Jens Aabling - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Jens Aabling - ATV - Jord og Grundvand

Identifikation af overfladevandstruende jordforureninger


Udvidelse af den offentlige indsats - lovforslaget• Fastlæggelse af arealer, der kan have skadelig virkning påoverfladevand• Fastlæggelse af arealer, der kan have skadelig virkning påinternationale naturbeskyttelsesområder• Det foreslås, at inddrage de forurenede arealer, der kan haveskadelig virkning på overfladevand eller internationalenaturbeskyttelsesområder, under den offentlige undersøgelses- ogafværgeindsats• Det foreslås, at regionrådenes prioritering er i overensstemmelsemed vandplanerne og naturplanerne• Det foreslås, at regionrådenes indsats er i overensstemmelse medvand- og naturplanerneSIDE 3


Antallet af jordforureninger, der står i vejen for vandplanerne og naturplanernesmålsætninger30.000 – 45.000 V1 og V2 kortlagte200 – 500 potentielle truslerCa. 60 – 70 skader overfladevand eller natur


Hvordan påvirker jordforureninger overfladevand og naturForureningsfluxOpblanding ivandløbKvalitetskriterieopfyldtjf. Bek. 1022


Ideer og løsninger til identifikation af…• Sommeren 2012 – TÆNKETANK• Efterår 2012 – forår 2013. 6 projekter gennemføres tiludvikling af ideerne til identifikation af…• Efter 2013 workshop og forår 2013 workshop• Forår 2013. Samling og justering af ideforslagene• Forår – efterår 2013. Opstilling af it-baseret værktøj tilanvendelse for identifikationen.SIDE 8


Skitsering af metode til brug for identifikation af…1. Nettoliste med problemstoffer, der vurderesat udgøre en trussel for overfladevandJordforureningOverfladevandC stof < MKK3. Typiske konc. og fluxe4. Fortynding2. AfstandskriterieC stof > MKKIngen inddragelse af transport i grundvandet (fortynding, sorption,nedbrydning) , Ingen inddragelse af sorption og nedbrydning i vandområdet


1. Nettoliste med problemstoffer - NirasFormål med nettolisten er at identificere:• V2- kortlagte arealer, hvor de kritiske stoffer er konstateret ogangivet som kortlægningsårsag• V1- kortlagte arealer, hvor de kritiske stoffer på nettolisten kanforventes at være tilstede, baseret på de brancher eller aktiviteter, derer angivet som kortlægningsårsagNettolisten udgøres af 165 stofferSIDE 10


2. Afstandskriterier - COWI• Formålet med afstandskriteriet er at få identificere de kortlagtearealer indenfor sandsynlige afstande, hvor indenfor der kan skepåvirkning af overfladevand.• Afstandskriterierne er stofspecifikke og bygger på vurderinger afforureningsfaners udbredelser1. Der er defineret 16 modelstoffer til brug for bestemmelse afforureningsfanerSIDE 11


3. Koncentrationer og fluxe - OrbiconFormål• At give konservative kildestyrkeinput for 16 modelstoffer til brugfor vurdering af fortyndingen i vandområderne• Kildestyrkeinput forsøges relateret til brancherSIDE 12


4a. Vurdering af fortyndingsforhold i vandløb - DTUy=breddevandløby kontrolpunkt =1my=0byfaneLx=0 x=b mixfanex kontrolpunktxz kontrolpunkt =dybde/2forureningskildeSIDE 13


4b. Vurdering af fortyndingsforhold i søer, fjorde samt for åbne kyster - DHISIDE 14


Beregningsmetode (hydraulisk model) for søer• Årsgennemsnit for oplandsafstrømningen inkluderes• Vinddata – lokale vindforhold vurderes• Vindgenerede strømninger skønnes af størst betydning forfortyndingen• Ophobning af stof I søen beregnes (opholdstid)• 5 % minimumsfraktilen af fortyndingenSIDE 15


Beregningsmetode (hydraulisk model) for fjorde• 3-D hydraulisk model opstilles ud fra eksisterende søkort• Randbetingelser fra DHIs farvandsmodel• Oplandsafstrømning kan inkluderes• Typiske år som grundlag for beregningerne (vind, afstrøm)• 5 % minimumsfraktilen af fortyndingenSIDE 16


http://www2.mst.dk/fortynding/


Omfanget af identifikationen1. Identifikationen skal gennemføres for alle kortlagte arealer medkendte eller potentielle forureninger jordforureninger2. Der tages udgangspunkt i vandplanstemaer for vandløb, søer, samtkystområderSIDE 18


Identifikationen skal gennemføres for alle kortlagte arealer medkendte eller potentielle jordforureninger• Fra 2014 kan der startes med at se på de allerede godt 30.000 kortlagtearealer (V1 og V2)• I perioden 2014 til 2018 får regionerne tid til at få kortlagt endnu flere afde gamle jordforureninger. Et skøn vil være at endnu 10.000 kortlagtearealer skal identificeres


Identifikation ved anvendelse af vandplanstemaerne• Alle ca. 22.000 km vandløbstrækninger vurderes• 140 søer ud af 925 søer vurderes• 78 fjorde vurderes• Alle åbne kyststrækninger vurderes


Procentvis fordeling af kortlagte arealer, der ligger inden for enafstand på 100 meter til et vand- eller naturområdeNatur; 4Sø; 1Vandløb; 10Kyst; 6


On-line webservice til konkrete risikovurderinger ift. vandløb, søer, fjorde og kyster.


Tak for opmærksomheden!

More magazines by this user
Similar magazines