Energi2010 - Energinet.dk

energinet.dk
  • No tags were found...

Energi2010 - Energinet.dk

2050 forskningker konkurrencedygtig med miljøbelastende konventionel elproduktionbaseret på kul og naturgas.Behov for energilagringEn omkostningseffektiv gennemførelse af de langsigtede visionerforudsætter ikke alene, at de enkelte produktionsteknologierrigelig produktion fra vindkraft og solenergi, og priserne derforer lave. Men med så store mængder vedvarende energi,som politikerne på lang sigt ønsker indpasset i elsystemet,får vi også brug for andre lagringsmedier end elbiler og varmeværkersakkumuleringstanke. Udvikling af teknologier tilkonvertering af el til brint og til direkte lagring af el vil gøredet lettere at opretholde en løbende balancering af elsystemet,siger han.Udviklingen af det intelligente og fleksible elsystem kan ogsåtrække på de meget stærke danske kompetencer inden for effektelektronikog regulering, der er opbygget gennem mange årpå både AAU og DTU.Poul Erik Morthorst forventer ikke, at der i væsentligt omfangetableres nye store termiske kraftværker i Danmark. De eksisterendekraftvarmeværker kan levetidsforlænges og konverterestil biomasse, gerne i kombination med CCS-anlæg, så dennekraftværksproduktion kan få et negativt CO 2 -udslip. Det kunneblive en særlig dansk kompetence. Det bliver i højere grad decentralkraftvarmeproduktion i private hjem , som skal bidragetil at balancere produktionen fra VE-anlæg, og til dette formål erder god mening i fortsat at satse målrettet på at udvikle billigerebrændselsceller med længere levetid. Også biogas kan blive etværdifuldt brændsel til kraftvarmeproduktion, hvis energiudbyttetfra husdyrgylle kan forøges gennem optimerede processer.Foto: Torben Nielsensom vindmøller, solceller, biogas, bølgekraft m.fl. kan producereelektricitet til mere omkostningseffektive priser. De fleste elproduktionsanlægmed vedvarende energikilder har en varierendeproduktion, og der er derfor også behov for nye teknologier tillagring af el og for at udvikle et intelligent og fleksibelt elsystem,der løbende er i dynamisk sammenhæng med gassystemet,fjernvarmenettene og transportsektoren.Dekan Frede Blaabjerg fra de Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabeligefakulteter på Aalborg Universitet udpeger lagringsteknologiersom et vigtigt fremtidigt forskningsområde. Han harogså fulgt energiforskningen tæt gennem mange år og er medtil at prioritere projekter af stor strategisk betydning som medlemaf Højteknologifondens bestyrelse og af Elforsks RådgivendeUdvalg.• Med så stor en andel fluktuerende elproduktion er der behovfor et meget fleksibelt elsystem. En del kan håndteresved at gøre forbruget mere fleksibelt, så fremtidens elbilerog varmepumper primært trækker på elsystemet, når der erMere fokus på energirenoveringBegge forskere efterlyser en stærkere prioritering af midler til effektivenergianvendelse. 40 procent af det danske energiforbruganvendes til opvarmning og køling af bygninger. Gennem skærpedeenergikrav i bygningsreglementer og gennem forskningi optimerede konstruktioner er det lykkedes at nedbringe varmebehoveti nybyggeri, og der kan i dag opføres nulenergibygninger.Men uden en langt stærkere indsats i det eksisterendebyggeri kan de langsigtede visioner om en markant reduktion ienergiforbruget ikke gennemføres.• Der er behov for egentlig forskning i energirenovering, ogpolitikerne må følge op ved at udforme rammevilkår, der gørdet attraktivt for bygningsejere at anvende nye metoder ogmaterialer til at nedbringe bygningernes varme- og kølebehov.I Elforsk-programmet er der bl.a. satset på at udvikleog afprøve termoaktive konstruktioner og mere effektivevarmepumper. Men der er brug for langt mere, siger FredeBlaabjerg.Poul Erik Morthorst har en forventning om, at det store forskningscenterfor CO 2 -neutralt byggeri på AAU, der med støtte fra16 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Strategisk energiforskningEnergiprogrammer med optimal sammenhængi energiteknologiernes udviklingskædeDe fem programmer og fonde, der bevilger projektstøtte til strategiskenergiforskning og –teknologiudvikling, har gennem desenere år styrket deres indbyrdes samarbejde bl.a. om fællesteknologistrategier og sikrer gennem koordinering og fælles formidling,at forskningsmiljøer og virksomheder bliver betjent afdet program, der bedst kan dække deres aktuelle behov.ForskEL-projektstøtte til forskning i de komplicerede biomasseforbrændingsprocesseri store kraftværker har været med tilat udvikle CHEC på DTU Kemiteknik til et internationalt førendeforskningscenter inden for forbrændingsprocesser. Billedet er fraCHEC-forsøgshalllen, hvis aktiviteter ofte er fulgt op in-situ påkraftværkerne.Foto: Torben NielsenSidste led i kæden er styrketHvert program har sin egen profil med en veldefineret placeringi energiteknologiernes samlede udviklingskæde. MedEUDP-loven, den energipolitiske aftale om ForskVE-programmetog de nyeste initiativer inden for Green Labs DK er derpolitisk taget beslutning om at styrke de sidste led i energiteknologiernesudviklingskæde, der hidtil har udgjort en megetstor barriere for mange små og mellemstore iværksættervirksomheder.Med afsæt i universiteternes basismidler, projekter fra Grundforskningsfondenog Det Frie Forskningsråds projekter inden fornatur og univers samt teknologi og produktion har de offentligeforskningsmiljøer kunnet opbygge nogle grundlæggende kompetencerog en videnskabelig indsigt, der efterfølgende har kunnetnyttiggøres i strategiske forskningsprojekter.Med EUDP-lovens ikrafttræden har Energistyrelsens teknologiudviklingsprogram,ændret fokus, organisation og dermed ogsåposition i udviklingskæden. Den tidligere arbejdsdeling mellemEnergiforskningsprogrammet EFP og de øvrige strategiske energiforskningsprogrammerer derfor blevet justeret.Strategiske prioriteringerI hovedtræk er det aktuelt Det Strategiske Forskningsråds opgaveat igangsætte grundlagsskabende forskning af stor strategisk betydninginden for Fremtidens energisystemer. Hovedfokus liggerpå vedvarende energiteknologier og de energisystemer, der skaludgøre rammen om den praktiske anvendelse af vedvarendeenergi i fremtiden. DSF’s Programkomite for Bæredygtig Energiog Miljø indkalder forslag inden for nærmere definerede områderog udmønter hovedparten af sine midler til store strategiskeforskningscentre med bevillinger, der kan finansiere omfattendeforskningsaktiviteter i en fem-syv års periode.Disse centre arbejder tæt sammen med de mest innovative virksomhederinden for det pågældende teknologiområde og medinternationale forskningsmiljøer, der har supplerende kompetencer.Sådanne centre arbejder inden for bl.a. biobrændstoffer,brændselsceller, byggeri, energimaterialer, energisystemer18 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


og vindkraft. Programkomiteen støtteer også strategiske forskningsalliancer,der bl.a. opererer inden for brint, biobrændstoffer,bølgekraft, CO 2 -lagring, energisystemer og geotermisk energi.Anvendelsesorienteret forskningEnerginet.dk’s ForskEL-program opererer inden for de næste ledi udviklingskæden og støtter anvendelsesorienteret forskning imiljøvenlige elproduktionsteknologier og intelligente energisystemer.I programmets første fire-fem år var hovedopgaven atfinansiere de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der var en forudsætningfor, at kraftværksselskaberne kunne gennemføre denpolitisk besluttede biomassehandlingsplan på en måde, der bådeteknisk og økonomisk var rationel.Med afslutningen af denne opgave kunne der frigøres ressourcertil bl.a. at støtte procesoptimering inden for affaldsforbrændingog termisk biomasseforgasning, hvor bl.a. VIKING-forgasseren,CASTOR-forgasseren og lavtemperatur cirkulerende fluid bed (LT-CFB) forgasseren nu er nået frem til demonstrationsstadiet. ForskELyder også støtte til optimering af biogasprocesser.ForskEL-programmet har sammen med EFP været den vigtigstefinansieringskilde til mange års målrettet og vedholdendeforskning i brændselsceller med hovedvægten på SOFC- ogPEM-teknologierne. I dag er disse nået så langt, at EUDP finansiererprocesoptimering og demonstration, mens ForskEL fortsatstøtter de mere forskningstunge aktiviteter inden for beggeområder.Desuden har ForskEL givet støtte til et konsortie der udviklerhøjtemperatur PEM, da denne meget lovende teknologi endnuikke er nået så langt som de to andre teknologier. ForskEL støtterogså udviklingen af SOEC elektrolyse, der konverterer el til brint.Solceller har været et vigtigt indsatsområde siden det førsteForskEL-projekt. Foruden støtte til udbredelse af siliciumsolcellerhar ForskEL fremmet en række innovative koncepter med andretyper solceller samt invertere med høj virkningsgrad. Desudenhar ForskEL været en afgørende sponsor for bølgekraftiværksættere,der blev ”hjemløse”, da det særlige bølgekraftprogram blevnedlagt i 2002.Figur 2.1: Markedstræk og teknologisk pushTEKNOLOGISK “PUSH”MARKEDSTRÆKBAGGRUNDSFORSKNING FORSKNING OG UDVIKLING DEMONSTRATION MARKEDSMODNING KOMMERCIALISERINGUniversitets-basismidlerGrundforskningsfondenDFFDSFRTIUdbud• Universiteter• Andre forskningsinstitutioner• Forskning i virksomhederHøjteknologifondenEUDP-programmetGreen Labs DKForskELEfterspørgsel• Forbruger• Virksomheder• Offentlig sektor• UdlandForskVEElforskFornyelsesfondenVækstfondenFOKUSFaglignysgerighedAnvendt og strategiskforskning og udviklingFonktionsduelighedog markedsmodningOpskalering ogprisreduktionGlobalkonkurrenceevneenergi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201019


Strategisk energiforskningMed etableringen af ForskVE-programmet, der via den energipolitiskeaftale fra februar 2008 fik tilført midler til perioden2008-2011, har Energinet.dk fået mulighed for at samordne projektmidlertil udvikling af lovende teknologier med bevillinger tilsærlig driftsstøtte i de første kritiske år af demonstrationsanlæginden for biomasseforgasning, bølgekraft og solceller.EUDP’s hidtil største enkeltsatsning har været demonstrationsanlæggetfor Inbicons IBUS-proces i Kalundborg (foto tv), men der har ogsåværet midler til at igangsætte en tilsvarende opskaleringsproces forSCF Technologies’ Catliq®-proces (foto th). Det største indsatsområdei de seneste fem år har været brændselsceller, hvor midlerne bl.a. erkommet IRD Fuel Cells’ PEM-FC (foto side 21) til gavn.Fotos: Torben NielsenInden for effektiv elanvendelse løser Elforsk-programmet underDansk Energi en tilsvarende opgave med meget anvendelsesorienteretforskning og udvikling. Dette program har fremmetinnovative koncepter inden for bl.a. byggematerialer og –konstruktioner,køling, ventilation, støberiprocesser og anvendelse afLED-lyskilder. Elforsk prioriterer højt at få opnåede forskningsresultateranvendt i praksis bl.a. gennem markedstræk-aktiviteterog opbygning af faglige netværk.Fokus på kommercielt potentialeEUDP er bragt til verden for at være med til at opfylde den ”dødensdal”, der tidligere blev mange innovative iværksætteresslutstation, inden deres resultater kunne produktmodnes til detkommercielle marked. Derfor har EUDP stærkere fokus på markedsnærudvikling og demonstration og yder kun støtte til egentligeforskningsaktiviteter, som har et umiddelbart kommercieltpotentiale. Et eksempel er Terranols forskning i nye gærstammermed et potentiale til at kunne optimere produktion af 2. generationsbioethanol, fx på demonstrationsanlægget hos Inbicon iKalundborg.EUDP har i sine første år haft fokus på bl.a. biobrændstoffer,SOFC- og PEM-brændselsceller, biogas og energirenovering. Medbeslutningen om at lægge administrationen af den nye støtteordningfor test- og laboratoriefaciliteteer Green Labs DK hosEUDP er prioriteringen af teknologiernes praktiske anvendelse ogkommercialisering styrket yderligere.Højteknologifonden har den principielt modsatte tilgang til nyteknologi end de andre strategiske programmer. Fonden delersine bevillinger op på en række anvendelsesområder, men overladerinitiativet til nye projekter til de universiteter og virksomheder,som i fællesskab vil forsøge at skabe værdi for samfundetaf deres højteknologiske kompetencer.Energi har udviklet sig til et højtprioriteret område i kraft af demange velkvalificerede ideer til energimæssig udnyttelse af højteknologi,som Fonden har modtaget. Højteknologifonden harbl.a. støttet biobrændstoffer, olieindvinding, procesoptimering iindustrien og vindkraft.20 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


DTU Mekanik er derfor gået sammen med Afdelingen for Vindenergiv/Risø DTU om et flerårigt strategisk forskningscenter indenfor aerodynamik, som er blevet støttet af DSF’s Programkomitefor Bæredygtig Energi og Miljø. Det bliver en central opgavefor forskningscentret at skabe større forståelse for og indsigt isamspillet mellem aerodynamiske belastninger, atmosfærisk turbulensog vindmøllernes energiproduktion.Transportsektoren kan reducere anvendelsen af benzin og dieselmed elbiler integreret intelligent i elsystemet, med biobrændstofferfremstillet i samdrift med el og kraftvarmeproduktionenog/eller ved at anvende ”grøn gas” til tunge køretøjer. Denoptimale integration med transportsektoren handler ikke kunom udvikling af de enkelte teknologier, men i lige så høj gradAfdelingen for Materialeforskning v/Risø DTU har på tilsvarendemåde arbejdet for at forbedre designgrundlaget for store vindmøllevingeraf fiberkompositter gennem en række EFP-støttedeprojekter. Det har skabt betydelige kompetencer og løbende bidragettil at optimere vingedesign og skabe grundlag for en mereomkostningseffektiv vedligeholdelse af havvindmølleparker.Men hvis de danske producenter, der har vindmøllevinger somen af deres absolutte spidskompetencer, skal fastholde deresglobale konkurrenceevne, er der brug for en sammenhængendeindsats for at opnå en mere grundlæggende viden om, hvor oghvorfor der opstår skader på vindmøllevinger, og hvordan de udviklersig. Den opgave skal nu løses i et strategisk forskningscenter,støttet af DSF, hvor en række universitetsinstitutter med kompetencerinden for vingedesign og fiberkompositter vil forsøge atbane vej for et teknologispring sammen med vingeproducenterog leverandører af kompositmaterialer.En tredje strategisk satsning fra DSF skal skabe grundlag for envidenskabelig indsigt i betingelserne for at producere el fra bølgeenergi.Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet hari mange år forvaltet forsøgsfaciliteter for småskala pilotanlæg fornye bølgeenergikoncepter. Nu skal instituttet stå i spidsen for enstrategisk forskningsalliance, der på sigt skal gøre det muligt fordanske konceptudviklere at skabe mere driftssikre og produktivebølgeenergianlæg, også med afsæt i nogle af de ideer, der erblevet udviklet og opskaleret med projektstøtte fra ForskEL.Foto: Vestas Wind SystemsTo nye store strategiske forskningscentre under DSF skal i dekommende år bane vej for et egentligt teknologispring for storevindmøller, der skal opstilles offshore.om samfundsøkonomiske og strategiske beslutninger om retningog indsats.Sammenhængende energisystemerDen helt store udfordring for den fortsatte integration af vedvarendeenergi i energisystemerne bliver at tænke på tværs mellemprogrammerne og mellem teknologiområder. Udrulningen afdet intelligente energisystem (Smart Grids) kræver kobling modtransportsektoren, mod varmeforsyningen og mod landbruget.Landbrugets omdannelse af stigende mængder affald til biogasåbner mulighed for at anvende biogas meget mere aktivt i energiforsyningenog vil kræve en indsats helt fra egentlige forskningsprojektertil demonstration og integration af biogassen somny ”grøn gas” i el og kraftvarmeforsyningen og måske endda tiltransportformål.Varmen i 60 % af danske hjem kommer fra fjernvarmesektoren,hvis hovedleverance i mange år er kommet fra spildvarme vedelproduktion. Nu kan vi se frem mod en periode, hvor husenebruger mindre energi, og de større kraftvarmeværker får færredriftstimer. Der er brug for helt nye måder at tænke varmeforsyningmed decentrale løsninger med optimering gennem flereenergisystemer.Den langsigtede vision om de sammenhængende energisystemerkræver, at alle energiforskningsprogrammerne samarbejdermålrettet om at sikre hele kæden fra forskning til konkret anvendelsei Danmark, samt mulighed for vækst og eksport fra devirksomheder, som fremstiller de mange komponenter.energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201023


Programkomiteen for Bæredygtig Energi og MiljøStrategisk forskningi fremtidens energisystemerDet Strategiske Forskningsråd (DSF) har i 2009 på energiområdetvia Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø investeretca. 190 mio. kr. inden for forskning i fremtidens energisystemer.Der er bevilget i alt 165 mio. kr. til syv projekter med et samletbudget på i alt godt 250 mio. kr. inden for rådets traditionellevirkemidler: centre, alliancer og projekter. Projekterne har deltagelseaf samtlige danske universiteter samt danske og udenlandskeforskningsinstitutioner og virksomheder. Der indgår forskertimerfor adskillige mandår samt uddannelse af 53 ph.d.’ereog 15 post.docs i de projekter, der er støttet med 2009-midlerne.blev inviteret til at indsende en endelig ansøgning, og der blevgivet 7 bevillinger. Succesraten på energiområdet er således ca.14 %, hvilket er en smule under gennemsnittet i DSF.Vindenergi og energisystemer højt prioriteret40 % af midlerne i 2009 blev bevilget til to forskningscentre påvindkraftområdet - Et inden for kompositstrukturer og materialerog et om aerodynamik og atmosfære turbulens. Begge forskningscentreskal bidrage til at udbygge og fastholde de danskestyrkepositioner på vindkraftområdet.Derudover har programkomiteen bevilget i alt ca. 25 mio. kr. til dendanske del af seks internationale projekter. Tre i det nordeuropæiskeN-INNER program for innovative energiteknologier og tre i etdansk-kinesisk samarbejde inden for bæredygtig energi og miljø.Programkomiteen har også bevilget i alt ca. 125 mio. kr. til syvprojekter inden for konkurrencedygtige miljøteknologier og i alt38 mio. kr. til to projekter inden for klima og klimatilpasning.DSF anvender en to-fase model med fase 1–ansøgninger i foråretog invitation til endelige ansøgninger i efteråret. Efter internationaltpeer-review og partshøring færdigbehandler programkomiteende endelige ansøgninger. I 2009 blev der indsendt 51 fase1-ansøgninger på energiområdet med et samlet ansøgt beløb påca. 960 mio. kr. og et samlet budget på 1,3 mia. kr. 15 ansøgereInden for indsatsområdet energisystemer har programkomiteenbevilget et projekt med samfundsøkonomisk fokus, der skal skaffeviden om paradigmeskiftet i det danske energisystem. Yderligeretre projekter inden for kategorien energisystemer omhandlerdet moderne elsystem, geotermi og geologisk lagring af CO 2 .Endelig har komiteen givet sin første bevilling inden for bølgekraftmed støtte til en forskningsalliance om strukturelt design afbølgekraftanlæg. Med denne forskningsalliance søger programkomiteenat initiere en mere forskningsbaseret, naturvidenskabeligtilgang til de teknologiske udfordringer inden for bølgekraft.Afsluttede projekterSiden oprettelsen af Det Strategiske Forskningsråd i 2004 har programkomiteeninden for energi bevilget i alt 69 projekter til etFigur 2.2: DSF’s 2009-energibevillingerfordelt på indsatsområder1 % 1 %10 %BiomasseBrint og brændselsceller11 %BølgekraftFossile brændsler40 %Effektiv energianvendelse5 %EnergisystemerSolenergiVindenergi2 %30 %Denne opgørelse omfatter de 7 store nationale bevillinger samtDSF’s støtte til internationalt forskningssamarbejde på energiområdet,i alt 13 bevillinger med en samlet projektstøtte på185 mio. kr.Programkomiteens medlemmerDet Strategiske Forskningsråd udmønter sine midler via et begrænsetantal programkomiteer, der udnævnes hvert år afhængig af de temaerog midler, som er prioriteret af Folketinget bl.a. i finansloven. Medlemmernei programkomiteerne skal være anerkendte forskere og kan kunudpeges i maksimalt 6 år. I 2010 har Programkomiteen for BæredygtigEnergi og Miljø fået seniorforsker Poul Erik Morthorst fra Risø DTU somny formand og to nye medlemmer. Seks af medlemmerne fra 2009 ergenudpeget. De øvrige 8 medlemmer er:Afd.leder Ida Brøker, DHI Water & EnvironmentStatsgeolog Karen Edelvang, GEUS (nyudpeget)Forskningsdirektør Laila Grahl-Madsen, IRD Fuel Cells A/SSeniorforsker Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning AS (Norge)Professor Karsten Høgh Jensen, Institut for Geografi og Geologi-KU(nyudpeget)Manager Electrical Systems Preben Jørgensen, Vattenfall A/SProfessor, institutleder John K. Pedersen, Institut for Energiteknik-AAUProfessor Sven G. Sommer, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi-SDU24 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


samlet tilskudsbeløb på i alt ca. 650 mio. kr. På energiområdeter der med årets bevillinger etableret syv forskningscentre og enforskningsalliance. Dertil kommer 61 forskningsprojekter.I årene 2004 og 2005 blev der givet mindre bevillinger, og en stordel af disse projekter er nu afsluttede. Pr. marts 2009 (ENERGI2009)På DTU Risøs Program for solenergi har en projektgruppe under ledelseaf Frederik C. Krebs udviklet plastsolceller med en virkningsgradog levetid, der er internationalt førende. Forskningen har fra startenværet støttet af DSF og er nu nået så langt, at EUDP har kunnet givetilskud til produktmodning og kommercialisering af masseproduktionsteknik.Fotos viser et demonstrationsanlæg på Risø DTU.Fotos: Torben NielsenTabel 2.1: DSF’s 2009-energiprojekterTitel Bevilget beløb (mio. kr.) BevillingsmodtagerStrukturelt design af bølgeenergianlæg 19,6Miljøteknologi for geologisk lagring af CO 2 20,0Udvikling af et sikkert, rentabelt og miljøvenligt moderne el-system 18,0Omstilling til et samfund med begrænset brug af fossil energi 22,0Det geotermiske energipotentiale i Danmark – reservoiregenskaber,temperaturfordeling og modeller for udnyttelseDansk Center for Kompositstrukturer og Materialer til Vindmøller 38,0Center for Numerisk Vindmølle Aerodynamik og Atmosfære Turbulens 32,015,4Jens Peter Kofoed,Institut for Byggeri og Anlæg-AAUDieke Postma,GEUSZhe Chen,Institut for Energiteknik-AAUMichael Søgaard Jørgensen,DTU ManagementLars Henrik Nielsen,GEUSBent F. Sørensen,Afdelingen for Materialeforskning v/Risø DTUJens Nørkær Sørensen,DTU Mekanikenergi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201025


Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljøvar der afsluttet 11 energiprojekter og pr. marts 2010 er der yderligereafsluttet 12 energiprojekter. Der kan læses mere om projekterneunder de enkelte teknologiafsnit side 46-143 i denne publikationog på www.danskeenergiprojekter.dk.Internationalt forskningssamarbejdeDet Strategiske Forskningsråd har internationalt forskningssamarbejdesom en væsentlig prioritering. Det er bl.a. med til atunderstøtte den gode danske deltagelse i EU´s programmer påenergiområdet. DSF har i 2009 givet bevilling fra en mindre puljemed EU netværksmidler til netværk for brint og brændselsceller.Derudover har programkomiteen udmøntet midler til energiinden for N-INNER samarbejdet og dansk-kinesisk samarbejde.I 2010 udmønter programkomiteen det hidtil største beløb på ialt ca. 340 mio. kr. fordelt på temaerne Fremtidens energisystemer(310 mio. kr.) og Klima- og klimatilpasning (30 mio. kr.). Detoverordnede formålet er fortsat på lang sigt at skabe et bådevedvarende og miljømæssigt bæredygtigt energisystem samt enstørre viden om klimaforandringerne, og om hvordan samfundetbedst tilpasser sig dem. Af de 310 mio. kr. til fremtidensN-INNER programmet for innovative energiteknologier: Dendanske deltagelse i samarbejde med svenske, norske, finske, tyskeog estiske forskere, institutioner og virksomheder er støttetmed ca. 6 mio. kr. inden for projekter om LED belysning, næstegenerations brændselscellematerialer og effektiv anvendelse afbiomasse. De tre projekter har samlet fået støtte på ca. 42 mio.kr. fra N-INNER programmet. Det er N-INNER programmets andetopslag. Første opslag var i 2007. Det drøftes i 2010, om der skalvære et nyt N-INNER opslag.Dansk-kinesisk samarbejde inden for bæredygtig energi ogmiljø: De tre bevilgede projekter med et dansk bidrag på ca. 15mio. kr. og et samlet budget på ca. 20 mio. kr. støtter et samarbejdemed kinesiske forskere inden for vindmøllemodellering,miljømæssig optimering af byggeri og optimering af solvarme ogandre varmesystemer i bygninger. Samarbejdet med det kinesiskevidenskabsministerium om energiprojekter forventes fortsati de kommende år. Der er således afsat danske og kinesiske midleri 2010 og 2011.Strategisk energiforskning i 2010DSF´s overordnede prioriteringer i 2010 er●●Levering af den bedste forvaltning af de bevillinger, somFolketinget afsætter til strategisk forskning. Samfundet skalhave mest muligt for pengene.●●Styrkelse af det internationale samarbejde og tværvidenskabelighedi forskningen●●Inddragelse af offentlige og private brugere i forskningsaktiviteterne.DSF vil gerne medvirke til, at flere forskningsresultaterbliver omsat til innovation. Ansøgerne vurderes på,om de reelt inddrager brugerne i forskningsaktiviteterne, ogder er igangsat et nyt koordineret udbud i samarbejde medRådet for Teknologi og Innovation om to pilotprojekter indenfor fødevarer og energi.Foto: Torben Nielsen.En af DSF’s nye forskningsalliancer skal i de næste fire år skabe et merevidenskabeligt grundlag for den danske bølgekraftteknologi med udgangspunkti AAU’s forskningsmiljø på Institut for Byggeri og Anlæg.energisystemer er ca. 35 mio. til et nyt pilotprojekt SPIR i samarbejdemed Rådet for Teknologi og Innovation. Programkomiteenser gerne mere tværvidenskabelige projekter, hvor økonomi,samfundsvidenskab, antropologi, jura m.v. inddrages i forhold tiltema og de samfundsmæssige problemstillinger.SPIR – integration af forskning og innovationSPIR – Strategic Platforms for Innovation and Research -er et koordineret udbud i 2010 mellem DSF og Rådet forTeknologi og Innovation (RTI). Der ønskes startet to pilotprojekterinden for fødevarer og energi, hvor synergienmellem forskning og innovation kan fremmes ved at kombinereet forskningscenter og et innovationsnetværk. Derforventes store ansøgninger på ca. 100 mio. kr. med ca.60 mio. kr. fra DSF og RTI og en betydelig medfinansiering.26energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Energinet.dk’s 2010-udbud: ForskEL, ForskVE og ForskNGEnerginet.dk’s F&U-midler skal bidrage tilverdens bedste VE-baserede energisystemEnerginet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejerdet overordnede el- og naturgasnet i Danmark, og som har ansvaretfor forsyningssikkerheden og for at sikre en velfungerendekonkurrence på el- og gasmarkedet. Det er Energinet.dk’s opgaveat sikre, at det overordnede el- og naturgasnet udvikles ogudbygges, så stadigt stigende mængder vedvarende energi kanindpasses i energisystemerne.Energinet.dk-støttet F&UEn vigtig del af virksomheden er derfor at sikre forskning og udvikling.Det sker blandt andet gennem forskning, som forbrugernebetaler til via tariffer på elregninger. Det er offentlig serviceforpligtigelse- PSO (Public Service Obligation) - som er politiskbesluttet i Folketinget, og som vi alle har gavn af.Forskningen foregår både internt i Energinet.dk og sammenmed eksterne danske og internationale samarbejdspartnerefra universiteter, forskningsinstitutioner og industrien. Forskningentager udgangspunkt i den overordnede udvikling af elognaturgassystemerne.De udvikles på baggrund af en langsigtet og helhedsorienteretplanlægning, som både tager hensyn til miljø og bæredygtighed,høj forsyningssikkerhed, en velfungerende konkurrencepå el- og naturgasmarkeder og samfundsøkonomi.Energinet.dk administrerer følgende programmer til forskning,udvikling og demonstration.●●●●●●●●ForskEL programmet støtter miljøvenlige elproduktionsteknologiermed 130 mio. kr. om året, som PSO.ForskVE programmet støtter udbredelse af solceller, bølgekraftog bioforgasning med 25 mio. kr. om året, som PSO.ForskNG er Energinet.dk’s udvikling af gastransmissionssystemet.Budgettet varierer fra år til år afhængigt af antallet afprojekter.ForskIN er Energinet.dk’s egen udvikling af eltransmissionssystemet.Budgettet varierer fra år til år afhængigt af behovetfor nye aktiviteter. Der er ikke tale om et udbud, ogdisseprojekter er ikke medtaget i Energi 2010, men omtaltpå www.energinet.dk.ForskEL evalueringenI forbindelse med klima- og energiministerens godkendelse afforskningsudbuddet for 2009 blev Energinet.dk bedt om at tageinitiativ til en evaluering af forskningsprogrammet i perioden1998-2008. Energinet.dk bad derfor Alexandra Instituttet A/S,afdeling for Forretningsforståelse om at foretage en uafhængig,ekstern evaluering. Der er siden 1998 gennemført ca. 250projekter i forskningsprogrammet, og der er i øjeblikket ca. 140igangværende projekter.Tabel 2.2: 2010 udbud. Indkomne ansøgninger.Indsatsområde Ansøgninger Budget - mio. kr. Heraf PSO - mio. kr.Affald og biomasse - forbrænding 8 48,6 32,3Affald og biomasse - termisk forgasning 8 145,0 85,1Affald og biomasse - håndtering 2 13,8 5,8Biogas og biobrændstoffer 5 19,4 14,9Brint og brændselscelle systemer 13 124,8 79,7Bølgekraft 5 15,1 11,5Kraftvarme og miljøforbedringer 3 30,7 11,5Sammenhængende energisystemer 1 11,4 9,5Solceller (PV) 5 21,0 12,5Styring af elforsyningssystemer og elforbrug 12 103,3 73,1Vindkraft og indpasning heraf 9 79,3 46,8Øvrige teknologier 6 28,3 25,4Sum 77 640,7* 408,1* Ekskl. ERA-NET projekterenergi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201027


Energinet.dk’s 2010-udbud: ForskEL, ForskVE og ForskNGAlexandra Instituttet konkluderer i sin evaluering af forskningsprogrammet:”Evalueringen har vist, at ForskEL i høj grad bidrager til udviklingenaf miljøvenlige el-produktionsteknologier. ForskEL lykkesi sin ambition om at være understøttende for innovationen indenfor en række forskelligartede energiteknologier og -ressourcer.Energinet.dk er fagligt kompetent til at varetage ansvaret,programmet bidrager til skabelsen af stærke videnmiljøer ogForskEL har stor betydning for opfyldelsen af de til enhver tidgældende politiske målsætninger på området”.●●●●Sparring med projektledere og etablering af større konsortier.Energinet.dk har som systemansvarlig for el- og gassystemernestor viden om fremtidens energisystemer og kan gennemsparring med projekter og input til sammensætning af størrekonsortier sikre målrettede satsninger.Innovation med øget fokus på brugerne af teknologierne. Itakt med at ForskEL-programmet får flere demonstrationsprojekterog udvikling af teknologier til direkte anvendelsei energisektoren, såvel som udvikling af teknologier der ifremtiden kan anvendes af borgerne, er der behov for stærkdialog og samarbejde med brugerne.• Evalueringen dokumenterer, at forskningsprogrammet ForskELer et af de betydende danske energiforskningsprogrammer,og at det er en strategisk vigtig kilde til at udvikle dedanske forsknings- og innovationsmiljøer for vedvarendeenergi, siger forskningschef Kim Behnke, Energinet.dk.Alexandra Instituttet giver i sin evaluering en række gode anbefalingertil fremadrettet at styrke ForskEL-programmet yderligere:• Energinet.dk vil med udgangspunkt i rapportens anbefalingergøre ForskEL-programmet endnu bedre i de kommende årsudbud, siger Kim Behnke.Strategi 2010+Energinet.dk har i dialog med Energistyrelsen og på opfordringfra Klima- og Energiministeriet udarbejdet ”Strategi 2010+ forForskEL og ForskVE programmerne”.●●Aktivt lederskab i udarbejdelse af danske F&U-strategiersammen med Energistyrelsen og de danske aktører. Netopfokuserede F&U-strategier med præcis rollefordeling har vistsig som medvirkende til sikring af fremdrift og faglighed afinternational højde i dansk energiforskning.Energinet.dk har for nuværende PSO finansierede programmerformuleret en vision og en mission.●●Vi vil gennem effektive programmer bidrage til opnåelse af verdensbedste VE baserede energisystem og opfylde klimamålene.Tabel 2.3: 2010 udbud – 130 mio. kr. Ansøgninger prioriteret til støtteIndsatsområde Ansøgninger Budget - mio. kr. Heraf PSO - mio. kr.Affald og biomasse - forbrænding 5 43,5 9,8Affald og biomasse - termisk forgasning 2 12,9 5,6Affald og biomasse - håndtering 1 13,1 5,4Biogas og biobrændstoffer 1 2,4 2,0Brint og brændselscelle systemer 6 69,7 32,7Bølgekraft 2 12,1 7,2Kraftvarme og miljøforbedringer 1 23,7 6,4Sammenhængende energisystemer 0 - -Solceller (PV) 0 - -Styring af elforsyningssystemer og elforbrug 6 36,0 20,7Vindkraft og indpasning heraf 3 20,5 9,7Internationale - ERA-NET projekter - - 10,0Øvrige - - -I alt 27 109,5Reserve til senere udmøntning (3,5)Konsortiebevilling - 1 projekt 24,0Sum 130,028 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


●●Vi udmønter politiske aftaler og samarbejder med andreenergiforskningsprogrammer i ind- og udland om forskning,udvikling, indpasning og sammentænkning af nye miljøvenligeenergiteknologier.ForskEL-programmets støtte til forskningen i biomasseforbrændinghar været med til at opbygge et internationalt førende forskningscenteri form af CHEC på DTU Kemiteknik (tv).IRD Fuel Cells i Svendborg har udviklet sig til en førende aktør indenfor lavtemperatur PEM-brændselsceller (th).Fotos: Torben NielsenStrategi for ForskEL udbud 2010Energinet.dk vil for ForskEL udbud 2010 udøvet en strategiskprioritering af projekter inden for de energiteknologier, der understøtterenergiaftalen af 21. februar 2008 og EU’s klimamålgennem indpasningen af miljøvenlige elproduktionsteknologier.Anbefalinger fra evalueringen af ForskEL programmet indgår i formuleringenaf Strategi 2010+ og af indsatsområderne i udbud 2010.Vindkraft er og vil i en årrække være den største kilde til VE elproduktion.Målet om at Danmark i 2025 skal have 50 % VE (fortrinsvisvindkraft) i elsystemet stiller store krav til, hvordan vindkraftenbliver indpasset. Energinet.dk har som systemansvarligdet overordnede ansvar for el-systemet som en kerneaktivitet.Herunder følger en strategisk prioritering af indsatsområderne forForskEL programmet 2010 med kort beskrivelse af områderne.Styring og regulering af energisystemerFremtidens miljøvenlige elproduktionMiljøforbedringer og effektiviseringer●●●●●●Styring og regulering af energisystemer: Markant mere vindkraftkræver både, at vindkraften indpasses i el-systemet, ogat den ekstra elproduktion anvendes på en intelligent måde tilopfyldelse af klimamålene. Styring og regulering af energisystemerneskal foregå med aktivering af både produktions- og forbrugssidengennem større fleksibilitet.Styring og regulering begrænses ikke kun til elsystemet, menkræver kobling mod fjernvarme- og transportsystemerne. Anvendelseaf el til fortrængning af fossile brændsler i de ikke-kvotereguleredesektorer kan medvirke til effektiv samfundsøkonomiskopfyldelse af klimamålene. Sammentænkning af energisystemernestiller også krav om målrettet markedsudvikling.De prioriterede virkemidler er:●●●●●●Styring og regulering af små og store termiskeel- og kraftvarmeanlægEksisterende elforbrug skal gøres prisfleksibeltNyt intelligent og fleksibelt elforbrug til elbilerog varmesektorenenergi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201029


Energinet.dk’s 2010-udbud: ForskEL, ForskVE og ForskNG●●●●Optimering af elsystemet gennem bedre og markedsmæssigstyring og regulering af alle produktionsenheder. Herunderforslag til nye markedsværktøjer for udnyttelse af distribuerederessourcer (forbrug og produktion)Indpasning af yderligere vindenergi gennem aktiv reguleringaf vindkraften.Fremtidens miljøvenlige elproduktion: Reduktion af anvendelsenaf fossile brændsler i el- og kraftvarmeproduktionen kræverudvikling af nye miljøvenlige elproduktionsteknologier. De nyeenergiteknologier skal have bedst mulige reguleringsegenskaber.De prioriterede teknologier er:●●●●●●●●●●Solenergi i form af solceller (PV) og solvarmeBølgekraftBrændselsceller for effektiv omsætning afenergibærer til el og varmeProduktion af energibærere (energigasser) som biogas,brint, syntetisk gas fra biomaterialerOmsætning af affald og biomasse til el, varme og flydendebiobrændstoffer gerne i sammenhængende energisystemer.Miljøforbedringer og effektiviseringer: Eksisterende anlæg tilel- og kraftvarmeproduktion vil udgøre en vigtig del af energiforsyningeni Danmark i mange år endnu. Der skal arbejdes forat nedbringe miljøpåvirkningerne samt sikre disse anlæg stordriftsfleksibilitet, så de kan anvendes til regulering af elsystemetmed megen vindkraft.De prioriterede teknologier er:●●●●●●Reduktion af emissioner fra mindre kraftvarmeanlæg,særligt NO xKaskade og polygeneration af el, varme og flydende brændstoffertil forbedring af effektiviteten og brændselsudnyttelsenSolvarme i kraftvarme, hvor det giver bedre driftsfleksibilitet.ForskEL udbud 2010Energinet.dk modtog 77 gode ansøgninger ved fristens udløb.Ansøgningerne repræsenterer en samlet ansøgt PSO F&U-sum på420,9 mio. kr. Ansøgningerne androg samlet set en forskningsindsatspå ca. 661 mio. kr. inkl. egenfinansieringen og forventedeERA-NET projekter. Ansøgningerne var på højt fagligt niveau og medmange nye aktører, hvilket tegner godt for energiforskningen.ERA-NET samarbejdet i EU byder på flere udbud i disse år. Der er idette års udbud modtaget ansøgning under ERA-NET Smart Grids,ERA-NET PV og ERA-NET Bioenergy. Energinet.dk prioriterer detmeget højt at få dansk deltagelse i disse fælles udbud. Det giverstærkt internationalt samarbejde for danske forskningsinstitutionerog kan for få midler trække stor viden til Danmark.Den samlede pulje af projekter der er blevet evalueret og behandlet,fremgår af tabel 2.2.Konsortieansøgninger: Ansøgninger om bevilling til et konsortiumhavde i år samme ansøgningsfrist som øvrige ansøgninger. Dervar dog givet mulighed for, at projekter kunne levere interessetilkendegivelse1. august. Det benyttede 5 projekter sig af. Energinet.dkanbefalede to af projekterne at sende komplet ansøgning.Der blev modtaget to komplette ansøgninger 18. september2009, hvori ansøger havde angivet, at det var en konsortieansøgning.Den samlede vurdering fra evalueringen af konsortieansøgningerneer, at den ene konsortium ansøgning (B4C - Biomass forConversion) skal prioriteres til støtte. Den anden konsortieansøgningindstilles til, at der i første omgang gennemføres et forstudiefor at kunne dokumentere de forventede resultater. Ansøgningenbetragtes derfor ikke som konsortium i udmøntning afplanen 2010.Evalueringsprocedure: Alle projektansøgninger blev evalueretaf Energinet.dk’s faglige ForskEL-netværk. Netværket består af 53udenlandske og danske eksperter. Dertil kommer evalueringergennemført af interne evaluatorer fra Energinet.dk.ForskVE udbud 2010Ved udløbet af ansøgningsfristen var der modtaget 8 ansøgninger,der fordeler sig som vist i tabel 2.4. Dertil kommer den foreslåedeandel af B4C konsortiet.De modtagne projektansøgninger var alle inden for udbuddet.Et projekt blev dog afvist for manglende relevans. Der er overraskendefå ansøgninger for solcelleområdet.• Ved kontakt til branchen har det vist sig, at solcellebranchenhavde fået det indtryk, at med den meget store andel solcelleprojekterog bevillinger i udmøntningen af udbud 2008-09,så var de ikke så velkommen. Det er absolut en misforståelse,da alle er velkommen. Indstillingen til udmøntning af 2010puljen viser da også, at vi fortsat prioriterer solcelleområdet,siger forskningsadministrator Jesper Bergholdt Sørensen.Efter endt evaluering var 6 projekter fagligt anbefalet til at modtagestøtte. Imidlertid repræsenterede de sammenlagt ansøgningerom PSO-støtte på 34,6 mio. kr. foruden den foreslåede andel30 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Elforsk-programmets projektstøtte til energieffektiv køleteknologimed CO 2 som miljøvenligt kølemiddel har været med til at udvikleADVANSOR til en succesfuld iværksættervirksomhed (foto tv).MORFOSO, der har udviklet bordlampen Koenig Table Lamp (fototh), er en af de nye iværksættervirksomheder, der er opstået af detdanske F&U-miljø for LED-applikationer.Foto: Torben NelsenFoto: MORFOSOIb Mogensens out-sider a/s og MORFOSO, der er oprettet af HansFalleboe og Jakob Andersen.• Støttet af Dansk Center for Lys er der opbygget et fagligtmeget stærkt netværk, der løbende udvider sit operationsområdeinden for den praktiske anvendelse af de internationaltproducerede LED-lyskilder. I år har vi således kunnetstøtte et projekt, der vil udvikle LED-teknologien specifikttil butiksbelysning, der ellers giver anledning til et stort elforbrugbåde til selve lyskilden og til at bortkøle lyskildensoverskudsvarme. Elforsk har også fået udviklet et system tilkvalitetssikring af LED-lyskilder og –armaturer, og vi går nui gang med at opbygge en dynamisk positivliste, så rådgivere,installatører og slutbrugere hurtigt kan få overblik overmarkedets mest hensigtsmæssige LED-produkter, siger JørnBorup Jensen.El som middel til fossilfri fremtidLigesom andre aktører i energisektoren afventer også Elforskprogrammetsudvalgsformand og forskningskoordinator i spænding,hvad Klimakommissionen barsler med i sin afrapportering,der er bebudet til den 28. september 2010. Klimakommissionenskal anvise en vej til et samfund, der er helt uafhængig af fossilebrændsler som olie, naturgas og kul. I sit strategiske arbejde støtterElforsk sig meget naturligt til Dansk Energis 2050-vision Powerto the People, der har påvist, hvordan et samfund kan gøresig CO 2 -neutralt ved gradvis at reducere elproduktionens CO 2 -udledning og elektrificere så mange energitjenester som muligt.• Vi ser en dobbelt opgave i både at udvikle elforbrugende teknologier,der kan erstatte slutbrugernes anvendelse af fossilebrændsler, og at gøre elanvendelsen så effektiv og fleksibelsom mulig. Varmepumper og elbiler betragtes som centraleteknologier i en sådan fuldstændig omlægning af det danskeenergisystem, fordi brugerne inden for en relativ kort tidshorisontforventes at kunne spille effektivt sammen med producenternevia intelligent kommunikation hos systemansvaretog elhandelsselskaberne. Både elbiler og varmepumper kanpå den korte bane erstatte anvendelsen af olie og naturgasmed langt højere virkningsgrader uden komfortgener for brugerne.• Elforsk opererer ikke med energianvendelse i transportsektoren.Til gengæld støtter både EUDP og særskilte initiativerfor grøn transport denne udviklingsopgave. Men inden foropvarmning forventer vi, at der via konkrete Elforsk-projekterenergi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201033


Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsprogramNyudviklede energiteknologier måfortsat hjælpes ud på markedetFlere nye energiteknologier har udviklet sig så positivt i de senereår, at der nu kan skimtes et kommercielt marked med nyeeksportmuligheder og arbejdspladser i Danmark. Men i mangetilfælde er det fortsat en betydelig udfordring at nå frem til sidsteled i udviklingskæden. Et vigtigt skridt på vejen er at afprøve, omteknologierne lever op til forventningerne og kan stå distancenpå det globale marked. EUDP støtter innovative virksomheder i atgennemføre demonstrationsprojekter, der kan dokumentere teknologiernesydeevne og holdbarhed, og i enkelte tilfælde ogsåudvikle metoder til massefremstilling mhp. at reducere produktionsomkostningerneog øge teknologiernes konkurrenceevne.Brændselsceller på vejEt af de teknologiområder, der i de seneste årtier har udvikletsig mest lovende i Danmark, er brændselsceller. Brændselscellerer et elektrisk batteri, der ikke behøver at oplades, men kankøre uafbrudt, så længe der tilføres brint eller andet brændsel.Teknologien bygger på et mangeårigt energiteknisk princip, derdog først for alvor blev ”genopdaget” under det amerikanskerumforskningsprogram. Danmark ligger blandt de førende landeinden for denne teknologi. Mange års tålmodig støtte med offentligemidler til forskning i fastoxid-brændselsceller (SOFC) harnu resulteret i, at Danmark har fået sin første egentlige brændselscellefabrikhos Topsoe Fuel Cell i Lyngby, der også har formåetat hjemtage betydelige støttemidler fra EU til projektet.Figur 2.7: Ansøgt EUDP-tilskud og tilbudtegenfinansiering EUDP-2009 (mio. kr.)Mio. kr.400Egenfinansiering350Ansøgt tilskud300250Der er dog fortsat et stykke vej, før fabrikationsprocessen kanblive et kommercielt rentabelt alternativ til traditionel elproduktionbaseret på forbrænding i kraftværker. Brændselscellernefungerer, og cellestakkene kan producere el og varme både i mikrokraftvarmeanlægog i det demonstrationsanlæg, som EUDPhar givet støtte til på H.C. Ørsteds Værket. Men de materialer, derbenyttes i brændselscellerne, gør det svært at øge effektivitetenyderligere, og derved gøre produktionen rentabel i Danmark.Den strategi for forskning og udvikling, som branchen selv harudformet i samarbejde med myndigheder og forskningsmiljøer,peger derfor bl.a. på anvendelse af mere robuste og billigerematerialer som en vigtig del af opgaven for at gøre disse brændselscellermere konkurrencedygtige.• Strategien har også anvist, hvordan denne teknologi kanerobre et tidligt marked ved at koble sig på allerede eksisterendenichemarkeder, hvor slutbrugernes behov for desærlige brændselsceller gør den relativt høje pris til en mindrebarriere. Det drejer sig bl.a. om strømforsyning af mobiltelefonmasterog nødstrømsanlæg. Det kan bane vej for enøget afsætning, der på sigt kan bringe brændselsceller ned ipris og gøre dem i stand til at udkonkurrere mindre effektivelproduktion, siger EUDP’s sekretariatschef Nicolai Zarganis.Gennembrud i brændselscelleteknologiOgså inden for den anden prioriterede teknologi i den danskebrændselscellestrategi – Proton Exchange Membrane (PEM) – gårdet fremad i disse år. IRD Fuel Cells i Svendborg er den vigtigsteaktør inden for lavtemperatur PEM (LT-PEM). Virksomhedenhar gennem flere forsknings- og udviklingsprojekter opnået enrække teknologiske gennembrud. Desuden har IRD i 2009 opkøbten strategisk samarbejdspartner i USA, som er underleverandørtil deres brændselsceller. EUDP har med sine 2009-midler givetprojektstøtte, der gør det muligt for IRD Fuel Cells at optimereproduktionsprocessen, så omkostningerne kan bringes ned.200Forskningsmiljøet på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) står150for udviklingen af brændselsceller med højere driftstemperaturer100(HT-PEM). Selvom de ligger længere fra markedet end LT-PEM, har50DTU Kemi nogle af verdens førende forskere på området. Tekno-0logien har fået et løft gennem et ForskEL-2009 konsortieprojekt.BiomasseBiobrændstofferBrint & brændselscellerBølgeenergiEffektiv energianvendelseEnergisystemerFossile brændslerSolenergiVindenergiØvrigeHos EUDP har iværksættervirksomheden Serenergy, der er etresultat af brændselscelleforskningen på AAU (Aalborg Universitet),fået støtte til flere spændende projekter, der vil udnytteteknologien i hybridsystemer med potentiale for at kunne forøgeelbilers rækkevidde, og som kan udvikle miljøvenlige produktertil bestemte nichemarkeder. I et tredje EUDP-projekt forsøger36energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


giforbruget ned. En anden udfordring er at omsætte nye metoderog komponenter i konkrete forretningskoncepter for energirenovering.• Vi har i vores dialog med aktørerne i byggebranchen søgt atskabe en større interesse for at udvikle projekter med for-EUDP’s projektstøtte til udvikling og opbygning af en infrastrukturfor brint har været med til at sikre H2Logic og andre aktører iHerning-området en central position i det nordiske og europæiskebrintforskningssamarbejde. Under LINK2009-projektets første faselykkedes det at få opsat demonstrations-tankstationer i forbindelsemed COP15 i København.Foto: Torben Nielsenretningsmæssigt potentiale. Forhåbentlig kan nogle af dekonkrete resultater, som skabes i de igangværende EUDPprojekter,inspirere branchen til at få vendt udviklingen, sigerNicolai Zarganis.Solenergi og fjernvarme danner synergiEUDP har i 2009 givet støtte til et nyt koncept, der skal gøre detmuligt for lokale fjernvarmeværker at udnytte solvarmeenergienbedre. På den måde kan den milliardstore investering i lokalefjernvarmenet aktivt bidrage til en fossilfri fremtid. Fjernvarmenhar i forvejen et stærkt potentiale som medspiller i et fleksibeltenergisystem, fordi de lokale værker kan omsætte stort setalle former for brændsler til varme – og køling. Men teknologiskhar fjernvarmesektoren ikke udviklet sig væsentligt sidenomstillingen til decentral kraftvarmeproduktion i 1990’erne, ogEUDP’s formand Torkil Bentzen har tidligere opfordret fjernvarmesektorentil at engagere sig stærkere i forskning og udviklingaf energiteknologier, da fjernvarmesystemerne kan komme tilat spille en meget konstruktiv rolle i et fleksibelt og intelligentenergisystem.Et udviklingsprojekt, som Dronninglund Fjernvarme er vært for,tegner meget lovende. Der er tale om en ny lagringsteknik,som fjernvarmeværker med lavtemperaturdrift kan benytte. Omsommeren kan det lokale behov for varmt vand dækkes med solvarme.En stor mængde af denne overskudsvarme kan gemmesog bruges til vinteren, så resten af årstidens store varmebehovkan dækkes med vindmølle-el og geotermisk varme.• Vi vil meget gerne satse endnu stærkere på teknologiudviklingi fjernvarmesektoren. Den aktuelle udfordring er, atfjernvarmeselskaberne har problemer med at skaffe denegenfinansiering, som normalt er en forudsætning for at fåprojektstøtte fra os. Men vi ser gerne, at fjernvarmeselskabernefår en mere proaktiv rolle i udvikling af et fjernvarmesystem,der kan spille optimalt sammen med den øvrigeenergisektor, slutter Nicolai Zarganis.energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201039


Vindenergi tegner i alle aktuelle energipolitiske visioner til at blive en dominerende elproduktionsteknologi ide kommende årtiers omstilling til et mere bæredygtigt energisystem. Ny forskning i aerodynamik, vingeteknologiog fundamenter skal i de kommende år sikre den danske vindmølleindustris langsigtede globalekonkurrenceevne inden for havvindmøller, hvor markedet ventes at vokse markant, ikke kun i Nord- og Vesteuropa,men efterhånden også i lande som USA, Canada og Kina.Foto: Torben Nielsen42 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


EnergiforskningsmidlerFigur 2.10:Offentlige midler til energiforskningi perioden 2001-2010 (mio. kr.)20012002200320042005200620072008200920100 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050DSF – energi og miljø m.v.ForskEL + ForskVEElforskEnergistyrelsen/EFP/EUDPHøjteknologifondens energiprojekterFigur 2.10 viser udviklingen i de offentlige midler til energiforskningog teknologisk udvikling. Midlerne stammer fra bevillingerpå de årlige finanslove og fra elforbrugerfinansierede PSO-programmer.Figuren viser, hvordan regeringens erklærede målsætningom at hæve de offentlige midler til energiforskning til enmia. kr. forventes udmøntet.De senere års tendens til kraftigt stigende midler blev brudt i2009. Men det skyldes især bevillingstekniske forhold. I figurens2008-søjle indgår således en engangsbevilling på knap 120 mio.kr. til et UNIK-projekt på Danmarks Tekniske Universitet med udviklingaf lagringsteknologier for fluktuerende elproduktion fravedvarende energi, især solenergi. Efter beslutning i Folketingetblev EUDP’s midler til biobrændstof-udvikling fra 2009 og 2010på ialt 100 mio. kr. fremrykket til 2008 for at sikre en hurtigereteknologiudvikling på dette område. 2010-søjlen er baseret påen forudsætning om, at Højteknologifonden vil fordele omkringen fjerdedel af sine 520 mio. kr. til energirelaterede projekter.DSF-midlerne omfatter bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd,hvis energi- og klimaprojekter p.t. administreres afprogramkomiteen for bæredygtig energi og miljø. Der er alenemedtaget DSF’s midler til projekter i Fremtidens Energisystemer.Energinet.dk-midlerne omfatter rammen til ForskEL-programmetfor miljøvenlig elproduktion og ForskVE-programmet formarkedsintroduktion af nye VE-teknologier (solceller, biomasseforgasningog bølgekraft). I energiaftalen fra 2008 blev ForskELrammenpå 130 mio. kr. gjort permanent, mens ForskVE-blevetableret som et 4-årigt program med 25 mio. kr. i hvert af årene2008-2011.Elforsk-midlerne omfatter midlerne fra Dansk Energis programfor forskning og udvikling i effektiv energianvendelse. Programmetstartede med en ramme på 10 mio. kr. i 2002 og har siden2003 rådet over 25 mio. kr. om året. Programmet kan alenestøtte projekter, hvor hovedsigtet er mere effektiv elanvendelse.Figur 2.10 omfatter ikke EU’s projektstøtte til danske aktører ogenergiprojekter fra Det Frie Forskningsråd, Green Labs DK, fondentil grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, Rådet for Teknologiog Innovation, Programmet for brugerdreven innovationm.fl., der indgår i figur 1.1 og 1.2.Energistyrelsen/EFP/EUDP-midlerne omfatter for 2001 enrække særprogrammer, der blev ophævet i 2002. Året 2007omfatter foruden EFP-midler en særbevilling til demonstrationaf brændselsceller på 50 mio. kr. 2008-søjlen omfatter 100 mio.kr. fremrykkede biobrændstofmidler fra 2009 og 2010. Derfor erEUDP’s 2009-midler markant lavere end i 2008.Højteknologifondens midler omfatter projekter og platforme,der primært har et energimæssigt sigte, og som indgår i fondensindsatsområder for energi/miljø, produktion og byggeri. Forårene 2004-2009 er de faktiske bevillinger lagt til grund, mensdet for 2010 er forudsat, at fonden fortsat tildeler ca. en fjerdedelaf sine midler til projekter med et betydeligt energimæssigtindhold.energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201043


Biomasse2001200220032004200520062007200820092010I alt54,959,659,553,046,514,035,638,961,657,80 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140DSFForskEL + ForskVEEFP/EUDPFluid Bed-forgasser gøresklar til demonstrationaf energimarkedet, er det blevet også kommercielt interessantfor DONG Energy at benytte affald i kombination med kul på destore kraftvarmeværker. I forbindelse med konsortieprojektet harselskabet overtaget rettighederne til videreudvikling og anvendelseaf teknologien.Kan håndtere problematisk affaldKonsortieprojektet B4C (Biomass for Conversion) skal gøre detmuligt at kommercialisere LT-CFB-forgasseren ved at opskalereanlægget fra 500 kW til 6 MW som næste trin på vejen til etkommercielt fuld skala anlæg med en effekt på 50-100 MW. 6MW anlægget, der vurderes at ville koste op mod 90 mio. kr.,opføres i tilknytning til Asnæsværkets Blok 2. Det er tanken, atprojektgruppen både skal teste forskellige typer biomasseaffaldog optimere samdriften med den kulfyrede kedel. ForskVE hargivet en driftsstøttebevilling til konsortiets elproduktion i anlæggetsførste driftsår.Foto: Torben Skøtt/BiopressMere end ti års teknologiudvikling af en lavtemperatur cirkulerendefluid bed forgasser (LT-CFB) har vist så lovende resultater,at ForskEL-programmet har udvalgt en ansøgning fra DONGEnergy til en større konsortiebevilling fra 2010-midlerne. DONGEnergy har tidligere udtrykt interesse for denne forgasnings-teknologi,fordi den har et stort synergi-potentiale i samdrift med etkulfyret kraftværk, men som kommercielt kraftværksselskab harDONG Energy ikke haft interesse i at operere på et affaldsmarked,der i mange år blev reguleret efter hvile-i-sig-selv-princippet.Men efter at et stort flertal i Folketinget i forbindelse med energiaftalenfra februar 2008 besluttede at liberalisere også denne delDanish Fluid Bed Technology (DFBT), der har udviklet teknologien,gennemfører sideløbende yderligere forsøg på et mobilt 100kW forsøgsanlæg for at afklare, om LT-CFB forgasseren også kanbruges til at behandle forskellige typer græs, flerårige energiafgrøder,spildevandsslam, restfibre fra sukkerproduktion, sorterethusholdningsaffald og kødbenmel. Desuden skal teknologiensinternationale potentiale testes gennem forsøg med affaldsprodukterfra ris, te, palmeolie og oliven.DONG Energys interesse i teknologien er at kunne forgasse debiobrændsler, som vil være problematiske at forbrænde sammenmed kul, og derigennem fraseparere aggressive stoffer som alkaliog klorid inden forbrænding i kraftværkskedlen. Under tidligereforsøgsdrift har LT-CFB forgasseren vist, at den kan håndterehalm med et betydeligt indhold af kalium og klor, gyllefibre frabiogasanlæg, tørret hønsemøg og restfibre fra fødevareindu-46 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


strien. DONG Energy opnår herigennem et billigt CO 2 -neutraltbrændsel, der kan bidrage til at gøre selskabets kraftvarmeproduktionmere bæredygtig.Drift af 500 kW forgasseren (foto side 46) har banet vej for detstore B4C-konsortieprojekt.Det er erfaringen fra forsøgsdrift, at man ved at forgasse de problematiskebiobrændsler opnår en række driftsmæssige fordele,CHEC på DTU Kemiteknik har i det forløbne år videreført sin forskningi forbrænding af halm og andre problematiske biobrændsler.Foto: Torben Nielsenfordi gassen kan bidrage til at fastholde en høj elvirkningsgradi kraftværkskedler. Et ForskEL-støttet internationalt ERA-NET projekthar ligeledes vist, at tjærekrakning kan gøre gassen egnet tilprocesser, der forudsætter en tjærefattig gas, ligesom posefiltreringaf den tjæreholdige gas gør det muligt at anvende gassen inaturgasfyrede kedler.Af sine 2010-midler har ForskEL også videreført sin støtte til demonstrationaf Weiss’ lovende 500 kW totrinsforgasser, der skalindkøres i et anlæg i Hillerød på baggrund af positive erfaringermed virksomhedens pilotanlæg i Hadsund, som sidste år modtogstøtte til både etablering (fra ForskEL) og til drift (fra ForskVE).Optimering af biogas kun med gylleDe politiske ambitioner om frem mod 2020 at udnytte halvdelenaf energiindholdet i husdyrgylle fra landbrugsproduktionengør det nødvendigt at videreudvikle biogasprocessen, så storebiogasanlæg i fremtiden kan drives rentabelt alene med anvendelseaf gylle. I de eksisterende anlæg betyder kombination afgylle og organisk affald fra fødevareindustrien, at energiudbyttethar kunnet forøges, men der er ikke tilstrækkeligt organisk affaldi Danmark til at dække behovet ved en kraftig udbygning medbiogasanlæg.Derfor har EUDP valgt at prioritere en række projekter, der videreudviklerog demonstrerer mere effektive metoder til forgasningaf gylle. I det største af de nye projekter RETROGAS vil NordicBioEnergy benytte ny separationsteknologi og et nyt ultrafiltreringsanlægfor den flydende del af gyllen og enzymbehandleden faste del og derigennem demonstrere, at biogasproduktionkan gøres lønsom, selv om der kun anvendes gylle. I et andetEUDP-projekt søger Xergi at opnå en lignende effekt med enkomposteringslignende behandling af den tungtomsættelige behandlingaf gyllen.Endelig har Fødevareøkonomisk Institut-KU fået projektstøtte tilsammen med en række eksisterende biogasfællesanlæg at afprøveog demonstrere, om forsepareret fiberfraktion og lagerfasteenergiafgrøder kan øge og regulere biogasproduktionen.energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201047


Bevilgede projekter · BiomasseEffektiv produktion af brændstoffer fra biomasseN-INNER 09-073434Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:DTU KemiRobert Madsen · rm@kemi.dtu.dk tlf. 45 25 21 51Uppsala university, Institut für Technische undMakromolekulare Chemie, RWTH Aachen,Norwegian University of Science and Technology,Lab. of industrial Chemistry and ReactionEngineering (Finland), Dep. of Physical Chem &Electrochem, University of Tartu1.788.000 kr.29.100.000 kr.1. kvartal 2013Projektet er del af et konsortium med partnere fraen række nordeuropæiske lande, hvor formålet erat udvikle nye processer til at omdanne biomassetil brændstoffer. I den danske del vil homogenemetalkatalysatorer fra platinmetallerne bliveanvendt til at spalte alkoholer og polyalkoholer tilbrint og kulilte (vandgas).Syntetisk naturgas - Potentiale og effektivitetForskEL - 10299Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Dansk Gasteknisk Center A/SBetina Jørgensen · bjo@dgc.dk · tlf: 45 16 96 00RISØ DTU403.000 kr.637.000 kr.3 kvartal 2010Formålet er at kortlægge om syntetisk naturgas(SNG) fremstillet ved termisk forgasningaf biomasse kan være en fornybar kilde og etomkostningseffektivt alternativ til naturgas. I etteoretisk studie kortlægges biomassepotentialet,teknologier og energieffektivitet ved opgraderingaf gassen og hvordan SNG fra forgasningsanlægkan tilføres naturgasnettet.SciToBiComForskEL - 10311Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:DTU KemiteknikJytte Boll Illerup · jbi@kt.dtu.dk · tlf: 45 25 29 54Abo Akademi University (Finland), NorwegianUniversity of Science and Technology (Norge),BIOENERGY 2020+ GmbH (Østrig)5.925.000 kr.19.722.615 kr.4 kvartal 2012Der udvikles standardiserede og avancerede metodertil brændselskarakterisering for biomasse iforskellige forbrændingssystemer. Der vil opnås enstørre forståelse for forbrændingsmekanismerne,herunder askedannelse, forbrænding i gasfasen ogNO x -dannelse. Arbejdet vil bidrage med viden, derkan anvendes i forbindelse med design af fremtidigeforbrændingsanlæg.Sulfur trioxide måling teknik til energi-systemerForskEL - 10442Ansvarlig:Kontakt:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Program for Plasmafysik og -teknologiv/Risø DTUSønnik Clausen · sqcl@risoe.dtu.dk tlf: 46 77 45 23593.000 kr.831.000 kr.2 kvartal 2012Hovedformålet med projektet er at udvikle enpålidelig optisk FTIR målemetode til måling afSO3, som vil være et værktøj egnet til undersøgelserog målinger med bemanding på SCR-enhederaf kraftværker og vist på en industriel multi-fuelfyret enhed.B4C - Biomass for ConversionForskEL - 10445Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:DONG Energy A/SAnders Dan Boisen · andbo@dongenergy.dktlf: 99 55 76 72Teknologisk Institut, DTU Kemiteknik, Risø DTU,BGG, DJF-AU, CIMBRIA Manufacturing, DFBT ApS,Calderys24.000.000 kr.50.128.000 kr.1 kvartal 2014B4C – Biomass for Conversion - konsortiet vildemonstrere LT-CFB teknologien via en 6 MWthforgasser for tilsatsfyring af besværlig biomasse(f.eks. halm og gylletørstof) til kedel 2 på Asnæsværket.På lang sigt er målet at gøre det muligt atdesigne, drive og sælge fuld skala kommercielleLT-CFB anlæg.48 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bevilgede projekter · BiomasseECOSORT - Sortering af erhvervsaffaldAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:FORCE TechnologyTorben Sevel · ts@force.dk · tlf: 43 26 74 85nomi i/s2.061.532 kr.5.360.587 kr.1 kvartal 2012Medfinansiering af ECOSORT-projektet (EU CIP Ecoinnovation).Dokumentation af miljømæssige ogøkonomiske fordele ved sensorbaseret sortering aferhvervsaffald til medforbrænding. Outputs: Fuldskala1. generations sorteringsmaskine, teknisk,miljømæssig og økonomisk vurdering, kontakttil europæiske kunder, målrettet spredning afinformation.ForskEL - 10448BioSOFC 3. generation biomasse baseret kraftvarmeAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for Biosystemer v/Risø DTUUlrik Henriksen · ubhe@risoe.dtu.dktlf: 45 25 41 72DTU Mekanik, Afdelingen for Brændselsceller ogFaststofkemi v/Risø DTU, Topsoe Fuel Cell5.000.000,00 kr.11.929.000 kr.1 kvartal 2013Formålet med projektet er at undersøge koblingenmellem biomasse forgasning og SOFC i et effektivdecentraliseret og fleksibelt energi-system tilkraftvarme produktion. Projektet omfatter design,konstruktion og drift af en SOFC-stack test set-upkoblet til en forgasser i kontinueret drift, analyseaf SOFC driften og systemanalyse.ForskEL - 10456Overvågning af tjæreindhold i gasAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:ChimneyLab Europe ApSFinn Petersen · finn.petersen@chimneylab.dktlf: 86 91 55 42BioSynergi Proces575.000 kr.721.000 kr.2 kvartal 2011Dette projekt undersøger muligheden for medUV-spektrofotometer kontinuert at overvågetjæreindholdet i gas fra termisk forgasning. Dettevil afværge kostbare driftsstop og reparationerpga. for høje tjæreindhold i gas til gasmotorer,tjære kraknings katalysatorer, brændselsceller ogkatalysatorer for konvertering af gas til flydendebrændsler.ForskEL - 10479Forstudie - Næste generation af højeffektive affaldsforbrændingsovneAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:DTU KemiteknikFlemming J. Frandsen · ff@kt.dtu.dktlf: 45 25 28 83RenoSam, Amagerforbrænding, Vestforbrænding,DTU Miljø, Rambøll, Babcock & WilcoxVølund, DTU Mekanik500.000 kr.500.000 kr.4 kvartal 2010Projektet har til formål at undersøge og dokumenterebehovet for en PSO-2011 ansøgning vedr.øget elvirkningsgrad i anlæg fyret med affald pårist.ForskEL - 10487Pilotanlæg til billig fjernelse af CO 2 fra biogasAnsvarlig:Kontakt:PSO:Budget i alt:Afsluttes:AMMONGAS A/SAnker Jacobsen · aji@cool.dk · tlf: 43 63 63 00360.000 kr.600.000 kr.2 kvartal 2011Projektet har til formål at udvikle, dokumentereog demonstrere en billig vand/amin-skrubningsmetodetil fjernelse af CO 2 fra biogas, således atbiogassen i brændværdi og renhed bliver så sammenligneligmed naturgas, at den rensede biogasmed fordel kan indføres i naturgasnettet.ForskEL - 10513energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201049


Bevilgede projekter · BiomasseB4C - Biomass for Conversion driftAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:DONG Energy A/SAnders Dan Boisen · andbo@dongenergy.dktlf: 99 55 76 72DFBT ApS, Calderys11.000.000 kr.37.791.000 kr.4 kvartal 2013B4C – Biomass for Conversion - konsortiet vildemonstrere LT-CFB teknologien via en 6 MWthforgasser for tilsatsfyring af besværlig biomasse(fx halm og gylletørstof) til kedel 2 på Asnæsværket.På lang sigt er målet at gøre det muligt atdesigne, drive og sælge fuld skala kommercielleLT-CFB anlæg.ForskVE - 10565Demonstration af 500 kWe totrinsforgasserAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:WEISS A/SBjarne Skyum · bjs@weiss-as.dk · tlf: 40 40 54 92Afdelingen for Biosystemer v/Risø DTU,Hillerød Fjernvarme5.000.000 kr.12.809.000 kr.1 kvartal 2013Dette projekt omhandler idriftsætning og indkøringaf 500 kW forgasseren i Hillerød. Målet erat anvende de erfaringer, som er indhentet frapilotanlægget i Hadsund, og herfra videreudvikleanlægget med henblik på at øge stabiliteten afdriften.ForskEL - 10566Demonstration af lønsom produktion af biogas fra husdyrgødning underanvendelse af ny forseparationsteknik og enzymforflydigelseAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Nordic BioEnergy ApSPer Thostrup · perthostrup@web.detlf: 23 86 88 86Morsø Bioenergi AmbA, Novozymes, Institutfor Kemi, Miljø og Bioteknologi-AAU, NIRAS,CoMeTas7.999.000 kr.14.526.000 kr.3. kvartal 2012Med ny separationsteknologi og udvikling af etnyt ultrafiltreringsanlæg for den flydende del afsvine- og kvæggylle samt enzymbehandlingsanlægfor den faste del vil RETROGAS-projektetdemonstrere en lønsom biogasproduktion, derudelukkende baseres på husdyrgødning. Teknologienvil blive demonstreret på gårdniveau og påbiogasanlæg.ENS-63011-0219Forøget biogas produktion ved kvælstoffjernelse fra reaktorerAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Det jordbrugsvidenskabelige fakultet-AUHenrik B. Møller · HenrikB.Moller@agrsci.dktlf: 89 99 19 00BioScent850.000 kr.1.347.000 kr.1. kvartal 2011Projektet søger at verificere en hypotese om, atbiogasudbyttet kan øges med 20% i termofilereaktorer ved at begrænse ammoniakhæmning,der anses for at være en alvorlig udfordring forat optimering afhusdyrgyllens energiindhold. Derudvikles og afprøves en membranteknologi, dereffektivt fjerner ammoniak, i en 10 m 3 biogasreaktor.ENS-64009-0020Identifikation af mikroorganismer til optimering af behandling afgylle i biogasanlægAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Xergi A/S. Process ResearchAnders Peter Jensen · apje@xergi.comtlf: 99 35 16 00Novozymes A/S1.861.000 kr.3.722.000 kr.1. kvartal 2011Projektet søger at øge nedbrydeligheden afhusdyrgødning fra 50 til 75 % ved en komposterlngslignendebehandling af den tungtomsætteligedel af gødningen for at gøre biogasanlæg medren gylle konkurrencedygtige med anlæg, der fårtilført energiholdigt affald. Teknologien afprøvesførst i pilotskala og derefter i fuld skala.ENS-64009-0051energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201051


Bevilgede projekter · BiomasseForbedret og regulerbar biogasproduktionENS-64009-0203Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Fødevareøkonomisk Institut-KUKurt Hjort-Gregersen · foi@foi.dktlf: 35 33 68 00Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet-AU, BaanlevBiogas A/S, Linkogas Amba, Vester HjermitslevEnergiselskab, Vegger Energiselskab4.402.000 kr.8.809.000 kr.1. kvartal 2013Projektet vil afprøve og i fuld skala demonstrere,om forsepareret fiberfraktion og lagerfaste energiafgrøderkan bidrage til at øge og regulere biogasproduktionenpå eksisterende biogasfællesanlæg.Laboratorie- og pilotskalaforsøg skal sideløbendeafklare grænserne for organisk belastning i bestræbelsernepå at regulere produktionen.Oplæg til handlingsplan for udvikling og demonstrationinden for kraftvarme fra fast biomasseENS-64009-0206Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:DI BioenergiKristine van het Erve Grunnet · keg@di.dktlf: 33 77 33 69FORCE Technology, Babcock & Wilcox Vølund A/S,B&W Energi A/S, Hollesen Energi, LINKA Maskinfabrik,Stirling Danmark, Aalborg Energie Technik,C. F. Nielsen850.000 kr.1.584.000 kr.4. kvartal 2010I projektet udarbejdes oplæg til en strategibaserethandlingsplan for udvikling og demonstration afbiomassebaseret kraftvarmeproduktion, der kanbane vej for et teknologispring og derigennemstyrke den danske biomasseteknologis internationalekonkurrenceevne. Oplægget diskuteres på enminikonference i juni 2010.IEA Task 43: Biomasse ressourcer til energi markedet 2010-2012ENS-64009-0216Ansvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Center for Skov, Landskab og Planlægningv/LIFE-KUVivian Kvist Johannsen · vkj@life.ku.dktlf: 35 33 15 01360.000 kr.480.000 kr.1. kvartal 2013Projektet finansierer den danske deltagelse i IEATask 43.Task 43 fokuserer på sammenhængen mellembiobrændselsproduktionen og energimarkederneset ud fra en miljømæssig og samfundsøkonomisksynsvinkel. Der gennemføres systemanalyservedrørende brændselstyper, dyrkning, land use,samt høst og håndtering af biobrændsler.Formidling af forskningsresultater inden for bioenergiENS-64009-0228Ansvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:BioPressTorben Skøtt · biopress@biopress.dktlf: 86 17 85 07792.000 kr.1.760.000 kr.2. kvartal 2012Projektet formidler forskningsresultater indenfor områderne bioenergi, mikrokraftvarme, brintog brændselsceller. Det sker gennem udgivelseaf tidsskriftet Forskning i Bioenergi, elektroniskenyhedsbreve, løbende nyheder og debat på www.bioforskning.dk samt etablering af en databaseover artikler, afsluttede projekter m.v.Deltagelse i IEA Bioenergy Task 39 og 42 i 2010-2012ENS-64009-0229Ansvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Center for Skov, Landskab og Planlægningv/LIFE-KUHenning Jørgensen · hnj@life.ku.dktlf: 35 33 15 00392.000 kr.522.000 kr.1. kvartal 2013Projektet finansierer den danske deltagelse i de tointernationale netværk under IEA Bioenergy, Task39 ‘’Commercialisation of 1st- and 2nd-GenerationLiquid Biofuels from Biomass’’ samt Task 42‘’Biorefineries: Co-production of Fuels, Chemicals,Power and Materials from Biomass’’ i perioden2010 til 2012.52 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Igangværende projekter · BiomasseJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesForskEL 10267 LT-CFB demonstration plant DONG Energy A/S Rasmus Glar Nielsenragni@dongenergy.dktlf: 99 55 30 003.200.000 kr. 2. kvartal2010ForskNG 10294Biogas potentials in manure and effectof pre-treatmentDanmarks Jordbrugs-Forskning-AUHenrik B. Møllerhenrikb.moller@agrsci.dktlf: 89 99 19 003.014.000 kr. 4. kvartal2010Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesENS-33031-0029ENS-33032-0008ENS-33032-0109ENS-33033-0089ENS-33033-0161ENS-33033-0227ENS-63011-0022ENS-63011-0081ENS-63011-0114ENS-63011-0222Årsager til proces-ustabilitet i biogasanlægog strategier for forebyggelseog genoprettelse af processenTræpiller og arbejdsmiljøIEA bioenergy agreement task 33:Thermal Gasification of Biomass. Danskrepræsentation i perioden 2006 og 2007Optimering af biomassefyredevarmeværker ved opfugtning afforbrændingsluft – måleprogramEffektive og ikke-forvridendebiobrændstof politikkerVideregående forståelse af pelleteringIEA Renewable Energy Technologies,Bioenergy Agreement Task 37:Energy from biogas and landfill gasBiomasse- og flydendebiobrændselbaseret poly-generation iikke-nettilsluttet og net-tilsluttet driftEUBIONET III: Løsninger rettet modbegrænsninger for biomassemarkedetog mod tilgængeligheden afbiomasseråvarerFormidling af forskningsresultaterinden for bioenergiDTU MiljøCenter for Skov, Landskabog Planlægningv/LIFE-KUFORCE TechnologyCOWI A/SCOWI A/S.Miljøøkonomi ogvelfærdAfdelingen forBiosystemerv/Risø DTUCenter forBioenergi-SDUStirling Danmark ApSTeknologisk Institut.Center forVedvarende Energiog TransportBioPressIrini Angelidakiria@er.dtu.dktlf: 45 25 14 29Simon Skovssk@life.ku.dktlf: 40 17 50 40Anders Evaldaev@force.dk72 15 77 50Jens Dall Bentzenjdb@dallenergy.dktlf: 29 87 22 22Henrik Duerhdu@cowi.dktlf: 45 97 22 11Kim Pilegaardkipi@risoe.dtu.dktlf: 46 77 41 01Theodorita Al Seaditas@bio.sdu.dktlf: 65 50 41 68Jesper Noesjn@stirling.dktlf: 45 25 93 70Jørgen Hingejorgen.hinge@teknologisk.dktlf: 72 20 13 24Torben Skøttbiopress@biopress.dktlf: 86 17 85 071.878.000 kr. 2. kvartal2010797.000 kr. 2. kvartal2011160.000 kr. 4. kvartal2010400.000 kr. 2. kvartal2010340.000 kr. 2. kvartal20103.181.000 kr. 1. kvartal2011446.000 kr. 4. kvartal20104.990.000 kr. 1. kvartal2011314.000 kr. 3. kvartal2011600.000 kr. 2. kvartal2010Afsluttede projekter · BiomasseResidential Wood Combustion and the interaction between technology,user and environment (WOODUSE)Ansvarlig:DSF:Resultat:DMU-AU · Ole Hertel, tlf: 46 30 12 005.000.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2008Projektet har behandlet mange aspekter af samspillet mellem brændefyring, bruger og miljø. Der ergennemført en række undersøgelser af helbredseffekter af partikler fra brænderøg. Sociologiske ogøkonomiske faktorer af betydning for brug af brændeovn er undersøgt. En intensiv målekampagnehar belyst brændefyrings indvirkning på luftkvaliteten i et case-område. Resultaterne er kombineretmed modelberegninger og har tilvejebragt et forbedret grundlag for kortlægning af brændeovnesbidrag til luftforurening. Effekten af mulige tiltag for at begrænse partikeludslippet fra brændefyringer undersøgt. Hjemmeside: http://wooduse.dmu.dk DSF · 2104-05-0010energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201055


Afsluttede projekter · BiomasseEnvironmentally sustainable utilization of waste resourcesfor energy production (ENSUWE)DSF · 2104-05-0019Ansvarlig:DSF:Resultat:DTU Miljø · Thomas Astrup · tlf: 45 25 15 582.610.819 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Projektet har som det første i Danmark kombineret energisystemanalyse med livscyklusvurdering(LCA) af energiproduktion fra affald. Eksisterende danske energimodeller er i projektet blevet udbyggettil specifikt at kunne modellere energiproduktion fra affald. Metodetilgangen i LCA er blevetudviklet til systematisk at kunne inddrage nedstrøms energisubstitution fra affald, herunder specifikteffekter for el- og varmeproduktion. Projektet har vurderet en række affaldsteknologier i forhold tilderes energi- og miljømæssige egenskaber samt vurderet teknologiernes muligheder for indpasning ienergisystemet.HIPWOODS - Health effects related to exposure to indoor particle pollutionfrom wood-burning stovesDSF · 2104-05-0045Ansvarlig:DSF:Resultat:Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin v/AU · Torben Sigsgaard · tlf: 89 42 61 631.800.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Projektets formål har været at belyse brænderøgens mulige helbredspåvirkninger hos mennesker,som er udsat for forskellige koncentrationer af brænderøg. Der er gennemført en lang række subjektiveog objektive målinger på forsøgsdeltagerne i forsøg på at kortlægge eventuelle effekter. Vi finderingen stærke effekter som egentlig sygdom eller forandringer i lungefunktionen. Vi forsøger derfornu at undersøge, om udsættelsen for brænderøg har ført til subklinisk inflammation, som kan være etudtryk for det tidlige stadium i sygdom før der kommer synlige tegn.Kvalitetsstyringssystemer til faste biobrændslerForskEL - 4115Ansvarlig:PSO:Resultat:DONG Energy · Charles Nielsen · tlf: 76 22 24 104.589.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Projektet har eksperimentelt testet et stort antal af metoder til prøvetagning, prøvereduktion ogbestemmelse af rumvægt, askesmeltepunkt, partikelstørrelse, fugtindhold, grundstoffer samtkvalitetssikring for faste biobrændsler. Der er undersøgt et stort antal forskellige biobrændsler, menmed fokus på de mest handlede eller på dem, der har vist sig mest vanskelige at karakterisere.Resultaterne har givet data, anbefalinger og validering til det parallelle standardiseringsarbejde i deneuropæiske komite for standardisering - CEN.Materialeproblemer ved storskalafyring med biomasseForskEL - 5293Ansvarlig:PSO:Resultat:Dong Energy A/S · Charles Nielsen · tlf: 76 22 24 104.098.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Oxidationen af TP 347H og X20 i vanddamp blev undersøgt ved felt-/ laboratorietest og termodynamisk/kinetiskmodellering. TP347H: Det indre metalkorn oxiderer internt, hvorved partikler af Fe-Crspinel og Ni/Fe dannes. Ni/Fe danner et netværk, hvilket muliggør hurtig ilttransport. FeCr2O4/Cr2O3dannes langs de tidligere korngrænser. I tidsrummet 7720-29588 timer sker primært vækst af dettelag. Højere temperatur giver bedre mulighed for transport af Cr til oxidationsfronten. X20: Det indrelag vokser ved intern oxidation ved 500 og 600°C. Først omdannes M23C6, så dannes Fe-Cr spinelimellem disse. Skiftevis Cr-rige og Cr-fattige lag dannes ved 700°C.Korrosion forårsaget af belægninger i biomassefyrede kedlerForskEL - 5820Ansvarlig:PSO:Resultat:DTU Kemiteknik · Kim Dam-Johansen · tlf: 45 25 28 402.407.200 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Formålet med PSO-projektet 5820 var at undersøge Cl-korrosion under velkontrollerede laboratorieforhold,der simulerede forholdene i biomasse-kedler. Dette er gjort ved at udsætte stykker af overhederrør, med belægninger af syntetisk salte, temperaturer og gasblandinger der simulerer biomassefyredebetingelser. De korroderede enheder er blevet undersøgt i detaljer ved hjælp af en ScanningElectron Microscope (SEM) med henblik på at bestemme korrosionshastighed, og til at undersøgekemi og morfologi af de ætsende angreb.56 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Afsluttede projekter · BiomasseRestprodukter fra affaldsforbrændingAnsvarlig:PSO:Resultat:Dong Energy A/S · Charles Nielsen · tlf: 76 22 24 104.247.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Det primære formål med projektet var at forbedre forståelsen af dannelsen af og karakteristika forrestprodukter fra affaldsforbrænding. Målet var at dække alle aspekter af affaldsforbrænding: fraegenskaberne for det indkommende affald, ved forbrændingsprocesser og askedannelse i forbrændingskammer/kedel,aflejringer og korrosion, til den afsluttende emission til luft og udvaskning fra dedannede restprodukter. Projektet var fokuseret omkring en fuldskala målekampagne på forbrændingsanlæggetFASAN i Næstved. Prøver af bundasken og flyveaskepartikler blev indsamlet og målinger afgasser, aerosoler og aflejringer blev gennemført.ForskEL - 5784Indkøring og regulering af totrins pilotanlægAnsvarlig:PSO:Resultat:Weiss A/S · Bjarne Skyum · tlf: 96 52 04 502.999.500 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Weiss A/S har med assistance fra DTU og COWI A/S etableret et pilot forgasningsanlæg med nominelkapacitet på 600 kW indfyret effekt (ForskEL-projekt 6529). Anlægget er en opskalering af det såkaldteVIKING-anlæg.I nærværende projekt er anlægget blevet indkørt, og det er blevet demonstreret, at anlægget kankøre ubemandet og stabilt. De positive resultater har resulteret i, at Weiss har truffet beslutning omkringetablering af et egentligt demonstrationsanlæg.ForskEL - 6325Motorkoncept optimeret til motordrift på forgasningsgasAnsvarlig:PSO:Resultat:DTU Mekanik · Ulrik Henriksen · tlf: 45 25 19 691.969.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Der er gennemført eksperimentelle undersøgelser på to identiske små SI gasmotor generator set,der kører på biomassegas fra termisk forgasning af træ. Motorerne blev kørt med to forskelligekompressionsforhold, den ene med det almindelige kompressionsforhold for naturgasdrift 9.5:1, ogden anden med et kompressionsforhold på 18.5:1 (omregnet dieselmotor). Det blev vist, at et højtkompressionsforhold var muligt for en gnisttændings-motor, når den kører med denne specifikkebiomasse forgasningsgas. Resultaterne viste en stigning i elvirkningsgraden fra 30 % til 34 %, nårkompressions-forholdet var øget.ForskEL - 6536Guideline for sikker og miljøvenlig forgasning af biomasseAnsvarlig:PSO:Resultat:COWI A/S · Thomas Engberg Pedersen · tlf: 45 97 22 25426.140 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Projektet er et fælleseuropæisk projekt, og det vigtigste formål med Forgasningsguide projektet erat fremme markedsudbredelsen af små biomasseforgasningssystemer (


