6 år, - Jørgen Hendrichsen 4 år, tilstede deres morbroder Laurs AndersenKjer af Ørslev.Karen Andersdatter i Roelund den 23.juli 1716, P1 side 193.Enkemanden, Hans Pedersen.Arvinger, søskende; Kirsten Andersdatter gift med Hans Bertelsen i Ørslev, - ApploneAndersdatter gift med Anders Jørgensen i Tellerup, - Jens Andersen i Ørslev.Karen Andersdatter i Hygind Mølle den 24. november 1727, P2 side 123.Enkemanden; Laurits Lauritsen,Børn, Hannibal Christian Lauritsen 10 år, - Dorthe Frederrica Lauritsdatter 13 år.Karen Andersdatter i Balslev den 26. maj 1736, P2 side 430b.Enkemand, Peder Andersen Lammemose.Den sal, kones børn; Jørgen Olufsen 10 år, - Anders Olufsen 7 år Karen Olufsdatter 2 ½år fælles barn, Anne Pedersdatter 14 dage, værge farbrøder Peder Jørgensen i Viibye og


Søren Jørgensen af Ørslev, samt Jens Lauridsen, Jørgen Lauridsen og Anders Jørgensenalle 3 gift med søstre til den sal, kone.Karen Andersdatter i Gamborg den 15.oktober 1761, P4 side 68b.Enkemanden Mølleren Hans Nielsen.Børn; Anders Hansen i Fredericia, - Niels Hansen 30 år, - Hans Hansen 25 år her i Møllen,- Anna Cathrina hansdatter gift med Hans Nielsen her i Gamborg,, - Maren Hansdatter giftmed Morten Larsen i Svenstrup, - Anna Hansdatter gift med Jørgen Larsen her i byen.Karen Bendixdatter i Kinstrup den.1. februar 1731, P2 side 306b.Enkemanden Esbjørn Rasmussen:Den sal kones børn; gl, Niels Vest i Hygind, - Maren Madsdatter sal. Ole Rasmussens enkei Kingstrup, - Giertrud Madsdatter sal. Jes Hansens enke i Assens, - Karen Madsdatter giftmed Anders Nielsen i Inslef Taarup, - Dorthe Madsdatter gift med Mads Nielsen iBrenderup. - Kirsten Madsdatter gift med Peder Hansen i Indslef TaarupKaren Bertelsdatter i Roenes den 30.august 1757, P3 side 361.Enkemanden; Peder Pedersen .Den sal. kones børn; Anders Sørensen i Gamborg, - Anna Sørensdatter gift med NielsLaursen i Ubye,Karen Christensdatter i Ørslev den 30.januar 1719, P1 side 226b.Enkemanden Peder Laursen.Barn, Anna Pedersdatter 15 år, tilstede morfaderen Christen Hansen Smed i ØrslevKaren Christensdatter i Emtekjær den.17. januar 1754, P3 side 285b.Enkemanden, Peder Hansen Møller.Arvinger; søster 1) Anna Christensdatter død hendes børn ved Niels Andersen på Næs;Christen Nielsen 35 år, - Jørgen Nielsen 26 år, - Anders Nielsen 25 år, - Peder Nielsen 22år. 2) Dorthe Christensdatter gift med Niels Sørensen fra Nache, - 3) birtheChristensdatter gift med Jørgen Jørgensen i Hjorte.Karen Clausdatter i Nache den 13.juli 1708, P1 side 87b,Enkemanden, Laurs Søfrensen,Den sal. kones børn, Hans Olsen i Nache, - Anders Olsen i Nache, - Kirsten Ollufsdattermåske gift med Peder Zachariesen i Emtekjær,Fælles barn; Søfren Laursen.Karen Clausdatter i Emtekjær den 5.juli 1755, P3 side 317b.Enkemand, Peder Hansen Møller.Børn; Karen Pedersdatter 5 uger, overværende den sal. kones morbroder Stephan Hansen iNakke.Der nævnes et skiftebrev af 17.januar 1754 hvor arvingerne er Jørgen, Anders og ChristenNielsen.Karen Clemmensdatter i Brendemølle den 19.august 1717, P1 side 209.Enkemanden, Jacob Mortensen.


Børn; Clemmen Jacobsen som har fæstet møllen, - Maren Jacobsdatter gift med StaffenJørgensen i Rolund, - Kirsten Jacobsdatter 22 år, - Morten Jacobsen 20 år,Karen Findsdatter i Gamborg den. 31. juli 1730, P2 side 260b.Enkemanden, Anders KnudsenBørn; Peder Andersen 3 år, - Gjertrud Andersdatter 9 år, - Anna Andersdatter 5 år, -Maren Andersdatter 12 uger, værge faderen selv.Karen Findsdatter i Hjorte den 8. marts 1734, P2, side 407b.Sal. Hans Madsen se skiftet efter ham.Karen Hansdatter i Huusbye den 21.marts 1718, P1 side 219b.Enkemanden, Julius Hansen Skrædder.Børn; Marie Juliusdatter 29 år, - Anna Juliusdatter 23 år, - Inger Juliusdatter 18 år, - JacobJuliusen 15 år,Karen Hansdatter i Lammoese den 23 marts 1724. P2 side 45.Enkemand, Anders Jensen Bondeejndoms Møller.Børn Jens Andersen 22 år, - Niels Andersen 20 år Peder Andersen 18 år Jens Andersenvanfør 8 år. Mette Andersdatter 14 år Christense Andersdatter 4 år.Karen Hansdatter i Haare den 15 marts 1728, P2 side 136.Enkemand Søren Grøn i et jordløs huus i Haare.Børn; Hans Sørensen 23 år, - Jørgen Sørensen 12 år værge Jens Grøn i Balslev, - MadsSørensen 7 år Christen Sørensen 2 år værge faderen selv. Maren Sørensdatter 26 årMarie Sørensdatter 19 år, værge Lars Hansen i Brangstrup.Karen Hansdatter i Aaebye den 5 december 1729, P2, 229b.Enkemand, Niels Hansen huusmand.Arvinger; Jens Andersen i Ørslev.Karen Hansdatter i Haare den 7 januar 1730, P2 side 232bEnkemanden; Jens JensenBørn; Hans Jensen 3 år, tilsynsværge den sal. kones søsters mand Hans Laursen i EschøreKaren Hansdatter i Balslev den 23 oktober 1730, P2, 287.Enkemand; Laurs AndersenBørn; Hans Laursen 1 år, - Maren Laursdatter 10 år, - Anne Laursdatter 9 år, - KarenLaursdatter 3 år, som faderen var værge for.Karen Hansdatter i Føns hos Hans Sørensen den 1 marts 1731, P2 side 310.Var gift med sal, Niels Hansen se skiftet efter ham.Karen Hansdatter i Ruud den 26 maj 1735, P2, side 422.Enkemand, Niels Jensen,børn; Jens Nielsen 6 ½ år Rasmus Nielsen 5 år Niels Nielsen 3 år, - Berthe Nielsdatter8 ½ år Kirsten Nielsdatter 11 uger.


Karen Hansdatter i Kindstrup den 7 april 1744, P3, side 96b.Enkemanden, Lars Pedersen.Arvinger, den sal. kones morKaren Hansdatter i Kindstrup, den 7 april 1744 P3 side 96b.Enkemanden Lars PedersenArvinger, den sal kones mor Anna Hansdatter gift med Hans Kristensen i Ellesøe.Søskende, Jens Hansen 20 år, - Hans Hansen 18 år, - Rasmus Hansen 12 år. DortheHansdatter 22 år, - Anna Hansdatter 14 år, værge deres morbrøder Jørgen Hansen i Gelstedog Niels Hansen i Balslev.Karen Hansdatter i gielsted den 29. maj 1752, P3 side 248b.Enkemanden; Rasmus Hansen gaardmand.Den sal kones slegfredbarn, Rasmus Nielsen 24 år,Fælles barn, Karen Rasmusdatter 12 år værge faderen selv.Tilsted Niels Andersen som er far til Rasmus Nielsen.Karen Hansdatter i Balslev Mosegaard den 12. december 1752, P3 side 261.Enkemanden, Hans Andersen.Den sal. kones datter Anna Andersdatter fra ægteskab med sal. Anders Pedersen gift medNiels Nielsen som tjener i Balslev Præstegaard,Fælles barn: Anders Hansen 16 år død i 1757, værge Rasmus Hansen Nørreballe gift medden sal.kones søstre.Karen Hansdatter hos Stephan Hansen i Nache den 8.marts 1756, P3, side 330b.Børn; Hans Jørgensen på Næs, - Jørgen Jørgensen i Hjorte, - Kirsten Jørgensdatter gift medChristian Knudsen i Fauerskov, - Karen Jørgensdatter gift med Anders Andersen iFauerskov Mølle, - Maren Jørgensdatter gift med Stephan Hansen her i gaarden, - AnnaJørgensdatter gift med Lars Stephansen i Sdr, Aabye, - og en datter Anna Jørgensdattersdatters søn Hans Madsen i Kierbyholm.Karen Hansdatter på Baagøe den 21.maj 1762, P4 side 84.Enkemanden, Hans Jepsen,Børn ved sal. Hans Jørgensen; Hans Hansen 10 år, - Anna Hansdatter 16 år, værge HansHenning Nielsen søskende barn til deres sal fader.Fælles barn; Karen Hansdatter nogle få uger gamel, tilstede morbrøderene Anders Hansenog Peder Hansen Krog her på øen.Karen Hansdatter i Huusbye den 30.september 1762 P4 side 90.Enkemand; Claus Eriksen inderst hos i et hus hos Niels Christensen.Børn; Anna Clausdatter gift med Niels Christensen her i huset, - Maren Clausdatter 18 årtjener i Hhusbye. Tilstæde Jørgen Boesen gift med Claus Eriksens søster.Karen Hansdatter i Tellerup den 15.januar 1764 P4 side 144b.Enkemanden; Mads Hansen inderst hos Jacob Hendrichsen i Tellerup.


Arvinger, søskende, Jørgen Hansen, - Anders Hansen i Kierlingberg, - Maren Hansdatter,ved underskriften nævnes også Ole Hansen, og Jens Hansen.Karen Hansdatter i wiibye den 19,oktober 1769 P4 side 293 b.Enkemanden; Søren Jørgensen.Børn; Jørgen Sørensen 17 år, - Hans Sørensen 15 år , - Jens Sørensen 6 år, - Anne MarieSørensdatter 10 år, - Anne Sørensdatter 3 månder, formynder Lars Pedersen og HansJørgensen i Ubye.Karen Holgersdatter i Mosegaard den 10.april 1752, P3 side 244.Enkemanden, Niels AndersenBørn; Maren Nielsdatter 9 ½ år, tilsynsværge Hans Jespersen som er gift med den sal,kones søster.Karen Isahdatter i Virninge den 22.januar <strong>1701</strong>, P1 side 2.Enkemanden: Niels Nielsen.Den sal. kones datter Karen 7 år værge hendes faders mors mand Anders Andersen iFarsbølle rytterbonde.Karen Jensdatter i Huusbye den 8.november 1706, P1 side 62b.Sal.Laurids Jensen. Se skiftet efter ham.Arvinger. Den sal. kones broder Hans Jensen i Middelfart.Karen Jensdatter i Aabye den 11.august 1717. P1 side 216.Enkemanden, Hans Andersen Huusmand.Barn: Jens Hansen i sit 8ne år.Karen Jensdatter i Huusbye den 8. august 1732, P2, side 338b.Enkemanden: Peder Pedersen,Børn; Hans Pedersen 14 år, - Ole Pedersen 6 år, - Maren Pedersdatter 18 år, - KirstenPedersdatter 16 år Maren Pedersdatter 13 år Anne Pedersdatter 9 år HelvigPedersdatter 4 år, tilsyns værge morbroderen Jep Olsen i Huusbye.I skiftebrevet nævnes et skifte efter enkemandens første hustru Maren Andersdatter datertden 31 marts 1713. Og at enkemanden var indsidder hos en søn Niels Pedersen, som var 13uger i 1713, Jørgen Pedersen 2 år.Karen Jensdatter i Gamborg den 26. februar 1756, P3 side 329b.Enkemanden, Peder Pedersen Gaardmand,Børn: Maren Pedersdatter, - Anna Pedersdatter, - Karen Pedersdatter alle 3 her i Gaarden,tilstede deres farbroder Lars Pedersen her i byen.Anders Søtrensen fra Roenæs fæster gaarden og gifter sig med den ældste datter MarenPedersdatter.Karen Jensdatter i Gamborg den 5.september 1763 P4 side 132.Enkemanden, Jørgen Pedersen.Børn; Hans Jørgensen 7 år, - Anna Jørgensdatter 9 år, tilsynsværge morbroderen HansJensen i føns.


Karen Jensdatter i Balslev den 18.juni 1766, P4 side 188.Enkemanden; Rasmus Jensen.Børn; Anders Rasmussen Anne Catrine Rasmusdatter 11 uger, formynder Anders Mølleri Gammel Dam, og Jens Nielsen i Føns.Karen Jensdatter i Eschiør den 14.januar 1767. P4 side 201b.Enkemanden; Morten Jensen:Børn, Laurs Mortensen 25 år, - Anne Mortensdatter formynder Christen Jensen her i byen.Der nævnes også en søn Jens Mortensen som den sal kone var stedmor for.Karen Johansdatter i Føns den 14. januar 1754, P3, side 205b.Enkemanden; Niels Jørgensen Gaardmand.Arvinger; en søster gift med Peder Jensen i Føns, og en søster gift med Peder JensenSkrædder i Tellerup, og en broder Claus Johansen her i byen. Claus Johansens søn NielsClausen nævnes.Karen Jørgensdatter i Ørslev den 8.februar 1714, P1 side 180.Enkemanden, Peder Andersen.Børn, Giertrud Pedersdatter 10 år, - Maren Pedersdatter 8 år, på børnenes vegne AndersLaursen.Karen Jørgensdatter i Balslev den 6. juli 1730, P2 side 346.Enkemand Jens Lunde,Børn; Jørgen Laursen gift og bor her i byen, - Laurs Jensen 19 år Niels Jensen 17 årRasmus Jensen 12 år Anna Jensdatter 14 år Karen Jensdatter 9 år Maren Jensdatter 7år Kirsten Jensdatter 2 år,Karen Jørgensdatter i Lamoese den. 27. januar 1752. P3 side 255.Børn fra ægteskabet med sal. Jens Andersen: Jørgen Jensen 18 år. Jens Jensen 13 ½ år, -Karen Jensdatter 20 år, tilstede deres farbrøder Niels Andersen fra Harndrup og PederAndersen fra Balslev, samt morbroderen Jørgen Jørgensen fra Puge Mølle, tilsted var ogJens Hansen Møller i Højbech Mølle søskendt barn til den sal. mand.Karen Jørgensdatter i Sdr. Aabye den 21.februar 1756. P3 side 326.Enkemanden, Peder Jensen gaardmand.Børn; Jørgen Pedersen 11 år, - Jens Pedersen 7 år, - Birthe Pedersdatter 4 år, tilstede deresmorfar Jørgen Jørgensen her i gaarden.Karen Jørgensdatter i Balslev den 12 marts <strong>1701</strong>, P1 side 2b.Sal. Geronimus Skrædder.Børn: 1) Anna Geronimusdatter 12 år, formynder Bertel Jørgensen i Tallerup 2)Hermand Geronimussen 9 år, formynder Christian Jørgensen Skrædder i Gamborg.Karen Jørgensdatter i Emtekjær den 5.december 1768 P4 side 273b,Enke efter sal.Hans Hjulmand.Børn; Mads Nielsen 22 år, - Peder Hansen 20 år, deres formynder morbroderen NielsSørensen, - en datter Karen sørensdatter gift med Anders Nielsen her paa stedet.


Karen Knudsdatter i Haare den 26. april 1714. P1 side 180bEnkemanden, Niels Hansen.Arvinger; hendes mor Johanne Matzdatter gift med Niels Andersen Kylling.En søster Maren Knudsdatter lavværge Laurs Jensen i Emtekjær.Karen Knudsdatter til huse i Roelund den 30. september 1751, P3 side 234b.Enkemanden, Hans Mikkelsen til huse hos Niels Nielsen.,Den sal. kones datter Karen Knudsdatter gift med Rasmus Jensen i Balslev, Mosegaard,Karen Krestensdatter i Gamborg den 24. maj 1729, P2, side 219.Enkemand Peder Ibsen.Børn; Anne Pedersdatter 17 år, - Johanne Pedersdatter 12 år Chresten Pedersen 15 årJacop Pedersen 10 år, - Jeppe Pedersen 7 år, - David Pedersen 3 år, tilstede deres mostresmand Degnen Michel Mathisen.Karen Laursdatter i Emtekjær den 2. april 1725. P2 side 67b.Enkemand, Rasmus AndersenBørn; Anna Rasmusdatter, med morbroderen Claus Laursen i Emtekjær.Karen Lauridsdatter i Huusbye den 25. februar 1737, P2 side 442b.Enkemanden; Jens Christensen SmedBørn; Christian Ulrich Christiansen 16 år formynder morbroder Jeppe Lauridsen afHuusbye. Laurids Jensen 10 år Christen Jensen 8 år Jørgen Jensen 3 år, - KarenJensdatter 6 år, de sidste 4 er enkemanden far, og værge til. Tilsynsværge morbroderenLaurids Hendriksen af Huusbye.Der nævnes et skifte af 23. november 1722.Karen Laursdatter i Ejby den 11. februar 1750, P3 side 213bEnkemanden, Jørgen Nielsen.Børn; Niels Jørgensen 8 år, - Anna Jørgensdatter, værge morbroderen Jørgen laursen her iEjby.Karen Laursdatter i Huusbye den 11.marts 1769, P4 side 278.Enkemanden; Niels Christensen gaardmand.Børn, Hans Nielsen 20 år, - Laurs Nielsen 17 år, formynder morbroderen Jens Laursen afaabye, - Christen Nielsen 14 år, - Anne Nielsdatter 25 år formynder morbroderen PederLaursen, sidst nævnte er datter af enkemandens første ægteskab med sal. KarenPedersdatter. Anne nielsdatter er trolovet med Jens Rasmussens søn Rasmus Jensen somfæster gaarden.Karen Madsdatter i Gamborg den 9. juni 1755, P3, side 315.Enkemanden; Jep Pedersen til huse hos Gmd. Hans Nielsen.Arvinger, en broder Hans Madsen i Sschiør, - dito Jens Madsen i Woldbye, - dito SørenMadsen i Vibye, - Anna Madsdatter gift med Knud Jensen Smed i Føns, - GiertrudMadsdatter gift med Jørgen Michelsen i Ronæs, - samt den afdødes mor MarenSørensdatter i Ronæs.


