Blad #1 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk
  • No tags were found...

Blad #1 - Gråsten Sejlklub

FormandenssideEN NY SÆSON ER LIGE OM HJØRNETLad mig starte denne årets første ”formandensside” med at ønske alle i GSet godt nytår. Udenfor er det sidste afjulens sne ved at smelte væk, dagene erbegyndt at blive længere, og inden længebegynder det igen at summe af liv påpladsen når båd klargøringen går i gang.De næste par måneder tror jeg mange,som jeg selv, med længsel ser frem tilsæsonens første tur på vandet.Programudvalget har i den kommendetid en række spændende arrangementer,hvor der er mulighed for en hyggeligaften sammen med klubkammerater. Iprogrammet er bl.a. to aftener med beretningerfra tursejlads, der måske kan giveinspiration til den kommende sæsonssommertur. Vinterprogrammet kan ses isidste udgaven af Fanglinen og på klubbenshjemmeside.Før jul meddelte juniorleder Benny Frederiksenmig at han ønskede at forladeposten, da han ikke længere har denfornødne tid til opgaven. Indtil der erfundet en afløser, vil Bent Rasmussenvære tovholder på det daglige arbejdei juniorafdelingen, Stig Rosenbeck vilsom bestyrelsessuppleant være bindeledmellem bestyrelsen og juniorafdelingen,og jeg selv vil tage del i de opgaver derhar med DS og andre eksterne forhold atgøre.I forbindelse med Fabrikant MadsClausen Fondens 50 års jubilæum, foretogfonden i starten af december enrække ekstra uddelinger til større projekteri Danfoss nærområderne. Bestyrelsenbenyttede denne mulighed til at søgestøtte til at forbedre forholdene omkringbåd håndteringen i klubben i form af etableringaf bådkran og skift til mobilstativermed tilhørende transportvogn. Dervar ikke mindre end 173 ansøgere, ogsejlklubbens projekt var desværre ikkeblandt de relativt få der blev tilgodeset.Bestyrelsen vil dog arbejde videre medideen, og måske findes der andre mulighederfor at komme i gang med dette projekt.Med forårets komme er det også tid tilklubbens ordinære generalforsamling,der i år finder sted onsdag d. 23. marts.Indkaldelse kan læses andet steds i denneudgave af Fanglinen.Ser frem til at møde mange af klubbensmedlemmer til generalforsamlingen.Svend Hansson3


4F YS


Vigtigt! Vigtigt! BådpladserHermed indkaldes ansøgninger om bådplads i klubben.Det er kun nye medlemmer og broliggere der ikke har fast liggeplads derskal ansøge.Ansøgningen skal være skriftlig (gerne mail) og indeholde navn, medlemsnr.og båddata. Denne sendes til undertegnede.Her du fast bådplads skal du ikke ansøge, men hvis du har skiftet båd, ikkeskal i vandet, har solgt eller af anden årsag ikke skal bruge din plads, vil jeggerne vide det.Ansøgningen skal være undertegnede i hænde inden 1. marts 2011, så vikan nå at få fordelingen med i fanglinen.God vind!Broudvalgsformand.Ole RieckSletmarken 12 · 6310 Broagerorr@danfoss.comBHJ - globale mulighederIngredienser i verdensklasseBHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser ogkødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien.Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaberog 60 distributører fordelt over hele verden.Se mere på bhj.com- when you are looking for real valueBHJ A/SUlsnæs 33DK-6300 Gråsten6


REFERAT AFBESTYRELSESMØDE10. januar 2011Fraværende: Lisbeth, Egon & Frank1. Referat fra bestyrelsesmøde 2010-12-13:Godkendt2. Siden sidst & indgået post (Svend):Brev fra DIF om medlemsindberetning.3. Økonomi (Bent):• Likviditet i orden.4. Ændringer i medlemskartotek &tildeling til udvalg (Poul):4 medlemmer indplaceret.5. Kort orientering fra udvalgene:• Peter: Hal er fyldt og der er 5-6 påventeliste.• Ole: Slanger er lagt i vandet og harvirket godt indtil nu i denne sæson.• Niels: Der arbejdes på en ”regelaften” & start op møde samt Kapsejladsensdag.• Poul Erik: Udkast til ændret reglementudleveret til bestyrelsen. Behandlespå næste bestyrelses møde.• Bernhard: Udvalget arbejder på atholde en havnefest for medlemmerneen fredag eller lørdag i juni.6. Uddybning af havnebassin (Ole):Tilbud på prøveudtagning af bund modtaget.Ole kontakter andre klubber der har foretagetuddybning.7. Forberedelse af Generalforsamling2011 (Svend):Indkaldelse gennemgået mm.8. EventueltIntetReferent PoulMARINA TOFT-GRÅSTENv/Jochen BautzToftvej 9 Tlf. -45 74 65 12 25DK-6300 Gråsten Fax: +45 74 65 34 73WWW.marinatoft.comE-mail:marinatoft@t-online.deCVR 28 01 86 067


