12.07.2015 Views

JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2011 - For Studerende - Aarhus ...

JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2011 - For Studerende - Aarhus ...

JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2011 - For Studerende - Aarhus ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>For</strong>sidefoto: Jesper Rais, AU FotoLayout: Charlotte Ebbesen


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut3IndholdsfortegnelseVelkommen ved studieleder Anne-Dorte Bruun Nielsen 4Kære nye rus 5Her skal du møde d. 24. august <strong>2011</strong> 6Program for rusdagene 8Om rusdagene 9Tutorer og hyttetur 10Tutorpræsentation 11Studievejledningen 14International vejledning 15Nyttige kontorer 16Nyttige informationer 18Biblioteket 20Nyttige lokaliteter på universitetet 22Kantiner 23Juridisk Bogformidling 24Pensumlister 25Udgifter ved studiestart 28Arbejde under studiet 29Universitetets opbygning 30Nyt studium, ny by, nye mennesker 31<strong>For</strong>eningerne på Jura 32Rådgivnings- og støttecentret 46Studenterpræsten 46Opsummering 47VELKOMMENTIL <strong>JURIDISK</strong> <strong>INSTITUT</strong>


4RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutVELKOMMEN FRA STUDIELEDERENDet er med stor glæde, at jeg som studielederog på undervisernes og studieadministrationensvegne byder jer ca. 400 nye jurastuderende hjerteligvelkommen til jurastudiet. <strong>For</strong>an jer har I nu5-6 års spændende studier, som vi fra undervisernesog administrationens side vil forsøge at skabeså gode rammer for som muligt.I har valgt at læse jura, og jeg håber, at I - ligesomjeg selv – vil finde, at det er et utroligt spændendefag. Her kommer man helt ind i en retsstatsmaskinrum og ser, hvordan samfundets loveog regler bliver skabt, og hvordan de kommer tilat fungere ude i det liv, som vi alle er en del af påden ene eller den anden måde. Det kræver endel arbejde at komme til en dybere forståelse af,hvorfor paragrafferne ser ud, som de gør. Dettearbejde er sikkert ikke meget anderledes, endhvis I havde valgt at læse musik eller astrofysik,men når man er kommet så vidt, kan man pludseligse logikken i systemet, og så forekommerjuraen ofte klart og logisk sat sammen.Et studium består naturligvis af store doser undervisningog studier både i enrum og – forhåbentlig– i en god læsegruppe. Dette kan være hyggeligt,sjovt, spændende, udfordrende og indimellemkedeligt men altid noget, der udvider ens horisont.Både fagligheden og ens egen personligeudvikling og oplevelse bliver dog beviseligtstyrket ved en aktiv deltagelse i det faglige og socialeliv på studiet. Jeg vil derfor kraftigt opfordrejer til at engagere jer i de mange foreninger ogfaglige/sociale arrangementer, der er på Jura.opgave at bistå jer med at få så godt et studiumsom muligt, og vi håber derfor, at I vil benytte demuligheder for bistand, som vi tilbyder.Vi har ofte meget travlt, og sommetider er der lidtstress på i administrationen, men vores motto er:”Det umulige ordner vi, mens du venter. Miraklertager lidt længere tid, og resten må du selv klare.”Velkommen!Anne-Dorte Bruun NielsenDen første tid på studiet vil utvivlsomt oplevesforvirrende, både for så vidt angår de praktiskeforhold på universitetet som selve det at studere,som på mange måder er forskelligt fra den undervisning,I har modtaget på gymnasiet eller hf.Selv om vi her på universitetet ikke kan løse allejeres problemer (men vi kan faktisk hjælpe medrigtig mange af dem), er det vores fornemste


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut5Kære nye rusVi vil hermed, som tilrettelæggere af rus-introduktionen,gerne byde dig hjertelig velkommen til ditnye studium her på <strong>Aarhus</strong> Universitet. Vi håber,at dette er starten på mange værdifulde oplevelserog en dejlig studietid på jura.Du skal nu til at være en ”rigtig” studerende, ogdu vil hurtigt opdage, at dette medfører en højgrad af frihed til selv at planlægge din hverdag.Det er dog frihed under ansvar, da det forventes,at du selv har styr på pensum, undervisningstidspunkter,undervisningslokaler, eksamensdatoerog lignende.Vi er selvfølgelig altid parate til at svare på eventuellespørgsmål og kan kontaktes via mail påadressen: russek@jura.au.dkVi glæder os til at se dig onsdag den 24. augustkl. 10.00Med venlig hilsenAnders Mols Krarup & Christina BjerregaardRussekretærer <strong>2011</strong>Du vil ved gennemlæsning af denne pjece få etindblik i det, som venter dig i din første tid som jurastuderende.Det er vores mål som russekretærerat give dig en så interessant og alsidig introduktionsom muligt. Dette har vi forsøgt at gøre ved atsammensætte et program for rusugen med såvelfaglige som sociale arrangementer, som vi håber,at du har interesse i at deltage i.Det er i de tre introduktionsdage, du skal stiftedine første bekendtskaber på studiet, og det erligeledes her, du får de første vigtige oplysningerog erfaringer. Vi kan derfor kun opfordre til, atdu deltager i de planlagte arrangementer og iøvrigt møder med et åbent sind. Oplevelsernei introduktionsdagene er uvurderlige, og hverdagenskal tids nok blive fyldt op med bøger ogundervisning.Vi håber, at denne pjece giver et lille indblik i,hvad der foregår på jura – og ellers kan vi love, atdu i løbet af de kommende år selv får lejlighed tilat prøve tingene af.


6RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutHer skal du møde den 24. august <strong>2011</strong>Du skal møde i Aulaen, bygning 1412, den 24. august, kl. 10.00.Adressen er Nordre Ringgade 1, 8000 <strong>Aarhus</strong> CKortet kan findes her: www.au.dk/da/kortFølgende busser kører til Universitetet:Rute 3, 11, 14, 56 og 58 kører fra Banegården/Park Alle, og stopper ved Århus Sygehus på NørrebrogadeInformation om busser og afgange kan findes på: www.midttrafik.dk


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut7Program for RusdageneONSDAG DEN 24. AUGUSTTid: Programpunkt: Sted:10.00-12.0012.00-116.0016.00-18.0018.00-21.00Velkomst ved Studieleder Anne-Dorte Bruun Nielsen,studievejledningen, studenterpræsten, tutorerog russekretærer samt gæstetaler borgmester NicolaiWammenHoldtimer og frokost. Køb af bøger og rundvisningRusbarSpisning med holdetAulaen, bygning 1412, lokale 129 bSamfundsfagenes Kantine21.30 Fest Gaz Stationtorsdag d. 25. augustTid: Programpunkt: Sted:8.00-10.0010.00-12.0012.00-16.00Holdtimer. Der opfordres til at man spiser morgenmadsammen med holdet<strong>For</strong>elæsning ved Sten Schaumburg-Müller ”Velkommentil juristernes verden” &Jesper Hedegaard ”Juraen i praksis”Holdtimer og frokost. Køb af bøger og rundvisningSøauditoriet19.00- Revy. Derefter fest på Social Club Samfundsfagenes Kantine


8RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institutfredag DEN 26. AUGUSTTid: Programpunkt: Sted:8.00-10.0010.00-12.0012.00-16.00Holdtimer. Der opfordres til, at man spiser morgenmadsammen med holdet<strong>For</strong>elæsning. Gorm Toftegaard Nielsen ”Strafferet” &Lars Henrik Gam Madsen ”<strong>For</strong>mueret”Holdtimer. Mulighed for at gøre klar til rus-festenSøauditoriet18.00 Rus-fest. Efterfølgende fest på Social Club. Busser fraUniversitetet til byen kl. 2.00Samfundsfagenes KantineHoldtimerne anvendes til at lære holdet at kende, etablere læsegrupper, købe bøger, se biblioteket,m.m. Det er derfor meget vigtigt at deltage i timerne – også selv om man evt. har været længe oppedagen før.Rusdagene er arbejdsdage og derfor alkoholfri i dagtimerne.Foto: Jesper Rais, AU Foto


