Nordmak - Nordisk Master i arkitektonisk kulturarv - Center for ...

bygningsbevaring.dk
  • No tags were found...

Nordmak - Nordisk Master i arkitektonisk kulturarv - Center for ...

ORGANISATIONARKITEKTSKOLEN AARHUSGÖTEBORGS UNIVERSITETStyregruppe:• Rektor Staffan Henriksson,Arkitektskolen Aarhus• Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen• Professor Ola Wetterberg, Institutionenför Kulturvård, Göteborgs Universitet• Professor Aino Niskanen, TekniskaHögskolan i Helsingfors• Amanuensis Kolbjørn Nesje Nybø,Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo• Lektor Ph.D. Ola Wedebrunn,Kunstakademiets Arkitektskole• Professor Gert Bech-Nielsen,Arkitektskolen Aarhus• Leder af Efteruddannelsen ElsebethTerkelsen, Arkitektskolen Aarhus• Masterstuderende, Brian DonohoeDansk studieleder:• Centerleder Arne Høi, Center forBygningsbevaring - RaadvadGæsteprofessorer:• Kolbjørn Nesje Nybø,Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo• Katri Lisitzin, Institutionen för Kulturvård,Göteborgs Universitet• Mona Schalin, Kati Salonen & MonaSchalin Architects LtdSamarbejdspartnere:• Göteborgs Universitet i samarbejde medChalmers Tekniska Högskola, KungligaTekniska Högskolan og Högskolan på Gotland• Helsingfors Tekniska Högskolan• Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo• Kunstakademiets Arkitektskole, Kbh.• Arkitektskolen Aarhus2


VELKOMMEN TIL NORDMAKNordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv,NORDMAK, er en investering i fremtiden - imedarbejderudvikling og i udviklingen af eteksisterende eller et nyt forretningsområdei virksomheden eller organisationen.Målet med uddannelsen er at skabe enkombination af stærke faglige, personligeog ledelsesmæssige kompetencer.Første forløb af NORDMAK nærmer sig sin afslutning,og vi bygger videre på de gode erfaringeri det næste forløb.Vi ser frem til at byde det næste hold velkommenden 1. september 2009.Uddannelsen tager udgangspunkt i dennyeste viden og de nyeste teorier på kulturarvsområdet,og kandidaterne fra NORDMAKbliver frontløbere i forhold til at forstå, forsvareog forny den nordiske arkitektoniskekulturarv.Uddannelsen er rettet mod arkitekter, ingeniørerog konstruktører, der arbejder medkulturarv - både på bygnings- og planlægningsmæssigtniveau, og som har minimum5 års erhvervserfaring.Masteren er udviklet og gennemført i et nordiskforskningsmæssigt samarbejde mellemGöteborgs Universitet, Helsingfors TekniskaHögskolan, Arkitektur- og designhøjskolenOslo, Kunstakadamiets Arkitektskole og ArkitektskolenAarhus.Elsebeth TerkelsenEfteruddannelsen3


NYE KOMPETENCER : : UDDANNELSENS FORMÅL”Mit ønske om at skærpe og videreudvikle mine restaureringsfagligekvalifikationer og styrke min bevidstgørelse og evnetil refleksion og værdianalyse var årsagen til, at jeg søgteoptagelse på NORDMAK.”NORDMAK udvikler og formidler kompetencer,der i bredeste betydning kvalificererhåndteringen af den arkitektoniske kulturarvog kulturmiljøet i Norden, både i offentligt ogprivat regi, med henblik på fremtidssikring ogoptimering.På NORDMAK er der god mulighed for at relaterestudiets opgaver til den studerendesdaglige arbejdsopgaver.NORDMAK har til formål at støtte etableringenaf et tværnordisk samarbejdsprojekt og skabeet ekspertnetværk i Norden af professionellemed samme platform.Uddannelsen styrker offentlige forvaltninger,rådgivningsvirksomheder og større bygherrerved at efteruddanne medarbejdere, dermed afsæt i den nyeste viden og de nyesteteorier på området kan forbedre praksis i forvaltningenaf den arkitektoniske kulturarvog kulturmiljøet.Med en Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarvstyrkes arkitekter og andre, der beskæftigersig professionelt med bevaring afden arkitektoniske kulturarv og kulturmiljøeteller har interesse heri, ledelsesmæssigttil at kunne håndtere den overordnedeprocesledelse af et stort og komplekst procesforløb.”Som medindehaver af Erik Møllers Tegnestueog projektleder på restaureringer af en rækkeaf Danmarks fineste huse har jeg oplevet atmøde et stigende krav til restaureringsarkitekten;både til de faglige, kommunikativeog ledelsesmæssige kompetencer.De kompetencer har jeg fået styrket igennemNORDMAK. Og samtidig har jeg fået knyttetnye bånd på det internordiske plan.”Trine Neble, masterstuderende, Danmark4


