Skicenter og boligområde i Flade Bakker ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Skicenter og boligområde i Flade Bakker ... - Naturstyrelsen

Tillæg til Regionplan 2001

April 2003

Skicenter og boligområde

i Flade Bakker,

Frederikshavn

FØR

EFTER

Regionplantillæg nr. 100


Indholdsfortegnelse

Forord 1

Regionplanlægning

g p g g

Retningslinier 2

Redegørelse 3

Planforhold 4

Bilag 1 5

Beslutningsprotokol fra Amtsråds mødet den 8. april 2003

Titel

Regionplantillæg nr. 100

Udgivet af

Nordjyllands Amtsråd

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst

Udgivelsesdato

April 2003

Tekst, layout og redaktion

Medarbejdere ved Området for Teknik og Miljø Nordjyllands Amt

Visualiseringer på forsiden er udarbejdet af Cadpeople.

Kort

Kortene er gengivet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen

Trykkeri

Nordjyllands Amt, Aalborg

ISBN: 87-7775-511-1

J. nr. 8-50-11-813-0002-02

Oplag

250 eksemplarer

Pris

Regionplantillæg nr. 100

Kr. 30.00


Forord

Nordjyllands Amt offentliggør hermed Regionplantillæg nr. 100. Skicenter og boligområde i Flade Bakker, Frederikshavn.

Baggrund

Frederikshavn Kommune har ønske om at udlægge et nyt byudviklingsområde til boliger, et ski- og aktivitetscenter

samt et område til offentlige formål. Byudviklingsområdet ligger i og omkring Flade Bakker vest for Frederikshavn.

Regionplantillæg og VVM-redegørelse

Projektet kræver udarbejdelse af regionplantillæg for byudviklingsområdets boligområde 1 og skicentret da disse

overvejende er beliggende inde for kystnærhedszonens områdekategori A – regionalt kystlandskab. Tillægget omfatter

også en vurdering af skicentret virkninger på miljøet i omgivelserne (en VVM-redegørelse). VVM-redegørelsen

er indeholdt i Forslag til Regionplantillæg nr. 100 med VVM-redegørelsen; »Skicentert og Boligområde i Flade

Bakker, Frederikshavn«, januar 2003.

Offentlighedsfaser og vedtagelse

Nordjyllands Amt har sammen med Frederikshavn Kommune fra den 1. juni til den 12. juli gennemført en for-offentlighedsfase,

hvor der var mulighed for at indsende bemærkninger og ideer til den videre planlægning. Amtet modtog

10 bemærkninger og ideer, der efterfølgende er behandlet i forbindelse med udarbejdelse af forslag til regionplantillæg

og VVM-redegørelse.

Forslag til regionplantillæg nr. 100 med VVM-redegørelse har været offentligt fremlagt i perioden 18. januar til 19.

marts 2003. Amtet modtog 56 skriftlige indsigelser, herunder 4 fra stat, amt og kommune, 9 fra organisationer og

foreninger, 4 fra erhvervsvirksomheder repræsenterende 12 virksomheder og 39 fra øvrige repræsenterende 87 privatpersoner.

Vedlagt en indsigelse var en underskriftsindsamling med ca. 700 underskrifter imod skicentret. De indkomne

indlæg er vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige regionplantillæg. Indlæggene er refereret

og kommenteret i notat vedrørende »Amtsrådets behandling af indkomne indsigelser og bemærkninger i 2. offentlighedsfase«.

I samme periode var Frederikshavn Kommunes Forslag til Kommuneplan nr. 41 og Lokalplanforslag

nr. 13.10.01 og nr. 13.11.01 fremlagt til offentlig debat.

Amtsrådet har den 8. april 2003 vedtaget regionplantillægget endeligt. Beslutningsprotokol fra Amtsrådets møde

fremgår af bilag 1.

Regionplantillægget og VVM-redegørelsen samt notat om Amtsrådets behandling af indsigelser kan ses på amtets

hjemmeside: WWW.nja.dk

1


Retningslinier

Til Regionplan 2001 afsnit 4.3, Hoteller, feriecentre og -områder tilføjes følgende retningslinie:

Retningslinie 4.3.15. – Skicenter Nordjylland

Vest for Frederikshavn kan der på et 12 ha stort område udlagt til ferie- og fritidsformål, som fremgår af fi gur

4.3.15 kommune- og lokalplanlægges for et område til et helårs skicenter på kunststofbaner med løjper, hopfaciliteter

og anlæg til andre aktiviteter, der kan indpasses i området samt bygning til restaurant og øvrige faciliteter

knyttet til skicentret. Ved planlægningen skal det sikres, at det eksisterende regionale rekreative stinet føres gennem

området.

