Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 9/2009 - S ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 9/2009 - S ... - Revisornævnet

Den 14. juni 2010 blev der isag nr. 9/2009 - Sadvokat Kmodstatsautoriseret revisor Rafsagt sålydendeK e n d e l s e:Ved skrivelse af 1. marts 2009 har advokat K i medfør af dagældende revisorlovs § 19, stk. 3, indbragt statsautoriseretrevisor R for Revisornævnet.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 19. marts 1980til den 8. december 1992 og igen fra den 6. august 1993. R har siden den 5. maj 2004 været tilknyttet revisionsvirksomheden RR Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. ... .Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med god revisorskik ved afgivelse afklientkontoerklæringer for klager for årene 2005, 2006 samt 2007.Sagens omstændigheder er følgende:Ved skrivelse af 16. maj 2004 har indklagede afgivet klientkontoerklæring for advokat K’s virksomhed. Erklæringen erunderskrevet den 15. maj 2004 af klager. Indklagede har sammen med erklæringen fremsendt følgende brev tilAdvokatrådet:”…Jeg har følgende bemærkninger til den af mig afgivne revisorerklæring:Virksomheden er et enkeltmandsfirma, og bogføringen foretages eksternt af en regnskabskonsulentkvartalsvist. Den har været tilrettelagt således, at det kun er muligt at opgøre det samlede klienttilsvar vedudgangen af en måned. Det vil derfor være forbundet med store omkostninger til rekonstruktion atforetage afstemningerne på tilfældigt valgte datoer.Endvidere er der bogført udlæg på klienttilsvarskontiene, hvilket yderligere vanskeliggør afstemninger.Da der er tale om relativt få transaktioner, omkring 1000 bogføringsbilag i alt om året, har K, som selvsørger for regulering af klienttilsvarsbankkontoen, gjort dette ved straks at indsætte modtagne midleruden at der foretages en egentlig afstemning. For at sikre sig at der altid står tilstrækkeligt på kontoen,har der periodevist stået et overskydende beløb.Jeg har gennemgået bogføringen og klienttilsvarskontiene stikprøvevist fordelt over hele året ogkontrolleret at modtagne klientmidler indsættes på klientbankkontoen indenfor få dage.På grund af virksomhedens størrelse føres der ikke daglige kasserapporter, men jeg har gennemgåetposteringsjournaler stikprøvevist og ikke fundet anledning til bemærkninger.Jeg er først tiltrådt som revisor for K i april måned, og den tidligere revisor har ikke gjort opmærksom påovenstående problemstillinger. Jeg har drøftet dem med ham, og vi har aftalt, at jeg overtagerbogføringen pr. l. juli 2004, hvorefter bogføringen og proceduren omkring regulering afklientbankkontoen vil blive tilrettelagt således at kravene hertil overholdes.Pr. 31. december 2003 udviser afstemningen af klientbankkontoen med klienttilsvaret en forskel på 17.600kr. Beløbet er opstået ved en afstemningsfejl og er indsat på klientbankkontoen dags dato.Endelig skal jeg beklage den sene fremsendelse, hvilket skyldes ovennævnte forhold.…”Ved skrivelse af 22. september 2005 har indklagede afgivet klientkontoerklæring. Erklæringen vedlagt sagen er ikkeunderskrevet af klager. Indklagede har sammen med erklæringen fremsendt følgende brev til Advokatrådet:”…Som beskrevet i mit brev af d.15. maj 2004 er virksomheden er et enkeltmandsfirma, og bogføringen erforetaget eksternt af en regnskabskonsulent kvartalsvist. Den har været tilrettelagt således, at det kun er1


muligt at opgøre det samlede klienttilsvar ved udgangen af en måned. Det vil derfor være forbundet medstore omkostninger til rekonstruktion at foretage afstemningerne på tilfældigt valgte datoer.Generelt har der stået for stort et beløb på klientbankkontoen i årets løb, hvilket ligeledes er tilfældet vedårets udgang. Dette har været gjort bevidst, for ikke at risikere at indeståendet blev for lavt, da det ervanskeligt at afstemme på grund af nedennævnte forhold samt Mogens Phlips fravær på grund af sygdom.Da der er tale om relativt få transaktioner, omkring 1000 bogføringsbilag i alt om året, har K, som selvsørger for regulering af klienttilsvarsbankkontoen, gjort