Politisk Horisont nr. 1 2013 - Konservativ Folkeparti

konservative.dk

Politisk Horisont nr. 1 2013 - Konservativ Folkeparti

tema talentprogramxxxxxxxxtekst lone vibe nielsen foto peter mark lundbergVind med kursmod BruxellesDet gælder om at ramme skiven. Gerne så præcist som overhovedetmuligt. Det er kravet til landets top-sportsskytter - ogtil håbefulde politikerne, der gerne vil i Folketinget, væreborgmester eller minister. Mød Nichlas Vind, som er enansøgerene til partiets nye talentprogramHan er entusiastisk, energiskog bidt af politik. SærligtDanmarks rolle i det internationaleperspektiv optager22-årige Nichlas Vind. Sådanhar det været siden gymnasietiden på NørreGymnasium i København, hvor interessen forpolitik for alvor blev vakt. Umiddelbart lå detikke i kortene, at Nichlas Vind skulle blive EUkandidatfor Konservative. Politiske diskussionervar langt fra hverdagskost ved spisebordeti barndomshjemmet i Rødovre, men på det”røde” gymnasium, hvor kun et par håndfuldehavde borgerlig observans, vandt det konservativetankesæt hos gode kammerater foralvor gehør.”Det betød, at vi fik skærpet retorikken ogstyrket argumentationen”, siger Nichlas Vind.Mange politiske debatter senere meldteNichlas Vind sig ind i Konservativ Ungdom(KU). En beslutning hverken han eller organisationenhar haft grund til at fortryde. Kortefter indmeldelsen stiftede Nichlas Vindsammen med sine gymnasievenner GladsaxeKU, der på få år voksede sig til at blive en aflandets største. I 2009 – samme år han blevstudent fra samfunds-medielinjen - blevNichlas Vind valgt som formand for lokalforeningen.Året efter blev Gladsaxe KU blevkåret som ”Årets Lokalforening for andengang på blot tre år. Samtidig søgte han nye udfordringerblandt andet i KU’s Uddannelsesudvalg.Ønsket om at styrke og forstærke deunge konservatives røst var drivkraften.K søger nye vokalerDerfor var begejstringen betragtelig, daNichlas Vind fik muligheden for at søgeoptagelse i talentprogrammet. Både på egneog partiets vegne.”Selv har jeg efterhånden været aktiv iKonservativ Ungdom i nogle år, hvor jeg”Jeg ved godt,at der er mangei KU, der ikke erenige med mig imin tilgang tilEU. Specieltdem, der ermodstandere.Alligevel virkerdet til, at der ermange, dergerne vil giveen hånd med ivalgkampe oghjælpe til at fåen ung konservativvalg.”blandt andet har arbejde med uddannelse,så jeg var meget positiv, da jeghørte, at partiet nu iværksætter etambitiøst talentprogram. Man har i langtid talt om at få fremdyrket talenter. Ogder er rigtig mange unge menneskermed stort potentiale, som er konservativeog har rigtigt meget at bidrage med.Det er vigtigt, at man også får nyestemmer, som kan få deres vante gang ipolitik. Derfor er det rigtig positivt, atder nu satses markant på, at de ogsåbliver klædt ordentligt på. Både politiskog menneskeligt,” siger Nichlas Vind.Særlig spændt er Nichlas Vind – hvishan kommer gennem nåleøjet – på at fåtilknyttet en coach. Og så er han spændt på at få kortlagt den personligeprofil, der skal danne baggrund for at arbejde med den enkeltedeltagers styrker og svagheder.”Det har jeg aldrig prøvet før. Men det lyder meget spændende atarbejde og udvikle sig på de punkter, hvor jeg måtte have svagheder.Selv tænker jeg, at jeg er ret dårlig til at sige nej. Ofte har jeg lidt formange bolde i luften – og så risikerer jeg at tabe nogle af dem. Derforskal jeg arbejde med at lære at prioritere bedre og i højere grad tage enting af gangen. Det håber jeg, at coaching og talentprogrammet i sigselv kan hjælpe mig med. Og så naturligvis mere tekniske ting som eksempelvismine retoriske evner, ageren i forhold til medierne i forbindelsemed for interview og mit skriftlige udtryk. Ja, på en rækkeområder vil jeg kunne udvikle mig,” siger Nichlas Vind.Turbo på EU-debatSom Konservativ Ungdoms foreslåede kandidat til EU-parlamentet erNichlas Vind helt på det rene med, at han bevæger sig om ikke i etminefelt, så på en skrøbelig