Afsluttede projekter · BiomasseKorrosionsbeskyttelse af overflader baseret på nanoteknologiForskEL - 7467Ansvarlig:PSO:Resultat:Vattenfall · Tommy Vilhelmsen · tlf: 65 68 44 201.051.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Nanoteknologi kan give mulighed for at få nye værdifulde oplysninger om resultater og korrosionsbeskyttelsei kraftværker. Generelt ønskes at kontaktflader har en god ”slip-effekt”. Dette er for atforlænge tidsintervallet mellem rengøring eller gøre rengøringsprocedurer lettere og billigere. Korrosionsbeskyttelseer også ønsket for at forlænge levetiden af forskellige dele i kraftværker og dermedoptimere energiproduktion og anlæggets samlede virkningsgrad. Nanobaseret gelcoating er testetunder en række forskellige forhold.Fjernelse af tjære fra lav temperatur forgasserForskEL - 10036Ansvarlig:PSO:Resultat:Dall Energy · Jens Dall Bentzen · tlf: 29 87 22 223.100.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010I ERA-NET Bioenergy projektet er to røggasrensningteknologier tilpasset og afprøvet i forbindelsemed lavtemperatur forgasning. Det drejer sig om OLGA tjærerensningsteknologien udviklet af dehollandske partnere i projektet og køling, filtrering og partiel oxidation udviklet af de danske partnerei projektet. Projektet tager sigte på at vurdere den tekniske og økonomiske egnethed af de toopskalerbare metoder til tjærerensning (Olga og delvis oxidation). Metoderne baner vej for tilslutningaf højeffektiv og brændselsfleksible biomasseforgasnings systemer til gasmotorer, gasturbiner,brændselsceller eller katalytisk syntesegas reaktorer.Biogas til nettetForskNG - 10124Ansvarlig:PSO:Resultat:Dansk Gasteknisk Center a/s · Per Jensen · tlf: 87 27 87 271.609.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Teknologien til opgradering af biogas til naturgaskvalitet er til rådighed, og det praktiseres i dag i bl.a.Sverige. Der er dog er række barrierer, der besværliggør dette i Danmark. Projektet beskriver kort,hvordan biogas kan renses for forskellige uønskede komponenter samt vurderer opgraderingsomkostninger,energiforbrug, metanemission og rammebetingelser for opgradering af biogas. Desudenbeskrives udfordinger ved styring og drift at gasnettet.Præcisionsstyring af biogasprocessenENS-33031-0028Ansvarlig:EFP:Resultat:Danmarks JordbrugsForskning-AU · Henrik B. Møller · tlf: 89 99 19 001.891.000 kr. Afsluttet 3. kvartal 2009Forsøg i reaktorer på Forskningscenter Foulum har vist lovende resultater ved at anvende for-hydrolyseog seriedrift til at øge metanudbyttet fra både kvæg- og svinegylle. Der er opnået en ekstra produktionpå mellem 5 og 26 %. Arbejdet videreføres i et ForskNG-projekt. Ammoniak er en alvorlig inhibitor forbiogasprocessen, og forsøg under projektet har vist, at metanproduktionen halveres, når ammoniakkoncentrationenfordobles. Der er udviklet en ny metode til fjernelse af ammoniak, der videreudvikles i etnyt EUDP-projekt. Endelig er der gennemført lovende forsøg med online måling af procesparametre.Formidling af forskningsresultater inden for bioenergi i 2006-2008ENS-33032-0121/ENS-33033-0016Ansvarlig:EFP:Resultat:BioPress · Torben Skøtt · tlf: 86 17 34 071.425.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Formidlingen af forskningsresultaterne er sket gennem et tidsskrift på dansk og engelsk. Begge udgaverer lagt ud på internettet på adressen www.biopress.dk. Derudover er den danske version blevet udsendttil en abonnementskreds på cirka 3.400. I projektperioden er der produceret og udsendt et tidsskrift på12 sider og otte tidsskrifter på hver 16 sider. Herudover er der løbende lagt nyheder ud på www.biopress.dk. Der har været en god dialog med forskerne, som har sat pris på, at projektet har været i stand til atformidle forskningsresultaterne ud til en bredere kreds, end forskerne normalt har kontakt med.58 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Biobrændstoffer2001200220032004200520062007200820092010I alt2,50,72,011,819,974,199,3114,5104,60,00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140DSFForskELEFP/EUDPHTFStort globalt potentiale fordansk bioethanol-teknologiI foråret 2010 begyndte Inbicons demonstrationsanlæg i Kalundborgat producere 2. generations bioethanol med halm sombrændsel, og der blev indgået den første kommercielle aftalemed Statoil om at aftage anlæggets årlige produktion på omkring5 mio. liter.Inbicon har med denne milepæl demonstreret sin evne til atudvikle en kontinuerlig produktion, der samordnes med driftenaf Asnæsværket. Overskudsprodukter i form af lignin-piller anvendessom CO 2 -neutralt brændsel, der erstatter mere end 8.000tons kul om året på kraftværket. Dette teknologiske gennembrudhar vakt international opsigt, og Inbicon, der er et hundredeprocent ejet datterselskab af DONG Energy, har i foråret 2010indgået sin første internationale licensaftale og samtidig tagetde første skridt til at udnytte processen i USA.EU- og EUDP-støtte til procesoptimeringInbicons IBUS-anlæg i Kalundborg er resultatet af en mangeårigindsats, der startede med et pilotanlæg på Fynsværket,medfinansieret af EU-midler, fortsatte i et opskaleret anlæg vedSkærbækværket, som ForskEL-programmet har støttet, og nu erudmøntet i et præindustrielt demonstrationsanlæg, der årligtkan omsætte omkring 35.000 tons halm til 5,4 mio. liter bioethanol,13.000 tons lignin-piller og 11.000 tons dyrefoder.Demonstrationsanlægget modtog i 2007 støtte fra EFP’s øremærkedemidler til anden generations biobrændstoffer, dermedfinansierede udgifter til design og projektering af demonstrationsanlægget.Efterfølgende fik Inbicon EUDP-støtte tilselve etableringen, således at den samlede projektstøtte tildemonstrationsanlægget nåede op på godt 76 mio. kr. De samledeanlægsudgifter til Kalundborg-anlægget løber op i mereend 325 mio. kr.I den IBUS-proces, der anvendes på demonstrationsanlægget,bliver halmens indhold af C5-sukker udnyttet til dyrefoder, fordidet endnu ikke er lykkedes at udvikle en delproces, der kanomdanne disse 25-40 % af lignocellulosens sukkerindhold tilbioethanol. Men som en del af de øremærkede biobrændstofmidlerhar forskningsvirksomheden Terranol i 2008 fået midlertil at modficere gærstammer med særligt lovende egenskaber,så også pentosesukkeret kan omdannes til bioethanol. Hvis projektetsmål nås, vil det kunne bidrage til at øge IBUS-processenssamlede driftsøkonomi.Det har fra starten været DONG Energy/Inbicons strategi, atdemonstrationsanlægget i Kalundborg ikke alene skulle kunneproducere bioethanol til et prækommercielt marked, men atprocesanlægget løbende skulle anvendes til forskellige initiativerfor procesoptimering. EUDP har af sine 2009-midler bevilgetprojektstøtte til Inbicons fortsatte optimeringsbestræbelser i Kalundborg.Med et samlet budget på knap 42 mio. kr., hvoraf EUDPfinansierer ca. 12,5 mio. kr., vil Inbicon udvikle et kontinuerligtindfødningssystem, genanvende enzymer og reducere vandforbrugetsom led i at nedbringe produktionsomkostningerne ogderigennem gøre bioethanolen mere konkurrencedygtig i sammenligningmed konventionel benzin.Denne indsats bliver yderligere understøttet i det EU-finansieredeKACELLE-projekt, hvor Inbicon i spidsen for en bredtsammensat projektgruppe har fået bevilget et af fire store demonstrationsprojekterunder et strategisk partnerskab for bæredygtigebiobrændstoffer. EU’s energiprogram under 7. rammeprogramhar bevilget 9,1 mio. EUR (ca. 67,7 mio. kr.) til enrække initiativer, der skal bringe IBUS-anlæggets produktionsomkostningerned. Med denne EU-bevilling får Inbicon mulighedfor at sætte yderligere tempo på procesoptimeringen, og60 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


BiobrændstofferSCF Technologies har haft så gode resultater i et projekt under Højteknologifondenmed at udvikle sin CatLiq-proces, at EUDP i 2009gav støtte til design og projektering af et demonstrationsanlæg,der i givet fald skal opføres for Vattenfall ved Nordjyllandsværket.CatLiq-processen har under projektet dokumenteret en fin evne tilat omdanne det ellers besværlige våde biomasseaffald.SCF Technologies har i foråret 2010 afsluttet et projekt underHøjteknologifonden, der har dokumenteret, at det er muligt atproducere bioolie fra vådt biomasseaffald, som ellers har væretvanskeligt at konvertere til energiformål.Virksomhedens CatLiq-proces kan omdanne spildevandsslam,affald fra fødevareproduktion og restprodukter fra bioethanol tilbioolie under højt tryk og temperatur i en reaktor. Råproduktetfra processen udgøres af fire komponenter: bioolie, salte/mineraler,vand og gas, som alle søges afsat på det kommerciellemarked.På baggrund af resultaterne fra driften af dette pilotanlæg harEUDP i juni 2009 bevilget støtte til design og projektering af etdemonstrationsanlæg, som planlægges opført ved Nordjyllandsværketi samarbejde med Vattenfall og Aalborg Universitet. Parternehar søgt EUDP om støtte til etablering af demonstrationsanlæggetfra 2010-midlerne.EUDP har også givet projektstøtte til Haldor Topsøe, der sammenmed Teknologisk Institut vil omdanne 2. generations bioethanoltil dimetylether, der kan anvendes til at øge virkningsgraden i endieselmotor markant.Foto: Torben Nielsenrer i North Dakota, og hvor lignin-piller fra bioethanolfabrikkenkan erstatte en del af kraftværkets kulforbrug.Andre biobrændstof-processerDet andet store demonstrationsanlæg, der har fået bevilget projekterings-og etableringsstøtte fra EUDP, er BioGasols planlagteanlæg på Bornholm. Det skal opskalere den MaxiFuels-proces,som DTU Biosys har udviklet gennem flere EFP-støttede projekter.EUDP har i forlængelse af et projekt for design og projekteringgivet et betinget og tidsbegrænset tilsagn om støtte fra defremrykkede 2009-midler på 78,2 mio. kr., der sammen med enegenfinansiering på op til 125 mio. kr. vil gøre det muligt forBioGasol at opføre og drive et demonstrationsanlæg med nogenlundeden samme produktionskapacitet som Inbicons anlægi Kalundborg.BioGasol er nu opkøbt af en udenlandsk venturefond med bedremuligheder for at skaffe den nødvendige egenfinansiering, ogbl.a. på den baggrund har EUDP besluttet at give projektgruppenfrist til efteråret 2010 med den endelige afklaring.Bioraffinaderier på vejEn række af de aktører, der arbejder sammen med Inbicon omoptimering af IBUS-processen, deltager også i det strategiskeforskningscenter Bio4Bio, som DSF har bevilget støtte til underledelse af LIFE-KU.Dette center skal udvikle og afprøve en række banebrydendeteknikker, der kan øge forståelsen af sammenhængen mellemopbygningen af biomasse og de proteiner og procestrin, der skalkunne omdanne biomassen til flydende brændstoffer. Forskningeni Bio4Bio-centret forventes at kunne bane vej for udviklingenaf egentlige bioraffinaderier, der på sigt skal kunne producereforskellige råvarer til den kemiske industri som alternativ til råvarer,der er baseret på olie.DTU Kemi har i samarbejde med bl.a. Novozymes gennem etandet DSF-projekt opnået betydningsfulde resultater med at anvendekatalysatorer, enzymer og bakteriekulturer til brændstofferog syrer, som også ventes at kunne indgå i processer i etbioraffinaderi. De praktiske resultater fra dette projekt søges nuvidereudviklet i industrielt regi.62 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bevilgede projekter · BiobrændstofferUdvikling af forbedret 2G bioethanol teknologitil forberedelse af kommercialiseringAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Inbicon A/SNiels Henriksen · niehe@dongenergy.dktlf: 99 55 11 11KU-LIFE12.579.000 kr.41.930.000 kr.1. kvartal 2012I projektet optimeres Inbicons proces i Kalundborgved at udvikle metoder til omkostningsreduktion,udvikle et kontinuerligt indfødningssystem,genanvende enzymer og reducere vandforbrugsom milepæle på vej til et kommercielt fuld skalaanlæg, der kan producere bioethanol fra fx hvedehalmmed en kapacitet på 50 tons i timen.ENS-64009-0015Demonstration af produktionen af bæredygtig bio oliebaseret på CatLiq teknologien - fase 1Ansvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:SCF Technologies A/SMorten Nielsen · info@scf-technologies.comtlf: 88 30 32 009.379.000 kr.20.036.000 kr.1. kvartal 2011I projektet designes et CatLiq demonstrationsanlægi industriel skala, som kan konverterelavværdi fødestrømme såsom svinegylle til enhøjværdi bioolie, som efterfølgende kan anvendestil kraftvarme produktion. Projektet vil desudenevaluere tekniske, økonomiske og miljømæssigeaspekter af CatLiq processen og -demonstrationsanlægget.ENS-64009-0030Anden generations bioethanol som brændstof til diesel motorerAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Haldor Topsøe A/S. R&D DivisionPär Gabrielsson · pg@topsoe.dk · tlf: 45 27 20 00Teknologisk Institut7.000.000 kr.11.111.000 kr.3. kvartal 2011I projektet demonstreres anvendelse af 2. generationsbioethanol som brændstof til dieselmotorerved at konvertere ethanol til dimetylether,der er et udmærket brændstof til dieselmotorer.Anvendelse af ethanol i en dieselmotor øgervirkningsgraden med op til 40 % i forhold til enbenzinmotor og med 5-10 % totalt.ENS-64009-0151Deltagelse i IEA Bioenergy Task 39 og 42 i 2010-2012Ansvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Center for Skov, Landskab og Planlægningv/LIFE-KUHenning Jørgensen · hnj@life.ku.dktlf: 35 33 15 00392.000 kr.522.000 kr.1. kvartal 2013Projektet finansierer den danske deltagelse i de tointernationale netværk under IEA Bioenergy, Task39 ’’Commercialisation of 1st- and 2nd-GenerationLiquid Biofuels from Biomass’’ samt Task 42’’Biorefineries: Co-production of Fuels, Chemicals,Power and Materials from Biomass’’ i perioden2010 til 2012.ENS-64009-0229energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201063


Igangværende projekter · BiobrændstofferJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesUdvikling af 2. generationsbiobrændselDONG EnergyCharles Nielsenchani@dongenergy.dktlf: 99 55 20 93Biodiesel skal være bæredygtig Novozymes A/S Jesper Braskjebk@novozymes.comtlf: 44 46 29 7022.000.000 kr. 201017.000.000 kr. 2012Foto: Torben NielsenAfsluttede projekter · BiobrændstofferThe Bio/Catalytic RefineriesAnsvarlig:DSF:Resultat:DTU Kemi · Rasmus Fehrmann · tlf: 45 25 23 8910.000.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Projektet har afdækket lovende ruter til omdannelse af biomasse med brug af katalysatorer, enzymerog bakteriekulturer til mere værdifulde produkter som brændstoffer i form af ethanol, methan oghydrogen eller til kemikalier med forøget værdi såsom eddikesyre, eddikesyremethylester og mælkesyre.Sidstnævnte forventes at blive et vigtigt platform-molekyle i et fremtidigt biomasseraffinaderi,hvorfra kemikalier i stor skala og plastmaterialer kan blive produceret. De mest lovende fund vil blivevidereudviklet i industrielt regi.DSF · 2104-04-0003energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201065


Brint ogbrændselsceller2001200220032004200520062007200820092010I alt20,622,911,146,594,595,552,5131,8126,432,70 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140DSFForskELEFP/EUDPHTFFokus på produktionsoptimering afdanske brændselscelleteknologierDe strategiske energiforskningsprogrammer bevilger fortsat relativtstore midler til teknologiudvikling af forskellige typer brændselsceller,fordi det har vist sig, at de danske aktører fortsat stårsig godt i den internationale konkurrence om størst mulig gevinstved first mover-effekten. Inden for SOFC-brændselsceller satsersamarbejdet mellem Topsoe Fuel Cell og Afdelingen for Faststofkemiog Brændselsceller v/Risø DTU på at nedbringe produktionsomkostningerneog øge levetid og virkningsgrad på de første,prækommercielle generationer af SOFC. Sideløbende forskes inye materialer og stakdesign, der på sigt kan bringe omkostningerneved en ny generation SOFC yderligere ned.Inden for lavtemperatur PEM (LT-PEM) brændselsceller er der ligeledesfokus på at nedbringe produktionsomkostningerne, så det ermuligt at afsætte hele systemer på kommercielle nichemarkederog ikke kun levere celler og cellestakke til forsøg og demonstration.Højtemperatur PEM (HT-PEM) brændselsceller har med ForskEL’sstore konsortiebevilling fra 2009-midlerne fået et økonomiskog organisatorisk løft, der giver store forhåbninger om, atdenne lovende teknologi kan blive en særlig dansk styrkeposition.De danske brint-aktører har i det seneste år positioneret sigstærkt både inden for udvikling og demonstration af koncepterog produkter til transportsektoren og i store internationale teknologisatsningersom fx EU’s Joint Undertaking (JU).Det store demonstrationsprojekt i Sønderborg og Lolland kommuner,der finansieres med en særlig finansudvalgs-bevilling administreretaf EUDP-sekretariatet, er nu på vej ind i den afsluttende fase,hvor antallet af demonstrationsanlæg for mikrokraftvarme øges tilop mod 100. I 2. fase har 5 husstande i landsbyen Vestenskov testetden første generation af LT-PEM-anlæg, der kører på brint, og tilsvarendehar 5 husstande i Sønderborg været værter for prøvedrift afnaturgasforsynede SOFC- og HT-PEM-anlæg fra hhv. Topsoe Fuel Cellog Dantherm Power. I den sidste fase øges antallet af husstande,og de får installeret anlæg, der undervejs er blevet optimeret pågrundlag af de praktiske erfaringer fra 2. fase. Projektledelsen fordette demonstrationsprojekt er efter omstruktureringer hos konsortietsindustrielle partnere overgået til SEAS-NVE.På vej mod kommercialiseringTopsoe Fuel Cell er den centrale industriaktør i den danske SOFCteknologiudviklingsom projektleder for store projekter fra bådeForskEL, EUDP og Højteknologifonden. I samarbejde med Afdelingenfor Faststofkemi og Brændselsceller v/Risø DTU fortsætterTopsoe Fuel Cell sit arbejde med at realisere de centrale mål i dendanske brændselscellestrategis SOFC-roadmap. Produktionen afSOFC-cellerne er i de seneste år blevet langt mere effektiv, efter atTopsoe Fuel Cell i 2009 kunne indvie en fabrik med en årlig produktionskapacitetpå 5 MW. Med projektstøtte fra EUDP har virksomhedenudviklet, effektiviseret og billiggjort produktionsprocessen.Der er indarbejdet nye og mere effektive design af stakkesom rutineproduktion, og teststanden på H.C. Ørstedsværket meden effekt på 10 kW er blevet forsynet med nye batchstakke.I et parallelt ForskEL-projekt har der været fokuseret på at udviklestørre celler, og det er lykkedes at demonstrere en forbedretkatode i mere end 3000 timers drift. Både Topsoe Fuel Cell ogRisø DTU har med ForskEL-projektstøtte arbejdet med at udviklegrundlaget for at kunne opskalere SOFC-anlæg fra 1 kW mikrokraftvarmetil anlæg på mere end 50 kW. Endelig har Topsoe FuelCell fået ForskEL-støtte til sammen med H2 Logic og Risø DTU atudvikle en F&U- og kommercialiseringsplan for SOEC-elektrolyse.Topsoe Fuel Cell satser med støtte fra Højteknologifonden på atøge SOFC-cellernes levetid og ydeevne samt at nedbringe pro-68 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bevilgede projekter · Brint og brændselscellerNæste generations materialer for brændselscellerN-INNER 09-075900Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for Brændselscellerog Faststofkemi v/Risø DTUNikolaos Bonanos · nibo@risoe.dtu.dktlf: 46 77 57 48SINTEF, Lund University, RWTH (Institut für Werkstoffeder Elektrotechnik II), Aachen1.822.304 kr.7.500.000 kr.1. kvartal 2013Projektet vil indeholde fremstilling af mere effektiveSOFC-brændselsceller, dels ved udviklingaf protonleder-baserede celler (PCFC), hvor detdannede vand udledes sammen med overskudsluft,dels ved brug af metoder til fremstilling aftynd-films materialer til SOFC og PCFC, hvilket vilgøre cellerne mere kompakte og mindske driftstemperaturen.planSOECForskEL - 10432Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Topsoe Fuel Cell A/SHelge Holm Larsen · hhl@topsoe.comtlf: 45 27 21 68H2 Logic A/S, Afdelingen for Brændselsceller og Faststofkemi v/Risø DTU2.000.000 kr.3.211.000 kr.2. kvartal 2011PlanSOEC skal udvikle en F&U og kommercialiseringsplanfor hydrogen og CO produktionsanlægbaseret på solid oxide electrolysis cell (SOEC)teknologi. Dette involverer analyse af state-of-theartSOEC teknologi og identifikation af F&U behovsamt bestemmelse af kommercielle målsætningerog prognoser for fremtidige potentielle markeder.Keramiske brændselsceller til brug for kraftvarmeForskEL - 10440Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Topsoe Fuel Cell A/SRasmus Barfod · raba@topsoe.dktlf: 45 27 23 30RISØ DTU7.995.500 kr.14.907.000 kr.2. kvartal 2011Formålet med dette projekt er at udvikle enmeget holdbar (>5 år) og en væsentlig merepriskonkurrencedygtig SOFC teknologi, og samtidigtudvikle grundlaget for at demonstrere enopskalering fra 1 kW mikrokraftvarme anvendelsertil større (>50 kW) kraftvarme anvendelser, somkan køre på flere typer brændsel.Holdbare og robuste keramiske brændselscellerForskEL - 10441Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for Brændselscellerog Faststofkemi v/Risø DTUJohan Hjelm · johh@risoe.dtu.dktlf: 46 77 58 87IRD A/S11.000.000 kr.14.980.000 kr.2. kvartal 2012Keramiske brændselsceller er en lovendeteknologi til elektricitetsfremstilling med høj effektivitetog lav miljøpåvirkning. Dette projekt vilforbedre effekttæthed, holdbarhed og robusthedaf brændselscellerne. Et nøglemål er en forbedretforståelse af degraderingsmekanismerne, hvilketvil gøre det muligt at udvikle strategier til atimødegå dem.DK-KeePEMAliveForsk EL - 10444Ansvarlig:Kontakt:PSO:Budget i alt:Afsluttes:IRD Fuel Cells A/SLaila Grahl-Madsen · lgm@ird.dktlf: 63 63 30 65834.000 kr.3.243.500 kr.4. kvartal 2012Nærværende ansøgning omhandler medfinansieringaf IRDs deltagelse i FC JU projektet KeePEMAlive.JU-projektet er pt. positivt evalueret og forventesat starte primo 2010. Det overordnede målmed KeePEMAlive er at forbedre holdbarheden oglevetiden af stationære LT-PEMFC baserede µCHPer.Projektudgangspunktet er IRDs µCHP-enhed, derpt. felttestes.70 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bevilgede projekter · Brint og brændselscellerSOFTEG II - SOFC/TEG Hybrid SystemAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Dantherm Power A/SPaw Mortensen · pvm@iet.aau.dktlf: 30 62 26 23Institut for Energiteknik-AAU, AU2.845.000 kr.4.374.000 kr.2. kvartal 2011Formålet med SOFTEG fase II projektet er at udvikleen høj effektiv TEG (TermoElectic generator)fra TE materialet Zn4Sb3. TEG modulet vil bliveintegreret i en SOFC hotbox, som anvendes i etmikrokraftvarme anlæg til private hjem. Ved atkombinere0 teknologierne forventes det at opnåen el-virkningsgrad på mere end 80 %.ForskEL - 10463PEM - Holdbarhed og levetid del IIAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:IRD Fuel Cells A/SLaila Grahl-Madsen · lgm@ird.dktlf: 63 63 30 65Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi-SDU,DTU Kemi8.023.000 kr.9.775.000 kr.1 kvartal 2013Det overordnede formål med DuRaPEM projekteter at videreudvikle metoder og teknologier tilforbedring af PEM-brændselscellernes levetid,med levetidsmål der svarer til målene i den danskestrategi på området. Det foreslåede arbejdeomfatter en systematisk indsats inden for alle trePEM FC varianter: LT & HT PEM FC, samt DMFC.ForskEL - 10505Integration af BMS (Battery Management Systems)i elektriske udgaver af konventionelle bilerAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Lithium Balance A/SLars Barkler · lba@lithiumbalance.comtlf: 58 51 51 04Serenergy A/S1.000.000 kr.2.000.000 kr.2. kvartal 2010En Fiat Scudo, der kan bruges som en 6-9 personerstaxa eller varevogn, forsynes med 276 VLi-ion batterier, et Batteri Management System(BMS) og en 12 kW HT-PEM methanol-brændselscelle.Under projektet demonstreres, at dennehybride ’’power back’’ kan give større elektriskekøretøjer samme radius som et køretøj medforbrændingsmotor.ENS-63011-0043Tailor PEM - fase 1. Udvikling af værktøjer til kundespecifikkedanske PEM brændselscelle-stakke til det initiale markedAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:IRD Fuel Cells A/S. R & DSteen Yde-Andersen · info@ird.dktlf: 63 63 30 00Smart Fuel Cell, BAXI Innotech GmbH, APC Denmark Aps9.202.000 kr.17.371.000 kr.1. kvartal 2012Tailor PEM skal etablere et designværktøj ogudvikle automatiserede produktionsmetoder,der kan reducere produktionsomkostninger selvved en lille omsætning, fordi der kan fremstilleskundespecifikke stakke til de forskellige anvendelserog markeder, selv ved små serie-produktioner.Produktdesignet bliver dermed kundedrevet ogmarkedsspecifikt.ENS-64009-0016Brændselscelle drevet elektrisk køretøj forsynet med reformeret methanolAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:GMR maskiner a/sNiels Kirkegaard · nki@gmr.dk · tlf: 75 64 36 11Teknologisk Institut, OK a.m.b.a., Serenergy,Aalborg Zoo, Holstebro Kirkegård, Billund Lufthavn,Vej og Park-Esbjerg Kommune3.000.000 kr.8.574.000 kr.3. kvartal 2012Der udvikles og fremstilles en prototype og senereen 0-serie af methanol forsynet brændselscelle-GMR multitruck for at demonstrere potentialeti en HT-PEM brændselscelle i samspil med enmethanol reformer inden for markedssegmentetservicekøretøjer uden for offentlige veje. Projektetskal muliggøre adgang til nye markedssegmenterfor GMR.ENS-64009-0017energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201071


Bevilgede projekter · Brint og brændselscellerIntegreret elektrisk fremdriftssystemAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Institut for Energiteknik-AAUSøren Knudsen Kær · skk@iet.aau.dktlf: 99 40 92 40SerEnergy A/S, Lithium Balance, Cemtec4.600.000 kr.8.368 000 kr.2. kvartal 2012Der udvikles et 2. generations HT-PEM methanolsystem med forbedret effektivitet og effekttæthedsom led i et højintegreret hybrid fremdriftssystem(HI-EPS) med Lithium-ion batterier og BMS.Systemet sikrer en rækkevidde på 600 km pr.opladning og hurtig optankning. Ved udgangen af2012 forventes teknologien demonstreret i 1000systemer.ENS-64009-0218Test- og Godkendelsescenter for Brændselscelle- og Brintteknologier: Fase 1Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for Brændselscellerog Faststofkemi v/Risø DTUAnke Hagen · anke@risoe.dtu.dktlf: 46 77 58 84Dansk Gasteknisk Center A/S5.046.000 kr.8.919.000 kr.1. kvartal 2012Der startes med et Test- og Godkendelsescenterfor Brændselscelle- og Brintteknologier. Derudvikles accelererede levetidstests af brændselscellesystemer,standardisering og rådgivning omcertificering. Centeret vil hjælpe industrien medtest, udvikling, analyse, godkendelse, certificering,rådgivning og undervisning i de nævnteteknologier.ENS-64009-0246IEA Hydrogen dansk deltagelse - Implementing AgreementAnsvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Dansk Gasteknisk Center A/SJan Jensen · dgc@dgc.dk · tlf: 20 16 96 00235.000 kr.470.000 kr.1. kvartal 2011Projektet finansierer den danske deltagelse i IEAHydrogen Implementing Agreement (HIA), deromfatter medlemskab af HIA Executive Committee,at engagere danske interessenter i HIAsamarbejdet om brint, informationsaktiviteter, fxvia hjemmeside, konferenceindlæg og workshopsog koordinering med Energistyrelsen.ENS-64009-0254IEA samarbejde, avancerede brændselsceller,Annex 25, stationære brændselscellerAnsvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Dantherm Power A/SPer Balslev · peb@dantherm.comtlf: 96 14 37 00295.000 kr.454.000 kr.1. kvartal 2012Projektet finansierer dansk deltagelse i internationaltsamarbejde i en gruppe under lEA om stationærebrændselsceller for decentral elproduktioni små enheder. Projektet inkluderer deltagelse iinternationale møder mellem eksperter på områdetog udbredelse af informationer på nationaltplan om den internationale udvikling.ENS-64009-0292H2MOVES Scandinavia - demonstration af storskala hydrogen tankstationi Oslo som en del af EU FCH-JU projektAnsvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:H2 Logic A/SJacob Krogsgaard · info@h2logic.comtlf: 96 27 56 003.280 000 kr.18.428.000 kr.1. kvartal 2013Projektet medfinansierer H2 Logic’s arbejde medat etablere en hydrogen tankstation i Oslo som endel af H2MOVES Scandinavia projektet. H2MOVESstøttes af the European Fuel Cells & Hydrogen JointUndertaking program for at sikre, at Skandinavienbliver et af markedsintroduktionsområderne forinternationale bilproducenter efter 2015.ENS-64009-0297energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201073


Igangværende projekter · Brint og brændselscellerJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesForskEL 10045Durable solid oxide electrolysis cellsand stacksAfdelingen forBrændselscellerog Faststofkemiv/Risø DTUForskEL 10065 SOFC R&D II Afdelingen forBrændselscellerog Faststofkemiv/Risø DTUPeter V. Hendriksenpvhe@risoe.dtu.dktlf: 46 77 57 20Mogens Mogensenmomo@risoe.dtu.dktlf: 46 77 57 30ForskEL 10076 HIGH PERFORMANCE MEAs IRD Fuel Cells A/S Madeleine Odgaardmod@ird.dk,tlf: 63 63 30 30ForskEL 10104Integrated HT-PEMFC and multifuelreformer for micro CHPInstitut for Energiteknik-AAUSøren Knudsen Kærskk@iet.aau.dktlf: 99 40 96 30ForskEL 10207 Improved SOFC stacks Topsoe Fuel Cell A/S Rasmus Barfodraba@topsoe.dktlf: 45 27 23 30ForskEL 10221 HotMEA DTU Kemi Niels J. Bjerrumnjb@kemi.dtu.dktlf: 45 25 23 10ForskEL 10245 The CanDan HUX IRD Fuel Cells A/S Peter B. Lundplu@ird.dktlf: 63 63 30 00ForskEL 10280IEA Hydrogen ImplementingAgreement Task 22 og Task 24Afdelingen forMaterialeforskningv/Risø DTUAllan Schrøder Pedersenalpe@risoe.dtu.dktlf: 46 77 57 004.994.000 kr. 2. kvartal201012.081.000 kr. 2. kvartal201015.076.000 kr. 1. kvartal20113.000.000 kr. 1. kvartal201012.731.974 kr. 3. kvartal201025.649.030 kr. 2. kvartal20105.797.000 kr. 4. kvartal2011109.715 kr. 2. kvartal2010Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesENS-33031-0053ENS-33032-0145ENS-33033-0151ENS-33033-0211ENS-33033-0253ENS-33033-0333ENS-63011-0034ENS-63011-0068ENS-63011-0200ENS-63011-0205Naturgasnettets anvendelighed til enren brintdistribution, fase 2Dansk GastekniskCenter a/sHenrik Iskovdgc@dgc.dktlf: 45 16 96 00DMFC MEA og stak udvikling IRD Fuel Cells A/S Steen Yde-Andersenird@ird.dktlf: 63 63 30 00Dansk mikrokraftvarme baseretpå brændselsceller, fase 2Integreret HT-PEM methanolreformersystem til nødstrøms- ogtransportanvendelserSEAS-NVEInstitut forEnergiteknik-AAUKristina Fløche JuelsgaardKFJ@seas-nve.dktlf: 70 29 29 29Søren Knudsen Kærskk@iet.aau.dktlf: 99 40 33 00Brændselsceller til SINE Dantherm Power A/S Claus Munkholmcm@dantherm.comtlf: 96 14 37 00Dansk mikrokraftvarme baseretpå brændselsceller, fase 3SEAS-NVEHyLift-0 - Udvikling og benchmarking H2 Logic A/Saf 1. generation HT-PEM/Li-Ion hybridtransport system til gaffeltrucksUdvikling af omkostningseffektive IRD Fuel Cells A/Sog højtydende MEA- ogbipolærpladeprocesser2. generations alkalisk elektrolyse Hydrogen Innovationand Research Centre(HIRC)Kristina Fløche JuelsgaardKFJ@seas-nve.dktlf: 70 29 29 29Jacob Hanseninfo@h2logic.dktlf: 96 27 56 00Steen Yde-Andersenird@ird.dktlf: 63 63 30 00Lars Ydely@hirc.dktlf: 70 20 46 11DanDan Dantherm Power A/S Paw V. Mortensenpvm@dantherm.comtlf: 51 38 40 681.369.000 kr. 3. kvartal20106.473.000 kr. 2. kvartal201021.900.000 kr. 4. kvartal20103.500.000 kr. 2. kvartal20101.500.000 kr. 2. kvartal201028.101.000 kr. 4. kvartal20121.597.000 kr. 2. kvartal20105.000.000 kr. 2. kvartal20109.500.000 kr. 4. kvartal20116.505.000 kr. 1. kvartal2011energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201075


Afsluttede projekter · Brint og brændselscellerMicrobial fuel cell – used in direct conversion of lignocellulosic waste to energyAnsvarlig:DSF:Resultat:Afdelingen for Biosystemer v/Risø DTU · Anne Belinda Thomsen · tlf: 46 77 41 644.000.548 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Projektet har udviklet en mikrobiel brændselscelle (MFC), som kan producere elektricitet ved atnedbryde det organiske stof i spildevand. Bakterierne skaffer sig energi ved at trække elektroner ogprotoner ud af biomassen. Herved opstår der et spændingsfelt, som kan omsættes til el. Den fremstilledeMFC er blevet testet på spildevand fra forbehandling af halm til produktion af bioethanol, ogdet har vist sig, at de stoffer, som ikke kan bruges til produktion af ethanol, i stedet kan udnyttes tilfremstilling af el. Det drejer sig blandt andet om C5-sukker og eddikesyre, som kan omsættes udentilsætning af enzymer.DSF · 2104-05-0003Safe and effective hydrogen storageAnsvarlig:DSF:Resultat:Teknologisk Institut · Jens Christiansen · tlf: 72 20 24 982.500.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Projektet adresserer et nyt lagringsprincip med lagring af brint i form af ammoniak i såkaldte metalamin-komplekser.Komplekserne kan i kompakteret form indeholde over 100 kg brint pr. m 3 , mereend det amerikanske energiministeriums målsætning for år 2015 på 80 kg pr. m 3 . En lagringsenhed,som indeholder ca. 8,5 kg ammoniak og en samlet vægt på ca. 20 kg, er udviklet. I et Ph.D.-studiumer der udviklet nye katalysatorer til fremstilling af brint ud fra ammoniak. Endvidere er der udvikletammoniak reformere, som producerer 400 l brint i timen med en effektivitet på over 90 %. En PEM FChar kørt adskillige timer på reformatet uden fald i ydelse.DSF · 2104-05-0016PEM stak og systemudvikling – Part IIAnsvarlig:PSO:Resultat:IRD Fuel Cells A/S · Laila Grahl-Madsen · tlf: 62 80 00 1010.389.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Formålet med projektet var at optimere et 1 kW LT PEM FC baseret system til µKV og UPS. Beggeprojektpartnere (IRD & Dantherm) har opnået gode resultater. Projektresultaterne for MEA ydeevnen,levetid, og stakpris opfylder de nationale målsætninger defineret i 2008. µKV og UPS systemet konstrueretpå basis af den væskekølede stak er succesfuldt afprøvet.ForskEL · 6333Udvikling af HT-PEMFC stak til CHP enhedAnsvarlig:PSO:Resultat:DTU Kemi · Niels J. Bjerrum · tlf: 45 25 23 103.000.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Projektets mål var at videreudvikle dansk teknologi inden for højtemperatur PEM brændselsceller. Detvarede 2 år og beskæftigede sig med komponenterne membraner, celler og cellestakke. De vigtigsteresultater af projektet var bedre kontrol over og opskalering af syntesen af polymeren PBI, mereproduktionsvenlig teknik til elektrodefremstilling og udvikling af en væskekølet højtemperatur PEM FCstak. Derudover er opnået en del resultater af mere materialeteknisk art med modificerede polymermembranero.l. Arbejdet fortsætter i projektkonsortiet HotMEA.ForskEL · 7328SOFC/TEGAnsvarlig:PSO:Resultat:Dantherm Power A/S · Paw Mortensen · tlf: 96 14 37 501.522.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Projektet kaldet SOFTEG skal betragtes som et foregangsprojekt inden for kommerciel udnyttelse afTermoelektriske materialer med det formål, at undersøge mulighederne for anvendelse og udnyttelse afTermoelektriske moduler som en del af et mCHP (mikrokraftvarme) hybridsystem baseret på Solid Oxidbrændselsceller. Dette for at generere en højere system elvirkningsgrad. I projektet er der opnået anvendeligeresultater som har vakt både national og international interesse. Der er igangsat samarbejdemed førende TE modul producenter og materiale forskere igennem et strategisk samarbejde på kommercieltniveau og gennem CEM (Center for EnergiMaterialer) støttet af Det Strategiske Forskningsråd.ForskEL · 7474energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201077