dette ved straks at indsætte modtagne midleruden at der foretages en egentlig afstemning. For at sikre sig at der altid står tilstrækkeligt på kontoen,har der periodevist stået et overskydende beløb.Jeg har gennemgået bogføringen og klienttilsvarskontiene stikprøvevist fordelt over hele året ogkontrolleret at modtagne klientmidler indsættes på klientbankkontoen inden for få dage.På grund af virksomhedens størrelse føres der ikke daglige kasserapporter, men jeg har gennemgåetposteringsjournaler stikprøvevist og ikke fundet anledning til bemærkninger.Jeg tiltrådte som revisor for K sidste år, og den tidligere revisor har ikke gjort opmærksom påovenstående problemstillinger. Jeg drøftede forholdene med K, og vi aftalte, at jeg skulle overtagebogføringen pr. l. juli 2004. Dette kunne imidlertid ikke lade sig gøre, da jeg ikke havde kapacitet hertil,bl.a. på grund af to flytninger og vandskade.Fra 1. januar 2005 foretages bogføringen af K’s advokatsekretær og er tilrettelagt således, at kravene tilregulering af klientbankkontoen kan overholdes fremover.…”Ved skrivelse af 6. juli 2006 har indklagede afgivet klientkontoerklæring. Erklæringen er underskrevet den 6. juli 2006af indklagede og den 7. juli 2006 af klager. Indklagede har sammen med erklæringen fremsendt følgende brev tilAdvokatrådet:”…Som beskrevet i mit brev af d. 21. september 2005 skulle bogføringen for 2005 foretages af en ansatadvokatsekretær. På grund af mange sygdomsperioder både for hendes og for K’s vedkommende lykkedesdet imidlertid ikke at få den ajourført, hvorfor mit firma har færdiggjort den efter årets afslutning. Der harderfor ikke været foretaget daglige opgørelser af klienttilsvaret.Generelt har der stået for stort et beløb på klientbankkontoen i årets løb, hvilket ligeledes er tilfældet vedårets udgang. Dette har været gjort bevidst, for ikke at risikere at indeståendet blev for lavt.Da der er tale om relativt få transaktioner, omkring 2000 bogføringsbilag i alt om året, har K, som selvsørger for regulering af klienttilsvarsbankkontoen, gjort dette ved straks at indsætte modtagne midler,uden at der foretages en egentlig afstemning. For at sikre sig at der altid står tilstrækkeligt på kontoen,har der gennem hele året stået et overskydende beløb.Vi har gennemgået hele årets bogføring af klienttilsvarskontiene og stikprøvevist kontrolleret at modtagneklientmidler straks indsættes på klientbankkontoen.På grund af virksomhedens størrelse føres der ikke daglige kasserapporter, men vi har gennemgåetposteringsjournalerne for hele året og ikke fundet anledning til bemærkninger.K har pr. l. juli 2006 ansat en deltidsbogholder, hvilket skulle afhjælpe ovenstående problemer fremover.…”Ved skrivelse af 21. maj 2007 har indklagede afgivet klientkontoerklæring. Erklæringen er underskrevet den 21. maj2007 af indklagede og den 21. maj 2007 af klager. Indklagede har sammen med erklæringen fremsendt følgende brev tilAdvokatrådet:”…Som anført i mit brev af d. 6. juli 2006 er der blevet ansat en deltidsbogholder pr. l. januar 2006. Pågrund af firmaets størrelse, ca. 1200 bilag om året, er bogføringen foretaget kvartalsvist, og der harderfor ikke været foretaget daglige opgørelser af klienttilsvaret.Generelt har der stået for stort et beløb på klientbankkontoen i årets løb, hvilket ligeledes er tilfældet vedårets udgang. Dette har været gjort bevidst, for ikke at risikere at indeståendet blev for lavt.K varetager selv regulering af klienttilsvarsbankkontoen, og gør dette ved straks at indsætte modtagnemidler, uden at der foretages en egentlig afstemning. For at sikre sig at der altid står tilstrækkeligt påkontoen, har der gennem hele året stået et mindre overskydende beløb.Vi har stikprøvevist kontrolleret, at modtagne klientmidler straks indsættes på klientbankkontoen, samt atder kun foretages hævninger af klientudlæg.…”2