Figur: 4.3.15 kort 1 viser områderne beliggende indenfor kystnærhedszonen. Området med skråskravering overføres med dette regionplantillæg

fra kystnærhedszone A til kystnærhedszone B

Udformningen af skicentret skal

være i overensstemmelse med projektbeskrivelsen

i VVM-redegørelsen.

På kortbilag 2 i Regionplan 2001

ændres afgrænsningen således:

De på kort 1 viste områder markeret

med skråskravering overføres

fra kystnærhedszone A, regionalt

kystlandskab, til kystnærhedszone

B, planlagt kystlandskab med anvendelse

til boligområde og område

til fritidsformål.

2

Hjørringvej

Område til fritidsformål (skicentret)

Område der overføres fra kystnærhedszone A til B

(del af boligområde 1 og del af område til skicenter)

Kystzonegrænse

Bygninger

A-område

Byzone

Kommuneplanramme

Regionalt stinet

Erhvervsområde

Boligområde 3

Boligområde 1

Offentlige formål

Skicenter

Suderbovej

Kirkecenter

vej

Boligområde 2


Redegørelse

Regionplantillægget skal åbne mulighed

for, at der etableres et skicenter

og boligområde i Flade Bakker

vest for Frederikshavn. I skicentret

indgår løjper, hopfaciliteter og en

half-pipe til storslalom, parallelslalom,

big jump, boarder-cross, slope

style mv. Derudover indrettes begynderbakke.

Alle løjper betjenes

af skilift. Hertil kommer kælkebakke

og anlæg til andre aktiviteter, der

kan indpasses i området. I alt dækkes

et areal på 22-23.000 m² med

kunststofoverfl ade til skiløb.

Der etableres en bygning til skicentret

med et bebygget areal på op til

1000 m² og et etageareal på op til

2000 m² med en max. højde på 8,5

meter. Bygningen skal rumme restaurant

samt andre faciliteter knyttet

til skicentret.

Der forventes et besøgstal på ca.

220.000 gæster årligt, heraf vil de

170.000 være aktive skiløbere. Det-

75

80

80

Længdesnit

Kort 2 skicentrets indretning og faciliteter

75

80

85

70

65

T1

60

85

65

75

80

55

te svarer til ca. 2250 gæster på en

højsæsondag.

Der planlægges afholdt ca. 10 publikumsorienterede

konkurrencer, opvisninger

eller lignende om året.

I den gældende kommuneplan indgår

dele af området i en byudviklingsplan

for Frederikshavn Vest,

hvor der udlægges arealer til boliger

og centerfunktioner. Planen er ikke

blevet realiseret, og Frederikshavn

Kommune har med udgangspunkt

i projektet ønsket at planlægge for

en ny bydel med boligområde, fritidsområde

og område til offentlige

formål, hvor skicentret indgår som

en integreret del af byudviklingsområdet

bl.a. med stiforbindelse fra

de nærliggende boligområder.

Udlæg af areal til boligformål skal

ske i overensstemmelse med retningslinie

2.4.2 i Regionplan 2001.

Frederikshavn har her en samlet

70

50

45

65

40

Lysmast

T2

Lysmast

80

65

Hældning

0

18

70

75

80

85 Hældning

0

18

60

55

75

75

T3

Sti til toppen

70

Legeplads

70

65

40

45

Begynderbakke

50

Skitræk

Table

top

Hældning

0

15

Kælkebakke

65

T1

60

Hældning

0

12

Skiskole/

børn

40

45

Pukkelområde

50

55

Quarterpipe

corner

Lysmast

60

40

36

Halfpipe

Quarterpipe

40

Lysmast

55

Box

Parkering

(160 biler + 5 busser)

50

ramme på 60 ha for udlæg i kommuneplanens

rammedel. Det boligområde,

hvoraf størstedelen indgår

i regionplantillægget, er på i alt

13,3 ha

Arealet er omfattet af kystnærhedszonen,

Regionalt kystlandskab

– Område A. I afsnittet om

kystnærhedszonen er den planlægningsmæssige

begrundelse for

at inddrage arealerne til byudvikling

givet.

Det regionale rekreative stinet går

igennem de lave dele af området, og

kommune- og lokalplanlægningen

skal sikre, at forbindelsen opretholdes

i området.

