Quiz og Byt – Den spættede sæl - Mit Vadehav

mitvadehav.dk

Quiz og Byt – Den spættede sæl - Mit Vadehav

Quiz og BytDen spættede sælHvad er en sælbanke?Sandbanke hvor sælernehviler sig.Hvor længe kan denspættede sæl dykke oghvor længe?Den spættede sæl kanblive under vandet i op til20 minutter og den kandykke ned til ca. 500meters dybde.Hvor stor er denspættede sæls unge,når den bliver født ogkan den svømme?Den spættede sæl føderkun én unge om året, derved fødslen vejer ca. 10kg og udstrakt er ca. 95cm lang. Den kansvømme straks efterfødslen.Hvordan er denspættede sæls syn?Den spættede sæl serbedst under vandet og erpå land nærsynet.Hvad bruger denspættede sæl sineknurhår til?Til at registrerebevægelser og finde fødei vandet.Må man jage denspættede sæl iVadehavet?Nej. Den spættede sæler totalfredet, man måikke jage den iVadehavet.Hvor tykt er denspættede sælsspæklag?Lige under sælenshudlag findes spæklaget,der kan være op til 3-4cm tykt hos en sund ogrask sæl. Det ernødvendigt for at sælenkan holde varmen.Hvor længe er denspættede sæl drægtig(gravid)?Den spættede sæl erdrægtig i ca. 11måneder. I Danmarkføder de almindeligvisom sommeren.Hvordan ersynssansen hos denspættede sæl?Sælen har store øjne, ogser godt i svagt lysunder vandet.Hvad er en ”ægtesæl”?Den spættede sæl er enægte sæl. Der findes toandre grupper: Søløverog hvalrosser. De ægtesæler mangler det ydreøre.Hvor mange sælarterfindes der?Der findes 34 forskelligearter. Ringsælen er denmindste og bliver ca. 1,5meter lang og kan veje100 kg. Den største ersøelefanten og den kanblive op til 5 meter langog veje omkring 2.000kg.Hvordan sover denspættede sæl?Den spættede sæl kansove næsten hvor somhelst. Hvis den sover ivand, stiger den op tilvandoverfladen hvert 5-6 minut for at ånde.Det store ta’ selv bord


Quiz og BytDen spættede sælHvad er et reservat?Sted der er beskyttet afhensyn til dyr ellerplanter. Kaldes også etnaturreservat ellervildtreservat.Hvor og hvor længedier ungen?Sælungen kan kundie/drikke på land, denfår kun mælk de første 3-4 uger.Hvordan ser denspættede sæls pelsud?Den spættede sæls pelsbestår af korte stridehår, der ligger tæt ind tilhuden, når den er våd.Hvor lang bliver denspættede sæl?Ca. 2 meter lang.Hvordan parrer despættede sæler sig?Hannen bider sig fast inakken på hunnen ogparringen finder sted ivandet.Hvordan er denspættede sælslugtesans?Den spættede sælslugtesans er ikke særligudviklet, hunnen kenderdog sin unge på lugten.Hvad er luffer?Lufferne er sælens ”arme”og ”ben”. Forluffernebruges til at styre med ogbaglufferne er ”motoren”.Hvor mange unger fården spættede sæl omåret?Den føder kun én ungeom året.Hvilkenkropstemperatur harden spættede sæl?Den spættede sælskropstemperatur er 37grader C° ligesommenneskets.Hvordan er høresansenhos den spættede sæl?Sælen hører meget fint,den kan høre op til60.000 Hz (svingningerpr. sekund). Mennesketkan høre op til 20.000 Hz.Den får ikke vand i ørernenår den dykker, da denkan lukke ørerne.Hvad er en hyler?En sælunge hyler nården har mistet kontaktentil sin mor. Ungen hylersom et forsøg på at fåkontakt til moderen. Manskal aldrig røre ved enhyler, moderen kan værei vandet lige i nærheden!Nævn en fødekædehvor den spættede sælindgår?En fødekæde er enrække organismer(planter og dyr), derspiser hinanden. Fxplanktonsildspættetsæl. Her er den spættedesæl det sidste led ifødekæden.Det store ta’ selv bord


Quiz og BytDen spættede sælHvornår bliver denspættede sælkønsmoden?Den bliver kønsmoden i3-4-årsalderen.Hvor meget æder denspættede sæl omdagen?Den æder op til 5 kg fiskom dagen.Hvor føder denspættede sæl?Den spættede sæl kankun føde på land – Bl.a.på sandbankerne iVadehavet, hvor der ikkekommer mennesker.Hvad æder denspættede sæl?Den spættede sæl er ikkekræsen, og den æder defisk der findes hvor dener – som fx sild, skrubbereller torskefisk.Hvem er den spættedesæls fjender?Store tandhvaler oghajer. Men i danskefarvande har den stort setingen fjender. Ca. 100spættede sæler druknerhvert år i fiskeredskaber(net og ruser).Hvornår fælder denspættede sæl?Den spættede sæl skifterhele pelsen isensommeren.Hvor hurtigt kan denspættede sælsvømme?Den kan svømme op til35 km/t over korteafstande (spurt) og 7-8km/t over længere. Denkommer hurtigt frem ivandet ved hjælp af 4-5luffeslag medbaglufferne.Hvor er den spættedesæls levesteder?Ved Danmarks kyster iVadehavet, Limfjorden,Kattegat og Østersøen.Uden for Danmark ihavet omkring Norge,Storbritannien, Island,Grønland, USA ogCanada.Det store ta’ selv bord

More magazines by this user
Similar magazines