Afsluttede projekter · Brint og brændselscellerSOFC celler og stak udvikling - fortsatForskEL · 10049Ansvarlig:PSO:Resultat:Topsoe Fuel Cell · Niels Christiansen · tlf: 45 27 20 8010.532.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2009Inden for dette projekt er det demonstreret, at der kan produceres celler med et areal større end 500 cm 2Derudover er der også demonstreret en forbedret katode baseret på en LSCF-CGO komposit, der nu er testeti mere 3000 timer med befugtet katodegas samt naturgas. Der er demonstreret samling og drift af en stakmed et celleareal på 18 x 30 cm. Derudover er det også demonstreret, hvordan man kan opnå betydeligt laveregas lækage ved at optimere det mekaniske design i forseglings arealet. Det er herudover vist, hvordanstakke designet med Cr-fangere indarbejdet i stak designet kan formindske degraderingen markant.2. generations R&D-brændselscellesystemer & storskala demonstrationi nødstrøms- og nichetransport applikationer i Canada og DanmarkENS-33033-0286Ansvarlig:EFP:Resultat:Dantherm Power A/S · Paw V. Mortensen · tlf: 96 14 37 005.000.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Projektet har videreført aktiviteterne i det dansk-canadiske samarbejde om mere omkostningseffektive 2.generations brændselscellesystemer til UPS markederne og nichetransport. I UPS segmentet er der udvikleten 10 kW prototype med omkostninger tæt på projektets målsætning på 2.500 USD/kW, og modulerneer anvendt til flere CanDan relaterede demonstrationsprojekter i Canada. I nichetransport-segmentet er enbrint dispenser udviklet, og den første prototype succesfuldt testet på en tankstation, og der er gennemførtforberedelser til den brændselscelle-prototype, der skal udvikles i EUDP-projekt 63011-0045.Produktion af celler og stakke til SOFC udvikling, test og demonstrationsprojekterog til SOFC hotbox design udvikling, Fase 2ENS-63011-0029Ansvarlig:EUDP:Resultat:Topsoe Fuel Cell A/S · Søren Primdahl · tlf: 45 27 00 008.000.000 kr. Afsluttet 3. kvartal 2009I projektet er der arbejdet med tre vigtige mål i den danske brændselscellestrategis roadmap. Optimering afbrændselscelleproduktionen, hvor det er lykkedes at spare el og råvarer med nye metoder og teknikker ogved at introducere mere automatiserede maskiner på den ny fabrik. Der er indarbejdet to nye og mere effektivestak design som rutineproduktion. Der er installeret to batch stakke i den 10 kW SOFC teststand, der stårpå H.C. Ørstedsværket, og de store udfordringer det har medført har givet ny indsigt, der hidtil har ligget udenfor Topsoe Fuel Cells kernekompetencer, og det kan fremme udviklingen af PowerCore systemet (hotbox).Udvikling og afprøvning af 2. generation brændselscelle hybridkøretøjerog brinttankstationer frem mod COP15ENS-63011-0069Ansvarlig:EUDP:Resultat:H2 Logic A/S · Jacob Hansen · tlf: 96 27 56 005.000.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Der er i denne første fase af LINK2009 udviklet ny optimeret brændselscelleteknologi til vejkøretøjer meden virkningsgrad på 42-48 % og en systempris på 4.500 EUR/kW, inkl. brintlager. Teknologien er udviklettil både en bybil og et arbejdskøretøj. Der er udviklet tekniske koncepter for brint optankningsteknologi forbåde 350 bar og 700 bar optankning samt brintproduktion på tankstation. Arbejdet med at demonstrereden udviklede teknologi fortsætter i et EUDP-projekt (64009-0172) bl.a. med 4 køretøjer og en tankstation.I alt ventes 17 køretøjer og 3 tankstationer demonstreret under LINK2009-relaterede aktiviteter.IEA Hydrogen Implementing Agreement – deltagelse 2009ENS-63011-0208Ansvarlig:EUDP:Resultat:Dansk Gasteknisk Center · Jan K. Jensen · tlf: 40 40 46 14248.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Projektet har finansieret den danske deltagelse i IEA’s brintforsknings-samarbejde HIA, bl.a. som medlemaf executive committee. Denne samarbejdsaftale omfatter 23 fuldgyldige medlemmer og 3-4observatører. HIA’s samlede aktiviteter, herunder samarbejde og koordinering med andre samarbejdsaftalerog internationale organisationer, formidles via hjemmesiden www.ieahia.org, mens DGC haretableret en dansk hjemmeside www.h2-info.dk, hvor det danske netværk kan søge oplysninger omdeltagere og aktiviteter samt finde aktuelle rapporter og nyhedsbreve m.v. Der er p.t. 10 aktive tasksunder HIA, hvoraf de 6 har dansk deltagelse.78 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bølgekraften effekt på 110 kW, hvor flyderne har samme dimensioner somfuld skala anlægget. Hvis testdriften ved Roshage Mole i Hanstholmforløber planmæssigt, bliver næste fase en afprøvning affuldskala maskinen samme sted. På sigt er det tanken at flytteanlægget til kommerciel drift ud for havvindmølleparken HornsRev II, hvor den kan udnytte det eksisterende ilandføringskabel.Wave Stars forkortede fuld skala model med 2 x 2 flydere blev sati drift i de barske Nordsø-bølger ud for Roshage Mole i efteråret2009.Fotos: Wave StarUndervejs mod opskaleringen har Wave Star opnået gode resultatermed en forøgelse af produktionen i forhold til tidligere målteffektivitet. En matematisk modellering, der med ForskEL-støtteer blevet testet på AAU, ligger bag succesen. Wave Star har ogsåfået patenteret sit styresystem for individuel styring af flyderne.Til gengæld har teknologiudviklingen været væsentligt dyrereend forventet, og selskabet har været gennem en konfliktfyldtomstrukturering, der har forsinket gennemførelsen af projektet.ForskVE har bevilget driftsstøtte til elproduktionen fra både denforkortede model og fra fuldskala anlægget.Flere nye komcepter på vejEt andet af de mere etablerede bølgekraft-koncepter Wave Dragonhar været forfulgt af uheld med tidligere havari i NissumBredning og senest en totalskade i marts pga. isskruning. LEAN-CON Wave Energy har gennemført en vellykket test af et megetsimpelt OWC-koncept i 1:40 skala i AAU’s bølgetank og er medfornyet ForskEL-støtte i gang med opskalering til skala 1:10 i NissumBredning. Waveenergyfyns Bølgevinge har efter lignendevellykkede forsøg i bølgetanken fået ForskEL-støtte til opbygningaf en prototype. DEXA Wave Energy har arbejdet målbevidst medsit koncepts Power-Take-Off (PTO) og har nu fået ForskEL-støtte tilet anlæg i skala 1:5.Disse koncepter vil – ligesom flere andre, der er undervejs – fåstærkere grund under fødderne i takt med, at branchen gennemAAU-forskningsalliancens aktiviteter kan lægge en mere langsigtetstrategi for den fremtidige teknologiudvikling.Foruden den nye forskningsalliance kan bølgekraftbranchens teknologiudviklerestøtte sig til den nyetablerede erhvervsdrivendefond Danish Wave Energy Center, der skal koordinere branchenspraktiske udviklingsarbejde i området ved Hanstholm og arbejdefor en stærkere forståelse i offentligheden for bølgeenergienspotentiale.80 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bevilgede projekter · BølgekraftStrukturelt design af bølgeenergianlægAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:Institut for Byggeri og Anlæg-AAUJens Peter Kofoed · jpk@civil.aau.dktlf. 99 40 84 74DHI, DTU, Det Norske Veritas B.V., DISTART, Universityof Bologna, Federal University of Rio deJaneiro, Rambøll19.551.475 kr.25.500.000 kr.4. kvartal 2014Projektet samler internationale bølgeenergiforskningsmiljøeromkring udviklingen af designværktøjerog fælles designgrundlag for bølgeenergianlæg.Hensigten er at udvikle en wave-to-wiremodel, der potentielt både vil kunne gøre anlæggenemere pålidelige og bringe prisen på denproducerede energi ned på et konkurrencedygtigtniveau.DSF · 09-067257Bølgevingen 3Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:WaveenergyfynHenning Pilgaard · bloom@mail.tele.dktlf: 65 36 17 65DHIThe Crestwing grundstruktur er enkel, beståendeaf to flade sammenhængslede flydere. Anlæggettestet på AAU har en høj effektivitet og mednærværende test lægges der op til efterfølgendebygning af prototype.PSO:Budget i alt:Afsluttes:32.248.800 kr.2.248.800 kr.2. kvartal 2011ForskEL - 10465Wave Dragon Prototype; Data for drift og vedligeholdelseAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Wave Dragon ApSErik Friis-Madsen · efm@wavedragon.nettlf: 35 36 02 19Institut for Energiteknik-AAU1.948.200 kr.2.539.000 kr.2. kvartal 2012Opsamling og bearbejdelse af data om driftog vedligeholdelse for Wave Dragon i NissumBredning mhp at etablere en database for enkeltkomponentersopførsel ved langvarig drift af etbølgekraftanlæg. Internationalt savnes data omdriftsforhold for bølgekraftanlæg og stor usikkerhedhersker om graden af udmattelsespåvirkningfor enkeltkomponenter.ForskVE - 10503DEXA1:5 - Test af ny prækommerciel bølgekonverterAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:DEXA Wave Energy ApSLars Elbæk · le@dexawave.com · tlf: 40 37 06 77AVN Energy, A1 Consult, Institut for Byggeri ogAnlæg-AAU5.000.000 kr.9.377.000 kr.1. kvartal 2013DEXA 1:5’s formål er at vise bølgeenergi som enomkostningseffektiv og konkurrencedygtig kildetil el-produktion ved hjælp af en innovativ ogfleksibel teknologi. Hovedaktiviteterne vedrørerfremstillingen af en 5 kW skalamodel bølgeconverter,samt udarbejdelsen af procedurer ogset-up til test, udlægning og nettilslutning, samteffektvurdering.ForskEL 10516energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201081


Igangværende projekter · BølgekraftJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesForskEL 6459Videreudvikling af bølgekraftanlæggetWave Dragon med henblik på fuldskalademonstration i NordsøenForskEL 10232 Advanced Wave Energy Converter II LEANCON WaveEnergyForskEL 10239ForskVE 10305ForskVE 10306Optimisation of kWh production andreliability of WSE unit, forskEL partEnergy production on Roshage testsystems (WSE-02)Continue energy production on HornsRev 500 kW syst. (WSE-03)Wave Dragon Test Aps H.C. Sørensenhcs@wavedragon.nettlf: 35 36 02 19Wave Star A/SWave Star A/SWave Star A/SKurt Due Rasmussenkdr@leancon.dktlf: 75 50 57 60Jeanette Hylleborgjhy@wavestarenergy.comtlf: 31 72 46 96Jeanette Hylleborgjhy@wavestarenergy.comtlf: 40 40 46 96Jeanette Hylleborgjhy@wavestarenergy.comtlf: 40 40 46 964.293.020 kr. 2. kvartal20102.372.697 kr. 3. kvartal20105.000.000 kr. 2. kvartal20112.000.000 kr. 4. kvartal201115.000.000 kr. 1. kvartal2014Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesENS-63011-0067Wave Star C5, 500 kW demonstratortil NordsøenWave Star A/SBent Kristenseninfo@wavestarenergy.comtlf: 39 20 46 9619.999.000 kr. 3. kvartal2011Foto: Wave Star82 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Effektivenergianvendelse2001200220032004200520062007200820092010I alt28,613,231,728,150,037,679,1113,481,325,00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140DSFForskELElforskEFP/EUDPHTFOmfattende udviklingsindsatsfor energieffektiv renoveringMed oprettelsen af Center for Energibesparelser er der politisksat øget fokus på at få realiseret det meget store potentiale forenergibesparelser, ikke mindst i det eksisterende byggeri. Sammenmed Videncenter for energibesparelser i Bygninger påTeknologisk Institut er der nu skabt velegnede organisatoriskerammer for en stærkere indsats for at udnytte nye forskningsresultateri praksis.Den stærke prioritering af energibesparelser har i de senere årogså præget bevillingerne fra de strategiske energiforskningsprogrammer.På Institut for Byggeri og Anlæg-AAU koordineresen langsigtet fælles indsats for at udvikle løsninger til et CO 2 -neutralt byggeri, der omfatter både offentlige forskningsmiljøerog byggesektorens private virksomheder.Renovering til lavenergiklasse 1EUDP har på baggrund af det store urealiserede potentiale forenergibesparelser i bygninger valgt at prioritere energirenoveringhøjt. EUDP støtter en række projekter, der søger at udvikleog afprøve nye koncepter, der ikke alene fører til mere effektiveteknologiløsninger, men som også har et forretningsmæssigtpotentiale og dermed har udsigt til at omsætte resultaterne tilkonkrete energibesparelser. Disse koncepter omfatter både enfamiliehuseog etagebyggeri.En projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut er såledesi gang med at udvikle, teste og demonstrere et koncept forenergirenovering af industrialiseret boligbyggeri. Det er projektetsmålsætning, at de renoverede huse skal bringes på niveaumed nybyggeri i lavenergiklasse 1, dvs. mere energieffektivt endenergikravene i det aktuelle bygningsreglement. En stærkere industrialiseringmed præfabrikerede komponenter skal sikre lavereomkostninger. Bygningsadministratorer fra både den private ogalmene boligsektor indgår i projektgruppen sammen med storeleverandører og kompetente rådgivere. Konceptet, der stadig erunder udvikling, skal afprøves på ni huse i Albertslund kommune,der betragtes som repræsentative for denne type byggeri.Et EUDP-projekt i Ballerup kommune vil udvikle fire nøgleteknologiertil standardkoncepter for energirenovering af ejerboliger,der kombineres med finansieringspakker. Denne model skaldemonstreres i seks ejerboliger. DTU Byg forsøger tilsvarende atudvikle systemløsninger til en vidtgående efterisolering af klimaskærmen,hvor de tekniske forslag integreres i pakkeløsninger,der også indeholder finansiering. Denne model skal demonstrerespå tre typiske parcelhuse, opført i perioden 1960-80.I Albertslund kommune afprøves også nye og eksisterende koncepterfor energirenovering af større bygninger, dvs. etagebyggeri,kontorer og offentlige bygninger, hvor en projektgruppe medbl.a. COWI og DTU integrerer forskellige varmepumpeløsninger,energilagring i konstruktioner og solvarme. I Slagelse kommuneforsøger COWI sammen med Slagelse Boligselskab at bringe etalment etagebyggeri fra 1967 op på et energieffektivitetsniveau,der svarer til lavenergiklasserne eller evt. passivhus standarden.Esbensen Rådgivende Ingeniører har fået støtte til at udvikle etrenoveringskoncept, der vil kombinere et fleksibelt højisoleretfacadesystem med behovsstyret ventilation og integration afsolvarme og solceller, så eksisterende etagebyggeri kan bringespå niveau med lavenergiklasse 1. Hvis konceptet kan leve op tilforventningerne, er det tanken at søge det demonstreret på eteksisterende etagebyggeri.DTU Byg søger at systematisere de foreløbige erfaringer medenergirenovering i en eksempelsamling.energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201083


Effektiv energianvendelseDet strategiske partnerskab for energieffektivt byggeri Energi-BYG, der via brancheorganisationer samler alle væsentlige aktøreri byggesektoren, har i sine forberedelser til en samlet strategiogså et stærkt fokus på markedspotentialet for energirenovering.Det gælder ikke kun i Danmark, men også i det øvrige Europa,hvor EU-mål om 20 % højere energieffektivitet frem mod 2020kun kan realiseres ved at inddrage det eksisterende byggeri.Intelligente byggematerialerSelv om det største potentiale for energieffektivisering ligger indenfor energirenovering, er der stadig mulighed for at reducerenybyggeriets energiforbrug yderligere. I et Elforsk-projekt arbejderCOWI med at demonstrere effekten af termoaktive konstruktioner,der ved hjælp af indbyggede slanger i etagedæk er i standtil at lagre overskud af både kulde og varme og frigive energien,når der er behov for den. Princippet er allerede integreret i Detkgl. Teaters Skuespilhus, og effekten bliver mere systematisksøgt dokumenteret gennem målinger i Middelfart Sparekassesnye hovedsæde.Et nyt interessant indsatsområde gælder faseskiftende materialer(PCM), der kan indstøbes i byggematerialer og øge konstruktionernesenergimæssige nettobidrag. SBi-AAU leder etElforsk-projekt, hvor de første danske afprøvninger og beregningergennemføres, mens Højteknologifonden har bevilget midlertil at udvikle beton med kapsler, der indeholder faseskiftendematerialer.BASF, der producerer de faseskiftende materialer, deltager ibegge projekter sammen med Teknologisk Institut og Institut forByggeri og Anlæg-AAU, så der løbende kan udveksles viden mellemde to projekter. I Højteknologifondens projekt skal forskelligeplaceringer og koncentrationer af det faseskiftende materiale undersøges,og der skal udvikles systemløsninger, så betonelementerkan blive testet i fuld skala.I EnergyFlexHouse ved Teknologisk Institut afprøves et konceptfor styring af alle energiydelser på en måde, der sikrer brugernestørst mulig indflydelse. EnergyFlexHouse bebos på skift af familier,der er interesseret i at deltage i eksperimenter for energieffektivtog intelligent byggeri.Foruden koncepter for renovering og nybyggeri udvikles der ogsåenergieffektive bygningskomponenter. Der er et stort besparelsespotentialei ramme/karmkonstruktioner uden kuldebroer, deri kombination med energiruder vil skabe en høj isoleringsevne.Fiberline Composites har i et EFP-projekt samarbejdet med DTUByg om at udvikle en konstruktion i glasfiberarmeret polyester,der allerede er blevet markedsført i kombination med to- og trelags energiruder. Virksomheden har desuden fået støtte fra Højteknologifondentil at udvikle en vedligeholdelsesfri vinduesramme,der skal isolere dobbelt så godt som de mest energieffektiveprodukter på markedet.Varmepumper til nye anvendelserVarmepumper betragtes som et vigtigt element i bestræbelsernepå at dække bygningers behov for opvarmning og køling medmindst mulig CO 2 -udslip. Varmepumper kan erstatte olie- ellernaturgasfyr i områder, der ikke dækkes med fjernvarme ogderigennem reducere anvendelsen af fossile brændsler, og intelligentstyring af varmepumpens forbrug kan bidrage til at balancereelsystemets varierende produktion med forbruget.Elforsk har gennem flere projekter været med til at opbyggenogle stærke kompetencemiljøer inden for energieffektive varmepumper,bl.a. på Teknologisk Institut og hos Advansor, derer etableret af tidligere medarbejdere på Teknologisk Institut.Advansor har fået projektstøtte til at analysere mulighedernefor at lade transkritiske CO 2 varmepumper dække industrivirksomhedersbehov for lavtemperatur procesvarme og køling. KSNIndustri har fået midler til at udvikle en varmepumpeløsning tilen industrivaskemaskine med et potentiale for en halvering afelforbruget. Teknologisk Institut er i et EFP-støttet projekt ved atafslutte udviklingsarbejdet med en minivarmepumpe, der designestil at dække lavenergihuses varmebehov.COWI har i et EFP-projekt undersøgt vilkårene for at anvendefjernvarmedrevne adsorptionsvarmepumper med jordlager tilkøling og opvarmning. Konceptet kan føre til CO 2 -besparelser pånæsten 30 % og kan anvendes i visse områder med egnet undergrundtil bygninger, hvis kølebehov er på mindst halvdelenaf varmebehovet. Tilbagebetalingstiden for merinvesteringen påca. 14 år vurderes at være rimelig i betragtning af installationensforventede levetid. Teknologien er bl.a. brugt i Danmarks førsteCO 2 -neutrale offentlige bygning – Green Light House ved KøbenhavnsUniversitet.Nye lovende ventilationskoncepterInden for belysning arbejder DTU Fotonik videre med nye anvendelseraf LED-lyskilder. Elforsk har givet støtte til et projekt,hvor LED-belysningen skal udvikles til at kunne følge dagslysetsrytme, og samarbejdet mellem dette forskningsmiljø og de mangenye iværksættervirksomheder søges systematiseret gennemopbygning af et egentligt netværk, der kan fremme vidensdelingog kommercialisering af forskningsresultater.Arbejdet med at udvikle LED-lyskilder til vækstlys i gartnerierfortsætter i både et Elforsk-projekt og et EUDP-projekt, hvor LED-84 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Green Light House har bl.a. brugt adsorptionsvarmepumpermed jordlager til at opnå status som Damarks første offentligeCO 2 -neutrale bygning.Foto: Adam Mørk/Veluxlyskildernes gode reguleringsegenskaber både kan skabe bedrevækstbetingelser for potteplanter og føre til store elbesparelser.En ny iværksættervirksomhed Jesper Olsen vil for Elforsk udvikleet LED-baseret system til butiksbelysning, der skal føre til etattraktivt lysdesign med den bedst mulige farvegengivelse. EtLED-baseret system vil medføre store elbesparelser i forhold tileksisterende halogenbelysning, fordi der kan spares på både belysningog køling.Den tættere klimaskærm i både nybyggeri og energirenoveredebygninger stiller øgede krav til regulering af indeklimaet, og derarbejdes i både Elforsk- og EUDP-projekter med nye lovende koncepter,der kan føre til store energibesparelser. Der regnes medet betydeligt besparelsespotentiale både på anlægsudgifter ogdet løbende energiforbrug ved at anvende naturlig ventilationmed varmegenvinding. Esbensen Rådgivende Ingeniører skal i etEUDP-projekt demonstrere et sådant koncept i en sportshal, hvorder ventes op til 40 % besparelse, efter at have udviklet konceptetmed EFP-støtte. Et andet koncept for modulerende ventilationudvikles i et Elforsk-projekt beregnet til kontorejendomme.Et særligt indsatsområde inden for ventilation gælder svinestalde,hvor det årlige elforbrug skønnes at være omkring 350 GWh,selv om mere energieffektive systemer i de seneste årtier gradvishar nedbragt forbruget pr. stiplads. Nu har SKOV A/S imidlertidsammen med Teknologisk Institut udviklet en styringsvenligstaldventilatorenhed, der omtrent kan halvere elforbruget ogreducere støjgener. Den nye enhed kommer på markedet indenudgangen af 2010 i både Danmark og udlandet, og svineproducenternekan forvente at tjene merinvesteringen ind på mindreend 3 år. I et nyt Elforsk-projekt udnyttes disse resultater til atudvikle ventilationssystemer med biologisk luftrensning.Elforsks bestræbelser på at skabe grundlag for systematisk oplysningom elforbruget i de apparater og udstyr, der endnu ikkeer omfattet af EU’s energimærkning, fortsætter. Teknologisk Instituthar i 2009 udviklet testfaciliteter og mærkningsgrundlagfor ventilationsaggregater, og i forlængelse af en internetbaseretpositivliste for professionelle vaskemaskiner udvikles nu en tilsvarendefor tørretumblere til fællesvaskerier.energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201085


Bevilgede projekter · Effektiv energianvendelseNorthern lysdiode-initiativet (NORLED)N-INNER 09-072118Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:DTU FotonikHaiyan Ou · haou@fotonik.dtu.dk · tlf. 45 25 63 74Linköping University, Jönköping University, Royal Institute of Technology, Optoga AB, Trans Atlantic Technology AB, University of Oslo,University of Erlangen2.187.672 kr.5.250.000 kr.4. kvartal 2012Det overordnede mål for NORLED projektet er atudvikle en innovativ og industrielt gennemførlighvid LED teknologi, der kan overvinde markedsbarriererog møde forbrugernes behov. Projektetudvikler en innovativt hvid LED struktur, fri forfosfor, som har en yderst effektiv belysningsprofilmed en behagelig lyskvalitet for det menneskeligeøje.Activating the Building Construction for Building Environmental ControlKina-samarbejde 09-071598Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:Institut for Byggeri og Anlæg-AAUPer Heiselberg · ph@civil.aau.dktlf. 99 40 85 41DTU Byg, Tsinghua University, Tianjin University7.585.334 kr.8.400.000 kr.3. kvartal 2013Projektet vil frembringe ny viden om termiskaktivering af bygningskonstruktioner, der vildanne basis for udvikling af nye koncepter forenergioptimering af bygninger. Projektet vil ogsåstyrke forskningssamarbejdet mellem ledendeforskningsgrupper i Danmark og Kina indenforenergieffektivt byggeri.A+E:3D - digitalt værktøj til arkitektoniskenergioptimering tidligt i designfasen af bygningerBYGNINGERELFORSK · 342-014Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:vglcph apsVibeke Grupe Larsen · vgl@vglcph.dktlf: 26 28 02 89SBi-AAU, InteractiveLabProductions, HenningLarsen Arkitekter, Akademisk Arkitektforening,Esbensen Consulting Engineers A/S1.695.505 kr.3.070.750 kr.2. kvartal 2011Projektet omfatter første fase af et webbaseret,visuelt program, der kan sikre en strategisk energioptimeringtidligt i et projekteringsforløb ved atberegne bygningers energiforbrug, dagslysforholdog indeklima. Projektet skal i denne første faseudvikle et analyse- og dialogværktøj, der kanhåndtere simple bygningsgeometrier.Center for BygningssimuleringELFORSK · 342-026Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:DTU BygJørgen Erik Christensen · jec@byg.dtu.dktlf: 45 25 18 53SBi-AAU299.566 kr.367.357 kr.1. kvartal 2011Projektgruppen gennemfører to workshops meddanske interessenter og internationale eksperterfor at afklare interessen for et Center for Bygningssimulering,der kan bidrage til at fastholde enledende dansk position inden for energisimuleringeri bygninger. Projektet skal munde ud i enansøgning om støtte til at etablere centret.EnergyFlexHouse family: Intelligente energiydelseri lavenergiboliger baseret på brugerdreven innovationELFORSK · 342- 058Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Teknologisk Institut. Energi og KlimaPeter Svendsen · peter.svendsen@teknologisk.dktlf: 72 20 25 56AsgerBC lys, Seluxit, NILAN1.208.700 kr.2.171.225 kr.1. kvartal 2012I samarbejde med testfamilier, der bor i lavenergieksperimenthusetEnergyFlexHouse, udvikles etkoncept for styring af samtlige energiydelser fordet lavest mulige energiforbrug. Under den praktiskeafprøvning testes alternative styringsmulighederop mod brugernes vurdering af de leveredeenergitjenester og konceptets brugerflade.86 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bevilgede projekter · Effektiv energianvendelseEnergibesparelser i erhvervslivet ved reduktion af harmoniske overtonerAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Dansk Energi Analyse A/SMogens Johansson · dea@dea.dktlf: 38 79 70 70ABB A/S, Balslev A/S Rådgivende Ingeniører905.200 kr.1.586.600 kr.3. kvartal 2011Med afsæt i forprojekt 341-030 vil kortlægningenaf elbesparelsespotentialet ved at reducereharmoniske strømme (THDU) med aktive filtreblive udbygget. Effekten af sådanne filtre målespå installationer med en THDU på mindst 5 % i2-3 virksomheder, og resultaterne formidles i envejledning til erhvervslivets elteknikere.Effekt- ogstyringselektronikELFORSK · 342-030Elbesparende kuglelejerAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Dansk Energi Analyse A/SMogens Johansson · MJ@dea.dk · tlf: 38 79 70 70Ceramic Speed A/S895.080 kr.1.446.000 kr.3. kvartal 2011I projektet udvikles kuglelejer med keramiskematerialer til anvendelse i motorer og roterendemotordrevne maskiner i industrien. Der udføreslaboratoriemålinger af standardkuglelejer og af denyudviklede energieffektive lejetyper. Efterfølgendeafprøves og måles på kuglelejerne underkontrollerede forhold i industrien.Industrielle processerELFORSK · 342-032Varmepumper i industrielle vaskeprocesserAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:KSN Industri A/SCarsten Brødsgård · cbc@ksn.dk · tlf: 87 99 77 29Teknologisk Institut, IPU, Enervision A/S, midtVask, Berendsen TextileService A/S, Grundfos A/S1.277.173 kr.2.746.531 kr.4. kvartal 2011Der udvikles en vamepumpeløsning til en industrivaskemaskine,der afprøves hos Grundfos i en specifikvaskeproces, og som anslås at kunne medføreen elbesparelse på ca. 50 %. Desuden udvikles etsoftware-værktøj, som hurtigt kan vise rådgivere,producenter og slutbrugere, om varmepumpeløsningener egnet til andre anvendelser.ELFORSK · 342-040Integration af plasmabehandlingsstøbing til energibesparelse i jernstøberierAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:DTU MekanikNiels Skat Tiedje · nsti@mek.dtu.dktlf: 45 25 47 19DISA Industries A/S, Migatronics A/S, ValdemarBirn A/S, Netanya Plasmatec Ltd.1.168.058 kr.3.885.428 kr.4. kvartal 2012Under et ph.d.-studie videreudvikles plasmabehandlingsstøbnings-teknologien(PTC) til brug istøberimaskiner, så der ved at optimere maskinernesefterfødere med en specialdesignet lysbuesvejseropnås besparelser på forbruget af energi,sand og jern og frembringes et slutprodukt medforbedrede mekaniske egenskaber.ELFORSK · 342-050Udvikling af metode til klassificering af energieffektiviseringsforslagAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Center for Drift og Vedligeholdv/Fredericia MaskinmesterskoleJørgen Bjerg · jb@fms.dk · tlf: 40 47 36 09DS Håndværk & Industri, OVE, Videncenter for energibesparelser i bygninger,NRGi Rådgivning A/S, DDV1.337.200 kr.1.904.500 kr.1. kvartal 2012I projektet udvikles et beregningsværktøj, der gørdet muligt for håndværkere at klassificere opgaverhos kunder efter disses energimæssige værdi ogrentabilitet. Værktøjet testes på konkrete opgaver,og der udvikles et uddannelsesmodul, så håndværkerekan lære at benytte værktøjet til at skabeflere energieffektive løsninger.Adfærd, barrierer,virkemidlerELFORSK · 342-015energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201089


Bevilgede projekter · Effektiv energianvendelseLED-PositivlisteAdfærd, barrierer,virkemidlerELFORSK · 342-035Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:DTU FotonikCarsten Dam-Hansen · cadh@fotonik.dtu.dktlf: 46 77 45 13SBi-AAU, Dansk Center for Lys, Energirådgiveren,DANLED, RAFA LYS A/S, Dioder-Online I/S, FlashLight A/S, Lumodan, LED-TEK A/S1.305.130 kr.2.409.539 kr.1. kvartal 2012Der etableres en dynamisk positivliste for LEDbelysningsproduktermed egen hjemmeside.På grundlag af måling af LED-produkter på detdanske marked kategoriseres produkterne efterlyskvalitetsparametre og pris. Resultaterne anvendesogså til at styrke den danske deltagelse iinternationalt standardiseringsarbejde.Innovationspaneler - Etablering og testELFORSK · 342-048Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:STRATEGOS ApSBo Holst-Mikkelsen · bo@strategos.dktlf: 33 36 32 00NRGi Rådgivning A/S, DTU Fotonik, Viegand& Maagøe, RAMBØLL Danmark, TeknologiskInstitut829.625 kr.1.452.125 kr.4. kvartal 2011Der etableres fire innovationspaneler inden forhhv. Bygninger, Belysning, Køling samt Adfærd,barrierer og virkemidler. Panelerne, der beståraf en formand og 3-4 øvrige højt kvalificeredeforskere, mødes halvårligt for at gøre faglig statusinden for deres teknologiområde og komme medideer til nye F&U-projekter.Positivliste for professionelle tørretumblereELFORSK · 342-054Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Teknologisk InstitutJørgen H. Kjeldgaardjorgen.kjeldgaard@teknologisk.dk · tlf: 72 20 25 44Miele A/S, Electrolux A/S, SANIVA Vaskemaskiner A/S, Nortec System A/S,BOTVED Vaskemaskiner A/S762.508 kr.1.471.203 kr.3. kvartal 2011I samarbejde med de vigtigste producenter ogimportører udvikles og afprøves testmetoder, derkan kortlægge energiforbrug, tørreevne m.v. iprofessionelle tørretumblere. Der udføres tests påmodeller på det danske marked, og resultaterneoffentliggøres som en let tilgængelig positivlistepå Dansk Energis hjemmeside.Spillet om energien - for hele famiienELFORSK · 342-074Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Nectar CommunicationXenia Nedergaardxne@nectar-communication.dk · tlf: 33 18 99 40Experimentarium, NRGi Rådgivning A/S, STRA-TEGOS Aps420.388 kr.616.138 kr.3. kvartal 2010I dette forprojekt udvikles koncept og struktur foret familie-brætspil, der gennem leg kan skabeviden og bevidsthed om energiforbrug, klima ogmiljø i de danske familier. Konceptet testes i enrepræsentativ fokusgruppe, så det sikres, at denendelige udformning gøres attraktiv for målgruppen.Boligrenovering på 1. klasse: Fra i dag og frem mod LavEnergiKlasse 1 - Udviklingog forberedelse af demonstrationsprojekt samt deltagelse i IEA SHC Task 37ENS-64009-0033Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Esbensen Rådgivende Ingeniører A/SOlaf Bruun Jørgensen · obj@esbensen.dktlf: 88 27 33 00Creo Arkitekter A/S, SBi-AAU881.000 kr.1.528.000 kr.3. kvartal 2010Formålet med projektet er at udvikle et nytrenoveringskoncept for eksisterende etageboligejendomme,som reducerer energiforbruget tilLavEnergiKlasse 1 niveau gennem et fleksibeltfacadesystem, behovsstyret ventilation medvarmegenvinding og integration af vedvarendeenergi. Konceptet forberedes til demonstration.90 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bevilgede projekter · Effektiv energianvendelseMultifunktionelle betonkonstruktioner til nybyggeri og renoveringAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Teknologisk Institut. Byggeri og BetonMagne L. S. Hansen · info@teknologisk.dktlf: 72 20 00 00Universitets- og Bygningsstyrelsen, HenningLarsen Architects A/S, Institut for Byggeri ogAnlæg-AAU, Orbicon|Leif Hansen2.560.000 kr.11.063.000 kr.3. kvartal 2012Målet er at udvikle teknologier, som forbedrerden bygningsintegrerede termiske lagring ibetonkonstruktioner. Den optimerede beton vilblive afprøvet i fuld skala i EnergyFlexHouse hosTeknologisk Institut, og der udvikles et konceptfor multifunktionelle betonkonstruktioner til enbygning hos Syddansk UniversitetENS-64009-0063Udvikling og demonstration af energibesparende teknologi til landbrugetAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:SKIOLD A/SPeter Stougaard · pts@skiold.comtlf: 99 89 88 87Møller Mouridsen, VengSystem, IKT Agrolab1.205.000 kr.2.410.000 kr.1. kvartal 2011Projektet skal skabe overblik over landbrugetsenergiforbrug ved at monitere udvalgte svinebesætningerpå systemniveau minut for minut. Detgælder bl.a. lys, ventilation og varmesystemer påforskellige bedrifter, hvorefter disse sammenlignesmed sigte på at kunne optimere systemernesenergiforbrug med 4 forskellige teknologier.ENS-64009-0064Fjernstyret robot til rensning af skibsskrogAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:C-leanshipJesper Højer · j_hoejer@hotmail.comtlf: 21 17 89 68VCAS, A.P. Møller-Mærsk A/S, Hempel A/S3.000.000 kr.16.000.000 kr.1. kvartal 2011Formålet er at verificere og indkøre en fjemstyretrobot (ROHCV), som kan rense store skibsskrogfor begroning hurtigere, mere skånsomt og meremiljøvenligt end de nuværende metoder. Måleter, at der allerede med prototypen skal kunnegennemføres kommercielle skrogrensninger, såde kan bidrage til at finansiere de efterfølgendeROHCV’er.ENS-64009-0067Udvikling af nøgle-energiteknologier og deres samspil i optimerede koncepterfor standardløsninger til energirenovering af ejerboligerAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Ballerup KommuneTrine Baarstrøm · tba@balk.dk · tlf: 44 77 20 00Cenergia Energy Consultants, SBi-AAU, DanskByggeri, GENVEX, PROTEC, BATEC, ISOVER, Bolius,Videncenter for energibesparelser i bygninger2.765.000 kr.7.613.000 kr.1. kvartal 2012I projektet videreudvikles 4 nøgleteknologier: ventilationmed varmegenvinding, solvarme, lavenergivinduerog udvendig facadeisolering til at indgåi optimerede standardkoncepter, der demonstreresi 6 ejerboliger i Ballerup kommune i kombinationmed lokalt udviklede finansieringspakker. Derenoverede boliger opfølges efterfølgende.ENS-64009-0071Udvikling og 1:1 demonstration af koncepter til renoveringaf ældre etageboliger til lavenergiklasse 1Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:COWI A/SSvend Erik Mikkelsen · sem@cowi.dktlf: 45 97 22 11Rockwool A/S, MT Højgaard a/s, DTU Byg, Ellehauge & Kildemoes ApS, Rønby Studio,Exhausto A/S2.766.000 kr.8.300.000 kr.1. kvartal 2013Der udvikles løsninger til energirenovering afetageboliger til lavenergiklasse 1 bygninger. Løsningernedemonstreres i fuld skala på to etageejendommefra hhv. 1896 og 1930. De beregnedeenergibesparelser verificeres gennem målinger,og der udarbejdes løsningsforslag for andre typerbygninger fra perioden før 1960.ENS-64009-0233energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201091


Bevilgede projekter · Effektiv energianvendelseRessourcebesparende ventilationsenhedENS-64009-0243Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:InVentilate ApSJohn Børsting · john.borsting@mail.dktlf: 97 85 00 40Teknologisk Institut1.347.000 kr.2.495.000 kr.1. kvartal 2012I projektet udvikles en æstetisk ventilationsløsning,der er baseret på et utraditionelt ventilationsprincip.Det indebærer en anden fysiskopbygning med lettere integration i bygningen.Resultatet vil være bedre komfort og reducerededriftsomkostninger, billigere byggeri og nye mulighederfor design og konstruktion af bygninger.Udvikling af systemløsninger til energimæssigt vidtgående klimaskærmsrenovering afeksisterende bygninger samt demonstration på 3 typiske parcelhuse fra perioden 1960-1980ENS-64009-0245Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:DTU BygSvend Svendsen · ss@byg.dtu.dk · tlf: 45 25 17 00NCC Construction Danmark A/S, Bolius BoligejernesVidencenter A/S, Saint-Gobain Isover A/S,Saint-Gobain Weber A/S, PRO TEC Vinduer A/S,HT Meter A/S1.690.000 kr.3.650.000 kr4. kvartal 2012Der udvikles systemløsninger til vidtgåendeefterisolering af klimaskærmen på eksisterendebygninger med tilhørende pakkeløsninger, derkan hjælpe husejere med design og beslutningsprocesinkl. konkret forslag til totalrenovering ogpristilbud. Løsninger og metoder demonstreres påtre typiske parcelhuse fra 1960-80.Brugerindflydelsen på energiforbruget i danske boliger - fase 1ENS-64009-0248Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Institut for Byggeri og Anlæg-AAUHenrik Brohu · hb@civil.aau.dk · tlf: 99 40 85 39SBi-AAU, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning-AAU,Institut for Kommunikation-AAU1.380.000 kr.5.080.000 kr.1. kvartal 2013Der udvikles modeller til forudsigelse af brugerindflydelsenpå energiforbruget i boliger og tilat vurdere effekten af forskellige strategier forreduktion af boligens samlede energiforbrug.Denne fase omfatter vidensindsamling, udviklingaf en ny tværfaglig metode samt deltagelse i IEAAnnex 53 Total Energy Use in Buildings.Dansk deltagelse i IEA-ECBCS - Annex 51: Energy efficient communitiesENS-64009-0250Ansvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:DTU BygSvend Svendsen · ss@byg.dtu.dktlf: 45 25 17 00432.000 kr.576.000 kr.1. kvartal 2013Projektet finansierer dansk deltagelse i IEA-ECBCSAnnex 51, hvis aktiviteter skal hjælpe lokalsamfundtil at etablere bæredygtige og sikre energiløsningerfor byer og identificere tiltag, der kanrealisere vidtgående mål for reduktion i udledningaf drivhusgasser. I Annex’et indgår også et danskPhD-projekt.Solprisme task forceENS-64009-0252Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:CENERGIA Energy ConsultantsPeder Vejsig Pedersen · pvp@cenergia.dktlf: 44 66 00 99VELUX A/S, Danfoss A/S, Rockwool A/S, RubowArkitekter A/S, Teknologisk Institut, Kuben ByfornyelseDanmark, European Green Cities1.375.000 kr.4.328.000 kr.1. kvartal 2012I forlængelse af EUDP projektet ’’AlbertslundKonceptet’’ videreudvikles Solprisme-prototypenaf en hurtigt arbejdende Task Force, så den kandemonstreres i et parcelhus fra 1970’erne medskråt tag, hvor klimaskærmen samtidigt forbedrestil lavenergiklasse 1 standard. Desuden tilpassessolprismet til energiforsyning med og udenvarmepumpe.92 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Igangværende projekter · Effektiv energianvendelseVentilationJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes339-038 Eleffektiv, passiv klimatisering affremtidens kontorbygning – forprojektSBi-AAUAlireza Afshariala@sbi.dktlf: 99 40 23 93638.325 kr. 2. kvartal2010341-010 Nye muligheder i ventilationstekniskesystemer skaber energieffektivluftkvalitet indendørsSBi-AAUAlireza Afshariala@sbi.dktlf: 99 40 23 93905.110 kr. 4. kvartal2011341-013 Modulerende ventilation – low costVAV – til kontorbygningerTeknologisk InstitutChristian Drivsholmchristian.drivsholm@teknologisk.dktlf: 72 20 13 801.573.150 kr. 1. kvartal2011BelysningJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes338-030 Kvalitetslys med lavt elforbrug ivuggestuer og børnehaverSBi-AAUInge Mette Kirkebyimk@sbi.dktlf: 99 40 23 901.082.000 kr. 4. kvartal2010339-041 Valg af optimalt system forenergieffektiv lysstyringSBi-AAUSteen Traberg-Borupstb@sbi.dktlf: 99 40 23 801.042.583 kr. 4. kvartal2010340-036 Energibesparelser med individueltdynamisk belysningsreguleringSBi-AAUJens Christoffersenjsc@sbi.dktlf: 99 40 23 89720.240 kr. 2. kvartal2011340-040 Elbesparelser i væksthusproduktionmed justerbare LED lamperAgroTech A/SAnker Kuehnank@agrotech.dktlf: 87 43 84 721.599.756 kr. 2. kvartal2011340-044 Demonstration og undervisning i brugaf armaturer med LED-lyskilderDansk Center for LysKenneth Munckkm@centerforlys.dktlf: 47 17 18 0807.215 kr. 2. kvartal2010341-008 Trin III: Solceller og LED – 100%selvforsynende lygteprojektout-sider a/sIb Mogensenim@out-sider.dktlf: 22 61 74 201.046.750 kr. 2. kvartal2010341-043 Hybrid fiber belysning – rettet mod etmindre økologisk fodaftrykDTU FotonikAnders Bjarklevaobj@fotonik.dtu.dktlf: 45 25 38 091.578.468 kr. 3. kvartal2010KølingJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes337-064 Dynamisk sugetryksregulering iindustrielle køleanlægEnervisionJesper W. Petersenjwp@enervision.dktlf: 73 90 32 161.541.000 kr. 4. kvartal2010338-012 Reduktion af den interne el-belastningi kølemøbler til supermarkeder339-021 Demonstration af hybridkølingi industri og serverrumTeknologisk InstitutTeknologisk InstitutKlaus Frederiksenklaus.frederiksen@teknologisk.dktlf: 72 20 12 87Christian Heerupchp@teknologisk.dktlf: 72 20 25 28638.000 kr. 2. kvartal20101.043.900 kr. 4. kvartal2010340-006 Naturlig køling – reduktion afenergiforbrug til processer i bygningerAdvansor A/STorben Hansentorben.hansen@advansor.dktlf: 87 44 11 411.317.500 kr. 3. kvartal2010340-010 Højeffektive systemer tilenergibesparelse i industriellekøleanlæg med ammoniakTeknologisk InstitutAnders Mønsted, anders.monsted@teknologisk.dktlf: 72 20 22 731.185.323 kr. 4. kvartal2010energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201095


