Spørgeskema (pdf - 257kb)

clh.dk

Spørgeskema (pdf - 257kb)

VejledningSpørgsmålene om tilgængelighed til folkebiblioteker er opdelt i 6 temaer, som handlerom: Den fysiske tilgængelighed (spørgsmål 1-19). Tilgængelighed til information om bibliotekets indretning og materialer(spørgsmål 20-23). Tilgængelighed til søgeredskaber, internetadgang og hjemmeside (spørgsmål24-35). Bibliotekets service for brugere, som har et handicap (spørgsmål 36-53). Tilgængelighed ved kulturelle arrangementer (spørgsmål 54-55). Personalets betjening af brugere, som har et handicap (spørgsmål 56-62).Spørgsmålene i skemaet besvares ved at sætte kryds i feltet ud for det valgte svar.Derudover er det muligt at skrive bemærkninger hvor der er markeret en blyant 2.I nogle af spørgsmålene angiver vi en række betingelser, som skal være opfyldt for, atde pågældende faciliteter kan karakteriseres som tilgængelige for brugere, som har ethandicap. Lever den pågælgende facilitet ikke op til de angivne betingelser, kan denikke betegnes som tilgængelig for personer, som har et handicap.Eksempel00. Har indgangsdøren en fri døråbning på minimum 0,8m ?(sæt ét kryds)JaNejEr der spørgsmål i skemaet, som De ikke forstår, kan De ringe på ) 3311 1044 og talemed Inge Storgaard Bonfils eller Lene Maj Pedersen.Når skemaet er besvaret, bedes De sende det tilbage i den vedlagte svarkuvert, helstinden 8 dage og senest fredag den 14. august.2


IndholdsoversigtFysisk tilgængelighed ..................................................4Biblioteksbygningens opførelsesår og evt. ombygningsår. ...................4Adgangsforhold til biblioteksbygningen ................................5Adgangsforhold inde i biblioteksbygningen .............................10Handicaptoilet og øvrige toiletter i biblioteksbygningen ...................13Tilgængelighed til udlånsskranke .....................................14Tilgængelighed til selvbetjeningsudlån ................................15Information om bibliotekets indretning, reglement og materialer ................16Tilgængelighed til søgeredskaber, internet og hjemmeside .....................19Hjemmeside .....................................................23Service for brugere som har et handicap ...................................25Tilgængelighed ved kulturelle arrangementer ...............................31Personalets betjening af brugere, som har et handicap ........................323


Fysisk tilgængelighedDe følgende spørgsmål handler om den fysiske tilgængelighed til biblioteksbygningenog forholdene inde i bygningen. For kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmedeafhænger tilgængeligheden af, om der er trin og trapper, som begrænser eller heltudelukker disse brugere fra biblioteksbygningen.For blinde og svagtsynede er tilgængeligheden til bygninger bl.a. afhængig af, at der erledelinier, som leder personen ad den rigtige vej. Ledelinier kan være følbare (taktile).Fx kan skift i flisebelægning markere indgangsvejen. For svagtsynede kan kontrastfarvermarkere forhindringer og vise vej.Biblioteksbygningens opførelsesår og evt. ombygningsår.1. Angiv venligst årstallet for opførelsen af biblioteksbygningen og eventueltårstallet for seneste ombygning af biblioteksbygningen, samt hvorvidt biblioteketer placeret i lejede lokaler:Biblioteksbygningen er opført år : 19__Biblioteksbygningen er sidst ombygget år : 19__1.A Er biblioteket placeret i lejede lokaler ?JaNej4


Adgangsforhold til biblioteksbygningen2. Er der en særlig afmærket handicapparkeringsplads ved biblioteksbygningen, somlever op til følgende krav (se illustration ): Ved båseparkering skal der være etbrugsareal på min. 3,5 m i bredden.Ved parallelparkering skal der være et brugsarealpå 7,5 m i længden.Brugsarealet skal være plant og have en fast belægning.JaNej5