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut9Om Rus-dageneAt starte på universitetet er for de flestes vedkommendeogså ensbetydende med at flyttehjemmefra, at lære en ny by at kende og i dethele taget at skulle indrette sig på en ny tilværelse.Det hele kan synes uoverskueligt, og "denstore gule skole" er meget større end den, du ervant til. Ingen kender dig – endnu! Derfor vil deførste tre dage på Jura blive brugt til introduktion.Rusintroduktionen løber fra onsdag den 24.august til og med fredag den 26. august <strong>2011</strong>.I disse dage vil du stifte bekendtskab med detuniversitetsmiljø, du skal færdes i de næstemange år. Universitetes alkoholpolitik indebærer,at alle former for alkoholindtagelse er forbudt idagtimerne alle tre rus-dage. Denne politik ervedtaget for at sikre, at der opnås størst muligtudbytte af de faglige arrangementer i rus-ugen,samt at alle kan deltage i det faglige og socialefællesskab, der foregår i dagtimerne.Rus-introduktionen er nogle fantastiske dage,som du absolut ikke må gå glip af! Her bliver dupræsenteret for jurauddannelsen og det pulserendesociale liv med de mange forskelligartedeforeninger. Ligeledes er det under rus-introduktionen,at du kan få alle dine uafklarede spørgsmålbesvaret.Til dette formål har vi ansat 26 tutorer, som ernøje udvalgt blandt de mange ansøgninger fraældre studerende, ud fra deres pædagogiske,faglige og sociale kundskaber. Hvert hold vil fåtilknyttet to tutorer, der vil følge holdet i tykt ogtyndt i denne første udfordrende tid. Tutorerne villigeledes være med på den hyttetur, som hverthold tager på i weekenderne efter rusugen.Foto: Jesper Rais, AU Fotoom studieteknikker og eksamensstress i baren tilen JUS-fest.Uden for festsituationerne kan dine tutorer væredig behjælpelige med gode råd og vejledningmange år fremover. De vil aldrig sige nej til atgive en hjælpende hånd med udregning afboslodder i familieretten, og de vil helt sikkertholde dig i hånden til din første mundtlige eksameni statsforfatningsret!Helt sikkert er det, at båndene til tutorerne strækkersig langt ud over selve rusugen – således inviteresmange tutorer af deres hold med til senerejulefrokoster og andre arrangementer, ligesomdu roligt kan regne med din tutors velmente råd


10RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutTutorer og hytteturTutorernes e-mail adresser fremgår af oversigten side 13. Spørgsmål eller særlige behov bedes meddelttil tutorerne i forvejen.I forbindelse med studiestarten er der som omtalt arrangeret en hyttetur, der har tradition for at væreen festlig måde at ryste holdet sammen på.Turen er delvist betalt, idet Juridisk Institut betaler hytten. Mad, drikke og transport finansierer holdetselv. Det er her på sin plads at nævne, at det efterhånden er en hævdvunden ret, at tutorerne får turenbetalt af russerne.Nedenfor kan du se, hvornår dit hold skal på hyttetur. Du kan desuden se navnene på dine tutorer. Påde efterfølgende sider kan du ligeledes se, hvem der gemmer sig bag navnene.Hold Tutorer Dato for hyttetur Sted1 Kristian Will JørgensenDragana Alexandra Bozic2 Niels PetersenAnne Keith3 Anne MeldgaardFrederik Arendt4 Camilla BjørslevCasper Salling5 Anne MøllerAnders Hans Boserup6 Frans EjsingPernille Jepsen7 Adam HersckerLouise Arens Pedersen8 Andreas Vehus SørensenLouise Vedel Ellborg9 Niklas Stentoft KlugSanaz Ranjbaran10 Kristian LarsenAnne Christine Brønnum11 Thea JensenMikkel Fuglsang Larsen12 Per Soon LarsenKirsten Kvistgaard13 Andreas BøghMette Flink2. - 4. september <strong>2011</strong> Himmergården9. - 11. september <strong>2011</strong> Himmergården16. - 18. september <strong>2011</strong> Himmergården23. - 25. september <strong>2011</strong> Lisbjerghytten2. - 4. september <strong>2011</strong> Borgmestergården9. - 11. september <strong>2011</strong> Borgmestergården16. - 18. september <strong>2011</strong> Borgmestergården2. - 4. september <strong>2011</strong> Lisbjerghytten9. - 11. september <strong>2011</strong> Lisbjerghytten16. - 18. september <strong>2011</strong> Lisbjerghytten23. - 25. september <strong>2011</strong> Borgmestergården9. - 11. september <strong>2011</strong> Kollen16. - 18. september <strong>2011</strong> Kollen


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut11TutorpræsentationHold 1Hold 2Kristian Will Jørgensen & Dragana BozicHold 3Niels Dengsøe Petersen & Anne KeithHold 4Frederik Læssøe Arendt & Anne MelgaardHold 5Camilla Bjørslev & Casper SallingHold 6Anne Møller & Anders Hans BoserupPernille Lykke Jepsen & Frans L. Ejsing


12RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutHold 7Hold 8Adam Herscker & Louise Arens PedersenHold 9Andreas V. Sørensen & Louise V. EllborgHold 10Nicklas Stentoft Klug & Sanaz RanjbaranHold 11Kristian Larsen & Anne Christine BrønnumHold 12Thea Jensen & Mikkel Fuglsang LarsenPer Soon Larsen & Kirsten Kvistgaard


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut13Hold 13HYTTETURE I PERIODEN2. TIL 25. SEPTEMBER <strong>2011</strong>- se side 10 hvornår du skal afstedAndreas Bøgh & Mette Flink SørensenHold Navn E-mail adresse1 Kristian Will JørgensenDragana Alexandra Bozic2 Niels Dengsøe PetersenAnne keith3 Anne MelgaardFrederik Arendt4 Casper SallingCamilla Pedersen5 Anders BoserupAnne Møller6 Frans EjsingPernille Jepsen7 Adam HersckerLouise Arens8 Louise ElborgAndreas Vehus9 Sanaz RanjbaranNiklas Stentoft Klug10 Kristian LarsenAnne Christine Brønnum11 Mikkel FuglsangThea Jensen12 Kirsten KvistgaardPer Soon Larsen13 Andreas BøghMette Flinkkrellewill@hotmail.comalexvonbozich@gmail.comn.dengsoe@gmail.comcrazykaj@msn.comanne.mel@hotmail.comfrederikarendt@gmail.comsalling_927@hotmail.comcp@ewher.dkaboserup@gmail.comanne_55@hotmail.comejsing@hotmail.compernille.jpsn@gmail.comadamheckscher@hotmail.comlouise_arens@hotmail.comlouiseelborg@hotmail.comandreas.vehus@gmail.comsannie_ran@hotmail.comniklas.klug@hotmail.comklarsen84@gmail.comannechristine@broennum.netmikkelfuglsang@gmail.comjensen_thea@hotmail.comkirstenkvistgaard@live.dkper.soon.larsen@gmail.comandreas.bogh@gmail.commetteflink@hotmail.com


14RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutstudievejledningenFlere har allerede mødt eller talt med os i forbindelsemed optagelsen, og det vil ikke være sidstegang, du vil møde os. Vores arbejdsopgave erprimært at vejlede studerende, der allerede eri gang med studiet, og det vil nu også sige dig.Velkommen til Jura!Den fortællersimpelthenalt,nødvendigtDu kan trygt henvendedig til studievejlederne- de harnemlig tavshedspligthvad der erat vide om dit studie.Derudover er der vigtige informationer i undervisningsplanen,som du bør holde dig opdateretom.Faglig studievejledningStudievejledningen tager sig blandt andet af deproblemer og den usikkerhed, der kan væreforbundet med studiestarten.Det kan være problemer med koncentration,læsning, sygdom i forbindelse med eksamen ellerlignende, som relaterer sig til studiet. Vi forsøgerpå bedste vis at give råd og vejledning, uansethvad problemet er.Derudover laver vi blandt andet karakterudskrifter.Du vil endvidere møde os til nogle kollektivevejledningsmøder på første år, hvor vi vil give diggenerelle informationer om studiet. Disse mødervil vi allerede nu opfordre dig til at afsætte tid til.Du vil under dit studium sikkert støde på en delrygter om studiet og eksamen. Vi har mødt de flesteaf dem før, og oftest er der ikke hold i dem.Og her på Jura bliver fem fjer ofte til ti høns. Det vilderfor altid være en god idé at tjekke realiteternemed os, før du fortæller dem videre, således at vikan få sorteret de falske rygter fra.Du skal især være varsom med at lytte til de ældrestuderende, da de er indskrevet på en heltanden studieordning end dig.Kig også altid på www.jura.au.dk. Denne sidebliver løbende opdateret med nyheder og informationer,der er relevante for dig.Hvem er vi?Studievejledningen varetages af tre ældre studerende.Vi har været igennem det samme som digog har derfor nemt ved at sætte os i dit sted. Brugos til store og små spørgsmål - det er derfor, vi erher. Vi har desuden et stort netværk, så kan vi ikkehjælpe, ved vi ofte, hvor du skal gå hen meddine spørgsmål eller udfordringer. Vi har fuld tavshedspligt,så hvad end du gerne vil tale om, såbliver det mellem os.KontaktoplysningerStudievejledningen holder til i stueetagen over forekspeditionskontoret.Faglig vejledning: Lokale 127. Kontoret er i denstørste del af året åbent hver dag – åbningstiderneer opslået på tavlen uden for kontoret ogpå vores hjemmeside.I åbningstiden kan vi træffes både personligt,telefonisk 8942 1375 og pr. e-mail (vejled@jura.au.dk).Du vil få en studieordning af dine tutorer, og denskal du passe godt på! Studieordningen indeholderalt, hvad du skal vide om studiet. Er du nysgerrigefter at vide, hvilke fag du skal have næsteår, og hvad de indebærer, kan du slå dette op istudieordningen.


