50/2006-R - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

50/2006-R - Revisornævnet

Klager har gjort gældende, at indklagede har tilsidesat god revisorskik, jf. § 2, stk. 2, i den nugældende revisorlov, jf.for erklæringer forud for den 1. september 2003 § 4a, i den dagældende lov om registrerede revisorer,lovbekendtgørelse nr. 502 af 30. juni 1998, idet indklagede har afgivet urigtige skriftlige erklæringer eller skriftligt harbevidnet noget, hvorom han ingen kundskab har, samt underskrevet på regnskaber, som ikke er revideret af ham, udenat det fremgår af den afgivne revisionspåtegning.Indklagede har i det hele påstået frifindelse. Indklagede har gjort gældende, at Told & Skat samt selskabernes nyrevisorer for samtlige selskabers vedkommende har godkendt erklæringer og revisionspåtegninger mv. Der foreligger ividt omfang forældelse. Endelig er det ved kontrol af indklagedes revisionsvirksomhed blevet konstateret, atindklagedes kvalitetsstyringssystem har været hensigtsmæssigt.Disciplinærnævnets begrundelse og afgørelse.Indledningsvis finder Disciplinærnævnet anledning til at fremhæve, at nævnets pligt til at sørge for, at en sag er oplystbedst muligt, må tage sit udgangspunkt i de oplysninger, som er fremkommet fra parterne og ikke indebærer, at nævnetselvstændigt kan foretage efterforskningslignende skridt, herunder afhøring af vidner, idet dette ville medføre, at nævnetikke fremstår uvildigt i forhold til parterne. Disciplinærnævnet har således truffet afgørelse i sagen på grundlag af dedokumenter og oplysninger, som af parterne er fremsendt til nævnet og således, at politirapporter efter parternestilkendegivelse ikke indgår i sagen.Nævnet lægger til grund, at ransagningen hos indklagede er foretaget forud for afgørelsen om påtaleopgivelse den 7. juli2006. Indklagedes advokat har over for nævnet oplyst, at indklagede rutinemæssigt makulerer regnskabsmateriale mv.,der er mere end 5 år gammelt. Nævnet lægger på denne baggrund til grund, at der i sagen forefindes dendokumentation/arbejdspapirer, som indklagede har udarbejdet og arkiveret vedrørende de enkelte selskaber fra juli2001.Nævnet bemærker herved, at det af § 20 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse – og tillige af § 23 i dennugældende erklæringsbekendtgørelse – fremgår, at revisor skal føre en efter forholdene afpasset oversigt overrevisions-, assistance- og rådgivningsarbejdernes formål og udførelse og opbevare denne oversigt samt genparter af deafgivne erklæringer, rapporter, revisionsprotokollater og regnskaber i 5 år, jf. hertil RS 230, der afløste den tilsvarenderevisionsvejledning 8 om dokumentation. Det hører herefter med til revisors pligter at etablere og opbevarearbejdspapirer, der indeholder dokumentation for de udførte revisionsarbejder hos en klient. I overensstemmelse medgod revisorskik skal planlægning og konklusion af den udførte revision også dokumenteres.Som det vil fremgå i det følgende, har indklagede generelt ikke haft eller kunnet fremlægge arbejdspapirer mv., der harkunnet dokumentere eller underbygge indklagedes revisionshandlinger, hvilket Disciplinærnævnet også har tillagt vægtved bevisbedømmelsen i relation til de enkelte klagepunkter.I medfør af § 30, stk. 4, i lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer afgøres spørgsmålom overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttræden, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efterreglerne i lov om registrerede revisorer. Dog afgøres under klagepunkt 3, revisionspåtegningen af 30. september 2003efter den nugældende revisorlov.Klagepunkt 1: Erklæring af 21. februar 2002 vedrørende Tømrerfirmaet A ApSIfølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet Tømrerfirmaet A ApS (CVR-nr ...) stiftet den 6.november 2001 med en anpartskapital på 125.000 kr. Der er ingen offentliggjorte regnskaber. Den 13. december 2001er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 8. januar 2002 får selskabet, der forud havdenavnet AA ApS, sit nuværende navn.Ved en overdragelsesaftale dateret den 17. februar 2002 sælger indklagedes revisorkontor, RR’s Revision, der den 17.december 2001 havde købt selskabet SCSK ApS hos advokatfirmaet Z, samtlige anparter i selskabet til L.Overdragelsesaftalen er ikke underskrevet af indklagede som sælger. Ved kvittering dateret samme dato kvitterer L formodtagelse af kassebeholdningen på 125.000 kr. vedrørende selskabet AA ApS.Der forligger endvidere følgende dokument, der ikke er underskrevet:”Vedrørende Tømrerfirmaet ApS, CVR. nr. ...

More magazines by this user
Similar magazines