3041 Remisevænget Nord Vaskerimaskiner Spørgsmål og svar til ...

3b.dk
  • No tags were found...

3041 Remisevænget Nord Vaskerimaskiner Spørgsmål og svar til ...

3041 Remisevænget NordVaskerimaskinerSpørgsmål og svar til udbudsmaterialet29. marts 2012 rwhSpørgsmålI entreprisebeskrivelse side 3 står der alle gulve,lofter,vægge,og soklerskal reetableres hvor stort omfang menes der med dette?Hvor kan vaskericontainer opstilles?Skal afstand imellem maskiner indækkes med rustfri stål i front ogtoppen af maskinerMå ny gasinstallation fremføres som synlige rør?Må eksisterende inddækninger genbruges og tilpasses de nye maskiner.Er der ikke nogle kravsspecifikationer til maskinerne mht. holdbarhed,antal vaske de skal kunne holde til, vasketid osv.SvarPræcisering: En ny gipsvæg opbygges ved pos. T1, 13, 14 og 15 Evt. huller i lofter ogvægge skal lukkes. Sokler genanvendes, evt. mindre huller lukkes med mørtelfuge.Oprindelige inddækninger (hvide) udskiftes over alt, inkl. sæbeautomatikhusPræcisering: Ved hovedindgangen til vaskerietPræcisering: Inddækninger i top og front af maskiner skal være i børstet rustfrit stål.Præcisering: Gasrør fremføres skjult i kabel-/installationskanaler (synligt i kælder).Der monteres gastætte gennemføringer i vægge og etagedækPræcisering: Der skal udføres nye inddækninger over alt iht. optællingsskemaet ogentreprisebeskrivelsen. Kun konstruktionerne må genanvendesPræcisering: Maksimal driftstid = Fuld drift i 6 år, for 478 lejemålHvor mange og hvilke sprog skal systemet kunne tale?Må ”opholdsrum” og rullerum byttes om så installation af gastilslutninger og aftræk laves smartest og billigst?Da der leveres helt nyt sæbedoseringssystem anbefaler vi at allemaskiner leveres uden sæbekasser?Præcisering: Ved brug af talemoduler skal sprog være: Dansk, engelsk, arabiskPræcisering: Der må ikke byttes om på opholdsrummet og rullerummetPræcisering: Der skal ikke være sæbekasser i de nye maskiner. Sæbe skal kunnefravælges, så der kan bruges en sæbebold i stedet


