VEDTÆGTER - Skovdyrkerforeningen

skovdyrkerne.dk
  • No tags were found...

VEDTÆGTER - Skovdyrkerforeningen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned og finder stedinden for foreningens geografiske virkeområde.Indvarsling sker ved elektronisk eller skriftlig meddelelse til hvert enkeltmedlem senest 30 dage før. Dagsordenen udsendes elektronisk eller vedskriftlig meddelelse sammen med årsrapporten senest 14 dage førgeneralforsamlingens afholdelse. Dagsordenen skal indeholde følgendepunkter:1. Valg af dirigent (se § 9)2. Ledelsens beretning.3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse (se § 15)4. Forelæggelse af budget. Godkendelse af kontingentsatser for detkommende år efter indstilling fra bestyrelsen.5. Behandling af indkomne forslag.6. Valg af bestyrelsens medlemmer samt suppleant(er) (se § 11).7. Valg af revisor (se § 16).8. Eventuelt.Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinæregeneralforsamling, skal afgives skriftligt eller ved elektronisk meddelelse ogvære foreningens kontor i hænde senest 21 dage før generalforsamlingensafholdelse. Senere indkomne forslag kan kun komme til behandling medbestyrelsens godkendelse. Indkomne forslag skal udsendes sammen meddagsordenen ved skriftlig eller elektronisk meddelelse for at kunnebehandles på generalforsamlingen med henblik på beslutning.§ 8Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsensmedlemmer skønner det fornødent, eller når mindst 1/5 af allestemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom tilforeningens formand med en begrundet angivelse af de emner, der ønskesbehandlet.[5]

More magazines by this user
Similar magazines