Heidi Lund Hansen 25. april 2007 - Dansk Facilities Management

dfm.net.dk

Heidi Lund Hansen 25. april 2007 - Dansk Facilities Management

Velkommen til fyraftensmøde omåbne kontorer d. 25.04.2007Et samarbejde mellemDansk Facilities Management og COWI A/S#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkProgram15.00: Ankomst15.00-15.15: Velkomst og præsentation af program v/CarstenPietras, COWI15.15: Oplæg om åbne kontorer v/Heidi Lund Hansen, COWI16.30: Spørgsmål og debatEn kort pause16.45: Men in Black v/Laila Stub17.15: Spørgsmål og debat17.30: Afslutning v/Carsten Pietras, COWI#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk1


FyraftensmødePh.d. om livet i åbne kontorerHeidi Lund Hansen25. april 2007#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkLidt baggrundsinfoTo afdelinger i to middelstore danskevirksomheder i storkøbenhavnVidensarbejdeÅbne kontorer var en del af enforandringsstrategiObservation og interviews– Oktober 2003 til juli 2004Hvad kan resultaterne anvendes til#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk2


Hvad er New Office - indretningsprincipperMøderumCafé /loungeområderStillekontorerÅben fælles base#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkHvad er New Office - indretningsprincipperMøderumCafé /loungeområderStillekontorerÅben fælles base#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk4


Hvad er New Office - arbejdsprincipperFormålet med åbne kontorer er:At understøtte forretningsstrategi og at effektivisereforretningsprocesserne ved at– forretningsorienteret læring– videndeling– interaktion– innovation er synlige og mærkbare træk ved kulturenAt engagere og involvereAt minimere usikkerhed, tvivl, utilfredshed og ineffektivitetAt sikre fælles og koordineret indsats#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkUndersøgelsens fokusAt undersøge hvordan det åbne kontoranvendes og fungerer i forhold til1. læring og samarbejde2. om det åbne kontor kan opfattes somet ledelsesredskab#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk5


LæringAt udføre noget– hvordan skal det her gøres(sidemandsoplæring)At indgå i en bestemt gruppe– sådan plejer vi at gøreen professionel identitet at kende– jeg er juristhvad der opfattes som rigtigt og forkert#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkLæring- at gørePraksisIdentitet- lære sig værdier og sesig selv som en del afgruppen- deltage oglære at kendeFællesskabMening-kende uudtalte værdier#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk6


Samarbejde – en definitionNår to eller flere udfører en opgave,og hvor de er afhængig af hinandenfor at kunne udføre opgaven.#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkFremmer åbne kontorer samarbejde?Samarbejde, der kræver længere samtale,flytter ud af det åbne kontor– Af hensyn til kolleger– Af hensyn til fortrolighedKorte faktuelle informationer gives ogmodtages i det åbne kontorHvis to eller flere skal løse en opgavediskuteres projektet i fællesskab imødelokaler eller andre ”of-stage” steder.#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk7


Fremmer åbne kontorer samarbejde?Faglige og projektrelaterede diskussionerflytter ud af det åbne og er ikke umiddelbarttilgængelig for medarbejdere der ikke iforvejen, formelt eller uformelt, eranerkendte medlemmer af gruppen.Adgang til samarbejde på projekter elleropgaver er afhængig af om medarbejderenformelt eller uformelt er anerkendt somgyldigt medlem af gruppenDet er svært for medarbejdere udenforgruppen at trænge ind i fællesskaber hvorfaglig diskussion og udforskning sker.Hvis du skal ind, skal du inviteres ind.#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkÅbne kontorer - synlighedAt man kan se og høre kolleger når dearbejderAt man selv kan ses og høres når manarbejderVed ikke om eller hvornår kolleger ser oghører hvad man laverCircular open office plan 2004#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk8