Indbydelse tilGS - AFTENKAPSEJLADSER 2011Første sejlads: onsdag d. 4. maj, og her efter hver onsdag til og med d. 8 september.Der er ingen sejladser i ugerne 28, 29, 30 og 31, (Sommerferie).Sidste sejlads om onsdagen afholdes d. 6. septemberKlubmesterskabet afholdes lørdag d. 8 septemberSejladsbestemmelser:Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program.Respittider & pointberegning:Iht. DH2009 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler 2009 - 12.Program:Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 26. april.Præmier:Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb.Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 18. april):1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Niels Goosmann, Skippergade1, 6320 Egernsund,eller send tilsvarende oplysninger til E-mail: Niels.Goosmann@Gmail.com2. Indsæt 475,- kr. på registrerings nr. 8010 konto 0000219809 i Sydbank. Husk atanføre dit navn samt certifikat nr.Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel.Venligst overhold tilmeldingsfristen det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganskebetydeligt!Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt!-------------------------------------------------------------------------------------------------------TilmeldingtilGS - Aftenkapsejladser2010Bådens navn: _____________________Certifikat nr.:______________________Skipper:__________________________TLF:____________________________E-mail:___________________________Type:____________________________Sejl nr.___________________________Adr._____________________________Mobil:___________________________Dommer/køkkentjans: Helst d.________________________________________Dato/underskrift8


Alt med kursiv er relevante oplysninger fra vedtægterneDen ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af martsmåned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i»Fanglinen« eller ved anden skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenenbekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.DAGSORDEN:1. Valg af dirigent.2. Valg af referent3. Beretning.4. Forelæggelse af regnskab og budget.5. Fastsættelse af kontingent og indskud.6. Fastsættelse af diverse priser og gebyrer.7. Forslag til vedtægtsændringer.Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,skal være formanden skriftlig i hænde senest 1. januar og skaludsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Evt.forslag skal optages på dagsordnen.8. Indkomne forslag.Andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skalvære formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingensafholdelse. Evt. forslag skal optages på dagsordenen.9. Valg til bestyrelsen og suppleantPå ulige årstal vælges kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvisSejlads-, Bro-, Klubhus-, og Juniorudvalg.Bestyrelsesposter: Nuværende medlem:Kasserer Bent Brüning (modtager genvalg)Sejladsudvalg Niels Goosmann (modtager genvalg)Broudvalg Ole Rieck (modtager genvalg)Klubhusudvalg Frede Nielsen (Smudi) (modtager genvalg)Juniorudvalg Pt. ikke besat10. Valg af revisor og revisorsuppleant1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år)Nuværende medlem:Revisor Hans Peter Novrup (modtager genvalg)Revisorsuppleant Pt. ikke besat11. Eventuelt.ORDINÆR GENERALFORSAMLINGONSDAG DEN 23. MARTS 2011 KL. 19:00 I KLUBHUSET9


KAPSEJLADSENS DAG– en workshop om det at være hjælper til kapsejladsarrangementerIgen i år arrangerer Gråsten Sejlklub”Kapsejladsens dag” i samarbejde medDansk Sejlunion,lørdag d. 12. marts 2011 9.30 – ca.16.30 i klubhuset - klubben byder påfrokost undervejs.Arrangementet er en workshopmed fokus på det at være hjælper tilkapsejladsarrangementer. Igennempræsentationer og praktiske øvelserkommer vi ind på de forskelligehjælperopgaver der er i forbindelsemed afvikling af et kapsejladsstævne.Vægten vil især blive lagt på detpraktiske arbejde på kapsejladsbanen,men også bureauarbejde berøres.Hvad enten du er stor junior,seniormedlem, forælder til enjuniorsejler eller noget andet, og ernybegynder eller mere/meget øvetkapsejladshjælper, så er du velkommen.I løbet af dagen prøver vi at lavevindcheck med pejlekompas ogvindsnor, lære korrekt brug af VHFradio, lægge en bane og ændreden, signalering, måltagning,resultathåndtering og meget mere.I løbet af dagen kommer vi også til atprøve Sejlunionens rollespil, hvor vigennemfører en kapsejlads på gulvetved hjælp af et modelsæt med joller,motorbåde, signalflag og bøjer. Deter sjovt, det er udfordrende, det er”tankevækkende” og der vil være masseraf ”timeouts” med tid til spørgsmål ogdiskussion.Tilmelding til: svend@familienhansson.dk eller 74440029 - gerne inden 1.marts.Niels Goosmann og Svend Hansson10


