AlmenBolig+ - Boligforeningen 3B

3b.dk
  • No tags were found...

AlmenBolig+ - Boligforeningen 3B

ALMENBOLIG+53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGERAMAGERFÆLLEDVEJAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnAlmenBolig+


VISUALISERING - FRA SVALEGANGAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


NjalsgadeKBH UNIVERSITETOMRÅDETAMAGER FÆLLEDSKOLESundholmsvejBoligerne har en attraktiv beliggenhed først påAmager fra indre København. Lige overfor bebyggelsenmod vest ligger DR-byen og metrostation. Mod nordog øst ligger 3Bs afdelinger Hørgården 1, 2 og 3. Modsyd er nærmeste nabo plejecenteret ’Bostedet Amagerfælledvej’,der er under opbygning, samt en daginstitution,der opføres af Københavns Kommune i 2012.I umiddelbar nærhed til boligerne ligger også rekreativeområder som Amager Fælled, Sundby Idrætspark oggode legepladser ligesom der kun er 2 km til AmagerStrandpark. Derudover er der attraktive faciliteter som tostorcentre, to svømmehaller, to skoler og én af Københavnslængste indkøbsgader, Amagerbrogade indenforumiddelbar gåafstand. Bebyggelsen ligger meget centraltmed kun 200 m til nærmeste metrostation, DR-byen.Fra DR-byen tager det 8 min med metro til KongensNytorv. Ved transport i bil fører Amagerfælledvej direktetil Københavns centrum via Langebro og Knippelsbro,mens Øresundsmotorvejen er nærliggende forbindelsertil Storkøbenhavn, resten af Sjælland og Sverige.TIETGENKOLLEGIETKONCERTSALENIT-UNIVERSITETETDR-BYENDR-BYENMETROSTATIONAmagerfælledvejSUNDHOLMBrydes AlléPEDER LYKKESKOLENPeder Lykkes VejAMAGERFÆLLEDOMRÅDETAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnSUNDBYVESTERPARKEN


BEBYGGELSENBoligerne på Amagerfælledvej er del af et overordnet byggeprojektfor trekantsarealet lige over for DR koncertsal på Amager. Udover de53 nye billigboliger bygger Københavns Kommune samtidig et plejecenterpå grunden og i 2012 vil en ny daginstitution på grundenssydlige del være opført.Boligerne placerer sig på den nordlige del af grunden med boligbebyggelsenHørgården som nærmeste naboer mod nord og øst. Bygningshøjdener 4 etager mod Amagerfælledvej og aftrappende modde bagvedliggende boliger. Ankomst i bil sker fra Amagerfælledvej,et begrønnet parkeringsareal, som samtidig danner en bufferzonemod vejen.Boligerne opføres som minimum i lavenergiklasse 1 og er på grundaf sin byggemetode af præfabrikerede fl adeelementer i træ etnutidigt eksempel på et bæredygtigt byggeprojekt. Boligerne eropført i præfabrikerede træelementer, alle boliger har køkkeni åben forbindelse med forstue/spiseareal og opholdsarealet.Køkkenet befinder sig midt i de enkelte moduler, hvor ogsåkernen med badeværelse, installationsskakt og eventuel trappe til1.sal er placeret. Denne planløsning giver en åben og meget funktionelbolig med stor fl eksibilitet i brugen af de enkelte rum.Boligbebyggelsen består af fi re længer, der slutter sig om et samlendegårdrum. De tre af længerne er i 4 etager og en længe er i3 etager. Der opføres 53 boliger i varierende størrelse efter et heltenkelt princip. De tre længer i 4 etager opbygges med 2 rækkehuseoven på hinanden, hvor den nederste bolig har adgang og udearealerpå terræn og med kontakt til både ankomstgaden og det indregårdrum. Det øverste rækkehus har adgang fra ankomstdæk /svalegangpå 1. sal og har tagterrasse som rekreativt udeareal. Længenmod nord i 3 etager består af rækkehuse i 3 etager med egen tagterrasse.BEBYGGELSENAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


hørgårdenNDRparkeringBLOK 4AlmenBolig+GrønningbeplantninggårdhavehørgårdenAmagerFælledvejparkeringbeplantningplejecenterindkørselSITUATIONSPLANAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


