50/2006-R - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

50/2006-R - Revisornævnet

Ifølge udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabet B ApS (CVR-nr ...) stiftet den 15. maj 2000 med enanpartskapital på 125.000 kr. Der er offentliggjorte årsregnskaber for 2000/2001 og 2001/2002. Den 20. december 2001er registreret, at indklagedes revisionskontor indtræder i revisionen. Den 20. januar 2002 får selskabet, der forud havdenavnet BB ApS, sit nuværende navn.Ved en overdragelsesaftale dateret den 20. januar 2002 sælger indklagedes revisionskontor, RR,s Revision, samtligeanparter i selskabet BB ApS (men med cvr. nr. ...) til L. Overdragelsesaftalen er ikke underskrevet af indklagede somsælger. Ved kvittering dateret samme dato kvitterer L for modtagelsen af kassebeholdningen på 125.000 kr. vedrørendeselskabet BB (men med cvr. nr. ...) ApS.Der forligger endvidere følgende dokument, der er underskrevet af indklagede:”Vedrørende B ApS, CVR. nr. ...Aktiver:Inventar/driftsmidler 126.000Likvide midler 55.893Varelager 10.000Aktiver i alt 191.893Passiver:Anpartskapital 125.000Skyldige omkostninger 66.893Passiver i alt 191.893Formue i henhold til selskabsskatteloven:Anpartskapital 125.000- Goodwill 0Formue 125.000Erklæring:Undertegnede skal hermed erklærer at ovenstående formue er opgjort i henhold til selskabsskattelovenspgf. 14, stk. 2-7.X-by den 27. februar 2002RR´s RevisionskontorRReg. RevisorCDirektionenDirektør”Klager har gjort gældende, at indklagede som selskabets revisor har udarbejdet opgørelse af selskabets formue ihenhold til selskabsskatteloven og heri opgjort selskabets formue til 125.000 kr., selv om det af det foreliggendemateriale kan udledes, at selskabet har været uden værdi fra stiftelsen, og der i sagen ikke er dokumentation for udførtrevision af værdi af indskudte aktiver. Ved at afgive denne erklæring og ved videresalg af selskabet har indklagedetilsidesat god revisorskik.Indklagede har gjort gældende, at han har gennemgået selskabets økonomiske forhold ved flere møder med daværendeTold & Skat, som har godkendt angivelsen af selskabets økonomiske forhold, ligesom der heller ikke er sket nogenform for skattemæssig forhøjelse eller ændring i øvrigt. Da der er tale om regnskabsmateriale, der er mere end 5 årgammelt, eksisterer det ikke mere, idet det rutinemæssigt er makuleret. Det kan ikke lastes indklagede, at han pånuværende tidspunkt ikke længere er i besiddelse af yderligere.Disciplinærnævnets begrundelse og afgørelse:Det fremgår af udskriften fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at der er offentliggjort regnskab for selskabet for2001/2002. Da indklagedes erklæring er dateret i februar 2002, og da indklagede har oplyst til Disciplinærnævnet, at

More magazines by this user
Similar magazines