undergrund, hvor langt fra alle deler hanspositive tilgang til det europæiske projekt. Den intense debat i ungdomsorganisationenom EU er med Nichlas Vinds ord accelereretgennem de seneste år.”Jeg ved godt, at der er mange i KU, der ikke er enige med mig i mintilgang til EU. Specielt dem, der er modstandere. Alligevel virker det til,at der er mange, der gerne vil give en hånd med i valgkampe og hjælpetil at få en ung konservativ valg. Det er jeg selvfølgelig glad og taknemmeligfor. Uanset om man er EU-modstander eller ej, så er Europasfremtid så vigtigt, at vi ikke kan lægge den over i hænderne på socialistereller andre reguleringsivrige politikere. Derfor er jeg rigtig glad for,at Konservativ Ungdom bakker op,” siger Nichlas Vind, der er i gangmed at skrive sin bachelor i International Business and Politics på CopenhagenBusiness School.Studier, der har været med til at målrette den unge konservativeskurs mod Bruxelles ved EP-valget i juni 2014. Og som verden ser ud idag, er stabilitet og tryghed i danskernes hverdag i bund og grund etspørgsmål om at få genskabt tilliden til euroen, så omverdenen kan fåtillid til Europa. Vejen frem er at skabe vækst i Europa - ikke at vendeEU-ryggen, understreger han.Flygtende investorer skal tilbage”Mine studier og senest et studieophold i Australien har forstærket minviden om og min lyst til at arbejde med at udvikle det europæiske samarbejdeog EU i det hele taget. Aldrig har EU spillet en så vigtig rolle ieuropæernes – og danskernes hverdag. På nuværende tidspunkt står vii en krise i Europa. Vi har massive udfordringer, og investorerne flygter.Fra 2015 vil 90 procent af verdens vækst finde sted uden for EU. Det eret skræmmende perspektiv, hvor vi samtidig oplever kæmpe ungdomsarbejdsløshed,specielt i de sydlige lande. Men også herhjemme har viproblemer med at få folk i arbejde eller uddannelse. Derfor er det rigtig,rigtig vigtigt, at vi på europæisk plan sætter fokus på at få væksten ogtilliden tilbage til Europa. Gør os konkurrencedygtige og får styr påvores eksportmarkeder – over for især de lande, som er på vej frem.Herunder især Bric-landene,” siger Nichlas Vind.Det gør vi ved at give virksomhedernebedre vilkår og investere klogere end i dag,pointerer den unge kandidat og lægger op tilet opgør med landbrugsstøtten og denuværende strukturfonde, hvor kun enmindre del af investeringerne i dag er fremadrettede.Samtidig er der god grund til at sekritisk på, om der er områder, som EU harovertaget, hvor det vil være bedre, hvis beslutningerneblev taget tættere på borgerne,pointerer han.”For man kan sagtens være EU-tilhængeruden at være ukritisk jubeltilhænger. Uansetat KU i perioder er klar til at forlade fællesskabet,så er der et kæmpe potentiale i EU til gavnfor den enkelte dansker og virksomhederne.”Europas fremtid erså vigtig, at vi ikkekan lægge denover i hænderne påsocialister ellerandre reguleringsivrigepolitikere,"siger Nichlas Vind.”Mine studier og senest et studieopholdi Australien har forstærket minviden om og min lyst til at arbejdemed at udvikle det europæiske samarbejdeog EU i det hele taget”10 Politisk Horisont Politisk Horisont 11


tema talentprogramtekst lone vibe nielsen foto colourboxGrønne talenterskal blomstreSom en del af talentprogrammet samarbejder man med resten aforganisationen om at skabe en ny fremtid for Det KonservativeFolkeparti. Deltagerne skal formå at løfte i flok.Derfor er springet fra Dansk Skytte Union(DIF) til Det Konservative Folkeparti heltnaturligt for 32-årige erhvervs-psykolog ogprojektleder Jens Møllenberg, der er hentettil Christiansborg for at skarpstille talentfuldekonservative kandidater i kampen om vælgerne. Isport er det nærmest naturgiven at gå målrettet eftertalenter - og den tankemåde kan man lære meget af.Politik på sigtekornetDermed ikke sagt, at der ikke er talenter i toppolitik. Der ermasser. Men de har måttet kæmpe uden den støtte frapartiet, som Jens Møllenberg nu er drivkraften