Grund til salg Flade Engvej 7 - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

Grund til salg Flade Engvej 7 - Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune

Køb og Salg

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

nd

y

age

HIRTSHALS

55

2

1

553

4

5

597

E39

Skibsby

strup Klastrup

190

up

le v

rup

å

Horne

Nørre

Tornby

Tornby

Vidstrup

Gunderup

190

Lilleheden

Klitplantage

E39

Højrup

Snevre

er

tsle v

Hæstrup

Mejeriby

str up

ldeplads Hæstrup

Mølleby

Harken

Grønnerup

Tlf.: 98 45 50 00

www.frederikshavn.dk

grunde@frederikshavn.dk

Kalum

Serritslev

Kjul

Åbyen

Bjerg b y

3

35

HJØRRING

Guldager

Allingdam

Ilbro

Poulstrup

Ugger by

Klitplantage

H øgsted

Lørslev

Ny Rønnebjerg

TA

Uggerby

GL Rønnebjerg

Terpet

Ås Mark

Tollestrup

Tårs

N

N

Tversted

U

585

G

I S B T

Attraktiv erhvervsgrund be-

Skiveren

597

Tversted Strand Tversted

Plantage

liggende Tannis btæt y på Hjørringvej

Tuen

GÅRDBO

597


i Frederikshavn

Grunden Skeen kan anvendes til erhverv

Retholt

som liberalt erhverv, kontorer, små-

Mygdal

værksteder med Bindslev butik, elektronikværksteder,

håndværksprægede

Sønder Bindslev

virksomheder og visse servicevirksomheder.

Mosbjerg

Endvidere kan etableres udvalgs-

Tolne

Astrup varebutik til salg Sindal af særligt pladskrævende

varegrupper som større

Søndersk ov bygningsmaterialer Fjelsted og Hørmested haveartikler,

traktorer og større maskiner, biler,

campingvogne, både og lignende.

Borup

Hovstrup

Sterup

Ugilt

Graum

Tranget

Mylund

Linde rum

Koldbro

Kirkholt

Glimsholt

Børglumkloster

Skov

Morild

Sæsing

Østervrå

Lendum

585

Løth

Søholt

Try

Tolne

Skov

Thorshøj

RÅ BJERG

MOSE

JERUP

HEDE

Blæ sbjerg

Vogn

Skærum

Trøderup

Brønderslevvej

Hjørringvej

Stenhøj

Kandestederne

RÅBJERG MILE

Bunken

Klitplantage

Lodskovvad

Hirtshalsvej

Ål bæ k

Klitplantage

Sindalvej

Dvergetved

Mejling

35

Lendumvej

Hørbylund

Hørby

Å sted

Rydal

Jerupvej

Volstrup

553

180

Ålbæk

Jerup

Kvissel

585

40

Ravnshøj

Gærum

13

Skagen

Klitplantage

40

Flade Hulsig Engvej 7

Bunken

Napstjert

Skagensvej

Ålbækvej

Understed

Frederikshavnmotorvejen

Syvsten

Gl . Skagen

Å LBÆK

BUGT

Bratten

Kilden

Gærumvej

541

Strandby

Elling

Hjørringvej

Understedvej

12

Sulbæk

Østky

Sæbyvej

Højen

E45

Frederikshavnsvej

Haldbjerg

Sæby

Fyrvej

Grund til salg

HIRSHOLMENE

SKAGEN

GREN

KATTEGA

FREDERIKSHAVN


Flade Engvej 7

Gældende planer

Lokalplan 10.31.03 gælder for grunden, og

virksomheder vil skulle indrettes efter bestemmelserne

i denne. Endvidere gælder

lokalplan 10.31.01 for grunden. Grunden er

endvidere omfattet af kommuneplanen, område

FRE.CE.10.35. Lokalplan og kommuneplantillæg

kan fås på Teknisk Forvaltning

eller ses på: http://kort.frederikshavn.dk.

Anvendelse

Grunden kan anvendes til erhverv eller detailhandel.

Det er muligt at etablere erhverv i virksom-

hedsklasse 1-3, hvilket omfatter eksempelvis

butikker, liberalt erhverv, kontorer, småværksteder

med butik, elektronikværksteder,

håndværksprægede virksomheder og visse

servicevirksomheder.