SEJLADSUDVALGET INVITERER TILKAPSEJLADSREGEL AFTEND. 9/3 2011 KL. 19.00 – 21.30Kære KapsejlereJeg vil gerne indbyde jer til en ”Regel Aften” hvor vi vil arbejdemed kapsejladsregler og tage udgangspunkt i aften kapsejladserne,og ”regelspillet”.Det er ikke et regelkursus men mere en form for studie-kredsfor alle seniorer med interesse for kapsejlads.Vores formand for sejlklubben Svend Hansson der er uddannetbaneleder og protestbehandler vil komme og holde et indlæg omkapsejladsreglerne. Der vil blive taget eksempler fra ”regelspillet”og på den måde få snakket nogle af reglerne igennem og få støvetregelbogen af.Jeg håber alle skippere og deres besætninger der deltager i aftenkapsejladserneom onsdagen, samt de seniorer med interessefra kapsejlads vil komme denne aften.Sejladsudvalget vil være vært med en kop kaffe og en ostemaddenne aften.Der kan købe øl og sodavand til favorable priser.Alle besætninger bedes medbringe regelbogen. Er man ikke besiddelseaf en regelbog kan den hentes på Dansk Sejlunion’shjemmeside.Af hensyn til planlægning og div. Indkøb bedes I tilmelde jersenest d. 2/3 2011 til Niels Goosmann på Mobil: 29 44 86 06Med SejlerhilsenNiels Goosmann11


Vinterprogram2010/2011Programudvalget kan sammen med Fiskenæs Bådlaug og Nybøl NorSøsportsforening præsenterer vinterens program, som ser således ud:09. februar kl. 19:00 Limfjorden set fra søsiden, ved Preben Heide.TV mand. Journalist. Forfatter, men først og fremmestrutineret tursejler efter mere end 25 år på eget dæk. Hanshjerte banker varmt for denne del af Danmark. PrebenHeide har udgivet en håndbog for sejlere der færdes vedog på dette Nordeuropas mest interessante farvand”Limfjorden set fra søsiden”Tilmelding ikke nødvendig.Kom i god tid, der bliver rift om pladserne!23. februar kl. 19:00 ”En tur rundt om huset”, ved Bernhard Jessen.Vores langturssejler og formand for festudvalget,Bernhard vil tage os med på en tur igennem Kielerkanalentil Hamburg, besøg på Helgoland og op langs JyllandsVestkyst til Ålborg og over til Hallands Värdeø og hjem tilGS via Ærø.Tilmelding ikke nødvendig.Kom i god tid, der bliver rift om pladserne!13


NYREDAKTØRTIL FANGLINENSØGES!Jeg har varetaget jobbet som redaktørfor Fanglinen siden 1999. Det bliver nutil 12 år – et helt dusin – og nu trængerbåde bladet og jeg til afløsning. Der ergodt nok folk i bestyrelsen (læs Oleog Bent) som synes, at 12 år ikke ernoget at snakke om….. Og det er detmåske heller ikke. I hvert fald har demange år med redaktør jobbet forFanglinen været en fornøjelse.Hvad indebærer opgaven medFanglinen da?Fanglinen udkommer 4 gange årligt ijanuar/februar, april, august/septemberog november. Det har altid væretsådan med vores klubblad, at de folki klubben, som har gang i forskelligeopgaver, gerne bidrager med stof tilbladet. Redaktøren skal helst følgemed i årets gang i klubben og haveviden om de forskellige aktiviteter,som finder sted. Dette sker især ved,at redaktøren deltager i bestyrelsensmøder. Der er ca. 9 møder i løbet afåret og det har som regel været bådehyggelige og interessante møder atdeltage i. Redaktøren beder så folkom at skrive en artikel eller bidragemed billeder til bladet.I slutningen af året er det tid til atforny kontrakten med annoncørernei bladet og det sker ved, at redaktørensørger for, at der bliver sendtbrev til samtlige annoncører og eventueltogså til nye firmaer, som kunnetænkes at ville støtte klubben gennemannoncering. Også dette arbejdeer lagt i faste rammer og kører udenproblemer.Redaktøren har tæt samarbejde medvores dygtige lay-outer, Anders Petersen,som er ansat ved vores faste14