Kontoen viser en saldo pr. 25.11.2005 på 1800 kr. som tilsyneladende ikke er indbetalt af klienten. Jeghenviser til min i sagsfremstilling, hvor jeg har forklaret, at pr.1.1.2007 blev alle konti med debetsaldioverført til debitorkonti for at lette opgørelsen af klienttilsvaret, men at de af praktiske grunde blevtilbageført igen.Bilag E udviser heller ikke en dobbelt bogført faktura som påstået, men så vidt jeg kan se uden at være ibesiddelse af bogføringsbilaget, en fejlpostering af en hævning på klientbankkontoen. Denne postering erikke foretaget af mig, og denne konto har ikke været omfattet af mine stikprøver.Bilag F viser en fejlpostering, som imidlertid er fundet og tilbageført af mig. Dette kunne K let havekonstateret ved at udskrive en opdateret udskrift, som jeg vedlægger som bilag F2. Det fremgår i øvrigt afsaldolisten bilag G, at saldoen på denne konto er 0 kr. pr. 31.12.2007. Der er således ikke tale om en fejl,der ikke er korrigeret.Bilag G er en aldersfordelt saldoliste pr. 31.12.2007 påført manuelle rettelser, som jeg ikke tidligere harfået forelagt. Bilaget viser blot hvor mangelfuldt og lemfældigt oprettelsen af klientkonti foregik, hvilketjeg har påpeget utallige gange.Bilag H er en konto, som har været omfattet af min gennemgang og er blevet korrigeret. Altså sammeforhold som bilag F. Jeg vedlægger den opdaterede udskrift, som K er i besiddelse af og kunne haveudskrevet. Korrektionen fremgår heraf, og det ses at saldoen er nulstillet, som bilag H2.Bilag Ha er en foreløbig saldoliste pr. 31.12.2007 som er blevet brugt til den afstemning af klienttilsvaret,som K tidligere har påstået, ikke forelå. Dette bilag og de anførte rettelser er blevet gennemgået med KDer er udarbejdet ny saldoliste efter korrektion af de anførte poster. Vedlægges som bilag Ha2.Bilag J og K er kopi af rettelsesbilag, som jeg har udarbejdet og efterposteret i forbindelse med mingennemgang af årsregnskabet pr. 31.12.2007. De dokumenterer således ikke fejlposteringer, som jeg harlavet, men derimod fejlposteringer, som jeg har fundet og korrigeret.Bilag L er en klientkonto med mit selskab i forbindelse med en inkassosag, hvor jeg efter forgæves at haverykket gentagne gange for afregning af beløbet, omposterede det til min almindelige kreditorkonto.Bilag M er udskrift af en kassekladde for 2007, hvor der bogføres tre ikke bogførte fakturaer. Dette errettelser af mangelfuld bogføring, som jeg har konstateret. Jeg har formentlig afleveret bilaget tilbogholderiet til arkivering i bilagsmapperne.Bilag N er ligeledes udskrift af en kassekladde, men for 2006. Jeg har intet kendskab til disse posteringer,men tilsyneladende er der tale om en korrekt tilbageførsel af bogførte, ej indløste checks.Bilag O har jeg heller ikke kendskab til, da det først er udskrevet d. 4.9.2008, og da kontoen udviser enmindre kreditsaldo på en igangværende sag pr. 31.12.2007 har den ikke været omfattet af mine stikprøver.…”Den 23. april 2010 mødte begge parter i revisornævnet. Parterne har i det væsentlige henholdt sig til deres skriftligeindlæg.Klagen:Indklagede har overtrådt revisorlovens § 1, stk. 3, jf. § 16 i forbindelse med afgivelse af klientkontoerklæringer for2005, 2006 og 2007.Parternes bemærkninger:Klager har anført, at han i sommeren 2008 fik oplyst fra den medarbejder, der førte bogholderiet i virksomheden efterindklagedes instruktion, at der var noget galt, idet tingene ikke stemte, ligesom der ikke kunne ses ”hoved eller hale” påde posteringer, som indklagede havde foretaget for at få regnskabet til at stemme. Endvidere fik indklagede problemermed Advokatrådet, idet rådet forlangte en ny kreditorerklæring. Der var så mange fejl, at klager måtte have eksternhjælp for at få rekonstrueret bogholderiet, ligesom klager måtte skifte revisor. Først den 16. februar 2009 erbogholderiet kommet så meget i orden, at klientkontoregulativet kan overholdes. Klager har henvist til en mail af 2.december 2008 fra den nye revisor som bevis for påstanden om, at der var fejl og mangler i bogholderiet ført afindklagede. Klager har endvidere anført, at der foreligger dokumentation for ca. 100 fejlposteringer, og klager harfremsendt eksempler på fejl, der beviser hans påstand.Det var indklagede, der stod for bogføringen, og indklagede har ikke på noget tidspunkt orienteret klager om manglendeoverholdelse af klientkontoreglerne. Der havde endvidere ikke forud for indklagedes periode som revisor væretproblemer med afgivelse af klientkontoerklæringer.Hertil kommer, at indklagede altid havde så travlt, at udfærdigelse af klientkonto-erklæringer blev så forsinket, at klagerunderskrev erklæringen in blanco og videresendte denne til indklagede, der udfyldte blanketten. Det var ikke klager, der5


