インフレーション宇宙 - 東京大学宇宙線研究所

icrr.u.tokyo.ac.jp

インフレーション宇宙 - 東京大学宇宙線研究所

M63NGC1232http://www.nao.ac.jp/Galleryhttp://hubblesite.org


Abel 1989http://hubblesite.org


G µν = 8πGT µν


ProjektmappeUnder projektarbejdet skal hver gruppe føre en projektmappe.Hver gruppe får udleveret et ringbind med faneblade til følgendeindhold:1. Rammer for projektarbejdet: Projektbeskrivelse, tidsplan, krav tilprodukt, evalueringskriterier2. Samarbejdsaftale. Beskrivelse af opgaver for mødeleder og ordstyrer3. Mødereferater4. Resuméark5. Litteratur, øvelsesvejledninger6. Resultater7. Produkt; fx rapport8. Meddelelser til og fra lærerenMappen skal anbringes et sted, der er tilgængeligt for både lærere ogelever. Mappen er central ved styring af projektarbejdet, og den måaldrig tages med hjem af eleverne. Forsøgsresultater osv. skal findes imappen; eleverne må kun tage en kopi med hjem.AfslutningVi har tidligere i forbindelse med projektarbejde i de naturvidenskabeligefag anvendt Kubusmetoden i dens fulde udstrækning. Det ervores erfaring, at man med fordel kan anvende en tilpasset model,hvor man kun anvender få, men nyttige værktøjer. Vi har ovenforvalgt at medtage de værktøjer og de rammer for projektarbejde, somvi har gode erfaringer med i faget kemi.Et tilfredsstillende fagligt udbytte af projektarbejde i kemi på obligatoriskniveau opnås bedst efter jul i 1.g.BilagPå kemis hjemmeside www.ke.gymfag.dk/projektkan følgende bilag hentes:1. Samarbejdsaftale (social kontrakt)2. Mødeleder og ordstyrer (rød og grøn leder)3. Resuméark (kanaliseringsark)4. Tidsplan5. Ideer til fagligt indhold på Andelskartoffelmelsfabrikken14


!"#$%&'()/000400/51562300/ 1*+!$,-.),-.!!7!819:;6


%#Å4-!"6###Å 5###Å #$%&' %'3,- ()* +,- ./01! 2!Å#$!"


W,Z


! ! +1 -1 0 0E= mc2c >m e c 2 >m e c 2 >m e c 2 >m ec 2


!:###;


!"#!"#"$%"&"'()*+,


_`abc1234!" !#" !###" $#%& '(UVWXYZ1[\]^56789:7;?@AB34IJKLMN34OPQRST


! !


!"#!"#"$%"&"'()*+,


_`abc1234!" !#" !###" $#%& '(UVWXYZ1[\]^56789:7;?@AB34IJKLMN34OPQRST


! !


_`abc1234!" !#" !###" $#%& '(UVWXYZ1[\]^56789:7;?@AB34IJKLMN34OPQRST


!"#!"#"$%"&"'()*+,


! !


_`abc1234!" !#" !###" $#%& '(UVWXYZ1[\]^56789:7;?@AB34IJKLMN34OPQRST


! !


!"#!"#"$%"&"'()*+,


!"#$%&''()*+;?@A+,-./019:#2345678


http://map.gsfc.nasa.gov/product/cobe


101http://map.gsfc.nasa.gov/


WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)http://map.gsfc.nasa.gov/


WMAPhttp://map.gsfc.nasa.gov/


COBEWMAP


_`abc1234!" !#" !###" $#%& '(UVWXYZ1[\]^56789:7;?@AB34IJKLMN34OPQRST


'()*+,-./01!"!#$ !"!#%!&!#$


!"56%789#$%&'!!!"()*+,-./01234-


AB ~ 4000 Mpc! "%&'()*+~ 100 Mpc#$,-./01234


-6010 = 100000 . . . .0001(060)


!"#$%&'(!"#)*+,-$%&'(./0!"


!"#$%&'()*+,-.+/01234


9:;?:@)*+,-./% &9:;?:ABCDE!"#$!% &012345'(678


!"#$%-38&(.'6789:;!"&'_`:abc=defg/012/0#345&(' &(((' )(*+ ,-EFGDHIG!"#MNOPQWX!"YZ[\]^JKLD?@ABC#DR!"STUV


http://background.uchicago.edu/~whu/!"#$%θ./+,-012,-&'(!θ)*+,-θ


25BOOMERANG)*#$%&'($%!"#$%


1˚ 0.5˚ 0.3˚


WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)http://map.gsfc.nasa.gov/


WMAP http://map.gsfc.nasa.gov/


AA=BB


10 2 1 10 100 100010 110 010 -110 -210 -310 -4180º/ll


180º/l

More magazines by this user
Similar magazines