Karen Madsdatter på Baagøe den 13.juni 1757, P3 side 360,Enkemanden, Hans Hansen Knap.Børn, Karen Hansdatter 26 år, - Anna Cathrina Hansdatter 20 år, tilsted Peder Larsen iEmtekjær og Hans Laursen på Baagøe på pigernes vegne.Der nævnes et skiftebrev af 18.juni1729 hvor den vanvitige Hans Larsen har arv til gode.Peder Larsen har fået sin arv, ligeså Troels Nielsen og Peder Hansen.Karen Madsdatter i Huusbye den 26.april 1769, P4 side 280.Enkemanden; Peder Jensen gaardmand.Børn; Karen Pedersdatter gift med Peder Laursen. Birthe Pedersdatter 16 år, - AnnePedersdatter 12 år, - Jens Pedersen 10 år, formynder Anders Hannsen i Haare, NielsNielsenKaren Nielsdatter på Fønsskov den 9.juli 1716, P1 side 192.Enkemanden, Niels Knudsen.Den sal. kones børn; Jens Hansen, - Jørgen Hansen som har fæstet gården. - MarenHansdatter gift med Laurs Knudsen. Kirsten Hansdatter gift med Niels Nielsen i Starup iJylland.Karen Nielsdatter i Gjelsted den 30. december 1741, P3 side 44b.Enkemand, Anders Pedersen,Børn, Niels Andersen 10 år, - Peder Andersen 7 år, - Hans Andersen 3 ½ år, - AppolonaAndersdatter 13 år, overværende den sal. kones stedfar Søren Pedersen Bang, MadsNielsen den afdødes broder i Gjelsted.Karen Nielsdatter i Ørslev den.1. april 1747, )3, side 130.Enkemanden; Hans Jørgensen, de var tilhuse hos Hans Hendriksen.Arvinger, søskende, Knud Nielsen tjener i Kjerbyholm, - en søster gift med Niels Larsen iKjerbyeKaren Nielsdatter på Hellegaarden i Balslev den 6. marts 1753 P3, side 266bEnkemanden; Rasmus JensenDen sal. kones barn, ved sal. Hans Jørgensen; Jørgen Hansen 10 år,Fællesbørn; Karen Rasmusdatter 8 år, - Hans Rasmussen 3 a 4 år, børnenes værge morfarNiels Rasmussen Hjulmand her i Balslev.Karen Nielsdatter i Haare den 13.april 1757, P3, side 357.Enkemanden; Jens Andersen Smed.Børn; Niels Jensen 18 år, tilstede morbroderen Jørgen Nielsen i Haare, og Steen eriksengift med en søster til den sal.kone.Karen Nielsdatter i Balslev den 31. juli 1702 P1 side 7bEnkemand: Laurs Lunde,Arvinger; søskende Peder Nielsen i Føns, - Anders Nielsen i Balslev, - Berthe Nielsdatter,- Dorthe Nielsdatter.Karen Nielsdatter i Eschiør den 28.november 1764, P4 side 163.Enkemanden; Hans Madsen,


Børn ved sal. Hendrik Andersen: Anders Hendriksen myndig boer i Ørslev, - NielsHendriksen 18 år, med curator Peder Pedersen i eschiør, - Anna Hendriksdatter gift medPeder Jensen i Emtekjær, - Cathrine Hendriksdatter 21 år, med broderen som formynder.Karen Olufsdatter i Rolund inderst hos Søren Laursen den 16. oktober 1730 P2 side 283.Enkemand, Jørgen LaursenArvinger, ingen nære arvinger og intet at arve.Karen Pedersdatter i Ellesøe den 14. april 1706, P1, side 58b,Enkemanden, Søren Andersen.Børn. Anders Sørensen i Ronis, - Bertel Sørensen her i gaarden, - Peder Sørensen 24 år, -Maren sørensdatter gift med Jørgen Olsen i ellesøe, - Karen sørensdatter gift med nielsAndersen i Ejby, - Kirsten Sørensdatter 25 år her i gaardenKaren Pedersdatter tilhuse hos Oluf Olufsen i Huusbye den 26 marts 1738, P2 side 476b.Arvinger; en broder Anders Pedersen, død hans børn; Kirsten Andersdatter 15 år AnneMarie Andersdatter 12 år, - en søster. Anna Pedersdatter gift med Hans Andersen iAalsboe,Karen Pedersdatter Hyind den 6. februar 1746, P3, side 112B.Enkemanden, Jep Jørgensen,Børn: Peder Ibsen 4 ¾ år, - Kirstina Ibsdatter 2 ½ år, tilsted Lars Jepsen fra GelstedTaarup og Jørgen Olsen fra Wiby som begge er gift med søstre til den sal kone.Karen Pedersdatter i Huusbye den 24 november 126, P3, side 126.Enkemanden Niels Christensen.Den sal. Kones børn med sal. Lars Hansen; Hans Laursen 22 år, - Peder Laursen 12 ½ år, -Jørgen Laursen 9 år,Fælles børn; Anna Nielsdatter 2 ½ år, tilstede Mads Pedersen fra Byllerup som var brodertil den sal. kone. Der omtales et fæstebrev datert 1 maj 1741 efter Lars Hansen.Karen Pedersdatter i Emtekjær den 5. april 1747, P3 side 130b.Enkemand, Jørgen Pedersen tilhuse hos Niels Bust,Børn; Peder Jørgensen 3 uger,Karen Pedersdatter i Hjerup den 8.oktober 1756, P1 side 61,Enkemand; Carsten Olsen huusmand.Børn; Johanne Carstensdatter Anne Marie Carstensdatter værge Anders Knudsen iKjerte.Karen Pedersdatter hos gmd. Jørgen Pedersen i Hygind, den 18.dec.1761,P4 side 74.En søn; Peder Christensen 15 år,Den, sal. kones brøder Jørgen Pedersen her i gaarden, - Anders Pedersen i Hjorte, - PederPedersen i eschiør.Karen Pedersdatter i Wibye den 27.september 1762, P4 side 89.Enkemanden; Peder Jørgensen.


Børn; Karen Pedersdatter 16 år, tilsted morbrøderne Lars Pedersen i Ubye og PederPedersen i Roenæs.Karen Pedersdatter i Roenes den 13.november 1765, P4 side 179.Arvinger; moderen Carina Hansdatter gift med Jep Hansen,En søster Maren Pedersdatter 7 år, formynder farbroderen Lars Pedersen i Ubye, - en ½broder Peder Jepsen 1 år, der nævnes et skiftebrev dater den 1.februar 1763.Karen Pofuelsdatter i et gadehus i Tellerup den 6.juni 1722. P2 side 16b.Enkemanden, Rasmus Clausen,søskende, Kirsten Pofuelsdatter gift med Laurs Hansen i Basløf Trine PofuelsdatterInge PofuelsdatterKaren Rasmusdatter i Emtekjær den 18 februar 1724. P2 side 41b.Enkemand Claus Olufsen,Børn, Anna Clausdatter 1 ½ år,Karen Rasmusdatter i Ubye den 25 sept. 1751 P3, Side 232b.Enkemanden, Niels Christiansen.Barn; Christian Nielsen 14 år.Karen Stephansdatter i Emtekjær den 5.juli 1760 P4 side 47.Enkemanden; Hans Ibsen.Den sal.kones børn med sal Claus Clausen; Laurs Clausen gift, - Karen Clausdatter død vargift med Peder Hansen Møller her i Emtekjær, deres barn Karen Pedersdatter.Børn ved sal. Rasmus Hansen; Claus Rasmussen 26 år, - Anna Rasmusdatter gift medLaurs Hansen her i byen..Fælles børn; Jep Hansen 22 år, - Rasmus Hansen 16 år, - Ole Hansen 14 år, - BirtheHansdatter 20 år, tilstede morbroderen stephan Hansen i Nache,Karen Thomasdatter i Gelsted Taarup den 6. juni 1745, P3 side 106.Enkemanden, Lars Hansen Smed.Børn; Hans Laursen 26 år, - Karen Larsdatter 23 år, - Kirsten Larsdatter 16 år,Karen Willumsdatter i Huusbye den 24.februar 1767, P4 side 210. og 254.Enkemand, Hans Clausen.Arvinger; en broder Niels Willumsen i Lunge død hans datter anne Nielsdatter gift medAnders Andersen i Kingstrup. 2) Anne Willumsdatter gift med Laurs Clemmensen iHuusbye, som begge er døde deres 4 børn; Clemen Laursen død hans datter AnneClemmensdatter 3 år formynder stedfaderen Mads Hansen. Hanniballine Laursdatter giftmed Hans Pedersen i Nygaard på sjælland. Frederikke Laursdatter tjener i Brægentved påSjælland, - Christianne Laursdatter gift med Hans Clausen i Aabye, 3) MarenWillumsdatter gift på Kragerøe i Norge ?.Kirsten Andersdatter i Sønder aabye den 13 maj 1732, P2 side 337.Enkemanden; Hans Nielsen Gaardmand.


Børn; Hans Hansen 12 år Anders Hansen 10 år Jørgen Hansen 8 år Hans Hansen 5 årLaurits Hansen 3 år.Kirsten Andersdatter i Ørslev den 24. marts 1741, P3 side 29.Enkemanden, Bertel Jørgensen,Arvinger; en broder Jens Andersen .Kirsten Andersdatter på Baagø den 10. juli 1742 P3 side 55b.Enkemanden, Mads Pedersen.Børn, fra ægteskab med sal. Jep Hansen, Anders Jepsen 13 år, Anna Kirstina Jepsdatter 10år, værge Niels TruelsenFælles børn. Lisbeth Madsdatter 6 år, - Kirsten Madsdatter 7 uger værge enkemandenKirsten Andersdatter i Haare den.13.juli 1767, P4 side 241.Enkemanden; Hans Eskelund.Børn; Find Hansen 13 år formynder farbroderen Anders Henriksen i Wibye, - JeppeHansen 8 år, formynder morbroderen Hans Andersen af Huusbye, - Maren Hansfatter 4 år,formynder Niels Rasmussen i Eskelund.Kirsten Findsdatter i Ejbye den 8. oktober 1736, P2 side 435b.Enkemanden; Peder Rasmussen,Børn; Find Pedersen 9 år, - Anne Pedersdatter 6 år, - Karen Pedersdatter 2 årKirsten Hansdatter i Ørsbjerg den 3.juni 1711 P1, side 118.Enkemanden, Peder Simensen.Arvinger; en broder Niels Hansen af Kirke Søebye, - en søster Maren Hansdatter død iSønder Broby hendes børn, Mathias Hansen 12 år, Margrette Hansdatter 14 år, Anna MarieHansdatter 10 år værge deres farbroder Peder Hansen i Ørsbjerg,Kirsten Hansdatter i Huusbye den 28.september 1714, P1 side 185bEnkemanden, Claus Jensen Bøcher.Børn, Hans Clausen 11 ½ år, - Jens Clausen 9 år, - Giertrud Clausdatter 5 år, værge NielsHansen og Jørgen Hansen deres morbrøder. Morbroderen Claus Hansen nævnes at havefordringer i boet.Kirsten Hansdatter i Balslev den 23. oktober 1730, P2, side 289.Enkemand. Peder Smed,Børn; Hans Pedersen 36 i Roeskov ?, - Jørgen Pedersen 26 Margrethe Pedersdatter 33 årgift med Rasmus Nielsen i Weirup, - Karen Pedersdatter 20 år.Kirsten Hansdatter tilhuse hos Søren laursen i Nache den 1 marts 1743, p3, side 72b.Enkemanden, Niels Larsen.Børn; Lars Nielsen 4 uger,Kirsten Hanses i Huusbye den 11.september 1767, P4 side 248b.Enke efter sal. Hans


Den sal. Kone havde ophold hos sin søn Hans Hansen, hun havde en søn Peder Hansensom er rømt fra landet for 16 år siden.Kirsten Jensdatter i Nache den 20. november 1722. P2 side 26,Enkemanden, Hannibal HansenBørn, Hans Hanibalsen 3 år værge Jørgen Jensen Hvidensand Gottung ChristinaHanibalsdatter 1 årKirsten Jensdatter i Huusbye den 20.januar 1731, P2 side 314.Enke efter Skovfogen (Christen Jørgensen Hjort)Børn. Jørgen Christensen Hjort 33 år, - Maren Christensdatter Hjort har været gift med afg:Rasmus Banson på Ærøe, - Hannibalina Catarina Christensdatter Hjort 19 år ugift. Tilsynsværge for begge døttre, deres morbroder Rasmus Jensen i Huusbye.Der omtales et skiftebrev af 3. august 1712, her nævnes 5 børn; Hanibal 20 ½ år, somKirsten Jensdatter er stedmor til, - Jørgen 12 år, - Maren Christensdatter Archtander giftmed Jens Andersen i Huusby, - Maren Christensdatter 15 år og Hanibaline CatarineChristensdatter 2 år.Kirsten Jensdatter i Sønder Aabye den 17. februar 1739, P2 side 504b.Enkemanden, Nis JessenBørn; Laurs Nissen 16 år, - Marie Nisdatter 12 år, værge faderen selv.Kirsten Jensdatter i Hygind den 18. april 1739, P2 side 516.Enkemanden; Jørgen Ibsen.Børn; Jep Jørgensen 26 år, - Jens Jørgensen 22 år, overværende Jep Olsen som nærmesteslægtning,Kirsten Jørgensdatter Bang i Ulsroed den 23. december 1738, P2 side 536b.Børn; Jørgen Jørgensen Bang 28 år tjener i Norge, - Peder Jørgensen Bang her i Ulsroed, -Hans Jørgensen tjener i Kjerlingbjerg 20 år.Kirsten Jørgensdatter i Balslev den 12. januar 1740, P2 side 552.Enkemand, Peder NielsenBørn; Jørgen Pedersen 8 år, - Niels Pedersen 4 år, - Rasmus Pedersen 2 år, - AnnePedersdatter 8 uger, på børnenes vegne Rasmus Hansen i Roelund gift med den sal. konessøster.Kirsten Jørgensdatter paa Baagøe den 18 februar 1740 P2, side 553b.Enkemanden, Niels PedersenBørn; Peder Nielsen 8 år, - Jørgen Nielsen 9 maander, - Ingeborg Nielsdatter 6 år, -Elisabeth Nielsdatter 4 ½ år, tilstede deres morfader Jørgen Hansen her på landet.Kirsten Madsdatter i Hygind den 30. september 1746, P3, side 122b.Enkemanden. Lars Jørgensen.Den sal, kones børn fra ægteskab med sal Jørgen Jørgensen: Mads Jørgensen 9 år, - JørgenJørgensen 6 ½ år, værge farbroderen Jep Jørgensen i Hyind


Fælles børn; Jørgen Laursen 2 ½ år, - Anders Laursen ½ år, tilstede søskende børn til densal. kone, Peder Andersen fra Hjorte, og Jens Hansen fra HaareKirsten Madsdatter i Tellerup den 26.januar 1758, P3 side 378b.Enkemanden, Hans Hansen husmand.Den sal.kones børn; Mads Larsen som er myndig.Kirsten Nielsdatter i Tellerup den 5 marts 1745, P3 side 104b.Enkemanden, Niels Hansen.Børn Anna Dorthea Nielsdatter 8 år, - Bergitha 5 ½ år, - Maren Nielsdatter 13 dage,overværende deres morbroder Rasmus Nielsen i Gamborg.Kirsten Nielsdatter i Hyging den 6.september 1763 P4 side 133.Enkemanden; Steen Eriksen.Arvinger. En broder Jørgen Nielsen i Haare, - Anna Helena Nielsdatter gift medMuremester Jens Christensen i Haare, - Karen Maria Nielsdatter gift med Hans AndersenDam i haare, - Karen Nielsdatter død var gift med Jens smed i Haare deres søn NielsJensen på Baagøe,Kirsten Nielsdatter på Baagøe den 12.maj 1767. P4 side 233.Enkemanden; Lars Andersen.Børn ved sal Hans Jørgensen; Hans Hansen 15 år, formynder morbroderen Troels Nielsen.Børn 3 stk. ved sal Hans Jepsen; Jep Hansen 11 år, - Niels Hansen 9 år, - Birthe ChatrineHansdatter 3 år, formynder Hans Hendrik Nielsen og Niels Pedersen,I skiftebrevet nævnes Hans Jørgensens børn fra tidliger ægteskaber¸ved sal: MetteNielsdatter skiftebrev datert den 28. dec. 1734, 2 børn; Anne Christine Hansdatter, - BirtheKirstine Hansdatter.Samt en søn efter sal.Maren Simonsdatter; Simon Hansen.Kirsten Olufsdatter i Emtekjær den 8. februar 1734, P2 side 406.Var gift med sal. Peder Sachariesen de er død samtidig se skiftet efter ham.Kirsten Pedersdatter i Ubye den 18. december 1732 P2 side 341 b.Enkemanden. Jørgen Sørensen,Den. Sal, kones børn; Niels Kylling 43 år ? i Eskør og en sønne søn Hans Ibsen 4 år , hossin mor Dorthe Findsdatter i Haare.Kirsten Pedersdatter i Sønder aabye den.5. januar 1738, P2 side 454.Enkemanden; Simon Bondesen Smed,Den sal. kones børn, Karen Pedersdatter død hendes børn; Niels Hansen 13 år BondeHansen 9 år formynder deres nærmeste Hans Andersen i Ørsted og Laurs Hansen af Haare.Kirsten Pedersdatter i Ellesøe den 1 marts 1751, P3 side 217.Enkemanden, Danniel HansenBørn; Hans Dannielsen 22 år, - Peder Dannielsen 15 ½ år, som curator Hans Christensen.Kirsten Pedersdatter i Aabye den 9.oktober 1753, P3 side 271.


Enkemanden. Bendt Hansen.Børn; Hans Bendsen 14 år, - Niels Bendsen 1 år, - Karen Bendsdatter 17 år, - Karen MariaBendsdatter 8 år, - Birthe Bendsdatter 4 år, tilsted Jørgen Pedersen, og HannibalAndersdatter fra Baagøe den sal.kones slægtninge.Kirsten Pedersdatter inderst hos Anders Hansen i Balslev, den 12.okt. 1756, P3 side 349.Enke efter Lorentz Jensen død for 4 år siden, som soldat i Rensborg.Børn; Jens Lorentzen 12 år tjener hos Hans Andersen Mosegaard,Skiftebrevt handler om skifte efter sal.Lorentz Jensen .Rasmus Pedersen angives som værende gift med en søster til Kirsten Pedersdatter.Kirsten Pedersdatter i Tellerup den 23.december 1761, P4 side 72.Enkemanden, Hans Jørgensen,Arvinger, en broder Jens Pedersen i Ellesøe, - og Niels Pedersen tjener her i gaarden,Kirsten Pedersdatter i Ulsroed den 14.marts 1763, P4 side 107.Enkemanden, Niels Andersen,Børn ved sal. Peder Ulsroed 4 børn; Peder Pedersen 6 år, - Peder Ulsroed Pedersen 1 ½ år,- Anne Cathrine Pedersdatter 8 ½ år, - Else Pedersdatter 5 år, deres værge, farbrøderneHans Jørgensen og Jørgen Jørgensen som begge var i Norge på deres sted søskendbarnetJørgen Bang i Hjorte, samt børnenes morbroder Jørgen Pedersen og den afdøde konesmorbroder Thomas Jørgensen begge i Hjorte.Fælles barn Anne Nielsdatter 9 uger.Kirsten Søfrensdatter i Ellesøe den. 28. maj 1722, P2 side 14b.Enkemanden, Anders Rasmussen,Børn, Karen Andersdatter 8 år.Kirstina Laursdatter hos Appolone sal, Lars Jacobsens, den 25. juni 1738, P2, side 492b.Enkemand, Peder Sørensen ved Rørup Kirke.Børn; fra ægteskab med sal. Peder Drejer: Niels Pedersen 14 år, værge Peder LaursenRørup Degn i Sanderup.Fælles, Appolone Pedersdatter 9 år, værge faderen selv.Af skiftebrevet fremgår det at den sal kone er datter af Appolene og sal Lars Jacobsen,Datteren Appolone er opdraget hos Niels Christensen af Harndrup Mølle.Knud Hansen i Gamborg, den 12. juli 1745, P3, side 106b.Enken, Giertrud Andersdatter, Anders Jensen i CauslundeBørn, Hans Knudsen i syvende år, - Peder Knudsen i 3ide år, - Knud Knudsen 15 uger,Gundes Knudsdatter 10 år. værge farbroderen Niels Hansen i Tellerup.Knud Hansen i føns den 17.april 1705, P1 side 22b.Enken: Karen Ibsdatter, lavværge Michel Hansen af Føns.Arvinger, en søsterdatter Maren Pedersdatter, - samt et slefredbarn på mødernes side KarenNielsdatter.Knud Jensen Smed i Føns den 9.august 1756, P3, side 347.Enken, Anna Madsdatter, lavværge Lars Rasmussen


Børn, Mads Knudsen 11 år, - Jens Knudsen 3 år, - Mette Knudsdatter 9 år, - MarenKnudsdatter 7 år, værge Christen Knudsen i blanke, som er farbroder til den afdøde.Knud Knudsen i Grevskabets Tinghuus i Ørslev den 20. februar 1734, P2 side 406b.Sal, Maren Andersdatter død samtidig.Børn; Peder Knudsen 11 år, formynder Hans Andersen/ Jens Hansen i Højbechs Mølle, -Anne Knudsdatter 10 år, formynder Daniel Hansen huusmand i Ellesøe, - Anne SophieKnudsdatter 5 år, formynder Hans Detlef Skaanmand i Ørslef.- <strong>Abel</strong> Chatrine Knudsdatter2 år, formynder Jens Christensen i ØrslevKnud Knudsen i Gamborg den 10. marts 1734, P2 side 408.Enken; Giertrud Andersdatter, lavværge Anders Jensen i Causlund.Børn; Anders Knudsen 5 år, formynder og farbroder Jørgen Knudsen her af Gamborg.Knud Laursen på Fønsskov den 9.april 1767. P4 side 224.Enken: Maren Mikkelsdatter, lavværge Hans Mikelsen.Børn; Lars Knudsen 26 år, - Mikel Knudsen 20 år, - Chatrine Knudsdatter 30 år, - KarenKnudsdatter gift med Søren Hansen her på Skoven, - Maren Knudsdatter 16 år,Knud Laursen i Hjorte den 13.april 1767. P4 side 225.Enken; Anne Hansdatter, lavværge Thomas Jørgensen, sener Jørgen Kallehauge.Arvinger; en brorsøn Peder Jørgensen som skal være rømt, - en søster Johanne Laursdattergift med Olle Ratte vægter i Odensen.den 19. september 1767 P4 side 252. er skiftet fortsat, og her står der at broderen er etslegfred barn (Jørgen Christensen, hans søn Peder) det oplyses at Knud er døbt den 4.dec.1698 i Ørslev Kirke, hans far var Laurs Hansen Hygind) Johanne er døbt 1708 i ØrslevKirke.Knud Rasmussen i Huusbye den 3.marts 1763, P4 side 117.Enken Kirsten Pedersdatter lavværge en broder Søren Pedersen fra ØrslevBørn; Gregers Knudsen, - en datter; Anna Knudsdatter gift med Christen Jensen fra Aabye,I skiftebrevet nævnes et skiftebrev efter sal.Maren Gregersdatter, datert den.14 april.1760.se arvingerne der.Fællesbørn; Peder Knudsen 2 aar, et dødfødt barn efter den sal.mands død.Laurs Andersen på Baagøe den 18. juni 1729 P2, side 222.Enken; Karen Madsdatter, med lavværge Hans Hansen her på øen.Børn, Anders Laursen 19 år, ikke ved sin fulde forstand, - Peder Laursen 18 år - KirstenLaursdatter 15 år Hans Laursen 9 år Anne Laursdatter 4 år, på børnenes vegnefarbrodren Hans Andersen, Niels Troelsen, Jep Hansen Knap,Laurs Andersen Kiær i Ørslev den 15. december 1740, P3, side 21.Enken, Johanne Jensdatter, lavværge Bertel Jørgensen.Børn, Anders Larsen Kier 28 år, - Bergithe Laursdatter 36 år, - Kirsten Laursdatter giftmed Laurs Pedersen i LungeLars Andersen i Balslev den 21, februar 1743, P3 side 84b.