trykkeri, som er Ihle i Broager. Samarbejdethar fungeret upåklageligt igennemmange år. Så vidt jeg ved, så erFanglinen altid blevet trykt netop her.Vi har naturligvis undersøgt markedetmed jævne mellemrum og også enenkelt gang fået trykt bladet et andetsted. Det var dog en ekstra ordinærsituation. Men Ihle er stadig det bedstetrykkeri og kan også være med påprisen. Den nye redaktør vil i dettesamarbejde finde god hjælp.Det har indtil nu været redaktørensopgave at få hentet Fanglinenhos trykkeren og få sendt bladet udtil medlemmerne. Det har været etrimeligt stort arbejde at pakke ogsende alle bladene. Tidligere blevbladet sendt direkte som postomdeltblad, men nye regler ændrede denpraksis for ca. 5 år siden. Imidlertider der sket det, at reglerne igen erændret, så det igen vil være muligt atsende postomdelt.Udfordringerne frem over vil væreat udvikle bladet - også i retning afet mere interaktivt medie med stadigtættere forbindelse til hjemmesiden.Det kan jo godt være, at der blandbladets læsere sidder ægtefæller ogtænker: nåh ja, det kunne jeg godttænke mig, men jeg er jo ikke medlemaf klubben – det er min mand/kone,der er det. Det skal ikke være nogenforhindring. Jeg var heller ikkeselv medlem, da jeg fik jobbet– jeghavde børn, der sejlede og var derforkommet med i juniorarbejdet.Og min mand var netop blevet aktivtmedlem, fordi vi lige havde fået bådselv. Selv var jeg altså ikke medlem pådet tidspunkt. Men det blev jeg så, forformalia skal være i orden. Og somredaktør fritages man for at betalefor medlemskab, så det er altså hellerikke noget problem.Jeg håber, at der sidder nogen ogtænker, at det her kunne de godttænke sig. Hvis I har spørgsmål, så er Imeget velkomne til at henvende jer tilmig på mail: lisbeth@nissennet.dk ellermobil 23425096. I må også megetgerne henvende jer til Svend Hansson,som også gerne svarer på spørgsmål.Hvis I nu sidder og tænker, at det herville være noget for en af dem I kender,så må I også meget gerne opfordrevedkommende til det.Over 100 skolebørn har besøgtGS og prøvet sejladsStanderhejsning 24. april.Besøg GS påSommerlejr i Lillebælt Syd kredseni GråstenBesøg GS påwww.graasten-sejlklub.dkwww.graasten-sejlklub.dkBesøg GS påwww.graasten-sejlklub.dkGeneralforsamling 17. martsBesøg GS påwww.graasten-sejlklub.dkOver 100 skolebørn har besøgtGS og prøvet sejladsSommerlejr i Lillebælt Syd kredseni GråstenBesøg GS påwww.graasten-sejlklub.dkBesøg GS påwww.graasten-sejlklub.dkFANGLINENGRÅSTEN SEJLKLUB - fEBRUaR 2010 - NR. 1 - 42. ÅRGaNGFANGLINENGRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4 - 41. ÅRGANGFANGLINENGRÅSTEN SEJLKLUB - SEpTEmBER 2009 - NR. 3 - 41. ÅRGANGFANGLINENGRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOPBER 2010 - NR. 3 - 42. ÅRGANGFANGLINENGRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOPBER 2010 - NR. 3 - 42. ÅRGANGFANGLINENGRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2010 - NR. 4 - 42. ÅRGANG15


Vi har en fin sejlads ud til de forjættedeøer. Hecate Strait hedder det farvand somskiller Haida Gwaii fra fastlandet. Ogdet minder på mange områder om Nordsøen,bortset fra at tidevandsforskellener meget større, og vindene noget kraftigere.Tågen er tæt (som den har været desidste mange dage) da vi forlader ankerpladsen,men da vi er ca. ¼ af vejen,sejler vi ud i det smukkeste solskin, og viser øerne ligge badet i sol forude. HaidaGwaai byder i det hele taget på rigtigflot vejr det meste af tiden vi er der. Manhar et meget smukt og spændende nytmuseum, med nyt og gammelt fra denspændende kultur. En del af museet huseret overdækket friluftsværksted, hvor manudhugger cedertræskanoer og totempæle.Et hold lokale kunstnere er netop gåeti gang med en ny totempæl, som skalstilles op foran museet, når den engang erfærdig.Naturen er noget helt for sig selv. Herer et af de få steder i British Columbia,hvor man endnu kan se oprindelig urskov,som aldrig har været skovet kommercielt.Man føler sig meget lille mellem deenorme træer! En sjov lille detalje er, atalle de Sitka-graner som gror i Esbjergkommune stammer fra frø, som kommerlige præcis her fra Haida Gwaai.Sitka-koglerne er ikke så nemme at fåhentet ned fra de enorme træer. Så forstfolkeneindførte røde egern, som erutrolig ferme til at "plukke" koglerne.16