var skyld i forsinkelser, og bilag mv. blev afleveret til indklagede til tiden. Klientkontocirkulærets krav, herunderafstemninger, kunne først lade sig gøre fra den 19. februar 2009. Indklagede kan derfor ikke fraskrive sig sit ansvaroverfor indholdet af erklæringerne og overfor den omstændighed, at de ikke blev fremsendt til Advokatrådet inden forrimelig tid.Klager har gjort gældende, at indklagede har tilsidesat god revisorskik, herunder ikke udført sine opgaver med dennøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader.Indklagede har anført, at hun ikke har foretaget posteringer for at få bogholderiet 2007 til at stemme. Bogføringen varforetaget af en af klager ansat person. Det modtagne bogføringsmateriale viste, at bogføringen af klientkontiene stemteoverens med samlekontoen pr. 31. december 2007.Regnskabsudkast blev sendt til klager til godkendelse, men er aldrig modtaget retur. Indklagede har vedlagtregnskabsmateriale til belysning af, at der ikke har været differencer. Indklagede har på intet tidspunkt overtagetansvaret for bogføringen i klagers advokatvirksomhed.Vedrørende klientkontoerklæringer har indklagede anført, at der gennem årene har været en række problemer medklientbogføringen og opgørelsen af klienttilsvaret, og problemerne har været drøftet med klager. Ud overvanskeligheder med afstemning kunne revisionen ikke foregå efter revisionsinstruksen, fordi klienttilsvaret ikke blevopgjort og regulering foretaget dagligt. Det har på baggrund af de foreliggende problemer ikke været muligt at afgiveklientkontoerklæringer uden bemærkninger, der er afgivet i brevform og godkendt af klager forud for fremsendelsen tilAdvokatrådet. Det fremgår ”delvist af følgebrevene til erklæringerne”, hvilke problemer, der var, idet disse breve blevudfærdiget så positivt som forsvarligt for ikke at skabe for store problemer for klager. I forbindelse med afgivelse afklientkontoerklæringerne gennemgik indklagede hvert år konti med større saldi og konti med problemer med klager.Alle klientkontoerklæringer har således været forsynet med brev fra indklagede om, at reglerne ikke var overholdt. Detsystem, som klager bogførte efter forud for 1.1.2005, opfyldte ikke kravene til advokatbogføring, hvorfor indklagedeefter aftale og drøftelser med klager foranledigede, at der fra denne dato blev oprettet et egentligt klientbogholderi. Manopfyldte dog fortsat ikke kravene til klientkonti, idet man stadig ikke opgjorde klienttilsvaret dagligt, hvilket klager varfuldt ud klar over og deltog i drøftelser om. Den 16. april 2008 var bogholderiet hos klager ajourført pr. 31. marts 2008,men det viste sig, at der var en manko på klientbankkontoen på over 100.000 kr. Indklagede oplyste herefter klager om,at hun ville frasige sig opgaven, såfremt problemet ikke var løst pr. 1. august 2008. Forsinkelse med indsendelseskyldtes ikke forhold hos indklagede, men derimod forhold hos klager.Indklagede har derfor ikke handlet i strid med god revisorskik.Indklagede har endvidere gjort gældende, at ansvaret for udarbejdelse af årsregnskab, indsendelse af selvangivelse,afgivelse af klientkontoerklæringer alene er klagers eget. Det ansvar kan ikke overdrages til andre, heller ikke til enrevisor. Dette ansvar kan ej heller overdrages, selv om klager underskriver en blanco-erklæring og overlader denne tilsin revisor, der assisterer med udfyldelse.Revisornævnets begrundelse og afgørelse:I medfør af § 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sagafgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer.Indledningsvis bemærkes, at Revisornævnet i henhold til § 19, stk. 3, jf. § 