bag efter athave opnået forrygende resultater i skytteunionen, hvorhan de seneste år har stået i spidsen for talentudviklingenaf sportsskytter med et godt sigte.For skytter er det ifølge Jens Møllenberg ikke det storehandicap at være farveblind, men som spirende K-talent erdet en stor fordel at kunne kende forskel. I hvertfald på blåog rød politik.”Passion for politik er et uomtvisteligt krav til de kandidater,der søger om at blive optaget i det ambitiøse talentprogram,målrettet de dygtigste spirer i partiet. Og så engod portion engagement, handlekraft, mod og udholdenhed.Menneskelige egenskaber, der er grundlaget for atskabe succes, for at vinde”, siger Jens Møllenberg.Sammenhold gør stærkSom i sportsverdenen handler det i politik også om atvinde. Vinde valg. Konservative har gjort det før – og vi vilgøre det igen. Men at det kræver flere dygtige politikere, erfilosofien bag satsningen, som partiet har sat i værk her iforåret. Planen er at gå benhårdt efter de bedste, turdestille krav, vælge og udvikle de dygtigste talenter. Medandre ord skabe en kultur blandt morgendagens politikerepræget af faglighed, sammenhold og høje ambitioner. Hvorman deltager for at vinde fremgang for partiet – sammenog hver for sig. Teamspirit er nemlig heltafgørende, understreger Jens Møllenberg.”Du skal turde vinde. Som en del af talentprogrammetvil du sammen med organisationenskulle tage ansvar for at sikre en ny fremtid forDet Konservative Folkeparti. Vi er ikke bange forat udvælge de allerdygtigste talenter. Men de skalogså formå at løfte i flok. Så står både individet ogpartiet stærkere”, siger Jens Møllenberg.Programmet er et ambitiøst udviklingsforløb,rettet mod nuværende og kommende fuldtidspolitikeremed fokus på at udvikle den enkeltesmenneskelige egenskaber og faglige kompetencer.Såvel inden for politik som for andre af livetsområder er de menneskelige egenskaber grundlagetfor den faglige præstation, og deltagerne vilderfor blive udfordret såvel fagligt som menneskeligttil at blive succesfuld politikere.Kom godt fra startOg det kan ikke bliveandet end en godstart, vurderer klimakommissærConnieHedegaard, der selvmåtte klare sig med”Learning by Doing”,da hun som helt ung ibegyndelsen af80-erne gik ind ipolitik. Således varder ingen formaliseredeuddannelsesinitiativereller netværk,da Connie Hedegaardsom 23-årig blev valgttil Folketinget i 1984.32-årige erhvervs-psykologog projektleder Jens Møllenberg.”I stedet blev man bare kastet ud i det. At holde talen, atskrive artiklen, at repræsentere partiet. Heldigvis for migvar der et hav af erfarne kolleger at sparre med, og der varf.eks. konferencer på Rolighed, hvor man bestemt kunneblive inspireret, hvis man var så heldig at blive inviteretmed. Men systematisk uddannelse af talenter, havde viikke i partiet, Der er ingen grund til, at vores kommendetalenter skal gå den samme mere eller mindre tilfældigevej. Lad os i stedet vise dem vejen og give dem mulighedfor at blive et nyt kuld af topklasse politikere,” siger ConnieHedegaard.Målet med programmet og udviklingen af talenter kombineretmed en god portion partisammenhold er netop atsikre, at Det Konservative Folkeparti også i fremtiden kanpræge samfundet i en konservativ retning til gavn forDanmark.Så med karisma, empati, selvindsigt, passion, vedholdenhedog hårdt arbejde er kursen sat mod at blive borgmester,folketingsmedlem eller minister. Ja måske EU-kommissær.”Passion for politik er et uomtvisteligt kravtil de kandidater, der søger om at blive optageti det ambitiøse talentprogram målrettetde dygtigste spirer i partiet. Og så engod portion engagement, handlekraft, modog udholdenhed.”12 Politisk Horisont Politisk Horisont 13


