Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl ... - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl ... - Friluftsrådet

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012 fra kl. 15.00 - 20.00Tilstede: Lars Mortensen, Kirsten Nielsen, Preben Schmidt, Leif Nielsen , Flemming Torp, FlemmingLarsen, Kristine Roug, Marco Brodde, og Torben Kaas.Fra sekretariatet: Jan Eriksen, Henning Enemark, Ilsebeth Schlæger, Jakob Simonsen, Torbjørn Eriksen,Mads Ellegaard, Anker Madsen og Trine Skov (referent).Afbud: Jeppe Jørgensen og Nanna Ilmer.1. Godkendelse af dagsordenLars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet.Der blev omdelt bilag til punkterne 2 b, 5 c og O 7 a. Der blev omdelt supplerende materiale til punkt 5c , 5 e og en ny side 31 til bilag 7 d. Bilag 4 til punkt 9 blev udskiftet.På anmodning fra Anker Madsen blev punkt O 2 Kredsarbejdet overført fra orienteringsoversigten tildagsordenen som punkt 5 f.På anmodning fra Jan Eriksen blev punkt O 7 a Nyt om personale og hus overført fra orienteringsoversigtentil dagsordenen som punkt 5 g.Dagsordenen blev herefter godkendt.2. Økonomi og regnskaba) Økonomi og regnskabIlsebeth Schlæger gennemgik balancen pr. 30. november 2012.Regnskabet pr. 30. november 2012 udviser et perioderesultat/overskud på kr. 107.491,00.Der har den 11. oktober 2012 været gennemført et uanmeldt kasseeftersyn af Revisionsfirmaet Mazars.Genpart af revisionsprotokollerne vedlægges. Originalprotokollerne samt revisors eksemplar skal underskrivesaf bestyrelsen.Bestyrelsen tog orienteringen om bestyrelsesbalancen pr. 30. november 2012 til efterretning.Bestyrelsen underskrev originalprotokollerne samt revisors eksemplar vedrørende uanmeldt kasseeftersynden 11. oktober 2012.\\dba\home$\tsn\docunote\read only\standard dokument\13\d12-13208\publiseret - bestyrelsesreferatd. 18. december 2012 d12-13208 9.0.docx


Bestyrelsesmødet 18. december 2012b) Workshop om national friluftspolitikFredag den 30. november 2012 afholdt Miljøminister Ida Auken en kick-off workshop for den nationalefriluftspolitik i Bella Center.Lars Mortensen fortalte kort om workshoppen om den nationale friluftspolitik. Lars Mortensen fremhævede,hvordan gennemgangen af konferencestafetten utvetydigt viste Friluftsrådet, som den organisation,der indgik i de største netværksdannelser og indgik i flest netværk.Lars Mortensen fortalte videre, at dagen resulterede i 10 forslag til pejlemærker for en national friluftspolitik.Pejlemærkerne bearbejdes af Miljøministeriet og godkendes af Miljøministeren. Herefter vil derbliver nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med hvert pejlemærke.Jan Eriksen bekræftede, at det forventes, at Friluftsrådet deltager i de arbejdsgrupper, der oprettesunder de enkelte pejlemærker.Bestyrelsen drøftede, hvordan Friluftsrådet skal spille ind i det videre forløb.Bestyrelsen besluttede, at når der kommer en invitation fra Miljøministeren vil formandskabet tagestilling til, hvem der skal deltage i ”pejlemærke-arbejdsgrupperne”.c) Naturvejledning i nationalparkerne - formidlingskoordinatorerBestyrelsen besluttede på junimødet i 2012 at koncentrere nationalparkindsatsen om de tre oprettedenationalparker og neddrosle arbejdet i pilotområderne i lyset af miljøministerens og Miljøudvalgetsholdning til ikke pt. at udnævne nye nationalparker.Henning Enemark redegjorde for arbejdet med at samle formidlingen i de enkelte nationalparker vedhjælp af formidlingskoordinatorer og formidlernetværk således, at nationalparkerne af befolkningenkan opleves som et samlet tilbud, hvor man som besøgende får et oplevelsestilbud i alle parkerne. Ikkesom tre regionale parker, men et samlet nationalparktilbud med mange oplevelsesmuligheder.Henning Enemark fortalte videre, at arbejdet mod en fælles formidlingsindsats på nuværende tidspunktkan samles under følgende overskrifter:• Frivilligt arbejde og nationalparkpartnerskaber• Samarbejde om Undervisning, skolesamarbejder og lejrskoler• Nationalpark oplevelseskalender• Udvikling af elektroniske formidlingstiltag via Smartphones og Tablets• Brug af sociale medierDer blev omdelt et eksemplar af den nye publikation ”Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne.”Bestyrelsen drøftede om formidlingskoordinatorerne skal fuldfinansieres, eller om der skal stilles kravom medfinansiering fra ansøgerne.Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne fandt, at formidlingskoordinatorerne, i hvert fald i en periode,skal fuldfinansieres.