Igangværende projekter · Effektiv energianvendelseKølingJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes340-037 Energieffektive impulskølere Teknologisk Institut Per Henrik Pedersenper.henrik.pedersen@teknologisk.dktlf: 72 20 25 13341-026 Fremtidens køletårne Teknologisk Institut Peter Schneider,peter.schneider@teknologisk.dk,tlf: 72 20 12 791.042.175 kr. 4. kvartal20101.815.223 kr. 4. kvartal2010Effekt- ogstyringselektronikJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes338-032 Modulær opbygning afeffektelektroniske konvertereri effektområdet 1-10 kWInstitut forEnergiteknik-AAUStig Munk-Nielsensmn@iet.aau.dktlf: 99 40 92 422.844.000 kr. 3. kvartal2010Industrielle processerJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes341-014 Værktøj til brug ved systemoptimering Teknologisk Institut Sandie NielsenSandie.Nielsen@teknologisk.dktlf: 72 20 20 001.306.050 kr. 2. kvartal2010Adfærd, barrierer,virkemidlerJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes339-002 Ressourcebevidst erhvervs- ogboligbyggeri i Ørestaden340-038 ESCO for alvor - Innovative ogattraktive energitjenester til realiseringaf elbesparelser i privatboliger – Fase 1341-006 Udvikling af ESCO som værktøj tilrealisering af energieffektivisering ismå og mellemstoreerhvervsvirksomheder341-007 Masterclass i energiteknologi forfolkeskolens ældste klassetrin341-011 Tre Case-eksempler på Udvikling afDanske Energy Service Companies(fase III)341-020 Varmepumper og elforbrug –betydningen af ændredekomforttemperaturer341-022 Innovativ energiundervisning medhenblik på adfærdsændringerLading arkitekter+ konsulenter A/SEA EnergianalyseDS Håndværk &IndustriExperimentariumDI EnergibranchenSBi-AAUDanmarks PædagogiskeUniversitetsskole-AUTove Ladingtl@ladingarkitekter.dktlf: 32 83 19 68Kirsten Dyhr-Mikkelsenkdm@eaea.dktlf: 60 39 17 09Ove Folmer Jensenofj@ds-net.dktlf: 63 17 33 60Sheena Laursensheenal@experimentarium.dktlf: 39 27 33 33Anders Stougeast@di.dktlf: 33 77 30 71Kirsten Gram-Hanssenkgh@sbi.dktlf: 99 40 22 91Lisa Gjeddelg@dpu.dktlf: 88 88 98 87341-028 Energispil(d) for teenagere Teknologisk Institut Peter Svendsenpeter.svendsen@teknologisk.dktlf: 72 20 25 56341-036 Organisationspsykologi ienergirådgivningenPreben Buhl MiljøogEnergiledelsePreben Buhlpreben@prebenbuhl.dktlf: 21 45 35 12912.013 kr. 2. kvartal2010895.613 kr. 2. kvartal20101.225.775 kr. 2. kvartal20111.063.278 kr. 4. kvartal2010747.800 kr. 4. kvartal2010957.430 kr. 2. kvartal20111.182.870 kr. 4. kvartal20101.186.250 kr. 3. kvartal20101.132.000 kr. 4. kvartal201096 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Igangværende projekter · Effektiv energianvendelseJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesENS-33032-0088ENS-33032-0207ENS-33032-0209ENS-33033-0048ENS-33033-0056ENS-33033-0058ENS-33033-0088ENS-33033-0202ENS-33033-0218ENS-33033-0228ENS-33033-0273ENS-33033-0274ENS-33033-0277ENS-33033-0297ENS-33033-0298ENS-63011-0035ENS-63011-0047Klimaskærmens tæthed i nyerekontor- og undervisningsbygningerSamspillet mellem regulering, bilvalgog bilernes energiforbrugEnergirigtig renovering af størrebygninger. Udvikling og demonstrationmed hovedvægt på energiforsyning oginstallationerMåling af bruttoenergiforbrug ilavenergi klasse 1 typehusSBi-AAUDTU TransportCOWI A/SDTU BygNiels C. Bergsøencb@sbi.dktlf: 99 40 23 15Ismir Mulalicimu@transport.dtu.dktlf: 45 25 65 24Svend Erik Mikkelsensem@cowi.dktlf: 45 97 28 21Svend Svendsenss@byg.dtu.dktlf: 45 25 17 00Bygningsintegreret energiforsyning SBi-AAU Ole Michael Jensenomj@sbi.dktlf: 99 40 23 73Dansk indsats i EU Concerto projektetClass 1 i StenløseErfaringsopfølgning pålavenergibyggeri klasse 1 og 2 med”Fremtidens Parcelhuse” someksempelHøjspændings BMS til Li-Ion nanobatteriertil brug i automotivesegmenterEl til Vejtransport, Fleksible El-systemerog VindkraftNy CO 2 neutral bydel med fremtidensintegrerede fjernvarmesystem i HøjeTaastrup - Fase 1: Forberedelse afdemonstrationSBi-Anvisning: Solafskærmninger – Lavtenergiforbrug og høj komfort ved valgaf den rette solafskærmningBOLIG+ - realisering af energineutraleboligbebyggelseLavenergihuse i DS 418 Beregning afbygningers varmetabUdvikling af kølerum drevetaf vedvarende energiUdvikling og demonstration afminivarmepumper til lavenergihuseDansk deltagelse i nyt IEA taskom nul-energi bygningerAlbertslund-konceptet – etkommercielt dansk koncept forintegreret energirenovering af boligerEgedal kommuneDet Grønne HusLithium Balance A/SAfdelingen forsystemanalysev/Risø DTUCOWI A/SSBi-AAUBOLIG+ Samarbejdetv/Akademisk ArkitektforeningDansk StandardTeknologisk InstitutTeknologisk InstitutSBi-AAUTeknologisk Institut.Energieffektiviseringog ventilationMona Dates Jørgensenmona.dates.jorgensen@egekom.dktlf: 72 59 60 00Lars Kristensenlk@energitjenesten.dktlf: 36 98 61 35Ivan Loncarevicilo@lithiumbalance.comtlf: 58 51 51 04Lars Henrik Nielsenlani@risoe.dtu.dktlf: 46 77 51 10Reto M. Hummelshøjrmh@cowi.dktlf: 45 97 22 11Kjeld Johnsenkjj@sbi.dktlf: 90 40 23 87Vibeke Grupe Larsenvgl@vglcph.dktlf: 30 85 90 11Lars Ravn-Jensendansk.standard@ds.dktlf: 39 96 61 01Per Henrik Pedersenper.henrik.pedersen@teknologisk.dktlf: 72 20 20 00Per Henrik Pedersenper.henrik.pedersen@teknologisk.dktlf: 72 20 20 00Kim B. Wittchensbi@sbi.dktlf: 45 86 55 33Mikael Grimmiginfo@teknologisk.dktlf: 72 20 20 001.514.000 kr. 2. kvartal20101.988.000 kr. 4. kvartal20102.424.000 kr. 4. kvartal2010583.000 kr. 1. kvartal20111.950.000 kr. 2. kvartal20101.549.000 kr. 4. kvartal20101.160.000 kr. 2. kvartal20101.002.000 kr. 2. kvartal20103.051.000 kr. 4. kvartal2010893.000 kr. 3. kvartal2010368.000 kr. 4. kvartal20102.614.000 kr. 4. kvartal20101.090.000 kr. 2. kvartal2010884.000 kr. 2. kvartal20101.100.000 kr. 2. kvartal20103.311.000 kr. 2. kvartal20115.500.000 kr. 2. kvartal2011energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201097


Igangværende projekter · Effektiv energianvendelseJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesENS-63011-0078ENS-63011-0113ENS-63011-0115ENS-63011-0116ENS-63011-0152ENS-63011-0169ENS-63011-0172ENS-63011-0251ENS-64009-0003ENS-64009-0004Danmarks første passivhus renoveringaf boligblokkeOvervågning af energiomkostningsom konsekvens af nedsatvarmevekslereffektivitet og analyseaf optimeringsmulighederEnergirenovering af typiske bygninger- eksempelsamlingVarmegenvinding på CO 2 køleanlægtil supermarkederEnergyFlexHouseMicroShade – opskalering ogdemonstration af energibesparendesolafskærmningsteknologiNVHC – naturlig ventilation medvarmegenvinding og køling. Udviklingog demonstration i et idrætscenterCOWI A/STeknologisk Institut.Center for Køle- ogVarmepumpeteknikDTU BygTeknologisk Institut.Center for Køle- ogVarmepumpeteknikEnergitjenestenMidt- og Østjylland3XNEsbensen RådgivendeIngeniørerSvend Erik Mikkelsensem@cowi.dktlf: 45 97 28 21Ebbe Nørgaardebbe.noergaard@teknologisk.dktlf: 72 20 12 73Svend Svendsenss@byg.dtu.dktlf: 45 25 17 00Lars Reinholdtlars.reinholdt@teknologisk.dktlf: 72 20 20 00Jakob Wormjw@energitjenesten.dktlf: 36 98 61 22Lars Lundbyellu@3xn.dktlf: 40 42 41 12Morten Stender Christensenm.christensen@esbensen.dktlf: 88 27 33 15IEA – Annex: Electric Motor Systems Teknologisk Institut Sandie NielsenSandie.Nielsen@teknologisk.dktlf: 72 20 20 00Dansk deltagelse i IEA Industrial EnergyRelated Technologies and Systems(IETS) 2009-2010Weel & SandvigEnergi og ProcesinnovationJan Sandvig Nielsenjsn@weel-sandvig.dktlf: 26 71 00 45LED belysning til væksthuse Fionia Lighting A/S John Erland Østergaardjeo@sense.sdu.dktlf: 65 50 74 253.650.000 kr. 4. kvartal20101.431.000 kr. 3. kvartal20101.051.000 kr. 2. kvartal20101.024.000 kr. 3. kvartal20101.200.000 kr. 4. kvartal20104.000.000 kr. 4. kvartal20103.300.000 kr. 4. kvartal2011615.000 kr. 4. kvartal2011671.000 kr. 4. kvartal20102.155.000 kr. 2. kvartal2010Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesKoncertlys – miljørigtigt lysover scenerneMartin ProfessionalA/SHenrik Wadmannhenrik.wadmann@martin.dktlf: 23 42 48 12Energieffektive cementprocesser DTU Kemiteknik Kim Dam-Johansenkdj@kt.dtu.dktlf: 45 25 28 45Den intelligente gasmåler Flonidan DC A/S Tonny Frederiksenmail@flonidan.dktlf: 75 61 88 88Optimal styring af klimaetDanfoss IXA SensorTechnologiesJens Møller Jensenjensen@danfoss.comtlf: 74 88 85 30Strømforsyning i miniatureformat Noliac A/S Jean Brulandjb@noliac.comtlf: 49 12 50 30Den intelligente faresti SKOV A/S Heidi Mai-Lis Andersenhma@skov.dktlf: 72 17 55 4815.000.000 kr. 201125.000.000 kr. 20125.000.000 kr. 201011.000.000 kr. 201110.000.000 kr. 20128.000.000 kr 201298 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Afsluttede projekter · Effektiv energianvendelseElforsk-prisen 2010: H Prisvinder H NomineretFoto: Stefan kai NielsenELFORSKPRISEN 2010: Elforsk uddelte den 27. maj 2010 årets Elforskpris til det projekt, der har været bedst til at bringe denopnåede viden i praktisk anvendelse. Prisvinderen blev SKOV og Teknologisk Instituts projekt for energieffektiv styringsvenligstald-ventilation. Projektgruppen bliver belønnet for sit fornemme energiteknologiske resultat, herunder projektets teknologiskedybde, og for så hurtigt at få en produktion af den nye staldventilatorenhed i gang. Projektet understøtter på den måderegeringens ønske om jobskabelse inden for klimateknologiområdet.Prisen blev overrakt af SF’s miljøordfører Ida Auken og medlem af Elforsks Rådgivende Udvalg, dekan ved AAU Frede Blaabjergtil de to projektledere Svend Morsing (th) fra SKOV og Peter Svendsen fra Teknologisk Institut.Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlysAnsvarlig:PSO:Resultat:SBi-AAU · Kjeld Johnsen · tlf: 99 40 23 871.316.400 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010BYGNINGERProjektet har skabt et beregningsmæssigt og praktisk grundlag for optimalt valg af solafskærmningerog integrerede reguleringsstrategier til både nybyggeri og renoveringer inden for kontor-, erhvervsoginstitutionsbyggeri med nye beregningsmodeller for regulering af solafskærmninger integreret iprogrampakken BSim. Der er opstillet en komplet og praktisk anvendelig model for optimal, integreretregulering af solafskærmninger, som vægter termiske og visuelle komfortkriterier mod energiforbrugtil opvarmning, køling og belysning. En prototype har været afprøvet dels i SBi-AAU’s Dagslyslaboratorium,dels i Syddansk Universitet i Sønderborg. ELFORSK · 334-009energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 201099


Afsluttede projekter · Effektiv energianvendelseUdvikling af behovsstyret ventilation til enfamiliehuseAnsvarlig:PSO:Resultat:DTU Byg · Toke Rammer Nielsen · tlf: 45 25 18 60799.999 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009I forlængelse af Elforsk-projekt 335-026 er der udviklet og testet to reguleringssystemer til behovsstyretventilation af enfamiliehuse – et simpelt og et mere avanceret. De foreløbige resultater viser, at det vilvære mest formålstjenligt at satse videreudviklingen på det simple system. Dette reguleringssystemskønnes at kunne give en besparelse på det samlede energiforbrug på ca. 25 % uden at medførevæsentlige ændringer i luftkvaliteten (CO 2 -koncentration og relativ luftfugtighed). En praktisk implementeringforudsætter dog også en ændring af Bygningsreglementets krav om konstant luftskifte.VentilationELFORSK · 339-030Energieffektiv styringsvenlig stald-ventilationAnsvarlig:PSO:Resultat:HSKOV A/S · Svend Morsing · tlf: 72 17 55 551.388.875 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Ved at optimere ventilatorvinge og motorsamt forbedre styringsstrategien er det lykkedes at udvikle et ventilationssystemtil svinestalde, der giver en energibesparelse på 46 % i forhold til de nuværende produkterpå markedet. Merinvesteringen på det nyudviklede system vil være tilbagebetalt på mindre end tre år. Denudviklede prototype er sat i kommerciel produktion hos SKOV A/S og kommer på markedet i 2. halvår 2010.Vingen skal produceres af MultiWing og den specialfremstillede motorstyring af Motron, begge danskevirksomheder. Projektet vandt Elforsk-prisen 2010 for sin evne til at bringe ny viden hurtigt i anvendelse.ELFORSK · 340-030Implementering af energibesparelser ved benyttelse af højkvalitets LED belysningAnsvarlig:PSO:Resultat:HDTU Fotonik · Carsten Dam-Hansen · tlf: 46 77 45 131.500.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Der er i projektet udviklet to nye LED-lyskilder og -systemer, der understreger LED-teknologiens potentialeinden for energibesparelser og lyskvalitet. En LED-lyskilde til montrebelysning, der erstatter pinolglødepærer,er med godt resultat installeret i Skatkammeret på Rosenborg, og løsningen er besluttet udbyggeti løbet af 2010. Der er opnået en elbesparelse på 74 %. LED-lyskilder, der erstatter halogenpærer iemhætter, reducerer elforbruget til belysning med 69 % og giver en jævn belysning af hele arbejdsfladenmed ca. 500 lux på alle kogezoner. Desuden er et nyudviklet LED optik system blevet patenteret.BelysningELFORSK · 339-025Kvalitetsvurdering af armaturer med LED-lyskilderAnsvarlig:PSO:Resultat:Dansk Center for Lys · Kenneth Munck · tlf: 47 17 18 00957.360 kr. Afsluttet 3. kvartal 2009Under projektet er der gennemført lystekniske målinger og subjektive vurderinger af ni armaturermed LED-lyskilder og 13 forskellige LED-lyskilder. De subjektive vurderinger er gennemført af fagligeeksperter på grundlag af nyudviklede kriterier, der er egnet til at vurdere lyset fra lampen, lampensindstilling og funktion, betjening af lampen samt æstetik og udseende. Der har vist sig meget storvisuel og lysteknisk forskel på de LED-produkter, der var tilgængelige på det danske marked i 2008.Hovedparten havde en farvetemperatur på mere end 4000 K og en Ra-værdi på under 80. Lysudbyttetvarierer fra 5 lm/W til 45 lm/W.ELFORSK · 339-040Markedstest – solcelledrevet LED-lys i byrumsinventarAnsvarlig:PSO:Resultat:out-sider a/s · Ib Mogensen · tlf: 22 61 74 20469.500 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Der er udviklet en optimeret og intelligent elektronisk styring (inkl. software) til solcelledrevet LED-lysi byrumsinventar. Det er opnået en tændtid på min. 8 timer pr. døgn om vinteren i Danmark. Derforeligger 7 demo-print, hvoraf en har bevægelsessensor indbygget. Bevægelsessensoren betyderyderligere tændtid på 3-4 timer, dvs. at der kan opnås lys (omend begrænset) i alle døgnets mørketimer om vinteren. Der er produceret og opsat 16 testprodukter i form af pullerter i Korsør, men der erbehov for yderligere produktmodning. Resultaterne udnyttes også i Elforsk-projekt 341-008, hvor derudvikles en solcelledrevet LED-lygte.ELFORSK · 340-003energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010101


Afsluttede projekter · Effektiv energianvendelseImplementering af modeller til bygningsintegreret opvarmningog køling i BSimENS-33031-0184Ansvarlig:EFP:Resultat:DTU Byg · Bjarne W. Olsen · tlf: 45 25 41 171.373.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009I projektet er der udviklet dynamiske simuleringsmodeller for vandbårne bygningsintegrerede systemer (bl.a.gulvvarme, kølelofter og bygningsintegrerede kølesystemer), og disse er nu implementeret i simuleringsprogrammetBSim. Hos de projekterende har der i de seneste år været et udtalt behov for værktøjer til optimeringaf disse meget udbredte installationssystemer, og med de nye energikrav øges behovet betydeligt. Programmetvil give væsentligt bedre mulighed for design af energirigtigt byggeri med lavere energiforbrug ogbedre termisk indeklima, bl.a. fordi modellerne giver mulighed for bedre styring og regulering af systemet.Energibesparelser i børneinstitutioner ved valg af den optimaleventilationstekniske løsning tilpasset konkrete situationerENS-33032-0016Ansvarlig:EFP:Resultat:SBi-AAU · Alireza Afshari · tlf: 99 40 23 931.878.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Der er i projektet udført detaljerede målinger i to daginstitutioner med hhv. mekanisk og naturlig ventilationfor at kortlægge energiforbrug og indeklima, og målingerne er fulgt op af simuleringer af udvalgte indeklimaparametreog energiforbrug i modelinstitutioner. Der er simuleret fem forskellige ventilationsstrategier forbåde naturlig og mekanisk ventilation, og resultaterne viser, at et behovsstyret ventilationsanlæg med enkapacitet på 150 % af det eksisterende, fører til lavere eller samme niveau af CO 2 -koncentration, men meden energibesparelse på 39 %. For institutioner med naturlig ventilation kan der opnås besparelser på 15 %.Fjernvarmedrevne adsorptionsvarmepumper med jordlager til etageboliger,kontor- og institutionsbyggeri – fase 1ENS-33032-0061Ansvarlig:EFP:Resultat:COWI A/S · Svend Erik Mikkelsen · tlf: 45 97 28 211.229.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Projektet har undersøgt vilkårene for at anvende fjernvarmedrevne adsorptionsvarmepumper medjordlager til køling og opvarmning. Konceptet er bedst egnet til bygninger med et kølebehov påmindst halvdelen af varmebehovet. Konceptet anvendes i to nybyggerier, hhv. Københavns UniversitetsGreen Light House og Viborg kommunes nye rådhus. Projektet har inspireret myndighedernetil en ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, der ventes at føre til en forenklet sagsbehandling afansøgninger. Beregninger af økonomien viser, at der kan opnås tilbagebetalingstider på knap 14 årmed en reduktion af CO 2 -udslippet på 29 %.Naturlig ventilation med varmegenindvinding og kølingENS-33032-0095Ansvarlig:EFP:Resultat:Esbensen Rådgivende Ingeniører · Morten Stender Christensen · tlf: 33 26 73 002.328.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Projektet har gennem udvikling, laboratorieforsøg og simulering på fire bygningstyper vist, at varmenfra afkastluften fra naturlig ventilation kan genanvendes til varmeformål. Der kan også køles aktivtpå indtagsluften, og den udvundne varme kan anvendes til varmt brugsvand. Beregninger med brugaf Be06 har vist, at der kan spares op til 40 % på energiforbruget sammenlignet med forskelligekonventionelle ventilationssystemer, og at anlægsudgifterne er lavere end de fleste andre systemer.På hjemmesiden www.nvvk.dk informeres nærmere om konceptet, der i EUDP-projektet ENS-63011-0172 implementeres i sportshallen Diamanten i Fynshav.Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialerENS-33033-0067Ansvarlig:EFP:Resultat:DTU Byg · Svend Svendsen · tlf: 45 25 17 001.120.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Der er i projektet udviklet konkrete forslag til ramme/karmkonstruktioner i glasfiberarmeret polyester tilkombination med både to- og tre lags energiruder, og der er designet fire udadgående og to indadgåendeforslag. Udviklingen er sket i tæt samarbejde med Fiberline Composites, og resultaterne er tilbudtbredt til danske vinduesproducenter, hvoraf enkelte har fået nye energieffektive produkter på markedet.Beregninger på effekten af de mere energieffektive vinduer viser, at det totale årlige energiforbrug kanreduceres fra 30 til 28 kWh/m 2 i kontorbygninger og fra 68 til 57 kWh/m 2 i enfamiliehuse.106 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Afsluttede projekter · Effektivenergi anvendelseDansk deltagelse i IEA ”Hybrid and electric vehicle implementing agreement”Ansvarlig:EFP:Resultat:Ørsted-DTU · Jørgen Horstmann · tlf: 45 88 16 33290.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Projektet har dannet ramme om den danske deltagelse i IEA-samarbejdet IA-HEV, der er et vigtigtinternationalt forum for udveksling af informationer og erfaringer om alternative transportteknologiersom elbiler med batterier, hybriddrift i kombination med forbrændingsmotorer og eldrift med brændselsceller.Gennem deltagelsen i IA-HEV er der mulighed for at indgå i en nyetableret arbejdsgruppe omvedvarende energi til el- og hybridbiler, der er særligt interessant i en dansk sammenhæng. Projektetgiver også mulighed for at formidle den nyeste internationale viden på området til Energistyrelsen.ENS-33033-0117Innovativ og energieffektiv renovering af offentligt byggeri– dansk parallelprojekt til BRITA in PuBs, et EU-6. rammeprogramdemonstrationsprojekt – fase 2Ansvarlig:EFP:Resultat:SBi-AAU · Kirsten Engelund Thomsen · tlf: 99 40 23 74400.000 kr. Afsluttet 3. kvartal 2009Projektet har finansieret den danske deltagelse i et højprofileret EU-projekt for energirenoveringaf offentlige bygninger. Det danske bidrag har været ombygningen af Prøvehallen på den gamleporcelænsfabrik i Valby til lokalt kulturcenter. Klimaskærmen er renoveret og nye lavenergivinduer,solfanger og varmepumpe til varmt brugsvand, hybrid ventilation og brugervenlig CTS-styring mereend halveret varmeforbruget. Bygningen er udstyret med solceller på en sydvendt gavl. Elforbrugethar vist sig at være omtrent 50 % højere end forventet, primært fordi aktivitetsniveauet i den renoveredebygning har været meget højt.ENS-33033-0170Energineutralt vindue for opgradering af boligAnsvarlig:EFP:Resultat:VELUX A/S · Per Jacobsen · tlf: 76 69 37 001.799.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010I projektet er der søgt udviklet en SMARTVENT enhed, der kan imødekomme brugernes ønske omet lyst, sundt og tempereret indeklima på så energineutral måde som muligt. enheden består af etvindue med indbygget solafskærmning og ventilationsenhed med 4 driftstrin. Selv om det lykkedesat realisere alle kravspecifikationer til de enkelte komponenter, kunne den samlede enhed ikke leveop til kravet om maksimalt lydtryksniveau. Resultaterne er i stedet integreret i en klimaløsning, somVELUX udvikler til det sydeuropæiske marked, men tilpasset nordeuropæiske betingelser. En vellykketprototype skal nu produktmodnes til SMARTVENT2.ENS-33033-0214EnergiBYG: Klima- og energieffektivt byggeriAnsvarlig:EUDP:Resultat:DI Byggematerialer · Kristine van het Erve Grunnet · tlf: 33 77 33 77465.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Projektet har etableret et vidensgrundlag for partnerskabet EnergiBYGs virke ved at kortlæggepotentialer for energibesparelser og CO 2 -reduktioner i bygningsmassen, undersøge mulighederne forintegration med det overordnede forsyningssystem og afdække markedssegmenter for iværksættelseaf energibesparelser i bygninger. Undersøgelsen har synliggjort de eksisterende udfordringer mht.udviklingspotentialer, demonstrationsbehov og uudnyttede markedspotentialer. Undersøgelsen erdrøftet på en workshop med 160 deltagere og vil danne grundlag for en egentlig strategi for nybyggerisamt renovering af den eksisterende bygningsbestand.ENS-63011-0109energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010107


Energisystemer2001200220032004200520062007200820092010I alt0,00,00,09,019,054,420,422,6105,229,40 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140DSFForskELEFP/EUDPStærke danske kompetencer inden forfremtidens intelligente energisystemMed store bevillinger til projekter, der skal teste fremtidens intelligenteenergisystem, har ForskEL-programmet og EUDP lagt optil at gøre Bornholm til et fuld skala testcenter, hvis aktiviteterkan få betydning for design af energisystemer til hele Europa.Energinet.dk har sideløbende drøftet mulighederne for at få betydeligEU-støtte til EcoGrid-projektet, der også har udset Bornholmsom testcenter.Systembalance i realtidDet er øens unikke position med en relativ stor og varierendeelproduktion fra vedvarende energikilder kombineret med mulighedenfor i perioder at dokumentere ”ø-drift” i realtid ved atafkoble søkablet til Sverige, der har gjort Bornholm til et oplagtsted at demonstrere, hvad de danske kompetencer inden for intelligentstyring af elproduktion og –forbrug kan præstere. Samtidiger der blandt øens politikere og forsyningsselskaber en stærkopbakning til en vision om at gøre Bornholm til ”Bright GreenIsland”, der kan skabe vækst og nye arbejdspladser.Energinet.dk og DONG Energy startede i foråret 2010 en rækkeaktiviteter under det EU-støttede TWENTIES-projekt, hvor en storgruppe europæiske aktører udvikler modelværktøjer og driftsstøtteværktøjertil et elsystem, der skal kunne håndtere storemængder el fra VE-anlæg. I EcoGrid-projektet, der efter planenskal løbe til udgangen af 2014, rykkes systemudviklingen fracomputerbaserede simuleringer til fuld skala test, hvor der i realtidløbende skabes balance mellem produktionog forbrug.Smart Houses er fremtidens bygningerLokale VE produktionsolceller, solvarmeE-Mobilitet:Plug-in hybrideller elbilSmart MeterRealtid prissignaler“Grønne signaler”KomfortIntelligente termostater,varmepumpe og luftstyringProsumerSmart GridsBredbånd ogkommunikationStyring, regulering,fjernkontrol, præferencerog statistikRegulerkraftydelser skal kunne mobiliserespå mindre end 5 minutter mod ca. 15minutter i det aktuelle regulerkraftmarked.Der er via afprøvning af avanceret kommunikationsteknologifokus på muligheden forat mobilisere regulerkraftydelser fra forbrugeremed afbrydeligt elforbrugende udstyr.Der skal bl.a. testes aggregeringsenheder,der gør det muligt for en balanceansvarligaktør at samle op til 1000 forbrugere i énbalanceringsenhed. Med nyudviklet IT-udstyrskal de balanceansvarlige aktører kunneudnytte de varierende priser på regulerkraftmarkedettil hele tiden at kunne prioriterede mest konkurrencedygtige leverandører afsystemtjenester.108 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


EDISON og Celle kontroller til BornholmEDISON elbilprojektetCelle kontroller projektetBornholm – Bright Green IslandEcoGrid-projektet har et samlet budget på 24 mio. EUR (ca. 180mio. DKK), heraf er der regnet med 15.6 mio. EUR i EU-tilskud, derskal dække omkostninger til markedsforsøg og kommunikationsudstyr.Energinet.dk indsendte projektgruppens ansøgning den1. marts 2010 og regner med en afklaring inden årets udgang.Samspil mellem elsystem og elbilerI det bornholmske ”udviklingslaboratorium” indgår desudenForskEL-programmets EDISON-projekt, der tester samspilletmellem opladning af elbiler og elsystemet. I dette konsortieprojektsførste fase testes en IT-infrastruktur med tilknyttedeladestandere, der løbende kan kommunikere bilejernesønsker om grøn, billig eller hurtig strøm på grundlag af detroaming-princip, der er kendt fra mobiltelefoner. Afprøvningenknytter an til det forretningskoncept, som Better Place udvikleri samarbejde med DONG Energy, og som netop sigter efterat tilføre kunderelationerne mellem Better Place og bilejerneekstra værdi, fordi bilejernes samspil med elsystemets behovgøres mere intelligent.elsystemet. I 2011 testes alene elnettets leverancer til bilejerne,mens bilejernes mulighed for at levere ledig batterikapacitet tilbagetil elsystemet følger senere.Også EUDP-projektet PowerLabDK, hvor DTU Elektro skal udvikleog teste energisystemsmodeller med måle- og reguleringsteknologiunder fuld skala drift, vil indgå i den omfattende fuld skalademonstration af det intelligente elsystem. DTU Elektro arbejder iet andet EUDP-projekt med at udvikle elforbruget som frekvensstyretreserve, og resultaterne herfra vil ligeledes blive en del afde samlede demonstrationsaktiviteter i de kommende år.Den autonome cellecontroller, som Energinet.dk har udviklet iHolsted testcenter ved Billund, vil også blive mobiliseret for atdemonstrere, at både prissignaler fra spotmarkedet og eltekniskesignaler kan samordnes i en computerbaseret driftsstrategi,der både omfatter flere former for produktionsanlæg og mangetyper husholdningsapparater (elvarme, varmepumper, køleskabe,frysere m.v.).Det indgår også i strategien bag projektet at analysere og afprøve,om de batterier, der ikke længere er fuldt funktionsdygtigetil drift af elbiler, kan nyttiggøres som en lagringskapacitet forForsøg med fleksibelt elforbrugMed denne samlede strategi for test af fremtidens intelligenteelsystem forsøger Energinet.dk og EUDP at opsamle og nyttiggø-energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010109


Energisystemermålbar reaktion, mens effekten af de øvrige virkemidler ikke varstor nok til at kunne måles med statistisk sandsynlighed.Energinet.dk’s elektriske Storebæltsforbindelse vil for første gangbinde hele det danske elsystem sammen.Varmepumper som regulerkraft-leverandørSideløbende med de bornholmske demonstrationsaktiviteter harForskEL videreført bestræbelserne på at udvikle varmepumpertil leverandør af regulerkraftydelser. Eldrevne varmepumper medintelligent styring kan blive et vigtigt element i overgangen fraet miljøbelastende energisystem med store mængder fossilebrændsler til et mere bæredygtigt energisystem, hvor varmebehoveti stigende omfang dækkes af fjernvarme fra CO 2 -neutraleanlæg og fra varmepumper, der overvejende får deres elforbrugfra vindmøllernes produktion.Hertil kommer, at intelligente varmepumper kan bidrage til størrefleksibilitet i systemet på samme måde som elbilers batterier.Varmepumperne kan indrettes til primært at levere varme, nårelpriserne er relativt lave, mens de kan stoppes ved høje elpriser.Teknologisk Institut, der har betydelig kompetence indenfor varmepumpedrift og –koncepter, tester i to forskellige forsøgvarmepumpers potentiale dels i kraftværksdrift, dels i en VirtuelPower Plant, hvor flere husstands-varmepumper søges styretsom én enhed, der kan levere regulerkraftydelser. Det indgår iprojekterne, at reguleringens praktiske effekt på forbrugerkomfort,energiforbrug, CO 2 -udslip m.v. bliver analyseret.Foto: Energinet.dkre erfaringer fra projekter, der har afprøvet forskellige virkemidlertil at gøre mindre elforbrugere interesserede i et mere fleksibeltforbrug. ForskEL har medfinansieret et forsøg hos SEAS-NVEmed DI Energibranchen som projektleder, der har arbejdet på atfå elvarmekunder til at flytte deres varmeforbrug fra periodermed høj belastning i elsystemet og tilsvarende højere elpriser tilperioder med lavere spotpriser. Forsøget viste, at elvarmekundermed automatikudstyr faktisk flyttede varmeforbruget til lavprisperioderi et vist omfang, og at enkelte familier kunne spareop til 3.000 kr. om året på deres elregning. Denne besparelseskyldtes dog i højere grad udformning af kontrakter, end at derrent faktisk blev flyttet større mængder forbrug.Hos EnergiSyd har et ForskEL-projekt under ledelse af RAMBØLLligeledes testet en række kampagnevirkemidler for at få kundernetil at flytte en del af deres forbrug til tidspunkter, der passerbedre til elsystemets behov. Blandt de mere spektakulærevirkemidler er en daglig ”energiudsigt”, hvor kunderne via tv informeresom, hvordan det næste døgns elpriser vil være. For dekunder, der benyttede energiudsigten, kunne der registreres enEn anden projektgruppe vil – ligeledes for ForskEL – udvikle ogdemonstrere intelligent fjernstyring af individuelle varmepumper.Denne projektgruppe har et balanceansvarligt elhandelsselskab,Nordjysk Elhandel, som projektleder og har derfor ogsåmulighed for at udmønte projektets løbende resultater i nye produktertil kunder med varmepumper.DSF’s Programkomite for Bæredygtig Energi og Miljø har udmønteten del af sine 2009-midler til to strategiske forskningsalliancer,der skal forske i nye koncepter for et moderne elsystem og ide samfundsmæssige rammevilkår for den ønskede omstilling tilet samfund med reduceret brug af fossile brændsler. På Institutfor Energiteknik-AAU fortsættes resultater fra et netop afsluttetprojekt med udvikling af probabilistiske metoder til optimal driftog planlægning af et elsystem med fluktuerende elproduktionfra vindmøller og decentrale kraftvarmeværker samt et varierendeforbrug i en mere langsigtet forskning, der omfatter etelsystem med vedvarende energikilder, energilagre, decentraleforsyninger og elbiler/hybridbiler. DTU Management vil brugebl.a. aktionsforskning til at analysere omstillingen til et mere bæredygtigtenergisystem. I denne forskningsalliance indgår ogsåforskere fra Tyskland og Holland.110 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bevilgede projekter · EnergisystemerUdvikling af et sikkert, rentabelt og miljøvenligt moderne el-systemAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:Institut for Energiteknik-AAUZhe Chen · zch@iet.aau.dk · tlf. 99 40 92 55Risø DTU, Dong Energy, HEF, AREVA, kk-electronics18.036.721 kr.23.400.000 kr.4. kvartal 2014I projektet udvikles nye koncepter og intelligenteindfaldsvinkler for et moderne el-system som inkluderervedvarende energisystemer, energilagre,distribuerede forsyninger og hybride/el-bilerm.m. Emner i projektet inkluderer netsikkerhed,el-markedet, stabilitet, beskyttelse, optimal kontrolog kost-effektiv anvendelse af forsyningerne.DSF · 09-067255Omstilling til et samfund med begrænset brug af fossil energiAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:DTU ManagementMichael Søgaard Jørgensen · msj@man.dtu.dktlf. 45 25 60 24Risø DTU, AAU, KU, ÅU, TU Eindhoven, TU München22.000.000 kr.31.200.000 kr.4. kvartal 2013Gennem en kombination af historiske analyser,case studier og aktionsforskning søger forskningsalliancenat analysere de roller som socio-tekniskeeksperimenter, udnyttelse af ”windows ofopportunity” og stabilisering af nicher som nyeudviklingsveje kan spille i omstillinger i retning afreduceret brug af fossil energi.DSF · 09-067275Det geotermiske energipotentiale i Danmark– reservoiregenskaber, temperaturfordeling og modeller for udnyttelseAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:GEUSLars Henrik Nielsen · lhn@geus.dktlf. 38 14 27 30SGU, Geological Survey of Sweden, AU, Department of GFZ, German Research Centre for DONG Energy15.392.051 kr.24.200.000 kr.4. kvartal 2013Projektet vil analysere al tilgængelig relevantgeologisk og geofysisk information, og nye dataog modeller vil blive genereret med henblik på atidentificere, kortlægge og karakterisere egnedepotentielle geotermiske reservoirer, samt vurderedet samlede energipotentiale ved reservoirerneskvalitet og temperaturforhold.DSF · 09-067272Analyse af kombinationen af vindkraft og varmepumpeAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:EA EnergianalyseMikael Togeby · mt@eaea.dk · tlf: 60 39 17 07Varmeplan Aarhus, VindenergiDanmark,Nordjysk Elhandel382.000 kr.641.000 kr.4. kvartal 2010Formålet med denne opgave (analyseprojektet)er at analysere værdien af forskellige vindvarmepumpe-løsningeri Århus under forskelligeantagelser om omverden.ForskEL - 10304Teknologier til lagring af elAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for Materialeforskning v/Risø DTUAllan Schrøder Pedersen · alpe@risoe.dtu.dktlf: 46 77 57 05Teknologisk Institut, KK Electronic A/S, SEAS-NVE,Danfoss Silicon Power GmbH, DONG Energy,Danfoss Ventures A/S991.000 kr.1.233.000 kr.3. kvartal 2010Projektets formål er at evaluere og sammenligne- teknisk og økonomisk - tilgængelige mulighederfor at benytte lagring af elektricitet som middel tilkorttids-systemydelser (sekund til time) i transmmissionnetteti det danske el-system. Projektet vilbenchmarke mulige teknologier og give anbefalingerfor en muligt følgende eksperimentelforsøgsfase. ForskEL - 10426energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010111