3. Er der niveauforskel, det vil sige kantsten, trin og lignende på mere end 2,5 cm fraparkeringsplads til biblioteksbygningen?Ja (hvis ja, besvar venligst spørgsmål 3.1)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 4)3.1. Er niveauforskel mellem parkeringsplads og biblioteksbygningen udlignet med:A. Rampe, som lever op til følgende krav:rampen skal være permanent, med en stigningpå maksimalt 1:20. JaNejB. Elevator, som lever op til følgende krav:elevatoren skal minimum være 1,1m (bredde)9 1,7 m (dybde),og have en fri dørbredde på minimum 0,8 m. Betjeningsknapperneskal være placeret med øverste knap maksimalt1,2 m over gulvet og minimum 0,5 m fra hjørnerne. C. Automatisk trappelift, som lever op til følgende krav:trappelift skal kunne betjenes med én hånd og bæreen vægt af minimum 300 kg. D. Andet 2_____________________________________6


4. Angiv venligst om følgende forhold gør indgangen tilgængelig for blinde og svagtsynede:A. Indgangsarealet er velbelyst B. Indgangsdøren er forsynet med skiltning i kontrastfarve(fx hvid skrift på sort bund) C. Skiltning ved indgangen er følbart, dvs. i forhøjetskriftform eller i punktskrift D. Ved indgangsdøren er der følbar/taktil markering på jorden,der angiver selve dørens placering (fx ru eller riflet belægning) JaNejE. Andet 2 ______________________________________________5. Er indgangspartiet af glas?Ja (hvis ja, besvar venligst spørgsmål 5.1)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 6)5.1. Er der ved indgangsparti af glas en tydelig markering af, hvad der er dør, og hvadder er vindue/facade?JaNej6. Er der niveauforskel ved indgangen, det vil sige trapper eller trin, som er mereend 2,5 cm høje?Ja (hvis ja, besvar venligst spørgsmål 6.1. og 6.2.)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 7)7


6.1. Er niveauforskel ved indgangen udlignet med :JaNejA. Rampe, som lever op til følgende krav:rampen skal være permanent, med en stigning på maksimalt 1:20. B. Elevator, som lever op til følgende krav:elevatoren skal minimum være 1,1m (bredde) 9 1,7 m (dybde)og have en fri dørbredde på minimum 0,8 m.Betjeningsknapperne skal være placeret med øverste knapmaksimalt 1,2 m over gulv og minimum 0,5 m fra hjørnerne C. Automatisk trappelift, som lever op til følgende krav:trappelift skal kunne betjenes med én hånd og bære en vægtaf minimum 300 kg. D. Andet 2 ____________________________________6.2. Er trapper eller trinkant ved indgangen markeret med kontrastfarve?JaNej8


7. Er der en vandret flade/repos foranindgangsdøren, som lever op til følgendekrav: Ved indadgående dør skal der være etareal på minimum 1,591,5 m, målt fra dørenshængselsside.Åbner døren udad, skal der være et areal på1,7 m i bredden og 1,5 m i længdenJaNej8. Har indgangsdøren en fri døråbning på minimum 0,8 m. ?JaNej9. Er indgangsdøren en:A. Manuelt betjent dør uden automatisk døråbner B. Manuelt betjent dør med automatisk døråbner C. Automatisk dør, der åbner ved hjælp af føler D. Svingdør JaNej9