Enken, Maren Laursdatter,Børn fra første ægteskab med sal Karen Hansdatter; Maren Larsdatter 23 år, - AnnaLarsdatter 22 år Karen Larsdatter 16 år, - Hans Laursen 13 år.Fælles børn; Lars Larsen 8 år, - Anders Laursen 2 år. tilsted Jørgen Møller fra Mosegaard iBalslev som er gift med en søster til enken,Lars Hansen i Lunge den 18.oktober 1712, P1 side 150b.Enken; Mette Marcusdatter, lavværge og kjerste enkemand Hans Nielsen.Børn, Friderich Christian Larsen 5 år, - Marcus Larsen 1 år, - Sophie Larsdatter 8 år, værgefarfaderen Hans Hermansen, Peder Hansen gift med den sal. mands søster, og farbroderenHerman Hansen alle af Søbye.Lars Hansen i Balslev den 9. januar 1739 P2, side 501.Enken: Maren Jørgensdatter, lavværge Jens Lunde i Balslev.Børn, Jørgen Larsen 10 el 16 år, værge farbroderen Niels Hansen i Balslev.Lars Hansen i Huusbye den 1. maj 1741, P3 side 30.Enken, Karen Pedersdatter, lavværge Christen Nielsen fra Huusbye. Fæstemand NielsChristensen.Børn; Jens Laursen 16 år, - Peder Laursen 6 ½ år, - Jørgen Laursen 3 ½ år, værge deresfarbroder Anders Hansen i Rorslev, og morbroderen Mats Jørgensen i Byllerup.Lars Kandt i Huusbye den 24.marts 1767, P4 side 223.Enken; Anne Nielsdatter, lavværge Knud Jensen ibid.Børn; Niels Larsen 7 år, - Maren Larsdatter 9 år, som er vanfør, - Anna Sophie Larsdatter 4år, formynder Jesper Hansen af Huusby.Lars Nielsen i Føns den.16, april 1742, P3, side 30.Enken; Bergitha Pedersdatter,Arvinger, en broder Mads Pedersen udi Føns, - Jesper Pedersen død hans børn, - en søsterKaren Pedersdatter gift med Niels Nielsen i Føns, - Maren Pedersdatter tjener på Fønsskouhos Jesper Pedersens enke, - ½ søter Kirsten Madsdatter i SandagerLars Nielsen i fønsschou den 19.marts 1762, P4, side 81,Enken; Maren Laursdatter, lavværge Jens Laursen i Fønsschou.Børn; Anna Catharina Laursdatter, - Anna Laursdatter, værge Hans andersen Fønsschou.Lars Pedersen hos Boe Jørgensen i Eschiør den 23. april 1740, P3, side 12b.Sal, Maren Madsdatter, død samtidig.Børn; Peder Larsen 12 år, født værge Jørgen Boesen.Lars Pedersen i Gamborg den 22.april 1766, P4 side 186.Enken; Dorthea Jensdatter, lavværge Lars Pedersen i Ubye.Børn ved sal. Maren Pedersdatter; Peder Laursen i Wibye selv myndig, - Rasmus Laurs iBlanke også myndig,


Fælles; Hans Laursen 20 år, - Mads Laursen 12 år, - Kirsten Laursdatter 22 år, - KarenLaursdatter 14 år formynder farbroderen Christopher Pedersen i Broende, og morbrøderneMads Hansen af wibye, og Hans Hansen af Svendstrup.Lars Rasmussen i Balslev den 9.april 1763, P4 side 111b.Enken; Anna Jørgensdatter, lavværge Jørgen Laursen. Ny fæster og ægtemand JørgenNielsen.2 børn fra første ægteskab; Mette Larsdatter 25 år, - Apelone Larsdatter 23 år,fælles 7 børn; Jørgen Laursen 14 år, - Rasmus Laursen 10 år, - Niels Laursen 5 år, - LarsLarsen 4 uger, - Maren Larsdatter 12 år, Anna Larsdatter 8 år, - Anna Elisabeth Larsdatter2 år, værge Lars Jensen, og Jens JørgensenLars Rasmussen paa Føns schou den 10.november 1768, P4 side 273.Enken, Trina Laursdatter, lavværge Hans Andersen,Børn; Laurs Laursen 2 år, - Birthe Laursdatter 5 år, - Maren Laursdatter 1 år, formynderJens Laursen her af Schouen.Lars Simonsen på Baagø den 23.december 1765 P4 side 179b.Enken; Anne Catrine Hansdatter, lavværge Hans Knap.Børn fra første ægteskab; Anne Laursdatter 7 år, formynder morbroderen Jørgen Andersen.Fælles, Hans Laursen 3 år, - Mette Marie Laursdatter 5 år, - Berte Laursdatter 1 år,formynder Anders Laursen og Hans Laursen, samt Anders Simonsen.Las Nielsen i Føns den 20.november 1754, P3, side 302.Enken:? lavværge Søren JørgensenBarn; Christopher Lassen ½ år, værge farfaderen Niels LassenLaurids Pedersen i Eschiør den 14. december 1736, P2 side 427.Enken; Karen Hansdatter,Børn; Hans Lauridsen Christen Lauridsen.Laurids Lauridsen Storm på Fønsskov den 17. december 1734, P2 side 419b.Enken; Chatrina Madsdatter, lavværge Morten Dinesen fra Nørre Aabye.Børn; Karen Lauridsdatter Storm gift med Hans Lassen i Gamborg, deres datter MetteAnne Chatrina Hansdatter blev opdraget hos morforældrene.Laurids Thomsen i Gelsted den 9. juni 1738, P2 side 488b.Enken; Karen Hansdatter, Søren Pedersen i Gelsted.Børn; Christiana Lauridsdatter 18 uger gammel, formynder den sal faders morbroderAnders Hansen af Gelsted Taarup.Lauritz Bø<strong>dk</strong>er i Skydebjerg den 17.december 1706, P1, side 85b.Enken, Maren Sørensdatter. Lavværge nærmeste slægtning Peder Hansen af Øsberg.Den sal. mands børn i første ægteskab; Maren Laursdatter værge Anders Pedersen Vinter iSkydebjerg.Lauritz Hendrichsen i Huusbye den 12.juni 1705. P1 side 25.


Enken, Karen Jørgensdatter, lavværge og forlovede Laurs Hansen.Børn, Karen Laursdatter 9 år, - Hendrich Laursen 7 år, - Jeppe Laursen 2 år, - LaursLaursen 10 uger, på deres vegne Jørgen Ibsen i Hygind og Willum Jørgensen i Huusbye.Lauritz Knudsen i på Fønskov den 21, juli P1 side 205b.Enken: Maren Hansdatter, lavværge og fæstmand Hans Pedersen.Børn, Knud Laursen 14 år, - Hans Laursen 11 år, værge morbroderen Jørgen Hansen iFønsskov,Laurits Mikkelsen hos sin stedfar Niels Andersen i Fønsskov den 12. juli,1746, P3, s,119Arvinger; moderen, Anna Mikkelsdatter,Søskende, Hans Mikkelsen, - Johanne Maria Mikkelsdatter.Der nævnes et skiftebrev af 23 marts 1734 efter børnenes far.Laurits Simonsen på Baagøe den 6. august 1721. P2. side 1Enken, Maren Andersdatter, lavværge Jørgen Pedersen i Højrup Egsbye Sogn i Holsten.Børn fra ægteskab med sal. ? ; Kirsten Lauritsdatter gift med Peder Hansen Smed i HøjrupEgsbye Sogn. Anna Lauritsdatter 29 år hos hendes søster i Højrup, med Hans PedersenWiltfang i Aastrup som formynder - Maren Lauritsdatter 26 år, med Peder Jeppesen iFieldstrup Sogn i HaugeFælles børn, Simon Lauritsen som har fæstet den ½ gård, - Anders Lauritsen 17 år værgeJeppe Hansen her på Baagøe Woldborg Lauritsdatter 19 år formynder Niels Hansen ibidMette Maria Lauritsdatter 15 år formynder Jørgen Pedersen ibid Anna MariaLauritsdatter 10 år formynder Mats Hansen her på Baagøe,I skiftebrevet nævnes enkens søster Maren Andersdatter i Højrup Egsbye Sogn.Laurs Andersen i Emtekjær den 19.januar 1758, P3 side 371b.Enken: Maren Nielsdatter, lavværge Peder Møller her i byen.Børn; Anders Laursen 14 år, - Jesper Laursen 12 år, værge farbroderen Anders Andersen iNache.Laurs Christophersen i Sønder Aabye den 17. marts 1732, P2 side 375b.Enken:?? lavværge Anders Knudsen.Børn; Christopher Laursen 22 år og en datter? Laursdatter gift med Jørgen Jensen sammested.Laurs Gabrielsen i Sdr.aabye den 10. juni 1761 P4 side 64b.Enken; Maren Stephansdatter, med broderen Lars Stephansen som lavværge.Børn; Kirsten Laursdatter gift med Find Hansen i Caslund, - Anna Laursdatter her igaarden, - Hans Laursen 22 år som fæster gaarden.Laurs Hansen i Huusbye den 26. juni 1708, P1 side 85bEnken, Maren Christensdatter, lavværge, hendes fader Christen Jørgensen,Arvinger; søskende, Jørgen Hansen i aabye, - Laurs Hansen i huusbye, - Karen hansdattergift med Jørgen Jørgensen i Nache.


Laurs Hansen i Føns Skov den.4. december 1750. P3, side 206.Arvinger, søskende Niels Hansen i et hus på Føns skov, - en søstersøn Jens Andersen somboer i den afdødes hus, - en søster datter Kirsten Andersdatter, gift med Claus HendrichsenFøns Skov.Laurs Hendrichsen i Huusbye den 13.august 1762, P4 side 87.Enken; Karen Ibsdatter, lavværge broderen Jørgen Ibsen i HygindBørn; Lars Larsen 28 år, - Anna Cathrina Larsdatter 20 år, hendes værge farbroderen JepLarsen her i byen.Laurs Henriksen Smed på Fønsschou. Den 3.oktober 1765, P4 side 178.Enken; Karen Hansdatter; lavværge Hans Pedersen her af byen.Børn; Karen Laursdatter med kjersten Niels Jensen Smed fra Baagøe som har fæstetstedet, - Maren Laursdatter 20 år, Mette Laursdatter 18 år, formynder Niels Ollesen her afbyen, - Anne Marie Laursdatter 13 år, - Anne Laursdatter 9 år deres formynder HansMikelsen ibid,Laurs Jensen i Balsløf den 4.maj 1705, P1 side 26.Enken; Sine Nielsdatter, Jens Hansen ægter enken.Den sal. mands børn fra første ægteskab; Jens Laursen i Balslev.Fælles børn, Niels Laursen 21 år, - Maren Laursdatter 18 år, - Anne Laursdatter 15 år,Laurs Jensen i Huusbye den 8.november 1706, P1, side 62b.Sal. Karen Jensdatter. Se skiftet efter hende samme dato.Laurs Jensen var blevet trolovet med dorthe Jensdatter af sandager, hendes værge LarsJensen ibedm.Den sal.mands arvinger; 2de, brøderbørn; Karen Pedersdatter 11 år, - Kirsten Pedersdatter9 år.Laurs Jensen i Balslev den 13.juli 1764. P4 side 153.Enken; Maren Hansdatter: lavværge Hans Hansen i Brangstrup.Arvinger; Niels Jensen i Balslev, - Rasmus Jensen i Ellegaard, - Karen Jensdatter gift medJørgen Pedersen i Hygind, - Anna Jensdatter gift med Mads Hansen i Wibye, - MarenJensdatter gift med Jørgen Laursen tellerup, - Kirsten Jensdatter i Mosegaard, ½ søskendeGertrud Jensdatter gift med Rasmus Christophersen i Balslev, - Jørgen Laursen død hansbørn Hans Jørgensen, Laurs Jørgensen i Lunge, Karen Jørgensdatter gift med Hans Hanseni BalslevLaurs Jørgensen i Hygind den 24.september 1764, P4 side 158.Enken; Dorthe Hansdatter, lavværge Christopher FindsenBarn, med sal.Kirsten Madsdatter; Anders Laursen 14 år, curator Lars willumsen.Fælles: Hans Laursen 16 år ?? formynder morbroderen Jens Hansen i Føns, - JørgenLaursen 8 år formynder Hans Hansen i Balslev, - Kirsten Laursdatter 6 år, - Laurs Laursen4 år, formynder morbroderen Rasmus Hansen i Ellesøe.Laurs Knudsen i Føns den 13. februar 1738, P2 side 469b.Enken, Appolone Sørensdatter,, lavværge Jørgen Jørgensen i Føns.


Børn, Dorthe Laursdatter gift med Mads Hendrichsen Smed i Føns.Laurs Laursen i Føns den 15. marts 1708, P1 side 78.Enken, Anne Rasmusdatter, lavværge Hans Jensen i Føns.Anne Laursdatter 11 år, - Anne Laursdatter 8 år, værge farbroderen Hans Laursen Degn iGamborg.Laurs Laursen i Hygind Mølle den 5. januar 1733. P2 side 343b.Børn; Hannibal Christian Larsen 15 år, værge hans ældste farbroder Rasmus Larsen iBrændegaard Wedtofte Sogn Dorthe Frederica Laursdatter gift med hr. Jørgen MadsenMøller fra Odense,Skiftet fortsat den17. februar; hvor sønnens værge er farbroderen Hans Larsen i BrogeMølle i Jylland. Og for datterens mand mødte hans far Mads Jørgensen på Brahsholm.Der nævnes et skifte efter den sal. mands afdøde hustru Karenj Andersdatter datert den, 24.november 1727, da er sønnen Hannibal Christian 10 år og Dorthe Frederica 13 år.Laurs Lunde i Balslev den 10 juli 1709, P1 side 92b.Enken, Karen Jørgensdatter, lavværge fæstmanden Jens Jensen.Barn; Jørgen Laursen 4 ½ år, værge Hans Hansen i Balslev som er enkens morbroder.Den sal. mands børn fra første ægteskab, Laurs Laursen 24 år, - Anne Laursdatter gift medRasmus i Munggaarde i Vejlby, - Elisabeth Laursdatter gift med Anders Rasmussen soldati Nyborg.Laurs Olsen i Gamborg den 17. august 1751. P3 side 231.Enken, Giertrud Jørgensdatter, lavværge hendes far Jørgen Nielsen.( fæstmand JørgenLaursen)Børn, Ole Laursen 3 år, tilsynsværge Eskild Jørgensen, og farbroderen Anders Olsen i Aa,Højrup.Laurs Pedersen i Emtekjær den 18. august 1710. P1, side 101B.Enken, Anna Clausdatter,Børn, Claus Laursen 17 år, - Per Laursen 12 år, - Anne Laursdatter 20 år, - KarenLaursdatter 10 år, - Maren Laursdatter 9 år, formynder morbrøderne Anders Clausen afHygind, og Olle Clausen i Ebbedrup, samt Peder Clausen i Køng.Laurs Pedersen i Hygind Torp den 12.juni 1762 P4, side 85.Enken, Appelone Jepsdatter, lavværge Laurs Jørgensen i Eschiør.Børn; Anna Laursdatter 20 år, - Bodel Laursdatter 17 år, værge farbroderen Hans Pedersenog deres fasters mand Niels Pedersen af Hygind.Niels Jensen fra Tellerup ægter den ældste datter og fæster gaarden.Laurs Persen i Føns den 12. januar 1705, P1 side 18b.Enken, Maren Jensdatter,Arvinger; ½ søskende; Maren Persdatter gift med Anders Nielsen i Føns, - Berte Persdattergift med Mathias Hansen rytter, - Hyldeborg Persdatter gift med Christen Rytter.


I skiftebrevet nævnes et skifte af 22. december 1688 hvor Mette Sørensdatter havde arv tilgode efter hendes far, som var Laurs Persens formand.Laurs Rasmussen i Nache den 3.juli 1764 P4, side 153b.Enken; Stine Mortensdatter,Barn; Karen Laursdatter 2 år, værge hendes farfar Rasmus Pedersen Filshuse.Lenekn HansdatterF i Huusbye den 19.august 1717, P1 side 210.sal.Zacarias Nielsen se fælles skifte under Zacarias Nielsen.Lisbeth Nielsdatter på Baagøe den 16. april 1733, P2 side 369b.Enkemanden; Jes Madsen,Den sal. kones børn; Nis Pedersen 32 år, - Mads Pedersen 21 år Aniken Pedersdatter 37år, - Maren Pedersdatter 34 år, - Ellen Pedersdatter 24 år, som deres broder var værge for.Der er afholdt skifte efter Peder Simonsen datert den 15. juni 1713, som i sit førsteægteskab med sal. Maren Ibsdatter havde 2 børn, Hans Pedersen 20 år, Mette Pedersdatter22 år, deres værge var morbroderen Nis Jensen på Baagøe.I skifte af 15 juni 1713 nævnes 7 børn fra ægteskabet med Lisbeth : Anike 19 år, Maren 17år, Simon 14 år, Niels 11 år, Ellen 7 år, Mads 4 år, Bertel 1½ år, som formynderfarbroderen Lars simonsen og tilsagt Mads Hansen, Jørgen Pedersen, Niels Hansen alle herpå øen.Der udover nævnes en farbroder Erik Simonsen.Lisbeth Pedersdatter i Aabye den 12.juli 1765 P4 side 175.Enkemanden; Christian Jensen Huusmand.Børn ved sal. Jens Hansen; Karen Jensdatter 16 år, med formynder Hans skrædder,Fælles: Jens Christiansen 1 ½ år,Lorentz Hubart Skrædder i Adlerhusey den 30.september 1730, P2 side 263b.Enken; Johanne Findsdatter, lavværge Niels West i Hygind.Børn; Johan Lorentzsen Hubart 36 år, - Anna Margrethe Lorentzsdatter Hubart 31 år, -Anna Chatrina Lorentzsdatter Hubart 30 år,LuciaPedersdatter i Hjorte den 8. december 1722. P2. side 28.Enkemanden, Peder GorritzenBørn, Gorritz Pedersen 7 år Anna Pedersdatter 10 år, som formynder farbroderen HansGorritzen af Ørslev.Mads Hansen i Bæring den 14.oktober 1711, P1 side 128.Enken; Anna Nielsdatter, værge Niels Andersen i Bæring.Børn, Niels Madsen i Sandager, - Jørgen Madsen i Blangstrup turup Sogn, - Hans Madsenugift, - Maren Madsdatter død i Mygind hendes børn; Kirsten Pedersdatter, formynderfarbroderen Laurs Lassen i Fredericia, - Maren Pedersdatter gift med Olle Nielsen iSandager, - Anna Christina Pedersdatter tjener farbroderen Knud Lassen i Mygind.Mads Hansen i Lunge den 29. oktober 1725, P2 side 83b,Enken, Anna Hansdatter, lavværge morbrodren Jørgen Bytter i Gelsted.