Bestyrelsesmødet 18. december 2012Flemming O. Torp fandt det vigtigt, at der fastholdes et ensartet lønniveau til formidlingskoordinatorerne,uanset hvilken nationalpark de arbejder i.Bestyrelsen besluttede, at der principielt efter separat ansøgning kan ydes støtte til formidlingskoordinatorertil alle nationalparkers formidling for en 3-årig periode.d) Medlemskab af RCE DanmarkTorbjørn Eriksen fortalte, at RCE Danmark (Regional Centre of Expertise Denmark) er en netværksorganisationfor uddannelse for bæredygtig udvikling. Friluftsrådet og specielt Grønt Flag Grøn Skole programmethar haft stort udbytte af at deltage i netværket.Torbjørn Eriksen fortalte videre, at den statslige bevilling til RCE Danmark ophører pr. 1. januar 2013. Istedet etableres en forening for uddannelse for bæredygtig udvikling.Bestyrelsen besluttede, at bakke op om den nye foreningsdannelse ved at melde sig ind og deltageaktivt i netværket.e) Samarbejdsaftale vedrørende internationale projekterTorbjørn Eriksen redegjorde for, at Danidas finansieringsmekanismer for danske NGO’er ændrer sigmarkant fra 2013. Af Danidas nuværende tre funding-faciliteter: rammeaftale, programaftale og enkeltprojektervidereføres kun rammeaftalerne, mens programaftaler og enkeltprojekter overgår til CISU(det tidligere Projektrådgivningen) i reduceret form.Torbjørn Eriksen forklarede, at hvis Friluftsrådet ikke kan imødekomme kravene til Rammeorganisationer,formodes Danida at henvise Friluftsrådet til CISU for videreførelse af udviklingsarbejdet med finansieringfra CISU’s program- eller enkeltprojektbevilling, hvor der ikke er krav om egenfinansiering.Lars Mortensen fandt det ærgerligt, at reglerne ændres således, at en programaftale for Friluftsrådetikke længere er en mulighed.Torben Kaas spurgte, hvilken betydning det vil få for de igangværende projekter, og det budget bestyrelsennetop har vedtaget.Torbjørn Eriksen fortalte, at alle projekter udløber til sommeren 2013. Torbjørn Eriksen vurderede, atFriluftsrådet formentlig kommer til at reducere antallet af lande, der arbejdes i, fra 3 til 2, og at nyeprojekter vil få et mindre volumen.Ilsebeth Schlæger fortalte, at Danidaprojekterne har selvstændigt regnskab, derfor vil en ændring ikkefå betydning for Friluftsrådets budgetBestyrelsen besluttede, at det meddeles Danida, at Friluftsrådet ikke ser sig i stand til at imødekommekravet til rammeorganisationer om egenfinansiering, idet Friluftsrådet hverken kan eller viligangsætte indsamlingsvirksomhed i Danmark.


Bestyrelsesmødet 18. december 2012f) KredsarbejdetAnker Madsen bad bestyrelsen notere datoerne for repræsentantskabsmøderne. Kreds Østjyllandsrepræsentantskabsmøde falder sammen med et bestyrelsesmøde. Sekretariatet arbejder på at fåkredsrepræsentantskabsmødet flyttet. Nanna Ilmer er sygemeldt, derfor skal de møder, hun skulle havedeltaget i, dækkes af andre.Preben Schmidt tilbød at deltage i mødet i Kreds Århus Bugt. Kirsten Nielsen tilbød at deltage i mødet iKreds Nordsjælland.Kirsten Nielsen foreslog, at en indsats i forhold til de kommende kommuneplaner kunne være et emne,som bestyrelsesmedlemmerne kan have med ud til repræsentantskabsmøderne.Leif Nielsen fortalte, at Regionskontaktudvalget på sit møde den 4. december 2012 havde drøftet,hvordan Friluftsrådets bestyrelse kan hjælpe de kredsbestyrelser, der har vanskeligheder med arbejdeteller afviger markant fra den linje, som præger Friluftsrådets øvrige arbejde.Bestyrelsen drøftede spørgsmålet og besluttede, at formandskabet skal gå videre med problemstillingen,og at emnet tages op igen på bestyrelsesmødet i januar.g) Nyt om personale og husBestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2012, at det indhentede tilbud, på ombygningaf ejendommen Scandiagade 13, skulle pristjekkes.Jan Eriksen orienterede om mødet med den byggesagkyndige Niels Anker Jørgensen, der har gennemgåettilbuddet.Jan Eriksen forklarede, at det eneste, der umiddelbart kan hindre ombygningen, er, hvis KøbenhavnsKommune stiller krav om, at der etableres en elevator.Københavns Kommune har imidlertid givet en forhåndstilkendegivelse om ikke at ville stille krav ometablering af elevator.Efter den byggesagkyndiges gennemgang af tilbuddet, er budgettet øget til 4,5 mio. kr. i det der er indlagten større buffer i forhold til uforudsete udgifter.Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.6. Eksterne udvalg og repræsentationerDer forelå ikke emner til dette dagsordenspunkt7. Tips- og Lottomidler til friluftsliveta) Brev fra Dansk Cyklist Forbund vedr. driftstilskud