tema talentprogramtekst peter mark lundberg foto colourboxSucceskræver 10.000 timers træning –også for talenterIntet kommer af sig selv. Hverken isport eller politik. Ej heller succes.Det kræver træning, træning ogtræning. Og så talent. Men hvad ertalent, og hvem er partiets storetalenter. Holdningerne er mange, og oftestbygger det på mavefornemmelsen, nårtalenter skal findes. Men talent kan defineres.Det pointerer Jens Møllenberg, der fra årsskiftethar stået i spidsen for Det KonservativeFolkepartis talentprogram efter i flere år athave arbejdet med udviklingen af OL-talenter.Efter folketingsvalget i 2011 stod det klart,at partiets hidtidige opfattelse af talent måtterevurderes. Stemmetallene talte derestydelige sprog. Tre fjerdedele af partiets folketingskandidaterfik under tusinde stemmer –med andre ord indkasserede for mange kandidaterfor få stemmer. Handling var påkrævet,og hovedbestyrelsen stod med det heltcentrale spørgsmål. ”Hvorfor har alle kandidaterikke lige stor gennemslagskraft.”Langt fra godt CV til stemmeslugerSvaret blev at starte et ambitiøst talentprogrammed Jens Møllenberg som drivkraft iarbejdet med at opspore fremtidige politisketalenter. Og her rækker det ikke blot at setilbage på tidligere tiders kandidater. For etpolitisk talent er mere og andet end rækken aftitler, bestyrelsesposter og gode eksamenskarakterer.”Et talent skal i politik vinde valg for at opnået hverv, og derfor er et talent i et politiskparti forskelligt fra for eksempel et talent i erhvervslivet.Selvom kandidatens CV kan værealenlangt og fyldt med pragtpræstationer, erdet ikke sikkert, at han kan få succes. Det harpartiet ikke altid været opmærksom på,” sigerJens Møllenberg.FAKTA2012: Forretningsudvalget og hovedbestyrelseniværksætter langsigtet strategi,der skal skabe fremgang for partiet. Et afde strategiske spor er talentprogrammetmed fokus på at rekruttere og udvikle de20 mest talentfulde K-politikere.2013: Talentprogrammet, der i førsteomgang løber i 1,5 år, søsættes. Dethenvender sig til nuværende ogkommende fuldtidspolitikere og fokusererpå talentudvikling gennem udvikling afmenneskelige egenskaber og faglige kompetencer.Partiet støtter økonomisk, mender er en egenbetaling på 15.000 kronerper talent.Netop det med stemmerne er jo sombekendt en af partiets største udfordring.Derfor skelner Jens Møllenberg skarpt mellemmenneskelige egenskaber og faglige kompetencer.”Det er vigtigt at forstå, at du skal havenogle meget veludviklede, menneskeligeegenskaber for at slå igennem. Det faglige kandu altid lære” siger Jens Møllenberg.Handlekraft flytter bjergeMed det in mente gik en arbejdsgruppe medborgmester MichaelZiegler i spidsen igang med at tilrettelæggetalentprogrammeti detaljer ogfandt frem til, atpolitisk talent er etspørgsmål om atbesidde karisma,empati, selvindsigt,passion, vedholdenhedog viljestyrke. De menneskelige egenskaberer i psykologien beskrevet som ”handlekraft.”Derfor bliver alle ansøgere til talentprogrammetogså personlighedstestet på netopderes handlekraft. En stærk handlekraft kanflytte bjerge. Til gengæld spiller talentetsalder eller erhvervs- og uddannelsesmæssigebaggrund en mindre rolle.”En hjemmehjælper kan få lige så storsucces som en dygtig cand scient.pol. Faglighedener forskellig, men de grundlæggendemenneskelige egenskaber er de samme,” understregerJens Møllenberg.Balance og handlekraftUdover handlekraft er det naturligvis enselvfølge, at talenterne kan tilegne sig forskelligefaglige kompetencer, eksempelviskendskab til samfundsforhold, viden om konservatismen,politisk markedsføring og organisering.Og ikke mindst evnen til at formulereog formidle konservativ politik.Men det er ansøgernes handlekraft, der isidste ende bliver udslagsgivende for udvælgelsenaf de endelige talenter.Du kan altså være nok så dygtigt. Men er dusom menneske ude af balance, kan du ikketage en maske på og skjule det, når du mødervælgeren på gaden. Og du kan ikke leverevaren, når den skal leveres, pointerer JensMøllenberg.Et talent tager 10.000 timerMed de rigtige menneskelige egenskabersamt en hvis portion intelligens kan man naturligviskomme langt som politisk talent.Men det er træningen, der gør underværker,pointerer