Børn, Hans Madsen 13 år Anna Catharina Madsdatter 9 år værge farbrodren HansNielsen her i Lunge Anna Madsdatter 6 år - Maren Madsdatter 2 år, værge farbrodrenNiels Hansen her i lunge.Mads Hansen i Føns den 19. marts 1734, P2 side 412b.Enken; Else Christensdatter, lavværge Rasmus Hansen af Føns.Børn, Hans Madsen myndig, - Christen Madsen 19 år, - Anne Madsdatter gift med RasmusHansen ibidem,Mads Hendrichsen Dam Smed i Føns den 15.december 1760, P4 side 50b.Enken; Dorthe Laursdatter, Inderst; ( hans død skal være sket for nogle år siden)Børn; Lars Madsen 8 år, - Karen Madsdatter, - Maren Madsdatter, - <strong>Abel</strong>one Madsdatter, -Maria Madsdatter alle umyndige, tilstede farbroderen Lars Hendrichsen Dam Smed påFønsschou.Mads Jensen i Kindstrup den 11.juni 1709, P1 side 91b.Enken, Anne Jesbersdatter ? lavværge og fæstmand Hans jacobsen.Børn, Søren Madsen13år, - Maren Madsdatter 15 år, deres værge farbroderen Hans Jensenher i gaarden og morbroderen Anders Gregersen af Gjelsted Taarup.Mads Kragh i Aabye den 1.februar 1713, P1 side 156,Enken, Karen Hansdatter, lavværge og forlovede Niels HansenArvinger, en broder søn Hans Pedersen i Ørslev, som er krøbling.Mads Laursen i Emtekjær den 28.april1762, P4, side 82b.Børn; Niels Madsen Rytter, - Madsdatter gift med Lambert Nielsen her på stedet,Mads Nielsen Vest i Hygind den 3.juli 1756, P3 side 344.Enken, Bodel Lavværge Niels Jespersen Møller her i Hygind.Arving en broder Niels Nielsen i Haare.Lars Vilumsen fæster gaarden.Mads Pedersen på Baagøe den 30.juli 1759 P4 side 25.Enken, Ingeborre Jepsdatter, lavværge Jens Jepsen.Den.sal mands børn fra ægteskab med sal.Karen Andersdatter; Elisabeth Madsdatter 23 år,- Kirsten Madsdatter 17 år,Fælles 4 børn; Jep Madsen 12 år, - Anna Madsdatter 10 år, - Mette Madsdatter 9 år, -Aneke Madsdatter 6 år, værge farbroderen Nis Pedersen og fasterens mand unge NisPedersen.I skiftebrevet nævnes en Anders Jensen som kræver arv efter skiftebrev datert den 10.juli1742.Maren Andersdatter i Huusbye den 31.marts 1713. P1 side162.Enkemanden. Peder Pedersen.Børn, Jørgen Pedersen 2 år, - Niels Pedersen 13 uger.Maren Andersdatter i Emtekjær den 7. januar 1723. P2 side 25b.


Enkemanden, Peder JørgensenBørn, Jørgen Pedersen 11 år som formynder Claus Lauritsen i Emtekjær AndersPedersen 7 år Peder Pedersen 3 år, - Karen Pedersdatter 10 år formynder JørgenJørgensen i Aabye.Maren Andersdatter i Gelsted Taarup den 8. juli 1730, P2 side 251.Enkemanden; Anders Hansen,Børn; Peder Andersen 24 år, Anders Andersen 12 år, - Jørgen Andersen 10 år, - DortheAndersdatter gift med Laurs Hansen i Kingstrup, - Maren Andersdatter 19 år.Maren Andersdatter i Balslev den 23. oktober 1730, P2 side 285.Enkemand Rasmus Hansen,Børn; Lars Rasmussen 23 år, - Hans Rasmussen 17 år Anders Rasmussen 15 år, - HansRasmussen 13 år, - Niels Rasmussen 6 år, værge faderen selv.Maren Andersdatter i Grevskabets Tinghuus den 20. februar 1734, P2, side 406b.Sal. Knud Knudsen død samtidig, se skiftet efter ham.Maren Andersdatter på Baagøe den 16.juli 1763 P4 side 129.Enkemanden; Hans Bennesen?Arvinger; den sal. Kones fader Anders LaursenMaren Andersdatter i emtekjær den 11.juni 1767. P4 side 235.Enkemanden: Mads Sørensen Grøn, gmd. Hartkorn, 6td, 2skp, 3f, 1 alb.Den sal.kones børn ved sal. Peder Bendsen: Peder Pedersen 19 år, formynder Hans Ibsen -Ellen Pedersdatter 29 år formynder Steffen Andersen i Nache.Maren Andersdatter i Hvidensand den 20.april 1769, P4 side 277.Enkemanden; Hans Jørgensen,Deres 7 børn; Jørgen Hansen 16 år, - Anders Hansen 6 år, - Hans Hansen 3 år, - AnneHansdatter 11 år, - Karen Hansdatter 10 år, - Kirsten Hansdatter 4 år, - Marie Hansdatter 1½ år, som på rørende Knud Jensen HygindMaren Bertelsdatter i Wibye den 25. april 1731, P2 side 325.Enkemand; Rasmus Jørgensen,Arvinger; hendes far Bertel PedersenMaren Bertelsdatter i Tellelrup den 26. maj 1746, P3, side 117.Enkemanden, Bendix Sørensen,Børn; Peder Bendixsen 13 år, - Jens Bendixsen 6 år,?, - Lars Bendixsen 4 år, - DortheBendixdatter 11 år, - Karen Bendixdatter 2 år,Maren Bertelsdatter i Wiibye den 5.marts 1767, P4 side 211B.Enkemand; Anders Pedersen Gaardmand.Børn; Peder Andersen 14 år, - Bertel Andersen 11 år, formynder farbroderen RasmusPedersen i Rolund, - Niels Andersen 8 år, - Anne Marie Andersdatter 7 år, formynder NielsLaursen i Ubye. Maren Andersdatter 7 år, - Karen Andersdatter 4 år, formynder LarsHansen af Ubye, - Anne Andersdatter ½ år, formynder Hans Jørgensen af Ubye.


Maren Blaks i Højbæk den 13.april 1761. P4 side 59b.Enkemanden, Lars Hansen Huusmand.Børn fra første ægteskab; Peder Blak, - Niels Blak landsoldat i Nyborg.Maren Christensdatter på Rud den 17.oktober 1714, P1 side 181,Enkemanden. Christen Nielsen.Arvinger, søskende; Kirsten Christensdatter gift med Rasmus Knudsen af Ubye.Maren Christensdatter i Huusbye den 26. februar 1738, P2 side 472.Enkemanden Hans AndersenBørn fra første ægteskab med sal. Jens Andersen; Laurs Jensen 29 år, - Christen Jensen 26år, - Anna Maria Jensdatter 22 år, - Anna Jensdatter 19 år. værge farbroderen LaursAndersen i Balslev. ( skiftebrev efter Jens Andersen datert den 31. august 1720.Fælles børn; Anders Hansen 12 år, - Jens Hansen 8 år, - Kirsten Hansdatter 14 år, -Kirstina Hansdatter 6 år, - Karen Hansdatter 4 år, faderen var værge.Maren Christensdatter i Haare den 3.april 1767, P4 side 223.Sal. Første ægtemand: Peder HansenDeres barn; anne Pedersdatter gift med Frands Pedersen Ulriksholm.Den sal. Kones anden ægtemand sal. Hans Hansen Gaardmand i Haare, se skiftet efterham.Maren Christophersdatter i Haare den 22.oktober 1759, P4 side 29.Enkemanden; Niels Nielsen Vest i et jord løst huus.Børn; Maren Nielsdatter 28 år, - Dorthe Nielsdatter 21 år, - Magdalene Nielsdatter 15 år,tilstede Jesper Ibsen og Niels Andersen, som begge var gift med søstre til den afdøde.Maren Eliasdatter i Dybmosegaard, den 30. januar 1746, P3 side 112.Enke efter sal, Christian Dinesen.Arvinger, hendes sal mands brordatter Elisabeth Andersdatter som efter contrakt tinglystden 23 oct. 1745 <strong>Wedellsborg</strong> Birketing.Maren Eriksdatter inderst hos Anders Andersen i Nache den.18.december 1750, P3 side210b.Datter: Karen Laursdatter 11 år,Ingen i sognet ønskede at få pigen på kost og til opdragels hun kom da via akkord tilJørgen Wilumsen i Huusby.Maren Gregersdatter i Huusbye den 14.april 1760, P4 side 35.Enkemanden Knud Rasmussen Gaardmand.Børn; Anna Knudsdatter gift med Christen Jensen i Aabye, - Maren Knudsdatter gift medSøren Jensen i Føns, - Gregers Knudsen i Aabye, - Laurs Knudsen 21 år, - RasmusKnudsen 12, - Maria Knudsdatter 16 år,Maren Hansdatter i Balslev den 26.januar 1719, P1 side 225b.


Enkemanden, Hans RasmussenBørn Rasmus Hansen sin egen værge, - Hans Hansen og sin egen værge, - SidselHansdatter gift med Jørgen Andersen i Balslev, - Maren Hansdatter ugift, - AnnaHansdatter gift med Jens Rasmussen i Ellesøe. Karen Hansdatter trolovet med LaursAndersen som fæster gaarden,Maren Hansdatter i Ruue den 26. november 1727, P2 side 129b.Enkemanden, Anders SørensenDen sal. kvindes børn, Johanne Rasmusdatter 6 år, værge Hans Hansen Lund i FønsMaren Hansdatter 4 år, formynder Jørgen Larsen itm.Fælles; Rasmus Andersen ½ år.Maren Hansdatter i Svendstrup den 11. december 1736, P2 side 439.Enkemand Morten Thomasen,Børn, Peder Mortensen 5 år, - Thomas Mortensen 2 år, - Kirsten Mortensdatter 7 år.Maren Hansdatter i Fønsschou den 25. maj 1741, P3 side 38b.Enkemanden, (2) Jørgen Hansen.Børn, fra første ægteskab med sal. Jørgen Hansen (1) Karen Jørgensdatter 20 år.Fælles 3 børn, Jørgen Jørgensen 14 år, - Hans Jørgensen 12 år - ? Hans Jørgensen 12 år ?,deres værge morbroderen Jens Hansen Højbech Mølle, og Poul Juul fra Udbye gift medden sal. kones søster.Maren Hansdatter hos Peder Bendtsen i Emtekjær den 5. juni 1741, P3 side 40b.Arvinger, en broder Jep Hansen død, hans 7 børn; Hans Jepsen 18 år, - Maren Jepsdattergift med Christen jørgensen i Aabye, - Ingeborg Ibsdatter 22 år, Elsebeth Ibsdatter 20 år,Anna Chatrine Ibsdatter 16 år, Anders Ibsen 9 år, Anna Christina Ibsdatter 7 år alle 6 børnpå Baagø, formynder for de 2 ældste piger Jep Hansen Knap paa Baagøe, for de 2 yngsteNiels Troelsen. - den sal. kones søster, Ellen Hansdatter gift med Bertel Nielsen i Pejrup,Maren Hansdatter i Balslev den 27. september 1742, P3 side 58.Enkemanden, Lars Rasmussen,Børn, Mette Hansdatter 4 år, - Apelone Hansdatter 2 år,Maren Hansdatter i Ejbye den 30.september 1757, P3, side 365.Enkemanden, Laurs Andersen Gaardmand.Den sal. kones børn ved første mand; Anna Hansdatter 12 ½ ¨år, værge farbroderen LarsNielsenFælles børn; Hans Laursen 6 år, - Kirsten Laursdatter 2 år, tilstede morbroderen PederHansen.Maren Hansdatter i Broende ? den 25.juli 1759 P4 side 22b.Enkemanden, Christopher Pedersen.Børn; Rasmus Christophersen 20 år, - Anna Christophersdatter 17 år, tilstede morbroderenHans Jørgensen i Lampertsgaard.


Maren Hansdatter i Føns den 14.april 1761. P4 side 62.Enkemanden Peder Knudsen.Børn 1 søn ved sal. Niels Nielsen; Niels Nielsen 7 år, værge Peder Nielsen for sin faderNiels Nielsen.Fælles 2 børn: Hans Pedersen 2 år, - Anna Marie Pedersdatter 4 år, tilsted Frederik Skyttemorbroderen Jens Hansen af Sdr, Aabye er ej mødt.Maren Hansdatter i Ellesøe den 28.december 1762, P4 side 96.Enkemanden; Hans Laursen.Arvinger; søskende, Mette Hansdatter i Hjorte, - Karen Hansdatter gift med JørgenKallehauge i Huusbye, - Anna Hansdatter gift med Knud Laursen i Hjorte, og enbroderdatter, Maren Andersdatter på hendes vegne Peder Pedersen i Ørslev.Maren Hansdatter i Føns den 21.august 1763, P4 side 1436.Arvinger; den sal.piges moder, søskende; Rasmus Hansen, - Hans Hansen, - AndersHansen, - Lars Hansen, - Ole Hansen, - Niels Hansen, - Anna Hansdatter, - MetteHansdatter,Maren Hansdatter i Tellerup den 1.juli 1765, P4 side 171.Enkemanden; Bendix Sørensen.Børn; Maren Bendixdatter 17 år, - Anna Regina Bendixdatter 10 år, formyndermorbroderen Niels Hansen af Gjelsted Taarup.Maren Hansdatter i Gamborg Mølle den 23.februar 1767, P4 side 209.Var hos stedfaderen Jens Jørgensen Møller.Datter af sal. Hans Hansen.Søster Karen Hansdatter 7 år, formynder morbroderen Lars Hansen i Ejby, - halv søsterAnne Hansdatter? år formynder, gl. Hans Nielsen.Maren Hansdatter i Ubye den 23.juni 1767. P 4, side 240.Enkemanden; Jens Bendixsen,Den sal. Kones børn med sal. Rasmus Jensen; Jens Rasmussen 9 år, - Hans Rasmussen 8år, - Niels Rasmussen 6 år, formynder Hans Jørgensen her af byen.Fælles, Maren Jensdatter 4 år, - Mette Jensdatter 2 år, formynder Hans Christensen her afbyen.Maren Jacobsdatter i Gamborg den 31. juli 1730 P2, side 262b.Enkemanden; Christen Jørgensen tilhuse i Jørgen Mikelsens gaard.Arvinger; en broder Anders Jacobseb i SkrillingeMaren Jensdatter i Ørslev den 22, januar 1724. P2 side 63b.Enkemand, Jørgen BerthelsenBørn; Mette Cathrina Jørgensdatter 14 år Kirsten Jørgensdatter 10 år MarenJørgensdatter 8 år Susanna Jørgensdatter 4 år formynder deres morbroder Morten Jenseni Woltofte.Maren Jensdatter et værles på Schierbech den.12 feb.1753, P3 s.264bEnkemanden; Christen Nielsen Jæger


Arvinger; en søster Kirsten Jensdatter gift med Rasmus Nielsen i Haare. en broder Jørgensom er død hans 2 sønner Peder Jørgensen 23 år, og Lars Jørgensen 22 år. Samt 3unavngivende piger som også skulle være broderbørn.Maren Jensdatter i Hjorte den 9. marts 1754, p3, side 289b.Enkemanden, Knud Laursen Gaardmand.Arvinger; mosterbørn; Karen Laursdatter gift med Cornelius Pettersen i Hjorte, - MarenLaursdatter 34 år,Maren Johansdatter på Baagøe den. 20. november 1750. P3 side 207b.Arvinger: børn, Johan Jespersen som gaarden beboer Keirsten Jepsdatter, - EllenJepsdatter, - Zidtsel Jepsdatter (de 3 er gift) Mette Marie Jepsdatter, - Jep JepsenMaren Jørgensdatter på Fønsskov den 12.juni 1708. P1, side 84b.Enkemanden, Jørgen Hansen Bøcher.Børn, Jørgen Jørgensen 13 år, - Mats Jørgensen 6 år, - Niels Jørgensen 2 år, - DortheaJørgensdatter 11 år, - Karen Jørgensdatter 7 år,Maren Jørgensdatter i Sønder Aabye den 15.februar 1712, P1 side 138.Enkenmanden, Jørgen Hansen.Børn; Anna Jørgensdatter 15 år, - Hans Jørgensen 13 år, - Niels Jørgensen 10 år, - JørgenJørgensen 7 år, værger Jørgen Jørgensen af Nache og Morten Knudsen i Hygind påmødrenes side og farbrøderne Mads Hansen i Hygind Mølle, Lars Hansen i HuusbyeMaren Jørgensdatter i Aabye den 9.maj 1715 P1 side185.Enkemanden Willum Nielsen.Børn, Maren Willumsdatter 11 år, overværender morbroderen unge Jørgen Jørgensen iAabye.Maren Jørgensdatter i Balslev den. 23. oktober 1730, P2 side 288bEnkemand; Anders Eskildsen,Børn; Jørgen Andersen 26 år Hans Andersen 22 år Jens Andersen 18 år, - EskildAndersen 7 år, - Anne Andersdatter 14 år Maren Andersdatter 15 år Anne KirstineAndersdatter 13 år, værge faderen.Maren Jørgensdatter ved Rørup kirke den. 14. juni 1743, P3, side 84.Enkemanden Thomas Eriksen.Arvinger; søskende en søster gift med Rasmus Hansen i Rolund, - en søster gift med NielsNielsen i Roelund,Den sal. kones mor Maren Rasmusdatter fra RoelundMaren Jørgensdatter i Ørslev den. 1. april 1747, P3 side 128b.Enkemanden, Anders Jensen,Børn; Lars Andersen 10 år, tilstede morbroderen Peder Jørgensen fra Hjorte.Maren Jørgensdatter paa Fønsschou den. 21.jan. 1754, P3 side 286b.Enkemanden, Hans Pedersen gaardmand.


Arvinger; søskende, Povel Jørgensen her i gaarden 24 år, - Anna Jørgensdatter gift medRasmus Nielsen i Føns, - Giertrud Jørgensdatter fra Gamborg på sin mor KarenOlufsdatters vegne, lavværge var Eskild Jørgensen i Gamborg.Maren Jørgensdatter inderst i en gaard i Emtekjær den 18.april 1754, P3 side 297.Arvinger; en brorsøn; Hans Andersen 22 år med sin stedfar Lars Andersen i Emtekjær,- en½ brordatters søn Lars Hansen fra Eschiør, - en ½ søster søn Morten Pedersen i Baaring.Maren Jørgensdatter inderst hos Jes Hansen på Baagøe den 16.sep. 1754, P3 side 300Enkemanden, Hans Pedersen.Børn: Anna Cathrina Hansdatter 20 år, tilsynsværge morbroderen Hans Jørgensen påBaagø.Maren Jørgensdatter i Nache den 10.december 1762, P4 side 94,Enkemanden Stephan Hansen ejndomsbonde.Børn; Anna Stephansdatter gift med Jørgen Pedersen i Hjorte, - Karen Stephansdattersyglig, - Kirsten Stephansdatter her i gaarden, tilstede deres morbroder Jørgen Jørgensenfra Hjorte.Maren Jørgensdatter i Balslev den 28.marts 1763, P4 side 113.Enkemanden; Lars Jensen gaardmand.Børn; Jørgen Larsen i Tellerup.Maren Knudsdatter i Haare den. 5. juni 1725, P2 side 75b.Enkemanden, Hans JensenBørn, den sal. kones datter, Maren Rasmusdatter 18 år værge morbrodren Jens Knudsen iRueMaren Knudsdatter i Rolund den. 1. september 1752, P3 side 249.Enkemanden: Laurs Jørgensen til huse hos Peder Rasmussen.Den sal. kones slegfred datter Anna Christina Hansdatter, værge morbroderen ChristenKnudsen i Blanke.Maren Laursdatter i Fønschouf den 15.februar 1712, P1, side 137.Enkemanden Hans Larsen Løg.Den sal. kones børn, Anna Nielsdatter gift med Willum Jørgensen, - Maren Nielsdatter giftmed Mads Pedersen i Mungaard, - Anna Nielsdatter gift med Hans Mortensen i Føns.Maren Laursdatter i Gamborg den 12.oktober 1767. P4 side 252.Enkemanden, Niels Jørgensen Gaardmand.Børn fra første ægteskab, ved sal, Rasmus Madsen; Mads Rasmussen 36 år her på stedet, -Ole Rasmussen 32 år her i byen, - Margaretha Rasmusdatter 34 år gift med Hans Laursenher i byen.Fælles; Berthe Nielsdatter gift med Bertel Laursen her i Byen,Maren Lygek i Eskiør den 25. februar 1723. P2 side 28b.


