DOL Grundmodul: Det personlige lederskab - ucf.dk

ucf.dk
  • No tags were found...

DOL Grundmodul: Det personlige lederskab - ucf.dk

DOL grundmodul: PersonaleledelseFredericia KommuneFormålFormålet med modulet er, at din evne til at udfylde rollen som personalelederstyrkes, ved at gøre dig i stand til at analysere og perspektivere problemstillinger iforholdet mellem ledelse og medarbejdere. Ud fra et opnået indblik ipersonaleledelsesbaserede værktøjer og beslutningsprocesser, skal du blive istand til at handle i forhold hertil og til at skabe en forståelse for og begrundebeslutninger og problemstillinger i forhold til medarbejdere og egen ledelse.Vi vil i arbejdet tage afsæt i temaer i Fredericia Kommunes personalepolitiskeinitiativer, samt Kompetenceudviklingsstrategien. Desuden vil temaer fraFredericia Former Fremtiden indgå.Det holdes bl.a. op mod Fredericia Kommunes vision og mission, værdierne iLedelsesgrundlaget samt Kompetenceprofilen. Erfaringer med udvikling afledernes innovative kompetencer fra Fredericia Former Fremtiden indgår.HovedtemaerModulet er bygget op over fem hovedtemaer:1. Personaleledelse, sociale systemer og dynamiske processerVi arbejder med, hvordan ledelse kan iagttages og forstås i forhold til desystemer og dynamiske processer ledelse udøves i, med løbende afsæt i dinegen praksis.2. Ledelse, medarbejdere og organisation.Vi arbejder med, hvordan ledelse der vedligeholder og udviklerorganisationen med fordel kan tænkes som ledelse, medledelse ogselvledelse. Desuden vil vi inddrage, hvordan du kan involveremedarbejderne i en forståelse af, at et bredere ledelsesbegreb kanunderstøtte både et godt arbejdsmiljø og en effektiv organisation.3. Ledelse, læring og kompetenceudvikling.Vi fokuserer på, hvordan læring og kompetenceudvikling kan forstås,iagttages og ledes som en proces, der foregår i og i samspil med enorganisation i konstant forandring. Vi vil herunder arbejde med konkretemetoder til videndeling og kompetenceudvikling.4. Beslutningsprocesser, magt og repræsentation.Vi fokuserer på, hvordan positionering, magt og repræsentation har betydningfor de måder medarbejdere og ledelse kommunikerer på og for forskelligeforståelser af konflikter og forskelle, der sættes i spil, herunder hvordankonflikter kan anvendes som ressource.5. Arbejdsmiljø og personalepolitisk indsigt.Vi vil gennem introduktion til en række HR-værktøjer sætte fokus på centraleemner mhp at skabe attraktive arbejdspladser.StedUddannelsescentretFredericiaOmfangModulet tilrettelægges med4 undervisnings-dage fra kl9.00-14.30. Se særskiltdatoplan.Du skal være indstillet på atforberede dig til hver afundervisningsdageneherunder arbejde inetværksgrupper samt atbruge tid på det skriftligearbejde i forbindelse medeksamen.UndervisningsformDer veksles mellem oplæg,gruppedrøftelser, øvelsermm. Cases fra hverdagensættes i spil på holdet, ogder kobles teori og metoderpå.LitteraturVil bestå af grundbøger,samt af kopierede uddragaf bøger, artikler ogmaterialer fra internettet.EksamenSynopsis på 3-5 sider somgrundlag for enefterfølgende mundtligprøve.Du inddrager centraleproblemstillinger i ledermedarbejderrelationenfradin egen ledelsespraksisCensurEkstern censurECTS point 51


TilrettelæggelseDag 1-2Introduktion til modulets indhold.Personaleledelse, sociale systemer og dynamiske processer.Motivation, involvering, loyalitet, tillid, kvalitet, forskellighed ogansvarlighed i relationerne mellem medarbejdere og ledelse.Forskellige ledelsesteoriers syn på begreberne og betydningen forforholdet medarbejderne imellem og mellem medarbejdere og ledelse.Ledelse, medarbejdere og organisation.Organisatoriske vilkår og forskellige vilkår for ledelse – eks. Teamledelseog distanceledelse.Organisatoriske implikationer af delegering for den konkrete del afKommunen og for den enkelte leders praksis.Dag 3 Ledelse, læring og kompetenceudvikling.Individuel og fælles viden og kompetenceudvikling koblet medKompetenceudviklingsstrategienDag 4 Beslutningsprocesser, magt og repræsentationBeslutningsprocesser og deres organisatoriske og relationelleimplikationer gennem ledelse.Magt og konflikter i forskellige forståelser.Kommunikation og forståelse af repræsentation og magt i forskelligeforståelser.Arbejdsmiljø og personalepolitisk indsigt.Sammenhængen mellem arbejdsmiljø, personalepolitik i bredesteforstand og organisationsudviklingen.Konkrete værktøjer og teknikker i forhold til personaleledelse.TILMELDING:Til Uddannelsescentret Fredericia, Lisbeth Kock Hansen, via linket:http://ucf.dk/tilmelding/diplomuddannelse-i-ledelse/2

More magazines by this user
Similar magazines