På vore vandreture i skovene oplever viet par gange, at det pludselig regner nedmed kogler om ørerne på os! Når egernetså har fået høstet kogler nok, kommerdet ned og går i gang med ædegildet.Der ligger altid store mængder kogler,hvor egern huserer. En utilsigtet bivirkninger, at bestanden af sangfugle ergået væsentligt ned, idet egern er nogleslemme ægrøvere.Vi lejer en bil et par dage i Queen CharlotteCity (der er en landsby med under1000 indbyggere!), og ser alle seværdighedernepå Graham Island, den nordligstehovedø. Der er kun én vej dergår fra byen og op til den nordlige delaf øen, så der er ingen fare for atkøre vild! På vestkysten blæserder hård vestlig kuling, og der ertåge og finregn, mens østkystener velsignet med solskin, blå himmelog lette vinde, i stort set heleden periode vi er der. Tågen plagerogså store dele af kysten på fastlandet,mens vi nyder ø-livet. - Vihører senere, at både på vej sydovergennem fjordsystemerne langsfastlandet, har haft meget kedeligesejladser i konstant tæt tåge, mensvi andre har nydt solen!På nogle af vore ankerpladser kanvi se, at området har været skovetpå et eller andet tidspunkt. Måskefor 50 til 100 år siden. Man fælder"revl og krat" og efterlader derfornogle grimme ar i landskabet. Iforbindelse med skovningen harman anlagt grusveje op og ned afbjergene, for at kunne transporterestammerne ned til havet. Skovener naturligvis groet op igen,og vejsystemet ligger som grønnealléer, der er perfekte til skovvandringer.Jorden er så kompaktpå de gamle veje, at ingen træer kan slårod der. De nye træer er stort set udelukkendeelletræer, som står med lysestammer mellem de enorme træstubbefra de fældede gran- og cedertræer. Derer en helt speciel, næsten eventyragtigstemning, når man bevæger sig op afdisse gamle, mosgroede veje, som ikkehar været brugt gennem mange årtier.Og man forventer næsten at der dukkeret Tornerose-slot op rundt om det næstehjørne! De eneste spor vi finder, er dogfra de sorte bjørne (verdens største sortbjørnefindesher på øerne!), og hjortene,som også benytter skovvejene. Et enkeltsted ser vi tydelige tegn på bævere, derhar været i gang med af fælde træer!17


hippie-samfund som altid. - Mænd har pr.definition skæg og hestehale, og kører igamle pick-up trucks! Og træbåde erabsolut byens hovedinteresse, med utalligebådebyggerier og værksteder, samten meget aktiv bedding, hvor alle slagsfartøjer kan tages på land. Wooden BoatFestival, der foregår over 3 dage, erårets højdepunkt, og altid spændende oginteressant, for enhver med interesse forbåde og sejlads. Vores kalender er fyldtop med foredrag vi gerne vil høre. Selvholder vi et foredrag om "High LatitudeCruising", som vi blev opfordret til påsidste års festival. Det går godt, og er alti alt en positiv oplevelse, med et megetspørgelystent publikum.Mens efteråret trænger sig på, medfarvestrålende efterårsløv i skovene, ogmere ustabilt vejr, tager vi et mini-cruisetil Vancouver og Victoria, de to størstecanadiske byer på denne side af kontinentet.I Vancouver besøger vi vore godegamle venner Inge og Kjeld, som byderpå lækker frokost i deres hyggelige hjem.Vi ser også på spændende museer, ikkemindst det maritime museum, hvor dethistoriske skib St. Roch er udstillet. St.Roch var det første fartøj, som gennemsejledeNordvestpassagen fra vest til øst.Det foregik fra 1940 - 1942midt under anden verdenskrig,og den gæve besætning havdeto overvintringer undervejs. St.Roch var et patruljefartøj underRoyal Mounted CanadianPolice, og formålet med rejsenvar ikke mindst at opretholdecanadiske rettigheder til deresArktiske områder. Skipperpå skuden hed Henry Larsen,og var naturligvis nordmand,ligesom Roald Amundsen, dermed det gode skib "Gjøa", varNordvestpassagens allerførste besejrer(fra øst mod vest) i 1903 - 1905. HenryLarsen sejlede i 1944 skuden tilbage gennemNordvestpassagen til Vancouver. St.Roch står nu lunt inden døre i sin tørdok.Vi går ombord og føler historiens vingesus,medens vi bevæger os rundt i desnævre gange under dæk og kikker ind ide små kahytter.En fransk aluminiumsbåd vi møder i Victoriaet par dage senere, har planlagt atsejle hjem til Frankrig ad den rute næsteår, så gang på gang får vi håndgribeligebeviser på, at forholdene i Nordvestpassagener ved at ændre sig.I det hele taget står vi ved en skillevej,hvor en masse beslutninger skal tages. Vihar planlagt at være hjemme i Danmarkmed SOL i 2013. Så herfra er vi altså forhjemadgående, og rutealternativerne ermangfoldige. Så vi har lidt at spekulerepå, når nu vi er hjemme i Danmark forvinterhalvåret. SOL ligger i sin vinterhavn,Poulsbo, i nærheden af Seattle. Påvores bro ligger der flere sejlere der skalovervintre, og de har alle lovet at holdeøje med hende i vores fravær.Så SOL får lov at hvile lidt, indtil besætningenvender tilbage til foråret.19