”Kulturarvsstyrelsen har påbegyndt en udvikling af styrelsens restaurerings- ogfredningspolitik, så den kan tilpasses vilkårene i dagens samfund.I den forbindelse er NORDMAK en god mulighed for at få oprustet styrelsenskompetencer inden for det faglige felt.Gennem uddannelsen har styrelsen også fået styrket ledelsesniveauet på det strategiskeområde, og har fået tilført viden og kompetencer, der kan komme styrelsentil gode i kommunikationen med et voksende netværk af eksterne parter.Det nordiske netværk, der er opstået på NORDMAK, er af stor betydning for videreudviklingenaf såvel det faglige som det strategiske og ledelsesmæssige område.Det er selvfølgelig en økonomisk prioritering at sende en medarbejder påNORDMAK, men det er nødvendigt for en moderne virksomhed at investere i”den strategiske udvikling – det gælder også offentlige virksomheder.Direktør Steen Hvass, Kulturarvstyrelsen - medlem af styregruppem5


DELTAGERPROFIL : : MÅLGRUPPE OG ADGANGSKRAVUddannelsen retter sig mod færdiguddannedekandidater – arkitekter og andrefaggrupper, der arbejder indenfor dette feltog har mindst fem års relevant erhvervserfaring.Masterstuderende vil typiskvære beskæftiget hos (ansatte, chefer ogindehavere):• Arkitektfirmaer• Landskabsarkitektfirmaer• Rådgivende ingeniørfirmaer• Entreprenørvirksomheder• Statslige, amtslige og kommunalemyndigheder og institutioner, som forvalterkulturarven• Museer• Ansatte ved uddannelsesinstitutioner m.fl.Uddannelsesinstitutionerne forbeholder sigretten til at afvise kvalificerede ansøgere udoverdisse.Der gennemføres desuden et optagelsesinterview.NORDMAK er en akademisk uddannelse ihenhold til Lov nr. 488 af 31. maj 2000 omerhvervsrettet grunduddannelse og videregåendeuddannelse for voksne.Uddannelsen er godkendt af Kulturministerietden 26. juni 2007.Der kan på grundlag af en individuelvurdering gives adgang til uddannelsen foransøgere, der ikke opfylder betingelserne,men som på andet grundlag skønnes at havede nødvendige faglige forudsætninger forat gennemføre uddannelsen.Masteruddannelsen udbydes hvert andet årmed et optag på 12-16 masterstuderende.6