9.1. Såfremt der er tale om automatisk indgangsdør, angiv venligst om følgendeforhold karakteriserer døren:JaA. Skydedør B. Døren åbner ud eller ind ved hjælp af føler C. Døren har akustisk signal,så man kan høre om døren er åben eller lukket D. Andet 2 _________________________________________NejAdgangsforhold inde i biblioteksbygningen10. Er der niveauforskel mellem de rum, som brugerne har adgang til i biblioteksbygningen?Ja (hvis ja, besvar venligst spørgsmål 10.1.)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 13)10.1.Er niveauforskel mellem rummene i biblioteksbygningen udlignet med:A. Rampe, som lever op til følgende krav:rampen skal være permanent, med en stigning på maksimalt 1:20. B. Elevator, som lever op til følgende krav:elevatoren skal minimum være 1,1m (bredde) 9 1,7 m (dybde)og have en fri dørbredde på minimum 0,8 m.Betjeningsknapperne skal være placeret med øverste knapmaksimalt 1,2 m over gulv, og minimum 0,5 m fra hjørnerne. C. Automatisk trappelift, som lever op til følgende krav:trappelift skal kunne betjenes med én hånd og bære en vægtaf minimum 300 kg. D. Andet 2 ________________________________________JaNej10


11. Er trin og trapper inde i biblioteksbygningen forsynet med følgende foranstaltninger?A. Trappen har et lige løb, dvs. at trappen ikke har sving ellerer en vindeltrappe B. Trappen har stødtrin C. Trinforkanterne er markeret med kontrastfarve D. Trappe og trin har håndliste i begge sider i en højde af 8o-90 cm. E. Håndlister er videreført ca. 40 cm ud overtrappens/trinnets afslutning F. Håndlisten er udført i et materiale eller i en farve, der tydeligtmarkerer sig imod omgivelserne og som ikke er varmeledende F. Trapper og trin er velbelyste JaNej12. Er der publikum-elevator i biblioteksbygningen?Ja (hvis ja, besvar venligst spørgsmål 12.1.)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 13)12.1. Er elevatoren forsynet med følgende foranstaltninger?JaA. Ledelinie, som viser vej til elevatoren B. Piktogram, som viser tegn for elevator C. Automatiske døre D. Etageknapper/manøvrepanelet i elevator er udført i relief E. Etageknapper er forsynet med punktskrift F. Elevator er forsynet med akustisk etageangivelse G. Etageknapper og tekst er velbelyst Nej11


13. Er der ved indretning af bibliotekslokalerne taget hensyn til følgende forholdA. En person i kørestol kan bevæge sig frit mellem bogreoler,dvs. der er en afstand mellem reolerne på minimum 3 mfri af genstande som borde og stole B. En person i kørestol kan nå materiale, dvs. reoler har max. 4hylder i højden C. Gangarealet er velbelyst D. Materialer/reoler er velbelyst E. Døre er udført i materiale eller i en kontrastfarve, der tydeligtmarkerer sig mod omgivelserne JaNejEr der andre forhold ved indretningen af bibliotekslokalerne, som De mener gørbygningen tilgængelig for alle, kan De angive dem her2_____________________________________12


Handicaptoilet og øvrige toiletter i biblioteksbygningenI de følgende spørgsmål bedes de besvare om toiletterne i biblioteksbygningen lever optil en række krav.14. Har biblioteket et handicaptoilet?Ja (hvis ja, besvar venligst spørgsmål 15)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 16)15. Lever handicaptoilettet op til følgende krav ?A. Handicaptoilettet ligger i tilknytning til det ordinære toiletområde B. Der er en fri døråbning på minimum 0,8 m C. Døren er udadgående D. I toiletrummet er der en fri vendeplads på minimum 1,3 9 1,3 m,som er fri af inventargenstande og dørens “åbneareal” E. Ved den ene side af WC er en fri plads på minimum 0,9 m(med plads til en kørestol) F. Man kan siddende på WC betjene håndvaskens betjeningsgreb G. Der er opklappelige armstøtter på begge sider af WC JaNej13