Arvinger; 1) en broder Hans, hans børn Christopher Hansen Christian Hansen i HødmeDavid Hansen i Brendekilde Maren Hansdatter gift med Anders Nielsen i Pjerup Skov, -Giertrud Hansdatter gift med Peder Nielsen i Tommerup Anna Hansdatter gift medLaurits Christensen i Ørelundshuuset. 2) en søster død hendes mand Christen Jørgensen påBjerre i Jylland; Erik Christensen i Eschiør Giertrud Frants i Turup, - 3) en søster MetteHenriksdatter hendes datter Karen Laursdatter gift med Abraham Jensen i Hjerup, - 4) ensøsterdatters datter Maren Pedersdatter 15 år Giertrud Pedersdatter 20 år formynder deresfarbroder Claus Andersen i Hygind.Maren Madsdatter hos Boe Jørgensen den 23 maj 1740 P3, side 12b.Sal. Lars Pedersen død samtidig se skiftet efter ham.Maren Michelsdatter i Føns Schou den 21 marts 1752, P3 side 240.Enkemanden, Hans Pedersen Gaardmand.Arvinger ½ broderen Michel Hansen i Føns, - Johanne Michelsdatter gift med HansPedersen i føns.Maren Nielsdatter i Haare den 21.november 1709. P3, side 95.Enkemanden. Offer Christensen.Børn, Niels Offersen 4 ½ år, værge morbroderen Willum Nielsen i Sønder AabyeMaren Nielsdatter tilhuse hos Anders Laursen i Huusbye den 4.dec. 1737, P2 side 454bog 467bEnke efter sal. Rasmus,Børn; Niels Rasmussen 17 år, - Olle Rasmussen 10 ½ år, - Zidsel Rasmusdatter 14 år,værge morbroderen Niels Nielsen i Gamborg,Maren Nielsdatter i Tellerup den 14. juni 1747, P3 side 135b.Enken, Hans Rasmussen.Børn, Niels Hansen 1 ¼ år, tilsynsværge Anders Nielsen i Ejby som var broder tildenafdøde.Maren Nielsdatter i Føns den 14.april 1758. P3. side378b.Enkemanden, Christian Christophersen.Barn: Lass Christiansen 8 uger værge morfaderen Niels Lassen.Maren Nielsdatter i Kindstrup den 28.juni 1758, P3 side 385.Enkemanden, Jens Hansen Hovmand,Den sal. kones børn fra første ægteskab med sal. Niels Madsen; Mads Nielsen 30 år, -Niels Nielsen 26 år, - Anna Nielsdatter gift med Niels Jørgensen her i byen, - KarenNielsdatter gift med Hans Jørgensen i Gelsted.fælles børn; Maren Hansdatter 14 år, -Maren Hansdatter Bang 12 år, på deres vegne Niels Hansen i Hønnerup.Maren Olufsdatter i Kiellingberg den 13.august 1713, P1 side 178.Enkemanden, Christen Laursen.Den sal.kones børn fra første ægteskab; Oluf Christensen 25 år soldat ved en fremmet hærJens Christensen 23 år, - Kirsten Christensdatter 21 år, værge Niels Hansen Aalborg,


Maren Olufsdatter i Gelsted Taarup den 18. februar 1728, P2 side 132.Enkemanden, Jens Jespersen,Børn; Oluf Jensen 34 år, - Jens Jensen 34 år, - Jesper Jensen 30 år Anna Jensdatter giftmed Hans Hansen på Volden, - Maren Jensdatter 34 år, værge Anders Gregersen i GelstedTaarup.Maren Olufsdatter i Ruud den 29. marts 1743, P3 side 74b.Enkemanden, Morten Hansen,Arvinger, en søsterdatter Maren Rasmusdatter gift med Jørgen Jensen i Barløse.Maren Pedersdatter i Gamborg den 24. september 1737, P2 side 449b.Enkemanden, Laurids Pedersen.Børn; Peder Laursen 5 år Rasmus Laursen 2 ½ år,Maren Pedersdatter hos Laurs Laursen i Husby den 25. april, P2, side 437bArvinger; ½ søster Karen Pedersdatter tjener hos Rasmus Nielsen i Ørslev, eneste arving.Maren Pedersdatter inderst hos Laurs Nielsen i Lunge den.17. december 1750. P3, side209b.Arving, et drengebarn. ? forvalter Saxen får 4 rd, 3p, 9s, for at opdrage drengen.Maren Pedersdatter på Baagøe den 9.marts 1761, P4, side 51,Enkemanden Niss Jepsen.Børn; kirsten Nisdatter 2 år, tilstede morbrøderne Jacob Pedersen og Christen Pedersen herpå øen.Maren Rasmusdatter i Broe Brenderup Sogn den 31. august 1729, P2 side 228.Enkemanden; Knud BernsenArving; den sal, kones fader, Rasmus Knudsen i Broe.Maren Rasmusdatter i Emtekjær den 8.oktober 1764. P4 side 159b.Enkemanden Rasmus Knudsen:Børn; Knud rasmussen 1 ½ år, værge David Madsen i Balslev, som er gift med barnetsmoster.Maren Simonsdatter på Baagøe den 24 marts 1752, P3, side 242bEnkemand, Hans JørgensenBørn, Simon Hansen 11 uger, tilsynsværge den sal. kones fader Simon Laursen.Maren Sørensdatter i Wibye den 3. januar 1751, P3 side 235.Enkemanden, Christen Jacobsen,Børn; Karen Christensdatter 17 år, - Anna Christensdatter 15 år, - Dorthe Christensdatter10 år, - Anna Catharina Christensdatter 5 år, - Søren Christensen 8 år, - Hans Christensen 3år, tilsynsværge morbrødrene Jørgen Sørensen fra Føns og Lars Sørensen fra Roelund ogPeder Sørensen i wibye og Anders Sørensen i Causlund.Maren Thomasdatter i Gjelsted den 29. oktober 1746, P3, side 124.


Enkemanden Anders Pedersen.Børn; Peder Andersen 9 ½ år, - Anna Andersdatter 4 år, til stede den sal. kones søstersmand Lars Larsen fra Hjerup.Margaratha Mikelsdatter Wilbechs i Gamborg den april 1743, P3, side 89.Enkemand, Anders Pedersen Landsoldat tilleje i et hus hos Niels Jørgensen i Gamborg.Børn ved sal, Hans Jørgensen, datteren Kirsten Hansdatter værge morbroderen JacobMikelsen fra Anderup i Lumby.Fælles barn, Mikel Andersen 9 ½ år, som kommer i pleje hos sin morbroder JacobMikelsen i AnderupMargrete i Huusbye den 7.marts 1718. P1 side 218.Sal. Jørgen Hansen se skiftet efter ham.Arvinger; en broder Laus Jensen i Foremosen i Barløse, - søster sønnen Jens Andersen iØrsbjerg og Poul Andersen ibdm.Margretha Andersdatter i Ubye den 19. maj 1742, P3 side 52,Enkemanden; Jørgen Sørensen,Arvinger, en broder Jørgen Andersen i Baaring, - Niels Andersen i København, - KirstenAndersdatter død var gift med Peder Jørgensen fra Mosegaard deres børn; MarenPedersdatter 7 år, - Maren Andersdatter gift med Rasmus Hansen i Etterup, - AnneAndersdatter gift med Olle Andersen i Baaring, -Margrete Christensdatter i Huusbye den 27.maj 1707, P1 side 68b.Enkemanden, Niels Hansen Skeel.Børn, Bodel Nielsdatter.Margrethe Hansdatter i Gamborg den 12 marts 1742, P3 side 46.Enkemanden, Rasmus <strong>Gods</strong>kesenArvinger; en Jørgen Hansen i Hemmerslev særslev Sogn, - Rasmus Hansen i Schoubye, -Laurs Hansen død hans børn, Anna Cathrine Laursdatter hos hendes farbrøder JørgenHansen, Hans Hansen død hans datter Anna Hansdatter gift med en klejnsmed OttoNielsen i Odense.I skiftebrevet nævnes ensøster til enkemanden Bodil <strong>Gods</strong>kedatter og Hr, <strong>Gods</strong>ke iMiddelfart.Margretha Jensdatter hos Sognepræst hr. Peder Vejle i Roenes, den 4.april 1759 P4, side19b.Arvinger; den sal. piges mor Anna Hansdatter gift med Feldbereder Frederich SimonsenBorger i Svendborg, og halvbroderen, Sognepræst Peder Vejle, - halvsøster MarieJensdatter Vejle gift med Niels Nielsen Borge i Svendborg, - søster Hedevig Magdalenavejle, - Maria Magdalene Vejle,Der nævnes et skifte efter hendes sal.fader datert den 15. juli 1747.Margrethe Jensdatter i Haare den 17.juli 1765. P4 side 175b.Enkemanden; Mikel Pauelsen.


Barn; Karen Mikelsdatter 22 år, formynder Olle Hansen Skrædder her i byen.Margrethe Lauritsdatter i Gamborg den 12. marts 1728, P2 side 133.Enkemanden, Rasmus Madsen,Børn; Lars Rasmussen 2 år, værge Lars Jørgensen i Skovmøllen Ore Sogn, - KarenRasmusdatter 13 år, værge faderen, - Anna Rasmusdatter 10 år, værge Peder Pedersen iGamborg, B Rasmusdatter 7 år (Birthe Rasmusdatter ?) formynder Jørgen Laursen iBalslev Mosegaard. Maren Rasmusdatter 5 år, værge Michel Ibsen i Gamborg, -Margretha Rasmusdatter 4 uger gammel, værge Jørgen Jensen i Gamborg.Margretha Nielsdatter i Emtekjær den 21. juni 1738, P2, side 491b.Enkemand, Rasmus Andersen.Børn Anders Rasmussen 12 år,Margretha Pedersdatter i Ørslev den.11. maj 1742, P3 side 51.Enkemand, Hans Andersen,Børn, Anders Hansen 3 ½ år, - Hans Hansen ½ år.,Margretha Rasmusdatter i Føns den 2.juli 1759. P4 side 18b.Christen Madsen inderst hos Rasmus Sørensen.Barn; Hans Christensen 8 dage, tilstede morfaderen Rasmus Sørensen.Maria Andersdatter i Nache den. 13. juli. P2 side 33.Enkemanden; Hannibal Hansen.Søskende; Søfren Andersen i Haarbye - en afdød søsters børn, Jørgen Pedersen 12 årAnders Pedersen 7 år Peder Pedersen 3 år Karen Pedersdatter 10 år hos deres faderPeder Jørgensen i Emtekjær..Maria Sørensdatter i Huusbye den 24. oktober 1739, P2 side 548b.Enkemanden; Rasmus Jensen,Børn; Søren Rasmussen 32 år, - Inger Rasmusdatter gift med Jep Laursen her i Huusbye, -Maren Rasmusdatter - Niels Hansen her i Huusbye, - Karen Rasmusdatter 28 år, - ChristinaRasmusdatter 26 år tjener hos Niels Hansen, - Jørgen Rasmussen 24 år ligeledes hos NielsHansen, - Mads Rasmussen 19 år hos faderen, - Kirsten Rasmusdatter 16 år hos faderen,Marie Clausdatter i Wiby den 2.maj 1765, P4 side 169b.Enkemanden; Jens Mogensen Smed.Arvinger: Maren Clausdatter var gift med Anders Nielsen i Wiby begge døde, deres børn,Claus Andersen ibid 47 år, Ellen Andersdatter gift med Søren Thomasdatter ibid. 2)Anne Clausdatter gift med Rasmus Hansen i Gielsted Taarupbegge døde deres børn, PederRasmussen 50 år ibid, 3) Ellen Clausdatter gift med Peder Madsen i Gelsted begge dødederes børn; a) Mette Pedersdatter gift med Knud Madsen i Hygind, b) Anne Pedersdattergift med Lars Jensen i Gelsted Taarup død , enkens formynder Hans Jørgensen, c) KarenPedersdatter gift med Jep Jørgensen i Hygind død deres børn; Peder Jepsen 21 år, StineJepsdatter 18 år, d) Maren Pedersdatter gift med Jørgen Olesen i Wibye begge døde. 4)


Karen Clausdatter gift med Thomas Pedersen i kingstrup, begge døde deres børn, EllenThomasdatter gift med Niels Christensen i Gelsted Taarup, Peder Thomasen død, hansdatter Karen Pedersdatter 13 år, formynder hendes stedfar Claus HansenMarie Hansdatter i Huusbye den 4. september 1744, P3, side 103.Enkemanden, Jacob Julius Fischer.Børn; Julius Jacobsen 6 ½ år, - Karen Jacobsdatter 15 år Christiane Jacobsdatter 12 ½ år,- Mette Jacobsdatter 1 ½ år Marie Jacobsdatter 3 ½ år værge faderen selv, tilsted OleSkrædder af Haare som er gift med en søster til den sal kone.Marie Laursdatter i Gjelsted den 11. oktober 1743, P3, side 95.Enkemand, Hans Pedersen skrædder.Arvinger, den sal. kones far Laurs Nielsen i Lunge.Markus Laursen i Holme den 12.september 1765. P4 side 176 og 198.Enken; Anne Eriksdatter, med lavværge Steen Eriksen i Hygind.Arvinger; 1) en broder Frederik Christian Laursen Spisemester på Kvæsthuset iKøbenhavn død hans Børn; en søn Martinus Laursen, - 2) ½ broder Erik Hansen iKingstrup, 3) Hanibal Hansen i Kingstrup død, hans børn Mette Hanibalsdatter 8 år, - 4)Frederik Hansen Skoleholder i Christiania i Norge, 5) Christina Hansdatter gift med JensHansen i Kingstrup, - 6) Dorthe Hansdatter gift med Christian Rode i Leerstofte Lyderslevsogn på Sjælland,Mathias Johansen i Aalsboe den 11 marts 1751, P3 side 226.Enken, Anna Pedersdatter, lavværge Morten Møller i Hylchen Mølle.Den sal.mands børn ved første hustru. Henrich Mathiasen sergecant i Rensborg, - StineMathiasdatter gift med Jep Pedersen i Ørslev.Fælles 5 børn, Peder Mathiasen i Gelsted Taarup, - Johan Mathiasen 24 år, - ChristianMathiasen 22 år, - Hendrich Mathiasen 14 år, - Wilhelmine Mathiasdatter 4 år,Mette Christensdatter i Hindvad den 16. april <strong>1701</strong>. P1 side 5.Enkemand, Per HenningsenDen sal. kones børn; Boel Clemensdatter15 år, - Christen Clemensen 12 år, - AndersClemensen 9 år, - Jens Clamensen 6 år, formynder Rasmus Christensen i Hindvad og NielsChristensen i Skaderod.Mette Christensdatter den 21.januar 1762, P4 side 73b.Enkemanden; Hans Clausen,Børn, Karen Hansdatter 20 år, - Maren Hansdatter 10 år,I skiftebrevet staar der at den sal. kones pårørende er i Holsten.Mette Hansdatter i Eschiør den 1.februar 1713, P1 side 154.Enkemanden, Lars Larsen,Den sal. kones barn, Maren Pedersdatter 11 år, værge Jørgen Hansen søskends barn iHuusbye, på hendes far sal. Peder Bentsens side.Fælles børn, Hans Larsen 8 år, - Karen Larsdatter 4 år,


Mette Hansdatter Colding i Føns den 1.februar 1765. P4 side 164..Enkemanden; Niels Jørgensen.Barn; Hans Nielsen 4 uger, formynder morbroderen Rasmus Hansen i Føns.Mette Jensdatter i Føns den 20. april 1719, P1 side 228b.Enkemanden; Knud Nielsen.Den sal.kones børn ved sal. Hans Hansen; Hans Hansen 10 år, - Maren Hansdatter 6 år,deres formynder morfaderen Jens Nielsen af Ubye.Mette Jepsdatter på Brandsøe den. 6. december 1751, P3 side 258b.Enkemanden Lars PedersenDen sal. kones 5, børn ved sal. Troels Jørgensen: Jep Truelsen 33 år, - Jørgen Truelsen 31år er i Holsten, - Mette Kirstine Truelsdatter gift med Jochum Hansen i Stuben i Holsten, -Woldbore Truelsdatter gift med Morten Pedersen i aller i Holsten, - Christiana Truelsdatter24 år,Skiftebrevet fortsætter den 31. oktober 1752, hvor det nu oplyses at sønnen Jep Truelsen erdød i Liverpol i England,Mette Laursdatter i Nache den 13.maj 1717, P1 side 214b.Enkemanden, Søren Laursen.Børn, Karen Sørensdatter 8 år, - Laurs Sørensen 6 år,Mette Marie Lauridsdatter på Baagøe den 22. november 1734, P2 side 419.Enkemand, Peder Hansen,Børn; Hans Pedersen 9 år, - Laurids Pedersen 7 år, - Mads Pedersen 14 uger, tilsynsværgermorbrøderne Simon Lauridsen og Anders Lauridsen på Baagøe.Mette Laursdatter på Balslev Mosegaard den 1. juli 1751, P3 side 231.Enkemanden Jørgen Laursen Møller.Arvinger; den sal. kones moderAnne Andersdatter, med lavværge Jørgen Hansen fraGielbjerg.Søskende, Mette Margrethe Laursdatter gift med Peder Hansen Møller her i gaarden, -Maren Laursdatter gift med Jens Andersen i Balslev.Mette Michelsdatter i Føns den 14. maj 1729, P2 side 217b.Enkemand, Hans Andersen i en ½ gaard.Børn, Anne Hansdatter 2½ år, tilsted barnets mosters mand Michel Lauritsen i FønsskovMette Sophia Schiern på Tybrinch den 22 deptember 1738, P2, side 512.Enkemanden, forpagter Hans Brydes på Tybrinch.Arvinger; den sal, kones moder , Anna , sal. Niels Schiern, en broder Hans SchiernCapellan i Naschov, - Peder Nielsen Schiern som ikke vides hvor er.Mette Thomasdatter i Gamborg den.24. august 1726. P2 side 85b.Enkemand, Jens Ipsen Smed i et hus på Peder Pedersens gaards grund.Den sal. kones børn; Frederich Mattisen smede svend hod Claus Huus i Colding, - HelvigMattiasdatter gift med Hans Jørgensen i Ørslev.