SØSÆTNING – APRIL 2011Jeg har fastlagt datoerne for søsætningerne på følgende datoer.09 april kl 08.0016 april kl 08.0023 april kl 08.0030 april kl 08.00Der vil blive opslag ved klubhuset.Rækkefølgen for søsætningen bestemmes af pladsformanden/tovholderen eller denaf ham udpeget hjælper.Med venlig hilsenPoul ErikpladsudvalgsformandNyt frajuniorafdelingenIkke overraskende har der været lidt stillei juniorafdelingen i december måned,hvor vejret jo så absolut heller ikke vartil aktiviteter på vandet (det skulle da ligehave været til fods, hvis isen ellers kunnebære)!Vi sluttede året med julebanko den førstetorsdag i december, hvor der sædvanentro var mødt mange juniorer og forældreop i håb om, at de rigtige numre blev råbtop, så henholdsvis en række eller et heltkort blev fyldt og man kunne få del i demange fine gevinster, der blev spillet om.Og som sædvanlig blev pakkerne uligefordelt til både glæde og sorg for de mangeforventningsfulde spillere. Til gengældhavde Marianne sørget for, at der varæbleskiver og gløgg i rigelige mængder, såher var der ingen, der blev snydt.Januar blev startet op med en tur iskøjtehallen lige syd for grænsen, hvorder ligeledes var god tilslutning fra såvel20


juniorer som forældre. Der blev skøjtetlystigt af såvel unge som ældre; men énaf vore juniorer, Nadine Quist Jensen,glemmer ikke så hurtigt denne aften.Hun kom nemlig på glatis og røg en turned på alle fire, desværre så uheldigtat det medførte et brækket håndled ogefterfølgende 14 dage med armen i gips.Derefter veksler vinterprogrammet så medteoriundervisning i klubhuset, træning igymnastiksalen på Adsbøl Friskole ogdiverse sociale arrangementer og ikkemindst juniorweekenden, som i år løberaf stablen den første weekend i februar.Og i år prøver vi at afvikle den fra fredagtil lørdag, så man kan nå at få hvilet ud igod tid inden mandag morgen. I år er derplanlagt spisning på den græske restaurantved Hotel des Nordens og efterfølgendeIce Disco i skøjtehallen, inden turen gårtilbage til klubhuset, hvor der traditionentro bliver spiller computer og playstationdet halve (eller hele) af natten.Vi håber, at juniorudvalget kan blivestyrket med nye friske kræfter her i detnye år efter, at Benny har valgt at forladeos og vi i skrivende stund er nede påkun 4 udvalgsmedlemmer. For at dethele skal kunne fungere tilfredsstillendeskal juniorudvalget helst sammensættessåledes:• Formand• Kasserer• Sekretær• Trænings- og undervisningsansvarlig• Materialeansvarlig• AktivitetsansvarligSå vi håber inderligt, at der blandtforældrekredsen findes et par stykker, dergerne vil give et nap med. Der er såmændikke det helt store arbejde i det, hvis vi fåropgaverne fordelt rigtigt og så er det ogsåganske givtigt at være med til at drive enungdomsafdeling i en sportsklub.Sejlerhilsen Bent21 21