værn H 110 cmskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddetrappekøl/ frys.skaktskakttoiletkomfurhvskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddeværnhøjd e160 cmskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddehvskaktTrappeskaktskaktskaktskydbar skoddeværnhøjd e160 cmskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddeGlasværnværnhøjd e160 cmskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddeværn H 110 cmhvværn H 160 cmværn H 160 cmforsænketnicheskydbar skoddeskaktskaktteknikunittrappe uden stødtrinskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddeværnhøjd e160 cmskydbar skoddeværnskydbar skoddeskydbar skoddeværnhøjde160 cmskydbar skoddeskydbar skoddeskydbar skoddeskaktteknikunitskydbar skoddeværnhøjd e160 cmskydbar skoddeBOLIGER MED INDGANG FRA STUEETAGE314225DEPOT160TAGTERRASSEOPHOLD/ VÆRELSE415DISP REPOS425OPHOLD/ VÆRELSETEKNIKRUM2. SALS PLAN 1:100415317OPHOLD/ VÆRELSE484400370400160205370415BADAnden boligANKOMSTDÆKDISP REPOSOPHOLD/ VÆRELSE415OPHOLD/ VÆRELSE160DEPOT205OPHOLD/ VÆRELSE415OPHOLD/ VÆRELSEDEPOTOPHOLD/ VÆRELSEENTRE660 3401751. SALS PLAN 1:1001013ANKOMSTSTITRÆTERRASSEGÅRDRUMANKOMSTSTITRÆTERRASSETRÆTERRASSEGÅRDRUM1. SALS PLAN 1:100TRÆTERRASSEGÅRDRUMTERRASSE415328OPHOLD180TEKNIKRUMKØKKENBADANKOMST225SPISTERRASSEANKOMSTSTIANKOMST280SPISBAD180KØKKENTEKNIKRUM406OPHOLD415ANKOMST280SPISBAD180KØKKENTEKNIKRUM406OPHOLD415TEKNIKDepot 520RUMBADANKOMST stueplan 1.50215OPHOLDANKOMST TRÆTERRASSEKØKKENSPIS180415TRÆTERRASSEGÅRDRUM94210001000STUEPLAN 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGESTUEPLAN 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGESTUEPLAN 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGESTUEPLAN 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGETYPE 01 - 124,7 m 2 TYPE 02 - 98,1 m 2TYPE 02A - 116,5 m 2TYPE 01A - 129,8 m 2TYPE 03 - 86,9 m 2BOLIGER MED INDGANG FRA 1. SAL318415OPHOLD/ VÆRELSE154TAGTERRASSETAGTERRASSEOPHOLD/ VÆRELSEOPHOLD/ VÆRELSEOPHOLD/ VÆRELSEOPHOLD/ VÆRELSEDISP REPOSDISP REPOSDISP REPOS7003. SALS PLAN 1:1003. SALS PLAN 1:1003. SALS PLAN 1:100318314425DEPOT245420DEPOT245DEPOT228OPHOLD/ VÆRELSEDISP REPOS160OPHOLD/ VÆRELSE415415OPHOLD180KØKKENSPISALTAN415OPHOLD180KØKKENSPIS10122. SALS PLAN 1:1002. SALS PLAN 1:1002. SALS PLAN 1:100330TEKNIKRUMBADBADBAD415OPHOLDANKOMST220ANKOMSTDÆK415Anden boligANKOMSTDÆK415Anden boligANKOMSTDÆK941180KØKKENSPISENTRE660 340175ENTRE660 3401751. SAL INDGANGSNIVEAU 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGE1. SAL INDGANGSNIVEAU 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGE1. SAL INDGANGSNIVEAU 1:100TYPE 04 - 113,4 m 2 TYPE 05 - 129,8 m 2BOLIGTYPERAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnNB: Alle mål på plantegninger er i cm og er vejledende


TAGTERRASSEKØKKENINDGANGSNITPERSPEKTIVTYPE 01 - 124,7 m 2 , adgang fra stueetageAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnTYPE 01 på 124.7 m 2 er i tre etager og har indgang fra stueetagen. Boligen harterrasse ved indgang og mod gårdrum samt en privat tagterrasse på 2. sal.