Mette Troelsdatter Brandsøe den 20.april 1716, P1 side 194.Enken, Mouritz Hendrichsen.Den sal. kones 2de kuld børn; først ved sal. Jørgen Michelsen, Michel Jørgensen i Have, -Troels Jørgensen i Røkjer, - Christina Jørgensdatter gift med Søren Dinesen i Seggelundalle i Holsten, - Bodel Jørgensdatter her på Brandsøe 19 år, - Jess Jørgensen 17 år.Og ved sal. Christen Hansen Have; navnlig, Hans Christensen 15 år, - KirstenChristensdatter 14 år, værge Hans Pedersen og Peder Laursen i Holsten.Michel Andersen i Føns den 17.august 1716, P1 side 194.Enken, Maren Laursdatter, lavværge og fæstmand Christen Nielsen.Børn, Anders Michelsen 21 år, - Mette Michelsdatter 19 år, - Anna Michelsdatter 16 år, -Kirsten Michelsdatter 14 år, - Maren Michelsdatter 9 år, deres falden værger AndersNielsen i Wibye og Rasmus Nielsen i Gastrup.Michel Hansen i Føns den 27.maj 1705, P1 side 32.Enken: Anne Mortensdatter, Hans Jensen har fæstet stedet og gifter sig med enken.Børn, Maren Michelsdatter 7 år, - Karen Michelsdatter 3 år, på deres vegne Per Nielsen ogJørgen Laursen i Føns.Michel Hansen i Emtekjær den 22,marts 1718, P1 side 223.Enken, Kiersten Jensdatter, lavværge fæstmand Peder Laursen.Børn; Hans Mikelsen 7 år, - Anders Mikelsen 3 år, tilstede simon nielsen i bæring, somnæst pårørende til den sal.mand,I skiftebrevet nævnes enkens 3 børn med sal. Anders Friis; Hans Andersen, - ChristenAndersen Jens Andersen, skiftebrev af 17,maj 1709.Michel Lauridsen i Fønsschov den. 16. marts 1734, P2 side 409.Enken; Anne Michelsdatter,Børn , Laurids Michelsen 7 år, - Hans Michelsen 2 år, - Johanne Michelsdatter 5 uger,formynder frænderne Christen Nielsen og Hans Andersen i Fønsbye, samy LauridsLauridsen på Lilletoft Gamtofte Sogn.Ved skiftets afslutning blev Laurids Michelsen indsat som værge for den ældste søn.Michel Nielsen Smed i Føns den 10 april 1704, P1 side 14.Enken, Karen Ibsdatter,lavværge Mats Hansen i Føns,Børn, Niels Michelsen 22 år, - stedatter Else Christensdatter 29 år lavværge Mats Hansen iFøns,Tilsted var Jens hansen i Orte Sogn og Søren Jensen i føns på sønnens vegne da han varuden lands.Morten Andersen karl hos Peder Jørgensens enke i Hjorte den.18,august 1753, P3, s 270Enken; Maren Nielsdatter var til huse i Brylle.Morten Hansen på ruud den 4. september 1755, P3 side 320.Enken; Mette Hansdatter, lavværge Søren Rasmussen i føns.Børn; Niels Mortensen 5 år, - Hans Mortensen 1 år, - Maren Mortensdatter 9 år, tilstedclaus Eriksen fra Huusbye gift med sal.mands søster og Niels Jensen fra Ruud.


Morten Knudsen i Hygind den. 14. marts 1743, P3 side 73.Enken; Karen Pedersdatter, lavværge Jep Jørgensen i Hygind.Børn; Knud Mortensen 26 år, - Johanne Mortensdatter 28 år, - -eder Mortensen 20, -Giertrud Mortensdatter 18 år, på de umyndiges vegne farbrøderne Niels Knudsen og PederKnudsen i Huusby.Morten Thomsen i Svendstrup den 19.april 1763 P4 side 115b.Enken; Anna Povlsdatter ?, værge Michel Povelsen i Weilby.Den sal mands børn fra første ægteskab; Peder Mortensen 30 år, - Thomas Mortensen 26år, - Kirsten Mortensdatter , hendes værge Morten Larsen her i byen.Nicolai Patermann muscicant logi hos Jp Hansen i Haare den.17. april, 1738, P2, 486.Arvinger; børn; Mad. Hedevig Magdalene Patterman tjener Contese Wedell AnaChristina Patterman gift med Johan Henrich Ahlersen,I skiftebrevet nævnes den sal. mands broder Jørgen Pattermann.Niels Andersen i Ejbye den 10. oktober 1727, P2 side 121.Enken, Karen Søfrensdatter, lavværge Jesper Nielsen i Fjelsted.Børn, Anders Nielsen Maren Nielsdatter 23 år formynder farbroderen Lars Andersen iFjelsted, - Karen Nielsdatter 21, formynder Rasmus Nielsen i Kingstrup MarenNielsdatter 14 år, formynder Niels Larsen i ejby Anna Marie Nielsdatter 11 år, værgeAnders Laursen.Niels Andersen Helle i Balslev Mosegaard den 12.juli 1756, P3 side 345.Enken, Maren Rasmusdatter,Den sal.mands barn ved sal. Karen Holgersdatter; Maren Nielsdatter 14 år, værge HolgerNielsen i Ejbye, som var ½ broder til pigens mor.Fælles børn; Karen Nielsdatter 3 år, værge Hans andersen her i byen.Niels Andersen i Haare den 7.april 1764, P4 side 146b.Enken; ?Børn; Anders Nielsen 22 år, - Christopher Nielsen 17 år, - Hans Nielsen 12 år, tilstædenærmeste slægt. Laurs Hansen gmd her.Niels Cristensen i Huusbye den 20.oktober 1712, P1 side 151b.Enken. Ide Mikkelsdatter, lavværge og kjerste Niels Hansen.Børn, Christen Nielsen 10 år, - Maren Nielsdatter 16 år, formynder morbroderen JensMikkelsen i Sønder Aabye,Niels Clausen i Huusbye den 25.maj 1705, P1 side 27.Enken; Anne Ollesdatter, lavværge Laurs Jensen i Kaalehave.Arvinger ½ søskende; Erich Christophersen landsoldat tjener her i boet, - Laurs Jensen iEmtekjær,Niels Hansen Byllerup i Føns den 1. marts 1731, P2 side 310.Var gift med sal. Karen Hansdatter som afgik ved døden inden dette skifte.Arvinger; Den, sal. kones sønner: Jens Mortensen i Eschiør Lars Mortensen i Gelsted.Den sal. mands søster Karen Hansdatter gift med?,navn og bopæl ikke nævnt.


Niels Hansen i Turup den 10. oktober 1740, P3 side 32.Sal, Else Marie Anthonisdatter Ruchman død kort efter manden.Børn; Anna Nielsdatter 18 år, - Anthony Nielsen 16 år, - Hans Hendrich Nielsen 11 år, -Anna Christina Nielsdatter 8 ½ år, - Niels Nielsen ? år - Lambert Nielsen 6 år, værgefarbroderen Lars Hansen i Blangstrup, morbroderen Johanes Anthonisen Ruchman i Hesle.Niels Hansen til huse hos Hans Jørgensen i Mose den 12.maj 1764, P4 side 151.Arvinger; en broder, Peder Hansen i ubye, Jørgen Andersen i Kjerte, anna Pedersdatter giftmed Hans Caspersen i Baaring, Hans Jørgensen i Ubye Mose, Jesper Jørgensen ibid,Jørgen Jensen i Schrillinge, ; Peder Nielsens søn Hans Pedersen tjener i Mosegaard, samten broder Jørgen Hansen i Holsten.Niels Hansen på Ruue den 6.december 1766 P4 side 191.Enken; Anne Marie Hansdatter, lavværge Chistian Jensen fra Balslev.Børn; Anne Catrine Nielsdatter 12 år, , - Hans Nielsen 10 år, deres formynder HenningRasmussen, - Kirsten Nielsdatter 6 år, - Anne Kirsten Nielsdatter 1 år , formynder isakLaursen af Ruue.Niels Hendriksen i Haare den 11. juli 1746,(død for nogle år siden) P3 side 118b,Enken; Helvig Andersdatter, inderst hos Niels Andersen, lavværge Lars Davidsen.Barn, Niels Nielsen 3 ½ år. værge Hans Hendriksen i Ørslev.Niels Jensen i Holme den 23.marts 1767, P4 side 221.Enken; Karen Nielsdatter lavværge Peder Christensen.Børn; Anne Nielsdatter, formynder farbroderen Hans Jensen i Huusbye.Ved underskrifte af skiftet står enken som Kirsten Nielsdatter. ?.Niels Jørgensen tilhuse hos Mads Nielsen i Rue den 3 marts 1738, P2 side 473.Enken; Margrethe Andersdatter, Lavværge Hendrich Andersen fra Eskøre.Børn; Karen Nielsdatter 9 år, - Anna Cathrina Nielsdatter 7 år, formynder farbroderenHans Jørgensen i Ørslev.Niels Jørgensen smed i Huusbye den 12.april 1758. P3 side 377b.Enken; Karen Michelsdatter til huse hos Lars Henriksen Gaardmand. lavværge HansHenriksen.Børn; Dorthe Maria Nielsdatter 8 år, - Maria Cathrina Nielsdatter 6 år, værge farbroderenRasmus Jørgensen i Aabye.Niels Knudsen i Huusbye den 26.december 1767 P4, side 257.Enken, Karen Hansdatter, hos Jesper Hansen.Arvinger; Hans Nielsen i Hjorte, - Knud Mortensen fra Hygind, - Mads Jørgensen i Hjorte.Arvingerne til Karen Hansdatter er også in<strong>dk</strong>aldt da hun er gammel og affældig, navnlig;Hans Clausen i Aabye, - Hans Hansen, - Anders Christensen begge i Huusbye,slægtsforholdet fremgår ikke.Niels Larsen karl hos Hans Sørensen i Føns den 1. maj 1747, P3 side 129b.


Arvinger; søskende, Anders Laursen 25 år, - Apelone Laursdatter tjener Laurs Nielsen heri byen.Under skiftet kom det frem at der ikke har været afholdt skifte efter den sal. karls forældreLars Andersen Skrædder og moderen for 2 a 3 år siden ved døden er afgaaet.Niels Madsen i Sandager den 9. juli 1731, P2 side 327,Enken; Karen Jørgensdatter, lavværge Lars Hansen Murmester.Arvinger; søskende, Hans Madsen ved Gelsted Kirke Jørgen Madsen i Blangstrup TurupSogn.Niels Madsen i Kindstrup den 16. november 1741, P3 side 42b.Enken, Maren Andersdatter, lavværge hendes far Jens Laursen fra Ejby?? ( måske stedfar)Børn, Mads Nielsen 14 år, - Anna Nielsdatter 11 år, - Niels Nielsen 9 år, - MarenNielsdatter 5 år,- Karen Nielsdatter 3 år. værge for de 2 drenge Niels Andersen som densal. mands på rørende i Aalsboe. For pigerne deres morbroder Niels Hansen i Kindstrup ogsvogeren Marqvar Jespersen fra Ejbye.Niels Mogensen i Schaldemosehuset i Rørup den 20. maj 1730 P2 side 236b.Enken; Maren Sørensdatter, lavværge Anders Hansen af Gelsted.Børn; Christian Nielsen 26 år, - Frederik Nielsen 25 år, - Anne Nielsdatter gift med NielsPedersen i Huusbye, - Mette Nielsdatter 22 år med hendes ældste broder som værge.Niels Nielsen i Ørsbjerg den 22.juni 1718, P1 side 220.Enken; Mette Pedersdatter, lavværge og troloved Jørgen Pedersen,Børn; Anders Nielsen 5 år, - Peder Nielsen 3 år, værge farbroderen Jep Nielsen i Ørsbjerg.Niels Nielsen i Gamborg den 11. april 1752, P3, side 244b.Enken, Anna Hansdatter, lavværge faderen Hans Skeel (fæstemand Knud Hansen)Den sal. mands 2 børn ved første hustru, Peder Nielsen 7 ½ år, og Kirsten Nielsdatter,Fællesbørn, Karen Nielsdatter, værge morfaderen Hans Skeel.Niels Nielsen i Føns den 21.juni 1756. P3, side 342b.Enken, Maren Hansdatter, lavværge Jørgen Laursen her i byen.Børn; Niels Nielsen 2 år, værge farfaderen Niel Nielsen.Niels Nielsen i Gamborg den 15.august 1763 P4 side 129b.Enken; Karen Madsdatter, lavværge Peder Ibsen.Børn; Mads Nielsen 9 år, - Niels Nielsen 8 år, - Diderik Nielsen 4 år, - Karen Nielsdatter 3år, tilsted farbrøderne Mads Nielsen og Knud Nielsen her fra byen,Niel Nielsen på Ruud den 17.august 1767. p4. side 247b.Enken; Karen Sørensdatter, lavværge Jørgen Rasmussen på Roenæs.Børn; Niels Nielsen 8 år, - Jens Nielsen 6 år, - Peder Nielsen 4 år, - Christen Nielsen 1 år, -Maren Nielsdatter 10 år, formynder Henning Rasmussen og Niels Hansen her på RuudNiels Olsen i Fønsskov den 16. november 1727, P2 side 126.Enken, Anna Lauritsdatter, lavværge Mikkel Lauritsen.


Børn, Olluf Nielsen egen værge Anna Nielsdatter gift med Gert Andersen i ØrbechDreslette, - Kirsten Nielsdatter gift med Henrik Jørgensen i Snabe, - Maren Nielsdatter giftmed Hans Jørgensen i Brydegaard Maren Nielsdatter gift med Peder Hansen i Saltofte iKierum SognNiels Pedersen i Ubye den 14. maj 1734, P2 side 414b.Enken: Maren Lauridsdatter, lavværge Jørgen Lauridsen i Vibye.Børn; Peder Nielsen i Mosegaard, - Laurids Nielsen 34 år, - Hans Nielsen 8 årNielsdatter 25 år.BergitheNiels Pedersen hos Peder Hansen i Rolund den 22.april 1767, P4 side 231, og 257b.Arvinger; søskende, Jørgen Pedersen i Mosgaard, - Rasmus Pedersen 25 år, tjener i Ubye, -Hans Pedersen ½ broder 17 år,Niels Rasmussen i Hjorte den 5 juli 1829, P2 side 224b.Enken; Maren Jensdatter, lavværge Jørgen hieresen af Hjorte.Børn; som enken er stedmor til; Rasmus Nielsen 13 år, værge Rasmus Hansen i Emtekjær,overværende morbrodren Anders Madsen i Hjorte og Jens Bertelsen.I skiftebrevet nævnes et skifte datert den 30. juni 1708, hvor den sal. mand værge PederBendsen, og Anne Bendsdatter, samt et datert den 24. november 1722 værge for RasmusHansen i Emtekjær.Niels Rasmussen i Kindstrup den.16.maj 1747, P3 side 133.Enken,Arvinger; søskende, Anders Rasmussen i Skydebjerg - Niels Rasmussen, - MortenRasmussen i Orte, - Mikkel Hansen stedfar til den afdøde på sin kones vegne i Skydebjerg,- Maren Rasmusdatter gift med Anders Nielsen i Kjerbye, - Mette Rasmusdatter gift medAnders Christensen i Skydebjerg Gambye, - en søster Anna Rasmusdatter død hendesmand Eiler Nielsen i Kjerbye, deres 2 døtre, den ene gift med Jacob Jørgensen iSkydebjerg, - og Karen ejlersdatter tjener Hans Christensen i kjerbyholm.Niels Rasmussen i Balslev den 30.sept. 1754, P3, side 301.Enken, Kirsten Jacobsdatter, lavværge Morten Jacobsen i Hylchen Mølle.Børn, 1) Jacob Nielsen 36 år, - 2) Lars Nielsen 31 år, - 3) Peder Nielsen 19 år, - 4) KarenNielsdatter død var gift med Rasmus Jensen, hendes barn med sal. Hans Jørgensen: JørgenHansen 11 år. Børn ved Rasmus Jensen; Hans Rasmussen 5 år, - Karen Rasmusdatter 9 år,- 5) Apelone Nielsdatter gift med Hans Andersen i Mosegaard, - Maren Nielsdatter, - AnneNielsdatter tjener i Balslev Mosegaard, de sidst nævntes værge søskende barn RasmusPedersen i Fynschou.Niels Rasmussen i Wibye Mølle den 25. juli 1704, P1 side 17.Søskende; Hans Matsen i Skrillinge, - Anders Rasmussen i Causlunde, - Mats Rasmussen iTanderup, Ane Rasmusdatter Maren Rasmusdatter, - Else Rasmusdatter lavværge PerPedersen i Causlunde,Niels Staffensen på Baagø den 20.april 1718. P1 side 212b.Enken, Anna


Den sal.mands børn, Maren Nielsdatter gift med Jens Ibsen i Hestholm, - Karen Nielsdattergift med Falle Hansen i Grarup Holsten,Niels West i Haare den 2.december 1763, P4 side 143.Enken;Børn; Niels Nielsen ?- Maren Nielsdatter 29 år, - Dorte Nielsdatter 27 år, - MaleneNielsdatter 20 år, værge Niels Andersen huusmand i Haare, samt Jesper Jepsen i Ruue.Niels Willumsen i Lunge den 9.januar 1757, P3, side 370.Enken; Maren Laursdatter, lavværge broderen Jørgen Laursen.Børn; Anna Nielsdatter, værge farbroderen Jørgen WillumsenEnkens søn fra første ægteskab, Laurs Rasmussen.Niels Zacharisen i Huusbye den 3. juli 1754, P3 side 299.Enken; Maren Laursdatter, lavværge, hendes fader Lars Jensen EschiørBørn; Maren Nielsdatter 4 år, - Anna Catharina Nielsdatter 2 år, værge deres morfar.Hans Andersen fæstergaarden og ægter enken.Niss Andersen i I Fønsschou den 21.december 1756, P3, side 349b.Enken: Anna Mikkelsdatter til huse hos sin søn Hans Mikkelsen her på stedet. Lavværgevar Hans Andersen.Den sal. mand skulle være født i Graasten i Holsten.Søskende en søster Mette gift med Hans Christ. Juller, - en søster søn Samuel Hansen iGravensten,- og Hans Hansen fra Auenbølle gift med en søster til den sal.mand,Ole Klausen hos stedfaderen Hans Jepsen i Emtekjær den 22. april 1743, P3 side 76.Arvinger, moderen Karen StephansdatterSøskende, en broder Hans Klausen 20 år, - Stephan Klausen 17 år, - Karen Klausdatter 18år, deres far sal Klaus Laursen død 1728, deres værge Hans Rasmussen i EmtekjærHalv søskende hvor faderen er Rasmus Hansen; Klaus Rasmussen 10 år, - AnnaRasmusdatter 9 år, deres værge Stephan Hansen fra NacheHalv søskende hvor Hans Jepsen er far; Jep Hansen 6 år, - Rasmus Hansen 1 år, - BirtheHansdatter 3 år,Ole Rasmussen i Kingstrup den 8.juli 1830, P2 side 249b.Enken, Maren Madsdatter, lavværge Esbjørn Rasmussen i Kingstrup.Børn Anne Olesdatter 26 år, formynder gl. Niels Madsen i Hygind.Ole Rasmussen i Ørslev den 13.juli 1764, P4 side 151b.Enken; karen Jensdatter, lavværge Christen Jensen i Eschiør.Børn; Rasmus Olsen, - Karen Kirstine Olsdatter, tilsted Niels Rasmussen Gmd i Føns.Ole Simonsen i Gamborg den 21.juni 1769 P4 side 289b.Enken; Karen Jørgensdatter lavværge Niels Jespersen her i byen.Arvinger en broder Simon Simonsen, - dito Peder Simonsen begge huusmænd her i byen, -½ broder Søren Simonsen på Langeland.


Olle Nielsen på Fønsskov den 7.juni 1737, P2 side 448.Enken; Anne Nielsdatter, lavværge Jørgen Sørensen Ellegaard,Børn; Niels Olufsen 5 år, - Arnoldt Olufsen 2 ½ år Ellen Olufsdatter 7 år deresformynder morfaderenNiels Andersen i Blangstrup.I skiftebrevet nævnes mons. Christian Nielsen Bang broder til enken,Olle Olsen i Huusbye den 22 maj 1738, P2, side 488,Enken; Anna Jensdatter, lavværge Laurs Hansen i Huusbye.Arvinger; den sal, mands far Olle Nielsen i EmtekjærOluf Hulegaard Hansen i Tanderup Præstegaard den 25.november 1727, P2 side 152b.Arvinger; hans far Hans Hansen i Ørslev Vester på SjællandOluf Hansen i Rolund den 25 juni 1731, P2 side 328.Enken; Kirsten Nielsdatter, lavværge Jørgen Larsen i Viby.Densal. Mands søn Hans Olsen 21 år, værge og farbroder Rasmus Hansen i Rolund.Der nævnes et skiftebrev af 16 august 1716 efter Anna Nielsdatter, det opklares ved skiftetat den sal. mand har været gift 3 gange, nr. 2, sal. Kirsten Pedersdatter uden at der erafholdt skifte efter hende.Skiftet blev usat og arvinger til Sal. Kirsten Pedersdatter blev in<strong>dk</strong>aldt; hendes mor MaleneJensdatter var gift med sal. Peder Hansen i Wiby, nu hos Thomas Nielsen, og en broderHans Pedersen hos Niels Hansen i Gastrup.Oluf Jørgensen i Ellesøe den 24 marts 1733, P2 side 362b.Enken, ? Lavværge Anders Laursen i Ejbye.Børn;Der nævnes løn til den sal. mands brøder Rasmus Jørgensen og Hans Jørgensen.Olluf Nielsen i Blanchstrup den 11. december 1736, P2 side 437.Enken; Anna Nielsdatter, lav værge hendes fader Niels Andersen i Blanchstrup.Børn; 2 sønner samt at enken er frugtsommelig,Peder Andersen i Gielsted Taarup den 23.juli 1711, P1 side 122.Enken. Anna Hansdatter, lavværge og fæstmand Hans Hansen.Børn, Anders Pedersen 4 år, - Hans Pedersen 1 ½ år, værge Hans Madsen i Gadsbølle ogClaus Tomesen item. Som nærmeste slægtning på enkens side.Peder Andersen i Gamborg den 13. juni 1738, P2, side 490b.Enken; Dorthe Nielsdatter,Børn, Anders Pedersen 32 år, - Maren Pedersdatter tjener i Holsten, lavværge Rasmus<strong>Gods</strong>kesenPeder Christensen til huse hos? på Baagøe den 7.marts 1732, P2 side 375.Enken; Kirsten Madsdatter, lavværge Johan Johansen Smed.Børn: Jacob Pedersen 15 år, Thim Pedersen 8 år Mads Pedersen 5 år, - Christen Pedersen5 år, - Maren Pedersdatter 9 år.