Arealreservationerne kan blive taget

ud af regionplanen ved senere

regionplanrevisioner, hvis reservationerne

til skicenter henholdsvis

boligområde 1 bliver uaktuelle og

ikke udnyttes.

45

Centerbygninger

40

Lysmast

Publikumsamfi

T2

40

T3

Længdesnit

35

3


Bilag

1

Udskrift Amtsrådet

af

beslutningsprotokol

for mødet den: 8. april 2003

J.nr. 8-50-11-813-0002-02

6 Skicenter og boligområde i Frederikshavn Vest.

Sagsresumé:

Frederikshavn Kommune foreslår udlagt et område til ferie/fritidsformål (12 ha), hvor der lokalplanlægges for et helårs

skicenter på kunststofbaner samt et boligområde til udsigtsboliger (13,3 ha). Begge områder indgår i nyt ca. 100 ha

stort byudviklingsområde, der yderligere indeholder 2 boligområder, erhvervsområder samt et område til offentlige

formål. Byudviklingsområdet ligger i og omkring Flade Bakker vest for Frederikshavn.

Projektet strider imod regionplanens retningslinier for placering af byudvikling og anlæg til fritidsformål i kystnærhedszonens

områdekategori A – regionalt kystlandskab. Planerne forudsætter på den baggrund udarbejdelse af et

regionplantillæg. Yderligere er det vurderet, at skianlægget også kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det

indstilles, at det drøftes hvorvidt det over for Økonomiudvalget og Amtsrådet kan anbefales at vedtage Forslag til

Regionplantillæg nr. 100 med VVM-redegørelse.

Sagsfremstilling:

Frederikshavn Kommune anmodede i marts 2002 om tilvejebringelse af plangrundlaget for etablering af et helårs

skicenter og et byudviklingsområde i Frederikshavn Vest

* Økonomiudvalget vedtog den 27. maj 2002 at igangsætte udarbejdelsen af det planlægningsmæssige

grundlag for projektet. Foroffentlighedsfasen løb i perioden fra 1. juni til 12. juli 2002.

* På Udvalget for Teknik og Miljøs møde den 27. august 2002 drøftedes de principielle spørgsmål rejst

på baggrund af de indkomne bemærkninger fra borgere i 1. offentlighedsperiode. Det besluttedes at afholde et møde

med Frederikshavn Kommune den 1. oktober 2002 om skicentrets placering.

* Økonomiudvalget tiltrådte på møde den 14. oktober 2002 indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø,

om at planlægningsarbejdet fortsætter, idet regionplantillægget kun færdiggøres, hvis VVM-redegørelsen viser, at

skicentret kan accepteres.

* Udvalget for Teknik og Miljø indstillede den 17. december 2002 følgende til Amtsrådet:

På baggrund af den udarbejdede VVM, herunder de beskrevne visuelle påvirkninger af omgivelserne og de beskrevne

støjkonsekvenser, fandt udvalget, at projektet hverken planlægningsmæssigt eller funktionelt er velbegrundet placeret

i det foreslåede område i Frederikshavn Vest. Desuden var det udvalgets vurdering, at der ved gennemførelsen af

projektet sker væsentlige forringelser af de naturlige herlighedsværdier, de nuværende beboere og lodsejere i området

handlede på baggrund af jf. indsigelserne fra 1. offentlighedsfase.

5


Med disse bemærkninger indstiller udvalget til Økonomiudvalget, at forslaget sendes i 2. offentlighedsfase, idet udvalget

først efter behandling af eventuelle indsigelser vil tage endelig stilling til, om skicentret kan accepteres.

* Økonomiudvalget besluttede i møde den 6. januar 2003 at anbefale indstillingen over for Amtsrådet,

der herefter i møde den 14. januar 2003 besluttede at igangsætte 2. offentlighedsperiode ved udsendelse af Forslag til

Regionplantillæg nr. 100 med VVM-redegørelse i høring i 8 uger fra den 18. januar til den 19. marts 2003.

2. Offentlighedsfase

2. offentlighedsperiode blev gennemført, samtidig med at Frederikshavn Kommune fremlagde Forslag til Kommuneplantillæg

nr. 41 og Lokalplanforslag nr. 13.10.01 og 13.11.01 til debat. Offentlighedsfasen resulterede i 56

indsigelser og bemærkninger til amtet heraf 4 fra stat, amt og kommuner, 9 fra organisationer og foreninger, 4 fra

erhvervsvirksomheder repræsenterende 12 virksomheder samt 39 øvrige repræsenterende ca. 87 privatpersoner. Til

en af indsigelserne var vedlagt en underskriftsindsamling med 703 underskrifter imod skicentret.

