skoleintra2012_fagliglaesning

om.skoleintra.dk

skoleintra2012_fagliglaesning

Faglig læsningpå dagsordnen med ElevintraRikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


ForventningsafklaringDette oplæg kommer til at handle lidt omhvordan et ikke-dansk-lærer-menneske sommig selv forstår faglig læsningog om hvad Elevintra kan bruges til i densammenhængmen også lidt om min egen praksis imatematik- og naturfagsundervisningen.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Faglig læsning er for alle fagHvad er nu egentlig faglig læsning?Faglig læsning er tilegnelse af viden gennemlæsning af tekster i faget.Dvs. det handler ikke om at lære at læse. Dethandler om at styrke elevernes faglige videnog indsigt.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Hvad kræver det at forstå en tekst?● ordkendskab● bevidsthed om tekstens struktur (teksttyper)● evnen til at drage følgeslutninger● metakognitiv bevidsthedFørst og fremmest er der faglige ord og begrebereleverne skal forstå, som er specifikke for detaktuelle fag, og som skal kobles med dereshverdagssprog/forkundskaber.http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/intro.htmlRikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Elevintra kommer på banenElevintra har indbygget 1 værktøj til fagliglæsning, som er glimrende til at arbejde medfaglige ord og begreber.Værktøjet ligger under Faglig læsning oghedderGæt et ordRikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Gæt et ord i korte trækPrincippet er læreren udvælger en række ordfra teksten, som eleverne skal skrive enordforklaring til før de læser en tekst.Derefter læser de teksten. Herefter gentagesprocessen.Læreren kan efterfølgende se de enkelteelevers ordforklaringer.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Praktisk - førHusk at der er lærervejledning under Elevintra > Hjælp > Lærervejledning.Elevintra > Admin > Faglig læsning > Gæt etord - opret og rediger.● Opret ny ved at klikke på ikonet:● Tildel overskrift og klasse - evt. ikke åbnefør opgaven er færdig.● Opret de ønskede ord.Husk at åbne for adgangen til eleverne.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Praktisk - efter1 2 3 4 521. Man kan rette i opgavens egenskaber -herunder åbne for opgaven.2. Man kan rette i ordene til opgaven3. Man kan lave en udskriftsvenlig version tileleverne som de kan udfylde i hånden.4. Man kan se besvarelser fra de enkelte elever.5. Man kan slette opgaven.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Anvendelsesmuligheder af Gæt et ord.● I forhold til en specifik tekst, fx et afsnit ibiologibogen, en artikel fra avis, nettet ellerlign. Læreren udvælger på forhånd nøgleordfra teksten.● I forhold til et fagligt forløb/emne. Lærerenfremhæver centrale begreber/ord fra detteforløb, som eleverne møder fra starten afforløbet.● Som evaluering af et undervisningsforløb.● Eleverne kan selv finde ord til hinanden● ...Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Tips til Gæt et ord.●●●●●Ikke for mange ord (5-10 afhængig af målgruppen).Eleverne skal kunne overkomme at lave ordforklaringertil alle ord 2 gange.Overvej om de altid skal skrive forklaringer 2 gange.Eleverne skal huske at gemme efter hvert ord ellerjævnligt. Hvis de har været aktive for længe (+15 min.)logges de af og så går arbejdet tabt. Det skaber unødigfrustration.Man kan oprette mange ord på en gang - de adskilles afsemikolon.Ordene sorteres alfabetisk. Hvis man vil styrerækkefølgen kan man fx nummerere 1)... 2)... eller a)...b)... osv.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Eksempler på Gæt et ord