UDDANNELSENS INDHOLD”Som leder af Arkitektskap har jeg ansvar for projekter medkomplekse bevaringshensyn og af historisk betydning.Jeg har søgt optagelse på NORDMAK for at forbedre minteoretiske indsigt i fagområdet og etablere et nordisknetværk.”Uddannelsens omdrejningspunkt er at forsvare,forstærke og formidle den arkitektoniskekulturarv og kulturmiljøet i Norden. Derer fokus på såvel den enkelte deltagers personligeudvikling, som virksomhedens udviklingaf kernekompetencer i et tværnordiskperspektiv. Tre overordnede mål med uddannelsengår igen i alle undervisningsmoduler:• De studerende skal tilegne sig faglig videnpå et teoretisk niveau, der skal anvendestil at perspektivere den viden og deerfaringer, de studerende har fra deresdaglige arbejde, og gøre dem i stand til atvaretage nye arbejdsområder og arbejdemere strategisk med de gamle.”Jeg oplever, at NORDMAK har givet miget overblik, jeg savnede. Jeg har fåetmulighed for at fordybe mig i teoretiskeemner, fx. vurdering og værdibeskrivelseaf kulturmindeobjekter, og fordybelsenhar givet mig forudsætninger for at udvikledenne del af Arkitektskaps arbejdsfelt ogforretningsområde.””Christian Ebbesen, masterstuderende, Norge• De studerende skal tilegne sig fagligpraktisk viden om den nordiskearkitektoniske kulturarv igennem nordiskecases.• De studerende skal rustes til at styrkeorganisationen, samarbejdspartnere osv.i at omsætte ny viden og nye ideer tilhandling i et nordisk netværk.7


SEMESTERBESKRIVELSER1. semester:Fælles forståelse (Danmark)Indskrivningsperiode: 1. september 2009 til31. januar 2010 (15 ECST point)Semesterets mål er at skabe en fælles forståelsesrammeomkring den nordiskearkitektoniske kulturarv.Der indledes med en præsentation af deltagere,baggrund og intentioner med masteruddannelsen.Semesteret består af 5 moduler med titlerne• Kulturmiljøets og arkitekturarvens teori,filosofi og historie• Kulturmiljøets og arkitekturarvensforvaltning og politik• Marked og økonomi• Ledelse og kommunikation• Studietur2. semester:Undersøgelse og dokumentation (Norge)Indskrivningsperiode: 1. februar 2010 til31. august 2010 (15 ECTS point)I andet semester arbejdes med undersøgelseog dokumentation. I enhver iagttagelse afarkitektoniske forhold ogbygningshistoriske undersøgelser indgårhensigtsbestemte tolkninger, som visersig i dokumentationen. Uddannelsen skalgive kandidaterne en kritisk bevidsthed omrelationen mellem objekt og tolkning.Semesteret består af 5 moduler med titlerne• Undersøgelser• Dokumentationsformer og metoder• Nordisk teknik og materialeundersøgelser• Personlig udvikling• StudieturI hver semesteruge er der desuden arrangeretstudietur i relation til semesterets temaer.8


UDDANNELSENS INDHOLD : : ARBEJDSFORM OG BEDØMMELSEUddannelsen er tilrettelagt på deltid overto år svarende til 1 årsværk (60 ECTS point).Hvert modul strækker sig over et semesterog udgør 0,25 årsværk/15 ECTS point i gennemsnit.Næste forløb forventes at starte 1.september 2009.Der er 32 fællesnordiske undervisningsdage.De fællesnordiske undervisningsdage samlesi perioder á 1 uge ad gangen og afholdes påskift i de fire nordiske lande – hovedsageligtpå hverdage. Desuden foregår der arbejde istudiegrupper på ugentlig basis.Uddannelsen foregår på skandinavisk, mender kan forekomme litteratur eller forelæsningerpå engelsk, hvorfor det forventes, atalle masterstuderende skriver og læser engelskpå et rimeligt niveau.Masterafhandlingen forsvares mundtligt ogbedømmes af den personlige vejleder og enekstern censor udpeget af Kulturministeriet.Semester 1, 2 og 3 skal være bestået, førmasterafhandlingen kan bedømmes.Undervisningen vil blive støttet af fjernundervisningvia Arkitektskolen Aarhus’digitale platform.I uddannelsens konferencesystem vil undervisningsmateriale,kalender, planer forseminarer, træffetider, præsentationer afuddannelsens deltagere, diverse oplæg ogprogrammer for undervisningsforløbet væretilgængelige online via internettet.I tilrettelæggelsen af undervisningen forudsættesderfor, at den masterstuderende haradgang til computer og internet.11