Jens Møllenberg.”Vi siger til talentprogrammets ansøgere, atde skal bruge 10.000 timer for at blive dygtige”fortæller Jens Møllenberg. Det tal er ikke tilfældigt.Det er generelt accepteret af talentudviklerepå tværs af alle brancher, at dettager 10.000 timers målrettet træning at blivedygtig.Den amerikanske forfatter MalcolmGladwell introducerede teorien i bogen“Outliers”, hvor titlen refererer til en observation(måling), der adskiller sig markant fra alleandre observationer. Malcolm Gladwells konklusioni bogen om de bagvedliggende og ofteskjulte årsager til succes er, at de folk, der erekstremt dygtige til “noget”, ganske enkeltbare har øvet sig mere end de, der er knap sågode inden for samme felt. UndersøgelserIngen politiker er nået til tops uden en benhårdindsats og stor flid. De store politiske talenterhar øvet sig. Endda rigtig meget. Til gengældhar alle muligheden, hvis de har viljestyrken.viser, at når en person har trænet i mere endtitusinde timer i noget, så overskrider manden “magiske grænse” fra bare at være god tilat blive rigtig god. Fra at være jævn til at bliveet talent, der opnår resultater.Øvelse gør mesterDet betyder to ting. For det første afliver detmyten om vidunderbørn, der bare kan dethele uden at træne sig. Ingen børn bliver fødtmed små fingre, der helt af sig selv kan spillesamtlige af Mozarts værker. Ligeledes bliveringen politiker født med store retoriske evnerog et stemmetal på 7000 personlige stemmer.For det andet skal man øve sig, hvis man vilvære god, understreger Jens Møllenberg.Ingen politiker er nået til tops uden enbenhård indsats og stor flid. De store politisketalenter har øvet sig. Endda rigtig meget. Tilgengæld har alle muligheden, hvis de har viljestyrken.”De fleste politikere, der er nået langt, viluden tøven anerkende teorien om, at talenttager 10.000 timer. I sporten sagde vi altid tilnye talenter, at det er ret enkelt at få en pladstil OL. Det tager blot 10.000 timer, svarende tilcirka 2-3 timers målrettet træning hver dag i10 år.” siger Jens Møllenberg.Lang vej til borgmesterkædenDet samme mønster gælder i politik. Her kandet også tage tid at komme til tops som eksempelvisborgmester, viser historikken.Borgmester Michael Ziegler kom eksempelvis ikommunalbestyrelsen i Høje TaastrupKommune i 1990 – og i 2006 kunne hansikkert indtage borgmesterkontoret.Jens Møllenberg vurderer, at partiet meddet nye talentprogram på sigt kan få nyetalenter i Folketinget eller på borgmesterposterne:”Jeg oplever, at Det Konservative Folkepartihar en hel del talenter på vej, som allerede harfået de første mange tusinde timers træning.Talentprogrammet skal sørge for, at detalenter hænger ved og får de sidste timerstræning. De timer, der skal få dem valgt.”Målet er succes”Vi skal vinde valg. Vi har gjort det før – og vivil gøre det igen. Vi har brug for flere dygtigepolitikere. Politikere. der kan kommunikerevores politik, skabe fremgang for partiet ogdermed sikre indflydelse på vores samfund”skriver Michael Ziegler i den informationsfolder,der for nyligt blev udsendt til partiets tillidsfolk.Det er med andreord succes, som talentprogrammetskalfremavle. Det kræverifølge Jens Møllenberg,at man prøvernye veje, når detkommer til atudvælge de størstetalenter:”Vi skal turde stille krav og udvælge ogudvikle de allerdygtigste talenter. Når vi harvalgt dem, skal vi sammen bakke op om demog give dem tiden til at vokse og blive nyestærke politikere. Så skal vi nok få fremgangfor Det Konservative Folkeparti.”I sporten sagde vi altid til nyetalenter, at det er ret enkelt at få enplads til OL. Det tager blot 10.000timer, svarende til cirka 2-3 timersmålrettet træning hver dag i 10 år.”siger Jens Møllenberg.14 Politisk Horisont Politisk Horisont 15