Andre aktiviteter med fagligebegreber/ord.CL-strukturer kan være med til at eleverne arbejderbevidst med at tilegne sig viden om og forståelse af defaglige ord/begreber, der er i fokus. Og til at de får satord på ordene, og tager ordene i brug i deres eget sprog.Begrebskort til kortlægning af de sammenhænge elevernehar fået skabt mellem de nye begreber/ord og deresforhåndskundskaber.Det vender jeg tilbage til.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Målrette læsning/arbejdetElevintra har endnu et værktøj til at målretteelevernes arbejde med en tekst eller med etforløb.Det ligger ligeledes under Faglig Læsning oghedder:Tip en tekstRikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Tip en tekst i korte trækLæreren laver en række udsagn som kan besvaresmed ja eller nej til en tekst, et tekstuddrag, ellersom passer til et undervisningsforløb.Eleverne gennemfører Tip en tekst før og efterlæsning af teksten/arbejdet med forløbet.Læreren kan se hvordan de enkelte elever harklaret sig.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Praktisk - førHusk at der er lærervejledning under Elevintra > Hjælp >Lærervejledning.Elevintra > Admin > Faglig læsning > Tip en tekst - opretog rediger.● Opret ny ved at klikke på ikonet:● Tildel overskrift og klasse - evt. ikke åbne før opgavener færdig.● Opret de ønskede udsagn.● Angiv rigtigt svar (ja eller nej) til hver opgave.Husk at åbne for adgangen til eleverne.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Praktisk - efter1 2 3 4 5 61. Man kan rette i opgavens egenskaber - herunder åbnefor opgaven.2. Man kan rette i udsagnene til opgaven3. Man kan lave en udskriftsvenlig version til elevernesom de kan udfylde i hånden.4. Man kan se besvarelser fra de enkelte elever.5. Man kan eksportere opgaven, så man kan indlæse den iet andet skoleintra eller gemme den til senere brug.6. Man kan slette opgavenRikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Anvendelsesmuligheder af Tip entekst.● Eleverne skal blive bevidste om deres egnetankeprocessor under læsningen af en tekst. Dethjælper eleven til at regulere og styre læsningen.● Som redskab til at målrette elevernes læsning af entekst. Så eleverne hjælpes til at fastholde det vigtige iteksten.● Som redskab til at målrette elevernes fokus i etundervisningsforløb. De hjælpes til at fokusere på,hvad de skal blive klogere på/finde ud af.● Som evaluering.● Elever kan selv lave udsagn til hinanden● ...Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Tips til Tip en tekst.● Pas på med alt for mange udsagn. Eleverneskal kunne overskue at holde øje medoplysningerne til hvert udsagn, når de læser.● Man kan selv bestemme rækkefølgen afudsagnene.● Ikke alle udsagn må være falske.● Selve besvarelsen af tip en tekst er relativtlukket - men kan italesættes ved at knyttenogle mundtlige aktiviteter til ind i mellem.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Eksempler på Tip en tekst


Læsningen må ikke stå aleneEn påstand fra CL-verdenen:Man lærer5 % af det, man hører10 % af det, man læser eller ser20 % af det, man hører og ser30 % af det, man ser demonstreret50 % af det, man taler med andre om75 % af det, man selv aktivt anvender90 % af det, man forklarer eller lærer en andenRikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Arbejdet er næsten gjortNår begrebsordene eller udsagnene er fundet kanman hurtigt lave CL-øvelser med ordeneEkspertpuslespilPar-tjekRolle-læsningQuiz og bytBegrebskortRikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


EkspertpuslespilEleverne deles i grupper med 4. Ordene fordeles på 4 elever.De elever fra hver gruppe som har de samme ord går sammenog hjælper nu hinanden med at finde ud af, hvad deres ordbetyder og hjælper hinanden med at få lavet gode forklaringertil ordene.Herefter vender eleverne tilbage til deres startgruppe, og hvertmedlem forklarer nu deres ord til de andre.Eleverne får overblik over en delmængde af stoffet på relativtkort tid, men fordi det skal struktureres og formidles til andreer udbyttemulighederne gode.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Par-tjekEleverne deles i grupper af 4. Grupperne deler sig ito. Hvert elevpar har ordene til rådighed fx på noglekort. Elev 1 trækker et kort og skal forklare hvad deter til elev 2. Elev 1 kan bede om hjælp enten af sinmakker eller fra andre i gruppen (eller læreren).Herefter giver elev 2 respons på forklaringen (ros). Debytter roller og elev 2 trækker et ord.De to elevpar sammenligner ordene efter de harværet dem alle igennem.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Rolle-læsning (min udgave)Eleverne deles i grupper med 4. Eleverne får tildeltflg. roller.1. eleven læser første afsnit højt.2. eleven giver et referat af det vigtigste indhold.3. eleven holder øje med ordene fra gæt et ord ogforklarer dem.4. eleven holder øje med udsagnene fra tip en tekstog finder svar på dem.Eleverne rokerer/bytter roller ved hvert afsnit.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Quiz og bytMed udgangspunkt i begrebsord eller udsagn fratip en tekst skal eleverne nu lave spørgsmål tilteksten eller til emnet som de skriver på kort.Eleverne cirkulerer rundt mellem hinanden (evt.til musik) og stopper ved signal (fx når musikkenstopper). De finder en elev og svarer påhinandens spørgsmål. Svarer de rigtigt bytter dekort og cirkulerer nu igen rundt til næstestopsignal osv.Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


BegrebskortBegrebsordForbindeordRikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt


Flere sammenhænge medsamme indhold.Man skal kendemellem 90 og 95% afordene i en tekst forat forstå en tekstuden besvær.Vi må sikre, ateleverne møderordene mange gangeog bruger dem i deresegen kommunikation.Ved at mine elevermøder begrebsordeller udsagn fleregange på forskelligemåder har jeg opnåetet godt fagligtudbytte.


Skabeloner til Faglig læsningI Elevintra findestekstskabeloner somkan bruges i arbejdetmed Faglig læsning.Disse er baseret på atman printer et arkud, som arbejdetforegår på.Skabeloner:● Gæt et ord● Kort til ordleg● Se teksten an● VØL-skema(ved, ønsker atvide, lært).Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent, UCLillebælt

More magazines by this user
Similar magazines