UDDANNELSENS INDHOLD : : KOMPETENCERNORDMAK betyder for den studerende:• NORDMAK tager afsæt i udviklingen af enkritisk bevidsthed om det værdigrundlag,der forbinder sig med historien, stedet,funktionen, æstetikken og konstruktionen.• NORDMAK giver indsigt i urbane og ruraleforandringsprocesser i nordisk kontekst.• NORDMAK giver deltagerne indsigt i kulturlandskabetshistorie og dynamik,historiske byggeteknikker, konstruktionerog materialer.• NORDMAK giver deltagerne indsigt iprocesserne omkring arbejdet med denarkitektoniske kulturarv og kulturmiljøet,og ruster kandidaterne til at medvirke til,at der i konkrete projekter udarbejdes endynamisk procesplan med fokus på at forsvare,forstærke og formidle den nordiskearkitektoniske kulturarv og kulturmiljøet.det konkrete projektsamarbejde gennemmotivering af projektets interessenter.• NORDMAK giver deltagerne kompetencertil at sikre et frugtbart og innovativt, tværfagligtsamarbejde i et nordisk perspektiv.• NORDMAK giver kandidaterne konkreteredskaber til at opnå ovenstående.• NORDMAK giver kandidaterne et nordisknetværk af eksperter indenfor håndteringenaf den arkitektoniske kulturarv ogkulturmiljøet.• NORDMAK fokuserer på deltagernes personligekompetencer i forhold til atimplementere overordnede strategier i12


UDDANNELSENS INDHOLD : : UDTALELSER”Det finns en lång gemensam historia inom de nordiskaländerna; vi har delvis samma språk, liknande kultur, klimat,lagstiftning även delvis likadana genetiska arv! Varjeland har dock sina egna landskapliga och arkitektoniska särdrag,som är intressanta att jämföra och varje land harsina fackliga experter på olika särområden. Det sætterNORDMAK fokus på.”Aino Niskanen, HTH - Finland, medlem af styregruppen”Visionen for NORDMAK handlar dels om professionen ochutbildningen, att kunna erbjuda en avancerad plattformför vidareutbildning inom fältet. Syftet är då att lyfta framoch stärka kunskapsfältet i samhällsbildningen. Det handlarom nordisk och internationell excellens och lyskraft.Den andra delen av visionen handlar om utbildningens ochkunskapsfältets utveckling. Synen på det arkitektoniska kulturarvetsom en resurs ur såväl kulturvårdande som ekologisksynvinkel måste stå i centrum. Åtskillnaden mellan historisktoch nytt behöver överbryggas, teoretiskt och praktiskt, ochintresser för de modera kulturarven vara framträdande.”Ola Wetterberg, GU – Sverige, medlem af styregruppen13