Af de indsigelser, Frederikshavn Kommune har modtaget, er 23 identiske med indsigelser modtaget af Nordjyllands

Amt, 11 indsigelser indeholder selvstændige kommentarer og bemærkninger, mens de resterende omfatter ca. 510

underskrifter (underskriftindsamlinger) og mail med positive tilkendegivelser til projektet.

Hovedargumenter for projektet fremført i indsigelserne til amtet

Skicentret forventes at medvirke til øget vækst i Frederikshavn.

Flere nye besøgende/turister der forventes at give fl ere overnatninger, restaurantbesøg og mere handel.

Der ønskes udvikling i byen og i antallet af arbejdspladser efter stoppet for tax-free- salget, lukning af Dan-yard og

dele af Ørskov Stålskibsværft.

Skicentret kan fremme helårsturismen.

Kan give Frederikshavn et nyt image.

Der mangler attraktive nye boliger for potentielle tilfl yttere og skicentret forventes at gøre egnen mere attraktiv for

bosætning.

Hovedargumenter imod projektet fremført i indsigelserne til amtet

Placeringen af skicentret er i strid med regionplanlægningen for området samt kommuneplan og lokalplaner. Herunder

placering i kystnærhedszonens område A – regionalt kystlandskab.

Privatøkonomiske interesser tilgodeses på bekostning af almene interesser som landskabelige, naturmæssige, rekreative

og geologiske værdier.

De forholdsvis få nye arbejdspladser retfærdiggør ikke, at områdets naturværdier tilsidesættes.

Anlægget vil være en belastning for de omkringboende og medføre støjgener, trafi kgener og lysgener

Et § 3-areal vil blive ødelagt og vil ikke kunne genoprettes

Anlægget vil jf. visualiseringerne være visuelt skæmmende i såvel dagslys som kunstlys.

Løftebrud fra Frederikshavn Kommunes side. Der er en række personer, der er i klemme navnlig i Båder Bæk-kvarteret,

idet det fremhæves, at de har købt deres grunde på falske forudsætninger.

Der efterlyses opbakning til borgerne fra amtets side

Behandling af indsigelserne fremgår af notat om: Amtsrådets behandling af indkomne indsigelser og bemærkninger

i 2. offentlighedsfase, bilag 1.

Projektbeskrivelse

Boligområde 1 foreslås udlagt til fritliggende udsigtsboliger og vil udgøre et areal på 13,3 ha, hvoraf størstedelen

ligger inden for kystnærhedszonens områdekategori A, som skal overføres til områdekategori B.

Det foreslåede skicenter omfatter et foreslået lokalplanlagt areal på ca. 8,9 ha, beliggende inden for det foreslået ferie-/fritidsområde

på ca. 12 ha. Centrets baner anlægges med et kunststofmateriale af plast som underlag (22-23.000

m²) og er ikke afhængigt af sne.

Skicenteret indeholder et udvalg af løjper til såvel ski som snowboard, der alle betjenes af liftanlæg. Derudover etableres

sidefaciliteter som en kælkebane og en legeplads. Den eksisterende regionale vandresti føres gennem området, og der

suppleres med stiforløb omkring banen, så både besøgende og folk i lokalområdet kan færdes omkring centeret.

6


Ved bunden af skibakken foreslås placeret en bygning på ca. 1.000 m² i grundplan med restaurant, skiudlejning og

øvrige faciliteter knyttet til skicentret.

Skicentret forudsættes åbent dagligt fra kl. 10-22 alle ugens dage, og kommunen forventer et årligt besøgstal på 220.000

personer på anlægget, hvoraf de 170.000 er aktive skiløbere. Anlægget vil være belyst fra solnedgang til kl. 22.

Planlægningsmæssigt grundlag

Regionplanen

Skicentret samt boligområde 1 foreslås placeret overvejende i regionalt kystlandskab (område A). Jf. retningslinie

5.5.1 i Regionplan 2001 skal disse områder som hovedregel friholdes for byudvikling, større tekniske anlæg, ferie-

og fritidsanlæg m.v.

Naturbeskyttelse

Området er pålagt en 300 meter skovbyggelinie efter naturbeskyttelsesloven. Etablering af skicenter og boligområde

1 vil kræver dispensation fra lovens § 17 fra amtet.

