Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens ... - SCKK

gammel.sckk.dk
  • No tags were found...

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens ... - SCKK

Innovationens syv cirkler.Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale


Hvad er innovation?Innovation kan være…– Et nyt generisk produkt– En ny procedure for fremstilling– Skabelse af helt nyt marked– Adgang til nye ressourcer– Strukturel restrukturering af branchenThe Life Straw – theinvention of the century?(J. Schumpeter)– Igen og igen og igen og igen…


Innovation er meget andet og mere endkreativitet…• Innovation er ikke kunopfindelser, kreativitet og forandring• Innovation er at kunne gentageidé + kommercialisering + indtrængen på et marked +konsolidering af det marked• Enten på produkter, processer, ledelse eller organisering• Innovation er ikke nødvendigvis at være først:– Fast second: Hvem opfandt online book-selling? IKKE amazone!• Innovation skal styrke virksomhedens position og skabe værdifor kunderne• Innovation er at gøre dette igen og igen


Alle kan få en god idé!• Vi er langt forbi illusionen om entreprenøren, derarbejder alene med en genial ide og vinder imod alleodds.• Innovationer er resultatet af en styret proces og lang tidssamarbejde mellem de rette mennesker


Inkrementel vs. radikal innovationInkrementel innovationRadikal innovation• Almindelig produktudvikling indenfor eksisterende paradigmer ogforretningsmodeller• Forudsætter stærkt fokus påinnovationsprocesser• Ex.– Windows XP fra Microsoft– Gillette fra enkeltbladsbarberingtil Mach3• Radikal business development,som skaber nye forretningsmodellerog ændrerkonkurrencesituationen markant• Ændrer ”rules of the game”• Forudsætter stærkt fokus påinnovationsrammerne• Ex.– Internettet– MAC og Ipod fra Apple


De syv innovationscirklerModellen er bl.a. udviklet på baggrund af:• Feltundersøgelse med svar fra 449virksomheder• Et akademisk rådgivningspanel bestående af 5internationale forskere• Et rådgivningspanel bestående af praktikere fra6 af Danmarks mest innovative virksomheder• Et projektforløb med medvirken fra Center forLedelse og Fremtidstanken siden foråret 2004• Finansieret af Center for Ledelse via foreningensudviklingspulje


Innovationens syv cirkler• Ingen enkle svar, ingen gylden nøgle, for debedste til innovation gør alt bedre!• De har navnlig fokus på:– strategi– idéskabelse– kontrol– struktur, kultur og teams• De bedste er navnlig bedst iimplementeringsfasen:– træner, måler og følger op gennem heleprocessen


De 10 vindertræk fra Innovation Cup 2006• Klar strategisk retning med til og fravalg• Stor risikovilje• Ledelsen er engageret• Fokuserer på kunderne• Lytter til medarbejderne• Stor videndeling• Stærk projektledelse• Eksternt samarbejde• Internt samarbejde• Udvikler hurtigtDe har en klar og tydelig struktur – og de disciplinerer kreativiteten!


Innovationsfundamentet – hvad gør de bedste• Strategisk opmærksomhed på innovation• Accept af fejl er afgørende• Samarbejde internt og eksternt foregår struktureret• Dannelse af succesfulde team• Ledelsen fastlægger rammer og mål, der gørmedarbejderne i stand til at handle individuelt ogsammen - selvledelse• Klare og kendte procedurer forinnovationsprocessen• Faste procedurer for evaluering af idéer oginnovationsprojekter


InnovationspotentialetMen først og fremmest overvej følgende:• Er fundamentet i orden?• Hvor er innovationspotentialet hos jer?• Hvor er jeres største udfordringer iforhold til innovation?• Hvad vil I konkret gøre ved det?SammenhængskraftInnovationskraft


Idégenerering og evaluering• Kun 8% har en klar struktur foridegenerering og idéopsamling!• Det er vanskeligere at evaluere enidé end at producere en!• Behov for klare screeningskriterier• Udnyt potentialet i idégenereringfra hele virksomheden, blandtkunder og i virksomhedensnetværk• Output af ex. Stage Gate-model eraldrig bedre end input iidegenerering!


Test• Kun 16% arbejder konsekventmed test som en kritisk faktor iinnovationsprocessen!• Test er en forpremiere påsandhedens øjeblik iinnovationsprocessen• Forkort ikke time-to-market ved ateliminere test i jagten på Hi-speedprocesser• Der skal være tid til læring ogjusteringer efter test iinnovationsprocessen


Business planning• 34% af de mindre succesfuldevirksomheder udarbejder ikkebusiness cases!• Udvikling af nyeforretningsmodeller er ofte enkritisk succesfaktor


Opsummering• Integrer strategi- og innovationsprocessen– Fokuser og skab en strategisk retning forinnovationen• Vær bevidst om, hvordan innovationskraftenmaksimeres– Organisk eller partnerskaber og akkvisitioner• Udnyt potentialet i brugerdreven innovation• Idéudvikling skal systematiseres!• Reducer ikke time-to-market på bekostningaf test!• Udvikling af nye forretningsmodeller er ofteforskellen på succes og fiasko• Keep it simple!


Luk op for innovationspotentialet• Er fundamentet i orden?• Hvor er innovationspotentialet hos jer?• Hvor er jeres største udfordringer i forhold tilinnovation?• Hvad vil I konkret gøre ved det?SammenhængskraftInnovationskraft


Skab klarhed over jeres innovationspotentiale• Hvordan finder jeg styrker og svagheder i fundamentet?• Vind Innovation– Spørgeskema udfyldt af ledere og nøglemedarbejdere– 1-2 dages workshop i form af struktureret strategisk dialog ominnovationspotentialet– 4-6 fokusområder med handlingsplaner– OpfølgningViden Indsigt Drivkraft


Vil du vide mere?Seven Circles of InnovationUndersøgelsen kan downloades fra voreshjemmesidehttp://cfl.dk/db/files/seven_circles_final.pdfDanske virksomheders strategiarbejdeUndersøgelsen kan downloades fra voreshjemmesidehttp://trends.cfl.dk/presentation/Strategiarbejde.ppt

More magazines by this user
Similar magazines