16. Angiv venligst om følgende forhold gør toiletterne tilgængelige for blinde ogsvagtsynede:JaA. Adgangsvej til toiletter er forsynet med ledelinie (fx kontrastfarvei gulvbelægning, følbar/taktil linie i gulvbelægning) B. Toiletter er forsynet med billedsymbol i kontrastfarve,som viser symbol for henholdsvis mand/kvinde toilet C. Toiletter er forsynet med taktil/følbar skiltning, enten i forhøjetskriftform eller punktskrift, som angiver mand/kvinde-toilet NejEr der andre forhold ved toilettet som De mener gør toilettet tilgængeligt for blinde ogsvagtsynede, kan De angive dem her 2 __________________________________Tilgængelighed til udlånsskranke17. Er der ved indretning af udlånsskranken taget hensyn til følgende forhold :JaA. Udlånsskranken indeholder siddebetjeningsafsnit med enhøjde af ca. 0.8 m B. Udlånsskranken er justerbar i højden C. Udlånsskranken er forsynet med teleslynge Nej14


Tilgængelighed til selvbetjeningsudlån18. Har biblioteket et selvbetjeningsudlån?Ja (hvis ja, besvar venligst spørgsmål 19)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 20)19. Er der ved indretning af selvbetjeningsudlån taget hensyn til følgende forhold:A. Selvbetjeningsudlån kan håndteres fra kørestol,dvs. at selvbetjeningsudlånet har form som et bord,med plads under bordet til fodstøtter og knæ i enhøjde af min. 0.68 m og dybde af min. 0.6 m JaNejB. Selvbetjeningsudlånet er forsynet med skriftlig vejledningi storskriftformat C. Selvbetjeningsudlånet er forsynet med vejledning,som visuelt beskriver, hvordan udlånet betjenes D. Selvbetjeningsudlånet er forsynet med tale -vejledning 15


Information om bibliotekets indretning, reglement ogmaterialerDe følgende spørgsmål handler om, hvordan brugerne får information om biblioteketsindretning, reglement og materialer. For at informationerne skal være tilgængelig forforskellige brugere, herunder brugere, som har et handicap, er det nødvendigt atinformationerne findes på forskellige medier.20. Informeres brugerne om bibliotekesbygningens indretning via:JaNejA. Skrevet tekst i almindelig skriftstørrelse (fx pjece) B. Skrevet tekst i stor skriftstørrelse (fx pjece) C. Let læselig version (fx pjece) D. Skiltning E. Piktogrammer (kendte billedsymboler) ved indgangtil de enkelte afdelinger F. Lydbånd G. Oversigtskort H. Taktil/følbar oversigtskort I. Taktil/følbar model J. Video (uden tekst eller tegnsprogstolkning) K. Video med tekst eller tegnsprogstolkning L. Personlig betjening (Information) M. Andet 2 _________________________________________16


21. Informeres brugerne om bibliotekets reglement, låne- og åbningstider og kulturellearrangementer via følgende medier?Ja NejA. Skrevet tekst i almindelig skriftstørrelse (fx pjece) B. Skrevet tekst i stor skriftstørrelse (fx pjece) C. Let læselig version (fx pjece) D. Lydbånd E. Plakater F. Video (uden tekst eller tegnsprogstolkning) G. Video med tekst eller tegnsprogstolkning H. Personlig betjening (Information) I. Andet 2_______________________________17


22. Informeres brugerne om bibliotekets materialer (bogsamling, musiksamling,lydbånd, lydavis m.m.) via følgende medier?JaA. Skrevet tekst i almindelig skriftstørrelse (fx pjece) B. Skrevet tekst i stor skriftstørrelse (fx pjece) C. Let læselig version (fx pjece) D. Lydbånd E. Video (uden tekst eller tegnsprogstolkning) F. Video med tekst eller tegnsprogstolkning G. Personlig betjening (Information) NejH. Andet 2_______________________________23. Afholder biblioteket rundvisning- eller informationsdage for brugerne af biblioteket?Ja (hvis ja, besvar venligst spørgsmål 23.1)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 24)23.1. Tilbyder biblioteket tegnsprogstolkning eller anden tolkning fordøve/hørehæmmede ved rundvisnings- eller informationsdage?JaNej18