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut15International vejledningPå Jura har vi også en international studievejledning,hvor du kan få oplysninger og materiale omde gode muligheder, en jurastuderende har for etophold i udlandet.som et tilbud til dig, og du er meget velkommentil at benytte dig af os, når du har brug for det!Med venlig hilsenDer er mange spændende muligheder for atkombinere jurastudiet med et udlandsophold afkortere eller længere varighed - ogdet behøver ikke forsinke dit studium.På den internationale studievejledning kan du fåoplysninger om summer schools, praktikophold,LLM uddannelser eller udvekslingsophold i heleverden. Tidligere har jurastuderende været iHelsinki, Galway, Singapore, Melbourne, Nuuk,Delhi, Oslo og Berlin – kun fantasien sættergrænser.StudievejlederneDan Nygaard, vejlederDu er altid velkommen til at komme forbi kontoretog få en snak om dine muligheder, nårudlængslen melder sig. Vi er flere, der på et ellerandet tidspunkt bliver ramt af lidt udlængsel,så kig forbi til en snak om netop dine muligheder.Sophie Pank, vejlederKontaktoplysningerStudievejledningen holder til i stueetagen over forekspeditionskontoret.International vejledning: Lokale 129. Kontoret eråbent to gange om ugen – åbningstiderne eropslået på tavlen udenfor kontoret og på minhjemmeside.Katrine Nielsen, vejlederI åbningstiden kan jeg træffes bådepersonligt, telefonisk 8942 1376 og pr. e-mail(int_vejl01@jura.au.dk).Held og lykkeStudievejledningen ønsker dig til lykke med optagelsenog håber, at du vil få en god studiestart ogen rigtig god tid her på Jura. Og husk, at vi er derLine Bjerre, int. vejleder,. bill. mangler


16RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutNyttige kontorer - i bygning 1340Ekspeditionskontoret, kontor 13:Ekspeditionskontoret ved Juridisk Institut finder dui bygning 1340, til venstre for hovedindgangen.Ekspeditionskontoret varetager bl.a. daglig kontaktmed studerende. Her kan du bl.a. aflevere/afhente øvelsesopgaver (og ved hjemmeopgaverogså eksamensopgaver) og få personlig ekspedition.Kontoret har åbent man-tors: 8.30-12.00samt 12.30-14.00 og fre: 8.30-12.00. Kontaktoplysninger:tlf.: 8942 1389,Studienævnets sekretariat:Her tilrettelægges undervisningen på bacheloruddannelsen.Sekretariatet er desuden behjælpeligt,hvis du har spørgsmål om holdfordelingen.Desuden står sekretariatet til rådighed for spørgsmålvedrørende ansøgninger om dispensationeller ved indgivelse af eksamensklager. Ansøgningom dispensation eller indgivelse af klagekan afleveres på sekretariatet eller på ekspeditionskontoret.Se mere om studienævnets arbejdsopgaver påwww.jura.au.dk/index.php?id=6099Åbningstider: Man. - fre.: 9.30-12 & 12.30-14.00.Onsdag lukkes 12.00. Kontaktoplysninger: MetteTønder – afdelingsleder, tlf.: 8942 1388, mail: mt@jura.au.dkSU-KONTORETSpørgsmål ang. konkrete SU-ansøgningerskal rettes til SU-kontoret.SU-kontoret er beliggende i bygning1448 på Frederik Nielsens Vej 5, og dethar åbent mandag–fredag kl. 10.00–14.00. Kontaktoplysninger: tlf.: 89421000, E-mail: su@au.dkDu kan endvidere læse mere om SU påwww.su.dkFoto: Jesper Rais, AU Foto


Djøfs koordinatopå dit uddannelsesstRUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutFå 20 % 17i rabat påstudiebøger fraDjøf <strong>For</strong>lagVI FORSTÅR STUDIELIVETSpørg bareDet er derfor vi er her. Og spørgsmål er der masser af, når du starterpå din drømmeuddannelse. Djøf er med hele vejen gennem studietidenog giver dig de gode råd og den opbakning, du har brug for.– Superbillig forsikring tilpasset dine behov– Få sparring på CV og ansøgning indenfor 24 timer– Rabat på bøger fra Djøfs <strong>For</strong>lag– <strong>For</strong>delagtig studiekonto hos Lån & Spar Bank– Rabat i 3.400 butikkerMeld dig ind på facebook.com/djoefstuderende


18RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutNyttige informationer - for en stud. jur.AULAAlle informationer om lokaleændringer, aflysninger,eksamensdatoer m.v. findes på <strong>Aarhus</strong>Universitets e-læringsplatform, som findes påadressen: www.aula.au.dk.Denne elektroniske opslagstavle er et bindendemeddelelsesmiddel, og det er således de studerendeseget ansvar at holde sig ajour med oplysningerneherinde. Når du har tilmeldt dig AULA,får du direkte mails om undervisning, eksamenm.v.Så derfor: TILMELD DIG for din egen skyld!I løbet af rusugen vil du få hjælp af dine tutorer tilat oprette dig som bruger på aula.Såfremt man ikke har internetadgang derhjemme,er der internetadgang via terminalrummeneog Det Samfundsvidenskabelige Bibliotek.Pensum og undervisningPensum fremgår af kursuskataloget. Pensumændringervil fremgå af den elektroniske opslagstavleAULA.Der findes ikke et fast undervisningsskema påJura. Undervisningssted, tidspunkt eller fag kanvariere fra uge til uge, og det er derfor vigtigt atfølge med i den gældende undervisningsplan.Kursuskataloget indeholder bl.a. en oversigt overundervisningsudbuddet, gældende pensum,oplysninger om undervisere og generelle vigtigestudieinformationer, herunder vigtige telefonnumreog mailadresser. Undervisningsplanen forefteråret <strong>2011</strong> er tilgængelig på Juras hjemmeside:jura.au.dk allerede nu.Eksamensdatoer og karaktererEksamensdatoer offentliggøres på www.jura.au.dk/studier/undervisning-og-eksamen/eksamen/eksamensplaner/eksamensplaner-tid-stedog-hjaelpemidler/.På https://mit.au.dk/ findesstudenterselvbetjeningen, hvordu til- og afmelder dig undervisningog eksaminer (det erikke alle eksaminer, den studerendeselv skal tilmelde sig).På 1. år er du tilmeldt automatisk,og du behøver derfor ikkeforetage dig noget, hvis du ønskerat deltage i eksamen.I studieordningen findes oplysningerafmelding af eksamen.Karakterer slås op på studenterselvbetjeningen.Studenterselvbetjeningen er din personlige studieside.Du vil få tilsendt et kodeord til brug påselvbetjeningen samt din personlige e-mailadresse.Tidsskrifter”Paragraf” er de jurastuderendes eget blad, somalle kan komme med indlæg til. Herudover indeholderParagraf ofte meddelelser fra Studienævnetom eksamensdatoer, eksamenstilmeldingetc. ”Delfinen” er studenterbladet på hele universitetet”,og UNIvers” er den officielle avis for <strong>Aarhus</strong>Universitet med bl.a.jobannoncer og legater.Begge blade ligger frit tilgængelige i kantiner mv.UNIvers fås desuden online på www.au.dk/univers.Juridiske læsesaleJura deler læsesale med Økonomi, Statskundskabog Psykologi. På læsesalene kan du i fredog ro få læst dagens ”lektier” eller få skrevet dineopgaver. På læsepladserne forefindes såkaldtep-skiver, som du skal stille, når du forlader pladsen.På den måde kan du max. reservere pladseni 60 min., mens du er til frokost el. lign.Læsesalene er en del af Det SamfundsvidenskabeligeBibliotek og har døgnåbent for alle medgyldigt studiekort til Juridisk Institut.


