12.07.2015 Views

Bent Kjaer Hansen - ATV - Jord og Grundvand

Bent Kjaer Hansen - ATV - Jord og Grundvand

Bent Kjaer Hansen - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Indsæt billedersom fylder heledias.Højreklik herefter på det, vælg”Rækkefølge” -> Placer bagerst.Overskrift4. marts 2013Geol<strong>og</strong> Ph. D. <strong>Bent</strong> Kjær <strong>Hansen</strong>, Plan <strong>og</strong> MiljøBæredygtigafdelingsnavnvandindvinding i enkommuneEvt. sted/arrangement, 2. maj 2011


• Husk ja-hatten• Hvordan ser indvindingen ud• Vandværker• Vandplanen• Lokal model• Hvad har vi haft af udfordringer• Hvordan får vi visionerne på plads


Vandplan Sjælland 2005


Vandplan Sjælland 1988-2005 data


Indvinding de sidste 30 år05000010000015000020000025000030000035000040000045000020112009200720052003200119991997199519931991198919871985198319811979Femhøj0100002000030000400005000060000700008000090000100000Vellerup Sommerby0500010000150002000025000300003500040000Vellerup


Frederikssund KommuneTilladelsesmængde i alt [m 3 ] Oppumpet 2011 [m 3 ]Almene Vandværker 11.314.500 5.527.415Erhvervsindvindere 1.461.600 761.129I alt 12.776.100 6.288.544


Vandværker


Kortlægning


Vandplanernes udmøntning


Manglende data• Ikke tilstrækkeligt med pejlinger i sekundæremagasiner.• Ikke mange desiderede pejleboringer– Både i primært <strong>og</strong> sekundært magasin• Ikke tilstrækkeligt med vandløbsstationer– I Frederikssund Kommune har vi en på øst siden<strong>og</strong> en på vest siden af Fjorden.


Lokal ModelDatabase for alt nyt50x50 meters gridSamarbejde med FFSkal bruges ved alle størreansøgningerBeregne resurse på HornsherredBaseflow max 25 % redKritiske naturtyper max 0.25sænkning


<strong>Grundvand</strong>ets sårbarhed• Det er alt sammen OSD• Forureninger• Tagvand• Vejvand• Nye lokalplaner• Osv osv…


Trafiklyset• Vi har brug for at løsne op for OSD reglerne• Vi har brug for at vise at der er områder til frileg for planlæggere• Vi har brug for at kunne kvalificere voresfremtidige grundvandsbeskyttelse• Der skal politisk ejerskab til grundvandet <strong>og</strong>lidt kød på indsatsplanerne• Dette betyder at vi skal kortlæggegrundvandsdannelsen til det primære magasin


• Grønt mindre end 50 mm infiltration til detprimære magasin• Gult mellem 50 <strong>og</strong> 100mm• Rødt infiltration større end 100mm• Dette er administrative niveauer der vil søgesindarbejdet i de forskellige planer.


<strong>Grundvand</strong>sdannelse til det primære magasin


Sekundære magasiner


Hvad gør vi så med den nye videnLokaliserer konflikterKommuneplan, landbrug, lokalplaner,skovrejsningIndsatsplanerGiver indspark til vandplanerne, OSDosvVandfond ??


Konflikten mellem NFI <strong>og</strong> Vinge


Lokalt modelleret <strong>Grundvand</strong>sdannelse


Vinge ny <strong>og</strong> gammel NFI


Ja så er der lagt op til debat, hvad hvis viskulle give tilladelser med regional VVM


NFI <strong>og</strong> byudvikling ??Øst for Roskilde Fjord, Kalken, 100mm <strong>og</strong> nitratpåvirkningVest for Roskilde Fjord, regionaltsandmagasin, 100mm ler <strong>og</strong>nitratpåvirkning


Godt Vandplan projekt


Naturen som svamp, det er ikke altidvandværkernes skyld


Tørv <strong>og</strong> gytje i Vinge


Ud med riggen


Pist borte


NetværkArbejdsgruppe mellem 6 sjællandske kommuner er i gangmed, at lægge sidste hånd på:”Katal<strong>og</strong> over Vilkår ivandindvindingstilladelser” som basis for alle hele SjællandMilsam.. Alle kommuner i det gamle Frederiksborg amtModelnetværk… møder med Niras <strong>og</strong> de andre kommunerder har samme leverandør.


BNBO• Ja vi har søgt… men hvad er nytten ??


God natur <strong>og</strong> drænvand i Vandværket


Klimaforeningen


Tak for opmærksomheden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!