Tilgængelighed til søgeredskaber, internet og hjemmesideDe følgende spørgsmål handler om, hvorvidt computere til søgning i biblioteketskatalog, samt computere til søgning på internettet, er tilgængelige for brugere medhandicap. Derudover stilles en række spørgsmål angående tilgængeligheden tilbibliotekets hjemmeside.24. Er den fysiske placering af computere tilgængelig for brugere i kørestol, dvs.ingenstole blokerer adgangen til computer-pladsen og computerbordet har plads underbordet til fodstøtter og knæ i en højde af min. 0.68 m og dybde af min. 0.6 m?JaNej25. Er computere til at finde for blinde/svagtsynede, dvs. at enten følbar/taktil ellerkontrastfarvede ledelinier viser vej til computere?JaNej19


26. Hvordan får brugerne information om anvendelsen af computere?A. Skrevet tekst i almindelig skriftstørrelse (fx pjece) B. Skrevet tekst i stor skriftstørrelse (fx pjece) C. Let læselig version (fx pjece) D. Plakat E. Lydbånd F. Piktogrammer G. Elektronisk på skærmen (online hjælp) H. Personlig formidling/ introduktion JaNejI. Andet 2___________________________________________27. Er det muligt at tilpasse brugergrænsefladen individuelt?Ja (hvis ja, besvar venligst spørgsmål 27.1)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 28)27.1. Angiv venligst hvilke muligheder der er for tilpasningA. Mulighed for at forstørre tekst/skærmbillede B. Mulighed for at skifte farvesammensætning på skærmen C. Mulighed for at udskrive med samme forstørrelse sompå skærmen D. Mulighed for at udskrive i storskrift JaNejE. Andet 2 ____________________________________________20


28. Er computere forsynet med kompenserende teknologi/hjælpemidler, som kan letteadgangen for brugere, som har et handicap?Ja (hvis ja, besvar venligst spørgsmål 28.1.)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 29)28.1. Angiv om biblioteket har følgende hjælpemidlerA. Alternative/ specialdesignet tastatur for bevægelseshæmmede B. Alternative pegeredskaber (fx joystickmus, trådløs mus) C. Berøringsfølsom skærm D. Skærmtastatur E. Punktskrifttastatur F. Skærmlæsere med syntetiske tale G. Skærmlæsere, som kan formidle i punktskriftform, samtpunktskriftprinter JaNejH. Andet 2 ____________________________________________21


29. Har biblioteket offentlig adgang til internet?Ja (hvis ja, besvar venligst spørgsmål 29.1.)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 30)29.1. Anvendes samme computere til søgning i bibliotekets katalog som til søgningpå internettet?Ja (hvis ja, gå til spørgsmål 30)Nej (hvis nej, besvar venligst spørgsmål 29.2.)29.2. Beskriv venligst om der er forskel på tilgængeligheden til computere medinternetadgang og computere til søgning i bibliotekets katalog (jævnførspørgsmålene 24-28)2______________________________________________________22


HjemmesideI det følgende forstås der ved "hjemmeside" en samling af web-sider, der er placeret påen bestemt adresse, f.eks. www.vejlebib.dk. Hvis De er i tvivl om nogle af begrebernei denne del af spørgeskemaet, så henvend Dem til deres web-master eller den udbyder,der hjælper med at udforme hjemmesiden.30. Har biblioteket oprettet en hjemmeside?Ja (hvis ja, gå til spørgsmål 31)Nej (hvis nej, gå til spørgsmål 36)31. Hvad er denne hjemmesides funktion(er)?JaA. At give adgang til søgning i bibliotekets katalog B. At formidle informationer om biblioteket og dets ydelser C. At formidle og strukturere information fra det omgivende samfund NejAndet 2 _______________________________________32. Er webmaster / web-designer bekendt med, at en hjemmeside, hvis den er udformetforkert, kan give alvorlige tilgængelighedsproblemer for flere grupper afhandicappede?JaNejVed ikke23