Hvis der etableres butik, skal det være udvalgsvarebutikker,

der overvejende sælger

særligt pladskrævende varegrupper (større

bygningsmaterialer og haveartikler, traktorer

og større maskiner, biler, campingvogne,

både og lignende).

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

Bebyggelse

Bebyggelsen må opføres i indtil 2 etager.

Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m over

terrænniveau. Ved nybyggeri, tilbygninger og

ombygninger skal der lægges vægt på, at der

opnås en god helhedsvirkning, og at områdets

visuelle udtryk forbedres.

For at Sognefogedgårdens gårdrum kan genskabes,

er det i lokalplanen bestemt, at der

skal opføres bygning eller mur i skel mellem

Sognefogedgården og Flade Engvej 7 som vist

på kortbilag B til lokalplan 10.31.03. Bygningen

eller muren skal opføres i hele byggefeltets

længderetning med en facadehøjde

på 2,5 m. Al øvrig bebyggelse skal placeres

mindst 5 m fra skel mod vej eller nabogrund.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bygning

eller mur er opført i overensstemmelse

med lokalplanens bestemmelser punkt 5.7.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen

er kloakeret i overensstemmelse

med spildevandsplanen.

Vejbyggelinje 12 m fra vejmidte jævnfør By-

planvedtægt nr. 68 skal overholdes.

Med hensyn til bebyggelsens udformning og

ydre fremtræden henvises til lokalplanens

bestemmelser om dette.

Etablering af plantebælte

Ifølge lokalplan 10.31.01, punkt 11, skal den i

punkt 9.2 nævnte beplantning ved Sognefogedgårdens

parkeringsplads være etableret,

før ny bebyggelse på Flade Engvej 7 kan tages

i brug. Det er køber, der etablerer og afholder

alle udgifter til etablering af denne beplantning.

Tidligere bebyggelse på grunden

Sælger rev alle bygninger på grunden ned i

2005. Vedlagte luftfoto fra 2004 viser bygningernes

placering. Så vidt det er sælger

bekendt, er der ikke affald, skadelige stoffer

eller andre skjulte rester fra en tidligere

anvendelse som f.eks. veje, brønde, byggeri

eller andet. Såfremt der på grunden alligevel

måtte forekomme skjulte rester af den tidligere

anvendelse, har køber intet krav på erstatning

fra sælger i denne anledning.

Byggepligt

Byggeri på grunden skal være afsluttet senest

2 år efter overtagelsesdatoen. Overholder køber

ikke fristen, skal køber tilbyde og eventuelt

tilbageskøde grunden til kommunen.

Vejadgang

Der vil i forbindelse med et konkret projekt

blive taget stilling til, hvorledes vejadgangen

til grunden skal være.

Vejen syd for grunden er privat fællesvej,

hvilket betyder, at køber skal deltage i renog

vedligeholdelse af vejen.

Sælger gør opmærksom på, at sælger i 1997

modtog henvendelse fra Sognefogedgården,

som fremsatte påstand om hævdvunden rettighed

til vejadgang over grunden. Interesserede

kan gennemse sagen, der ligger hos

sælger.

Bæreevne og forurening

Jordbundsforhold har ikke været undersøgt.

Køber har ret til – og opfordres til – at gennemføre

nødvendige jordbundsundersøgelser

inden 4 uger efter købers underskrift af

købsaftalen.

Foto Tom Jensen, 31. august 2005.

Sælger har ikke kendskab til, at grunden

skulle være forurenet. Grunden ligger imidlertid

i byzone, hvorfor jorden er områdeklassificeret

som lettere forurenet.

Vilkår vedrørende dette fremgår af kommunens

generelle salgsbetingelser.

Sognefogedgårdens råden over

en del af grunden

Udkast til deklaration vedrørende Sognefogedgårdens

ret til at benytte en del af grunden

er vedlagt. Køber accepterer deklarationens

indhold og accepterer, at sælger tinglyser

deklarationen. Deklarationen er vedlagt.

Generelle betingelser

Generelle betingelser for kommunens salg af

fast ejendom gælder. Betingelserne kan fås i

Teknisk Forvaltning eller ses på: www.frederikshavn.dk

(søg på byggegrunde).

More magazines by this user
Similar magazines