VINTER PROGRAM 2011DATO AKTIVITET HOLDOnsdag d. 5/1 2011 Skøjtehal for hele familienTorsdag d. 13/1 2011 - Teoriundervisning22AllejuniorTorsdag d. 20/1 2011 - Træning – Gråsten friskole Adsbøl(Marianne H)(Husk træningstøj, indendørs sko)juniorTorsdag d. 27/1 2011 - TeoriundervisningSidste tilmelding frist til juniorweekendTorsdag d. 3 /2 2011 - TeoriundervisningjuniorjuniorFredag 4-lørdag 5 /2. 2011 Juniorweekend JuniorLørdag 5/2 kl. 9 Foældermøde kl 9- 10 Forældre- junior- sidste oprydning efter juniorweekend alleLillebæltsydkreds forårs møde syc 9-14 ForældreTorsdag d. 10 /2Torsdag d. 17 /2- Teoriundervisning- vinterferieTorsdag d. 24 /2 - Træning – Gråsten friskole Adsbøl (Marianne H)(Husk træningstøj, indendørs sko)Torsdag d. 3. /3- TeoriundervisningTorsdag d.10/3 - Forældremøde Forældre- Teoriundervisning knob og splejsning mm. juniorerTorsdag d. 17/3Ingen undervisning - aften flyttet til fredagFredag d. 18/3 Fredags hygge ;-) alleTorsdag d. 24/ 3Torsdag d. 31/ 3Torsdag d. 7/4- Teoriundervisning- Teoriundervisning- TeoriundervisningTorsdag d. 14/4 - Teoriundervisning- trim (jan)Torsdag d. 21 / 4Påske ferieTirsdag d. 26/ 4 Kl 18-20 -klargøring til sommersæsonen Forældre/juniorerTorsdag d. 28 /4 Kl 18-20 -klargøring til sommersæsonen Forældre/juniorerSøndag 1 /5Kl 9 -Morgen brød i klubhuset9.30- 12 - Sidste klargøring til sommersæsonen Forældre/juniorerTirsdag d 3/5 Første sejlads aften for c selerne Juniorer


MANDETUR 2010Mandeturen er for GS en traditionsrig tur,hvor den ”hårde kerne” som oftest bliversuppleret med et par nye både. Men derer en hård kerne – mændene der altid harværet med på mandeturen! Men da jeg joved at der er mange flere ”rigtige mænd”blandt GS sejlerne kan jeg da kun opfordretil, at vi i de kommende år ser et parflere af disse udprægede handyr på mandeturene!Få nu samlet et mandskab sammenaf naboer, brødre, arbejdskammerateretc, eneste adgangs kriterium på detteene årlige arrangement i Gråsten sejlkluber: At du er mand! Eller for at gøre det lidtmere tydeligt, bøjer jeg det lige i neon fordig: Hvis du ikke melder dig selv til mandeturen2011 og er mand - ja så spørgerjeg dig hvorfor du ikke har tilmeldt dig…Traditionelt har vi de seneste år valgt ”enkort tur”, året efter en ”længere tur”, så enkort osv. I september 2010 var det en afde korte – vi tog blot turen til Flensborg.Godt var det, for vejrguden havde sluppet”en ordentlig vind” den dag. Vi målte 21m/s. i en kraftig byge, der fik et helt kapsejladsfelttil at vælte foran os, de lå netopforan startlinjen og ventede på afgang.Vi sejlede lige igennem resterne af feltet,både med ”beskidte sejl” sådan som demørklaminerede sejl kaldes af alle os dergerne vil have sådanne, men ikke har råd.Godt at vort valg ikke faldt på Kappeln,som ellers også var på tale ved planlægningen.Vi prøvede os med noget nyt på mandeturen,selvom vi har en klar fornemmelseaf, at der ikke skal alt for mangeændringer til ved mandeturen – det er der23 23 23


tydeligvis ikke det store ønske om. Mendenne ændring er kommet for at blive: Vistartede skippermødet kl. 08:00 som sædvanlig,men tog så en fælles morgenkaffe.Det var der stor tilslutning til, og vi sejledederfor ud gennem ”æ soun gaf” kl.10:00 i stedet for som normalt, kl. 09:00Vi var i alt 22 mand, fordelt på 7 bådemed på turen. Nogle valgte at brænde dieselaf – ad hvilken årsag dette så var nødvendigt,må vejrguderne vide. Vi valgte atsejle, om end kludene blev reduceret til etminimum – vind var der nok af, i hvertfald i stødene.24