33. Er der ved design af hjemmesiden taget hensyn til, at den skal kunne anvendes afmennesker med en funktionsnedsættelse, herunder synshandicappede og ordblinde?JaNejVed ikke34. Er der ved design af hjemmesiden anvendt alternative tekstbeskrivelser ("ALT"tags) hver gang der anvendes grafiske elementer, såsom knapper, image-maps, gif-,jpg-filer og grafiske links?JaNejVed ikke35. Har biblioteket lavet en alternativ hjemmeside kun i tekst? (dvs. uden grafik,imagemaps, frames, pfd (adobe), tabeller, spalter eller video/audio klip)JaNejVed ikke24


Service for brugere som har et handicapDe følgende spørgsmål handler om de særlige tilbud, som bibliotekerne kan ydeoverfor brugere, som har et handicap.36. Betjener biblioteket via biblioteket-kommer eller anden opsøgende aktivitetbrugere, som har et handicap:JaA. I eget hjem B. På institutioner Nej37. Henviser biblioteket læsehandicappede til Dansk Blindebiblioteks overbygningsfunktionfor lydmaterialer?JaNej38. Benytter biblioteker i øvrigt de muligheder, der er for at hjemlåne lydmateriale fraDansk Blindebibliotek ?JaNej25


39. Tilbyder biblioteket følgende materialer :JaA. Lydbøger til børn B. Lydbøger til unge C. Lydbøger til voksne NejD. Bog + bånd for børn E. Bog + bånd for unge F. Bog + bånd for voksne G. Lydpjecer (fx fra Danmarks Blindebibliotek) H. Lydbøger for afatikere/ langsomt indlæste lydbøger I. Katalog over “læse-let bøger” J. Katalog over lydbøger K. Læse-let bøger for børn L. Læse-let bøger for unge M. Læse-let bøger for voksne N. Lokal lydavis O. Bøger og andet materiale med stor skrift/ Magna Print P. Danske videoer med tegnsprog eller undertekster 26


40. Tilbyder biblioteket følgende serviceydelser og hjælpemidler?A. Indlæsningsstjeneste for læsehandicappede (blinde, svagtseende,bevægelseshandicappede, ordblinde og læsesvage) B. Teksttelefon C. Punktskriftprinter D. Håndlup E. Luplampe F. Båndoptager/walkman, til aflytning af bånd, som ikke er til hjemlån G. Båndoptager til hjemlån H. CCTV/forstørrelsesapparat JaNejI. Andet 2 ___________________________________________27


I det følgende vil vi bede Dem vurdere, i hvilken grad biblioteket dækker brugernesefterspørgsel efter materialer. De skal krydse af i feltet ud for det udsagn, som bedstbeskriver deres vurdering.41. I hvilken grad dækker antallet af lydbøger for børn brugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke42. I hvilken grad dækker antallet af lydbøger for unge brugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke43. I hvilken grad dækker antallet af lydbøger for voksne brugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke44. I hvilken grad dækker antallet af bog+bånd for børn brugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke28


45. I hvilken grad dækker antallet af bog+bånd for unge brugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke46. I hvilken grad dækker antallet af bog+bånd for voksne brugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke47. I hvilken grad dækker antallet af lydbøger for afatikere/ langsom indlæstelydbøger brugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke48. I hvilken grad dækker antallet af pjecer på lydbånd brugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke49. I hvilken grad dækker antallet af læse-let bøger for børn brugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke29


50. I hvilken grad dækker antallet af læse-let bøger for unge brugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke51. I hvilken grad dækker antallet af læse-let bøger for voksne brugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke52. I hvilken grad dækker antallet af titler i stor skrift/Magna Print brugernesefterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikke53. I hvilken grad dækker antallet af danske videoer med tegnsprog eller underteksterbrugernes efterspørgsel?I høj gradI nogen gradI ringe gradEfterspørges ikkeHar De kommentarer til disse spørgsmål kan De skrive dem her:2 ____________________________________________30