NORDMARK ‘07 MØDTE BL.A. FØLGENDE UNDERVISERE OG INSPIRATOREREGert Bech-Nielsen,Professor, ArkitektskolenAarhusOla Wetterberg,Professor, Institutionenför Kulturvård, GöteborgsUniversitetAino Niskanen,Professor, HelsingforsTekniska HögskoleKolbjørn Nesje Nybø,Norsk Studieleder vedNORDMAK, Arkitektur- ogdesignhøgskolen i Oslo (AHO)Ola Wedebrunn,Ph.D., forskningsmedarbejder,Arkitekt MAA,Kunstakadamiets ArkitektskoleMona Schalin,Finsk Studieleder ved NORDMAKInstitutionen för arkitekturhistoria,Tekniska Högskolan,HelsingforsKatri Lisitzin,Svensk Studieleder vedNORDMAKInstitutionen för Kulturvård,Göteborgs UniversitetArne Høi,Dansk studieleder ved NORDMAKLeder af Center forBygningsbevaring, RaadvadBengt O. H. Johansson,Professor emeritus, GöteborgsUniversitetRandall Mason,Ph.D., Associate Professor,University of PennsylvaniaJacob Storch,Direktør, AttractorJukka Jokilehto,Senior Programme Advisorfor ICCROMBirthe Iuel,Præsident for BygningskulturDanmark, medlem af DetSærlige BygningssynJørgen Dehs,Filosof og leder af forskerskolenpå Arkitektskolen AarhusLars Thiis,Indehaver, CUBO Arkitekter A/SKrister Olsson,Tekn. Dr., forskningsleder,Kungliga Tekniska HögskolanStockholmLars Esbjerg,Ph.D., lektor, Institut forMarketing og Statistik vedHandelshøjskolen, AarhusUniversitetBoris Brormann Jensen,Lektor, Arkitekt MAA,Arkitektskolen AarhusJan-Erik Enestam,Direktør for Nordisk RådFrands Frantzen,Bygherre og sagsarkitekt,Realea A/SPeter Carstens,Arkitekt MAA, projektleder,Erik Einar Holms Tegnestue ApSThomas CarstensArkitekt MAA, ProjektlederArkitema K/SLone-Pia Bach,Indehaver, Bach Arkitekter ABUlrika Bergström,Tf. generaldirektør, StatensFastighetsverkChristian Bundegaard,Idéhistoriker, forfatter ogdesignkritiker, informationschefved 3XNielsenTorbjørn Eggen,Kulturminneforvalter RørosOla Storsletten,Dr. ing., Norsk Institutt forKulturminneforskningJiri Havran,ArkitekturfotografThordis Arrhenius,Professor FTH, AHOHans Henrik Egede-Nissen,Stipendiat AHOIngerid Helsing Almaas,Sivilarkitekt, redaktørArkitekturNKarl Otto Ellefsen,Professor, rektor AHOJohanna Nordman,Arkitekt, MuseiverketClaes Caldenby,Professor, ChalmersArkitekturMerja NieminenArkitekt, Trapphus i Noaks ArkKristian Erik Klockars,FT, docent Institutionen forpraktisk filosofiJuha Lemström,Direktør for StatensFastighetsverk, Universiteterog ForskningEric Adlercreutz,Arkitekt, A-Konsult, Jyrki Iso-Aho og Johannes von Martens14


ANSØGNINGAnsøgningsskema - se bagsiden.Optagelse sker ved indsendelse af ansøgningsskema tilEfteruddannelsen, Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20,DK-8000 Århus C.AnsøgningsfristerSidste frist for ansøgning er den 1. juni 2009. Svar om optagelsemeddeles pr. brev.Studiestart er 1. september 2009.OptagelsesinterviewArkitektskolen Aarhus afholder optagelsesinterview med alleansøgere.TitulaturBestået eksamen giver efterfølgende den masterstuderenderet til at kalde sig Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv(NORDMAK).Praktiske informationer - se bagsiden.15


AnsøgningsskemaetAnsøgningsfristen er 1.juni 2009. Ansøgning sker ved indsendelse afansøgningsskema. Ansøgningsskemaet findes påhttp://aarch.dk/efteruddannelsen/Der gennemføres optagelsessamtaler med alle ansøgere.DeltagerbetalingDeltagerprisen er 140.000 dkkr. / 19.000 euro for den samlede masteruddannelse.Prisen inkluderer undervisning, litteratur og materialer, studietur iandet semester samt forplejning på undervisningsdagene. Det forventes, at de masterstuderendehar en computer med adgang til Internettet.ForbeholdArkitektskolen Aarhus forbeholder sig retten til ikke at igangsætte forløbet,hvis ikke et tilstrækkeligt antal studerende søger uddannelsen eller, hvisandre uventede forhold opstår.Yderligere information:Yderligere oplysninger om Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv - Nordmakkan fås på hjemmesiden www.aarch.dk/efteruddannelsen/eller ved henvendelse til Sidsel Tefre, Efteruddannelsen - ArkitektskolenAarhus, Nørreport 20, DK-8000 Århus C. Tlf. +0045 89 36 00 00.

More magazines by this user
Similar magazines