Hvor mange forskellige typer sæber etc. skal der kunne administreres?Er dette ”tilladt” eller ønsker man mulighed for at fravælge automatisksæbe og benytte brugerens egen sæbe?Ønskes en speciel farve på udstyret eller evt. i rustfri udførelse?Det vil være langt billigere for bygherre hvis der vælges elektriskestrygeruller! Kan dette krav ændres?Hvor mange maskiner forventes der at skulle stilles op i byggeperioden?Vaskepavillon: Kan det accepteres at der ikke installeres udenreservations- og betalingssystem?Præcisering: Der skal kunne administreres 3 typer sæbe og 1 type skyllemidelPræcisering: Der skal ikke være sæbekasser i de nye maskiner. Sæbe skal kunnefravælges, så der kan bruges en sæbebold i stedetPræcisering: Der er ingen farvekrav til maskinernePræcisering: Strygerullerne skal være for gastilslutningPræcisering: Antallet fremgår af optællingsskemaet i udbudsmaterialetPræcisering: Der skal ikke være reservations- og betalingssystem. Der skal kunoverflyttes den nuværende afdgangslæser fra hoveddørenDer er nævnt Folehaven afd.: 3032 – vi går ud fra dette er en fejl? Rettelse: Det skal være afd. 3041 Remisevænget NordPræcisering: Optioner er tilladt, men optioner vil ikke påvirke pointgivningen ogMå der inkluderes optioner for de enkelte maskiner/emner i tilbuddene?udvælgelseskriterierne- kan det specificeres at kapaciteten skal vurderes ud fra bestemtefyldingsforhold?Præcisering: Kapacitet (liter/kg) skal oplyses, Fyldningsfaktor (%) skal oplyses- normalt angives vaskemaskiner med fyldingsforhold 1/10 ift.litervolumen på tromlen og tørretumblere 1/25 ift. litervolumen!Vil det blive positivt vurderet hvis der laves helt ny inddækning omkringmaskinerne og installationer?Hvad er det forventede forhold imellem kapaciteten i kg. ogtromlevolumen på vaskemaskinerne?Hvad er det forventede forhold imellem kapaciteten i kg. ogtromlevolumen på tørretumblerne?Er vaskepavillonen et ufravigeligt krav?Kan man acceptere en strygerulle bredde på 160cm?Præcisering: Kapacitet (liter/kg) skal oplyses, Fyldningsfaktor (%) skal oplysesPræcisering: Der skal udføres nye inddækninger over alt iht. optællingsskemaet ogentreprisebeskrivelsenPræcisering: Kapacitet (liter/kg) skal oplyses, Fyldningsfaktor (%) skal oplysesPræcisering: Kapacitet (liter/kg) skal oplyses, Fyldningsfaktor (%) skal oplysesPræcisering: Vaskepavillonen er en tilvalgsmulighed og indgår i den samledetilbudssumRettelse: Besvarelsen findes i rettelsesblad nr. 1 på hjemmsiden www.3b.dk


Uagtet at det af materialet tydeligt fremgår, at man har lavet envurdering af ønsket om gasstrygeruller, så vil vi tillade os at spørge om enoptionspris på el strygeruller overhovedet vil blive vurderet i forhold tiletablerings- og driftsomkostninger for gasstrygerullerne?Hvis vaskemaskinerne leveres med "gratis" centrifugering, er centrifugenså et krav?Præcisering: Strygerullerne skal være for gastilslutning. Optionspris på el strygerullervil ikke indgå i pointgivning og udvælgelseskriteriernePræcisering: Centrifugen er et krav, uanset at vaskemaskinerne er medcentrifugering.Indløbstemperatur på det kolde vand?Temperaturen på opstillingsstedet?Den relative luftfugtighed på opstillingsstedet?Tekstilernes sammensætning i tekstiltype, tekstilernes vægt i gram pr.cm2, og den samlede mængde tekstiler samt det indbyrdes forholdmellem tekstiltyperne til både vask, tørring og rulning?Vasketemperatur?Maksimal tilladt afvigelse på temperatur under vask?Sæbemængde?Sæbetype?Hvordan og hvornår i vasken tilsættes sæben?Modtryk opgjort i hPa på afkast på tørretumbleren?Restfugtighed i tekstiler før tørring?Restfugtighed i tekstiler efter tørring?Temperaturen i tørretumbleren før tørring?Skal opvarmningstiden på strygerullen medregnes i det oplysteenergiforbrug?Hvor hurtigt bliver tekstilerne ført gennem strygerullen?Hvilken temperatur skal der rulles ved?Restfugtighed i tekstilet før rulning?Præcisering: Indløbstemperaturen kan ikke oplyses. Den er afhængig af årstidenPræcisering. Spørgsmålet besvares ikke. Temperturen kunne måles ved besigtelsend. 27-03-2012Præcisering. Spørgsmålet besvares ikke. Luftfugtigheden kunne måles vedbesigtelsen d. 27-03-2012Præcisering: Oplyses i tilbuddetPræcisering: Vasketemperatur 40, 60 og 95 graderPræcisering: Oplyses i tilbuddetPræcision: Justeres inden frigivelse af vaskeriet til beboernePræcisering: Der skal kunne administreres 3 typer sæbe og 1 type skyllemidelPræcisering: Iht. leverandørens specifikationerPræcisering: Oplyses i tilbuddetPræcisering: Oplyses i tilbuddetPræcisering: Oplyses i tilbuddetPræcisering: Oplyses i tilbuddetPræcisering: Opvarmningsenergiforbruget skal oplysesPræcisering: Rullehastighed 0,5-5,0 m pr. minutPræcisering: Oplyses i tilbuddetPræcisering: 25% restfugtighed før rulning


