referat - Forsyning.dk

forsyning.dk

referat - Forsyning.dk

Dagsorden:1. Forhistorie/baggrund- Forudsætninger for vort arbejdeo Byrådsbeslutninger mv.o Miljømæssig begrundelse2. Spildevandsplanen- Pilotområdet- Resterende del af sommerhusområdet, herunder delområde 23. Delområde 2- Kloaksystemet skitsemæssigt- Afvandingsforhold for overfladevando Eksisterende afvandingsmulighedero Fremtidig afvanding4. Det videre arbejde med delområde 2- Foreløbig tidsplan5. EventueltDagsordenen blev gennemgået ved hjælp af PowerPoints. De anvendte PowerPoints er vedlagtreferatet.Ad. 1. Forhistorie/baggrundForudsætningerne for projektet blev gennemgået.Det blev drøftet, hvorfor det er en spildevandskloakering, og ikke en separatkloakering, dergennemføres.Baggrunden for at det er en spildevandskloakering, der skal gennemføres - altså en kloakeringmed et enstrenget kloaksystem, hvortil der kun må ledes spildevand - er, at etablering af tostrengedekloaksystemer er meget omkostningskrævende. Tostrengede kloaksystemer etableresnormalt kun i byområder, hvor der er behov for effektiv opsamling og afledning af regnvandfra tagarealer og primært offentlige befæstede arealer. Etablering af regnvandsledninger isommerhusområder, hvor der normalt kun er meget lidt befæstet areal, er ikke en realistiskløsning, idet den vurderes som både økonomisk og miljømæssigt uacceptabel.Afledningen af regnvand fra tage og befæstede arealer i sommerhusområder sker normalt vednedsivning i velfungerende faskiner eller ved udledning til vandløb/dræn. I sommerhusområdermed periodevis højtstående grundvand (grundvandsstand over eller lige under terræn), skalafledningsforholdene derfor nødvendigvis forbedres.Lovgivningen tillader ikke at grundvand, drænvand og overfladevand tilledes kloaksystemet isommerhusområdet Hals-Hou.2/6


Ad. 2. SpildevandsplanenSpildevandsplanen for pilotområdet og det øvrige sommerhusområde blev gennemgået.I pilotområdet er grundejerne pålagt spildevandskloakering inden 31.12.2013.Det øvrige sommerhusområde er i spildevandsplanen angivet som planlagt spildevandskloakeret.Der vil successivt blive foretaget ændring af spildevandsplanen (fra nedsivningsområdetil spildevandskloakeret område) for de enkelte delområder i den rækkefølge, som de skal kloakeres.Administrativt betyder det, at man kan fortsætte med nedsivning i de enkelte delområder, indtilspildevandsplanen er ændret. Ved mindre ændringer af sommerhuse vil der blive givet tilladelsetil fortsat nedsivning, indtil spildevandsplanændringen er vedtaget. Der vil dog ske et skøn ide enkelte sager. I skønnet indgår blandt andet en vurdering af, hvordan det nuværende nedsivningsanlægfungerer, og hvor stor forøgelsen af spildevandsbelastningen er.Ad. 3. Delområde 2Det overordnede skitseprojekt for området blev gennemgået.Kloaksystemet udføres som et gravitationssystem, hvor vandet af sig selv løber i rør til enrække pumpestationer. Herfra bliver det pumpet op i det tilstødende ledningssystem og til sidstop i den eksisterende trykledning, der løber fra Hou til Hals RenseanlægSpildevandet fra området ledes til Hals Renseanlæg, som pt. er under nedlægning. Efter nedlæggelsenvil spildevandet blive ledt videre til Renseanlæg Øst.Da området er forholdsvis fladt, er man nød til at grave dybt for at få fald på ledningerne. Derbliver tale om gravedybder på op til 4-5 m og en del pumpestationer. Hvis projektet skulle lavesudelukkende med èn pumpestation pr. delområde, vil det betyde gravedybder på over 8m. Det er derfor ikke en mulig løsning.I forbindelse med anlægsarbejdet er to af de store udfordringer den meget høje grundvandsstand,der gør, at der skal sænkes grundvand i hele området samt grundvandets indhold afjernforbindelser (okker).Det vurderes umiddelbart, at der ikke er risiko for sætningsskader på huse ved grundvandssænkninger.Det skyldes den sandede jord, der giver gode funderingsforhold.Forholdene vedr. afledning af overfladevand fra områder med vand på terræn eller generellevandproblemer blev drøftet. I forbindelse med kloakeringsprojektet er der mulighed for at etablereet drænsystem i udgravningerne. Dette kan medvirke til at fremtidssikre områderne i forholdtil klimaforandringerne, og udføres dræningsarbejdet samtidigt med kloakeringen, kan detreducere omkostningerne til arbejdet. Såfremt dette ønskes skal der laves en aftale med KloakA/S.Det er vigtigt, at overfladevand fra tagflader og flisearealer ikke ledes direkte til vandløb. Detkan skabe problemer med oversvømmelser omkring vandløbene, hvis alle gør dette. Derforbør vandet fra disse arealer ledes til faskiner på egen grund.Det er en forudsætning for at igangsætte spildevandskloakeringen, at problemerne med vandpå terræn er løst.3/6