Skicentret ønskes placeret på et ca. 3 ha overdrevsareal beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Ændring af dette

areal vil ligeledes kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven fra amtet. Selv om området ikke rummer fredede

eller rødlistede plantearter, vurderes det at have lokal værdi både kulturhistorisk og naturhistorisk. Ifølge vejledning

om naturbeskyttelsesloven skal der foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation. Det er, jf.

vejledningen, ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i, at

indgreb fi nder sted. Amtet kan dispensere, hvis de fi nder, at projektet har specielt store erhvervsinteresser, samtidig

med at den pågældende naturlokalitet har mindre interesse.

Landskab og synlighed

Skicentret foreslås placeret i et følsomt landskab der – på grund af de store ændringer der ligger i selve skicenterprojektet

som følge af etablering af boligområder og skicenter - helt vil ændre karakter og blive til by. Der vil ikke være

mulighed for at bevare bakkens/områdets eksisterende værdier i deres nuværende form som grøn ramme og visuelt

værdifuldt landskab for boligområderne i Frederikshavn Vest.

Skibakken vil blive mere synlig i nærområdet i dag- og aftentimerne som følge af den øgede højde og belysning af

bakken samt på grund af kunststofbanernes hvide farve.

Støj

Den samlede støjbelastning fra skicentret vil i weekender og på helligdage i højsæsonen ligge meget tæt på den maksimale

grænse for støjbelastning af de fremtidige boligområder. I støjberegningerne er personstøjen ikke medregnet,

men denne bør indregnes i den samlede støjbelastning fra skicentret i driftsfasen.

Trafi k

Trafi kmængden på en højsæsondag anslås af kommunen at være 550 personbiler, der kører til og fra skicentret, og

400-600 biler, der kører til og fra boligområderne. Det giver ca. 2.100 kørsler på byudviklingsområdets hovedfærdselsåre

på en højsæsondag med en spidsbelastningstime på 180 biler.

Der foreslås etableret 180 p-pladser til personbiler og 6 til busser til skicentret.

I anlægsfasen anslås der i de første 2 måneder at komme ca. 30 lastbiler til området pr. dag.

Socioøkonomi

Kommunen forventer, at skicentret giver direkte arbejdspladser til 10 hele årsværk. Der vil være en vis sæsonvariation

i beskæftigelsen og generelt meget weekendaktivitet og dermed mange deltidsansatte. Skicentret giver dermed blandt

andet mulighed for fritidsjob for unge og uddannelsessøgende. Der forventes en afl edt effekt på øvrige turistfaciliteter

i området.

Regionplantillægget vil betyde

at hovedparten af skicenterområdet og boligområde 1 overføres fra kystnærhedszone A – regionalt kystlandskab - til

kystnærhedszone B – planlagt kystlandskab.

7


at der skal gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 vedrørende beskyttede naturtyper og § 17 vedrørende

skovbyggelinie.

at der i regionplanen vil blive indføjet en retningslinie, der giver mulighed for etablering af Skicenter Nordjylland.

Indstilling:

Det indstilles, at følgende punkter ved projektet i forhold til VVM-redegørelsen drøftes og vurderes:

Indsigelser og bemærkninger fra 2. offentlighedsfase, jf. bilag 1

Anlæggets visuelle påvirkninger af omgivelserne

Støjforhold

Påvirkning af overdrevsareal omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt

Placering af anlæg i kystnærhedszone A,

at det på baggrund af punkt 1 drøftes, om det over for Økonomiudvalget og Amtsrådet skal anbefales at vedtage notat

om Amtsrådets behandling af indkomne indsigelser og bemærkninger i 2. offentlighedsfase

at det på baggrund af punkt 1 og 2 besluttes, om forslag til regionplantillæg for boligområde 1 og skicenter samt

VVM-redegørelse for skicenter over for Økonomiudvalget og Amtsrådet anbefales endeligt vedtaget.

* På Udvalget for Teknik og Miljøs møde den 4. april 2003 blev følgende besluttet:

- - Et fl ertal af Udvalget for Teknik og Miljø vedtog følgende indstilling til Økonomiudvalget og Amtsrådet:

På baggrund af den udarbejdede VVM, herunder de beskrevne visuelle påvirkninger af omgivelserne, de beskrevne

støjkonsekvenser, påvirkningen af overdrevsarealer samt de indkomne indsigelser og bemærkninger fra 2. offentlighedsfase

fandt udvalget fortsat, at projektet hverken planlægningsmæssigt eller funktionelt er velbegrundet

placeret i det foreslåede område i Frederikshavn Vest.