ny strøm til medlemssystemettekst xxxxxxx foto xxxxxtekst peter mark lundbergNye vælgerforeningsformændOle Agger Hansen Brønderslev vælgerforening guldole@mail.dkSøren Rix Fredericia vælgerforening rix@profibermail.dkMads Jensen Frederikshavn vælgerforening thyge2@vip.cybercity.dkAnne-Grethe Jacobsen Guldborgsund vælgerforening anne-Grethe.Jakobsen@skolekom.dkIvan Skafte-Bundgaard Herlev vælgerforening ivs@volund.dkFrank Lynge Jensen Horsens vælgerforening flj@leifmikkelsen.dkOle Due Lemvig vælgerforening ole.due@mvbmail.dkChristine Bernt Henriksen Lyngby-Tårbæk vælgerforening cbh@di.dkMichael Møller Nyborg vælgerforening micmol@live.dkJesper Gleitze Nielsen Næstved vælgerforening jesper.gleitze@gmail.comHenrik Danielsen Odsherred vælgerforening henrik.danielsen@stokkebjergvej.dkKatrine Hovaldt Larsen Rebild vælgerforening katrinehovaldt@hotmail.comSteen Konradsen Silkeborg vælgerforening sk@steenkonradsen.dkNicki Ottevig Slagelse vælgerforening ottevig@live.dkBent Helvang Solrød vælgerforening bent.helvang@konservative-solrod.dkJohannes Dahl Lumholt Sorø vælgerforening Johannes@dahl-lumholt.dkChristian Baunbæk Espersen Struer vælgerforening stenten_3@mail.dkOle Jørgensen Svendborg vælgerforening lindegaarden@post.tele.dkJens A. S. Blauenschild Syddjurs vælgerforening blauenschild@gmail.comKirsten Lyck Sønderborg vælgerforening kirsten.lyck@bbsyd.dkAnnie Holm Pedersen Vordingborg vælgerforening ahp-vin@nyraad.netLars Kjær Århus vælgerforening lkj@lyg.dkNy IT-løsning for medlemmerne– og et nyt medlemssystem til foreningerneEn lettere hverdag for medlemmer og foreninger.Det er pointen med at indføre en ny medlemsportal og et nyt medlemssystem.En lettere hverdag for medlemmer og foreninger?Politisk Horisont har spurgt afdelingschef HenrikWeiglin, hvad der ligger bag ved det udsagn. ”I startenaf det nye år tog vi et nyt og mere moderne medlemssystemog en tidssvarende community-løsning i brug.Formålet er, at det for både medlemmer og foreninger skal væreenkelt og let at gøre det rigtige i medlemskabet og foreningsarbejdet.Derfor har vi som om et led i organisationsudviklingen og tilpasningenaf partiets økonomi ovenpå valgresultatet truffet beslutningom et nyt system, der kan håndtere bådemedlemsadministrationen, samt de funktioner vi i dag kender fra”det gamle” MitC (extranet) på en mere brugervenlig måde. Såledesskiftede platformen hvorpå MitC ligger også udseende i starten affebruar – dog holdt vi fast i navnet MitC. I hele udviklingsfasen harbrugervenligheden, tilgængeligheden og anvendelsesmuligheder-”Det nye MitCbliver et vigtigværktøj i fremtidigekampagnerog projekter."ne været i fokus.”Henrik Weiglin forklarer videre, at man pådet åbne hjemmesider ikke vil bemærkeændringen, da der alene er tale om en udskiftningaf de administrative systemer, derunderstøtter det daglige medlems- og foreningsarbejde.Det har altså ingen indflydelsepå eller betydning for partiets eller foreningerneseksterne hjemmesider.Det Konservative Folkeparti får leveret enstandard Membercare-løsning og en standardCommunity-løsning fra Groupcare A/S.Derudover leveres der rapporter til vælgerforeningernesledelse og data til integrationer tilhhv. økonomisystemet og hjemmesiden. Altsammen er så vidt muligt holdt som standardsystemermed så få tilpasninger og ændringersom muligt. Det er ønsket om begrænse bådeprojektudgifter og de løbende driftsudgifter,der ligger bag.”Vores nye medlemssystem skal gøre enforskel i Hovedkontorets og foreningerneshverdag. Groupcare er valgt på grund af storfleksibilitet, som er den bærende grundpille.Det er jo et komplekst system, der skalhåndtere kontingentopkrævning, medlemsdata,lister, foreningsdata, kurser, konferencerog ikke mindst vores nye community-løsning”,uddyber afdelingschefen.Det nye MitCNavnet er det samme, men indholdet bliverpræsenteret grundlæggende anderledes.Fremover er det her, at medlemskabet for alvorvedligeholdes af det enkelte medlem. Her retterman sine medlemsdata, deltager i grupper ognetværk, alt sammen præsenteret i let, intuitivt,overskueligt og tilgængeligt miljø.Afdelingschef Henrik Weiglin forklarer:”Det nye MitC bliver et vigtig værktøj i