Tilgængelighed ved kulturelle arrangementerPå mange biblioteker afholdes der forskellige typer af kulturelle arrangementer, fxforedrag og teater. De følgende spørgsmål handler om, hvorvidt disse arrangementerogså er tilgængelige for brugere som er hørehæmmede eller døve.54. Er der på biblioteket installeret teleslynge til brug ved foredrag og andre kulturellearrangementer?JaNej55. Tilbyder biblioteket tegnsprogstolkning eller anden tolkning fordøve/hørehæmmede ved foredrag og andre kulturelle arrangementer?JaNej31


Personalets betjening af brugere, som har et handicapTilgængeligheden til folkebiblioteker for brugere, som har et handicap, handler ogsåom den personlige formidling og service, som personalet yder. I det følgende vil vibede Dem besvare en række spørgsmål, som relaterer sig til dette emne.56. Har bibliotekspersonalet via uddannelse eller kurser tilegnet sig viden om, hvordanman betjener brugere, som har et handicap?JaNejHvis JA, kan De her beskrive hvilken form for uddannelsesmæssig baggrund/ kurser,som har givet personalet viden om, hvordan man betjener brugere, som har et handicap2 ___________________________________________________________32


57. Hvordan vurderer De bibliotekspersonalets betjening af brugere, som har ethandicap? (sæt kun ét kryds)A. Bibliotekspersonalet er meget gode til at betjene brugere, som har et handicap B. Bibliotekspersonalet er gode til at betjene brugere, som har et handicap C. Bibliotekspersonalet er mindre gode til at betjene brugere, som har et handicap D. Bibliotekspersonalet er dårlige til betjene brugere, som har et handicap Beskriv venligst om der er grupper af handicappede, man på biblioteket er gode til atbetjene, og grupper man er mindre gode til at betjene.2__________________________________________58. Er der blandt bibliotekspersonalet behov for at få mere viden om, hvordan man gørbiblioteket tilgængelig for brugere, som har et handicap?JaNejHvis JA, angiv venligst om der er specielle forhold eller grupper af handicappede, sombibliotekspersonalet mangler viden om2 ___________________________________________________33


59. Laver biblioteket opsøgende arbejde, for at få flere personer, som har et handicap,til at bruge biblioteket (fx arrangementer, informationsfoldere, pressemeddelser) ?JaNejHvis JA, kan De her beskrive hvilken type opsøgende arbejde der er tale om, og omder er bestemte handicapgrupper, som er målgruppen m.m.2 _______________________________________________________60. Har biblioteket en ugentlig træffetid, med særlig service for brugere, som har etlæsehandicap ?JaNej34


61. Har biblioteket via brugerråd eller andre samarbejdsrelationer kontakt til personer,som har et handicap eller som repræsenterer lokale handicaporganisationer ?JaNejHvis JA, beskriv venligst hvilke handicaporganisationer eller handicapgrupperbiblioteket har samarbejde med og hvordan 2 ______________________________62. Har biblioteket gennemført/eller er ved at gennemføre særlige udviklingsprojekter,som kan gøre biblioteket mere tilgængelig for brugere, som har et handicap?JaNejHvis JA, angiv venligst hvilke type projekt der er tale om. De er også velkommen til atvedlægge projektbeskrivelse eller lignende.2 ______________________________________________________35


Vi takker Dem mange gange for at have udfyldt spørgeskemaet. Vi beder Dem sendedet udfyldte skema tilbage i den vedlagte svarkurvert.Hvis De ønsker at uddybe nogle af deres besvarelser eller har andre kommemtarer, erDe velkommen til at skrive dem her:2_______________________________________________________36

More magazines by this user
Similar magazines