Peder Frandsen i Føns den 25.september 1759, P4 side 27b.Enken, Inger Povelsdatter,Børn; Frands Pedersen 28 år, - Niels Pedersen 20 år,Peder Hansen i Hygind den 14.. juli 1730, P2 side 254b.Enken; Bodel Hansdatter, lavværge Hans Møller,Børn; Laurs Pedersen 16 år, - Hans Pedersen 9 år, værge Mads Hansen i Ebberup, -Apolone Pedersdatter gift med Niels PovelsenPeder Hansen i Kinstrup den 22. maj 1733, P2 side 382.Enken; Ellen Rasmusdatter, lavværge Jørgen Rasmussen i Balslev. Ny ægtemand JensHansen.Børn; Rasmus Pedersen 16 år, - Hans Pedersen 14 år Hans Christopher Pedersen 9 årAppolona Pedersdatter 6 år, - Erich Pedersen 4 år, værge Niels Rasmussen hjulmand ibdm.Peder Hansen i Haare den 22. maj 1733, P2 side 383b.Enken; Maren Christensdatter, lavværge Hans HansenBarn; Anna Pedersdatter 2 år, værge Hans Pedersen i Haare,Peder Hansen Skeel i Gamborg den 27. september, P3 side 233b.Enken, Dorthe Andersdatter, lavværge Niels Jørgensen Foget.Arvinger den sal. mands far Hans Hansen Skeel.I skifte brevet nævnes at den sal. mand havde en vanfør søster, som boede hos en søster.Peder Hansen i Hygind den 9.januar 1760. P4 side 29b.Enken, Dorthe Jørgensdatter, Mads Madsen ægter hende og fæster gaardenDen sal.mands børn; Hans Pedersen Fønsschou, - Kirsten Pedersdatter 21 år, - KarenPedersdatter 16 år, værge Lars JørgensenFælles børn; Jørgen Pedersen 14 år, - Peder Pedersen 10 år, - Maren Pedersdatter, værgehalv broderen Hans Pedersen.Peder Hansen i Tellerup den 2.juni 1761, P4, side 63.Enken,Børn; Jens Pedersen gift i Ellesøe, - Niels Pedersen 26 år, her i gaarden, - KirstenPedersdatter gift med Hans Jørgensen, som har fæstet gaarden.Peder Hansen Juul på Baagøe den 2.august 1765. P4 side 168.Enken; Maren Jepsdatter, lavværge Jørgen Pedersen her fra Byen.Anne Pedersdatter 20 år, med formynder Nis Pedersen, - Ellen Pedersdatter 17 år, - MarenPedersdatter 12 år, formynder Hans Pedersen her på landet, - Kirsten Pedersdatter 6 år,formynder Nis Pedersen. Hans Pedersen 17 år, formynder morbroderen Nis JepsenPeder Hansen i Rolund den 22.april 1767. P4 side 228b.Enken; Anne Nielsdatter, lavværge Jep Hansen.Børn; Hans Pedersen 12 år, - Niels Pedersen 8 år, - Anders Pedersen 2 år, - KarenPedersdatter 10 år, tilstede Anders Jensen i Fønsskov, og farbroderen Jens Hansen iBalslev og Hans Rasmussen her i byen.


I skiftebrevet nævnes Jørgen Pedersen og Rasmus Pedersen som brøder til den afdøde,Men i fortsættelsen nævnes Niels Pedersen som en afdød broder og at sal. Peder Hansenvar gift med Niels Pedersens søster ??. se skiftet efter Niels Pedersen datert den 22.april1767.Peder Jensen på Rud den 25. august 1713 P1 side 179b.Enken, Anna Jensdatter, lavværge og kjerste Hans RasmussenBørn, Anna Pedersdatter 15 år, - Maren Pedersdatter 12 år, - Karen Pedersdatter 10 år, -Birte Pedersdatter 6 år, værge unge Hans Rasmussen på Rud.Peder Jensen i Ejbye den 26. august 1727, P2 side 118.Enken, Anna Lauritsdatter, lavværge Hans Lauritsen i Indslev Taarup, -Børn; den sal. mands søn Rasmus Pedersen i GastrupFælles, Jens Pedersen 11 år , , værge Anders Lauritsen i Ejby, - Dorthe Pedersdatter 6 år.formynder Niels Jensen ibidPeder Jensen i Ubye den 17. april 1728, P2 side 139b.Enken, Anna Jeppesdatter, lavværge Niels Hansen i Ubye.Børn; Mette Pedersdatter i København 28 år Maren Pedersdatter i Balslev Mosegaard 26år, - Jens Pedersen på Fænøe 22 år Karen Pedersdatter 17 år Dorthe Pedersdatteer 13år, - Peder Pedersen 12 år tjener i Højbechs Mølle, på børnenes vegne Christen Olufsen iUbye.Peder Jensen i Aabye den 19.april 1765, P4 side 169.Enken; Karen Hansdatter med lavværge Jørgen Hansen i HuusbyeBørn med sal. Karen Jørgensdatter; Jørgen Pedersen 20 år, - Jens Pedersen 17 år, - BertheJensdatter 13 år,Fælles; Anne Pedersdatter 5 år, - Karen Pedersdatter 3 år, - Anne Marie Pedersdatter 3månder, formynder, Rasmus Jørgensenm Jørgen Bruun, Lars Steffensen.Peder Jespersen inderst hos Niels Andersen i Haare, den 18.januar 1757, P3 side 351b.Enken: hendes navn er ikke nævnt.Børn; Anna Pedersdatter enke efter Rasmus Laursen her i Haare, med lavværge DavidDavidsen, - Maren Pedersdatter gift med Peder Steensen i SandagerPeder Jørgensen i Emtekjær den 9.april 1734, P2 side 413b.Enken; Karen Andersdatter, lavværge Hans Ibsen ibidem.Børn fra første ægteskab med sal. Maren Andersdatter; Jørgen Pedersen 24 år, - AndersPedersen 16 år, - Peder Pedersen 14 år, - Karen Pedersdatter 22 år, her nævnes skiftebrebdater den 7. januar 1723.Fælles børn; Hans Pedersen 5 år, - Maren Pedersdatter 3 år, - Anne Pedersdatter 1 år,værge for Anders og Peder, Mads Lauritsen i Emtekjær, for Karen Jørgen Jørgensen iAabye. Og Rasmus Andersen for enkens børn.Peder Jørgensen i Hygind den 5. april 1740, P3, side 6b.Enken; Dorthea Jørgensdatter, lav værge, hendes fader Jørgen Hansen fra Huusbye.Børn; Kirsten Pedersdatter 9 maander, født værge Lars Jørgensen i Eschiør,


Peder Jørgensen i Ulsroed den 5.januar 1761, P4 side 53.Enken, Kirsten Pedersdatter, lavværge og fæstemand Niels AndersenBørn; 3 fra ægteskabet med Anna Thomasdatter, Jens Pedersen 18 år, - AgathaPedersdatter 15 år, - Kirsten Pedersdatter 11 år, deres værge morbroderen Peder Thomaseni Ørslev, og mosterens mand Niels Hansen Bøcher i Balslev.Fælles 4 børn; anna Cathrine Pedersdatter 7 år, - Peder Pedersen 4 år, - Else Pedersdatter 3år, - Peder Ulsrod Pedersen 8 dage.deres værge enkens morbrodere Thomas Jørgensen iHjorte, og enkens broder Jørgen Pedersen.Peder Jørgensen i wibye den 17.april 1762, P4 side 82.Enken; anna Dorthea Fridrichsdatter, lavværge faderen Friderich Caspersen her i byen.Børn; Jørgen Pedersen 5 år, - Friderich Pedersen 2 ½ år, værge farbrøderne Rasmus ogSøren Jørgensen her i byen samt Lars Jørgensen i Gamborg,Peder Knap den 25.april 1760, P4 side 40bEnken, Kirsten Jepsdatter, lavværge Jep jepsen.Børn; Hans Pedersen 21 år, - Birthe Maria Pedersdatter 19 år, - Jep Pedersen 17 år, - KarenPedersdatter 14 år, - Marie Pedersdatter 12 år, tilsted farbrødrene ; Laurs Hansen Knap,Hans Hansen Knap, Jørgen Hansen Knap, og Anders Laursen gift med den sal.mandssøster.Peder Knudsen i Føns den 5.juli 1763, P4 side 127b.Enken; Ellen Jensdatter, lavværge en broder i Rugaard.Børn fra første ægteskab, Anne Maria Pedersdatter 5 a 6 år, - Hans Pedersen 4 a 5 år, deresværge farfaderen Knud Pedersen i Ørslev, og mosterens mand Frederich Skøtte i Fønsskov.Fælles barn; Jens Pedersen i sit 2de år, på hans vegne Rasmus Jensen i Balslev.Peder Larsen i ubye den 22.juni <strong>1770</strong>, P4 side 296.Enken; Berthe Jørgensdatter med lavværge Hans Jørgensen i Ubye.Arvinger; hans moders søster, 1) Karen Andersdatter gift med Rasmus Hansen i Rolund,der begge er døde, deres 3 børn, Rasmus Rasmussen i Mosegaard, - Hans Rasmussen irolund, - Anders Rasmussen død, hans 4 børn; Rasmus Andersen i rolund, - AndersAndersen 20 år, - Mette Andersdatter 18 år, - Karen Rasmusdatter gift med Hans Jørgenseni Tellerup. 2) moderens ½ søster; Kirsten Pedersdatter gift med Peder Sørensen i Ørslev,som begge er døde deres 4 børn; Søren Pedersen i Ørslev, - sal. Maren Pedersdatter giftmed Peder Pedersen ibid, (deres børn, Christen Pedersen 16 år, - Hannibal Pedersen 12 år,- Karen Pedersdatter 18 år, - Kirsten slagters indsider i huusbye, - Randie Pedersdatter giftmed Peder Christensen i Holmehuuse), - 3) en faster, Kirsten Hansdatter gift med NielsSmed begge døde, deres datter Karen Nielsdatter til huse i Nørre Aabye, - en faster, KarenHansdatter gift med Mads Jensen begge døde deres datter Anne Madsdatter gift medanders Hansen Smed i ubye, -Peder Lauridsen i Emtekjær den. 15. september 1735, P2 side 423.Enken, Kirsten Jensdatter, lavværge Hans Ibsen i Emtekjær.Arvinger; den sal. mands moder, 1) Anne Klausdatter, - en broder 2) Klaus Lauridsen dødhans børn; Oluf Klausen 12 år, - Laurids Klausen 10 år, - Steffen Klausen 7 år, - KarenKlausdatter 9 år, - 3) Karen Lauridsdatter død var gift med Rasmus Andersen i Emtekjærderes børn; Anne Rasmusdatter 9 år, - 4) Anne Lauridsdatter død var gift med Jens


Andersen Friis her i Emtekjær, - 5) Maren Lauridsdatter gift med Hendrich Jacobsen iHaarePeder Laursen i Viby den 6. december 1703, P1 side 11.Enken: Maren Rasmusdatter, lavværge Jens Jensen i Balslev.Børn, Anne Pedersdatter 5 år, - Laurs Pedersen 3 år.Peder Laursen i Aabye den 2.januar 1764, P4 side 144.Enken;Børn; Laurs Pedersen 18 år, - Anders Pedersen 16 år, - Christen Pedersen 14 år, - SørenPedersen 12 år, - Peder Pedersen 7 år, Birte Pedersdatter 10 år, - Anna Marie Pedersdatter3 år,Peder Laursen i Gamborg den 21.juni 1769, P4 side 288b.Arvinger; 1) en broder Niels Laursen huusmand i Gamborg, - 2) Anders Laursen gmd iGamborg, død hans 4 børn; Laurs Andersen 17 år, - Niels Andersen 12 år, - JørgenAndersen 10 år, - Peder Andersen 8 år, 3) en ½ broder Jens Laursen død han 3 børn;Kirsten Jensdatter 12 år, - Mette Jensdatter 8 år, - Jens Jensen 1 år, deres stedfar RasmusNielsen - 4) Bertel Laursen her i byen, - 5) Mads Laursen tjener Præsten,Peder Mikelsen i Huusbye den 17. januar 1724. P2 side 37.Enken, Karen Christensdatter med sin broder? Christensen i Haare.Børn; Niels Pedersen 21 år med curator Jens Christensen Smed i Huusbye KarenPedersdatter gift med Millen Mortensen i Haare Anna Pedersdatter 26 år formynderhendes fasters mand Christen Jørgensen i Emtekjær.Peder Møller i Emtekjær den 24.september 1765 P4 side 177b.Enkem Catrine Jørgensdatter, lavværge stedfaderen Jørgen Hansen Bøcher i Stubberup.Børn med sal. Karen Clausdatter: Karen Pedersdatter 10 år formynder Steffen Hansen iNache.Peder Nielsen i Føns den 22.juli 1705, P1, side 39b.Enken, Karen Hansdatter, med Niels Hansen som stedet fæster og enken til ægte tager.Arvinger; søskende, Anders Nielsen i Balslev, - Dorte Nielsdatter hendes værge PerAndersen i Ørslev, - Berte Nielsdatter hendes verge Jens Holst på Rud.Peder Nielsen i Aalsboe den 11. marts 1733 P2 side 360b.Enken; Anna Nielsdatter, med broderen Hans Nielsen som lavværge boende i Baaring.Børn; Jesper Pedersen 26 år, - Anna Pedersdatter gift med Mads Hansen i Lunge.Niels Andersen, som er søn af enken, fæster gaarden.Peder Nielsen i Viibye den 24. oktober 1738, P2, side 496b.Enken, Bergitte Hansdatter, lavværge Hans Jacobsen i Viibye.Arvinger; den sal, mands fader Niels BertelsenPeder Nielsen i Kindstrup den 9. juli 1740, P3 side 13b.Enken: Kirsten Andersdatter, lavværge Lars Ellegaard


Børn; Lars Pedersen 23 år, - Niels Pedersen 20 år, - Bergithe Pedersdatter 17 år, værgefarbroderen Jacob Nielsen af Wolbroe og Lars Nielsen af Gamtofte.Peder Olsen i Fønsschou den 16.marts 1757, P3 side 352.Enken: Birthe Pedersdatter, lavværge Jørgen Ellegaard i Fønsschou.Børn, Laurs Pedersen 13 år, - Karen Pedersdatter 9 år, ansat værge Rasmus Pedersen iFønsschou.Peder Pedersen i Huusbye den 26. marts 1740, P3, side1.Enken; Anna Nielsdatter,Børn, fra 2de ægteskaber Niels Pedersen 25 år, - Olle Pedersen 12 år, - KirstenPedersdatter gift med Søren Rasmussen i Huusbye, - Maren Pedersdatter 20 år, - AnnaPedersdatter 16 år, - Hedevig Pedersdatter 10 ½ år, værge børnenes næste slægt JepHansen.Der nævnes en afdød hustru Karen Jensdatter.Peder Pedersen i Ronæs den 1.februar 1763, P4 side 100b.Enken; Cathrina Hansdatter, lavværge og broder Hans Hansen i Brangstrup.Børn; Karen Pedersdatter 3 år, - Maren Pedersdatter ¾ år tilstede deres farbrøder; NielsPedersen, og Jørgen Pedersen begge i Gamborg, Hans Pedersen i Føns, Laurs Pedersen iUbye, Mads Pedersen i Wibye.Peder Pedersen i Eschiør den 29.januar 1767, P4 side 205.Enken: Karen Hansdatter, lavværge Anders Jørgensen her i byen.Børn; Hans Pedersen 12 år, - Peder Pedersen 10 år, formynder farbroderen AndersPedersen i Hjorte. Maren Pedersdatter 14 år, - Berthe Pedersdatter 7 år, formynderfarbroderen Jørgen Pedersen i Hygind, Anne Margrethe Pedersdatter 3 månder, formynderErik Hansen af Kingstrup.Peder Sachariesen i Emtekjær den 8. februar 1734, P2 side 406.Var gift med sal. Kiersten Olufdatter, død samtidig.Børn; Oluf Pedersen 30 år, - Peder Pedersen 25 år, . Jep Pedersen 14 år, - AnnePedersdatter gift med Hans Andersen i Emtekjær, - Bodel Pedersdatter ugift, - MarenPedersdatter død hendes børn; Hans Nielsen 8 år, - Karen Hansdatter 6 år, værge OlufPedersen, værge for Jep og Bodel var Søren Laursen i Nache.Peder Simonsen på Baagøe den 15. juni 1713, P1 side 165b.Enken, Lisbeth Nissdatter, lavværge og kjerste Jess Madsen.Børn, ved1ste hustru sal.Maren Ibsdatter; Hans Pedersen 20 år, - Mette Pedersdatter 22 år,deres formynder morbroder Niss Jessen på Baagøe.Fællesbørn; Annieke Pedersdatter 19 år, - Maren Pedersdatter 17 år, - Simon Pedersen 14år, - Niels Pedersen 11 år, - Alhin Pedersdatter 7 år, - Mads Pedersen 4 år, - BertelPedersen 1 ½ år, deres formynder farbroderen Lass Simonsen,Peder Skrædder i Gamborg den 30.november 1765, P4 side 179.Enken; Margrethe Jensdatter, lavværge Eskild Jørgensen.


Den sal.mands børn; Christen Pedersen i Baglaasegaard, - Jacob Pedersen tjener i Ejby, -Jep Pedersen død en søn Jep Jepsen 8 år, - Anne Pedersdatter gift med Jacob Nielsen iStenderup, - David Pedersen død en datter Karen Davidsdatter 10 år, formynderfarbroderen Christen Pedersen,Peder Søfrensen i Ørslev den 25. oktober 1728, P2 sideEnken, Kirsten Pedersdatter, kavværge Peder Laursen i Ørslev.Børn; Maren Pedersdatter 10 år, - Bodil Pedersdatter 8 år , som Jens Christensen ibm varværge for, - Kirsten Pedersdatter 5 år, - Søfren Pedersen 3 år, værge Bertel Madsen sammested.Peder Thommesen i Kindstrup den 16. april 1707, P1 side 60b.Enken; Barbara Jacobsdatter, med lavværge og fæstmand Anders Olsen.Børn, Thomas Pedersen 24 år soldat, - Maren Pedersdatter 21 år, - Niels Pedersen tjener iGjelsted taarup 20 år, - christen Pedersen 13 år, - Jacob Pedersen 8 år, - KirstenPedersdatter 6 år, - Karen Pedersdatter 3 år, værge deres farbroder Niels Thommesen her igaarden, og deres morfader Jacob Christensen Rytterbonde her i byen, overværende LaursSørensen og Hans Olsen i Nache.Peder Thomsen i Kindstrup den 3.november 1755, P3 side 321b.Enken; Karen Enewoldsdatter,Børn; Karen Pedersdatter 4 år, tilsynsværge Niels Rasmussen som har den afdødes søstertil ægte.Den sal.Mands mor Karen Clausdatter var på aftægt.Peter Kaufmans urtegaardsmand i Huusbye den 17. maj 1730, P2 side 235.Enken, Anne Hansdatter i Smedehuset, lavværge Jeppe Olsen i HuusbyeBørn; Hans Nicolai Petersen 12 år, - Henrich Christian Petersen 10 år Hannibal Petersen7 år Henrich Peter Petersen 5 år, tilsynsværge Niels Skeel i Huusbye.Poul Laursen i Lunge den 1.februar 1717, P1 side 211b.Enken, Anna Jørgensdatter, lavværge Hans Jørgensen her i Lunge.Børn, Laurs Poulsen som har fæstet gaarden, - Jørgen Poulsen 14 år, - værge morbroderenPeder Madsen i gelsted, - Niels Poulsen 13 år, - Maren Poulsdatter gift med Oluf Pederseni refsøe, - Karen Poulsdatter gift med Ieffer Bredal ibdm.I skiftebrevet omtaler Lars Poulsen enken som sin stedmor.Rasmus Christensen i Ellesøe den 22. marts 1751, P3 side 222b.Enken. Dorthe Jensdatter, enkens værge var hendes stedfar Anders Hansen GammeldamsMølle.Børn, Jens Rasmussen 7 år, - Maren Rasmus datter 5 eller 15 år, - Ellen Rasmusdatter ½ år,værge farbroderen Hans Christensen her i byen, og Anders Nielsen fra Ejby, og RasmusLaursen fra Ellesøe, som begge er gift med en søster til den sal mand.I skiftebrev nævnes en søster Abigal ? Enkens eller den afdøde ?,Rasmus Hansen Knap på Fønsskov den 14.august 1714, P1 side 186b.Enken, Margrethe Lauritsdatter, lavværge Hans Nielsen i Ubye.Arvinger; søskende, Hans Hansen Knap, og Jørgen Hansen på Baagøe.