toilethvskakt314DEPOT160OPHOLD/ VÆRELSE415skakt484415225værn H 110 cmskydbar skoddeMØBLERINGSFORSLAG 2. SAL 1:200TAGTERRASSEDISP REPOSskydbar skodde2. SALS PLAN 1:100MØBLERINGSFORSLAG 1. SAL 1:200317skydbar skoddeskydbar skoddeOPHOLD/ VÆRELSEDISP REPOS1013OPHOLD/ VÆRELSEMØBLERINGSFORSLAG STUEETAGE 1:200= SKILLEVÆGGE OPSAT AF LEJER1. SALS PLAN 1:100Nskydbar skodde328TEKNIKRUMtoiletBADPGårdrumGrønt arealtrappehvANKOMSTskydbar skoddeGÅRDRUMTERRASSE415OPHOLD180køl/ frys.KØKKENkomfur225SPISTERRASSEANKOMSTSTIAmagerfælledvejPP942IndkørselSTUEPLAN 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGEPLANERTYPE 01 - 124,7 m 2 , adgang fra stueetageAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnPLACERING I BEBYGGELSEN


TAGTERRASSEINDGANGKØKKENUNDERBOSNITPERSPEKTIVTYPE 01A - 129,8 m 2 - adgang fra 1. salAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnTYPE 01A på 129.8 m 2 er i tre etager og har indgang fra 1. sal, adgangsker fra en svalegang. Boligen har en privat tagterrasse på 3. sal


skakt318Trappeskakt154415OPHOLD/ VÆRELSEskydbar skoddeTAGTERRASSEMØBLERINGSFORSLAG 3.SAL 1:200DISP REPOS700skydbar skodde3. SALS PLAN 1:100MØBLERINGSFORSLAG 2.SAL 1:200318skakt314skydbar skoddeDEPOT228skydbar skoddeOPHOLD/ VÆRELSE160OPHOLD/ VÆRELSE415DISP REPOS1012MØBLERINGSFORSLAG 1.SAL 1:200= SKILLEVÆGGE OPSAT AF LEJER2. SALS PLAN 1:100N330TEKNIKRUMskaktBADPGårdrumGrønt arealskydbar skoddeGlasværn415OPHOLDANKOMST220ANKOMSTDÆKAmagerfælledvejP180KØKKENSPISP941Indkørselskydbar skodde1. SAL INDGANGSNIVEAU 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGEPLANERTYPE 01A - 129,8 m 2 - adgang fra 1. salAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnPLACERING I BEBYGGELSEN


OVERBOINDGANGKØKKENTERRASSESNITPERSPEKTIVTYPE 02 - 98,1 m 2 , adgang fra stueetageAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnTYPE 02 på 98,1 m 2 er i en etage og har indgang fra stueetagen medniveaufri adgang. Boligen har terrasse ved indgang og mod gårdrum


hvMØBLERINGSFORSLAG STUEPLAN 1:200= SKILLEVÆGGE OPSAT AF LEJERværnhøjd e160 cm400370værnhøjd e160 cmskydbar skodde415OPHOLD/ VÆRELSE160DEPOT205OPHOLD/ VÆRELSEANKOMSTSTITRÆTERRASSEskydbar skoddeGÅRDRUMTRÆTERRASSEBADskaktTEKNIKRUM406skydbar skoddeNskydbar skoddeANKOMST280hvOPHOLD415PGårdrumGrønt arealSPISKØKKENP1801000AmagerfælledvejPSTUEPLAN 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGEIndkørselPLANERPLACERING I BEBYGGELSENTYPE 02 - 98,1 m 2 , adgang fra stueetageAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


OVERBOINDGANGKØKKENTERRASSESNITPERSPEKTIVTYPE 02A - 116,5 m 2 , adgang fra stueetageAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnTYPE 02A på 116,5 m 2 er i en etage og har indgang fra stueetagen medniveaufri adgang. Boligen har terrasse ved indgang og mod gårdrum


hvværnhøjd e160 cmskaktskydbar skodde425OPHOLD/ VÆRELSETEKNIKRUM400skakt370skydbar skoddeværnhøjd e160 cmMØBLERINGSFORSLAG STUEPLAN 1:200= SKILLEVÆGGE OPSAT AF LEJERskydbar skodde415OPHOLD/ VÆRELSE160DEPOT205OPHOLD/ VÆRELSEANKOMSTSTITRÆTERRASSETRÆTERRASSEskydbar skoddeGÅRDRUMNskydbar skoddeANKOMST280BADhvforsænketnicheTEKNIKRUM406OPHOLD415skydbar skoddePPGårdrumGrønt arealSPIS180KØKKEN1000AmagerfælledvejPIndkørselSTUEPLAN 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGEPLANERPLACERING I BEBYGGELSENTYPE 02A - 116,5 m 2 , adgang fra stueetageAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


