Ældre og teknologi - Lev Vel

lvvl.dk
  • No tags were found...

Ældre og teknologi - Lev Vel

Nr. 4: Ældre og teknologii hverdagenog identiteter, eller kræver forstore hverdagsomlægninger,forsvinder meningen for denældre bruger, og teknologiernekan i stedet opfattes fremmedgørende,hæmmende ellernegativt overvågende: Associeretmed hjælpeløshed, manglendekontrol og beslutningskraft overegen pleje. Dette skaber i stedetfornemmelsen af et plejehjemsumyndiggørelse flyttet ind ihjemmet, og ikke denselvstændighed og aktivelivsførelse som ønskes.OpsamlingDe ældres forhold til teknologikan være dybt ambivalent, idetden både kan betyde underholdningog kedsomhed,dødelighed og liv, stimulationeller stilstand, isolation ellerkontakt, og kontinuitet såvel somforandring (Loe 2010 328). Denkan blive kontakten tilomverdenen, nøglen til atkompensere for aldersrelateredeforandringer, eller symbol på enuønsket tilstand: Sidder man på5. sal uden mulighed for atkomme ned på gaden og ikontakt med andre, kan hjemmetvære den begrænsende ramme,og tv’et og telefonen udgørekærkommen kontakt tilomverdenen. Omvendt kan entavs telefon og et tændt tv someneste selskab være en konstantpåmindelse om ensomhed ogisolation. Sociale medier ogkommunikationsteknologier kanafbøde ensomhed, men ogsåtræde i stedet for nødvendigsocial kontakt. Ikke alle ønsker athente social tilfredsstillelsegennem teknologi (Bailey &Sheehan 2009:107), og det er enofte nævnt frygt, at kold teknologirisikerer at erstatte varmehænder, når det kommer tilteknologiske hjælpemidler indenfor pleje- og sundhedsvæsenet(Roberts & Mort 2009). Omvendtkan mere teknologi frigøreressourcer til øget personligomsorg og kontakt, og skabe nyemuligheder for sundhedspraksisserog fornemmelse af kontrolover eget liv og helbred.Litteraturen og forskningenhidrørende ældres brug afteknologi afspejler i høj grad,hvordan opfattelser ogpraktiseringer af aldring, sundhedog teknologi i hverdagen flettessammen til multifacetteredefænomener. At introducere nyteknologi til eksisterende fysiskeog sociale rammer, kræveromlægning af vaner ogforhandling med de vanteopfattelser af hjemlighed,autonomi, sundhed ogforebyggelse, samt overvejelserangående fremtidige behov ogværdier.LitteraturBailey, Cathy & Cormac Sheehan(2009): Technology, olderperson’s perspective and theanthropological ethnographiclens. ALTER, European Journalof Disability Research 3, 96-109.Blaakilde, Anne Leonora ogChristine E. Swane (red.) (1998):Aldring og Ældrebilleder -Mennesket i Gerontologien.Munksgaards Forlag,København.Blaakilde, Anne Leonora (2010):“Skal du kalde miggammel?!!”Forestillinger omalderdom ved indgangen til det21. århundrede. I: Svennevig,Michael (2010):Gammelfestivalen Det sidste suk:“Festivaltekster”, ForlagetEpigraf.Carlberg, Nicolai (2002): Ældreog IT - et liv med form i fremtiden.Fremtidsorientering 3/2002, IFF.Copelton, Dennis A (2010) :Output that counts: pedometers,sociability and the contestedterrain of older adults fitnesswalking. Sociology of Health &Illness Vol. 32 No. 2 pp. 304-318Goldwater, Jason & Yael Harris(2011): Using Technology toEnhance the Aging Experience: AMarket Analysis of ExistingTechnologies. Ageing Int 36:5-28Værd at vide, Forebyggende Selvmonitorering 6


Nr. 4: Ældre og teknologii hverdagenMM 44: Ældrestyrken. UgebrevetMandag Morgen 44. Tillæg omsund aldring 13. December 2010.Lehoux, Pascale, Jocelyne Saint-Arnaud & Lucie Richard (2004):The use of technology at home:what patiet manuals say and sellvs. what patients face and fear.Sociology of Health and IllnessVol. 26 No. 5, pp. 617-644.Li, Yushi & Amanda Perkins(2007): The impact oftechnological developments onthe daily life of the elderly.Technology in Society 29, pp.361-368.Loe, Meika (2010): Doing it myway: old women, technology andwellbeing. Sociology of Healthand Illness vol. 32, No 2. Pp. 319-334Neven, Louis (2010): “Butobviously not for me”: robots,laboratories and the defiantidentity of elder test users.Sociology of Health and Illnessvol. 32, No 2, pp. 335-347Oudshoorn, Nelly & Trevor Pinch(eds.) (2003): How users matter:the co-construction of users andtechnology. MIT Press.Roberts, Celia & Maggie Mort(2009): Reshaping what countsas care: Older people, work andnew technologies. ALTER,European Journal of DisabilityResearch 3, pp. 138-158.Søgaard, Christina (2002):Aldersbilleder - før, nu og ifremtiden. Fremtidsorientering3/2002, IFF.www.sundaldring.ku.dkVærd at vide, Forebyggende Selvmonitorering 7

More magazines by this user
Similar magazines