I skiftebrevt nævnes et skifte af 24.august 1685, hvor Laurs Ibsen har arv til gode, samtskiftebrev af 26.april 1693 nævnes Peder Jørgensen og Jep Jørgensen.NB. Anne Clausdatter udlage den sal.mand som fader til hendes ufødte barn.Rasmus Hansen i Balslev den 15. maj 1733, P2 side 379b.Enken; Kirsten Thomasdatter, lavværge hendes fader Thomas Berthelsen i Ørslev.Den sal. mands børn fra forige ægteskab, Laurits Rasmussen 25 år, - Hans Rasmussen 20år, - Anders Rasmusen 18 år, - Hans Rasmussen 16 år Niels Rasmussen 9 år, som denældste broder er værge for, han får også gården i fæste.Der nævnes et skifte datert den 23. oktober 1730 efter børnenes mor.Rasmus Hansen i Emtekjær den 18. marts 1734, P2, side 410Enken Karen Steffensdatter, lavværge Hr. Petter Hartvigsen.Børn; Claus Rasmussen 2 år, - Anne Rasmusdatter 24 uger formynder Steffen Hansen iNache.I skiftebrevet nævnes et skifte efter sal. Claus Lauridsen datert den 12juli 1728, og hansmoder Anne Clausdatter.Rasmus Hansen i Balslev den 16. februar 1739, P2 side 503.Enken, Maren Hansdatter,Den sal. mands moder Ane Rasmusdatter gift med Thomas Bertelsen i Ørslev.Søskende, Jørgen Hansen i Ørslev, - Giertrud Hansdatter gift med Rasmus Nielsen iGadstrup.Rasmus Hansen hos Unge Rasmus Hansen i føns den 9. september 1757, P3 side 361b.Enken; Anna Madsdatter, lavværge Hans Pedersen her i byen.Børn; Zidsel Rasmusdatter 20 år, trolovet med unge Rasmus Hansen - Anna Rasmusdatter13 år, tilstede som nærmeste slægtning Hans Jørgensen her af byen.Rasmus Hansen Nøreballe i Balslev den 26.januar 1760. P4 side 31b.Enken; Kirsten Hansdatter, lavværge Anders Hansen i Balslev,Børn; Dorthe Rasmusdatter gift med Anders Jørgensen i Roelund, - Karen Rasmusdattergift med Niels Jørgensen i føns, - Anna Rasmusdatter 16 år, - Anna Cathrine Rasmusdatter28 år, - Maren Rasmusdatter 26 år, værge for de ugifte deres farbroder Jørgen Hansen itinghuuset.Rasmus Hansen i Gamborg den 17.marts 1763, P4 sidee 109bSal; Anne Hansdatter død samtidig.Børn, Margretha Rasmusdatter, - Hans Rasmussen 21 år, - Dorthea Maria Rasmusdatter 15år, - Mads Rasmussen 9 år, tilstede deres nærmeste slægt; Lars Pedersen og Lars Jørgensenher i byen, samt Niels Nielsen ibidm.Rasmus Jensen i Ubye den 9.august 1761, P4 side 67.Enken, Maren Hansdatter, lavværge hendes stedfar Jesper Jørgensen her i byen.Børn, Jens Rasmussen 5 ½ år, - Hans rasmussen 4 år, - Niels Rasmussen i andet år,Rasmus Jensen Helle i Balslev den 15.januar 1767 P4 side 203.Enken; Karen Nielsdatter, lavværge faderen Jens Bang


Børn, ved sal. Karen Nielsdatter: Karen Rasmusdatter, formynder farbroderen Niels Jenseni Balslev.Rasmus Jørgensen i Ubye den 8.april 1713, P1 side 162b.Enken. Kirsten Hansdatter, lavværge og fæstmand Marchus Hansen.Børn, Jørgen Rasmussen 1 år, formynder Hans Hansen i Rud, som er barnets morfader.Rasmus Knudsen i Ørsted den 11. marts 1743, P3, side 79.Sal Anna Margaretha Isachsdatter død samtidig.Børn; Frederik Rasmussen 23 år, - Karen Rasmusdatter 20 år, - Cathrine Rasmusdatter 18år Dorthea Rasmusdatter 15 år, - Christiana Rasmusdatter 13 år, - Knud Rasmussen 12år, og den sal kones datter Zidsel Jacobsdatter som har været gift i Odense, født væørgeden sal mands broder Murmester Anders Knudsen i Viborg.Rasmus Lauritsen i ? den 11. maj 1725. P2 side 72b.Maren Hansdatter, med hendes fader Hans Hansen i Føns.Børn, Johanne Rasmusdatter 5 år Maren Rasmusdatter 2 år værge farbroderen JørgenLauritsen i Føns.Rasmus Larsen på Baagø den 2. april 1732. P2 side 335b.Enken; Karen Ipsdatter, lavværge Jørgen Hansen her på øen.Børn; Sitzel Rasmusdatter 26 år Maren Rasmusdatter 25 år, værge Mads Jensen.Rasmus Madsen i Ellesøe den 8. april 1734, P2 side 413.Enken; Maren Ollufsdatter,Børn; Rasmus Rasmussen 24 år, - Oluf Rasmussen 20 år, - Mads Rasmussen 18 år, - PederRasmussen 13 år, - Anne Rasmusdatter 10 år, - Maren Rasmusdatter 7 år,Rasmus Madsen i Gamborg den 13. december 1740 P2, side 19b.Enken, Maren Lauritsdatter, lavværge Niels Andersen fra Gamborg.Børn, ved den første hustru sal. Margrethe Lauritsdatter, Karen Rasmusdatter 26 år, tjenerNiels Hansen her i byen, - Anna Rasmusdatter 24 år tjener Jens Jørgensen ibdm, - BirgithaRasmusdatter 20 år hos hendes morbroder Jørgen Møller i Mosegaard, - MarenRasmusdatter 18 år her i gaarden, - Laurs Rasmussen 15 år, på disse børns vegne deresmorbroder Jørgen Laursen MøllerFælles børn: Mads Rasmussen 10 år, - Olle Rasmussen 6 år - Margretha Rasmusdatter 8 år,værge deres morbroder Madts Laursen Møller fra Røjle. I skiftet nævnes Lars LaursenKromand i Nørre aabye som er broder til enken.Rasmus Nielsen tjener hos Jørgen Nielsen i Uby den 22. februar 1738, P2, side 474.Arvinger; den sal karls mor, Kirsten Hansdatter med lavværge Laurs Hansen i Rolund.Søskende, Laurs Nielsen i Nørre Aabye 22 år, med værgen Jens Jensen fra Nørre Aabye, -Johan Nielsen død hans enke Maren Ibsdatter og deres barn Johanne Pernille Johansdatter3 ½ år lavværge Laurids Sørensen i Middelfart. Karen Nielsdatter gift med Jens Jensen iNørre aabye og Karen Rasmusdatter gift med Christen Jensen fra Gamborg, Karen er datteraf en ½ broder til den sal karl.Rasmus Nielsen i Ørslev den 15.september 1757, P3 side 362b.


Enken; Karen Pedersdatter, lavværge broderen Jep Pedersen her i byen.Børn; Niels Rasmussen i Føns, - Ole Rasmussen 33 år har fæstet gaarden, - AbbeloneRasmusdatter gift med Peder Rasmusen i Føns,Rasmus Nielsen i Ubye den 9.november 1761, P4 side 70.Enken; Anna Bennsdatter?, lavværge broderen Anders BennsenDen sal. mands børn fra første ægteskab; Niels Rasmussen 13 år, - Jørgen Rasmussen 9 år,- Maren Rasmusdatter tjener i hjerup, - Karen Rasmusdatter tjener i Brangstrup, værgefarbroderen Niels Nielsen, og morbroderen Povel Jørgensen fra fønsskov.Rasmus Pedersen i Rolund den 1.juni 1767. P4 side 334b.Enken; Anne Barbara Jørgensdatter, lavværge Anders Sørensen Causlund.Børn: Peder Rasmussen 9 år, - Jørgen Rasmussen 7 år, - Dorthe Lisabeth Rasmusdatter 6år, - Anne Rasmusdatter 1 år, formynder Anders Sørensen og Peder Sørensen i Wibye.Rasmus Rasmussen i Ørslev den 11 decmber 1750, P3 side 209.Enken. Edel Kirstine Hansdatter til huse hos Mads Rasmussen. Lavværge hendes broderConelius Hansen fra Rue.Arvinger; Rasmus Rasmussen 8 ½ år, værge farbroderen Mads Rasmussen.Rasmus Scheel på Fønsschou den 8.maj 1769 P4 side 282.Enken Maren Hansdatter lavværge Hans Pedersen fra Baagøe, som får gård og enken,Børn; Karen Rasmusdatter 22 år, - Anne Margrethe Rasmusdatter 18 år, - PederRasmussen 15 år, - Mette Rasmusdatter 12 år, - Juliane Rasmusdatter 11 år, - HansRasmussen 2 år, formynder for de 5 ældste farbroderen Hans Scheel i Huusbye og for denyngste Jacob Nielsen af Tønnes.Rasmus Thomasen i Lamoese Mølle den 10. maj 1747, P3, side 132b.Enken, Karen Jørgensdatter, lavværge Jens Hansen fra Højbech Mølle.Søskende; Peder Thomasen i Ørslev, - Kirsten Thomasdatter gift med Niels HansenBøcher i Balslev, - Anne Thomasdatter gift med Peder Jørgensen i Ulsrod, - halvsøsterAgatha Thomsdatter 15 år, værende hos Peder ThomsenRostrup Peder Birkedommer på Kiertingberg den 7.oktober 1730, P2 side 275.Enken; Maren Christensdatter Lange, lavværge Birkedommer Jacob StriboltBørn; Ollegaard Pedersdatter 20 år, - Anne Chatrina Pedersdatter 21 år værge VilhelmFrederich Farenholt forpagter på Kiersgaard.Sine Nielsdatter i Balslev den 18.april 1719, P1 side 227.Enkemanden, Jens Hansen Humlle.Den sal.kones børn; Anna Laursdatter gift med Anders Olsen i Føns, - Maren Laursdattermed Niels Jørgensen i Balslev.Sinner Nielsdatter på mariendal den 15.marts 1760, P4 side 43b.Hun skal være født på Lolland forældrene døde, men hun havde en søn Niels Nielsen 8 århos Hans Madsen i Raunehuuset på Sandholt <strong>Gods</strong>.Steen Sørensen Møller i Wiby Mølle den 9.juli 1764, P4 side 155b.


Enken; Maren Simonsdatter, lavværge Mads Rasmussen i kjærbyholme.Børn; Jørgen Steensen i Nisbye Hoved Mølle Broby Sogn, - Søren Steensen i Gieldberg, -Anna Steensdatter 16 år formynder broderen.Det fremgår at sønnerne er enken stedmor til. Der nævnes et skifte efter deres sal.mor;Anne Jørgensdatter datert den 28. januar 1743.Susanne Hansdatter i Skydebjerg den 19.marts 1708, P3 side 36.Enkemanden, Jens Hansen Smed.Barn; Anne Jensdatter 6 år ?,Søren Andersen i Roenes den 2. maj 1746, P3 side 115.Enken, Karen Bertelsdatter, lavværge Peder Rasmussen i Roenæs.( kjerste Peder Pedersen)Børn; Anders Sørensen 23 år, - Rasmus Sørensen 14 ½ år, - Maren Sørensdatter 15 ½ år, -Anna Sørensdatter 9 år, på børnenes vegne deres farbroders søn Anders Rasmussen iRoenæs,Søren Jensen i Føns den 5.marts 1762, P4 side 77b.Enken, Maren Knudsdatter, lavværge Peder Jensen her i byen.Børn; Knud Sørensen 5 år, - Jens Sørensen 2 år, værge farbroderen Anders Jensen i Ørslev.Søren Laursen i Nache den 18.januar 1756, P3 side 323b.Enken: Mette Nielsdatter, lavværge Stephan Hansen i Nache.Den sal.mands børn ved første hustru; Karen Sørensdatter gift med Hans PedersenHjulmand i Emtekjær, og ved andet ægteskab; Niels Sørensen her i gaarden, - LaursSørensen ligeså her i Gaarden 26 år, - Mette Sørensdatter gift med Rasmus Andersen iHolme Huuse.Søren Rasmussen i Huusbye den 11.marts 1767. P4 side 215.Enken; Kirsten Pedersdatter, med formynder Jep Laursen.Børn; Peder Sørensen 23 år, - Maren Sørensdatter 26 år, formynder Niels Knudsen her afbyen, - Karen Sørensdatter 19 år tjener Anders Sørensen i eschiør, - Kirsten Sørensdattertjener Christen Findsen i hygind formynder farbroderen Mads Rasmussen på Fønsschou.Sophia Hansdatter i Balslev den 23. oktober 1730, P2, side 289b.Enkemand, Skoleholder Jens Christiansen Juul.Børn, Anna Jensdatter 9 år Elisabeth Jensdatter 5 år, - Christen Jensen 3 år.Den sal. kones barn Maren Christensdatter 12 år med sal. Christen Laursen værge HansHansen af Balslev.Staffen Jørgensen i Nache den 26.april 1706, P1 side 44.Enken, Karen Jørgensdatter. Lavværge broderen Peder Jørgensen på Orelund, fæstmandHans Rasmussen.Børn, Jørgen staffensen 16 år værge søskendebarn på faderens side Anders Hansen iEmtekjær, - Karen Staffensdatter 4 år, værge Peder Hansen Kromand i Haarby i lige mådesøskendbarn på faderens side.Søren Olsen i Føns den 15.juni 1756, P3, side 339.Enken; Anna Willumsdatter,


Børn, Olle Sørensen 25 år, - Jørgen Sørensen 16 år, - Jens Sørensen 13 år, - MarenSørensdatter alle her i boet,Søren Rasmussen i Føns den 16.marts 1765, P4 side 167.Enken; Maren Rasmusdatter, lavværge Rasmus Hansen her i byen.Arvinger, den sal.mand fader Rasmus Sørensen.Thomas Bertelsen i Ørslev den 19. juni 1744, P3 side 100b.Enken; Anna Rasmusdatter, lavværge Jens Lunde fra Balslev.Den sal. mands børn, Rasmus Thomasen i Lammemose Mølle, - Peder Thomasen 29 år heri gaarden, - Kirsten Thomasdatter gift med Niels Hansen Bøcher i Balslev, - AnnaThomasdatter gift med Peder Jørgensen i Ulsrod, - Agatha Thomasdatter 13 år, værgeAgathas mor Anna Margretha Pedersdatter hendes stedfar Niels Rasmussen i Kindstrup.Der nævnes skiftet efter Anna Margretha datert den 22. april 1735Thomas Jensen som kom fra Anderup Stauning Sogn den 19.oct, 1768 P4 side 272b.Arvinger; faderen Jens Pedersen i Anderup, en broder Peder Jensen.Thommas Jørgensen i Eskør den 22.juni 1705, P1 side 36b.Enken, Maren Pedersdatter,Børn; Kirsten Thommasdatter 11 år, - Anders Thommasen 7 år Peder Thommasen 5 år, -Jørgen thommasen 2 ½ år, værge farbroderen Boe Jørgensen.Troels Jørgensen på Baagø den 17. juli 1729, P2, side 223b.Enken; Valdborg Lausdatter, lavværge broderen Simon Laursen.Børn; Maren troelsdatter 4 år, - Jørgen troelsen 3 år Marie Troelsdatter 1 år, værge deresfars morbroder Niels Troelsen og Jørgen TroelsenTroels Jørgensen på Brandsøe den 17. juli 1730 P2, side 256.Enken; Mette Jepsdatter, lavværge Hr. magister Rossing af Sønder Aabye.Børn; Jep Troelsen 10 år Jørgen Troelsen 8 år, - Mette Kirstine Troelsdatter 12 år,Woldborg Troelsdatter 6 år, - Chatrina Christina Truelsdatter 2 år, på børnenes vegneBirkedommer Stribolt, og Jørgen Jensen i Gamborg begge ansat som værge.I skiftebrevet nævnes den sal. mands søster Bodil JørgensdatterTyge Clausen i Eschør den 14.oktober 1711, P1 side 125.Enken. Maren Hendriksdatter værge Emanuel Degn.Arvinger; søster børn Bodel Andersdatter til huse hos Hans Frandsen i Huusbye, - PederAndersen i Ørslev, - Peder Andersen ladefoged ved Helved Gaard, - Anne Andersdattergift med Peder Knudsen i Ellesøe, - Anne Cathrine Andersdatter gift med HanibalChristensen i Huusbye, - Kirsten Andersdatter tjener i Huusbye værge Lars Mortensen, -Claus Andersen i Tellerup, - Søren Andersen tjener i Huusbye.Wilhelmina Christiana Neyman i Aalsboe den 17. marts 1724. P2 side 43b.Mattias Johansen HartvigBørn, Henrich Mattiasen 2 år Anna Kirstina Mattiasdatter 4 år, formynder deres morfarCapitain Neyman i Taagerod.


Willas Nielsen Ladefoged på Tybrind den 20 juli 1724. P2 side 51.Enken, Martha Hansdatter værende på Tostrup på Lolland. Lavværge Jacob StiboltDen sal. mands moder Ellen Willadsdatter på Fraugde.Søskende, Martha Nielsdatter gift med Hans Bendixsen i Fraugde Bertel Nielsen AnnaNielsdatter.Voldborg Laursdatter på Baagø den 13 april 1739, P2 side 514.Enkemanden; Laurs HansenBørn ved sal; Troels Jørgensen, Maren Truelsdatter 14 år, - Jørgen Truelsen 13 år, - MarieTruelsdatter 11 år, født og falden værge Niels TruelsenFælles børn; Truels Laursen 6 år, - Hans Laursen 5 år, - Laurs Laursen 3 år AndersLaursen 11 uger, tilstede morbroderen Simon Laursen.Wulfrat Bolt i Broendegaard, den 23. juni 1730, P2 side 238b.Enken; Madam Benedikta Christina Knudsdatter, lavværge Borgmester Hans Pedersen iAssens.Børn; Frederik Wulfratsen Bolt 8 år Christiana Wulfartsdatter Bolt 7 år, som værgemorbroderen Peder Knudsen Feltbereder i Odense, til stede Raadmand Thomas Hering iAssens, som er gift med den sal.mands søster.Zacarias Nielsen i Huusbye den 19.august 1717, P1 side 210.Sal. Lenekn Hansdatter død samtidig,Børn, Niels Zacariasen som har fæstet gården, - Catharina Zacariasdatter gift med degnenHans Laursen i Gamborg, - Anna Zacariasdatter 26 år, - Helvig Zacariasdatter 19 år, værgeHans Laursen Degn i Gamborg.Zidtzel Carelsdatter i Adlerhuse den 4. november 1706 P1, side 84b.Enkemanden, Isach Gestendorphs.Børn, Hannibal Gerstendorphs 14 år, - Anne Margrete Gerstendorphs 18 år, - ChrestianeSophie Gerstendorphs 16 år,


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!