Ved en gennemgang af de historiske kort kan vi se, at der tidligere har været en del vandløbmm., der ikke findes mere. Dette kan være én af årsagerne til en del af de problemer, der ermed vand på terræn.De områder, hvor vi pt. har registreret problemer med vand på terræn, ligger primært i disseområder - hvorimod områder, hvor der er vedligeholdte vandløb, ingen nævneværdige problemerhar.Det blev drøftet, om alle skal deltage i etablering af nye vandløb/dræn og vandløbslovens bestemmelserherom.Etablering af nye vandløb og dræn kræver en tilladelse efter vandløbslovens bestemmelserom regulering af vandløb. Vandløbssager behandles af Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningensom vandløbsmyndighed.En vandløbssag kan i princippet indbringes for vandløbsmyndigheden af en enkelt person.Ved behandlingen af vandløbssagen kan vandløbsmyndigheden pålægge de enkelte grundejerei området at bidrage til anlæg og/eller drift af vandløbs-/drænsystemet, hvis de er medbenyttereeller drager nytte af anlægget. Dvs., at ejere af ejendomme, der ikke støder op til etvandløb, kan blive pålagt at deltage i udgifterne, hvis ejendommene er medbenytter eller dragernytte af anlægget.Kommentarer fra grundejerforeningerneForudsætning for spildevandskloakeringGrundejerforeningerne gjorde opmærksom på, at der er en del grunde i området, der ikke ermedlem af grundejerforeninger, og der kan være ejendomme i de enkelte områder, der ikke vildeltage, da de ikke mener, at de har glæde af spildevandskloakeringen.Undersøgelserne i området viser, at der i området er lille afstand fra terræn til grundvandsspejlet.I det meste af området er der under 1,6 m fra terræn til højeste grundvandsstand, hvilketbetyder, at det er miljømæssigt uforsvarligt og derfor ulovligt at nedsive spildevandet. Pågrund af den tætte beliggenhed af sommerhusene medfører kravene til nedsivningsanlæggenesindbyrdes afstand, at det ikke er tilstrækkeligt at etablere mileanlæg til nedsivning af spildevand.Hvis det besluttes, at et område ikke bliver spildevandskloakeret, fordi der er vand på terræn,skal de miljømæssige forhold vurderes med henblik på en anden løsning. Som forholdene ernu, vil tilladelserne til nedsivning blive trukket tilbage, og der skal etableres samletank på deenkelte grunde.Det skal pointeres, at det for hele sommerhusområdet er en forudsætning, at problemer medvand på terræn bliver løst, før områderne bliver spildevandskloakeret.Bisnapvej – vand på terrænBisnapvej er en offentlig vej, og der er på en del af strækningen problemer med vand på terræn,specielt området omkring P-pladsen er hyppigt oversvømmet.Der har tidligere været en vejgrøft langs Bisnapvej, som ikke er i funktion længere.Vandløbsmyndigheden formidler i forbindelse med det videre arbejde kontakten mellemgrundejerne og vejmyndigheden.4/6


Samarbejde omkring lægning af drænrørAalborg Forsyning, Kloak A/S har i forbindelse med den forestående spildevandskloakering ipilotområdet tilbudt grundejerforeningerne, at den ledningsgrav, der etableres til spildevandsledningen,eventuelt også vil kunne benyttes af grundejerne til at lægge en drænledning i. Ønskerman at benytte sig af dette tilbud, skal betingelserne aftales nærmere med Kloak A/S.Grundejerne skal betale den merudgift, der er for Kloak A/S til at medtage drænledningen iledningsgraven.Dette tilbud gælder også delområde 2, og grundejerforeningerne opfordres til at undersøge,om de ønsker, at benytte sig af tilbuddet.Som tidligere nævnt kræver dræn en tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser.Nis Burchardt oplyste, at der i området omkring Lille Strandgaard, Strandgården I/S ogStrandvænget er igangsat undersøgelser af mulighederne for at etablere et fælles drænprojekt.Grontmij sender kopi af skitseprojektet for området til Nis Burchardt.Lån til betaling af tilslutningsbidrag mm.Muligheden for, at Aalborg Kommune yder lån til pensionister til dækning af udgifterne i forbindelsemed kloakeringen, blev drøftet.Lovbekendtgørelse nr. 1007 af 26. oktober 2009 påbyder kommunerne, at yde lån til pensionistertil tilslutning af de pågældende ejendomme til kollektive anlæg i de tilfælde, hvor der er tilslutningspligt.Ansøgningsskema kan findes på kommunens hjemmeside under Boligstøtte. Skemaet hedder:” Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter ”På hjemmesiden kan endvidere findes følgende oplysninger:Får du pension, er du på efterløn eller er du fyldt 65 år, kan du få lån til betaling af ejendomsskatterog afgifter.Lånet forrentes med halvdelen af diskontoen pr. 1. oktober året før.Lånet med renter forfalder ved ejerskifte.Det er en betingelse for lånet, at der er friværdi i boligen, idet der kræves pant heri.Henvendelse skal ske til Boligstøtteafdelingen, John F. Kennedys Plads 1B, telefon 99 31 2784.Ad.4. Det videre arbejde med delområde 2Den foreløbige tidsplan for det videre arbejde er:December 2011-marts 2012 Forundersøgelser/Skitseprojekt1. kvartal 2012 Møde med grundejere2. kvartal 2012 Ændring af spildevandsplan3.-4. kvartal 2012 Detailprojektering og udbud2013 Anlægsperiode31. december 2014 Sidste frist for spildevandskloakering af den enkeltegrund.5/6


I forbindelse med de planlagte møder med grundejerne deles området op i 3 delområder forikke at have for mange deltagere til hvert møde. Områderne deles op, så de hænger sammenafledningsmæssigt.6/6

More magazines by this user
Similar magazines