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut19LæsegrupperSammenlignet med eksempelvis gymnasiet ellerhandelsskolen er der ikke så mange undervisningstimerpå Jura, men til gengæld er der endel mere forberedelse, end de fleste er vant til fratidligere.På 1. semester er undervisningen til dels baseretpå, at der skal arbejdes i læsegrupper. Der skal enstor del af øvelsesopgaverne skrives, og det er ilæsegrupperne, de fælles opgaver gennemgås.På 1. semester er læsegrupper obligatoriske, ogman vælger ikke selv sin læsegruppe.Tilmeld dig påAULA.dkfor din egen skyldEfter 1. semester vælger man selv sin læsegruppe,og om man vil deltage i en læsegruppe,men rigtig mange ældre studerende vil kunnebekræfte de fordele, der kan være forbundetmed en god læsegruppe.Der er såvel sociale som fagligefordele ved fællesskabet i en læsegruppe:Dels kan læsegruppernehave en positiv indvirkning på selvdisciplinen,dels kan man hjælpehinanden med forståelsen af øvelsesopgaverog vanskeligt stof, ogendeligt er det hyggeligt at mødesi læsegrupperne, der for mangehurtigt bliver en stabil og fast kernei hverdagen.Foto: Poul, Ib Henriksen


20RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutVelkommen til biblioteketDet Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek,Business and Social Sciences, Bartholins Allé,byder dig velkommen som ny studerende på<strong>Aarhus</strong> Universitet.Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotekdækker fagene: økonomi, jura, statskundskab ogpsykologi. Vi glæder os til at se dig på biblioteket,hvor du har adgang til en lang række faciliteter.Udlån og lånesamarbejde på AUDu bliver oprettet som bruger via et link på biblioteketshjemmeside. Når du er bruger på DetSamfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, er dusamtidig automatisk bruger på Statsbiblioteket ogde øvrige biblioteker ved <strong>Aarhus</strong> Universitet.Print/kopiBiblioteket giver adgang til print/kopifaciliteter,der kan benyttes når du har oprettet en print/kopikonto.Betaling for print/kopi er netbaseret.MaterialeBiblioteket giver adgang til den nyeste faglitteraturog en lang række databaser og tidsskrifter,som du har adgang til som studerende ved <strong>Aarhus</strong>Universitet.SemesterhylderPå semesterhylderne er opstillet bøger fra pensumlisten.Materialet er ikke til udlån men til brugpå biblioteket.Vores adresse er:Bartholins Allé 9, bygning 1351Tlf: 8942 1515Man-torsdag: 8-17 og fredag: 8-14Filial for PsykologiJens Chr. Skous Vej 4, bygning 1483Tlf: 8942 4946Man-torsdag: 9-15 og fredag: 9-14Udenfor åbningstiderne kan du få adgangtil biblioteket ved brug af dit studiekort/nøglekort.Studiekortet aktiveres automatisk vedstudiestart.Mail: sam-bib@sam.au.dkwww.sam.au.dk/bibliotekAviserDagens aviser er placeret i café-området.LæsepladserBiblioteket stiller et stort antal læsepladser til rådighed.Der er både gruppearbejdspladser og individuellestillearbejdspladser . På etage 1. er derdesuden gruppearbejdspladser, med mulighedfor at benytte storskærm.SelvbetjeningDer er selvbetjening ved udlån og aflevering afbøger. Selvbetjeningsautomaterne er placerettæt ved hovedindgangen. Bøgerne afleveres påafleveringshylden.(Der er indgang fra hovedindgangen ibygning 1351 eller fra foreningsgangen ibygning 1350)


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut21Foto: Jesper Rais, AU FotoKurserBiblioteket tilbyder løbende kurser i informationssøgninginden for dit fagområde. Desuden tilbydeskurser i referencehåndtering.VejledningBibliotekets personale er klar til at hjælpe og vejlededig i forbindelse med informationssøgning.Du kan altid få hjælp i åbningstiden eller bookeen bibliotekar til individuel vejledning.<strong>For</strong> yderligere info:se vores WEBSIDE


22RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institutnyttige lokaliteter på universitetetStudenternes Hus rummer Stakladen (en kantine),Stakbogladen (en boghandel) og Studenterbaren,der har åbent alle hverdagsaftener. IStudenternes Hus findes også en række opholdsogaktivitetsrum, hvor der er mulighed for at spillef.eks. pool eller studenterskak. Desuden indeholderbygningen kontorerne til <strong>Aarhus</strong> Universitetssport,Studenterrådet,Studenterrådets Retshjælpog Studenterpræsten.Studenternes husligger på Nordre Ringgade3, bygning 1420.Kontaktoplysninger: tlf.:8942 1170.Foto: Poul Ib HenriksenAU studieadministration er en del af administrationenpå <strong>Aarhus</strong> Universitet. Afdelingen varetageropgaver inden for optagelse, studievejledning ogindskrivning, administration af SU og eksamensadministration.Således kan du her få hjælp tilbl.a. kode til selvbetjening, studiekort, overflytningog udmeldelse af studier osv. Afdelingen er beliggendei bygning 1445 på Frederik Nielsens Vej 5.Kontaktoplysninger: e-mail: stuf@au.dk.Se nærmere om de forskellige afdelinger: www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra.Statsbiblioteket, hvor derer adgang til litteratur omalverdens emner samtmulighed for hjemlån, erbeliggende ved ”Bogtårnet”i universitetsparkensnordvestlige hjørneNordre Ringgade 1, 8000Århus C.Lånekortet er dit sygesikringsbevis.Bøgerne søgesog bestilles via en pc,hvorefter de efter to timerafhentes ved skranken.Biblioteket har åbent mandag–fredag kl. 9.00–18.00 med publikumsbetjening fra kl. 10.00 samtlørdag kl. 11.00–14.00. Kontaktoplysninger: tlf.:8946 2022, www.statsbiblioteket.dk.At finde vej på AU. Da der allerede på nuværendetidspunkt er nævnt mange bygninger ogkontorer i denne pjece, kan et kort være nyttigt.Alle bygningerne har numre, og det samme gælderlokalerne på de forskellige etager.Et lokale på 1. etage vil for eksempel hedde128, mens lokalet umiddelbart ovenover på 2.sal hedder 228. Således vil man altid kunne se,hvilken sal lokalet ligger på. Ved opslag på universitetshjemmeside www.au.dk kan man underbygninger få vist, præcist hvor bygningen ligger.


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut23kantinerDer findes adskillige kantiner i universitetsområdet.Kantinerne er meget forskellige både medhensyn til pris og udvalg, så det kan anbefales, atdu selv prøver dig frem.udvalg af økologiske varer, og den kan anbefales.Den har rimelige priser og gode åbningstider.Ligeledes er der her mulighed for at få plejet sin”søde tand” i form af det store kageudvalg.Samfundsfagenes Kantinei bygning 1321 er den kantine, som jurastuderendeprimært benytter sig af, idet den ligger inærheden af Jura.Stakladenligger i Studenternes Hus i bygning 1423. Der ersom regel god plads i kantinen, og udvalget afmad er rimeligt varieret.Statsbibliotekets Kantineligger i stueetagen i ”Bogtårnet”/Statsbiblioteket.Denne kantine udmærker sig ved at have et stortMatematisk Kantineer så afgjort et besøg værd. Udvalget af mad erstørre end andre steder, og savner man kage tileftermiddagskaffen, så er det her, man bør søgehen. Priserne er SU-venlige, og kantinen ligger ibygning 1530.Fysisk Kantineer en oplevelse for sig selv på grund af den flotteudsigt over Århus. Den er beliggende på 6. sal ibygning 1520, og den har et mindre udvalg afmad. Priserne er også her SU-venlige.Foto: Poul Ib Henriksen


24RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutJuridisk bogformidlingØNSKER DIG VELKOMMER PÅ JURASTUDIET!Juridisk Bogformidling ejes af Jurrådets Fond, der er en selvejendeinstitution. Fonden udlodder en del af sit eventuelle overskudtil diverse arrangementer på Jura.Juridisk Bogformidling er med andre ord til for de studerende påJura.I Juridisk Bogformidling kan du købe alle dine studiebøger. Vi tilstræberogså altid at have et stort sortiment af billige papirvarer.Og skulle du have brug for ro, kan vi også tilbyde ørepropper oget lille slik-udvalg til de lange eftermiddage på læsesalen.Du kan i Juridisk Bogformidling betale med kontanter, Dankort,Mastercard, VisaElectron og Maestro.Vi glæder os til at se dig i Bogformidlingen.Venlig hilsenJuridisk Bogformidling


26RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutPensum 2. semester (forår 2012)Samfundsfilosofi, 6. udg.Af Hans FinkStudiepris 160,20Retshistorie 2. udg.af Ditlev TammStudiepris 558,00DJØF-medlemspris 496,00Aftaler og mellemmænd 5. udg.Af Lennert Lynge Andersenog Palle Bo MadsenStudiepris 670,50Lærebog i erstatningsret 7. udg.Af Bo von Eyben og Helle Isager,Studiepris 576,00DJØF-medlemspris 512,00Supplerende 2. semester (forår 2012)Studielovsamling <strong>2011</strong>Familie- og arveret, <strong>For</strong>fatningsretog <strong>For</strong>mueretStudiepris 99,00Studieskiven <strong>2011</strong>/12med online adgang - OBS! virker ikke til MACStudiepris 299,00Derudover vil der være materialesamlinger tilRetten i samfundet, disse udkommer først tilsemesterstart.Med forbehold for prisændringer !BESØG OS I BYGNING1350, STUEETAGEN


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut27Juridisk Bogformidling yder studierabat på bøger mod forevisning af studiekort. Rabatten er stort set10% på alle titler.Man kan som studerende melde sig ind i Danmarks Jurist og Okonomforbund (DJØF) og dermed opnåyderligere 10% rabat på alle bøger, der er udgivet af DJØF.Ønsker man et sådant medlemskab, så skal disse DJØF-bøger købes i den særlige DJØF-butik, som vilvære beliggende på jura de første 14 dage i semesterstarten. Der kan også hele året købes via www.djoef.dk.Nedenstående er en oversigt over hvad PENSUM vil koste købt hos hhv. Juridisk Bogformidling ogDJØF. Hvis der ingen pris er under DJØF-medlem, er dette fordi bogen ikke er udgivet hos DJØF, og derderfor ikke kan opnås DJØF rabat.Du skal være opmærksom på at der til nedenstående kan købes det supplerende litteratur som er listetpå de foregående sider. De supplerende titler vil jeres Tutor fortælle om og komme med anbefalingerog egne erfaringer til.Pensum 1. semester Juridisk Bogformidling DJØF medlemFamilieret 360,00 320,00Arveret 585,00 520,00Statsforfatningsret 576,00 512,00Total for 1. semester 1.521,00 1.352,00Pensum 2. semester Juridisk Bogformidling DJØF medlemLærebog i erstatningsret 576,00 512,00Retshistorie 558,00 496,00Aftaler og mellemmænd 670,50Samfundsfilosofi 160,20Total for 2. semester 1.964,70 1.838,70Total for 1. + 2. semester uden DJØF-medlemskab 3.485,70Total for 1. + 2. semester med DJØF-medlemsskab 3.190,70Der vil komme materialesamlinger til Familie- arveret og Retten i samfundet, disse er endnu ikke tryktog derfor heller ikke prissat.


28RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institutudgifter ved studiestartI forbindelse med studiestart på Jura har du brugfor en række redskaber. Til forskel fra ungdomsuddannelserne,skal du på universitetet selv anskaffeundervisningsmateriale.Ved hjælp af pensumlisten kan du danne dig etoverblik over, hvilke bøger der er nødvendige,samt prisen på disse.Arrangementerne i rus-ugen kræver ikkemedlemskab af Juridisk Selskab (JUS), men etmedlemskab er nødvendigt for at deltage i JUS’arrangementer i årets løb. JUS har lavet en ”startpakke”,der inkluderer JUS-medlemskab, billet tilrus-revyen samt billet til rus-festen med spisning.Alt dette kan du erhverve for 300 kr.<strong>For</strong> at købe billigere bøger (20% rabat) – og opnåandre fordele – kan du melde dig ind i DanmarksJurist- og Økonomforbund, DJØF. Det koster 117kr. i kvartalet for studerende på første år, og herefter152 kr. i kvartalet. Du kan endvidere tegneen meget billig indbo- og ulykkesforsikring gennemDJØF (Codan).arrangementer, hvor maden i de fleste tilfældeer for egen regning. Desuden skal du selv betalefor dine drikkevarer. Der vil dog i forbindelse medalle arrangementer være tale om SU-venligepriser.Nedenfor har vi opstillet et vejledende budget, sådu kan danne dig et indtryk af, hvad du kan forventeaf udgifter i introdagene. Mad og drikke erikke inkluderet i det vejledende budget.BUDGETBehov:Pris:Bøger 3500,-JUS 300,-DJØF (betales 1/10) 117,-Ialt ca. 3917,-I rus-ugen er der indlagt forskellige socialeStudiestart er dyrt - ikke mindst bøgerne er en stor post påbudgettet. Der skal ofte aflægges betaling i kontanter, ogdet er derfor en god idé at have været forbi banken. Vedbogindkøb er der dog mulighed for at betale med dankort.


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut29Arbejde under studietNogle formår at få SU’en til at række, men defleste må nok sande, at huslejen, bogindkøbene,pastaen og alt det andet er mere, end hvadSU’en kan klare.Selv om jura er et tidskrævende studium, finderde fleste dog plads til et fritidsjob til supplering afdet månedlige rådighedsbeløb.Studierelevant arbejdeStørst interesse er der for de studierelevante jobs -men den store interesse og det relativt beskedneudbud gør, at det er meget vanskeligt at få etsådant som 1. års jurastuderende. Størstedelenaf de ledige stillinger slås op på Studievejledningenshjemmeside. Uopfordrede ansøgninger erogså altid en mulighed, men som tommelfingerregelskal man dog ikke regne med at komme ibetragtning, før man er mindst 2-3 år henne i situddannelsesforløb.I ferieperioder er der mulighed for at søge sommerfuldmægtigstillingerhos politiet og veddomstolene rundt omkring i landet, ligesom ogsåadvokatkontorer benytter sig af sommerfuldmægtige.Disse stillinger er ligeledes lønnede ogmeget lærerige.Der er bedre muligheder for at få et ulønnet studiejob,men det hjælper naturligvis ikke på bankbogen…Dog måske på CV’et! Et sådant ulønnetstudiejob vil typisk bestå af et par timers arbejdeom ugen og giver en god erfaring med anvendelseaf jura i praksis. De mest oplagte mulighederer forskellige retshjælpsinstitutioner som f.eks.KRIM, Gellerupparkens Retshjælp og De JurastuderendesRetshjælp bare for at nævne nogle.Føtex, den lokale grillbar, kiosk, Mc Donald’s ellertankstation, forskellige phoner-jobs, bartenderpå en café eller et diskotek, tjener, dele aviser ud,osv. osv.Stillingerne slås ofte op i ”Århus Onsdag” ellerandre lokale aviser eller på opslagstavlerne rundtomkring på jura, så det kunne være et godt stedat starte med at kigge.Den gamle banke-på-dørene-metode kan stadiganbefales. Ydermere er der her i byen en delvikarbureauer, som kan tilbyde småjobs. Adressernepå disse kan bl.a. findes igennem deresavisannoncer og selvfølgelig i telefonbogen.Der er altså masser af jobs at komme efter, og lidtekstra kroner til at klare sig igennem måneden lunerjo nok hos de fleste. Du bør dog være påpasseligmed ikke at påtage dig for meget arbejde,især i de travle eksamensperioder!Foto: Jesper rais, AU FotoAndet arbejdeSom nævnt i indledningen er mulighedernemange, så det gælder bare om at søge bredt ogflittigt, hvis man overvejer et fritidsjob.Det er muligt at arbejde ved siden af studiet. F.eks.på Det Samfundsvidenskabelige bibliotek somstudentermedhjælper


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut31Nyt studium, ny by, nye menneskerIgennem de sociale arrangementer i løbet af rusugenog den senere hyttetur, vil der fra start værerigtig gode muligheder for at lære dine medstuderendeat kende. Deltagelse i disse begivenhedermå varmt anbefales.Med hensyn til læsningen har mange fornøjelseaf at benytte læsesalene på Jura, hvor dukan møde andre jurastuderende på tværs afårgange. Herudover er det en god ide (og forde fleste en faglig nødvendighed) allerede frastart at engagere sig i læsegrupper, hvor "diskussionerne"ofte bevæger sig langt ud over detfaglige.Selvfølgelig er der også tid til andet end bøgerne,og det kunne måske være interessant at engageresig i en af Juras foreninger, som du kan læsemere om længere fremme i pjecen. Arbejdet idisse foreninger er ofte den hurtigste måde atmøde nye mennesker på, da man har et samlingspunkt,som man er fælles om.Universitetssport eller Århus Studenter Gymnastikforeslås. Deres kontor findes i Studenternes Hus.Her er der mulighed for alt fra dans og aerobic tiltennis og volleyball for kr. 200-300,- pr. semester.Ydermere arrangeres turneringer, der afholdesidrætsdag for hele universitetet sidst i september,og der tilbydes medlemskab af Universitetetsmotionscenter.Desuden har Jura sit eget fodboldhold – FCJura. Holdet træner en gang om ugen på Møllevangsskolen,og er du interesseret, kan du findenærmere information længere fremme i pjecenunder foreningerne.Der er naturligvis også mulighed for at tage løbeskoenepå og f.eks. nyde den skønne naturved Marselisborg Skov eller i Risskov, hvor mangeløbere holder til.Sport og fritid<strong>Aarhus</strong> er kendt som verdens mindste storby.Størrelsen på byen gør, at der et væld af tilbudog muligheder, samtidig med at byen er nem atfinde rundt i. På mange caféer kan du finde folderen"Det sker i <strong>Aarhus</strong>", der giver dig en oversigtover de kommende koncerter, udstillinger mv. Dukan evt. læse mere om <strong>Aarhus</strong> på www.aoa.dk.Det skal i øvrigt bemærkes, at kælenavnet ”SmiletsBy” ikke er tilfældigt, og du vil således opleveen by fyldt med udadvendte og kontaktsøgendemennesker.<strong>Aarhus</strong> byder på et hav af muligheder, når dutrænger til at røre kroppen og ryste weekendensfadøl af dig. Der findes et ukendt antal motionsogaerobiccentre samt cykel-, tennis-, fodbold-,selvforsvars- og mange andre klubber.Mange steder gives studenterrabat. Som et langtbilligere alternativ kan medlemskab af <strong>Aarhus</strong>NYTTIGE LINKS• mangospot.dk• studenterhusaarhus.dk• aarhusfestuge.dk• aarhus.dk• aus.dk• aarhusteater.dk• train.dk• voxhall.dk• musikcafeen.dk• cinemaxx.dk• paradisbio.dk• aarhus-gf.dk• musikhusetaarhus.dk


32RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut<strong>For</strong>eningerne på juraALTERNATIVE JURISTERe-mail: alternativejurister@gmail.comTelefon: 8942 1381DJSRe-mail: djsr@djsr.dkTelefon: 4127 5055ELSAe-mail: elsa.aarhus@gmail.comFC JURAe-mail: fcjura@hotmail.comJUSe-mail post@juridisk-selskab.dkTlf. 8942 1456KONSERVATIVE JURISTERe-mail: kj@konservativestudenter.dkTelefon: 8942 1437MODERATE JURISTERe-mail: moderatejurister@moderatejurister.dkTelefon: 8942 1382PARAGRAFe-mail: deadline@paragrafblad.dkTelefon: 8942 1455RETSKRITISK FORUMe-mail: retskritiskforum@hotmail.comTelefon: 8942 5393SERIØSE JURISTERserioese-jurister@hotmail.comFoto: Jesper Rais, AU Foto


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut33Alternative JuristerAlternative Juristerer den studenterpolitiske forening, der sikrer enkonstant forbedring af de studerendes vilkår,igennem aktiv dialog med vores samarbejdspartnere.<strong>For</strong>eningen består af studerende fra alle årgange,som alle har en brændende ambition omat tingene kan - og skal - gøres bedre.Alternative Jurister bygger på en flad struktur - vihar således ingen formand eller styrelse. Derudoverer der ingen vedtægt eller statut, der afgør,hvorledes vores sager afvikles. Det eneste, derligger fast i Alternative Jurister, er:• at alle AJ’er har lige ret og mulighed for atgøre deres indflydelse gældende• at de valgte repræsentanter skal efterleveforeningens demokratiske beslutninger• at man arbejder 100% uafhængigt af partipolitikog højre/venstreinteresser. Man arbejderfor de studerende, qua de studerende• at organisationen udgøres af medlemmerne- de aktiveDu er altid velkommen til at kigge forbi voreskontor.• email: alternativejurister@gmail.com.• Telefon: 8942 1381På universitet’sk hedder vores kontor 1343/395.• Hvis det ikke siger dig noget, så er det lokale395 (du kan ikke undgå at lægge mærke tildet) på 1 sal i bygning 1343 - den gamle OffentligRet-bygning.• Vejviser: Når du går fra hovedindgangenimod Biblioteket, fortsætter du forbi Bibliotekethelt ned til enden af gangen, hvor ITsupportenhar kontor. Her vælger du døren,der er til venstre, og følger trappen op sålangt du kan komme. Gå ind ad døren, ogdu er på <strong>For</strong>eningsgangen. Vores kontor erdet første på højre hånd.Aletrnative Jurister kan også lide at feste


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut35ELSA– The European Law Students’ AssociationWho?ELSA <strong>Aarhus</strong> er den næststørste og den enesteinternationale forening på Jura. Vi har godt 200medlemmer og en valgt bestyrelse på 10 studerende,som hver især bestyrer et område. Til disseområder er der p.t. knyttet yderligere 20 medlemmer,som hjælper til på de enkelte områder – somdirectors – for at gøre ELSA til den aktive og attraktiveforening, den er. ELSA <strong>Aarhus</strong> er en lilledel af den internationale organisation ELSA, somhar omkring 32.000 medlemmer og samarbejdspartnereverden rundt.Why?Du skal være medlem af ELSA, hvis du har lyst tilat være en del af et stort netværk og vore årligearrangementer såsom;• ELSA’s vinsmagning, besøg hos Bruun &Hjejle• og en offentlig institution i København• den store julefrokost• procedurekonkurrencen i Retten i <strong>Aarhus</strong>,• ølsmagning• og ikke mindst ELSA’s første tur til Berlin!ligeledes gennem ELSA blive en af de aflønnedementorer, som tager sig af de mange udvekslingsstuderende,som ankommer til <strong>Aarhus</strong> hvertsemester.ELSA skaber nogle uvurderlige broer mellem jurastuderendebåde nationalt og internationalt, fordem, som tør springe ud i det!Where?Du finder os på foreningsgangen på den rigtigeside (overfor JUS), hvor døren som minimum eråben alle hverdage kl. 12.15-13.00. Vi kan desudenkontaktes på contact@elsa-aarhus.dk.Kig op eller vi finder dig :-)ELSA – Velkommen til!Endnu en fordel som medlem af ELSA er, at duhar mulighed for at komme ud i en korterevarendepraktik i løbet af din uddannelse. Du kan


36RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutFc JuraFC Jura er studiets helt egen fodboldklub. Klubbenråder over to hold – et herre- og et damehold.Klubben har siden sin stiftelse stået for studietssportslige side samt nogle helt legendariske festerfor spillerne.Fodboldmæssigt har klubben i nogle år fristet entilværelse i serie 5 for herrer, men ser i skrivendestund ud til at rykke op i serie 4. Dameholdethar undtagelsesvist spillet 7-mandsfodbold iforåret. Opbakningen er dog god, og alt tyderpå 11-mandsfodbold i serie 2 i efteråret. Ambitionerneer absolut til stede, og klubbens mål er atfå kvalitet i træning og kamp. Derfor træner herrerneto gange ugentligt, dameholdet træner engang, og begge hold spiller kamp i weekenden.FC Jura er dog ikke kun fodbold. Sammenholdetblandt spillerne finder næppe sin sammenligningandetsteds på studiet. Der er altid tid til fællesbyture – både efter, og indimellem også før, kampene.Ved sommerfestenafholdes etarrangementi løbet afdagen –sidst var detbordfodboldi menneskestørrelse– og efterfølgendegrill og festom aftenen. Herudover er der den traditionsrigejulefrokost for herreholdet. Dette er en stor gallafestfor alle herrespillerne, hvor man skal medbringeminimum én date. Finten er, at man ikkemå medbringe sin kæreste, hvilket er almindeligtkendt på studiet. Spillerne på FC Jura er derforomsværmet af piger, når de første rygter omjulefrokostens snarlige afholdelse begynder atsprede sig. Pigerne vil gøre alt (ja, ja, så næstenalt da) for at komme med til festen – specielt fordispillerne betaler gildet.En anden fordel ved at spille i klubben er, atvi alle er jurastuderende. Der er derfor storforståelse for den uddannelse, du er ved attage, og alle spillere ved, at studiet kommer iførste række. Derfor giver FC Jura de bedsteforudsætninger for at kombinere læsning ogmotion.Vi håber, dette har pirret din interesse forklubben. Du finder os på studiet i rus-ugen,hvor der er mange flere oplysninger.FC Jura’s glade drengeSom medlem af FC Jura er man garanteret enmasse gode oplevelser, og ikke mindst deltagelsei sommerfesten, hvor både herre- og dameholdeter med.Klik ind på www.fcjura.dk ogse mere


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut37Jurrådet– hvad er det for noget?!?Jurrådet er et vigtigt organ på Jura, derfor vil vimed denne korte artikel give de nye jurastuderendeet indblik i, hvad vi er for en størrelse.Rådet består af 11 medlemmer, der vælges for1 år ad gangen a de jurastuderende på AU,som alle har stemmeret. Rent faktisk er alle jurastuderendevalgbare, men det er kutyme, atmandaterne fordeles mellem de fire juridiske studenterforeninger(Moderate Jurister, AlternativeJurister, Konservative Jurister og Seriøse Jurister),der opstiller kandidater til Jurrådet ved valget inovember. <strong>For</strong>delingen af mandater i det nuværendeJurråd er 5 til MJ, 4 til AJ, 1 til KJ og 1 til SJ.Men hvad er det så for nogle fede arrangementer,Jurrådet står for at afholde?Indledningsvis kan nævnes, at Jurrådet udgiverdet juridiske blad Paragraf.Jurrådet står derudover bl.a. for at kåre årets underviser.Kåringen sker på baggrund af de studerendesindstillinger og antal stemmer. Herudoverafholdes der hvert år i oktober måned FagligDag. Emnet skal skabe debat, og derfor bliverdet nøje valgt ud fra et kritisk juridisk synspunkt afdagligdagens problemstillinger. Kursus i køb ogsalg af fast ejendom er et nyt tiltag, som havdestor succes sidste år. Kurset er bygget op som enappetitvækker til faget, som tilbydes på kandidatuddannelsen.Til sidst er det vigtigt at nævne,at Jurrådet står for at afholde dimissionerne isamarbejde med instituttet. Dimissionen er ettilbud til de færdiguddannede jurister om at fejreden store dag med champagne, kransekage oggodt selskab i AUs trygge rammer.Jurrådet er derudover et fagråd under Studenterrådetog er repræsenteret med to mandater. Hervaretages overordnet arbejde på universitetsplan.Med denne artikel håber jeg, at jeg har formåetat skabe lidt interesse og viden omkring Jurrådet.( af Louise Vedell Elborg)Fra venstre: Sandra Strand (MJ), Emilie Poser (kasserer, AJ), LouiseVedel Ellborg (MJ), Thea Jensen (næstformand, AJ), AndreasVehus Sørensen (AJ), Ann-Kristin Rasmussen (MJ), Emilie AndreaBusk (MJ), Anders Staunsbjerg Brogner (KJ), Mads LadefogedLundorff (SJ) samt Mikkel Fuglsang Larsen (formand, MJ). Ikkemed på billedet: Tina Landbo Olsen (AJ).


38RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutJurrådets FondJurrådets Fond er en selvejende institution beliggendepå <strong>Aarhus</strong> Universitet. Fonden blevdannet i 1977 af Jurrådet, og Fondens formål erpå politisk neutralt grundlag at drive servicevirksomhedtil gavn for de jurastuderende.Fonden ejer og driver Juridisk Bogformidling, hvisformål er at fremskaffe de forskellige varer, så dekan sælges billigst muligt til jurastuderende ved<strong>Aarhus</strong> Universitet.Fondens overskud fra driften af Juridisk Bogformidlingog afkast fra kapitalinvesteringernegår til at støtte de sociale og politiske arrangementerpå Juridisk Institut.Fonden er drevet af en bestyrelse, som beståraf repræsentanter fra tre politiske foreninger påJuridisk Institut som får tildelt plads i bestyrelsenefter deres repræsentation i Jurrådet, samt enrepræsentant fra Juridisk Institut, en medarbejderrepræsentantfra Juridisk Bogformidling, boghandlerenfra Juridisk Bogformidling og administratorenfra Jurrådets Fond.Til at udlodde overskuddet er der nedsat et Udlodningsudvalg,som består af de politiskerepræsentanter fra Fondens bestyrelse og Fondensadministrator. Alle med tilknytning tilJuridisk Institut er velkomne til at indsende en ansøgningom støtte til et arrangement.Der lægges vægt på antallet af jurastuderende,der direkte eller indirekte har gavn af det, derydes støtte til.Såfremt der er aspekter i arrangementet, derfremmer det sociale liv på jurastudiet, vil detteblive vurderet positivt. Der lægges yderligerevægt på fagligt indhold, andel og niveau.De øvrige betingelser for at kunne modtagestøtte kan ses på Juridisk Bogformidlings hjemmeside:www.juridisk-bogformidling.dk.Så hvis du eller din forening ligger inde med engod ide til et arrangement, der vil have interessefor alle jurastuderende, skal du/I være velkomnetil at sende den ind.


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut39Juridisk selskab - jus- din nye yndlingsforening!JUS er Juras sociale forening. Det er den førsteforening, du lærer at kende, og den første forening,du lærer at elske! JUS står for det socialeunder rus-ugen og de bedste fester året igennemmed vilde temaer og live musik.Derudover har JUS også en hel række af udbudtil den mere fagligt orienterede jurastuderende.Gennem det sidste par år har vi blandt andetudbudt besøg ved Horsens Statsfængsel og fåetJuridisk Jobmesse på benene. Sidst, men ikkemindst, tilbyder vi også en bred vifte af fornøjelses-og studieture, nære som fjerne. Det senestepar år har vi blandt andet besøgt Beijing, Shanghai,New York, og Wagrain – og vi glæder os til jergive meget mere af den slags.Det eneste, du skal gøre for at få del i herlighederne,er at anskaffe dig et medlemskab, som dublandt andet kan købe gennem rus-pakken til300 kr. der også giver dig billet til JUS-revy torsdag,samt spisning og ikke mindst RUS-festen fredag,hvor vi giver jer en forsmag på elitens fester.Bestyrelsen i JUS vælges hvert år på en generalforsamlingeni februar, hvor du som medlem harmulighed for at komme med nye forslag ellerstille op til bestyrelsen. Men der er mange andremuligheder for at engagere sig. JUS har altid brugfor en hjælpende hånd, for eksempel til festerneog JUS-revyen.Vi ses til det, der forhåbentlig bliver en fantastiskrusuge.Velkommen til eliten!Få en forsmag påwww.juridisk-selskab.dk


40RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutKonservative JuristerLÆS MERE PÅ:KonservativeJurister.dkKære RUS’er!Velkommen til Danmarks bedste studium! Du stårforan et nyt studium, nye kammerater og måskeen ny by. Under alle omstændigheder skal dunok komme til at stå over for nogle spændendeudfordringer. Hvad du lige præcist vælger at gøreer helt op til dig selv; men hvis du gerne vil haveet netværk på studiet, har vi måske et tilbud, dukan bruge.HVAD LAVER ”KJ”?KJ laver mange ting: I efteråret ´10 havde vi bl.a.et førstehjælpekursus og et virksomhedsbesøgpå programmet. Derudover har vi en lang rækkefaglige og sociale arrangementer som eksempelvisfaglige kurser og den legendariske Årsfest ogjulefrokost for tidligere og nuværende medlemmer.Det, som skiller os ud fra mængden, er at vier åbne omkring, hvilket ideologiske ståsted derer mest fornuftigt. Politisk, men også på det heltpersonlige plan.Men betyder det så, at KJ er en del af et parti?Nej. Vi fører studenterpolitik, ikke partipolitik.Gennem et medlemskab i KJ vil du ikke aleneblive en del af et godt socialt fællesskab; du vilogså få muligheder for aktivt at engagere dig idin hverdag og dit studium. En hverdag, hvor deter muligt at udøve indflydelse.Hvorfor skulle du være medlem?KJ er en indgangsvinkel til nogle mere aktivestudieår. Hvor meget eller hvor lidt arbejde du ønskerat lægge i foreningslivet, er selvfølgelig heltop til dig. Med andre ord er vi en forening, hvordet er dig selv, der sætter tempoet.Du kan være med til at lave events, formulere studiepolitik,blive valgt til forskellige poster på Universitetetog meget mere. Pointen er, at mulighederneer mange og udfordringerne spændende.Et af foreningens kernepunkter ligger i det socialenetværk, der skabes på tværs af hold ogårgange. Ikke blot internt i foreningen, men ogsåtil de andre foreninger på <strong>For</strong>eningsgangen hvorvi holder til.FORDELE:• indflydelse på studiet• et socialt netværk• fri kaffe• fri print• adgang til ThomsonOnline med Karnovm.v• Jule- og påskefrokoster• et kontor, hvor du kansøge tilflugt mellemtimerne• øl og vand på køl


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut41Moderate JuristerModerate Juristerer den største studenterpolitiske forening på Jura,og vi er således ikke landspolitiske.På Moderate Juristers kontor på <strong>For</strong>eningsgangener der altid mulighed for at få en snak med enmedstuderende, og vores uegentlige møder eråbne for alle – så kom forbi til gratis kaffe og kageog en god snak med os.Vi afholder i løbet af året forskellige faglige ogsociale arrangementer for de studerende, så holdøje med vores intro arrangement, ikke mindstden populære københavnertur, der vil finde stedengang i november.Vi glæder os til at se jer alle!”Fly with the best orcrash with the rest”


42RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutParagrafFestskrift til de jurastuderendeFørst og fremmest vil vi på Paragraf gerne bydejer alle sammen hjerteligt velkommen som jurastuderendepå <strong>Aarhus</strong> Universitet. I går en fantastisktid i møde!Når det så er sagt, vil vi selvfølgelig benytte spaltepladsentil at fortælle lidt om os selv:Paragraf er bladet for de jurastuderende ved AU,og vi beskæftiger os derfor naturligvis primærtmed alle facetterne af at stykke et studenterbladsammen: redaktionsmøde, korrektur, layout ogdistribution.Vi skriver om store og små begivenheder påstudiet, om forholdene på instituttet, om jurarelevante,og irrelevante emner, kort sagt: om alt,hvad vi finder spændende og har lyst til at skriveom.tegne, være med på layout-teamet, eller somgerne vil lære det. Alle er velkomne.Vi har kontor på <strong>For</strong>eningsgangen i bygning1343, og man er altid velkommen til at kigge forbifor at få et uforpligtende indtryk af de forskelligeredaktionsmedlemmer og hele stemningen på<strong>For</strong>eningsgangen. Hvis ikke kontoret er bemandet,er det også muligt at sende en mail til redaktionenpå: deadline@paragrafblad.dkVi håber på at se jer i forbindelse med rus-introduktionen,men ønsker jer under alleomstændigheder en fantastisk intro-uge med alt,hvad dertil hører.Velkommen på Jura!Redaktionen på ParagrafUd over i fællesskab at producere et studenterbladses vi også socialt ved diverse arrangementeri løbet af året som fx sommerhustur, julefrokost,fastelavnsfest og Tour de <strong>For</strong>eningsgang. Paragrafer derfor en oplagt mulighed for at mødeandre studerende på tværs af årgangene.Redaktionen har altid plads til nye engageredemedlemmer, der gerne vil bidrage til godt socialtsamvær, og som har lyst til at skrive, tage billeder,Paragraf findes også på nettet,hvor du kan læse artikler, tilmeldedig job- eller bogbørs ogfå information om spændendearrangementer og meget mereBilledet til højre viser forsidenaf bladet ”Paragraf” for april<strong>2011</strong>Besøg www.paragrafblad.dk foryderligere info