Specielt vedr. støj henstilles til Frederikshavn Kommune om,

- at personstøj indregnes i den samlede støjbelastning fra skicentret i driftsfasen

- at der inden for de første 3 måneder af anlæggets drift foretages målinger af den samlede støjbelastning fra

skicentret

- og at der, såfremt anlægget ikke overholder de gældende støjgrænser, vil blive foretaget afhjælpende foranstaltninger.

Udvalget har herudover bemærket sig, at mange kommentarer fra 2. offentlighedsfase indeholder meget positive

vurderinger af erhvervsudviklingsmulighederne i forbindelse med skibakkeprojektet, samt at mange direkte berørte

hus- og grundejere har søgt advokatbistand til varetagelse af deres interesser over for kommunen.

Endelig tilkendegiver udvalget, at kommunen bør løse den manglende overensstemmelse mellem projektområdet

og lokalplanområdet gennem fornyet planlægning. En løsning baseret på udstedelse af landzonetilladelse må

forventes at udløse en klage fra amtet.

På grundlag af en sammenfattende vurdering af konsekvenserne af gennemførelse af forslaget godkendes forslag

til regionplantillæg nr. 100 med VVM-redegørelse samt notat om Amtsrådets behandling af indkomne indsigelser

og bemærkninger i 2. offentlighedsfase.

Thomas Krog godkendte indstillingen bortset fra, at han ikke kunne godkende forslag til regionplantillæg med

VVM-redegørelse.

Poul Erik Andreasen kunne ikke anbefale dispensation til den foreslåede placering på grund af lydgener, synsgener

og lysgener, der påføres naboerne samt kollisioner med eksisterende planlægning. Projektet foreslås fl yttet

længere mod vest, hvor der ikke er nabogener.

På Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 8. april 2003blev følgende besluttet:

8


- - Økonomiudvalget indstiller, at Amtsrådet vedtager følgende:

På baggrund af den udarbejdede VVM, herunder de beskrevne visuelle påvirkninger af omgivelserne, de beskrevne

støjkonsekvenser, påvirkningen af overdrevsarealer samt de indkomne indsigelser og bemærkninger fra 2. offentlighedsfase

fi nder Amtsrådet, at projektet hverken planlægningsmæssigt eller funktionelt er velbegrundet

placeret i det foreslåede område i Frederikshavn Vest.

Specielt vedr. støj forudsætter Amtsrådets godkendelse

- at personstøj indregnes i den samlede støjbelastning fra skicentret i driftsfasen

- at der inden for de første 3 måneder af anlæggets drift foretages målinger af den samlede støjbelastning fra

skicentret

- og at der, såfremt anlægget ikke overholder de gældende støjgrænser, vil blive foretaget afhjælpende foranstaltninger.

Det forudsættes, at anlæggets belysning kun er tændt i åbningstiden (10-22).

Amtsrådet har herudover bemærket sig, at mange kommentarer fra 2. offentlighedsfase indeholder meget positive

vurderinger af erhvervsudviklingsmulighederne i forbindelse med skibakkeprojektet, samt at mange direkte berørte

hus- og grundejere har søgt advokatbistand til varetagelse af deres interesser over for kommunen.

Endelig tilkendegiver Amtsrådet, at kommunen skal løse den manglende overensstemmelse mellem projektområdet

og lokalplanområdet gennem fornyet planlægning. En løsning baseret på udstedelse af landzonetilladelse

vil udløse en klage fra amtet.

På grundlag af en sammenfattende vurdering af konsekvenserne af gennemførelse af forslaget godkendes forslag

til regionplantillæg nr. 100 med VVM-redegørelse samt notat om Amtsrådets behandling af indkomne indsigelser

og bemærkninger i 2. offentlighedsfase.

Til medlemmerne er udsendt:

- Amtsrådets behandling af indkomne indsigelser og bemærkninger i 2. offentlig hedsfase

- Forslag til Regionplantillæg nr. 100 med VVM-redegørelse

- Kopi af indsendte indsigelser og bemærkninger til Nordjyllands Amt (er udsendt 26.marts 2003).

Beslutning:

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 27: T, V, C, O og A bortset fra Poul Erik Andreasen.

I mod stemte: Poul Erik Andreasen og liste F, B.

9

More magazines by this user
Similar magazines