OVERBOINDGANG / TERRASSEKØKKENTERRASSESNITPERSPEKTIVTYPE 03 - 86,9 m 2 , adgang fra stueetageAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnTYPE 03 på 86,9 m 2 er i to etager og har indgang fra stueetagen.Boligen har terrasse ved indgang og mod gårdrum.


MØBLERINGSFORSLAG 1. SAL 1:200skydbar skoddeBAD415Anden boligANKOMSTDÆKMØBLERINGSFORSLAG STUEETAGE 1:200= SKILLEVÆGGE OPSAT AF LEJERENTRE660 3401751. SALS PLAN 1:100værnhøjde160 cmTEKNIKDepot 520RUMBADskydbar skoddeværnhøjd e160 cmNskydbar skoddeANKOMSTstueplan 1.50PANKOMSTTRÆTERRASSE215SPIS180KØKKENOPHOLD415TRÆTERRASSEGÅRDRUMAmagerfælledvejPGårdrumGrønt arealSTUEPLAN 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGEPIndkørselPLANERPLACERING I BEBYGGELSENTYPE 03 - 86,9 m 2 , adgang fra stueetageAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


TAGTERRASSEKØKKENSVALEGANGINDGANGUNDERBOSNITPERSPEKTIVTYPE 04 - 113,4 m 2 , adgang fra 1. salAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnTYPE 04 på 113,4 m 2 er i tre etager og har indgang fra 1. sal, adgangsker fra en svalegang. Boligen har en privat tagterrasse på 3. sal


trappe uden stødtrinværn H 160 cmtrappe uden stødtrinværn H 110 cmskydbar skoddeOPHOLD/ VÆRELSEskydbar skoddeMØBLERINGSFORSLAG 3.SAL 1:200TAGTERRASSEOPHOLD/ VÆRELSEDISP REPOSværnværn H 160 cm3. SALS PLAN 1:100MØBLERINGSFORSLAG 2.SAL 1:200425DEPOT245skydbar skoddeteknikunit415415Anden boligOPHOLDSPIS660180KØKKENMØBLERINGSFORSLAG 1.SAL 1:200= SKILLEVÆGGE OPSAT AF LEJERskydbar skoddeskydbar skodde2. SALS PLAN 1:100Nskydbar skoddePBADGårdrumGrønt areal415Anden boligANKOMSTDÆKAmagerfælledvejPENTRE660 340175PIndkørsel1. SAL INDGANGSNIVEAU 1:100= MULIGE SKILLEVÆGGEPLANERPLACERING I BEBYGGELSENTYPE 04 - 113,4 m 2 , adgang fra 1. salAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


ALTANKØKKENSVALEGANGINDGANGSNITPERSPEKTIVTYPE 05 - 129,8 m 2 , adgang fra 1. salAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnTYPE 05 på 129,8 m 2 er i tre etager og har indgang fra 1. salvia en svalegang. Boligen har en privat altan på 2. sal


skydbar skoddeOPHOLD/ VÆRELSEMØBLERINGSFORSLAG 3.SAL 1:200OPHOLD/ VÆRELSEDISP REPOS3. SALS PLAN 1:100MØBLERINGSFORSLAG 2.SAL 1:200420skaktDEPOT245skydbar skoddeteknikunit415Anden boligALTAN415OPHOLD180KØKKENSPIS660MØBLERINGSFORSLAG 1.SAL 1:200= SKILLEVÆGGE OPSAT AF LEJER2. SALS PLAN 1:100skydbar skoddeNskydbar skoddePBADGårdrumGrønt areal415Anden boligANKOMSTDÆKAmagerfælledvejPENTRE660 340175PIndkørsel1. SAL INDGANGSNIVEAU 1:100PLANERPLACERING I BEBYGGELSENTYPE 05 - 129,8 m 2 , adgang fra 1. salAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


VISUALISERING - VIST FRA GÅRDRUMAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


ANKOMSTTERRASSER OG ALTANERAlmenBolig+ Amagerfælledvej KøbenhavnEksempel på ankomst og altaner