Bevilgede projekter · EnergisystemerIntelligent fjernstyring af individuelle varmepumperForskEL - 10469Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Nordjysk Elhandel A/SLotte Holmberg Rasmussen · lhr@neas.dktlf: 40 56 36 07EURISCO, Energitjenesten Midtjylland, NeoGrid Technologies, AAU4.984.000 kr.8.070.000 kr.4. kvartal 2011Der udvikles og demonstreres intelligent fjernstyringtil individuelle varmepumper, hvormed denbalanceansvarlige kan flytte forbruget og levereregulerkraft, intern balancering og evt. frekvensreserver.Systemet demonstreres med varmepumpe,beholder, kommunikationsplatform og serverapplikationpå baggrund af en dynamisk matematiskmodel.FlexPower - Perspektiver ved dynamiske elpriserForskEL - 10486Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Risø DTUMikael Togeby · mt@eaea.dk · tlf: 60 39 17 07SEAS-NVE Holding, Enfor, Eurisco, ACTUA ApS,TU Informatik10.000.000 kr.10.062.000 kr.4. kvartal 2012Projektet vil udvikle, teste, analysere perspektiverfor, identificere udfordringerne ved, evaluereog rekommendere på metoder til anvendelse afdynamiske, tidstro el-priser til indirekte kontrol afindividuel elektrisk effektflow for mange, små, intelligenteog kontrollerbare enheder i el-systemet,for at udnytte deres potentielle fleksibilitet.Varmepumper som et aktivt værktøj i energiforsyningssystemForskEL - 10490Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Teknologisk InstitutClaus Schøn Poulsenclaus.s.poulsen@teknologisk.dk · tlf: 72 20 25 14Varmepumpefabrikant 2 - 17, SydEnergi Salg A/S,Varmepumpefabrikantforeningen, SEAS-NVE,Danfoss Heat Pumps3.172.000 kr.8.585.000 kr.2. kvartal 2012Udvikling af styrestrategi og demonstrationaf varmepumpers (VP) evne til at reagere påtidsvarierende elpriser og levere regulerkraft tilet fleksibelt elforsyningssystem. Undersøgelseaf adskillige VP’er organiseret i et Virtual PowerPlant. Evaluering af konsekvenser for komfort,energiforbrug, COP, CO 2 og økonomi. Målinger på20 VP-anlæg.Datasikkerhed ved decentral el-produktionForskEL - 10520Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:EURISCO ApSClaus Amtrup Andersen · caa@eurisco.dktlf: 63 15 71 08ACTUA ApS3.068.000 kr. (danske deltagere)3.523.000 kr. (danske deltagere)4. kvartal 2009Sikkerhed omkring datakommunikation blivergradvist mere relevant i el-systemet, efterhåndensom der stilles størrer krav til fjernkontrollen medden decentrale elproduktion. Formålet med detteprojekt består i at analysere og implementere etsikkerhedskoncept til brug for et el-system medstor decentral produktion og med mange aktører.Elforsyning som frekvensstyret reserve- implementering og praktisk demonstrationENS-64009-0001Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Center for Elteknik v/DTU ElektroJacob Østergaard · joe@elektro.dtu.dktlf: 45 25 35 01Ea Energianalyse A/S, Danfoss A/S, Vestfrost A/S, Østkraft A/S5.031.000 kr.6.710.000 kr.2. kvartal 2012Der udvikles gennem 11 arbejdspakker, herunderhardware design og udvikling, laboratorietest,praktisk implementering, dataanalyse mv.,en teknologi, hvor elforbruget anvendes somfrekvensstyret reserve (DFR). Som en vigtig del afprojektet demonstreres teknologiens anvendelighedi praksis i elforsyningsnettet på Bornholm.112 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Igangværende projekter · EnergisystemerJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes6316 Styring og regulering af et modernedistributionssystem6329 The demand side as reserve powerin the greenhouse sector.6374 Agent based control of power systemswith decentralised production6393 Priselastik elforbrug og elproduktioni industrien7136 Forøget fleksibilitet og effektivitet ienergiforsyningen ved anvendelse afvarmepumper i kraftvarmeværker.7572 Generic virtual power plant (VPP) foroptimised micro CHP operation andintegrationInstitut forEnergiteknik-AAUDEG Green TeamØrsted-DTUDansk EnergiAnalyse a/sTeknologisk InstitutØrsted-DTUJohn K. Pedersenjkp@iet.aau.dktlf: 96 35 92 60Leif MarienlundLMK@danskgartneri.dktlf: 35 28 15 00Jacob Østergaardjoe@oersted.dtu.dktlf: 45 25 35 00Mogens Johanssondea@dea.dktlf: 38 79 70 70Claus Schøn Poulsenclaus.s.poulsen@teknologisk.dktlf: 72 20 25 10Chresten Træholtctr@oersted.dtu.dktlf: 45 25 35 2010106 Flexcom Risø DTU Henrik Bindnerhwbi@risoe.dtu.dktlf: 46 77 46 8010134 Energibyen Frederikshavn:100% VE-forsyning uden ubalancerFrederikshavnKommuneBahram Dehghanbade@frederikshavn.dktlf: 98 45 50 0010216 Energimembran A&J Development Asger Gramkowasger.gramkow@hecare.dktlf: 74 47 05 0010224 EDISON consortium Dansk Energi Jørgen S. Christensenjsc@danskenergi.dktlf: 35 30 07 8010233 Aktivering af 200 MWaffaldskraftvarme opreguleringseffektEMD InternationalAnders N. Andersenana@emd.dktlf: 96 35 44 4410242 Remote Services for CHP EURISCO ApS Claus Amtrup Andersencaa@eurisco.dktlf: 63 15 71 1010252 Demand Response medium sizedindustry consumers10258 Proactive participation of windin the electricity marketsTeknologisk InstitutEMD InternationalAnders MønstedAnders.monsted@teknologisk.dktlf: 72 20 20 00Anders N. Andersenana@emd.dktlf: 96 35 44 444.685.330 kr. 3. kvartal20103.980.000 kr. 4. kvartal20082.003.000 kr. 2. kvartal20102.558.000 kr. 2. kvartal20104.883.000 kr. 2. kvartal20103.926.000 kr. 4. kvartal20103.777.000 kr. 4. kvartal20101.998.000 kr. 3. kvartal2010500.000 kr. 2. kvartal201032.934.000 kr. 4. kvartal2011598.250 kr. 3. kvartal20101.411.625 kr. 4. kvartal20102.000.000 kr. 4. kvartal2011762.000 kr. 3. kvartal2010Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesENS-63011-0129Dansk deltagelse i IEA-ETSAP,Annex XI, 2008-2010Afdelingen forSystemanalysev/Risø DTUPoul Erik Grohnheitpogr@risoe.dtu.dktlf: 46 77 51 07511.000 kr. 4. kvartal2010ENS-63011-0209SS-ZEGEX – Gasexpansion mednulemission i lille skalaDansk GastekniskCenterNiels Bjarne Rasmussennbr@dgc.dktlf: 21 47 17 522.678.000 kr. 4. kvartal2011114 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Afsluttede projekter · EnergisystemerSelf-organising distributed control of a distributed energy systemwith a high penetration of renewable energyAnsvarlig:DSF:Resultat:DTU Informatik · Niels Kjølstad Poulsen · tlf: 45 25 33 563.000.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Projektet har gennem opbygningen af en eksperimentel facilitet, SYSLAB, undersøgt dele af grundlagetfor, at distribuerede ressourcer som vindmøller, solceller og ikke mindst forbrugere kan deltage istyringen af elsystemet, herunder hvordan opbygningen af styringen kan automatiseres. For at kunneetablere en selvorganiserende styring er det nødvendigt, at systemet fra grunden er opbygget så deter muligt. Derfor er der i SYSLAB opbygget en infrastruktur, der muliggør dette. Der er udviklet ogimplementeret algoritmer til identifikation af topologien af det system komponenterne indgår i.DSF · 2104-04-0006Design, modelling and utilisation of thermo electrical materials and devicesin energy systemsAnsvarlig:DSF:Resultat:Institut for Energiteknik-AAU · Lasse Rosendahl · tlf: 96 35 92 633.907.200 kr. Afsluttet 2009Projektet har omhandlet termoelektriske generatorer, der omdanner en varmestrøm direkte til elektriskstrøm uden bevægelige dele. Projektet har haft som formål at udvikle detaljerede modeller, derkan anvendes til at optimere termoelektriske energisystemer, således at systemvirkningsgraden konstantmaksimeres. Modellerne, der integrerer termiske og elektriske modelleringsteknikker, er blevetvalideret mod måledata fra særligt udviklede teststande. Som testcase har der været gennemregnetet scenario, hvori termoelektriske generatorer er implementeret i den danske el-sektor.DSF · 2104-04-0026Low-cost oxygen membranesAnsvarlig:DSF:Resultat:Afdelingen for Brændselsceller og Faststofkemi v/Risø DTU · Andreas Kaiser · tlf: 46 77 58 892.104.873 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009I projektet har vi udviklet iltmembraner baseret på ionledende keramik. Disse tillader, at ren ilt uddragesfra luften og anvendes i en kemisk proces. Ilten fra membranerne kan forbedre effektivitet afmange processer i fremtidens energisystemer - for eksempel i nye forbrændings- eller forgasningsprocesser.Membranerne blev realiseret ved billige keramiske fremstillingsprocesser. Målet at få højeoxygen flux af mere end 16 ml cm-2 min‐1 ved 850 °C blev opnået ved anvendelse af tynde membranerbaseret på doteret cerium oxid under driftsbetingelser relevant for syntese gas produktion.DSF · 2104-05-0041·Systems with High Level Integration of Renewable Generation UnitsAnsvarlig:DSF:Resultat:Institut for Energiteknik-AAU · Zhe Chen · tlf: 99 40 92 551.800.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Projektet har udviklet probabilistiske metoder til optimal drift og planlægning af moderne distributionssystemer,herunder probabilistiske modeller for vindkraft, decentrale kraftvarmeværker (CHP) ogbelastning, og der er foretaget probabilistiske beregninger af effektoverføringen. Følgende problemstillingerer undersøgt: 1) optimal effektfaktor ved drift af vindmøller, 2) probabilistisk analyse for atløse kapacitetsunderskud ved transformer- eller gasturbine anlæg, 3) minimering af omkostningernetil tilslutningsnettet for vindmøllerne via kabel udvælgelse, 4) største vindmølle kapacitet ved reaktiveeffekt regulering og energi nedskæring.DSF · 2104-05-0043 ·Aktivering af fleksibelt elforbrugAnsvarlig:PSO:Resultat:DI Energibranchen · Anders Stouge · tlf: 33 77 30 704.000.000 kr. Afsluttet 3. kvartal 2009Mere end 500 husholdninger med elvarme deltog i et forsøg med fleksibelt elforbrug. Forsøgsdeltagernekøbte elektricitet til en pris svarende til spotprisen på elbørsen. Hertil blev lagt afgifter og nettariffer.De grupper, som blev orienteret om morgendagens priser via E-mail og/eller SMS, ændredeikke forbrug i et omfang, som kunne konstateres. Derimod ændrede gruppen med automatikudstyrforbrug, således at forbruget i et vist omfang blev flyttet fra perioder med høje priser til andreperioder med lavere priser. Deltagerne har sparet op til 3.000 kr./år på typen af priskontrakt - ikke såmeget på grund af det fleksible elforbrug. ForskEL - 6320energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010115


Afsluttede projekter · EnergisystemerInteraktive målere til aktivering af priselastiske elforbrugForskEL - 6416Ansvarlig:PSO:Resultat:Dong Energy A/S · Mogens West · tlf: 30 18 13 901.488.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Det er teknisk muligt at håndtere og aktivere et potentiale for fleksibelt elforbrug inden for segmentetaf større kontorejendomme og offentlige bygninger. De praktiske forsøg har vist, at det er nogetdyrere at realisere fleksibilitet i elforbruget for ældre ejendomme end for en nyopført ejendom.Kunden skal tages med på råd i planlægningsfasen, og det gælder om at formidle bredt i deltagendeorganisation, så alle involverede brugere/lejere er bevidste om, at der kan forekomme afbrydelseaf kortere varighed inden for energitjenester som ventilation og køling. Potentialet i Danmark erestimeret.EnergiudsigtenForskEL - 7571Ansvarlig:PSO:Resultat:RAMBØLL A/S · Jørgen Hvid · tlf: 45 98 87 906.386.429 kr. Afsluttet 1. kvartal 2009En række virkemidler, internet, mediekampagner, boks til visning af elpriser (SEE1), spotkontrakt, erafprøvet for at få husholdninger til at flytte deres el-forbrug til tidspunkter, hvor prisen er lav. Af degennemførte mediekampagner var det kun den daglige Energiudsigten på TV, der havde en effekt.Forbrugerne opnåede større viden om elprisen og elforbrugets belastning, men der var kun lilleinteresse i at flytte elforbruget. Dog var der en målbar effekt i aftenspidsen hos den gruppe, der bådehavde indgået en spotaftale og modtaget en SEE1, som stærkt øger bevidstheden om prisen på el ogmuligheden for at flytte elforbruget.CanDan1.5 Analyse af effektbalance med brændselscellerForskEL - 10110Ansvarlig:PSO:Resultat:H2 Logic A/S · Mikael Sloth · tlf: 96 27 56 001.030.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Med stigende andele af fluktuerende vindenergi i mange områder af verden stiger behovet for atbalancere elnettet, og for at lagre denne energi fra vindrige til vindfattige perioder. Fremtidige SolidOxid Electrolyse Celler vil i kombination med multifase kompressorer og varme udnyttelse kunneopnå betydeligt højere elnet-til-tank effektivitet end hvad der er (økonomisk) muligt i dag. Fremtidigehydrogen brændselscellekøretøjer med plugin batteri til ca. 60 km batterielektrisk drift vil have højelnet-til-hjul effektivitet og en rækkevidde, der kan opfylde de ønsker, der er til biler i dag.Analyse af kombinationen af vindkraft og varmepumpeForskEL - 10304Ansvarlig:PSO:Resultat:Ea Energianalyse A/S · Mikael Togeby · tlf: 60 39 17 07382.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Analyser og beregninger – bl.a. i Balmorel-modellen – viser at de kortsigtede marginale produktionsomkostningerfor varmepumpen er for høje ift. de alternative produktionsmuligheder i Århus, hvilketbl.a. begrundes med afgifter og høje elpriser. Afgiftsforhold understøtter desuden en løsning, hvorvarmepumpen er direkte tilsluttet vindmøllerne, mens det samfundsøkonomisk er mere fordelagtigat tilslutte vindmøller og varmepumpe til elnettet. Sidstnævnte indebærer muligheden for at benyttevarmepumpen i regulerkraftmarkedet, hvilket vurderes at give et væsentligt bidrag til varmepumpensøkonomi.116 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Fossile brændsler2001200220032004200520062007200820092010I alt25,86,08,94,930,818,60,09,221,30,00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140DSFForskELEFP/EUDPHTFAvancerede teknologier skal øgeolieindvindingen fra NordsøenDe fleste reservoirer i de danske oliefelter i Nordsøen findes itætte kalkstrukturer med lav gennemstrømningsevne, og det harderfor indtil nu kun været muligt for operatørerne i dansk områdeat indvinde 20-25 % af de tilstedeværende oliemængder.Energistyrelsens prognoser for den fremtidige olieindvinding hari flere år vist drastisk faldende produktion med store negativekonsekvenser for statens indtægter. Samtidig er der udsigt tilstærkt stigende oliepriser i de kommende årtier pga. øget globalefterspørgsel fra Kina og de øvrige store udviklingsøkonomier.Resultatet skulle gerne blive en bedre forståelse af årsagernetil, at kalken i form af ren kalcit ikke omkrystalliseres til størrepartikler og derigennem skaber større gennemstrømningsevnei reservoiret. Undersøgelser i projektet har vist, at et organiskstof i små mængder og med en meget kompleks sammensætninghæmmer krystalvæksten. I den kommende tid skal mulighedernefor at fjerne eller modificere disse væksthæmmendeelementer udforskes. Mærsk Olie og Gas AS er leder af projektet,hvis foreløbige resultater har vakt international opmærksomhed.Indvindingsforbedrende metoderDet har skærpet interessen for at udvikle nye avancerede teknologieri form af Enhanced Oil Recovery (EOR) for at øge indvindingsgraden.På de danske oliefelter er der gennem mange år blevetanvendt vand- og gasinjektion for at øge gennemstrømningsevneni reservoirerne, og i ældre amerikanske onshore oliefelter erder flere års erfaringer med at injicere CO 2 i undergrunden.På DTU Kemiteknik, hvor der i mange år har været arbejdet med atudvikle forskellige EOR-metoder, er der i de senere år med støttefra Højteknologifonden bl.a. blevet forsket i, hvilke konsekvenserinjektion af CO 2 i kalkreservoirer vil få for reservoirbjergarten ogfor, hvordan injiceret CO 2 vil blande sig med olien under de givnetryk- og temperaturforhold. Forskningen skal også søge at givesvar på, om CO 2 kan fortrænge yderligere olie fra kalken, når førsthavvand har gennemstrømmet bjergarten. Der er gennemført enrække forsøg ved højt tryk, hvorefter kalkens mekaniske egenskaberer blevet målt, og der er simuleret i numeriske modeller.På NanoScience Center-KU støtter Højteknologifonden en helt andenmetode til at indvinde en større del af olien fra kalkfelterne.Ved hjælp af nanoteknikker undersøges vekselvirkningen mellemreservoirpartikler og væsker i form af vand, olie og gasser.Miljømæssige konsekvenser af CO 2 -lagringSelv om der politisk ikke er taget stilling til lagring af CO 2 , der rensesfra kraftværkers røggasser, i undergrunden (de såkaldte CCS-teknologier),er der stor offentlig interesse i at få et gennemskueligt beslutningsgrundlagi form af bedre viden om de miljømæssige konsekvenserved lagring af CO 2 i undergrunden. GEUS har fået bevilgetstøtte fra DSF til en forskningsalliance med deltagelse af en bredkreds af anerkendte internationale forskningscentre.Med numerisk kode genereres modelscenarier af reservoir responspå injektion af superkritisk CO 2 , og mulige effekter pågrund vandets trykforhold og saltindhold vurderes. Desuden udviklesder geofysiske målemetoder til påvisning af CO 2 i forskelligetilstandsformer i undergrunden.Senere er det tanken at udvikle metoder, der aktivt kan fjerne CO 2fra atmosfæren, bl.a. ved at undersøge en hypotese om, at grundvandetkan påvirkes til at optage større mængder CO 2 som følgeaf reaktioner med mineraler, især kalk- og silikatmineraler, dertilsættes jordbunden. Dette koncept skal undersøges i en rækkefeltstudier på arealer, hvor jordbunden ikke indeholder kalk. Hviskonceptet viser sig bæredygtigt, vil det være muligt at integrereCO 2 fjernelse fra atmosfæren med optimale arealanvendelser.energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010117


Bevilgede projekter · Fossile brændslerMiljøteknologi for geologisk lagring af CO 2DSF · 09-067234Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:GEUSDieke Postma · dip@geus.dk · tlf: 38 14 27 84IGG-KU, GI-AU, Risø DTU, GEO, Vattenfall Res.& Dev. AB, Rambøll Danmark A/S, LawrenceBerkeley Nat. Laboratory (USA), Heriot-WattUniversity (Edinburgh/Skotland), ETH Zürich(Schweiz), Jacob Gudbjerg, DTU19.991.979 kr.28.200.000 kr.4. kvartal 2013Projektet vil udvikle miljøteknologi, der bidragertil reduktion af atmosfærens indhold af drivhusgasser.Der skal udvikles værktøjer til denmiljømæssige overvågning af den overfladenæregrundvandszone i forbindelse med geologisklagring af CO 2 , samt udvikles metoder til aktivfjernelse af CO 2 fra atmosfæren ved at øge CO 2optagelse i grundvandet.Igangværende projekter · Fossile brændslerJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes2104-08-0027 CO 2 fjernelse ved hjælp af ioniskevæskerDTU KemiteknikErling Stenbyehs@kt.dtu.dktlf: 45 25 28 753.200.000 kr. 3. kvartal2012Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes10089 Environmental optimisationof natural gas CHP engines10256 Advanced modeling of oxy-fuelcombustion of natural gasDansk GastekniskCenter a/sInstitut forEnergiteknik-AAU10057 PEMS Weel & SandvigEnergi ogProcesinnovationTorben K. Jensentkj@dgc.dktlf: 45 16 96 60Chungen Yinchy@iet.aau.dktlf: 99 40 92 80Jan Sandvig Nielsenjsn@weel-sandvig.dktlf: 26 71 00 452.452.000 kr. 2. kvartal20101.302.000 kr. 2. kvartal20101.973.000 kr. 2. kvartal2010Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesMere olie fri af kalken NanoScience -Center-KUMiljøvenlig CO 2 -injektioni undergrundenDONG EnergySusan Stippstipp@geol.ku.dktlf: 35 32 24 80Charles Nielsenchani@dongenergy.dktlf: 99 55 20 9326.000.000 kr. 201110.000.000 kr. 2010s118 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Afsluttede projekter · Fossile brændslerModelling of CO 2 captureAnsvarlig:DSF:Resultat:CERE v/DTU Kemiteknik · Erling H. Stenby · tlf: 45 25 28 752.000.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Projektet har frembragt væsentlige nye metoder og softwareværktøjer, der er nødvendige for atkunne simulere, validere og optimere udskillelse af CO 2 fra fx røggas, cementproduktion eller medicinskgæring. Det er opbygget et tæt samarbejde imellem DTU, DONG Energy og Vattenfall som blandtandet har skabt en fælles kommunikationsflade, så den nye viden indenfor CO 2 udskillelse fra detteprojekt kan bruges direkte i industriens softwarepakker. Energiforbrug og omkostningsniveau kanhermed præcist estimeres. Samspil med nationale, europæiske og internnationale partnere er opnåetpå grundlag af dette projekt.DSF · 2104-05-0063New Methods for Removal of Soot and NO xAnsvarlig:DSF:Resultat:Afdelingen for Brændselsceller og Faststofkemi v/Risø DTU · Kent Kammer Hansen · tlf: 46 77 58 352.900.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Projektet havde til formål at udvikle en elektrokemisk reaktor til fjernelse af sod og NO x fra dieseludstødningsgasser. I projektet blev porøse celle-stakke fremstillet ved hjælp af tapecasting og laminering.Det blev vist, at sådanne celle-stakke kan anvendes til at fjerne NO x . Det blev endvidere fastslået,at det er nødvendigt med mere udviklingsarbejde for at få de porøse celle-stakke til at fungeretil NO x -fjernelse under oxiderende forhold. Det blev også fastlagt, at porøsiteten af celle-stakkeneskal øges, for at filtret ikke stopper til under drift.DSF · 2104-05-0067Foto: Mærsk Olie og Gas ASenergi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010119


Solenergi2001200220032004200520062007200820092010I alt9,40,723,815,921,029,532,243,757,812,80 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140DSFForskEL + ForskVEEFP/EUDPHTFDanske plastsolceller på vej sombillig masseproduceret energikildeSiden 2004 har Det Strategiske Forskningsråd støttet forskningen isolceller af plastik på Risø DTU. I løbet af de første fem år er det lykkedesfor projektgruppen at udvikle teknologien, hvad angår levetidog virkningsgrad, til at være internationalt førende. Gennem accelereredelevetidsstudier har Program for Solenergi kunnet anslå levetidentil flere tusinde timer, og elvirkningsgraden er øget til 1,5 %.Hverken levetid eller virkningsgrad virker umiddelbart overbevisendei sammenligning med traditionelle solceller baseret på si-Det nettilsluttede demonstrationsanlæg for plastsolceller hos Risø DTU.licium. Men det er i forholdet mellem pris, ydelse og levetid, atplastsolcellerne tegner til at blive et kommercielt produkt indenfor en ganske kort tidshorisont. DSF’s Programkomite for BæredygtigEnergi og Miljø har med en projektbevilling fra 2007-midlernegjort det muligt for Risø-forskerne at optimere samspillet mellemydelse, stabilitet og proces. ForskEL har fulgt op med en bevilling,der gjort det muligt for projektgruppen at teste sine foreløbige resultatermod udenlandske forskningsmiljøer i et POLYMOL-projekt.Masseproducerede plastsolcellerSideløbende med den fortsatte optimering af den grundlæggendeteknologi i DSF-projektet har Program for Solenergi tagetde første skridt til at etablere en industriel produktion, der hurtigtskal gøre den billige og miljøvenlige elproduktionsteknologitilgængelig på en række kommercielle nichemarkeder. EUDP harmed en bevilling på knap 10 mio. kr. banet vej for, at Risø-forskernesammen med Mekoprint Electronics, Gaia Solar og Faktor3 kan industrialisere produktionsprocessen samt udvikle og demonstrereen række nicheprodukter, hvor plastsolcellernes storefleksibilitet og lave produktionspris gør dem særligt attraktive.Det overordnede formål med EUDP-projektet er at industrialisereog kommercialisere plastsolceller i en dansk sammenhænggennem design, fremstilling og markedsføring. Projektgruppendækker viden om den grundliggende teknologi og videnskab forplastsolceller, solcelletestning og -design til industriel produktionsamt den trykketeknik, der baner vej for en lav produktionspris.Foto: Torben NielsenTeknologien skal konsolideres i Danmark og udvikles globalt, såledesat plastsolceller finder anvendelser på nicheprodukter ogsmåt stand-alone udstyr, hvor plastsolcellen er backup for andrekilder til elektricitet eller helt kan erstatte dem. Faktor 3 tilførerteknisk viden inden for produktdesign og integration af plastsol-120 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


celler, mens Gaia Solar A/S skal indkapsle og bygge store solpanelerbaseret på plastsolcelle moduler og efterfølgende demonstrereteknologiens potentiale til at producere el til nettet. Somet specifikt delmål ønsker projektet også at demonstrere design,udvikling og markedsmuligheder for en række solcellebaseredebelysningsprodukter til brug i landdistrikter i Afrika.Blandt de mange solcelleanlæg i Skive kommune er dette på en afkommunes folkeskoler (foto tv).I Brædstrup er der boret til borehulslagre for at kunne afprøve et samletkoncept med solvarme, borehulslagre og varmepumpe (foto th)Fotos: EnergiMidtFyrtårns-projekterDet er et vigtigt mål for ForskVE at fremme udbredelsen af dekonventionelle nettilsluttede solceller gennem en række ”fyrtårns-projekter”,der kan skabe opmærksomhed og interesse hosalmindelige forbrugere og offentlige beslutningstagere. Blandt deaktuelle solcelle-projekter fra ForskVE er PhotoSkive, hvor der installeres1,2 MWp solceller på kommunale bygninger, herunder etca. 230 kW anlæg på en af kommunens folkeskoler. Selv om dentype anlæg betales efter nettoafregningsprincippet, er det ikkeumiddelbart nok til at gøre den type anlæg konkurrencedygtigei forhold til markedsprisen på el alene med et generelt VE-tillæg.Energinet.dk satser derfor på gennem projektet i Skive og et yderligereprojekt PV Island Bornholm at inspirere elforsyningsselskaberog kommuner til at gå sammen om projekter, hvor lokale installatøreropnår kompetencer, der kan føre til billigere installationspriser.Standard House-projektet har til formål at interessere typehusfabrikanterfor prøvehuse med bygningsintegrerede solceller, som kanmarkedsføres over for det særligt klimabevidste markedssegment.I Københavns Nordhavn demonstreres de bygningsintegrerede solcelleri en Utzon-tegnet bygning med termoaktive konstruktioner,der skal vise flotte arkitektoniske løsninger med solceller.Solvarme kombineret med fjernvarmeStore solvarmeanlæg har vist sig velegnede til at integrere i lavtemperaturfjernvarmesystemer, og PlanEnergi har sammen medfjernvarmeselskaberne i Marstal og Dronninglund udviklet et konceptmed et damvarmelager, hvor solfangeranlægget kombineresmed store varmepumper. Konceptet er udviklet i et fase 1-projektmed EUDP-midler og nu fulgt op med en større bevilling, så konceptetkan demonstreres i fuld skala i Dronninglund, hvor solvarmeog varmepumper skal dække halvdelen af varmebehovet.EUDP har også givet støtte til COWI’s optimering af konceptetmed en kombination af sol- og fjernvarmedrevne adsorptionsvarmepumperog jordlager. Konceptet er taget i brug i KøbenhavnsUniversitets Green Light House og skal installeres i Viborgsnye rådhusbygning, og EUDP’s nye bevilling gør det muligt atoptimere konceptet under normale driftsforhold.energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010121


Bevilgede projekter · SolenergiOptimering af solvarmeanlæg tilkombineret rumopvarmning og brugsvandsopvarmningKina-samarbejde 09-071597Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:DTU BygSimon Furbo · sf@byg.dtu.dk · tlf. 45 25 18 57Beijing Solar Energy Research Institute3.965.378 kr.4.600.000 kr.4. kvartal 2013Projektet gennemføres i et samarbejde mellemBeijing Solar Energy Research Institute Co. Ltd,Kina og DTU Byg. Projektet drejer sig om solvarmeanlægtil kombineret rum- og brugsvandsopvarmningtil enfamiliehuse. Solfangere, varmelagreog komplette solvarmeanlæg undersøgesteoretisk og eksperimentelt i laboratoriet og ipraksis.Borehulslager i BrædstrupForskEL - 10496Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:PlanEnergiPer Alex Sørensen · pas@planenergi.dktlf: 96 82 04 02Aarsleff, GEO, VIA, Brædstrup Fjernvarme,SOLITES6.437.000 kr.23.688.000 kr.1. kvartal 2012Projektets formål er at udvikle, projektere ogdemonstrere et samlet koncept med solvarme,borehulslager og varmepumpe for elreguleringog op til 100% reduktion af fossile brændsler pånaturgasfyrede kraftvarmeværker. I projektet vilet team, som dækker hele kæden fra udvikling tilslutforbrug, udvikle og demonstrere konceptet.Intelligente markedssystemer for tilskudsfri PVForskVE - 10501Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:BlueLimeJørn Bue Madsen · jbm@bluelime.dktlf: 22 26 50 10Omada, EnergiFyn, Sunsil1.439.600 kr.6.717.000 kr.1. kvartal 2012Udvikle PV-egnede elprodukter, der giver PVproduceretel maksimal økonomisk udbytte.Beskrive muligheder for hvorledes data fra deelektroniske målere kan integreres i distributionsselskabernesog handelsselskabernes afregningssystemer.Teorien demonstreres gennem et år forca. 20 nyetablerede PV-anlæg, og målet er entilbagebetalingstid


Bevilgede projekter · SolenergiHusstands-solcelleanlæg for dokumentation, demonstration etcAnsvarlig:Kontakt:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Nordisk Folkecenter for Vedvarende EnergiJane Kruse · jk@folkecenter.dk325.000,00 kr.434.000,00 kr.2. kvartal 2011Det umiddelbare projektformål er at understøtteen accelereret udbygning af solcelleanlæg iDanmark ved dokumentation og demonstrationaf to husstands-solcelleanlæg med tilsigtet”fyrtårns-effekt” og at formidle og undervise omsådanne anlæg samt om generelle aspekter omsolcelleanlæg.ForskVE - 10567IEA Task 42, Compact Thermal Energy Storage: Material developmentand System Integration, 2. og 3. års deltagelseAnsvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:DTU BygSimon Furbo · sf@byg.dtu.dk · tlf: 45 25 18 571.866.000 kr.1.866.000 kr.1. kvartal 2012Projektet finansierer den danske deltagelse iandet og tredje år af IEA Task 42 under Solar &Cooling Programme. IEA-projektets formål er atudvikle og demonstrere et kompakt sæsonvarmelagerbaseret på et stabilt underafkølende salthydrat,herunder en simuleringsmodel, der beregnertemperaturforhold og ydelse af varmelageret.ENS-64009-0006Sol- og fjernvarmedrevne adsorptionsvarmepumper med jordlagerAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:COWI A/S. EnergiReto M. Hummelshøj · rmh@cowi.dktlf: 45 97 27 66VELUX Danmark A/S, Universitets- og Bygningsstyrelsen(UBST), Center for Køle- og Varmepumpeteknikv/Teknologisk Institut, Hellerup Byg A/S,Viborg Kommune, SVEDAN Industri KøleanlægA/S, GeoHeat Ex Aps, Københavns Universitet1.707.000 kr.3.698.000 kr.1. kvartal 2012Projektet har til formål at optimere og monitorereto aktuelle og banebrydende demonstrationsprojektermed adsorptionsvarmepumper og jordlagerpå hhv. Viborg Rådhus og Københavns UniversitetsGreen Light House samt formidle resultaterne, såde kan nyttiggøres for hele branchen til støtte forden fremtidige markedsudvikling.ENS-64009-0040SUNSTORE 3 – fase 2Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:PlanEnergiPer Alex Sørensen · pas@planenergi.dktlf: 96 82 04 02Teknologisk Institut, NIRAS, Marstal Fjernvarme,Dronninglund Fjernvarme12.042.000 kr.86.669.000 kr.1. kvartal 2012Projektet vil demonstrere et fuldskala damvarmelagerpå 60.000 m 3 kombineret med et stortmarkplaceret solvarmeanlæg på 35.000 m 2 og 3MW termiske varmepumper. Energianlægget kanmed ca. 20.000 MWh om året forsyne Dronninglundmed 50 % af varmebehovet. Dette totaleenergikoncept skal kunne kombineres med alletyper fjernvarmeanlæg.ENS-64009-0043Industrialisering af plastsolcellerAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Program for Solenergi v/Risø DTUFrederik C. Krebs · frkr@risoe.dtu.dktlf: 46 77 47 99Mekoprint Electronics A/S, Gaia Solar A/S,Faktor 39.926.000 kr.18.051.000 kr.1. kvartal 2012Konsortiet bag projektet vil i denne første faseaf projektet arbejde mod at industrialisere ogkommercialisere plastsolceller, der er udviklet afRisø DTU. Sideløbende med en fortsat forbedringaf solcellernes ydeevne og levetid udvikles ogdemonstreres nicheprodukter, stand-alone udstyrog store solpaneler.ENS-64009-0050energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010123


Bevilgede projekter · SolenergiTestning af lodret jordvarme med solvarmeakkumuleringENS-64009-0092Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Exportgruppen Helia ApsUffe Jonassen · uffe@scan-line.nettlf: 98 12 93 90Energi Nord A/S, Dansk Varmepumpe Industri A/S,BATEC Solvarme A/S, Heta A/S, K. Sørensen & Søn A/S1.111 000 kr.2.222.000 kr.1. kvartal 2011I projektet udvikles og testes et koncept, hvoroverskudsvarme fra overdimensionerede solvarmeanlægog brændeovne med vandkammerlagres i op til 100 meter dybe energibrønde, dervia en varmepumpe gør det muligt at udnytte denakkumulerede varme i vintersæsonen. Testen skalafklare, om konceptet kan fordoble effekten afvarmepumpen.AC-Sun - soldrevet luftkonditioneringsanlægENS-64009-0223Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:AC-Sun ApSGunnar Minds · gmi@ac-sun.comtlf: 40 17 90 00Ellehauge & Kildemoes ApS, Danfoss A/S, ÅrhusKommune, Fraunhofer Institute ISE, Micro &Macro Approach Sdn Bhd, Téchnicas de EnergiaAmbiental S.L., General Solar Systems GmbH4.100.000 kr.9.079.000 kr.1. kvartal 2012En prototype på et soldrevet AC-Sun anlæg testespå 4-6 lokaliteter i Danmark og hos udenlanskesamarbejdspartnere, så måledata kan anvendestil at optimere anlæggets endelige design. AC-Sunanlægget vurderes at kunne spare op til 90 % afelforbruget i forhold til et konventionelt system,bl.a. ved at anvende vand som kølemedium.Fortsat dansk deltagelse i IEA-PVPS arbejdetENS-64009-0226Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:EnergiMidt A/S. VE og RådgivningFlemming V. Kristensen · fvk@energimidt.dktlf: 70 15 15 60PA Energy A/S1.814.000 kr.2,633.000 kr.2. kvartal 2013Projektet finansierer en fortsat dansk deltagelsei IEA’s solcelle-samarbejde, bl.a. som medlem afExecutive Committee. I Task 1 står Danmark bl.a.for en National Survey Report, i Task 9 med danskeerfaringer fra projekter fra Afrika, Mellemøsten ogAsien og i Task 14 med erfaringer fra projekter iDanmark, bl.a. det nye PhotoSkive-projekt.Profilintegreret tagsolfanger til alle tagmaterialerENS-64009-0227Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Nordic Energy Group ApSNiels Heidtmann · fl@nordicenergygroup.comtlf: 50 77 04 50JD Solutions, PlanEnergi, DTU Byg, Erlus, Röben2.861.000 kr.6.155.000 kr.1. kvartal 2013Nordic Energy Groups patenterede profilintegreredetagsolfanger udvikles, testes og typegodkendes,og der etableres 10 demonstrationsanlæg tilforskellige tagformer. De teknologiske nyskabelseri tagsolfangeren er, at transmissionslaget overabsorberdelen følger tagmaterialet, og at solfangerenhar et fremadrettende stykke, så inddækningerundgås.Dansk deltagelse i IEA-SHC Task 44: Systems using solarthermal energy in combination with heat pumpsENS-64009-0259Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Teknologisk Institut. Energi og KlimaIvan Katic · ik@teknologisk.dk · tlf: 72 20 20 00Ellehauge & Kildemoes ApS, DTU Byg, CenergiaEnergy Consultants, Nilan A/S, Varmt vand frasolen865.000 kr.1.331.000 kr.1. kvartal 2011Projektet finansierer dansk deltagelse i et nystartetIEA-samarbejde om kombinationsanlæg medsolvarme og varmepumper. De senere års teknologiskeudvikling inden for bl.a. styringsteknik,vakuumsolfangere, motor og kompressorteknikhar forbedret pris/ydelsesforholdet, som søgesyderligere optimeret gennem enkle standardløsninger.124 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bevilgede projekter · Solenergi4. års dansk deltagelse i IEA SHC task 38 Solar Air-Conditioning and RefrigerationAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Ellehauge & Kildemoes ApSKlaus Ellehauge · klaus.ellehauge@elle-kilde.dktlf: 86 13 20 16PlanEnergi, Teknologisk Institut, AC-Sun322.000 kr.476.000 kr.1. kvartal 2011Projektet finansierer dansk deltagelse i IEA-samarbejdetom solkøling. AC-Sun systemet beregnesmed simuleringsprogrammet TRNSYS, der målespå absorptionskøleanlægget på Skive Rådhus,og danske erfaringer med adiabatiske køleanlægbruges til at koordinere internationale aktiviteterinden for heat rejection anlæg.ENS-64009-0261Store solcelleanlæg - også i DanmarkAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:PA EnergyPeter Ahm · ahm@paenergy.dk · tlf: 86 93 33 33SiCon579.000 kr.772.000 kr.2. kvartal 2011I projektet vil internationale erfaringer med storesolcelleanlæg blive overført til danske forhold iform af et sæt designforslag, der optimeres tildanske forhold. Muligheder og udfordringer iden praktiske realisering af disse anlæg vil bliveanalyseret, og potentialet m.h.t. elproduktion ogenergiøkonomi vil blive identificeret.ENS-64009-0263Solen skal udnyttes effektivtAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:HTF:Budget i alt:Afsluttes:SunFlake A/SMartin Aagesen · martin.aagesen@sunflake.dktlf: 30 26 69 32KU - NanoScience Center v/Niels Bohr Instituttet10.000.000 kr.18.000.000 kr.3. kvartal 2012Milliarder af nanostrukturer (nanoflager), der hverisær dannes af en perfekt halvlederkrystal, kendtfra IT-industrien, benyttes til at udvikle en solcelle,der kan øge virkningsgraden fra de ca. 20 procenti traditionelle solceller, til ca. 30 procent og derigennemreducere prisen på solcelleproduceret el.Igangværende projekter · SolenergiJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes2104-07-0021 Sol-/elvarmeanlæg i fremtidensenergisystemDTU BygSimon Furbosf@byg.dtu.dktlf: 45 25 18 577.000.000 kr. 4. kvartal20112104-07-0022 Plastsolceller: solenergi til elektriskstrømProgram for Solenergiv/Risø DTUFrederik Christian Krebsfrkr@risoe.dtu.dktlf: 47 77 47 9915.000.000 kr. 4. kvartal2012energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010125