fremtidigekampagner og projekter, når der arbejdesindenfor eller på tværs af vælgerforeninger,storkredse eller regioner. Systemet er enfortrolig platform for organisationens medarbejdere,foreningsbestyrelser, tillidsvalgte,udvalg og andre nære netværk indenforpartiet. Her kan man dele dokumenter, møder,diskussioner osv.”Hvornår kan jeg komme på?I løbet af foråret åbner vi op for, at forskelligedele af partiets udvalgsmedlemmer lukkesindenfor. Det gøres dels for at sikre stabiliteten,men også for at hjælpe grupper og foreningeri brugen af medlemssystemet, efterhåndensom de lukkes ind. Henrik Weiglinforklarer: ”Det er vigtigt for os, at alle brugere,der lukkes ind, får en god oplevelse og et godtindtryk af Det Nye MitC, da det i høj grad erher, vi vil lægge indsatsen og kommunikationenmed vores aktive tillidsfolk og medlemmeri fremtiden. Derfor åbner vi gradvist op,selvom vi har en stor tro på, at systemet i højgrad er selvforklarende. Vi ser rigtig megetfrem til for alvor at åbne op og bringe partietpå et tidssvarende niveau med både medlemssystemetog Det Nye MitC."Nyt medlemssystem:Åbnes for vælgerforeningsformænd, kasserere og kartoteksholdere 20. april.Her kan man trække medlemsoplysninger, rette i medlemsdata og i det heletaget vedligeholde foreningens stamoplysninger og kommunikation medHovedkontoret.MitC:Åbnes gradvist op for alle medlemmer. Man skal bruge en mailadresse ogkodeordet fra det gamle MitC for at komme ind. Det er let at rekvirere et nytkodeord. Som medlem bliver man inviteret indenfor i løbet af foråret med eninvitation fra Hovedkontoret.16 Politisk HorisontPolitisk Horisont 17


interveiw med michael zieglertekst rené gyldenstentekst søren mølgårdkrydsord, opslagstavleDen konservativechefforhandlerHan er en meget travl mand i disse dage. Han er også en af de mest stædige personer ikongeriget. I hvert fald hvis man spørger repræsentanter for Danmarks Lærerforening. Menuanset partifarve eller organisation omtales KL-chefforhandler og konservativ borgmester iTaastrup, Michael Ziegler, med respekt.Midt i de svære forhandlinger med lærerforeningenom arbejdstidsregler navigererMichael Ziegler med vanlig ro på diplomatiskvis mod en ny aftale. KL har varslet lock-outover for landets 55.000 lærere, og parterneer langt frahinanden. En mere fleksibel overenskomster ganske enkelt nødvendig forfremtidens skole, pointerer MichaelZiegler over for Politisk Horisont midt itravlheden og de mange møder.”Vi har forhandlet i tre måneder medhenblik på at få lavet nogle mere modernearbejdstidsaftaler for lærerne. Det, viønsker, er nogle arbejdstidsregler, dersvarer til reglerne for alle andre medarbejdergrupper.Vi beder ikke lærerne om atarbejde mere. Vi beder alene om, at overenskomstenikke regulerer, hvor megettid lærerne kan bruge til bestemte arbejdsopgaver.Det ser vi som en nødvendigforudsætning for, at vi kan udvikle ogforbedre folkeskolen til gavn foreleverne,” siger Michael Ziegler.KL har i skrivende stund – først i marts- præsenteret lærerne for endnu etforslag til hvilke arbejdstidsregler, der børvære gældende, pointerer han.”Det er naturligvis et forslag til forhandling,som er baseret på vores udgangspunkt.Men vi har simpelthen ikkekunnet komme i realitetsforhandlingermed lærerne i forhold til de ønsker, de er kommet med – og de har hellerikke kommet med konkrete ændringsforslag. Derfor måtte vi konstatere,at så var forhandlingerne brudt sammen. Efterfølgende måtte vi gåtil KL-bestyrelsen og sige, nu er situationen på denne måde, hvad gør viså,” spørger Michael Ziegler.Og der har bestyrelsen truffet den meget alvorlige beslutning, det såer at varsle lock-out. Men det er baseret på en erkendelse af, at manikke kunne komme videre. Og uden andre arbejdstidsregler, kører de eksisterendevidere. Og det vil være uholdbart for folkeskolen, forklarerKL-forhandleren.”Hvis ikke vi varsler lock-out, har lærerne i virkeligheden en vetoret,som gør, at de ikke har nogen