1, stk.2, i den dagældende lov omstatsautoriserede og registrerede revisorer alene har kompetence til at pådømme klager vedrørende revisorers revision afregnskaber mv. og supplerende beretninger samt afgivelse af erklæringer og rapporter, der i øvrigt kræves i henhold tillovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Derfor falder en række af de klagepunkter,som klager har anført eller berørt, herunder f.eks. spørgsmålet om brug af et pc-program uden licensbetaling, allerede afden grund uden for nævnets kompetence. Disse klagepunkter afvises derfor.Det bemærkes endvidere, at klager således som sagen er forelagt, ikke har vedlagt årsberetninger vedrørendeadvokatfirmaet K med underskrevne revisorerklæringer for de år, der klages over. På årsrapporten for 2007, der ervedlagt, er revisionserklæringen ifølge indklagedes oplysninger – der lægges til grund - ikke underskrevet, idet detvedlagte eksemplar alene er et udkast, der ikke er drøftet med klager.Det fremgår ikke konkret, hvilke fejl, der klages over for årene forud for 2007. En klage skal efter den gældendeforretningsorden for nævnet indeholde en skriftlig fremstilling af de forhold, der ønskes bedømt af nævnet. En klage børved sagens indbringelse for nævnet indeholde en nøje præcisering af de enkelte klagepunkter samt en nærmere6


eskrivelse af de omstændigheder, som ønskes forelagt og bedømt af nævnet, vedlagt eventuelle relevante bilag. Enklager kan således ikke – som delvist er sket i denne sag – overlade til nævnet at udforme de enkelte klagepunkter udfra en beskrivelse af et sagsforløb eller ved henvisning til en mail fra en ny revisor. I så fald ville den indklagede revisorikke have mulighed for at varetage sit eventuelle forsvar mod den rejste klage, og det ville reelt være nævnet, derfremstod som indklagedes egentlige modpart, hvilket bl.a. ville kompromittere nævnets status som et af parterneuafhængigt organ.På denne baggrund afvises klagen for så vidt angår afgivne erklæringer afgivet af indklagede på årsberetningerne foradvokatvirksomheden K i perioden fra 2003 til 2007.KlientkontoerklæringerNævnet lægger til grund, således som anført af både klager og indklagede, at klager i et vist omgang for flere aferklæringernes vedkommende har underskrevet in blanco, hvorefter indklagede har udfyldt og fremsendtklientkontoerklæringerne til Advokatrådet. Nævnet bemærker i den forbindelse, at den omstændighed, at en advokatunderskriver klientkontoerklæringen in blanco, ikke har den konsekvens, at advokaten fritages for ansvar og revisorovertager ansvaret for de oplysninger, der fremgår af erklæringen, og som advokatens underskrift dækker.Nævnet finder ikke, at klager har godtgjort, at det skyldes indklagedes forhold, at erklæringerne ikke blev fremsendt tilAdvokatrådet inden for den tidsramme, der var fastlagt.Det fremgår af de klientkontoerklæringer, som indklagede har afgivet, at indklagede på alle erklæringer har svaret, atder ikke er sket bogføring hver arbejdsdag, samt at der ikke er givet dispensation for dette krav. Det fremgår endvidere,at indklagede på de erklæringer, hvor den relevante side er fremlagt, ikke har anført tilfældige datoer, hvor det kunnebekræftes, at der var overensstemmelse mellem tilsvarskontoen og indestående på klientkonti i et pengeinstitut, jf. degældende vedtægter om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler. På alle erklæringer bortsetfra den senest afgivne, er angivet, at indklagede havde fundet afvigelser vedrørende reguleringsopgørelsen.På denne baggrund og med henvisning til indklagedes redegørelser har klager ikke godtgjort, at indklagede ikke harforetaget de revisionshandlinger, som hun har anført, og som kræves efter regelsættet for advokaters behandling afbetroede midler. Nævnet har heller ikke fundet, at klager har bevist, at der foreligger bogføringsfejl i et sådant omfang,at dette kan have påvirket indholdet af de afgivne erklæringer. På denne baggrund frifindes indklagede.Indklagede, statsautoriseret revisor R, frifindes.Thi bestemmes:7

More magazines by this user
Similar magazines