Igangværende projekter · SolenergiJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes5761 Kosteffektive Intelligente Solceller”KIS”5854 Nye kontrol strategier og mere energifra PV applikationer i bebyggelse6291 Forenklet integration af solcelleri vinduessystemer6389 Technical silicon for high efficiencyPV cellsRAcell Solar A/SInstitut forEnergiteknik-AAUGaia Solar A/SRAcell Solar A/SYakov SafirSafir@RAcell.dktlf: 33 25 96 40Frede Blaabjergfbl@iet.aau.dktlf: 96 35 92 60Dennis Aarøda@gaiasolar.dktlf: 36 77 79 80Yakov SafirSafir@RAcell.dktlf: 33 25 96 407353 Customized PEC modules Teknologisk Institut Jens Christiansenjec@teknologisk.dktlf: 72 20 25 007432 Effect optimised inverter integratedsolar cell moduleSunSil A/SErik Hanseneh@sunsil.dktlf: 73 83 14 2010030 Thi-Fi-Tech Teknologisk Institut Hanne Lauritzenhanne.lauritsen@teknologisk.dktlf: 72 20 20 0010044 PowerShades II PhotoSolar ApS Eik Bezzelinfo@photosolar.dktlf: 72 14 48 5010143 POLYMOL PolyStar Program for Solenergiv/Risø DTUFrederik C. Krebsfrkr@risoe.dtu.dktlf: 46 77 47 99ForskVE 10194 PhotoSkive Skive Kommune Michael Petersensk@skivekommune.dktlf: 99 15 55 0010237 SunZinc Roofing.dk ApS Søren Juul Hansens.juhl.hansen@hotmail.comtlf: 96 35 44 44ForskVE 10257 Harbour House II Wessberg A/SRådgivendeIngeniørerForskVE 10259 Hvidovre Stadion - det bæredygtige Teknologisk InstitutstadionkonceptForskVE 10278 Standard house manufacturing BIPV Teknologisk Institut.Center forNyindustrialiseringHelge Andersenhelgeandersen@wessberg.dktlf: 44 88 20 00Søren Poulsensoren.poulsen@teknologisk.dktlf: 72 20 20 00Anders Thomsenanders.thomsen@teknologisk.dktlf: 70 20 80 302.447.798 kr. 2. kvartal20102.250.380 kr. 2. kvartal20101.894.292 kr. 2. kvartal20107.000.000 kr. 2. kvartal20104.455.000 kr. 4. kvartal201010.367.000 kr. 2. kvartal20106.458.000 kr. 1. kvartal20117.500.000 kr. 2. kvartal20103.899.000 kr. 4. kvartal201122.000.000 kr. 4. kvartal20112.048.000 kr. 2. kvartal2010880.000 kr. 2. kvartal20102.147.500 kr. 4. kvartal20111.611.000 kr. 2. kvartal2010Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesENS-1213/03-0002ENS-33030-0023ENS-33032-0139ENS-33032-0151/ENS-33033-0122Elproducerende solafskærmninger SBi-AAU Kjeld Johnsenkjj@sbi.dktlf: 99 40 23 87Maksimering af energiydelse frasolcellesystemer – Ledelse af IEA SHCTask 35: PV/Thermal solar systemsSOLBY 2006 – Solenergii energirammen, fase 2Solvarme + arkitektur – en guide foranvendelse af solvarme i byggerietEsbensen RådgivendeIngeniørerKuben ByfornyelseEsbensen RådgivendeIngeniørerHenrik Sørensenh.soerensen@esbensen.dktlf: 33 26 73 00Jakob Klintjk@kuben.dktlf: 60 29 60 35Torben Esbensentorben@esbensen.dktlf: 73 42 31 001.625.000 kr. 4. kvartal20101.966.000 kr. 2. kvartal2010890.000 kr. 4. kvartal2010900.000 kr. 4. kvartal2010126 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Igangværende projekter · SolenergiJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesENS-33033-0100ENS-33033-0183ENS-33033-0200ENS-33033-0216ENS-33033-0249ENS-63011-0084ENS-63011-0089ENS-63011-0155ENS-63011-0157ENS-63011-0171ENS-63011-0178SOLBY København – fase 2 Kuben Byfornyelse Jakob Klintjk@kuben.dktlf: 60 29 60 352. og 3. års dansk deltagelse i IEA SHCtask 38 Solar Air-Conditioning andRefrigerationFortsat dansk deltagelse i IEA PVPSarbejdet i 2008, 2009 og 2010Solvarmeanlægs energibesparelser,fase 2Solenergiassisteret lavenergiklasse 1og 2 præfabrikeret byggeri med 216boliger i Hillerød og ValbyDansk solvarmehandlingsplan –med et internationalt perspektivNy lågløsning for damvarmelagereti MarstalIEA Task 42: Kompakt varmelager –materialeudvikling ogsystemintegration3. års dansk deltagelse i IEA SHC task38: Solvarmebaseret aircondition ogkølingSolenergi + arkitekturEllehauge &KildemoesEnergiMidtErhverv A/SDTU BygKuben ByfornyelseHåndværksrådetPlanEnergiDTU BygEllehauge &KildemoesEsbensen RådgivendeIngeniørerKlaus Ellehaugeklaus.ellehauge@elle-kilde.dktlf: 86 13 20 16Flemming V. Kristenseninfo@energimidt.dktlf: 70 15 15 60Simon Furbosf@byg.dtu.dktlf: 45 25 18 57Jakob Klintjk@kuben.dktlf: 60 29 60 35Henrik Liljalilja@hvr.dktlf: 33 93 20 00Per Alex Sørensenpas@planenergi.dktlf: 96 82 04 02Simon Furbosf@byg.dtu.dktlf: 45 25 18 57Klaus Ellehaugeklaus.ellehauge@elle-kilde.dktlf: 86132016Torben Esbensentorben@esbensen.dktlf: 73 42 31 00SUNSTORE 3 PlanEnergi Per Alex Sørensenpas@planenergi.dktlf: 96 82 04 02850.000 kr. 4. kvartal2010779.000 kr. 4. kvartal20101.227.500 kr. 2. kvartal2010800.000 kr. 1. kvartal2011895.000 kr. 4. kvartal2010594.000 kr. 2. kvartal20101.702.000 kr. 4. kvartal2010798.000 kr. 1. kvartal2012581.600 kr. 1. kvartal20111.685.000 kr. 4. kvartal20111.104.500 kr. 3. kvartal2010Afsluttede projekter · SolenergiStable polymer photovoltaic materialsAnsvarlig:DSF:Resultat:Program for Solenergi v/Risø DTU · Frederik Christian Krebs · tlf: 46 77 47 993.063.200 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Projektet har gennem uddannelsen af to Ph.D studerende udviklet nye termokløvbare polymermaterialer til solceller med lavt optisk båndgab, der tillader nem fremstilling af multilagsstrukterersåsom tandem solceller. Materialerne er udviklet med henblik på processerbarhed og holdbarhed.En type af materialerne er lige så stabile i en 100% oxygen atmosfære som i 100% nitrogen (inert)atmosfære under fuld belysning. Energiomsætnings-effektiviteter på op til 1.5 % for stabile processerbarematerialer blev opnået med anslåede holdbarheder på tusinder af timer baseret på accelereredelevetidsstudier. DSF · 2104-05-0052energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010127


Afsluttede projekter · SolenergiSOL-2000, Delprojekt AForskEL · 3109Ansvarlig:PSO:Resultat:EnergiMidt A/S · Flemming Kristensen · tlf: 76 58 11 004.375.000 kr. Afsluttet 3. kvartal 2009Hovedresultater for en del af de behandlede emner er: - Added-values. Det er eftervist, at installationaf et solcelleanlæg typisk medfører en elbesparelse i intervallet 12–18% p.g.a. holdningsændring.Køberkarakteristik: De største barrierer mod øget solcelleanvendelse relaterer sig til økonomi oginformation. Dialogskabende aktiviteter.Transformerfrie PV invertereForskEL · 5780Ansvarlig:PSO:Resultat:PowerLynx A/S · Uffe Borup · tlf: 73 67 57 604.120.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Projektet er et forskningsprojekt, som vil skabe ny teknologi og muliggøre lavere specifikke omkostningerog højere effektivitet. I projektet specificeres et inverterkoncept, som skaber grundlag forudvikling af kommercielle produkter. Selve projektet er ikke kommercielt, men udviklet teknologi vilmuliggøre udviklingen af meget attraktive produkter i form af effektivitet, pålidelighed og pris. Omkostningsreduktionervil ligge i selve inverteren, men også installationsomkostninger vil være megetpåvirket af inverteren.PV DanmarkAnsvarlig:PSO:Resultat:EnergiMidt A/S · Flemming Kristensen · tlf: 76 58 11 002.130.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2010I projektet er arbejdet med 3 indsatsområder: 1. Gør Det Selv anlæg 2. Andelsejede anlæg 3. Arkitektonisktilpassede anlæg Ad.1: Interessen for GDS anlæg var begrænset. Ifald udbredelsen af GDSanlæg skal øges, anbefales det, at det tillades, at invertere fra mindre solcelleanlæg må tilsluttes tilen husstands elinstallation via en stikkontakt.ForskEL · 6308Stabilitet og forsegling af PEC solcellerAnsvarlig:PSO:Resultat:Teknologisk Institut. PEC Group · Hanne Lauritzen · tlf: 72 20 25 003.298.430 kr. Afsluttet 1. kvartal 2009I projektet er der udviklet en ny kantforsegling til DSC cellen. Forseglingen som består af en kemiskinert polymer, etableres ved laminering under kontrollerede betingelser. Laboratorieforsøg og eksponeringaf celler til accelererede betingelser dokumenterer, at forseglingen er stabil i kontakt med denaggresive iod/triiodid elektrolyt.ForskEL · 6352Optimeret solvarme produktion på elmarkedetForskEL · 6369Ansvarlig:PSO:Resultat:PlanEnergi · Per Alex Sørensen · tlf: 96 82 04 003.622.000 kr. Afsluttet 3. kvartal 2009Projektet demonstrerer for første gang kombination mellem kraftvarme og et solvarmeanlæg. 8.019m 2 solfangere producerer 8 % af det årlige forbrug i Brædstrup, og næsten det totale forbrug på engod sommerdag. Solfangeranlægget er etableret i kombination med et naturgasbaseret kraftvarmeanlæg.En optimeret ARCON HT2006 solfanger er udviklet til dette formål, og kontrolsystemet sikrer, atfremløbstemperaturen fra solfangere altid er så lav som muligt, og at temperaturen i de eksisterendevandbeholdere ikke kommer under 90 ˚C.128 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Afsluttede projekter · SolenergiStrandby Havn på SolkølingAnsvarlig:PSO:Resultat:Strandby Fiskerihavn I/S · Flemming Sørensen · tlf: 984813603.691.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2010Konceptet med kombination af solvarme med højdækning, absorptionskølingog naturgasfyret decentralkraftvarme i Strandby lever op til forventningerne og vil kunne repliceres på andre kraftvarmeværker.Man skal dog være opmærksom på, at såfremt der kræves store ombygninger på røggaskondenseringenpå kedel og/eller motoren er det afgørende, at driftstimerne ikke reduceres væsentligt iafskrivningsperioden for ombygningen.ForskEL · 6748SolarProTeamAnsvarlig:PSO:Resultat:RAcell Solar A/S · Yakov Safir · tlf: 33 25 96 402.000.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 20101. Flere nye innovative multifunktionelle modultyper er blevet designet, og et par moduler er blevettestet. En forbindelse med omkostningseffektive specielle celler er blevet oprettet. 2. Ny strømforsyningssystemer blevet udviklet til at passe til særlige multifunktionelle moduler. 3. Principper erblevet udviklet til nye typer af produktionsudstyr og en ny type modulproduktionsanlæg, der kanproducere komplekse moduler til samme pris som standard moduler.ForskEL · 7484Mod et CO 2 neutralt bymiljø – Cutting the wireAnsvarlig:PSO:Resultat:FAKTOR 3 ApS · Barbara Bentzen · tlf: 88 20 02 201.049.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2010Projektet har genereret en stor viden om den praktiske gennemførelse af lysmålinger, men også enbevidsthed om nødvendigheden af at karakterisere lys og solceller med varierende spektral lysfordeling.For at løse dette er der udviklet en lyslogger med mulighed for at måle den spektrale fordelingaf synligt lys samt total strålingsdosis. Produktionspris er anslået til at være mindre end 1000 kroner.Yderligere er der konstrueret et forsøgslaboratorium (prøveområdet 20 cm x 20 cm) til at karakteriseresolceller udsat for lys med varierende spektral fordeling for bestråling 0-200 W/m 2 . Denneopsætning er modulopbygget og er let at opskalere.ForskEL · 10113Solceller og arkitektur, engelsk publikationAnsvarlig:EFP:Resultat:Kuben Byfornyelse · Jakob Klint · tlf: 60 29 60 3590.000 kr. Ikke fuldførtProjektet er opgivet pga. vanskeligheder med at finde en alternativ amerikansk udgiver af publikationen,da den første samarbejdspartner ikke kunne gennemføre opgaven.ENS-33029-0017Solvarmeanlægs energibesparelser, fase 1:Ansvarlig:EFP:Resultat:DTU Byg · Simon Furbo · tlf: 45 25 18 57700.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009I efteråret 2007 blev der i DTU Bygs prøvestand opført tre små solvarmeanlæg. Anlæggene blevinstalleret af fabrikanterne og afprøvet 2008 under ensartede betingelser. Ingen anlæg kunne leveop til markedets bedst ydende pga. uhensigtsmæssige konstruktionsdetaljer. Afprøvningerne kaninspirere fabrikanterne til at forbedre deres anlæg, og der er skabt et godt grundlag for fabrikanternesbestræbelser på at forbedre deres solvarmeanlæg. Der skabt kontakt mellem solvarmeinstallatører ogen række husejere, med interesse for solvarmeanlæg solvarmeanlæg. Energibesparelserne for dissesolvarmeanlæg vil blive bestemt i et EFP-projekt ENS-33033-0216.ENS-33033-0046energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010129


Afsluttede projekter · SolenergiOptimering af design af nettilsluttede solcelleanlæg under danske forhold(PV-OPT)ENS-33033-0057Ansvarlig:EFP:Resultat:PA Energy A/S · Peter Ahm · tlf: 86 93 33 33867.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009I projektet er opsamlet nøgledata for typiske idriftværende danske nettilsluttede solcelleanlæg,samme data er analyseret for at kunne identificere danske nøgle designparametre og sammenlignedisse med tilsvarende udenlandske erfaringer. Endelig er der opstillet anbefalinger for brug af sammeparametre for optimal design af nettilsluttede solcelleanlæg under danske forhold. Målet er at bidragetil at tilsikre bedre totaløkonomi for fremtidige nettilsluttede solcelleanlæg i Danmark. Der er i juni2009 gennemført en offentlig høring ved Teknologisk Institut i Taastrup. Projektrapporten kan gratisdownloades fra: www.solenergi.dk.Boligrenovering på 1. klasse: Fra i dag og frem mod LavEnergiKlasse 1– Udvikling og forberedelse af demonstrationsprojekt samt deltagelsei IEA SHC Task 37ENS-33033-0092Ansvarlig:EFP:Resultat:Esbensen Rådgivende Ingeniører · Olaf Bruun Jørgensen · tlf: 33 26 76 30653.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Der er gennemført to demonstrationsprojekter i alment boligbyggeri i Albertslund kommune. Togårdhavehuse fik gennem efterisolering af tag og lette facader, mekanisk ventilation med varmegenvinding,nye døre og vinduer med tre lags energiruder og solvarmeanlæg til produktion af varmtbrugsvand og gulvvarme reduceret det årlige energiforbrug med ca. 75 % fra 163,5 kWh/m 2 til ca. 40kWh/m 2 , væsentligt lavere end lavenergiklasse 1. Et større etagebyggeri opnåede alene en besparelsepå 14 %, bl.a. fordi ejendommen i forvejen havde fået efterisoleret taget. Konceptet demonstreresyderligere i et EUDP-projekt (ENS-64009-0033).Solceller i undervisningen, fase 3ENS-33033-0174Ansvarlig:EFP:Resultat:EnergiMidt Erhverv A/S · Kenn H. B. Frederiksen · tlf: 70 15 15 601.380.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Projekt har koncentreret sig om at kortlægge de tilgængelige undervisningsprogrammer, metoder oghjælpemidler om solceller. Projektet har endvidere udviklet konkrete undervisningstilbud - inspireret afde initiativer, som er taget i Skolernes Energiforum - for øvrige uddannelsesniveauer, men tilpasset detkonkrete område og niveau. Erfaringerne vidner om, at undervisningsmaterialet skal have en bredere tilgangend blot solceller. Materialet bør også ses i sammenhæng med det enkelte fagområdes kompetencer,så som arkitektur, byggeteknik, design/detaljering. Materialet bør også anvende kontekstualisering.Solceller integreret i industrielt byggeri (SOL-IND) – fase 2Ansvarlig:EFP:Resultat:EnergiMidt Erhverv A/S · Kenn H.B. Frederiksen · tlf: 70 15 15 60590.000 kr. Ikke fuldførtProjektet kunne ikke færdiggøres efter den oprindelige plan, da projektets industrielle partner pga.den økonomiske krise ikke ønskede at satse på produktudviklingen inden for projektets tidsramme.ENS-33033-0279Levetid for solfangere i solvarmecentralerENS-63011-0032Ansvarlig:EUDP:Resultat:DTU Byg · Simon Furbo · tlf: 45 25 18 57190.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Solfangere, som har været i drift ved høje temperaturer i solvarmecentralerne i Ottrupgård og Marstali henholdsvis 15 og 13 år, er blevet afprøvet med hensyn til effektivitet og inspiceret for at vurdereeventuel ældning. Målingerne viste at solfangernes effektivitet er reduceret siden installationen,stigende med driftstemperaturerne. Hovedårsagen til ydelsesreduktionen er teflonfoliens stand ogopspænding. Det vurderes, at korrosionen ikke er særlig fremskreden, og at solfangernes levetid erca. 30 år. På basis af undersøgelserne konkluderes det derfor, at HT-solfangerens største problem erknyttet til teflonfolien og dens opspænding.130 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Vindenergiårsag til, at vindmøllevinger har kunnet fastholdes som en nøglekompetencei dansk vindmølleindustri.en mere grundlæggende viden om, hvor og hvorfor der opstårskader på vindmøllevinger, og hvordan de udvikler sig.Det bliver en central opgave for forskningscentret at skabe størreforståelse for og indsigt i samspillet mellem aerodynamiske belastninger,atmosfærisk turbulens og vindmøllernes energiproduktion.Denne proces styres af en tæt vekselvirkning mellemsmå fluktuationer i vingernes grænselag, via vindmøllernes kølvandtil storskala turbulens i atmosfæren, men de eksisterendemodeller har hidtil ikke været i stand til at beskrive denne procestilstrækkeligt præcis.Optimering på alle skalaniveauerRisø DTU’s Afdeling for Materialeforskning, der har projektledelseni det andet nye center, har gennem mange år forsket i nye fiberkomposittertil vindmøllevinger og søgt at kortlægge årsagertil, at der opstår og udvikles skader i disse nye materialer. Medde store udfordringer, som industrien vil møde i de kommendeår, er der nu brug for en sammenhængende indsats for at opnåNogle af centrets forskere vil beskæftige sig med mere kortsigtede,praktisk orienterede opgaver, der finansieres af forskningscentretserhvervsvirksomheder, mens de akademiske ph.d.’ere skalarbejde med mere grundlæggende og langsigtede udfordringer.Men begge typer aktiviteter vil blive til gavn for industrien.Vindmøllevingers holdbarhed har stor betydning for driftsøkonomieni havvindmølleparker, fordi det er kompliceret og dyrt at servicerevindmøller, der er placeret op til 30-50 km fra land. Fremtidensvinger skal så vidt muligt instrumenteres med sensorer,som kan detektere skader. Forskningscentret vil udvikle modeller,der kan forudsige vækst af forskellige typer skader på forskelligelængdeskala, så man bliver i stand til at identificere hvilke skader,der vil udvikle sig mest kritisk. På den måde får vingeproducenterneredskaber til at vurdere effekter af produktionsdefekter, ogoperatørerne bliver i højere grad i stand til servicere efter behov ogderigennem spare store beløb på driften.Havvindmøller har i flere år været en dansk specialitet, bl.a. medhavvindmølleparken på Paludans Flak ved Samsø, men Storbritannienhar nu overhalet Danmark på offshore-kapacitet. De nyeforskningscentre skal være med til at fastholde de danske producentersom en ledende leverandør til havvindmølleparker, selv omhovedparten af offshore-udbygningen i de kommende årtier vilforegå uden for DanmarkForskningscentret vil arbejde for optimering på alle skalaniveauerog samler landets bedste kompetencer inden for fiberkompositterfra nano- og mikrometer skala til strukturelt design i fuldvingelænge, dvs. op til 60-70 meter. Skader opstår på fibermatrix-niveauog behøver ikke at være kritiske i sig selv, men sålænge man ikke har metoder til at forudse, hvilke skader der harrisiko for at udvikle sig til et ustabilt niveau, er det svært at prio-Foto: Samsø Energiakademi132 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Foto: Lars Grunwald / Siemens Windpowerritere en forebyggende indsats. En mere grundlæggende videnom de tre komponenter i fiberkompositmaterialer – fiber, matrixog grænsefladen imellem dem – skal afhjælpe disse forhold.Potentiale i LIDAR vindmålerHøjteknologifonden har ligeledes startet to nye projekter, der vil fåstor betydning for vindmøllernes produktivitet og driftsøkonomi. Idet ene projekt vil Afdelingen for Vindenergi v/Risø DTU bygge viderepå de første vellykkede forsøg med en laserbaseret vindmåler– en såkaldt LIDAR – ved at fremstille og afprøve vindscannereog vindmålere, der indbygges i nacelle og vinger. Det er projektgruppensvurdering, at optimal udnyttelse af LIDAR’ens egenskaberkan øge vindmøllens produktion med op til 5 %. I det andetprojekt designes multifunktionelle overflader til brug i en gearkasse,og den testes for at eftervise, om denne teknologi kan føretil markant længere levetid for denne kritiske nøglekomponent.EUDP har af sine 2009-midler støttet en række projekter, der tilsammenogså vil bidrage stærkt til at fastholde de danske forskningsmiljøerskompetencer. Også EUDP bidrager til udnyttelsenDet blev en dansk baseret vindmølleproducent, der kom til atlevere til Sveriges første store havvindmøllepark i Øresund påLillgrund, da opgaven blev tildelt Simens Windpower. Foto er tagetunder opførelsen af vindmølleparken.af LIDAR med et projekt, hvor måleprocedurerne dels afprøves iHøvsøre, dels demonstreres på en offshore vindmølle. Et andetEUDP-projekt vil bruge moderne processimuleringsværktøjer tilat designe og fabrikere en ny vinge med nye strukturelle løsningerpå grundlag af en øget forståelse for, hvordan imperfektionerer formet og udvikler sig.ForskEL har prioriteret to projekter, der hhv. skal skaffe forbedrededesignmetoder for bølgelaster på havvindmøller og undersøge,modellere og verificere de grundlæggende mekanismerbag den forøgede belastning på vindmøller i vindmølleparkersammenlignet med lasten på fritstående møller. Der fokuseresi sidstnævnte projekt især på tårn-, fundaments- og krøjebelastningerpå grundlag af målinger i Rødsand II havvindmølleparken.energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010133


Bevilgede projekter · VindenergiDansk Center for Kompositstrukturer og Materialer til VindmøllerDSF · 09-067212Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for materialeforskning v/Risø DTUBent F. Sørensen · bsqr@risoe.dtu.dktlf. 46 77 58 06AAU, DTU, Siemens Wind Power A/S, FiberlineComposites A/S, Bach Composite Industry A/S,LM Glasfiber A/S38.000.000 kr.79.600.000 kr.1. kvartal 2017Hvad kan få revner og skader på forskellig længdeskalatil at udvikle sig til store revner og skadersom kan føre til brud fx i en vindmøllevinge? Detundersøges i DCCSM ved udvikling af nye eksperimentelleog beregningsmæssige metoder påalle længdeskalaer, dvs. fra nano/mikroskalaen tildecameterskalaen. Det sigtes mod styrkeoptimeringpå alle længdeskalaer.Center for Numerisk Vindmølle Aerodynamik og Atmosfære TurbulensDSF · 09-067216Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:DTU MekanikJens Nørkær Sørensen · jns@mek.dtu.dktlf. 45 25 43 14Risø DTU32.035.199. kr.48.000.000 kr.4. kvartal 2015Centret vedrører grundlæggende forskning i vindmøllensaerodynamik og vindens turbulens, medvægt på vekselvirkningen mellem disse.Målet er at udvikle pålidelige og verificeredesimuleringsværktøjer til design og analyse afvindmøller og vindmølleparker i forskellige terræntyper.Dynamic wind turbine model - from wind to gridKina-samarbejde 09-071588Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:DSF:Budget i alt:Afsluttes:Institut for Energiteknik-AAUZhe Chen · zch@iet.aau.dk · tlf. 99 40 92 55DTU Mekanik, Afdelingen for Vindenergi v/RisøDTU, Beijing Jiaotong University, ChangzhouRailcar Propulsion Engineering Research Center,Zhong Neng Power-Tech Co. Ltd., XEMC Windpower Co. Ltd.5.213.879 kr.7.000.000 kr.3. kvartal 2013I projektet udvikles en simuleringsplatformindeholdende vind, vindmøller og el-nettet.Platformen muliggør studier af vindmøllernesperformance, og supporterer design af nøglekomponenterog regulatorer med henblik på performanceoptimeringi relation til turbine metaltræthed,mekanisk stress, drift ved lav spænding,effektproduktion og spændingskvalitet.Integreret planlægningsværktøj - VindkraftForskEL - 10464Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for Vindenergi V/Risø DTUPoul Sørensen · posq@risoe.dtu.dk tlf: 46 77 50 75DTU Informatik2.300.000 kr.4.594.000 kr.3. kvartal 2012Formalet med projektet er at forbedre og validereet sæt nyudviklede modeller til simulering ogforudsigelse af vindkraft fluktuationer, ved at integreremodellerne med meteorologiske værktøjerfor vindresourcer og mesoskala beregninger.Bølgelaster på havvindmøllerForskEL - 10495Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:DTU MekanikHenrik Bredmose · hbr@mek.dtu.dktlf: 45 25 43 15Risø DTU, DHI5.245.500 kr.10.491.000 kr.2. kvartal 2013Projektet omhandler forbedrede designmetoderfor bølgelaster på havvindmøller på dybder over15m og det aeroelastiske respons. Dette opnåsved forbedret udnyttelse af metocean data, CFDmodellering af de ekstreme bølge-indslag påfundamentet, kobling til aeroelastiske modellerog validering med fysiske modelforsøg.134 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bevilgede projekter · VindenergiTårn-, fundaments- og krøjebelastninger på offshoremøllerAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:PSO:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for Vindenergi v/Risø DTUGunner Chr. Larsen · gula@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 56Grontmij-CarlBro, E.ON Vind Sverige AB2.202.000 kr.5.404.000 kr.1. kvartal 2012Projektets formål er på basis af strain gauge målingerpå 6 vindmølletårne i Rødsand II vindmølleparkenat undersøge, modellere og verficere degrundlæggende mekanismer bag lastforøgelsenpå vindmøller i vindmølleparker sammenlignetmed lasten på fritstående møller. Specifikt vil derblive fokuseret på tårn-, fundaments- og krøjebelastninger.ForskEL - 10546Demonstration af nyt vingedesign ved brug afprocessimulering af fabrikationsprocessenAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for vindenergi v/Risø DTUFind Mølholt Jensen · fimj@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 54DTU Mekanik, SSP Technology A/S Marström Composite AB4.447.309 kr.11.453.000 kr.3. kvartal 2011Projektet skal vha. moderne processimuleringsværktøjerøge forståelsen for, hvordan imperfektionerer formet og udvikler sig, og designe ogfabrikere en ny vinge med de nye strukturelle løsningerved brug af simuleringsværktøjer. Projektetafsluttes med en fuldskalatest, der demonstrererstyrken af vingen.ENS-64009-0094Internationalt netværk for analyse af elsystemermed højt indhold af vindkraft. IEA Annex 25 - fase 2Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for Systemanalyse v/Risø DTUPeter Meibom · peme@risoe.dtu.dk tlf: 46 77 51 19252.000 kr.252.000 kr.1. kvartal 2012Projektet finansierer dansk deltagelse i fase 2 iIEA Wind Annex 25 med fokus på integration afhøje andele vindenergi. Internationale erfaringeranalyseres. En håndbog med metoder for vindintegrationsstudierudarbejdes. Oversigter overvindkraftens konsekvenser og omkostninger samtværdien af teknologier og planlægningsmetoderfor elsystemdrift opstilles.ENS-64009-0100Forbedring af vindmølleparkers ydelse med spinder anemometriAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for vindenergi v/Risø DTUTroels Friis Pedersen · trpe@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 42Metek GmbH, Vestas Wind Systems, Vattenfall A/S2.321.000 kr.2.321.000 kr.4. kvartal 2011Projektet skal bane vej for at kommercialisere etinnovativt koncept, spinder anemometret, somRisø DTU har udviklet for at kunne bestemmevindmøllers krøjefejl med stor nøjagtighed. Detskal ske ved at demonstrere, at spinder anemometre,monteret på vindmøller i en eksisterendevindmøllepark, kan forbedre energiproduktionenmed 1-3 %.ENS-64009-0103DANAERO MW II: Indflydelse af atmosfære- og kølvandsturbulenspå MW møllers ydeevne, last og stabilitetAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for vindenergi v/Risø DTUChristian Bak · chba@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 91LM Glasfiber A/S, Vestas Wind Systems A/S,Siemens Wind Power A/S3.918.000 kr.6.134 000 kr.1. kvartal 2012I projektet analyseres de rå data, der er indsamletfra en 2,3 MW vindmølle i det EFP2007-finansieredeDANAERO MW eksperiment. Analysen skalskabe klarhed over indflydelsen af den atmosfærisketurbulens og kølvandsturbulensen på MWvindmøllers ydeevne, last og stabilitet og dermednå en ny milepæl inden for aerodynamik ogaeroelasticitet.ENS-64009-0258energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010135


Bevilgede projekter · VindenergiUdvikling af en målingsmetode til lav-støjprofil design og valideringENS-64009-0272Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for vindenergi v/Risø DTUFranck Bertagnolio · frba@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 88DTU Mekanik, LM Glasfiber, Brüel & Kjær4.300.000 kr.6.333.000 kr.1. kvartal 2012Der udvikles en metode til måling af støj fravingeprofiler i en industriel vindtunnel, så ingeniørstøj-modeller kan valideres ved hjælp af dennemetode. På det grundlag skabes et design-komplekstil lav-støj vindmøllevinger, så nye vingedesignog koncepter kan testes i en vindtunnel,inden vingerne sættes i industriel produktion.Nacelle baseret LIDAR til ydelsesverifikationENS-64009-0273Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for vindenergi v/Risø DTUTroels Friis Pedersen · trpe@risoe.dtu.dk tlf: 46 77 50 42Siemens Wind Power A/S, DONG Energy, Leosphere SAS2.852.000 kr.6.140.000 kr.1. kvartal 2012Der udvikles en nacelle-baseret LIDAR teknologi,og de nye måle-procedurer afprøves på en vindmøllefra Høvsøre Prøvestation i sammenhængmed en meteorologimast og en jord-baseretLIDAR, og procedurerne demonstreres ligeledes påen offshore-vindmølle, hvor resultaterne sammenlignesmed en standard effekt-kurve verifikation.Optimering af vortex generatorer til vindmøllevingerENS-64009-0279Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:DTU MekanikMartin O.L. Hansen · info@mek.dtu.dk tlf: 45 25 19 60Afdelingen for vindenergi v/Risø DTU, LM Glasfiber A/S3.825 000 kr.5.686.000 kr.2. kvartal 2013I projektet forsøges udviklet en model til at beskriveeffekten af geometri og placering af vortexgeneratorer på strømningen forbi en vindmøllevinge.Modellen vil basere sig på vindtunnelforsøgog CFD, og en optimal konfiguration tilstræbes.Resultatet skal valideres på et vingeprofil i LMGlasfibers vindtunnel.Detektion af sub-surface skader i vindmølle gearkasserENS-64009-0280Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Vestas Wind Systems A/S. Global Research,Mechanical SystemsChristian Højerslev · vestas@vestas.com tlf: 97 30 00 00Vattenfall A/S, Afdelingen for materialeforskning v/Risø DTU1.904.000 kr.3.982.000 kr.2. kvartal 2012Der udvikles en teknik til detektion af ellers ikkedetekterbaresub-surface skader i vindmøllersgearkasselejer for at sikre mere pålidelig drift oglængere levetid. Den nye teknik muliggør uptowerrestlevetidsvurderinger og dermed forebyggelseaf omkostningstunge skader, hvorved storebeløb til reparationer og udskiftninger spares.Testfacilitet for nettilslutningsegenskaber af vindkraftværkerENS-64009-0281Ansvarlig:Kontakt:Deltagere:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for vindenergi v/Risø DTUPoul Sørensen · posq@risoe.dtu.dk,tlf: 46 77 50 75DTU Elektro, Institut for Energiteknik-AAU, Siemens Wind Power A/S, Vestas Wind Systems A/S, Suzlon Energy A/S, Gamesa WindEngineering A/S, DONG Energy A/S, Vattenfall A/S, ABB A/S, Siemens A/S1.025.000 kr.2.357.000 kr.2. kvartal 2011Dette projekt dækker 1. fase i udviklingen af enavanceret testfacilitet for nye nettilslutningsløsningerfor vindkraftværker, så industrien kanvalidere deres egenskaber. Projektet vil specificerekrav, undersøge mulige tekniske, økonomiske ogorganisatoriske løsninger og færdiggøre udbudsmaterialefor selve testfaciliteten.136 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Bevilgede projekter · VindenergiKloge vindmøller udnytter vinden bedreAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:HTF:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for vindenergi v/Risø DTUTorben Mikkelsen · tomi@risoe.dtu.dk tlf: 41 31 57 09LM Glasfiber A/S, NKT Photonics A/S12.500.000 kr.25.000.000 kr.1. kvartal 2013Med afsæt i det første vellykkede forsøg medLIDAR, dvs. laserbaseret vindmåler, skal der iprojektet fremstilles og afprøves vindscannereog vindmålere, der indbygges i nacelle og vinger.LIDAR’ens evne til at måle vindfeltet foran vindmøllervurderes at føre til op til 5 procent højereelproduktion og længere levetid for vingerne.Bedre materialeoverflader øger vindmøllers levetidAnsvarlig:Kontakt:Deltagere:HTF:Budget i alt:Afsluttes:Image Metrology A/SAnders Kühle · ak@imagemet.com tlf: 46 92 34 07STRECON A/S, Vestas Wind Systems A/S, DTU - DTU Mekanik7.600.000 kr.14.000.000 kr.1. kvartal 2014I projektet udvikles billedbehandlingssoftware,der kan beregne funktionelle parametre, derafspejler flere samtidige overfladeegenskaber. Demultifunktionelle overflader designes og testestil brug i en vindmøllegearkasse for at eftervisepotentialet for markant længere levetid for dennekritiske nøglekomponent.Igangværende projekter · VindenergiJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. Afsluttes2104-05-0028 Sustainable resource utilisation ofmarine Habitats for wind farmsDMU-AU2104-05-0075 Probabilistic design of wind turbines Institut for Byggeriog anlæg-AAU2104-05-0076 Wind Profiles and Forests Afdelingen forVindenergiv/Risø DTU2104-07-0010 Vekselvirkning mellem havbund DTU Mekanikog offshore vindmøllepark2104-07-0018 Integreret aero-servo-elastisk analyseog design af vindmøller2104-08-0014 Pålideligheds-baseret analyse anvendttil reduktion af energiomkostning foroffshore vindmøller2104-08-0025 Vindens profil op til 400 meter –moderne vindmøllerAfdelingen forvindenergiv/Risø DTUInstitut for Byggeriog Anlæg-AAUAfdelingen forVindenergiv/Risø DTUTorkel Gissel Nielsentgn@dmu.dktlf: 46 30 12 57John Dalsgaard Sørensenjds@civil.aau.dktlf.nr: 99 40 85 81Jakob Mannjmsq@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 19Mutlu Sumerbms@mek.dtu.dktlf: 45 25 14 23Morten Hartvig Hansenmhha@risoe.dtu.dktlf: 46 77 59 71John Dalsgaard Sørensenjds@civil.aau.dktlf: 99 40 85 81Sven-Erik Gryningsveg@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 054.996.379 kr. 2. kvartal20102.000.000 kr. 3. kvartal20102.500.000 kr. 3. kvartal20109.400.000 kr. 4. kvartal201110.000.000 kr. 4. kvartal201110.500.000 kr. 4. kvartal201213.500.000 kr. 4. kvartal2013Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesForskEL 6507Dimensionering af store havvindmøller,erfaringer fra Horn RevAfdelingen forvindenergiv/Risø DTUSten Frandsenstfr@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 708.166.000 kr. 2. kvartal2010ForskEL 7141Mesoscale atmospheric variability andthe variation of wind and productionfor offshore wind farms.Afdelingen forvindenergiv/Risø DTUSøren E. Larsensola@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 102.500.000 kr. 4. kvartal2010energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010137


Igangværende projekter · VindenergiJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesForskEL 10086 Shadow effects of large wind farms Afdelingen forvindenergiv/Risø DTUForskEL 10087 Elektriske hovedkomponenter i DTU ElektrovindmøllerForskEL 10092Aero-Hydro-Elastic Simulation Platformfor Floating SystemsAfdelingen forvindenergiv/Risø DTUSten Frandsenstfr@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 70Joachim Holbølljh@oersted.dtu.dktlf: 45 25 35 20Bjarne Skovmose Kallesøebska@risoe.dtu.dktlf: 46 77 46 80ForskEL 10226 Radar@Sea DTU Informatik Pierre Pinsonpp@imm.dtu.dktlf: 45 25 34 28ForskEL 10240Calculation of Extreme Wind AtlasesUsing Mesoscale ModelingAfdelingen forvindenergiv/Risø DTUXiaoli Guo Larsénxgal@risoe.dtu.dktlf: 46 77 46 77ForskEL 10260 DEWEPS WEPROG ApS Corinna Möhrlencom@weprog.comtlf: 64 79 23 00ForskEL 10268Autonomous Aerial Sensors for WindPower MeteorologyAfdelingen forvindenergiv/Risø DTUGregor Giebelgrgi@risoe.dtu.dktlf: 46 77 51 002.401.000 kr. 3. kvartal20104.020.000 kr. 2. kvartal20122.996.608 kr. 4. kvartal20105.427.000 kr. 4. kvartal20111.500.000 kr. 4. kvartal20111.300.000 kr. 2. kvartal20112.800.000 kr. 1. kvartal2011Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesENS-33032-0051ENS-33032-0081ENS-33032-0085ENS-33032-0106ENS-33033-0039ENS-33033-0062ENS-33033-0075ENS-33033-0077ENS-33033-0181ENS-33033-0185ENS-33033-0191Deltagelse i IEA annex 23 ogvaretagelse af Operating AgentfunktionenLavfrekvent støj fra store vindmøller– kvantificering af støjen og vurderingaf genevirkningenSimuleringskompleks til generering afvindlaster til aeroelastiskemodelleringerImproved performance measurements:Characterisation of the wind field overa large wind turbine rotorPhysical and numerical modelling ofmonopile for offshore wind turbinesMetoder til kortlægning af vindforholdi komplekst terrænAnisotrop bjælkemodel til analyse ogdesign af passivt styredevindmøllevingerForbedring af metoder tiludmattelsesvurdering – et forstudieEstimering af ekstremresponser ogsvigtsandsynligheder af vindmøllerunder normal drift ved controlledMonte Carlo simuleringAfdelingen forvindenergiv/Risø DTUDELTA DanskElektronik, Lys ogAkustikAfdelingen forvindenergiv/Risø DTUAfdelingen forvindenergiv/Risø DTUInstitut for Byggeriog Anlæg-AAUAfdelingen forvindenergiv/Risø DTUAfdelingen forvindenergiv/Risø DTUAfdelingen forvindenergiv/Risø DTUInstitut for Byggeriog Anlæg-AAUJørgen Lemmingjqle@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 86Kaj Dam Madsenkdm@delta.dktel.: 72 19 48 24Gunnar C. Larsengula@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 56Uwe Schmidt Paulsenuwpa@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 44Lars Bo Ibsencivil@civil.aau.dktlf: 96 35 80 80Andreas Bechmannandh@risoe.dtu.dktlf: 46 77 59 67Kim Brannerkibr@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 36Gunnar C. Larsengula@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 56Søren R. K. Nielsensrkn@civil.aau.dktlf: 96 35 80 80Nanofiltrering af olie C.C. Jensen A/S Søren Hallberg Jensenshj@cjc.dktlf: 63 21 20 14Støjudstråling fra vindmøller i wakeDELTA DanskElektronik, Lys ogAkustikKaj Dam Madsenkdm@delta.dktlf: 72 19 48 24120.000 kr. 2. kvartal20102.862.000 kr. 2. kvartal20102. kvartal20102.569.000 kr. 4. kvartal20102.335.000 kr. 2. kvartal20102.495.000 kr. 2. kvartal20102.378.000 kr. 4. kvartal2010850.000 kr. 2. kvartal2010950.000 kr. 4. kvartal20111.944.000 kr. 4. kvartal20101.693.000 kr. 2. kvartal2010138 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Igangværende projekter · VindenergiJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesENS-33033-0243Design og optimering af vingetipperfor vindmøllerDTU MekanikJens Nørkær Sørensenjns@mek.dtu.dktlf: 45 25 43 142.131.000 kr. 4. kvartal2010ENS-33033-0245Integreret Design af Vindkraft Systemer Institut forEnergiteknik-AAUFlorin Iovfi@iet.aau.dktlf: 99 40 92 661.499.200 kr. 2. kvartal2010ENS-33033-0267Forbedret designgrundlag for storevindmøllevinger af fiberkompositter(Fase 4)Afdelingen Formaterialeforskningv/Risø DTUBent F. Sørensenbsqr@risoe.dtu.dktlf: 46 77 58 062.000.000 kr. 2. kvartal2010ENS-33033-0287Videncenter for vindmøllekomponenter VindmølleindustrienPeter Hjuler Jensenpeje@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 371.484.000 kr. 2. kvartal2010ENS-63011-0066Eksperimentel vingeforskning:Strukturelle mekanismer i nutidensog fremtidens store vinger underkombineret lastAfdelingen forVindenergiv/Risø DTUKim Brannerkibr@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 362.981.000 kr. 3. kvartal2010ENS-63011-0187Dansk deltagelse i IEA-Wind Annex 28:Folkelig accept af vindmølleopstillingerLene K. NielsenLene K. Nielsenleneknielsen@gmail.comtlf: 42 77 05 74498.000 kr. 4. kvartal2011ENS-63011-0190Dansk deltagelse i IEA Annex MexNext”Analyse af vindtunnel-målinger ogforbedring af aerodynamiskemodeller”Afdelingen forVindenergiv/Risø DTUHelge Aagaard Madsenhama@risoe.dtu.dktlf: 46 77 50 471.762.000 kr. 4. kvartal2011ENS-64009-0002Aeroelastisk optimeringaf MW vindmøllerAfdelingen forVindenergiv/Risø DTUThomas Buhlthbu@risoe.dtu.dktlf: 46 77 54 676.112.768 kr. 1. kvartal2011Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesVindmøller inspireret af naturenVestas WindSystems A/SJakob Wedel-Heinenjjwh@vestas.comtlf: 40 84 37 7215.000.000 kr. 2011Udvikling af banebrydendevingeteknologi til vindmøllerLM Glasfiber A/SEinar Friis Hansenefh@lmglasfiber.comtlf: 79 84 09 3233.000.000 kr. 2013Afsluttede projekter · VindenergiOffshore wind power – research related BottlenecksAnsvarlig:DSF:Resultat:Afdelingen for Vindenergi v/Risø DTU · Sten Tronæs Frandsen · tlf: 46 77 50 7210.000.000 kr. Afsluttet 3. kvartal 2010Hensigten med projektet har været i betydelig grad at styrke det videnskabelige grundlag forvindmølleindustrien i almindelighed og mest den danske industris position i offshore vind. På dennebaggrund er der fokuseret på følgende emner: Gensidig skyggevirkning af store blokke af vindmølleparker;Ekstremlaster på offshore vindmøller ; Vekselvirkning mellem store vindmølleparker ogbølger og strøm; Netforbindelse og pålidelighed; Optimering af drift og vedligehold (D&V) af offshorevindmøller. Ved at sammenbringe videnskabelige discipliner sigtedes der mod en synergieffekt ved atfå nye indfaldsvinkler til gamle problemstillinger. DSF · 2104-04-0005energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010139