Restfugtighed i tekstiler efter rulning?Er der sammenhæng mellem tildelingskriterie vand- og energiforbrug ogtildelingskriterie vaskekvalitet eller vurderer 3B de 2 tildelingskriterierhver for sig?Hvordan og efter hvilken norm skal vaskekvaliteten oplyses?Er skyllekvaliteten en del af vaskekvaliteten? Hvis ja, hvordan og efterhvilken norm skal skyllekvaliteten oplyses?Hvilke kontrolforanstaltninger vil 3B gennemføre for at sikre, at deleverede produkter efterlever de data for ydelse, forbrug ogvaskekvalitet, som den valgte leverandør har oplyst?Hvilke konsekvenser vil det have for den valgte leverandør, hvis deleverede produkter ikke lever op til de oplyste data for ydelse, forbrug ogvaskekvalitet?Er det korrekt forstået, at 3B ikke har nogen form for minimumskrav tilkvalitet og ydelse med i tildelingskriterierne?Præcisering: Restfugtighed oplyses i tilbuddetPræcisering: Det gives point for selvstændige kriterier (med- og uden forvaks):Kapacitet i kg, samlet energiforbrug, samlet vandforbrug, centrifugering (G-faktor),restfugtighed, tidsforbrugPræcisering: Vaskekvaliteten skal opgives som selvstændig resultat. Udgangspunkt:1,0Præcisering: Skyllekvaliteten skal opgives som selvstændig resultat. Udgangspunkt:1,0Præcisering: Ejendomskontoret vil løbende foretage test af forbrug og vaskekvalitetRettelse: Leverandøren skal afhente sit anlæg eller anlægsdele uden omkostningerfor Boligforeningen 3BRettelse: Spørgsmålet er besvaret i de øvrige svarHvilken frist gives der tilbudsgiver til, at stille eventuelle uddybendespørgsmål til bygherrens svar på de først stillede spørgsmål?Hvordan lægger 3B vægt på tørretid og strygetid, når disse parametreikke indgår i tildelingskriterierne?Til brug for tilbud givers vurdering af risikoen under den krævede 6 årsudvidede garanti bedes 3B oplyse den maksimale driftstid inden forgarantiperioden opgjort i timer for de enkelte produkter, som indgår iudskiftningen.En vaskemaskines kapacitet kan ikke entydigt opgøres i målestok for kg.Vil 3B stille krav til en fyldningsfaktor på minimum 1:10, såtromlevolumen på vaskemaskiner 7-8 kg bliver minimum 70 liter ogminimum 100 liter tromlevolumen for vaskemaskiner 10-12 kg? Tilorientering kan vi oplyse, at de eksisterende vaskemaskiner har en nettotromlevolumen på 73 liter.Præcisering: Der bliver ikke basvaret yderligere spørgsmål skriftligt ind licitationenPræcisering: Tørretid for tørretumblere skal oplyse. Kapacitet for strygerulleroplyses (kg/h) ved 25% restfugtighed før rulning.Præcisering: Maksimal driftstid = Fuld drift i 6 år, for 478 lejemålPræcisering: Kapacitet (liter/kg) skal oplyses, Fyldningsfaktor (%) skal oplyses


