12.07.2015 Views

Susanne Rinette Pedersen - ATV - Jord og Grundvand

Susanne Rinette Pedersen - ATV - Jord og Grundvand

Susanne Rinette Pedersen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kildegrunden er fundetJan.Sep.Sep.


….med ulovlig jern <strong>og</strong> metal handel


Yderligere undersøgelserJan.Sep.


Placering af håndboringerJan.Sep.12.000mg/kg17mg/kgForurenetporeluftpunkt


Påbud fra Køge KommuneKildefjerne faneKilde <strong>og</strong> kildenæreGV-forurening


Reflektion• Hmm.. Gammel forurening• Hvem tror d<strong>og</strong> at dette kan ske i dagens Danmark• Grib tilfældighederTak for samarbejde med• NIRAS• Mette Algreen• Vandværket Lyngen• Køge Kommune

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!