Panopticon - synlighedMan kan se hvad der foregår i cellenFangen ved ikke om eller hvornårhan er under observationFangen bliver selvbevidst om hvadhan foretager sigFangen vælger at udføre vissehandlinger og vælger andre fraBentham, Jeremy, The Panopticon Writings,London, Verso, (1787) 1995#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkPanoptikon i det åbne kontorSe og høre hinandenEksponeringDisciplineringSorteringMan kan se hvadder foregår i detåbne kontorBevidsthed omhvad jegforetager migAdfærd i forhold tilnormer og værdierHvordan viser jegat jeg er en godengageretmedarbejderHvordan virker detpå andre, når vistår og snakkerHvilke kolleger viljeg gerne arbejdesammen mednæste gang#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk9


Det åbne kontor som en sceneNår du arbejder i det åbne kontor viser dudine værdier gennem dine handlingerKolleger ser og hører andre kolleger ogeksponeres derved for uudtalte socialekoder for adfærdScreening og positionering er ikke nogetder sker bevidst.Oplevelsen af kollegers faglige ogpersonlige profil er noget der langsomtopbygges, når man løbende ser og hørerkolleger træffe valg og interagere medandre.#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkHvad lærer man i det åbne rum?Medarbejdere eksponeres for arbejdskulturens uudtalte værdierMedarbejdere fremviser egne værdier gennem adfærd, og mødes medforskellige reaktioner fra kolleger.Medarbejderen disciplinerer sig selv i forhold til de værdier somdefinerer god og dårlig professionel praksisGennem oplevelsen af hvordan forskellig adfærd giver forskelligereaktioner, opøver medarbejderen kompetence som "scene-leder"eller som performer.En del af medarbejderens kompetence er at performe ioverensstemmelse med faglige værdier, i og udenfor det åbne kontor.#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk10


Er det åbne kontor et ledelsesredskab?- nye arbejdsformer, øget samarbejde,innovation og fladere hierarkier?Nej Det åbne kontor forandrer, i sig selv,ikke grundlæggende strukturer, værdiereller arbejdsmåder i virksomheden.#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkEr det åbne kontor et ledelsesredskab?- måden medarbejdere regulerer egne ogandres handlinger?Ja Med det åbne kontor installeres der etanden ordens blik, i medarbejderensegen bevidsthed, der regulerer do's anddont's i det åbne kontor. Derved udøvermedarbejdere sanktioner og indirektekontrol, i forhold til sig selv oghinanden.#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk11


Hvad kan man ikke sige medbaggrund i denne PhDAt åbne kontorer, generelt set, er godeeller dårlige. Det kommer an på hvilkenvirksomhed og arbejdskultur vi taler omog ud fra hvilket perspektiv spørgsmåletstilles.#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkProgram15.00: Ankomst15.00-15.15: Velkomst og præsentation af program v/CarstenPietras, COWI15.15: Oplæg om åbne kontorer v/Heidi Lund Hansen, COWI16.30: Spørgsmål og debatEn kort pause16.45: Men in Black v/Laila Stub17.15: Spørgsmål og debat17.30: Afslutning v/Carsten Pietras, COWI#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk12


16.45 Men in Blackv/Laila StubMen in Black#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk"Men in Black"• Hvor er ideen opstået ?• Hvad er "Men in Black" ?• Nogle konkrete eksempler• Diskussion#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk13


"Men in Black"En netværksidè skræddersyet til den enkelte kundeSpidskompetencer i spil på rette tid og stedStyrket samspil mellem COWIs kompetencerInnovation sammen med kunderneTeambuilding#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkArkitekterAssistance ved konkurrenceprojekterSparring - second opinion ved samarbejde med anden rådgiverUdvikling, drøftelse af nye trends#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk14


DevelopereGrundkøb, risikoafdækningFør projektfasen, f.eks.anlægsoverslag og tidsplanSparring - ny lokalplan#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dkInvesteringsfondeDue DiligenceRisikoafdækning, f.eks. forureningaf jord og grundvand, asbest,sætningsskader, kølemidler,transformatorer m.m.Visualisering af data#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk15


17.15Debat…#Carsten PietrasHeidi Lund HansenLaila Stubcapi@cowi.dkhlha@cowi.dklds@cowi.dk16

More magazines by this user
Similar magazines