En tørretumblers kapacitet kan ikke entydigt opgøres i målestok for kg.Vil 3B stille krav til en fyldningsfaktor på minimum 1:25, såtromlevolumen på tørretumbler 10-13 kg bliver minimum 250 liter? Tilorientering kan vi oplyse, at de eksisterende tørretumblere har en nettotromlevolumen på 250 liter.I dette udbud lægger 3B til grund, at udskiftning sker på grundlag af etønske om reduktion af bl. a. energiforbruget. De 3 eksisterendestrygeruller i vaskeriet har i deres hidtidige levetid kørt gennemsnitligt6.000 driftstimer. De pågældende strygeruller er fremstillet til en samletlevetid på 30.000 og der er derfor endnu 50 års levetid tilbage i disse.Med en fremtidig uændret forbrugsprofil for strygerullerne viltilbagebetalingstiden for 2 nye strygeruller for gas-opvarmning såledesvære på lidt over 35 år. Vil 3B med denne viden fastholde, at de 3eksisterende strygeruller skal udskiftes med 2 nye strygeruller for gasopvarmning?Præcisering: Kapacitet (liter/kg) skal oplyses, Fyldningsfaktor (%) skal oplysesPræcisering: Strygerullerne skal udskiftesEr de nødvendige gas-installationer med i bygningsarbejderne underdette udbud?. I givet fald ja, hvordan definerer 3B entreprisegrænsen ogskal installationerne etableres billigst muligt uden hensyntagen tilføringsvej eller har 3B krav til anvendt føringsvej? 3B skal i givet fald ogsågive svar på hvilken kW-effekt, som 3B ønsker på tørretumblerne ogstrygerullerne, da den samlede kW-effekt har betydning fordimensionering af gas-installationen.Præcisering: Til og med gasmåleren er bygherreleverance. Leverandøren beregnerselv gasinstallationerne udfra de tilbudte maskiners forbrug.Placering af udluftning fra gas-forbrugende produkter er omfattet af ennødvendig godkendelse fra gasforsyningsselskabet. Har 3B indhentetforhåndsgodkendelse på placering af udluftningerne? I benægtende fald,hvilke forudsætninger stiller 3B for tilbudsgivers pris på placering afudluftningerne på gas-forbrugende produkter?Præcisering: Der skal medregnes nødvendig myndighedsansøgning. Fuldmagtudstedes af Boligforeningen 3B. Udluftninger føres gennem tag, hvis dennuværende udluftning ikke kan genanvendes.


Under punkt 2.6 står der anført: "alle serviceydelser". Vi vil bede 3Bdefinere, hvad ordet "alle" dækker over. Vi skal også bede 3B oplyse, omder stilles krav om udelukkende brug af originale og fabriksnyereservedele.I det tilfælde, at der indgår en nødvendig abonnementsordning itilbudsgivers samlede leveringsomfang, hvor skal prisen forabonnementsordningen anføres og over hvor mange år vilabonnementsprisen indgår i den samlede tilbudssum til brug fortildelingskriteriet?3B bedes udfærdige en nærmere beskrivelse af konstruktionen af ny vægefter fjernelse af T1, 13, 14 og 15 samt laminatinddækning. Der eruoverensstemmelser mellem optællingsskemaets punkt for"Inddækninger generelt" og "Tørretumbler T1" samt "Vaskemaskiner 13,14 og 15".Hvad menes der med "2 kg" anført i notatfeltet for S5 og S6?.Præcisering: "Alle" dækker over service og reservedele, ekskl. Hærværk. Kunoriginale reservedel må anvendes.Præcisering: Abbonomentsordning vedlægges tilbuddet, men er ikke en del aftilbudssummenPræcisering: Gipsvæg; 2xgipsplader, glasvær og vævfylder. Låge(højtrykslaminat/Ruko-lås) i størrelse som nuværende. Eksisterende konstruktionkan evt. genanvendes. Areal fra lågen til modsatte væge udfyldes med skabe (Rukolås)og bordpladeRettelse: Kapacitet skal være op til 50-60 kg. Pr. time (ved 25% fugtighed)

More magazines by this user
Similar magazines