Bestyrelsesmødet 18. december 2012• "Nye friluftsaktiviteter"Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved, at temaerne er formuleret så bredt.Bestyrelsen godkendte, at temaerne for møder, der kan opnå støtte efter kriterier for temamøder i2013, er "Medlemsfremmende tiltag i friluftsorganisationer" og "Nye friluftsaktiviteter".d) Indstillinger om tilskud og afslag 62. fordeling, 8. uddelingFlemming O. Torp erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr. 101210 og sagsnr. 101394.Marco Brodde erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr. 101409. og sagsnr. 101488.Kirsten Nielsen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sagsnr. 101543.Særlige sager:TilskudSide 20, sagsnr. 101286: Danmarks Naturfredningsforening: Høslet på Trappebæksengen i Svendborg.Kirsten Nielsen bemærkede, at det er et spændende projekt.Side 27, sagsnr. 101445: Alslev Sogns Borgerforening: Dinnsens Skovpark – Skovprojekt i Alslev. FlemmingLarsen spurgte, om kravet om, at skoven skal være tilgængelig for kørestolsbrugere, ikke vil medføre,at bevillingen er utilstrækkelig. Jakob Simonsen fortalte, at der ikke er tale om et krav, som administrationenhar formuleret, men en del af projektbeskrivelsen, som er fremhævet som forudsætningfor tilskuddet.Side 30, sagsnr. 101530: Naturstyrelsen: Nationaløkonomisk undersøgelse af friluftslivet. Jakob Simonsenorienterede om, at ansøgningen blev omtalt og forhåndsgodkendt på bestyrelsesmødet 30. oktober.Torben Kaas rejste spørgsmålet om, hvorvidt der bør indføres en bagatelgrænse for ansøgninger, idetde 10 mindste ansøgninger anslår tilsammen 38.000 kr.Flemming O. Torp erklærede, at det for ham er bevis på, at der er brug for pengene, og det derfor errigtigt, at der ikke er en bagatelgrænse.Jakob Simonsen henledte endvidere opmærksomheden på ansøgningen fra Skjoldungelandet sagsnr.101580.AfslagSide 1, sagsnr. 100350: Dagplejen i Esbjerg Kommune: ”Tantehuset”. Marco Brodde spurgte ind til begrundelsenfor afslaget. Jakob Simonsen forklarede, at det ikke har været muligt under sagsbehandlingenat tilvejebringe de fornødne oplysninger.Side 13, sagsnr. 101633: Asserbo Golf Club: Fårehold i Asserbo Golf Club. Flemming Larsen fandt, at detkunne være interessant at få afprøvet. Jakob Simonsen fortalte, at indholdet af naturforståelse i projektetvar vurderet at være for lille.


Bestyrelsesmødet 18. december 2012Bestyrelsen godkendte listen af 11. december 2012 over behandlede sager i 62. fordeling, 8 uddeling.8. MeddelelserLars Mortensen fortalte, at Nanna Ilmer har besluttet at trække sig fra bestyrelsen pr. 31. december2012. Konsekvensen deraf er, at suppleanten Michael Boon Pedersen indkaldes til bestyrelsen pr. 1.januar 2013.Jan Eriksen meddelte, at det forventes, at Friluftsrådet skal uddele 61 mio. kr. af overskuddet fra TipsogLottomidlerne til friluftsliv i 2013.9. Fastlæggelse af Friluftsrådets politiske strategiPunktet refereres ikke.10. EventueltBestyrelsen glædede sig over, at Roskilde-Lejre nu bliver nationalpark.Flemming Larsen anbefalede bogen ”Noget tyder på…” om fraflytningen fra landdistrikterne.Jan Eriksen fortalte, at han og Astrid Bjørg Mortensen skal holde møde med den nye tv-station TV2 Friom mulighederne for at samarbejde.Mødet sluttede kl. 18.45Referat: Trine Skov, 19. december 2012

More magazines by this user
Similar magazines