Afsluttede projekter · VindenergiSimulation and control of wind turbine flows using Vortex GeneratorsDSF · 2104-04-0020Ansvarlig:DSF:Resultat:Sektionen for Fluid Mekanik v/DTU Mekanik · Martin O. L. Hansen · tlf: 45 25 43 162.373.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009I projektet er der på DTU og i LM Glasfibers vindtunnel foretaget en række målinger af strømningenbagved vortex generatorer (VG). Det er påvist, at de inducerede hvirvler er effektive til at modvirkeseparation. Det mest betydende resultat fra projektet er, at vi har fundet, at hvirvlerne besidder helisksymmetri. På baggrund af den viden vil der fremover blive udviklet simple modeller, der vil kunneanvendes i en analytisk og/eller numerisk strømningsberegning af eksempelvis en vingeprofil medVG’er. Det er også påvist, at de i middel har en gunstig effekt i intermittent separerede strømninger.Vingeprofiler i turbulent indstrømningDSF · 2104-05-0074Ansvarlig:DSF:Resultat:Afdelingen for Vindenergi v/Risø DTU · Niels Nørmark Sørensen · tlf: 46 77 50 531.831.800 kr. Afsluttet 3. kvartal 2009Projektet har sigtet på at undersøge effekten af inflow turbulens i vingeberegninger ved brug af CF-Dog med en lang række Delayed Detached-Eddy simuleringer (DDES) af vingeprofiler, både af profileri fri strømning og i vindtunnel konfigurationer. For at kunne beskrive turbulensen i indstrømningen erder blevet udviklet to metoder til generering af turbulens. Der er blevet udviklet metoder til at påføreden genererede turbulens både på indløbet af domænet, og i det indre af domænet. De udvikledemetoder er blevet anvendt til sammenligning med målinger fra LM Glasfibers vindtunnel både fortraditionelt lav- og højturbulent indstrømning.Netfejl og lastgrundlag for vindmøllerForskEL - 6319Ansvarlig:PSO:Resultat:Afdelingen for Vindenergi v/Risø DTU · Erik Lundtang Petersen · tlf: 46 77 50 002.536.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Projektet har udviklet en computermetode til kvantificering af vindmøllernes strukturelle laster, som følgeaf fejl ride-through (FRT) krav. Denne tilgang, eksemplificeret for tilfældet af en aktiv stall vindmølle,kan bruges af industrien som et vindmølledesignværktøj. Den bygger på en kombination af simuleringsværktøjermed forskellige specialiserede ekspertiser. Dynamiske modeller og FRT styringsstrategier forforskellige vindmøllekoncepter er blevet udviklet. Forskellige stormstyringsstrategier er blevet foreslåetog analyseret. Statistiske analyser til udmattelse og ekstreme strukturelle laster er udført.Høj opløsningForskEL - 6387Ansvarlig:PSO:Resultat:WEPROG · Jess U. Jørgensen · tlf: 64 71 17 602.849.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Udviklingen inden for offshore vindkraft går i retning af mere energi produktion per areal enhed,hvilket betyder markant forøgede krav til prognoser for energiproduktionen. Målinger fra Horns Revsamt ensemble prognoser er blevet anvendt til at videreudvikle prognoseværktøjer for de relevantetidshorisonter og tidsskalaer. Den mest markante nyudvikling er en algoritme til korttidsprognoser,som kombinerer alle relevante målinger vha. ensemble prognoser.Integration og styring af vindkraft i det danske elsystem.ForskEL - 6504Ansvarlig:PSO:Resultat:Institut for Energiteknik-AAU · Birgitte Bak-Jensen · tlf: 96 35 92 403.500.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Der er opstillet en ny model af det danske el-system i form af to busser (øst og vest Danmark), hvortilder er koblet nye modeller for laster og forsyningsenheder i form af centrale og decentrale kraftværker,land- og havbaserede vindmøller samt udlandsforbindelserne. Modellen anvendes til at simulerebalanceforhold, og produktionen fra forskellige enheder styres med automatisk generations kontrol.Modellen har mulighed for forskellige produktionsformer fra vindmøllerne, såsom delta, balance oggradient regulering og kan inkludere planlagt produktion af stor nytteværdi for en tilfredsstillendestyring af nettet ved stor vindmølleproduktion.140 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Afsluttede projekter · VindenergiStøj- og energioptimering af vindmølleparkerAnsvarlig:PSO:Resultat:DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik · Bo Søndergaard · tlf: 72 19 48 202.000.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Støjprædikteringsmodellen Nord2000, der tager højde for meteorologiske som terrænmæssigeforhold, er gennem målinger blevet valideret for både fladt og komplekst terræn, og har vist en meredetaljeret prædiktion af støj fra vindmølleparker sammenlignet med fx ISO 9613-2. Et prototypeprogram,der kombinerer Nord2000 og programmet WindPRO fra EMD International A/S er udviklet. Programmetkan anvendes til støj- og energioptimering af layout for vindmølleparker med anvendelse afde muligheder den mere detaljerede støjprædikteringsmodel giver.ForskEL - 7389Forbedret design grundlag for store vindmøllevinger af fiberkompositter,fase 3:Ansvarlig:EFP:Resultat:Afdelingen for materialeforskning v/Forskningscenter Risø DTU · Bent F. Sørensen · tlf: 46 77 58 063.674.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Projektet fokuserede på udvikling af nye designmetoder til vindmøllevinger, således at usikkerhedforbundet med skader og mangler kan reduceres. Det omfattede bl.a. Buckling-drevet delaminering afbærende laminater, revnedannelse langs grænseflader i materialesamlinger, hierarkiske finite elementmodeller. Projektet indgår i et faseopdelt forløb, der har til formål at skabe større viden om årsager til,at der opstår skader på store vindmøllevinger. Arbejdet fortsætter i et 4. fase projekt og er desuden tagetop i DSF’s nye store strategiske forsknignscenter om kompositstrukturer og materialer til vindmøller.ENS-33031-0078Experimental Rotor- and Airfoil Aerodynamics on MW Wind TurbinesAnsvarlig:EFP:Resultat:Afdelingen for vindenergi v/Risø DTU · Helge Aagaard Madsen · tlf: 46 77 50 473.939.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Projektet har haft til formål at give ny indsigt i en række grundlæggende aerodynamiske og aeroakustiskeproblemstillinger af afgørende betydning for design og drift af MW-vindmøller. Der er i projektetgennemført en række målinger på en fuld skala MW rotor og på vingeprofiler fra MW-vindmølleri en vindtunnel. Målingerne har bl.a. omfattet en 3,6 MW Siemens vindmølle og en 2 MW NM 80vindmølle med en 80 meter rotor.ENS-33033-0074Vindmøllers økonomiAnsvarlig:EFP:Resultat:EMD International · Per Nielsen · tlf: 96 35 44 441.726.000 kr. Afsluttet 1. kvartal 2010Projektet har søgt at beregne elproduktionsomkostningerne ved moderne landplacerede vindmøller.Under forudsætning af gennemsnitlige driftsomkostninger på 8-10 øre/kWh kan produktionsudgiftenpr. kWh opgøres til mellem 33 og 56 øre, afhængig af de lokale vindforhold på opstillingsstedet, foren privat invester, der beregner en tilbagebetalingstid på 10 år. En samfundsøkonomisk opgørelsemed 20 års tilbagebetalingstid, svarende til vindmøllens forventede levetid, viser et spænd mellem23 og 38 øre. Til sammenligning er kWh-prisen fra Rødsand II på 62,9 øre.ENS-33033-0196Program for forskning i anvendt aeroelasticitetAnsvarlig:EFP:Resultat:Afdelingen for vindenergi v/Risø DTU · Thomas Buhl · tlf: 46 77 54 674.147.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009Projektet har udgjort en fase i det strategiske samarbejde mellem Risø DTU og vindmølleindustrienom udvikling af et aeroelastisk designkompleks. Der har bl.a. været arbejdet med følgende emner:3D laminar/turbulent transitionsmodeller, aeroakustisk og aerodynamisk design af profil, udvikling aftykke profiler med ”high-lift devices”, kortlægning af den reelle risiko for stall-inducerede svingningermod stilstand, effekten af vinge- og profil deformation samt dynamiske laster for hovedgear ogdrivtog.ENS-33033-0266energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010141


Øvrige projekterBevilgede projekter · ØvrigeIEA, ETDE Executive Committee, dansk deltagelse i2010 inkl. afholdelse af 32. eksekutivmøde i DanmarkENS-64009-0283Ansvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for Informationsservicev/Risø DTUBirgit Pedersen · bipe@risoe.dtu.dktlf: 46 77 40 01274.000 kr.274.000 kr.1. kvartal 2011Projektet finansierer dansk deltagelse i eksekutivkomiteenfor IEA-aftalen Energy TechnologyData Exchange. Aftalen sikrer dansk forskning ogerhvervsliv adgang til internationale forskningsresultatervia databasen ETDEWEB, ligesom aftalensikrer udbredelse af danske forskningsresultaterinternationalt. I 2010 er Danmark vært for det 32.eksekutivmøde.Registrering af dansk energilitteratur og danske energiforskningsprojektersamt samarbejde om internationale informationssystemerENS-64009-0284Ansvarlig:Kontakt:EUDP:Budget i alt:Afsluttes:Afdelingen for Informationsservicev/Risø DTULine Nissen · lrni@risoe.dtu.dk · tlf: 46 77 40 10855.000 kr.855.000 kr.1. kvartal 2011Som dansk videncenter indsamles og formidlesinformationer om danske energi-publikationer tilIEA’s database ETDEWEB (www.etde.org/etdeweb)samt om energiprojekter fra EUDP, EFP, PSOordningerne, Det Strategiske Forskningsråds ogHøjteknologifondens energiprojekter til databasenDENP (www.danskeenergiprojekter.dk).Igangværende projekter · ØvrigeSamfundsfagligeanalyserJournal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesENS-33030-0027ENS-33033-0222Husholdningernes energiforbrug:Økonometrisk analyse af effektenaf energimærkningsordningen ogbygningsreglementerneAKFGabriel Pons Rotgergpr@akf.dktlf: 33 11 03 003. parts adgang til fjernvarmenet RAMBØLL Bjarne Lykkemarkbly@ramboll.dktlf: 89 44 77 001.682.000 kr. 2. kvartal2010542.000 kr. 2. kvartal2010Journal nr. Titel Ansvarlig kontakt Tilskud i kr. AfsluttesBrændstofanalyse til skibsfarten Nanonord A/S Carsten Tilmct@nanonord.comtlf: 96 34 15 9010.000.000 kr. 2010142 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Afsluttede projekter · ØvrigeKarakterisering af vanadium-flow batteriAnsvarlig:PSO:Resultat:Risø DTU · Henrik Bindner · tlf: 46 77 46 102.235.000 kr. Afsluttet 2. kvartal 2009En af de lovende batteriteknologier er vanadium redox-flow batterier. Et 15 kW/120 kWh vanadiumbatterier blevet installeret som en del af SYSLAB faciliteten på Risø DTU. Batteriet blev installeretaugust 2008 og har fået skiftet cellestakke 2 gange, den ene gang lige efter installationen. Den totalevirkningsgrad for batteriet er målt til ca. 60 % inkl. tab til styring og cirkulationspumper. I måleperiodenhar der ikke været konstateret tab af ydeevne. Batteriet kan vende effektretning meget hurtigt,ca. 1s fra fuld effekt i en retning til fuld effekt i den anden. Der er målt lidt højere indre modstand pådet nyeste sæt cellestakke.ForskEL - 6555IEA, ETDE dansk deltagelse i eksekutivkomiteen 2009Ansvarlig:EUDP:Resultat:Afdelingen for Informationsservice v/Risø DTU · Birgit Pedersen · tlf: 46 77 40 01167.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Projektet har finansieret dansk deltagelse i IEAs implementeringsaftale Energy Technology DataExchange (ETDE), der giver national og international adgang til danske F&U resultater inden forenergiområdet. Desuden får danske forskningsinstitutioner, dansk erhvervsliv og andre interesseredeadgang til udlandets F&U resultater. Dette sker gennem ETDE aftalens database ETDE World EnergyBase (ETDWEB). Gennem aktiv deltagelse i ETDE’s eksekutivkomité og i ETDE’s tekniske arbejdsgruppeer der øvet indflydelse på udmøntningen af IEA ETDE implementeringsaftalen. ETDEWEB indeholder numere end 4,2 millioner indførsler.ENS-63011-0181Registrering af dansk energilitteratur og danske energiforskningsprojektersamt samarbejde om internationale informationssystemerAnsvarlig:EUDP:Resultat:Afdelingen for Informationsservice v/Risø DTU · Line Nissen · tlf: 46 77 40 10776.000 kr. Afsluttet 4. kvartal 2009Projektet omfatter Risø DTU’s samarbejde om internationale og danske databaser, hhv. ETDEWEB ogDanske Energi F&U Projekter (DENP). Danske publikationer inden for energiområdet (EFP-rapporter,tidsskriftsartikler og konferencebidrag) indsamles og registreres i ETDEWEB på Internetadressen www.etde.org/etdeweb. Desuden kan rapporter lånes via Risø Bibliotek. I de danske databaser DENP ogDen Danske Forskningsdatabase registreres nye projekter finansieret af EUDP, Energinet.dk’s PSOprogrammerog DSF’s energiprojekter, og afsluttede projekter ajourføres med en kort beskrivelse afresultaterne.ENS-63011-0182energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010143


Særtryk EU-energiforskning af 2010 og andet internationalt samarbejdeEU’s SET-plan skal fremme nyeomkostningseffektive energiteknologierDet bliver særdeles krævende – både forskningsmæssigt og økonomisk– at udvikle de nye energiteknologier, der skal sikre EU’splanlagte omstilling til et bæredygtigt samfund. Alene frem mod2020 skal der investeres op imod 50 mia. EUR ekstra for at gørede mest lovende energiteknologier tilstrækkeligt omkostningseffektive.Til gengæld vil satsningen skabe flere hundredtusindenye højteknologiske arbejdspladser i EU.I den Strategiske Energiteknologiplan (SET-Plan), som Kommissionenfik vedtaget af EU’s energiministre i februar 2008, er deridentificeret en række energiteknologier, som vurderes at kunnelevere væsentlige bidrag til Klima- og Energipakkens målsætningom 20 % vedvarende energi i 2020, reduktion i CO 2 -udledningenmed 20 % og 20 % højere energieffektivitet i 2020 – de såkaldte20-20-20 målsætninger. Danmark har i juni 2010 sendt en nationalhandlingsplan for vedvarende energi i Danmark til Kommissionen,der viser, hvordan Danmark forventer at leve op til sin30 % målsætning for vedvarende energi.I forlængelse af den politiske tilslutning til SET-Planen har Kommissioneni samarbejde med de virksomheder, der skal gennemføreden praktiske teknologiudvikling, identificeret de forsknings-,udviklings- og demonstrationsaktiviteter, der kan gøredisse energiteknologier konkurrencedygtige med traditionelle ogmere miljøbelastende teknologier. Der er her tale om egentligeteknologiudviklingsmidler, der skal bevilges ud over de pristillæg,feed-in tariffer m.v., som p.t. ydes til VE-anlæg i de fleste EU-lande.En Meddelelse fra Kommissionen ”Investing in the Developmentof Low Carbon Technologies” fra oktober 2009 sammenfatter demere detaljerede roadmaps fra de europæiske industriinitiativer.SmartGrids til mere vedvarende energiInden for SmartGrid er der etableret et Industrial Initiative ”EuropeanElectricity Grid Initiative” (EEGI), der har deltagelse af bådetransmissionsselskaber (TSO’er), distributionsselskaber (DSO’er),myndigheder og industri. I EEGI er der udarbejdet en R&D-plan forde næste 9 år, som skal sikre samarbejde og gennemførelse afen lang række nødvendige aktiviteter. EEGI-planen bygger viderepå den ENTSO-E’s R&D-plan ”Eurogrid 2020”, som blev offentliggjorti marts 2010. Der er planlagt aktiviteter for 2 mia. EUR,som i første omgang delvis skal komme fra medlemsstaterne ogFP7, men på længere sigt ventes finansieret af TSO’er og DSO’ervia tariffer. Indsatsen skal sikre, at de europæiske transmissionsneti 2020 kan optage op til 35 % fluktuerende elproduktion fravind- og solenergi. Danmark deltager i flere store projekter bl.a.EcoGrid med Bornholm som testområde.Vindenergi forventes at yde det største bidrag til 20-20-20 målenemed en andel af EU’s samlede elforbrug på op til 20 % i2020, stigende til 33 % i 2030. Det forudsætter en investeringi teknologiudvikling, især i offshorerelaterede aktiviteter, på 6mia. EUR i de næste ti år. Der skal bl.a. opbygges flere testfacilite-Figur 3.1: Årlige bevillingsrammer i FP7-Energy (mio. EUR)Tabel 3.1: Dansk andel af FP7-EnergyMio. EUR500400300200ForskningDemonstrationBrint & brændselscellerForsknings- og Innovationsstyrelsen har gennemgået den danskedeltagelse i de første to år af EU’s 7. rammeprogram, dvs. 2007og 2008 med en særlig analyse af tre særprogrammer sundhed,nanoteknologi (NMP) og energi. Resultaterne for energiprogrammetviser følgende dansk andel inden for programmets hovedaktiviteter:10002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Kilde: Europa KommissionenEnergi-programmet under 7. rammeprogram får gradvis øgetsine midler i perioden 2007-2013, især i de kommende år stigerprogrammets midler. Samlet vil energiprogrammet vokse fra 240mio. EUR i 2007 til 430 mio. EUR i 2013.Aktivitet EU-tilskud i alt Dansk andelBrint og brændselsceller 4,0 mio. EUR 15,1 %Vedvarende energitil elproduktion2,9 mio. EUR 2,3 %Heraf vindenergi 2,3 mio. EUR 9,5 %Biobrændstoffer 21,8 mio. EUR 17,4 %CCS 0,3 mio. EUR 1,5 %Clean coal 0,3 mio. EUR 2,2 %SmartGrid 0,6 mio. EUR 1,5 %Energieffektivitetog -besparelser5,9 mio. EUR 9,2 %Diverse 0,8 mio.EUR 1,8 %I alt 36,6 mio. EUR 7,5 %Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen144 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


ter for nye MW vindmøller og nøglekomponenter, demonstreresnye kæmpemøller med en effekt på 10-20 MW og nye typer fundamenter,der egner sig til større havdybder. En række aktiviteterer i gang på området i Danmark i bl.a. Høvsøre, Østerild og på dettidligere Lindø (LORC).To teknologier fremhæves inden for solenergi: De traditionellesiliciumsolceller (PV), der primært anvendes i decentrale produktionsanlæg,og de avancerede solartermiske anlæg med concentratedsolar power (CSP) teknologi, der p.t. demonstreres i detsydlige Europa. Solceller vurderes at kunne levere op til 12 % afEU’s elforbrug, mens CSP-kraftværker kan levere 3 % i 2020. Pålængere sigt er der et voksende potentiale for CSP-værker, derkan producere mere stabilt. Der regnes med en samlet investeringpå 16 mia. EUR.Biobrændstoffer er et af de teknologiområder, hvor danske aktører stårstærkest, bl.a. i kraft af Inbicons anlæg i Kalundborg.Bioenergi vurderes at kunne dække op til 14 % af EU’s samledeenergibehov i 2020 med en investering på 9 mia. EUR i udviklingaf teknologier til især bæredygtige biobrændstoffer og kraftvarmeanlæg.Det anbefales at etablere omkring 30 demonstrationsanlægbl.a. for at kunne teste forskellige typer biomasse. Danmarker med i to store EU-projekter på området, bl.a. Inbiconsanlæg i Kalundborg (KACELLE-projektet).Foto: Inbicon25-30 bæredygtige storbyerCCS-teknologier til rensning, transport og lagring af CO 2 fra kraftværkerog energiintensive industrier, der anvender kul, har væretet højt prioriteret indsatsområde i den europæiske genopretningsplan,og der er bevilget betydelig EU-støtte til en rækkedemonstrationsanlæg. For at gøre CCS-teknologierne så effektive,at de kan rense CO 2 for en meromkostning på 30-50 EUR/ton i 2020, skal der samlet investeres 13 mia. EUR. Det vil ifølgeCCS-roadmap’en gøre det konkurrencedygtigt at benytte CCS fremfor at købe CO 2 -kvoter.Teknologiudviklingen inden for brint og brændselsceller varetagespå EU-niveau i et Joint Undertaking-regi, hvor de involveredeindustrivirksomheder spiller en central rolle i fordelingen af EUmidler.Dette europæiske samarbejde har opbygget den nødvendigekritiske masse til at udvikle effektive og konkurrencedygtigeteknologier til forskellige slutanvendelser inden for bl.a. mikrokraftvarme,nødstrømsanlæg og transport. Men herudover vil dervære behov for at investere omkring 5 mia. EUR i de næste ti år idemonstrationsanlæg og markedsindtrængen for at gøre teknologiernetilstrækkeligt konkurrencedygtige.Europa Kommissionen støtter i SET-Planen Smart Cities-initiativet,der er udviklet af Covenant of Mayors for at skabe synergi mellemde mest visionære og bæredygtige storbyer. Disse aktivitetersigter efter at reducere CO 2 -udledningen fra de involveredestorbyer med 40 % i 2020. Investeringer på 11 mia. EUR vil gøredet muligt for 25-30 storbyer at etablere visionære nulenergibyggerierog bæredygtige (low carbon) transportløsninger.Foruden initiativerne inden for vedvarende energi, energieffektiviseringog CCS opererer SET-Planen også med at udvikle en 4.generations kernekraft-reaktor. En investering på 7 mia. EUR skalbane vej for at etablere de første prototyper i 2020 og udviklenye materialer, der skal gøre denne reaktortype billigere end dekonventionelle. Et kommercielt gennembrud ventes dog førstomkring 2040.50 mia. EUR ekstra frem mod 2020Disse ambitiøse planer kræver en kraftig vækst i både private ogoffentlige investeringer i teknologiudvikling. Inden for den tiårigeperiode skal de samlede investeringer øges fra ca. 3 mia. EURtil 8 mia. EUR om året. Kommissionen forventer, at producenterog energiselskaber vil levere omkring 70 % af de ekstra 50 mia.EUR, mens den offentlige medfinansiering fordeles med 7 % tilenergi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010145


EU-energiforskning og andet internationalt samarbejdeEU og 23 % til medlemsstaterne. Den Europæiske InvesteringsbankEIB deltager direkte i implementeringen af SET-Planen ogforventer at låne store beløb til de private investeringer. Udlåntil energisektoren er foreløbig vokset fra 6,5 mia. EUR i 2008 tilanslået 10,25 mia. EUR i 2010.Med de planlagte stigninger i bevillingerne til energiprogrammetog de udtalte politiske ønsker om at satse endnu stærkere påteknologiudvikling af vedvarende energi og energieffektiviseringser det ud til, at der på EU-niveau kan skaffes de nødvendigeoffentlige midler. En større udfordring bliver at få alle medlemsstatertil at investere tilstrækkeligt i nationale udviklingsprogrammeri en tid, da offentlige besparelser er kommet højt pådagsordenen.Fra 2013 forventer Kommissionen, at presset på de nationalebudgetter kan blive lettet, fordi auktionering af CO 2 -kvoter tilenergiselskaber og industrivirksomheder vil skabe store offentligeindtægter. Medlemsstaterne er tidligere blevet enigeom, at mindst halvdelen af disse nye indtægter skal anvendestil klimapolitiske formål, herunder udvikling af energieffektiveteknologier.SET-Plan samarbejdet skal skabe merværdiSET-Planen, der betragtes som Klima- og Energipakkens ”teknologiskeben”, er det første målrettede forsøg på at skabe synergimellem nationale initiativer og EU. SET-Planens teknologiområderer udvalgt, fordi der på disse områder skønnes at kunneskabes en merværdi gennem EU-samarbejdet. Der er tale omså store teknologiske udfordringer, at de kun kan håndteres i etsamarbejde mellem flere medlemsstater. Der er tale om et frivilligtsamarbejde, hvor en High Level Steering Group med repræsentanterfor medlemsstaterne og Kommissionen i samarbejdemed EIB koordinerer de initiativer, som er identificeret i de enkelteroadmaps.Der har været bred tilslutning til SET-Planens ambitiøse mål forudviklingen af de vigtigste energiteknologier ud fra en erkendelseaf, at der i tide skal satses på forskning, udvikling og demonstrationfor at gøre realiseringen af 20-20-20 målene mereomkostningseffektiv. De danske repræsentanter i styregruppen,der mødes to gange årligt, er international direktør i EnergistyrelsenHans Jørgen Koch og dekan ved Aalborg Universitet FredeBlaabjerg.De operationelle opgaver i SET-Planen varetages af en sherpagruppebestående af embedsmænd fra Kommissionen og medlemsstaterne,mens de europæiske industriinitiativer og deneuropæiske forskningsalliance (EERA) leverer bidrag fra virksomhederog forskningsmiljøer. Risø DTU’s direktør Henrik Bindslever formand for EERA, og Risø DTU er koordinatorer på vind ogsolceller i programmet, som strækker sig fra 2013-2020. Der erVE-bidrag til et EU med low carbon economyEuropa Kommissionen har med bidrag fra en række europæiskeindustri-initiativer udarbejdet roadmaps for de vedvarende energi-teknologier,der kan levere de største bidrag til EU’s planlagteomstilling til en low carbon economy med mindst 80 % lavereCO 2 -udledning i 2050. Som led på vejen er der opstillet konkretemål for de enkelte teknologiers bidrag i 2020:●●Vindenergi – især offshore vindmølleparker – skal dække optil 20 % af EU’s elforbrug i 2020●●Solenergi kan dække op til 15 % af EU’s elbehov i 2020: 12 %fra traditionelle decentrale solcelleanlæg (PVs), og op til 3 %fra solenergi-kraftværker med CSP-teknologi●●Mindst 14 % af den samlede energiproduktion i EU vil bliveproduceret med omkostningseffektive, bæredygtige bioenergi-teknologieri 2020●●●●25-30 europæiske storbyer vil i 2020 have reduceret deresCO 2 -udledning med mindst 40 % i forhold til 2006Det europæiske elnet vil blive udviklet efter SmartGrid-konceptet,så det kan integrere op til 35 % VE-produktion.Herudover forventer Europa Kommissionen, at Carbon Captureand Storage-teknologierne vil være så konkurrencedygtige i2020-2025, at de kan installeres på alle nye kulfyrede kraftværker,og at de første 4. generations kernekraft-reaktorer kan gå idrift som prototyper i 2020 med sigte på kommerciel anvendelsefra omkring 2040. Begge disse teknologier vil også bidrage til atbegrænse EU’s samlede CO 2 -udledning.Kilde: Europa Kommissionen SEC (2009) 1296 of 07.10.2009146 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


etableret et strategisk energiteknologi-informationssystem (SE-TIS), der skal sikre en effektiv informationsudveksling med fælleskriterier for vurdering af energiteknologiernes udviklingsniveauog samspil med markedsudviklingen.Projektkonsulent Eric Björklund fra EUDP-sekretariatet i Energistyrelsenpeger på, at SET-Planen er et initiativ med særlige fordelefor et lille land som Danmark. Inden for flere af de prioriteredeteknologiområder som fx brint og brændselsceller, vindenergi,SmartGrids og bioenergi matcher de europæiske ambitioner dendanske satsning.• Samarbejdet om SET-Planen gør det lettere for de danske aktørerat skaffe sig overblik over, hvor der findes teknologiskekompetencer, der kan komplettere deres egne og derigennemsætte ekstra tempo på udviklingen af konkurrencedygtigeteknologier. SET-Planens informationssystem skaber ogsågrundlag for en troværdig prognose for udviklingen af detfremtidige europæiske marked for de udvalgte teknologier,siger Eric Björklund.Stærk dansk position i EUEnergiteknologier har udviklet sig til det stærkeste danske kort ikonkurrencen om EU’s midler til forskning og teknologiudvikling.Under 7. rammeprogram er den danske andel af de samledemidler fra energitemaet under Cooperation-programmet voksettil mere end 8 %, og EU’s direkte projektstøtte til danske aktørerhar nået et omfang, svarende til knap 15 % af den samlede offentligedanske støtte til strategisk energiforskning, dvs. knap20 mio. EUR. EU-midlernes betydning for energiteknologiudviklingeni Danmark ventes at vokse yderligere i takt med, at energitemaetfår tilført flere midler.Sideløbende med de øgede midler til energiprogrammet stillerKommissionen større krav om en europæisk merværdi for atstøtte en projektansøgning. En teknologiudvikling, der primærtbæres af rent nationale aktører, kan kun regne med EU-støtte,hvis de nationale aktører er indstillet på også at lade projektetsresultater komme andre medlemsstater til gavn.De prioriterede teknologiområder udmøntes i konkrete udbudgennem de årlige arbejdsprogrammer, hvor repræsentanter formedlemsstaterne inddrages i et dynamisk samspil med Kommissionensegne medarbejdere. Den danske indsats samordnesmellem Forsknings- og Innovationsstyrelsen og EUDP-sekretariatetmed bistand fra en referencegruppe, hvor de vigtigste virksomhederog forskningsmiljøer er repræsenteret.Rasmus Linnemann Krogh-Meyer fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen,der er et af de danske medlemmer af programkomiteen,siger, at Kommissionen opererer med en ret åben proces,hvor medlemsstaterne har reelle muligheder for at påvirke deInvesteringsbehov i EU’s SET-plan 2010-2020Europa Kommissionen har i samarbejde med en række industriinitiativer(European Industrial Initiatives – EII) inden for højt prioriteredeteknologiområder vurderet, hvor store beløb der skalinvesteres i forskning, udvikling, demonstration og markedsindtrængeni perioden 2010-2020 inden for disse teknologiområder,for at de kan levere de forventede bidrag til EU’s omstilling til enlow carbon economy. Beløbene omfatter både offentlige og privateinvesteringer, herunder energiselskaber og transmissionsselskaber,fra både EU og medlemsstaterne.Teknologiområde (EII)Investeringsbehov(mia. EUR)Vindenergi 6Solenergi (PV & CSP) 16Bioenergi 9Carbon Capture and Storage (CCS) 10,5-16,5Intelligente elnet (SmartGrids) 2Bæredygtig kernekraft 5-10Smart Cities 10-12I alt 58,5-71,5Kilde: Europa Kommissionen SEC (2009) 1296 of 07.10.2009Beløbet svarer til ca. 5,3-6,5 mia. EUR om året i gennemsnit. Tilsammenligning har Kommissionen opgjort de tilsvarende offentligeog private investeringer i 2007 til 2,23 mia. EUR.energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010147


EU-energiforskning og andet internationalt samarbejdefælles prioriteringer. For at opnå støtte skal en projektgruppebåde kunne tilbyde en kvalificeret projektledelse og råde over enteknologisk kompetence med potentiale for at adressere udfordringerpå europæisk niveau.deltagelse i det Internationale Energiagenturs samarbejdsaftaler(Implementing Agreements), bl.a. inden for biomasse, brint ogbrændselsceller, energieffektivisering, solenergi og vindenergi.EU deltager fremover også i dette arbejde.• Forsknings- og Innovationsstyrelsens analyse af de danskestyrker og svagheder i 7. rammeprogram viser, at vi isærklarer os godt inden for brint og brændselsceller, vindenergi,biobrændstoffer og SmartGrid. Det er teknologiområder, derhar været prioriteret højt og målbevidst i de nationale danskeprogrammer gennem flere år, og der er derigennem opbyggetkompetencer, der gør danske aktører interessante bådefor andre europæiske lande og for Kommissionen. Til gengælder danske ansøgere i de senere år ikke slået igenneminden for solenergi og energibesparelser i bygninger, men pådisse områder har lande som Tyskland og Østrig satset langtstærkere nationalt end Danmark, og det kan ses, når projektmidlernefordeles i Bruxelles, siger han.ForskEL-programmet, der prioriterer det internationale forskningssamarbejdehøjt, har mulighed for at medfinansiere internationalepartneres deltagelse i danske projekter, ligesomprogrammet har reserveret særlige midler til at medfinansieredanske aktørers deltagelse i EU’s energiprojekter.EUDP finansierer også den danske del af Nordisk Energiforskning,der i de seneste år er blevet suppleret med bidrag fra ForskningsogInnovationsstyrelsen til det 5-årige Topforskningsinitiativ indenfor energi og klima. ForskEL-programmet finansierer danskdeltagelse i flere ERA-NET projekter, og DSF støtter dansk deltagelsei det nordeuropæiske N-INNER samarbejde samt ERA-NETopslag om Electromobility.Områder som bølgekraft, energirenovering og bygningsintegreredesolceller rummer et vist potentiale for succesfulde danskeansøgninger i de kommende år.Styrket internationalt samarbejdeForuden EU-samarbejdets voksende betydning for den dansketeknologiudvikling satser de danske energiteknologiprogrammerpå at udbygge det internationale forskningssamarbejde, bådebilateralt og i en bredere international sammenhæng. EUDP –og tidligere EFP – har gennem mange år finansieret den danskeBilateralt har DSF øremærket midler til dansk-kinesiske samarbejdsprojekter,hvoraf de første blev bevilget af 2009-midlerne,og EUDP medfinansierer sammen med ForskEL den danske deltagelsei et brændselscelle-samarbejde med Canada i CanDanprojekterne.Forsknings- og Innovationsstyrelsen samarbejderbl.a. med USA og Japan og har udstationeret forskningsattacheerpå Innovationscentre i USA (Silicon Valley), Kina (Shanghai) ogTyskland (München) for at bistå danske forskere og virksomhedermed at etablere internationale netværk.Bistand til danske EU-ansøgere●●●●Forsknings- og Innovationsstyrelsen har oprettet EuroCenter,som har til opgave at bidrage til en forøgelse af dansk deltagelsei EU’s 7. rammeprogram, og samtidig yde bistand tilpotentielle danske ansøgere og nuværende deltagere i EU’s 7.rammeprogram. Centrets medarbejdere vejleder om ansøgninger,medfinanseringsordninger, deltagelsesregler, kontraktforhandlinger,afrapportering m.v. og kan bistå med at etablerekontakt til Europa Kommissionen. Desuden indsamler Euro-Center data om den danske deltagelse i 7. rammeprogram.Kontakt: tel: +45 35 44 62 40, e-mail: eurocenter@fi.dkDANRO er Forsknings- og Innovationsstyrelsens kontor iBruxelles. Kontoret har direkte kontakt til de relevante embedsmændi Europa Kommissionen og har et godt kendskab●●til nøgleaktører og interessenter i Bruxelles. Via sit storeeuropæiske netværk kan DANRO facilitere danske ansøgereog give strategisk sparring omkring EU’s 7. rammeprogram.Kontakt: tel: +32 2 213 41 66, e-mail: danro@fi.dkForsknings- og Innovationsstyrelsen råder over fire puljer, derkan yde økonomisk støtte til danske EU-ansøgere: EU-forprojekterfor SMV’er, START-midler til forskere, Netværksmidlertil større EU-satsninger og en Koordinatorpulje til potentielleFP7-koordinatorers forhandlinger med Kommissionen.Mere information: www.fi.dkHerudover kan professionelle konsulenter mod honorar yde praktiskbistand med at udfylde ansøgningsmateriale korrekt.148energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Storbritannien er det største marked for havvindmølleparker.Foto viser Vestas-møller i North Hoyle ud for Wales.Foto: Vestas Wind Systemsenergi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010149


Nyttige internet-adresser med informationom dansk og international energiforskningwww.energiforskning.dkDe danske energiforskningsprogrammers fælles web-portal.www.energinet.dkUnder menupunktet Forskning findes bl.a. informationer om systemansvaretsforsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder ForskEL-,ForskVE- og ForskNG-programmerne samt Energinet.dk’sinterne forskning i elsystemet.www.ens.dkEnergistyrelsens hjemmeside indeholder under Ny teknologi etområde med stof om EUDP-programmet, Green Labs DK, internationaltforskningssamarbejde samt informationer om støttedeprojekter.iis-03.risoe.dk/netahtml/risoe/ENS/efp_dk.htmindeholder DENP-databasen over danske energiforskningsprojekterfra programmerne EUDP, EFP, ForskEL og Elforsk samt DetStrategiske Forskningsråds energi- og miljøprojekter. Databasenrummer informationer om projekter, iværksat siden 1996, derkan findes med databasens søgefunktion.iis-03.risoe.dk/netahtml/risoe/DENL_dk.htmer Risø DTU’s database over dansk energilitteratur (DENL).www.risoe.dk/Knowledge_base/energy_databases.aspxer en portal på Risø DTU’s hjemmeside, hvorfra der er adgangtil flere databaser og informationstjenester om energiforskningog –teknologi.www.fi.dkForsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside indeholder undermenupunktet Råd og udvalg bl.a. information om Det StrategiskeForskningsråds programkomité for bæredygtig energi ogmiljø.www.elforsk.dkDansk Energis særlige hjemmeside om det PSO-finansieredeF&U-program for effektiv elanvendelse. Hjemmesiden rummerslutrapporter og informationsbrochurer fra afsluttede projekter,årsrapporter, nyhedsbreve, strateginotater m.v. En omfattendesøgefunktion gør det muligt at finde kontaktdata og økonomiskenøgletal m.v. på forskningsaktører og deres arbejdspladser.www.nordicenergy.netDet nordiske energiforskningsprograms hjemmeside.cordis.europa.eu/home_en.htmlindeholder information om EU’s F&U-rammeprogrammer, herunderprojektinformation (engelsk)ec.europa.eu/research/energy/index_en.htmer Europa-Kommissionens hjemmeside om energiforskningen IEU (engelsk).ec.europa.eu/energy/intelligenter hjemmeside for Intelligent Energy – Europe (IEE). IEE støtterikke-teknologiske projekter, der fremmer anvendelsen af vedvarendeenergi, forbedrede markedsvilkår og energibesparelser.www.eera-set.euer hjemmeside for den europæiske energiforskningsallianceEERA (engelsk).www.hoejteknologifonden.dker Højteknologifondens hjemmeside med oplysninger om ansøgningsrunder,projekter, strategier m.v. samt årsrapporter.www.oem.dk/sw27573.asppræsenterer Fornyelsesfonden med sekretariat i Erhvervs- ogByggestyrelsen.www.EnergyMap.dker Klimakonsortiets Google Earth-baserede web-portal til danskeenergi- og klimavenlige teknologier.www.iea.org/Textbase/techno/index.asper Det Internationale Energiagentur IEA’s hjemmeside om energiteknologi,der bl.a. indeholder en oversigt over ImplementingAgreements m.v. med links til samarbejdsaftalernes specifikkehjemmesider (engelsk).www.etde.org/etdeweb/logon.jsper IEA’s database med imformationer om energiforskning ogenergiteknologi (engelsk).Yderligere infoRisø DTU’s afdeling for informationsserviceLine Nissen, tlf: 46 77 40 10,e-mail: lrni@risoe.dtu.dk150 energi · FORSKNING · UDVIKLING · DEMONSTRATION · 2010


Årsberetning 2010 om offentlige tilskud fra energi forskningsprogrammerneForskEL, EUDP/EFP, Elforsk og DSF-Energi og Miljøsamt energiprojekter fra Højteknologifondenadfærd, barrierer og virkemidler · belysning · biomasse · brint og brændselsceller · bygningerbølgekraft · effekt- og styringselektronik · effektiv energianvendelse · energisystemer · fossile brændslerindustrielle processer · køling · samfundsfaglige analyser · solenergi · ventilation · vindenergiForsknings- ogInnovationsstyrelsenBredgade 401260 København KTlf. 35 44 62 00fi@fi.dkwww.fi.dkEnerginet.dkTonne Kjærsvej 65,7000 FredericiaTlf. 70 10 22 44info@energinet.dkwww.energinet.dkDansk EnergiRosenørns Allé 91970 Frederiksberg CTlf. 35 300 400de@danskenergi.dkwww.danskenergi.dkwww.elforsk.dkEUDP SekretariatetAmaliegade 441256 København KTlf: 33 92 67 00ens@ens.dkwww.ens.dkHøjteknologifondenHolbergsgade 14, 3.1057 København KTlf. 33 63 72 80info@hoejteknologifonden.dkwww.hoejteknologifonden.dk

More magazines by this user
Similar magazines