interesse i at give sig. Det er et ret usædvanligtskridt at varsle lockout – især på det offentlige område. Men detgør vi naturligvis også kun, fordi vi ikke ser nogen anden udvej. Udenlock-out kan vi ikke komme videre med vores krav. ”Ziegler er som bekendt ikke alene KL-chefforhandler – men også”Det, vi ønsker, er nogle arbejdstidsregler, der svarertil reglerne for alle andre medarbejdergrupper.Vi beder ikke lærerne om at arbejde mere.”konservativ borgmester.”De to roller spiller fint sammen. Det vi har sat os for i KL, strider påingen måde med mine konservative grundholdninger. At skabe goderammer for ledelse. At sørge for at det er skoleledelsen frem for fagbevægelsen,der bestemmer over ressourcerne, er jo faktisk gode konservativesynspunkter. Så på den vis stemmer det meget godt overensmed min partipolitiske baggrund,” siger Michael Ziegler.Om konflikten løses, og parterne kan skrive under på en aftale, viltiden vise. Men ifølge Ziegler har det scenario ikke de bedste betingelser,når modparten blot fortsætter med at komme med udspil, hvor arbejdstidsaftalenstadig regulerer, hvad lærerne bruger arbejdstiden til.”Dermed kom vi ikke nogen vegne i forhandlingerne. Derfor har KLfølt sig nødsaget til at benytte sig af dette kampskridt, der er indbyggeti den danske model. Vi gør det udelukkende fordi, fornyelse af lærernesarbejdstidsregler er en afgørende forudsætning for, at vi kan givedanske skoleelever en ny og bedre skoledag,” siger Michael Ziegler.Hvor er vi mon henne? Hvor er vi mon henne?Løsning og afleveringsdatoNår du har løst kryds og tværs'en kan duvære med i konkurrencen om 2xgavekort på200 kr. til Bog & Idé.Du skal blot indsende kodeordet tilinfo@konservative.dk - husk at angive dinekontaktoplysninger.Konkurrencen er kun for medlemmer afpartiet.Seneste dato for indlevering af løsning er den15. april 2013.Der trækkes lod blandt de indsendte svar.Vinderne får direkte besked.Løsningen på seneste krydsord, nr. 4, 2012,er: “AVISOMTALE”.Her kan du se løsningen på hele krydsen.Web-HotlineSom noget nyt har vi overfor partiets webmasterepræsentet en webmaster-hotline,hvor webmastere og andre med hjemmesidespørgsmålkan få hjælp til hjemmesider ipartiets sitecore-system, samt lidt generelråd og vejledning i forhold til sociale medier.Hotlinen er åben mandag fra kl. 19.00 til21.00 på tlf.: 33 37 43 78. Alternativt kanNicklas Dyrvig, IT-studentermedhjælptræffes på mailen:webmaster@konservative.dk.!!!Aktiviteter i 2013Juni5. – Grundlovsmøder, hele landet13. – 16. – Folkemøde, BornholmSeptember28. – 29. – Landsråd, KøbenhavnInformer os!Er du flyttet, har skiftet e-mailadresse eller lignende, vil vi gernehave besked om det, så vi fortsat kanservicere dig korrekt. Send en e-mailtil medlem@konservative.dk med oplysningerneKontakt os!Hovedkontoret kan kontaktes påtelefon 33 37 43 44, mandag tiltorsdag mellem 10 og 16 og fredagmellem 10 og 15. Man kan naturligvisogså e-maile til den sædvanlige mailadresse:info@konservative.dkLandsråd 2013Landsråd 2013 afholdes d. 28. - 29.september 2013 i Tivoli Hotel & CongressCenter. Læs mere på www.konservative.dk/lr13 om stedet og arrangementet.18 Politisk HorisontPolitisk Horisont 19


xxxxxxxxxID-nummer 42441Se 11. martS hvor god din kommune ertil at sætte opgaver i konkurrence pådi.dk/kommunefaktaNår der ikke er flere penge at hente, må vi tænkenyt for at følge med borgernes forventninger.Kommunerne kan sætte opgaverne i konkurrenceog arbejde sammen med private virksomhederfor at løse opgaverne bedst og billigst.Private virksomheder er generelt bedst til at fåmest ud af knappe ressourcer, men kan ogsåhjælpe med nye ideer og innovative løsningerinden for de kommunale opgaver.DI har undersøgt alle kommuner og beregnet,hvor store besparelser der findes, når mansammenligner med andre kommuner. Du kan11. marts finde din egen kommune blandt alleandre på di.dk/kommunefaktadi.dk/kommunefakta

More magazines by this user
Similar magazines