FACADERBoliger er konstrueret af træelementer med enklimaskærm i aluminiumsplade.TAGTaget er beklædt med to lag tagpap med fl adt tag.TERRASSER / ALTANERAlle boliger der har indgang fra stueplan har toterrasser i hård træ, Bankirai, en på havesiden ogen på ankomstsiden.Boliger med adgang fra 1. sal har alle enten altaneller tagterrasse.Altaner udføres med lukket værn hovedsageligt ialuminiumsplade delvist i sikkerhedsglas og gulv ihård træ, Bankirai.Tagterrasser udføres med værn i aluminiumspladeog gulv i hård træ, Bankirai,VINDUER OG UDVENDIGE DØREAlle vinduer og facadedøre er træ/aluminium,der står i aluminium udvendigt og er hvid maletindvendig.INDVENDIGE VÆGGEAlle indvendige vægge er gipsbeklædte medhvidmalet fi lt.I badeværelserne er væggene beklædt medhvide 15x15 cm vægfl iser.GULVEGulve i køkken, entre, stuer og værelser er 22mmmassiv aske træ, olieret. Gulv i badeværelse er15x15 cm beige fl iser.LOFTERAlle lofter er i hvidmalet gips.DØREAlle indvendige døre er plane og døre samtkarme er hvidmalede.KØKKENInventar er hvid standard fra HTH køkkener.Der er klargjort til køleskab/frys og komfur samtopvaskemaskine og vaskemaskine/tumbler.Hårde hvide varer ikke inkluderet.OPVARMINGBoligerne er opvarmet ved hjælp af fjernvarmeDer udføres gulvvarme i badeværelse og radiatoreri øvrige rum.VENTILATIONHver bolig forsynes med ventilationsanlæg medindblæsning og udsugning. Anlæg er med højeffektivvarmegenvinding.VANDINSTALLATIONDer er udført komplet vandinstallation i boligernemed forberedende installationer for vaske- ogopvaskemaskine i køkken.Der er installeret separate målere for brugsvand.SANITET OG ARMATURERBlandingsbatterier er ét-grebs-betjente og brusearmaturer termostatisk.Væghængt toilet er med dobbelt skyl.Vask og toilet i badeværelse er i porcelæn.Køkkenvask er i rustfrit stål.EL-INSTALLATIONPlanforsænkede afbrydere og stikkontakter veddøre, alm. stikkontakter ved gulv.Der er udført emhætte i køkken og installationerfor hårdehvidevarer.TELEFON/ANTENNEDer er udført komplet antenneinstallation med stiki alle opholdsrum. Antenne er tilkoblet kabel-tv fraYouSee.Telefonanlæg er som tomrørsinstallation. TDCetablerer første stik. Øvrige er ikke udført.RØGALARMAlle etager er forsynet med internt forbundne 230V røgalamer med batteribackup.UDSTYR OG MATERIALERAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


VISUALISERING - SET FRA GÅRDRUMAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


VISUALISERING - SET FRA AMAGER FÆLLEDVEJAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


TIL NOTERAlmenBolig+ Amagerfælledvej København


BYGHERRE:Boligforeningen 3BKronprinsessegade 141306 københavn Kwww.3b.dkHOVEDENTREPRENØR:Jönsson A/SEllekær 142730 Herlevwww.jonsson.dkUDLEJNINGBoligforeningen 3BBoks 2232Kronprinsessegade 14ARKITEKT:ONV Arkitekter maa|daFrode Jacobsens Plads 4, 3. sal2720 Vanløsewww.onv.dk1306 København KTelefon 70 20 76 00Mail 3b@3b.dkwww.3b.dkINGENIØR:DOMINIA A/SStudiestræde 501554 København Vwww.dominia.dkEkspeditionstidMandag, tirsdag og torsdag kl. 10 – 14Onsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10 – 13TelefontidLANDSKABSARKITEKTERSchul Landskabsarkitekter apsPasteursvej 24, 4 sal778 Kbh. V / Carlsbergwww.schul.dkMandag, tirsdag og torsdag kl. 10 – 15Onsdag kl. 10 – 17 og fredag kl. 10 - 13KONTAKTINFORMATIONAlmenBolig+ Amagerfælledvej København

More magazines by this user
Similar magazines