Vejret var generelt flot, og hen på eftermiddagenblev det ligefrem svedigvarmt –stemningen i al fald! Men det hænger noksammen med den tradition, at de forskelligeskippere på deres både, rydder lidt opi skibsbaren, det er jo et spørgsmål om atfå lidt bund i det engang imellem, især nuhvor sejlersæsonen lakker mod enden. Ethelt igennem rationelt og mandigt tiltag,for ikke at få alt for mange ophobningeraf halve sjatter hist og her – og jeg er dahelt overbevist om at konen synes det errigtig fint, at der igen er kommet styr pådet gode skab.Kl. 18:00 var der bestilt bord hos Bellevuerestaurant ”an der Hafenspitze”. Skipperneog deres mandskaber var godt sultneefter alt det arbejde med sorteringen afogudrensningen i skibsbaren. Alle blevdog færdige til tiden, og troppede op tilsåvel mad – men ikke mindst præmieuddelingen:Knikke blev vinderen – ikkefordi han var fremragende til at udføreopgaven, men fordi han var den eneste dergjorde det! Vi havde i festudvalget arrangereten slags ”Rum regatta”, hvor det sombekendt drejer sig om at blive no. 2, ogikke no. 1! Om det var vejret eller stemningender ikke var til et sådant arrangementved vi ikke, men én måtte blive vinderen,og det var Knikke.Der blev spist godt, og traditionen troblev der efterfølgende festet – hvad entenman valgte at gå en tur i byen, eller blevpå bådene rundt om i havnen. Fællesnævnerfor aftenen var, at alle hyggedesig og havde det sjovt! Jeg selv var en tur25


COMPACT DIESLERHOLD DIG TILVOLVO PENTA- DEN HOLDER TIL DIG..!mererummelighedOPGRADER DIN BÅD OG FÅFORDELENE VED EN NY VOLVOPENTA MOTORDriftsikkerhedStørre sejlkomfortLet tilgængeligereservedeleLandsdækkendeservicenetHøj gensalgsværdipå båden26www.volvopenta.dkHOLM MARINEVolvo Pentasserie af Compact Dieslerdækker effektområdet13-75 HkBøjskovskov 18 DK-6400 SønderborgTlf. +45 74 65 40 90 Mobil +45 40 40 65 90BÅDPRESSENINGBOMPRESSENINGSPRAYHOODWINDBREAKERSOtto Immler GmbHSchleswiger Strasse 99D-24941 FlensburgTlf. +49 461 980 76E-mail: info@immlerplane.dewww.immlerplane.deHEMPEL


med mit mandskab på ”Hansens Brauerei”,hvor vi fik en meter øl af deres egetmærke.Der var blot én ting der ikke forløb somsædvanligt: Redningsplanken blev ikkevidereleveret af Peter Wettengel, som optil mandeturen var indehaver af den ærefuldevandrepokal. Som i manifestet står,skal den videregives til en person der harudmærket sig på særlig vis, og gjort nogetsærligt for mandeturen. Der er førhen blevetgradbøjet på denne regel, og pokalener gået videre til en person, der har gjortnoget særligt for klubben. Men det er suveræntindehaveren af redningsplankender afgør, hvem der skal være den kommendeindehaver, og da Peter ikke havdenogen at foreslå, gik pokalen tilbage tilindstifteren – ”Erik af Wildlife”. Pokalenblev dog straks videregivet til forvaringhos festudvalgsformanden. Den liggersåledes hos mig nu, og der kommer ikketil at være en sølvplakette med navn udforårstallet 2010. Det er sket én gang før iredningsplankens historie – gad vide omårsagen dengang var de 250 kr. som ensådan sølvplakette koster. Hvem ved.Søndagen bød for mit vedkommende på”sen morgenmad med blødkogt æg”. Énefter én drysser de enkelte både af stedhjemad. Hyggeligt det var det, og kun fågange om året får jeg brugt lattermusklen,som jeg gør det på en mandetur!Kærligst, dit festudvalg,Bernhard Jessen.27


Malermester Klaus Blaske NielsenPureCruisingSundsnæs 6C, 6300 GråstenTeleon 74 65 02 42Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13Ved aflevering af denne annonce,gives 15% rabat på alle HempelsprodukterGælder i hele 2010 og kun modaflevering af annoncenPaul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 AabenraaTel: +45 7362 4800 • info@elvstromsobstad.comwww.elvstromsobstad.comIhle grafisk produktion, Broager

More magazines by this user
Similar magazines