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut43


44RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutRetskritisk <strong>For</strong>um<strong>For</strong>di der er en verden uden for pensumPå Jura lærer du, hvordan reglerne er, du hørerom retssystemet og om, hvad jurister går rundtog laver.I Retskritisk <strong>For</strong>um får du mulighed for at relatereden megen teori til verden uden for pensum. Vidiskuterer retlige problemstillinger, hvordan retssystemetkan blive bedre og juristens rolle i dethele taget.Vi laver typisk tre arrangementer på et semester,og de foregår i Juridisk Auditorium.Alt sammen for din skyld og ganske gratis.Vi veksler især mellem to typer arrangementer:1) Paneldebatter. Blandt andet har vi debatteretregeringens antiterror lovgivning, ytringsfrihedensgrænser, og hvor den der ligestilling egentlig bliveraf i advokatbranchen.2) Solo-oplæg. Vi inviterer ofte prominente personertil oplæg og debat. <strong>For</strong> eksempel har tidligerestatsminister Poul Nyrup Rasmussen, tidligerejustitsminister Lene Espersen og ombudsmandHans Gammeltoft-Hansen lagt vejen forbi og stilletsig til rådighed for spørgsmål.SKRIV TIL OSOG SE MERE PÅwww.retskritisk.dkDerfor laver vi arrangementer.Men der er også tid til fest, hygge og socialt samværi Studenterbaren, når vi grill-hygger, deltageri den årlige fastelavn på Jura,’tour de foreninger’,og holder julefrokost og mere til.Vi spiser som regel sammen efter hvert arrangement,i øvrigt sammen med de inviteredeoplægsholdere.Modsat mange andre foreninger forpligter du digikke til at deltage i møder en fast ugedag, menhar du brug for en kop kaffe og en snak med enældre studerende, er kontoret en oplagt mulighed.Bliv medlem af bestyrelsen, jo før destobedreDu er velkommen til at være med i bestyrelsen idet omfang, du selv synes. Faktisk mangler vi megetnye kræfter, både med en praktisk hånd, ognogen, som følger med i de politiske diskussionerog ja, rare mennesker til at sprede god stemning.Du kan få besked om alle vores arrangementerved at tilmelde dig vore nyhedsbrev på voreshjemmeside: www.retskritisk.dk Du kan ogsåbanke på vores kontor på <strong>For</strong>eningsgangen ibygning 1343.Hvem er vi?Vi er cirka 10-15 jurastuderende i bestyrelsen,som kommer fra alle årgange. Vi har det til fælles,at vi synes, livet på Jura er mere end pensum ogundervisning.Der skal også være tid til at forholde sig til verdenuden for læsesalen og debattere det, vi beskæftigeros med, og aktuelle juridiske problemer i medierne,som ikke altid tages op i undervisningen.


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut45Seriøse Jurister- Dit studie, dit valg. Hvad vælger du?Seriøse Jurister byder dig hjertelig velkommenpå jurastudiet – og ønsker dig tillykke med, at duer trådt ind i et studiemiljø af en særlig klasse. Etmiljø, der pga. flere årtiers engageret foreningsvirkebyder på en rig studenterpolitisk vifte afholdninger og idéer – repræsenteret igennemJuras hele 4 foreninger.Men denne demokratiske rigdom kom ikke afsig selv, og den forbliver her ikke af sig selv. Denkræver arbejde. Engageret arbejde. Et arbejde,der heldigvis også er sjovt – og som er med til atstyrke den enkeltes relationer på tværs af studietsårgange og aldre. Det er i foreningsarbejdet, derer rig mulighed for at ”networke”.De studenterpolitiske foreninger på Jura er engod base at have som studerende. De forhindrerensomhed – og gør, at dét at læse jura er mereog andet, end at møde op på universitetet tilundervisningen. <strong>For</strong>eningerne gør, at man ”opholder”sig på universitetet, og at man kan opleve- og blive en del af den særlige ånd - der herskeri <strong>Aarhus</strong> Universitets enestående campusmiljø.<strong>For</strong>eningerne på Jura – og deres indbyrdes forhold- er den eneste danske ækvivalent til deamerikansk/engelske ”fraternities” - som ”Kappa,Delta ,Tau” og lign. Det gør jurastudiet unikt – snydikke dig selv for den oplevelse! Og har man ikkelyst til at deltage og engagere sig, kan man i detmindste gøre miljøet den tjeneste at stemme påforeningerne ved det årlige universitetsvalg – oghelst på Seriøse Jurister. Og hvorfor så det?<strong>For</strong>di Seriøse Jurister ikke blot og bart bedrivermoderat populisme som visse andre. Det holdervi os for gode til. Seriøse Jurister blev grundlagt i2001, fik indført en lempet dispensationspraksisvedr. aflevering af eksamensopgaver, stiftede DeJurastuderendes Retshjælp – og har arrangeretpraktikophold for de studerende. Det synes vi, iSeriøse Jurister, er godt studenterpolitisk arbejde –synes du ikke også det?Endnu en gang velkommen på jura!De bedste hilsner Seriøse Jurister


46RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk InstitutRSC og studenterpræstenRådgivnings- og støttecentretRådgivnings- og støttecentret (RSC) tilbyder rådgivningog støtte til studerende, som har en funktionsnedsættelseeller et særligt behov for støtte.RSC er for alle studerende på <strong>Aarhus</strong> Universitet(AU). Du kan få støtte, hvis du har:• Læse/skrivevanskeligheder (ordblind)• En psykisk lidelse• En neurologisk lidelse• En fysisk lidelse• Anden sproglig baggrund end danskStøtteformerne er tilpasset den enkelte studerendeog vedkommendes specifikke studievanskelighed.Der skal være tale om varige lidelser, og man skalhave formel dokumentation for sin funktionsnedsættelse,fra speciallæge, psykolog eller psykiater.Ved læse/skrivevanskeligheder foretager RSCtest for ordblindhed.RSC yder støtte og rådgivning gennem helestudieforløbet og telefonisk rådgivning til alle,som ønsker oplysninger om Specialpædagogiskstøtte.<strong>For</strong> nærmere information besøg RSC's hjemmeside:www.dpu.dk/rsc eller ring på tlf.: 8942 2375.RÅDGIVNINGS- OG STØTTECENTRET<strong>Aarhus</strong> UniversitetWillemoesgade 15, bygn. 21148200 Århus NTlf: 8942 2375E-mail: rsc@dpu.dkHjemmeside: www.dpu.dk/rscStudenterpræstenHvis du har brug for en fortrolig at tale med, så erstudenterpræsten (måske) en mulighed.Studenterpræsten er ansat af Kirkeministeriet oghar tavshedspligt. Al henvendelse er anonym oggratis.Samtalerne behøver ikke handle om religion,men kan handle om alt mellem himmel og jord,det er, hvad du kommer med, der er afgørendeog i centrum. Det kan være præstations og eksamensangst,sorg og modløshed, lavt selvværd,ensomhed, kærestesorg, usikkerhed, alle de tingder kan gøre, at du ikke er rigtig glad.Jens MunkJeg hedder Jens Munk og er uddannet teolog ogpsykoterapeut.Jeg har i mange år arbejdetsom højskolelærer og før detsom medarbejder i en samtaletjenesteom natten.Jeg er en del af universitetetog står til rådighed for dig somstuderende. Så kig forbi mitkontor i Studenternes Hus ellerring på tlf. 6020 2640, så kan viaftale tid og mødes.Kontor: Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, lok.122, 8000 Århus CTlf: 6020 2640 - Email: studenterpraest@au.dkTræffetid: tirsdag-torsdag, kl.10-12, samt fredag,kl. 11-13Privat adresse: Blåmejsevej 14, 8210 Århus V.


RUSPJECE <strong>2011</strong>Juridisk Institut47OpsummeringFoto: Jesper Rais, AU FotoRusarrangementet starter onsdag d. 24. august<strong>2011</strong> kl. 10.00 i Aulaen, bygning 1412 (NordreRinggade, 8000 <strong>Aarhus</strong> C).Mad og drikkevarer er for egen regning i rusugen.Husk også at medbringe penge til JuridiskSelskabs rus-pakke, der i år koster 300 kr. <strong>For</strong>pengene får du medlemskab af JUS, billet til JUSrevyentorsdag, samt spisning og ikke mindst billettil rus-fest fredag.tjekke hvor du skal hen og hvornår du skal afstedpå side 13.<strong>For</strong> yderligere spørgsmål kontakt russekretærernepå russek@jura.au.dk eller spørg dine tutorer i ellerefter rusugen.Vi ses onsdag d. 24. august <strong>2011</strong>Rus-festen runder ugen af og har traditionen forat være en af de vildeste fester på Jura overhovedet.Hytteturene vil være i perioden fra den 2. september<strong>2011</strong>1 til den 25. september <strong>2011</strong> - du kan


R U S i n t r o<strong>2011</strong><strong>Aarhus</strong> UniversitetBusiness and Social SciencesJuridisk InstitutBartholins Allé 98000 <strong>Aarhus</strong> CTlf.: 8942 1111www.jura.au.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!